Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap16      do_str_głównej      do_Ap18      
Ap 17:1 Καὶ ἦλθεν εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησεν μετ᾿ ἐμοῦ λέγων, Δεῦρο, δείξω σοι τὸ κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν,                                          
Ap 17:1 *kai\ E)=lTen ei(=s e)k tO=n e(pta\ a)gge/lOn tO=n e)CHo/ntOn ta\s e(pta\ fia/las, kai\ e)la/lEsen met' e)mou= le/gOn, *deu=ro, dei/XO soi to\ kri/ma tE=s po/rnEs tE=s mega/lEs tE=s kaTEme/nEs e)pi\ u(da/tOn pollO=n,
Ap 17:1 kai ElTen heis ek tOn hepta aNgelOn tOn eCHontOn tas hepta fialas, kai elalEsen met' emu legOn, deuro, deiXO soi to krima tEs pornEs tEs megalEs tEs kaTEmenEs epi hydatOn pollOn,
Ap 17:1 c--------- v-3aai-s-- a-----nsm- p--------- ra----gpm- a-----gpm- n-----gpm- ra----gpm- v--papgpm- ra----apf- a-----apf- n-----apf- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----gs-- v--papnsm- d--------- v-1fai-s-- rp----ds-- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- a-----gsf- ra----gsf- v--pmpgsf- p--------- n-----gpn- a-----gpn-
Ap 17:1 G2532 G2064 G1520 G1537 G3588 G2033 G0032 G3588 G2192 G3588 G2033 G5357 G2532 G2980 G3326 G1700 G3004 G1204 G1166 G4671 G3588 G2917 G3588 G4204 G3588 G3173 G3588 G2521 G1909 G5204 G4183
Ap 17:1 Potem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, mających siedem czasz, i tak odezwał się do mnie: Chodź, ukażę ci sąd na Wielką Nierządnicę, która siedzi nad wielu wodami,
Ap 17:1
Ap 17:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 17:1
Ap 17:1  I  przyjść  jeden  z  siedem  Anioły  mieć  siedem  Kręgle  i  mówi  z  Ja  powiedział  mnie  Przyjść  show  ty, wy  sąd  wielki  Nierządnica  siedzi  w  wody  wiele
Ap 17:1 G2532 G2064 G1520 G1537 G2033 G0032 G2192 G2033 G5357 G2532 G2980 G3326 G1700 G3004 G3427 G1204 G1166 G4671 G2917 G3173 G4204 G2521 G1909 G5204 G4183 x
Ap 17:2 μεθ᾿ ἧς ἐπόρνευσαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς, καὶ ἐμεθύσθησαν οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν ἐκ τοῦ οἴνου τῆς πορνείας αὐτῆς.                                                                  
Ap 17:2 meT' E(=s e)po/rneusan oi( basilei=s tE=s gE=s, kai\ e)meTu/sTEsan oi( katoikou=ntes tE\n gE=n e)k tou= oi)/nou tE=s pornei/as au)tE=s.
Ap 17:2 meT' Es eporneusan hoi basileis tEs gEs, kai emeTysTEsan hoi katoikuntes tEn gEn ek tu oinu tEs porneias autEs.
Ap 17:2 p--------- rr----gsf- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3api-p-- ra----npm- v--papnpm- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsf-
Ap 17:2 G3326 G3739 G4203 G3588 G0935 G3588 G1093 G2532 G3184 G3588 G2730 G3588 G1093 G1537 G3588 G3631 G3588 G4202 G0846
Ap 17:2 z którą nierządu się dopuścili królowie ziemi, a mieszkańcy ziemi się upili winem jej nierządu.
Ap 17:2
Ap 17:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 17:2
Ap 17:2  z  jej  zastaw  królów  naziemny  i  wino  jego  nierząd  pijany  Życie  ziemia
Ap 17:2 G3326 G3739 G4203 G0935 G1093 G2532 G3631 G0846 G4202 G3184 G2730 G1093 x
Ap 17:3 καὶ ἀπήνεγκέν με εἰς ἔρημον ἐν πνεύματι. καὶ εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ θηρίον κόκκινον, γέμον[τα] ὀνόματα βλασφημίας, ἔχων κεφαλὰς ἑπτὰ καὶ κέρατα δέκα.                                                          
Ap 17:3 kai\ a)pE/negke/n me ei)s e)/rEmon e)n pneu/mati. kai\ ei)=don gunai=ka kaTEme/nEn e)pi\ TEri/on ko/kkinon, ge/mon[ta] o)no/mata blasfEmi/as, e)/CHOn kefala\s e(pta\ kai\ ke/rata de/ka.
Ap 17:3 kai apEneNken me eis erEmon en pneumati. kai eidon gynaika kaTEmenEn epi TErion kokkinon, gemon[ta] onomata blasfEmias, eCHOn kefalas hepta kai kerata deka.
Ap 17:3 c--------- v-3aai-s-- rp----as-- p--------- a-----asf- p--------- n-----dsn- c--------- v-1aai-s-- n-----asf- v--pmpasf- p--------- n-----asn- a-----asn- v--papapn- n-----apn- n-----gsf- v--papnsm- n-----apf- a-----apf- c--------- n-----apn- a-----apn-
Ap 17:3 G2532 G0667 G3165 G1519 G2048 G1722 G4151 G2532 G1492 G1135 G2521 G1909 G2342 G2847 G1073 G3686 G0988 G2192 G2776 G2033 G2532 G2768 G1176
Ap 17:3 I zaniósł mnie w stanie zachwycenia na pustynię. I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej, pełnej imion bluźnierczych, mającej siedem głów i dziesięć rogów.
Ap 17:3
Ap 17:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 17:3
Ap 17:3  I  doprowadziły  mnie  w  duch  w  pustynia  i  widziałem  żona  posiedzenie  w  bestia  szkarłat  nasycony  Nazwy  bluźnierczy  z  rodzina  Głowice  i  dziesięć  rogi
Ap 17:3 G2532 G0667 G3165 G1722 G4151 G1519 G2048 G2532 G1492 G1135 G2521 G1909 G2342 G2847 G1073 G3686 G0988 G2192 G2033 G2776 G2532 G1176 G2768 x
Ap 17:4 καὶ γυνὴ ἦν περιβεβλημένη πορφυροῦν καὶ κόκκινον, καὶ κεχρυσωμένη χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίταις, ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς γέμον βδελυγμάτων καὶ τὰ ἀκάθαρτα τῆς πορνείας αὐτῆς,                                          
Ap 17:4 kai\ E( gunE\ E)=n peribeblEme/nE porfurou=n kai\ ko/kkinon, kai\ keCHrusOme/nE CHrusi/O| kai\ li/TO| timi/O| kai\ margari/tais, e)/CHousa potE/rion CHrusou=n e)n tE=| CHeiri\ au)tE=s ge/mon bdelugma/tOn kai\ ta\ a)ka/Tarta tE=s pornei/as au)tE=s,
Ap 17:4 kai hE gynE En peribeblEmenE porfyrun kai kokkinon, kai keCHrysOmenE CHrysiO kai liTO timiO kai margaritais, eCHusa potErion CHrysun en tE CHeiri autEs gemon bdelygmatOn kai ta akaTarta tEs porneias autEs,
Ap 17:4 c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3iai-s-- v--xmpnsf- a-----asn- c--------- a-----asn- c--------- v--xppnsf- n-----dsn- c--------- n-----dsm- a-----dsm- c--------- n-----dpm- v--papnsf- n-----asn- a-----asn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsf- v--papasn- n-----gpn- c--------- ra----apn- a-----apn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsf-
Ap 17:4 G2532 G3588 G1135 G2258 G4016 G4210 G2532 G2847 G2532 G5558 G5553 G2532 G3037 G5093 G2532 G3135 G2192 G4221 G5552 G1722 G3588 G5495 G0846 G1073 G0946 G2532 G3588 G0169 G3588 G4202 G0846
Ap 17:4 A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perły, miała w swej ręce złoty puchar pełen obrzydliwości i brudów swego nierządu.
Ap 17:4
Ap 17:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 17:4
Ap 17:4  I  żona  ubrany  był  w  purpurowy  i  szkarłat  ozdobiony  złoto  cenny  kamienie  i  Perły  przechowywane  złoto  puchar  w  ręka  jego  wypełniony  obrzydliwości  i  gnój  cudzołóstwo  jego
Ap 17:4 G2532 G1135 G4016 G4016 G4016 G4209 G2532 G2847 G5558 G5557 G5093 G3037 G2532 G3135 G2192 G5552 G4221 G1722 G5495 G0846 G1073 G0946 G2532 G0168 G4202 G0846 x
Ap 17:5 καὶ ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον, μυστήριον, Βαβυλὼν μεγάλη, μήτηρ τῶν πορνῶν καὶ τῶν βδελυγμάτων τῆς γῆς.                                                                
Ap 17:5 kai\ e)pi\ to\ me/tOpon au)tE=s o)/noma gegramme/non, mustE/rion, *babulO\n E( mega/lE, E( mE/tEr tO=n pornO=n kai\ tO=n bdelugma/tOn tE=s gE=s.
Ap 17:5 kai epi to metOpon autEs onoma gegrammenon, mystErion, babylOn hE megalE, hE mEtEr tOn pornOn kai tOn bdelygmatOn tEs gEs.
Ap 17:5 c--------- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gsf- n-----nsn- v--xppnsn- n-----nsn- n-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- ra----gpf- n-----gpf- c--------- ra----gpn- n-----gpn- ra----gsf- n-----gsf-
Ap 17:5 G2532 G1909 G3588 G3359 G0846 G3686 G1125 G3466 G0897 G3588 G3173 G3588 G3384 G3588 G4204 G2532 G3588 G0946 G3588 G1093
Ap 17:5 A na jej czole wypisane imię - tajemnica: "Wielki Babilon. Macierz nierządnic i obrzydliwości ziemi".
Ap 17:5
Ap 17:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 17:5
Ap 17:5  i  w  czoło  jego  napisany  nazwa  tajemnica  Babylon  wielki  matka  Nierządnice  i  obrzydliwości  naziemny
Ap 17:5 G2532 G1909 G3359 G0846 G1125 G3686 G3466 G0897 G3173 G3384 G4204 G2532 G0946 G1093 x
Ap 17:6 καὶ εἶδον τὴν γυναῖκα μεθύουσαν ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων καὶ ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων Ἰησοῦ. Καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν θαῦμα μέγα.                                                          
Ap 17:6 kai\ ei)=don tE\n gunai=ka meTu/ousan e)k tou= ai(/matos tO=n a(gi/On kai\ e)k tou= ai(/matos tO=n martu/rOn *)iEsou=. *kai\ e)Tau/masa i)dO\n au)tE\n Tau=ma me/ga.
Ap 17:6 kai eidon tEn gynaika meTyusan ek tu haimatos tOn hagiOn kai ek tu haimatos tOn martyrOn iEsu. kai eTaumasa idOn autEn Tauma mega.
Ap 17:6 c--------- v-1aai-s-- ra----asf- n-----asf- v--papasf- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gpm- a-----gpm- c--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gpm- n-----gpm- n-----gsm- c--------- v-1aai-s-- v--aapnsm- rp----asf- n-----asn- a-----asn-
Ap 17:6 G2532 G1492 G3588 G1135 G3184 G1537 G3588 G0129 G3588 G0040 G2532 G1537 G3588 G0129 G3588 G3144 G2424 G2532 G2296 G1492 G0846 G2295 G3173
Ap 17:6 I ujrzałem Niewiastę pijaną krwią świętych i krwią świadków Jezusa, a widząc ją zdumiałem się wielce.
Ap 17:6
Ap 17:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 17:6
Ap 17:6  online  żona  pijany  był  krew  Świętych  i  krew  świadków  Jezus:  i  widzenie  jego  dziwili  niespodzianka  wielki
Ap 17:6 G1492 G1135 G3184 G3184 G0129 G0040 G2532 G0129 G3144 G2424 G2532 G1492 G0846 G2296 G2295 G3173 x
Ap 17:7 καὶ εἶπέν μοι ἄγγελος, Διὰ τί ἐθαύμασας; ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον τῆς γυναικὸς καὶ τοῦ θηρίου τοῦ βαστάζοντος αὐτήν, τοῦ ἔχοντος τὰς ἑπτὰ κεφαλὰς καὶ τὰ δέκα κέρατα·                                            
Ap 17:7 kai\ ei)=pe/n moi o( a)/ggelos, *dia\ ti/ e)Tau/masas; e)gO\ e)rO= soi to\ mustE/rion tE=s gunaiko\s kai\ tou= TEri/ou tou= basta/DZontos au)tE/n, tou= e)/CHontos ta\s e(pta\ kefala\s kai\ ta\ de/ka ke/rata:
Ap 17:7 kai eipen moi ho aNgelos, dia ti eTaumasas; egO erO soi to mystErion tEs gynaikos kai tu TEriu tu bastaDZontos autEn, tu eCHontos tas hepta kefalas kai ta deka kerata:
Ap 17:7 c--------- v-3aai-s-- rp----ds-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ri----asn- v-2aai-s-- rp----ns-- v-1fai-s-- rp----ds-- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsn- v--papgsn- rp----asf- ra----gsn- v--papgsn- ra----apf- a-----apf- n-----apf- c--------- ra----apn- a-----apn- n-----apn-
Ap 17:7 G2532 G2036 G3427 G3588 G0032 G1223 G5100 G2296 G1473 G2046 G4671 G3588 G3466 G3588 G1135 G2532 G3588 G2342 G3588 G0941 G0846 G3588 G2192 G3588 G2033 G2776 G2532 G3588 G1176 G2768
Ap 17:7 I rzekł do mnie anioł: Czemu się zdumiałeś? Ja ci wyjaśnię tajemnicę Niewiasty i Bestii, która ją nosi, a ma siedem głów i dziesięć rogów.
Ap 17:7
Ap 17:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 17:7
Ap 17:7  I  powiedział  mnie  Anioł  że  cud  Ja  powiedzieć  ty, wy  tajemnica  żona  to  i  bestia  sobie  jego  o  siedem  Cele  i  dziesięć  rogi
Ap 17:7 G2532 G2036 G3427 G0032 G1302 G2296 G1473 G2046 G4671 G3466 G1135 G3588 G2532 G2342 G0941 G0846 G2192 G2033 G2776 G2532 G1176 G2768 x
Ap 17:8 τὸ θηρίον εἶδες ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ μέλλει ἀναβαίνειν ἐκ τῆς ἀβύσσου, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει· καὶ θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐπὶ τὸ βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς κόσμου, βλεπόντων τὸ θηρίον ὅτι ἦν καὶ οὐκ ἔστιν καὶ παρέσται.        
Ap 17:8 to\ TEri/on o(\ ei)=des E)=n kai\ ou)k e)/stin, kai\ me/llei a)nabai/nein e)k tE=s a)bu/ssou, kai\ ei)s a)pO/leian u(pa/gei: kai\ TaumasTE/sontai oi( katoikou=ntes e)pi\ tE=s gE=s, O(=n ou) ge/graptai to\ o)/noma e)pi\ to\ bibli/on tE=s DZOE=s a)po\ katabolE=s ko/smou, blepo/ntOn to\ TEri/on o(/ti E)=n kai\ ou)k e)/stin kai\ pare/stai.
Ap 17:8 to TErion ho eides En kai uk estin, kai mellei anabainein ek tEs abyssu, kai eis apOleian hypagei: kai TaumasTEsontai hoi katoikuntes epi tEs gEs, hOn u gegraptai to onoma epi to biblion tEs DZOEs apo katabolEs kosmu, blepontOn to TErion hoti En kai uk estin kai parestai.
Ap 17:8 ra----nsn- n-----nsn- rr----asn- v-2aai-s-- v-3iai-s-- c--------- d--------- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s-- v--pan---- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- p--------- n-----asf- v-3pai-s-- c--------- v-3fpi-p-- ra----npm- v--papnpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rr----gpm- d--------- v-3xpi-s-- ra----nsn- n-----nsn- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- p--------- n-----gsf- n-----gsm- v--papgpm- ra----asn- n-----asn- c--------- v-3iai-s-- c--------- d--------- v-3pai-s-- c--------- v-3fmi-s--
Ap 17:8 G3588 G2342 G3739 G1492 G2258 G2532 G3756 G2076 G2532 G3195 G0305 G1537 G3588 G0012 G2532 G1519 G0684 G5217 G2532 G2296 G3588 G2730 G1909 G3588 G1093 G3739 G3756 G1125 G3588 G3686 G1909 G3588 G0975 G3588 G2222 G0575 G2602 G2889 G0991 G3588 G2342 G3754 G2258 G2532 G3756 G2076 G2532 G3918
Ap 17:8 Bestia, którą widziałeś, była i nie ma jej, ma wyjść z Czeluści, i zdąża na zagładę. A zdumieją się mieszkańcy ziemi, ci, których imię nie jest zapisane w księdze życia od założenia świata - spoglądając na Bestię, iż była i nie ma jej, a ma przybyć.
Ap 17:8
Ap 17:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 17:8
Ap 17:8  Bestia  kogo  online  był  i  nie  jego  i  będzie  będzie  z  Przepaść  i  iść  w  zatracenie  i  zdziwiony  tych  Życie  w  ziemia  Nazwy  który  nie  wpisany  w  książka  Życie  z  start  Świat  widzenie  bestia  był  był  i  nie  jego  i  będzie
Ap 17:8 G2342 G3739 G1492 G2258 G2532 G3756 G2076 G2532 G0305 G3195 G1537 G0012 G2532 G5217 G1519 G0684 G2532 G2296 G3588 G2730 G1909 G1093 G3686 G3739 G3756 G1125 G1909 G0975 G2222 G0575 G2602 G2889 G0991 G2342 G2258 G3748 G2532 G3756 G2076  G2539 G2076 x
Ap 17:9 ὧδε νοῦς ἔχων σοφίαν. αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ἑπτὰ ὄρη εἰσίν, ὅπου γυνὴ κάθηται ἐπ᾿ αὐτῶν. καὶ βασιλεῖς ἑπτά εἰσιν·                                                            
Ap 17:9 O(=de o( nou=s o( e)/CHOn sofi/an. ai( e(pta\ kefalai\ e(pta\ o)/rE ei)si/n, o(/pou E( gunE\ ka/TEtai e)p' au)tO=n. kai\ basilei=s e(pta/ ei)sin:
Ap 17:9 hOde ho nus ho eCHOn sofian. hai hepta kefalai hepta orE eisin, hopu hE gynE kaTEtai ep' autOn. kai basileis hepta eisin:
Ap 17:9 d--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- n-----asf- ra----npf- a-----npf- n-----npf- a-----npn- n-----npn- v-3pai-p-- d--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3pmi-s-- p--------- rp----gpn- c--------- n-----npm- a-----npm- v-3pai-p--
Ap 17:9 G5602 G3588 G3563 G3588 G2192 G4678 G3588 G2033 G2776 G2033 G3735 G1526 G3699 G3588 G1135 G2521 G1909 G0846 G2532 G0935 G2033 G1526
Ap 17:9 Tu trzeba zrozumienia, o mający mądrość! Siedem głów to jest siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta.
Ap 17:9
Ap 17:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 17:9
Ap 17:9  Tutaj  umysł  o  mądrość  Siedem  Cele  substancja  siedem  Góry  w  który  posiedzenie  posiedzenie  żona
Ap 17:9 G5602 G3563 G2192 G4678 G2033 G2776 G1526 G2033 G3735 G1909 G0846 G2521 G3699 G1135 x
Ap 17:10 οἱ πέντε ἔπεσαν, εἷς ἔστιν, ἄλλος οὔπω ἦλθεν, καὶ ὅταν ἔλθῃ ὀλίγον αὐτὸν δεῖ μεῖναι.                                                                      
Ap 17:10 oi( pe/nte e)/pesan, o( ei(=s e)/stin, o( a)/llos ou)/pO E)=lTen, kai\ o(/tan e)/lTE| o)li/gon au)to\n dei= mei=nai.
Ap 17:10 hoi pente epesan, ho heis estin, ho allos upO ElTen, kai hotan elTE oligon auton dei meinai.
Ap 17:10 ra----npm- a-----npm- v-3aai-p-- ra----nsm- a-----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- a-----nsm- d--------- v-3aai-s-- c--------- c--------- v-3aas-s-- a-----asn- rp----asm- v-3pai-s-- v--aan----
Ap 17:10 G3588 G4002 G4098 G3588 G1520 G2076 G3588 G0243 G3768 G2064 G2532 G3752 G2064 G3641 G0846 G1163 G3306
Ap 17:10 I siedmiu jest królów: pięciu upadło, jeden istnieje, inny jeszcze nie przyszedł, a kiedy przyjdzie, ma na krótko pozostać.
Ap 17:10
Ap 17:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 17:10
Ap 17:10  i  siedem  Kings  pięć  Pali  jeden  jest  inny  więcej  nie  przyjść  i  kiedy  przyjść  nie  długi  go  być  być
Ap 17:10 G2532 G2033 G0935 G4002 G4098 G1520 G2076 G0243 G3768 G3768 G2064 G2532 G3752 G2064 G3641 G3641 G0846 G1163 G3306 x
Ap 17:11 καὶ τὸ θηρίον ἦν καὶ οὐκ ἔστιν, καὶ αὐτὸς ὄγδοός ἐστιν καὶ ἐκ τῶν ἑπτά ἐστιν, καὶ εἰς ἀπώλειαν ὑπάγει.                                                              
Ap 17:11 kai\ to\ TEri/on o(\ E)=n kai\ ou)k e)/stin, kai\ au)to\s o)/gdoo/s e)stin kai\ e)k tO=n e(pta/ e)stin, kai\ ei)s a)pO/leian u(pa/gei.
Ap 17:11 kai to TErion ho En kai uk estin, kai autos ogdoos estin kai ek tOn hepta estin, kai eis apOleian hypagei.
Ap 17:11 c--------- ra----nsn- n-----nsn- rr----nsn- v-3iai-s-- c--------- d--------- v-3pai-s-- d--------- rp----nsm- a-----nsm- v-3pai-s-- c--------- p--------- ra----gpm- a-----gpm- v-3pai-s-- c--------- p--------- n-----asf- v-3pai-s--
Ap 17:11 G2532 G3588 G2342 G3739 G2258 G2532 G3756 G2076 G2532 G0846 G3590 G2076 G2532 G1537 G3588 G2033 G2076 G2532 G1519 G0684 G5217
Ap 17:11 A Bestia, która była i nie ma jej, i ona jest ósmym, a jest spośród siedmiu i zdąża na zagładę.
Ap 17:11
Ap 17:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 17:11
Ap 17:11  I  bestia  który  był  i  kogo  nie  jest  ósmy  i  z  numer  siedem  i  iść  w  zatracenie
Ap 17:11 G2532 G2342 G3739 G2258 G2532 G2076 G3756 G2076 G3590 G2532 G1537 G3588 G2033 G2532 G5217 G1519 G0684 x
Ap 17:12 καὶ τὰ δέκα κέρατα εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου.                                                          
Ap 17:12 kai\ ta\ de/ka ke/rata a(\ ei)=des de/ka basilei=s ei)sin, oi(/tines basilei/an ou)/pO e)/labon, a)lla\ e)Xousi/an O(s basilei=s mi/an O(/ran lamba/nousin meta\ tou= TEri/ou.
Ap 17:12 kai ta deka kerata ha eides deka basileis eisin, hoitines basileian upO elabon, alla eXusian hOs basileis mian hOran lambanusin meta tu TEriu.
Ap 17:12 c--------- ra----npn- a-----npn- n-----npn- rr----apn- v-2aai-s-- a-----npm- n-----npm- v-3pai-p-- rr----npm- n-----asf- d--------- v-3aai-p-- c--------- n-----asf- c--------- n-----npm- a-----asf- n-----asf- v-3pai-p-- p--------- ra----gsn- n-----gsn-
Ap 17:12 G2532 G3588 G1176 G2768 G3739 G1492 G1176 G0935 G1526 G3748 G0932 G3768 G2983 G0235 G1849 G5613 G0935 G3391 G5610 G2983 G3326 G3588 G2342
Ap 17:12 A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu jest królów, którzy władzy królewskiej jeszcze nie objęli, lecz wezmą władzę jakby królowie na jedną godzinę wraz z Bestią.
Ap 17:12
Ap 17:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 17:12
Ap 17:12  I  dziesięć  rogi  że  online  substancja  dziesięć  Kings  że  więcej  nie  otrzymane  królestwo  ale  będzie  moc  z  bestia  jako  królów  jeden  h
Ap 17:12 G2532 G1176 G2768 G3739 G1492 G1526 G1176 G0935 G3748 G3768 G3768 G2983 G0932 G0235 G2983 G1849 G3326 G2342 G5613 G0935 G3391 G5610 x
Ap 17:13 οὗτοι μίαν γνώμην ἔχουσιν, καὶ τὴν δύναμιν καὶ ἐξουσίαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ διδόασιν.                                                                              
Ap 17:13 ou(=toi mi/an gnO/mEn e)/CHousin, kai\ tE\n du/namin kai\ e)Xousi/an au)tO=n tO=| TEri/O| dido/asin.
Ap 17:13 hutoi mian gnOmEn eCHusin, kai tEn dynamin kai eXusian autOn tO TEriO didoasin.
Ap 17:13 rd----npm- a-----asf- n-----asf- v-3pai-p-- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- n-----asf- rp----gpm- ra----dsn- n-----dsn- v-3pai-p--
Ap 17:13 G3778 G3391 G1106 G2192 G2532 G3588 G1411 G2532 G1849 G0846 G3588 G2342 G1325
Ap 17:13 Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii.
Ap 17:13
Ap 17:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 17:13
Ap 17:13  One  mieć  kilka  myśl  i  dać  siła  i  moc  jego  bestia
Ap 17:13 G3778 G2192 G3391 G1106 G2532 G1239 G1411 G2532 G1849 G1438 G2342 x
Ap 17:14 οὗτοι μετὰ τοῦ ἀρνίου πολεμήσουσιν, καὶ τὸ ἀρνίον νικήσει αὐτούς, ὅτι κύριος κυρίων ἐστὶν καὶ βασιλεὺς βασιλέων, καὶ οἱ μετ᾿ αὐτοῦ κλητοὶ καὶ ἐκλεκτοὶ καὶ πιστοί.                                                    
Ap 17:14 ou(=toi meta\ tou= a)rni/ou polemE/sousin, kai\ to\ a)rni/on nikE/sei au)tou/s, o(/ti ku/rios kuri/On e)sti\n kai\ basileu\s basile/On, kai\ oi( met' au)tou= klEtoi\ kai\ e)klektoi\ kai\ pistoi/.
Ap 17:14 hutoi meta tu arniu polemEsusin, kai to arnion nikEsei autus, hoti kyrios kyriOn estin kai basileus basileOn, kai hoi met' autu klEtoi kai eklektoi kai pistoi.
Ap 17:14 rd----npm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v-3fai-p-- c--------- ra----nsn- n-----nsn- v-3fai-s-- rp----apm- c--------- n-----nsm- n-----gpm- v-3pai-s-- c--------- n-----nsm- n-----gpm- c--------- ra----npm- p--------- rp----gsm- a-----npm- c--------- a-----npm- c--------- a-----npm-
Ap 17:14 G3778 G3326 G3588 G0721 G4170 G2532 G3588 G0721 G3528 G0846 G3754 G2962 G2962 G2076 G2532 G0935 G0935 G2532 G3588 G3326 G0846 G2822 G2532 G1588 G2532 G4103
Ap 17:14 Ci będą walczyć z Barankiem, a Baranek ich zwycięży, bo Panem jest panów i Królem królów - a także ci, co z Nim są: powołani, wybrani i wierni.
Ap 17:14
Ap 17:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 17:14
Ap 17:14  One  będzie  prowadzić  nadużycie  z  Baranek  i  Baranek  wygrać  ich  dla  jest  Władca  orzeczenia  i  Król  Kings  i  że  z  Go  zaproszony  i  ulubionych  i  prawdziwy
Ap 17:14 G3778 G4170 G4170 G4170 G3326 G0721 G2532 G0721 G3528 G0846 G3754 G2076 G2962 G2962 G2532 G0935 G0935 G2532 G3588 G3326 G0846 G2822 G2532 G1588 G2532 G4103 x
Ap 17:15 Καὶ λέγει μοι, Τὰ ὕδατα εἶδες, οὗ πόρνη κάθηται, λαοὶ καὶ ὄχλοι εἰσὶν καὶ ἔθνη καὶ γλῶσσαι.                                                                  
Ap 17:15 *kai\ le/gei moi, *ta\ u(/data a(\ ei)=des, ou(= E( po/rnE ka/TEtai, laoi\ kai\ o)/CHloi ei)si\n kai\ e)/TnE kai\ glO=ssai.
Ap 17:15 kai legei moi, ta hydata ha eides, hu hE pornE kaTEtai, laoi kai oCHloi eisin kai eTnE kai glOssai.
Ap 17:15 c--------- v-3pai-s-- rp----ds-- ra----npn- n-----npn- rr----apn- v-2aai-s-- d--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3pmi-s-- n-----npm- c--------- n-----npm- v-3pai-p-- c--------- n-----npn- c--------- n-----npf-
Ap 17:15 G2532 G3004 G3427 G3588 G5204 G3739 G1492 G3757 G3588 G4204 G2521 G2992 G2532 G3793 G1526 G2532 G1484 G2532 G1100
Ap 17:15 I rzecze do mnie: Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki.
Ap 17:15
Ap 17:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 17:15
Ap 17:15  I  mówi  mnie  woda  że  online  gdzie  posiedzenie  kurwa  substancja  osoby  i  osoby  i  plemiona  i  Językach
Ap 17:15 G2532 G3004 G3427 G5204 G3739 G1492 G3757 G2521 G4204 G1526 G2992 G2532 G3793 G2532 G1484 G2532 G1100 x
Ap 17:16 καὶ τὰ δέκα κέρατα εἶδες καὶ τὸ θηρίον, οὗτοι μισήσουσιν τὴν πόρνην, καὶ ἠρημωμένην ποιήσουσιν αὐτὴν καὶ γυμνήν, καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται, καὶ αὐτὴν κατακαύσουσιν ἐν πυρί·                                              
Ap 17:16 kai\ ta\ de/ka ke/rata a(\ ei)=des kai\ to\ TEri/on, ou(=toi misE/sousin tE\n po/rnEn, kai\ E)rEmOme/nEn poiE/sousin au)tE\n kai\ gumnE/n, kai\ ta\s sa/rkas au)tE=s fa/gontai, kai\ au)tE\n katakau/sousin e)n puri/:
Ap 17:16 kai ta deka kerata ha eides kai to TErion, hutoi misEsusin tEn pornEn, kai ErEmOmenEn poiEsusin autEn kai gymnEn, kai tas sarkas autEs fagontai, kai autEn katakaususin en pyri:
Ap 17:16 c--------- ra----npn- a-----npn- n-----npn- rr----apn- v-2aai-s-- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rd----npm- v-3fai-p-- ra----asf- n-----asf- c--------- v--xppasf- v-3fai-p-- rp----asf- c--------- a-----asf- c--------- ra----apf- n-----apf- rp----gsf- v-3fmi-p-- c--------- rp----asf- v-3fai-p-- p--------- n-----dsn-
Ap 17:16 G2532 G3588 G1176 G2768 G3739 G1492 G2532 G3588 G2342 G3778 G3404 G3588 G4204 G2532 G2049 G4160 G0846 G2532 G1131 G2532 G3588 G4561 G0846 G5315 G2532 G0846 G2618 G1722 G4442
Ap 17:16 A dziesięć rogów, które widziałeś, i Bestia - ci nienawidzić będą Nierządnicy i sprawią, że będzie spustoszona i naga, i będą jedli jej ciało, i spalą ją ogniem,
Ap 17:16
Ap 17:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 17:16
Ap 17:16  I  dziesięć  rogi  że  online  w  bestia  te  nienawiść  kurwa  i  opuszczony  opuszczony  jego  i  nagi  i  ciało  jego  jeść  i  palić  jego  w  ogień
Ap 17:16 G2532 G1176 G2768 G3739 G1492 G1909 G2342 G3778 G3404 G4204 G2532 G2049 G4160 G0846 G2532 G1131 G2532 G4561 G0846 G5315 G2532 G2618 G0846 G1722 G4442 x
Ap 17:17 γὰρ θεὸς ἔδωκεν εἰς τὰς καρδίας αὐτῶν ποιῆσαι τὴν γνώμην αὐτοῦ, καὶ ποιῆσαι μίαν γνώμην καὶ δοῦναι τὴν βασιλείαν αὐτῶν τῷ θηρίῳ, ἄχρι τελεσθήσονται οἱ λόγοι τοῦ θεοῦ.                                              
Ap 17:17 o( ga\r Teo\s e)/dOken ei)s ta\s kardi/as au)tO=n poiE=sai tE\n gnO/mEn au)tou=, kai\ poiE=sai mi/an gnO/mEn kai\ dou=nai tE\n basilei/an au)tO=n tO=| TEri/O|, a)/CHri telesTE/sontai oi( lo/goi tou= Teou=.
Ap 17:17 ho gar Teos edOken eis tas kardias autOn poiEsai tEn gnOmEn autu, kai poiEsai mian gnOmEn kai dunai tEn basileian autOn tO TEriO, aCHri telesTEsontai hoi logoi tu Teu.
Ap 17:17 ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----apf- n-----apf- rp----gpm- v--aan---- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- c--------- v--aan---- a-----asf- n-----asf- c--------- v--aan---- ra----asf- n-----asf- rp----gpm- ra----dsn- n-----dsn- c--------- v-3fpi-p-- ra----npm- n-----npm- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 17:17 G3588 G1063 G2316 G1325 G1519 G3588 G2588 G0846 G4160 G3588 G1106 G0846 G2532 G4160 G3391 G1106 G2532 G1325 G3588 G0932 G0846 G3588 G2342 G0891 G5055 G3588 G3056 G3588 G2316
Ap 17:17 bo Bóg natchnął ich serca, aby wykonali Jego zamysł i to jeden zamysł wykonali - i dali Bestii królewską swą władzę, aż Boże słowa się spełnią.
Ap 17:17
Ap 17:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 17:17
Ap 17:17  że  Bóg  umieścić  ich  w  serce  wykonać  będzie  Jego  wykonać  jeden  będzie  i  dać  królestwo  ich  bestia  do  spełniony  słowa  Bóg
Ap 17:17 G1063 G2316 G1325 G0846 G1519 G2588 G4160 G1106 G0846 G4160 G3391 G1106 G2532 G1325 G0932 G0846 G2342 G0891 G5055 G4487 G2316 x
Ap 17:18 καὶ γυνὴ ἣν εἶδες ἔστιν πόλις μεγάλη ἔχουσα βασιλείαν ἐπὶ τῶν βασιλέων τῆς γῆς.                                                                    
Ap 17:18 kai\ E( gunE\ E(\n ei)=des e)/stin E( po/lis E( mega/lE E( e)/CHousa basilei/an e)pi\ tO=n basile/On tE=s gE=s.
Ap 17:18 kai hE gynE hEn eides estin hE polis hE megalE hE eCHusa basileian epi tOn basileOn tEs gEs.
Ap 17:18 c--------- ra----nsf- n-----nsf- rr----asf- v-2aai-s-- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- ra----nsf- v--papnsf- n-----asf- p--------- ra----gpm- n-----gpm- ra----gsf- n-----gsf-
Ap 17:18 G2532 G3588 G1135 G3739 G1492 G2076 G3588 G4172 G3588 G3173 G3588 G2192 G0932 G1909 G3588 G0935 G3588 G1093
Ap 17:18 A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto, mające władzę królewską nad królami ziemi.
Ap 17:18
Ap 17:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 17:18
Ap 17:18  Żona  zaś  który  online  jest  wielki  miasto  Żony  Żony  przez  naziemny  królów
Ap 17:18 G1135 G2532 G3739 G1492 G2076 G3173 G4172 G0932 G2192 G1909 G1093 G0935 x
Copyright by Cezary Podolski