Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap17      do_str_głównej      do_Ap19      
Ap 18:1 Μετὰ ταῦτα εἶδον ἄλλον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα ἐξουσίαν μεγάλην, καὶ γῆ ἐφωτίσθη ἐκ τῆς δόξης αὐτοῦ.                                                  
Ap 18:1 *meta\ tau=ta ei)=don a)/llon a)/ggelon katabai/nonta e)k tou= ou)ranou=, e)/CHonta e)Xousi/an mega/lEn, kai\ E( gE= e)fOti/sTE e)k tE=s do/XEs au)tou=.
Ap 18:1 meta tauta eidon allon aNgelon katabainonta ek tu uranu, eCHonta eXusian megalEn, kai hE gE efOtisTE ek tEs doXEs autu.
Ap 18:1 p--------- rd----apn- v-1aai-s-- a-----asm- n-----asm- v--papasm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--papasm- n-----asf- a-----asf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3api-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Ap 18:1 G3326 G5023 G1492 G0243 G0032 G2597 G1537 G3588 G3772 G2192 G1849 G3173 G2532 G3588 G1093 G5461 G1537 G3588 G1391 G0846
Ap 18:1 Potem ujrzałem innego anioła - zstępującego z nieba i mającego wielką władzę, a ziemia od chwały jego rozbłysła.
Ap 18:1
Ap 18:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:1
Ap 18:1  Za  to  widziałem innego Anioła  malejąco  z  niebo  o  moc  wielki  ziemia  oświetlony  z  Sława  jego
Ap 18:1 G3326 G5023 G1492 G0243 G0032 G2597 G1537 G3772 G2192 G1849 G3173 G1093 G5461 G1537 G1391 G0846
Ap 18:2 καὶ ἔκραξεν ἐν ἰσχυρᾷ φωνῇ λέγων, Ἔπεσεν, ἔπεσεν Βαβυλὼν μεγάλη, καὶ ἐγένετο κατοικητήριον δαιμονίων καὶ φυλακὴ παντὸς πνεύματος ἀκαθάρτου καὶ φυλακὴ παντὸς ὀρνέου ἀκαθάρτου [καὶ φυλακὴ παντὸς θηρίου ἀκαθάρτου] καὶ μεμισημένου,                          
Ap 18:2 kai\ e)/kraXen e)n i)sCHura=| fOnE=| le/gOn, *)/epesen, e)/pesen *babulO\n E( mega/lE, kai\ e)ge/neto katoikEtE/rion daimoni/On kai\ fulakE\ panto\s pneu/matos a)kaTa/rtou kai\ fulakE\ panto\s o)rne/ou a)kaTa/rtou [kai\ fulakE\ panto\s TEri/ou a)kaTa/rtou] kai\ memisEme/nou,
Ap 18:2 kai ekraXen en isCHyra fOnE legOn, epesen, epesen babylOn hE megalE, kai egeneto katoikEtErion daimoniOn kai fylakE pantos pneumatos akaTartu kai fylakE pantos orneu akaTartu [kai fylakE pantos TEriu akaTartu] kai memisEmenu,
Ap 18:2 c--------- v-3aai-s-- p--------- a-----dsf- n-----dsf- v--papnsm- v-3aai-s-- v-3aai-s-- n-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- c--------- v-3ami-s-- n-----nsn- n-----gpn- c--------- n-----nsf- a-----gsn- n-----gsn- a-----gsn- c--------- n-----nsf- a-----gsn- n-----gsn- a-----gsn- c--------- n-----nsf- a-----gsn- n-----gsn- a-----gsn- c--------- v--xppgsn-
Ap 18:2 G2532 G2896 G1722 G2478 G5456 G3004 G4098 G4098 G0897 G3588 G3173 G2532 G1096 G2732 G1140 G2532 G5438 G3956 G4151 G0169 G2532 G5438 G3956 G3732 G0169 G2532 G5438 G3956 G2342 G0169 G2532 G3404
Ap 18:2 I głosem potężnym tak zawołał: Upadł, upadł Babilon - stolica. I stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego i budzącego wstręt,
Ap 18:2
Ap 18:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:2
Ap 18:2  I  zawołał  silnie  głośno  głos  mówi  spadły  spadły  Babylon  wielki  został  Obudowa  diabły  i  przystań  każdy  nieczysty  duch  przystań  wszystko  nieczysty  i  obrzydliwy  ptak  dla  okrutny  wino  nierząd  jego  pijany  wszystko  osoby
Ap 18:2 G2532 G2896 G2479 G3173 G5456 G3004 G4098 G4098 G0897 G3173 G1096 G2732 G1142 G2532 G5438 G3956 G0169 G4151 G5438 G3956 G0169 G2532 G3404 G3732 G3754 G2372 G3631 G4202 G0846 G4095 G3956 G1484
Ap 18:3 ὅτι ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς πορνείας αὐτῆς πέπωκαν πάντα τὰ ἔθνη, καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς μετ᾿ αὐτῆς ἐπόρνευσαν, καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς ἐκ τῆς δυνάμεως τοῦ στρήνους αὐτῆς ἐπλούτησαν.                        
Ap 18:3 o(/ti e)k tou= oi)/nou tou= Tumou= tE=s pornei/as au)tE=s pe/pOkan pa/nta ta\ e)/TnE, kai\ oi( basilei=s tE=s gE=s met' au)tE=s e)po/rneusan, kai\ oi( e)/mporoi tE=s gE=s e)k tE=s duna/meOs tou= strE/nous au)tE=s e)plou/tEsan.
Ap 18:3 hoti ek tu oinu tu Tymu tEs porneias autEs pepOkan panta ta eTnE, kai hoi basileis tEs gEs met' autEs eporneusan, kai hoi emporoi tEs gEs ek tEs dynameOs tu strEnus autEs eplutEsan.
Ap 18:3 c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsf- v-3xai-p-- a-----npn- ra----npn- n-----npn- c--------- ra----npm- n-----npm- ra----gsf- n-----gsf- p--------- rp----gsf- v-3aai-p-- c--------- ra----npm- n-----npm- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsf- v-3aai-p--
Ap 18:3 G3754 G1537 G3588 G3631 G3588 G2372 G3588 G4202 G0846 G4095 G3956 G3588 G1484 G2532 G3588 G0935 G3588 G1093 G3326 G0846 G4203 G2532 G3588 G1713 G3588 G1093 G1537 G3588 G1411 G3588 G4764 G0846 G4147
Ap 18:3 bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody, i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi doszli do bogactwa przez ogrom jej przepychu.
Ap 18:3
Ap 18:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:3
Ap 18:3  i  królów  naziemny  cudzołóstwo  z  jej  i  kupców  naziemny  zagłodzony  z  wielki  Luksusowy  jego
Ap 18:3 G2532 G0935 G1093 G4203 G3326 G0846 G2532 G1713 G1093 G4147 G1537 G1411 G4764 G0846
Ap 18:4 Καὶ ἤκουσα ἄλλην φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν, Ἐξέλθατε, λαός μου, ἐξ αὐτῆς, ἵνα μὴ συγκοινωνήσητε ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῆς, καὶ ἐκ τῶν πληγῶν αὐτῆς ἵνα μὴ λάβητε·                                  
Ap 18:4 *kai\ E)/kousa a)/llEn fOnE\n e)k tou= ou)ranou= le/gousan, *)eXe/lTate, o( lao/s mou, e)X au)tE=s, i(/na mE\ sugkoinOnE/sEte tai=s a(marti/ais au)tE=s, kai\ e)k tO=n plEgO=n au)tE=s i(/na mE\ la/bEte:
Ap 18:4 kai Ekusa allEn fOnEn ek tu uranu legusan, eXelTate, ho laos mu, eX autEs, hina mE syNkoinOnEsEte tais hamartiais autEs, kai ek tOn plEgOn autEs hina mE labEte:
Ap 18:4 c--------- v-1aai-s-- a-----asf- n-----asf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--papasf- v-2aad-p-- ra----vsm- n-----vsm- rp----gs-- p--------- rp----gsf- c--------- d--------- v-2aas-p-- ra----dpf- n-----dpf- rp----gsf- c--------- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gsf- c--------- d--------- v-2aas-p--
Ap 18:4 G2532 G0191 G0243 G5456 G1537 G3588 G3772 G3004 G1831 G3588 G2992 G3450 G1537 G0846 G2443 G3361 G4790 G3588 G0266 G0846 G2532 G1537 G3588 G4127 G0846 G2443 G3361 G2983
Ap 18:4 I usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli:
Ap 18:4
Ap 18:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:4
Ap 18:4  I  słyszałem  inny  głos  z  niebo  głośnik  Odstąpić  z  to  osoby  Mój  że  nie  uczestniczyć  grzech  jego  i  nie  nie  przejść  owrzodzenia  jego
Ap 18:4 G2532 G0191 G0243 G5456 G1537 G3772 G3004 G1831 G1537 G0846 G2992 G3450 G2443 G3361 G4790 G0266 G0846 G2532 G2443 G3361 G2983 G4127 G0846
Ap 18:5 ὅτι ἐκολλήθησαν αὐτῆς αἱ ἁμαρτίαι ἄχρι τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἐμνημόνευσεν θεὸς τὰ ἀδικήματα αὐτῆς.                                                            
Ap 18:5 o(/ti e)kollE/TEsan au)tE=s ai( a(marti/ai a)/CHri tou= ou)ranou=, kai\ e)mnEmo/neusen o( Teo\s ta\ a)dikE/mata au)tE=s.
Ap 18:5 hoti ekollETEsan autEs hai hamartiai aCHri tu uranu, kai emnEmoneusen ho Teos ta adikEmata autEs.
Ap 18:5 c--------- v-3api-p-- rp----gsf- ra----npf- n-----npf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----apn- n-----apn- rp----gsf-
Ap 18:5 G3754 G2853 G0846 G3588 G0266 G0891 G3588 G3772 G2532 G3421 G3588 G2316 G3588 G0092 G0846
Ap 18:5 bo grzechy jej narosły - aż do nieba, i wspomniał Bóg na jej zbrodnie.
Ap 18:5
Ap 18:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:5
Ap 18:5  dla  grzech  jego  osiągnął  osiągnął  do  niebo  i  Bóg  pamiętać  nieprawości  jego
Ap 18:5 G3754 G0266 G0846 G0190 G2853 G0891 G3772 G2532 G2316 G3421 G0092 G0846
Ap 18:6 ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς καὶ αὐτὴ ἀπέδωκεν, καὶ διπλώσατε τὰ διπλᾶ κατὰ τὰ ἔργα αὐτῆς· ἐν τῷ ποτηρίῳ ἐκέρασεν κεράσατε αὐτῇ διπλοῦν·                                              
Ap 18:6 a)po/dote au)tE=| O(s kai\ au)tE\ a)pe/dOken, kai\ diplO/sate ta\ dipla= kata\ ta\ e)/rga au)tE=s: e)n tO=| potEri/O| O(=| e)ke/rasen kera/sate au)tE=| diplou=n:
Ap 18:6 apodote autE hOs kai autE apedOken, kai diplOsate ta dipla kata ta erga autEs: en tO potEriO hO ekerasen kerasate autE diplun:
Ap 18:6 v-2aad-p-- rp----dsf- c--------- d--------- rp----nsf- v-3aai-s-- c--------- v-2aad-p-- ra----apn- a-----apn- p--------- ra----apn- n-----apn- rp----gsf- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rr----dsn- v-3aai-s-- v-2aad-p-- rp----dsf- a-----asn-
Ap 18:6 G0591 G0846 G5613 G2532 G0846 G0591 G2532 G1363 G3588 G1362 G2596 G3588 G2041 G0846 G1722 G3588 G4221 G3739 G2767 G2767 G0846 G1362
Ap 18:6 Odpłaćcie jej tak, jak ona odpłacała, i za jej czyny oddajcie podwójnie: w kielichu, w którym przyrządzała wino, podwójny dział dla niej przyrządźcie1
Ap 18:6
Ap 18:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:6
Ap 18:6  Nagroda  jej  jako  i  Świadczonych  ty, wy  i  dwa razy  Przypisać  jej  na  Przypadków  jego  w  miska  który  jest przygotowany  Przygotować  jej  dwa razy
Ap 18:6 G0591 G0846 G5613 G2532 G0591 G5213 G2532 G1362 G1363 G0846 G2596 G2041 G0846 G1722 G4221 G3739 G2767 G2767 G0846 G1362
Ap 18:7 ὅσα ἐδόξασεν αὐτὴν καὶ ἐστρηνίασεν, τοσοῦτον δότε αὐτῇ βασανισμὸν καὶ πένθος. ὅτι ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς λέγει ὅτι Κάθημαι βασίλισσα, καὶ χήρα οὐκ εἰμί, καὶ πένθος οὐ μὴ ἴδω·                                
Ap 18:7 o(/sa e)do/Xasen au)tE\n kai\ e)strEni/asen, tosou=ton do/te au)tE=| basanismo\n kai\ pe/nTos. o(/ti e)n tE=| kardi/a| au)tE=s le/gei o(/ti *ka/TEmai basi/lissa, kai\ CHE/ra ou)k ei)mi/, kai\ pe/nTos ou) mE\ i)/dO:
Ap 18:7 hosa edoXasen autEn kai estrEniasen, tosuton dote autE basanismon kai penTos. hoti en tE kardia autEs legei hoti kaTEmai basilissa, kai CHEra uk eimi, kai penTos u mE idO:
Ap 18:7 rr----apn- v-3aai-s-- rp----asf- c--------- v-3aai-s-- rd----asm- v-2aad-p-- rp----dsf- n-----asm- c--------- n-----asn- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsf- v-3pai-s-- c--------- v-1pmi-s-- n-----nsf- c--------- a-----nsf- d--------- v-1pai-s-- c--------- n-----asn- d--------- d--------- v-1aas-s--
Ap 18:7 G3745 G1392 G0846 G2532 G4763 G5118 G1325 G0846 G0929 G2532 G3997 G3754 G1722 G3588 G2588 G0846 G3004 G3754 G2521 G0938 G2532 G5503 G3756 G1510 G2532 G3997 G3756 G3361 G1492
Ap 18:7 Ile się wsławiła i osiągnęła przepychu, tyle jej zadajcie katuszy i smutku! Ponieważ mówi w swym sercu: "Zasiadam jak królowa i nie jestem wdową, i z pewnością nie zaznam żałoby",
Ap 18:7
Ap 18:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:7
Ap 18:7  Jak  słynny  to  i  rozkosznie  tyle  Przypisać  jej  Męczeństwo  i  smutki  Dla  mówi  w  serce  jego  siedzieć  królowa  Ja  nie  wdowa  i  nie  zobaczyć  smutki
Ap 18:7 G3745 G1392 G1438 G2532 G4763 G5118 G1325 G0846 G0929 G2532 G3997 G3754 G3004 G1722 G2588 G0846 G2521 G0938 G1510 G3756 G5503 G2532 G3364 G1492 G3997
Ap 18:8 διὰ τοῦτο ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἥξουσιν αἱ πληγαὶ αὐτῆς, θάνατος καὶ πένθος καὶ λιμός, καὶ ἐν πυρὶ κατακαυθήσεται· ὅτι ἰσχυρὸς κύριος θεὸς κρίνας αὐτήν.                                      
Ap 18:8 dia\ tou=to e)n mia=| E(me/ra| E(/Xousin ai( plEgai\ au)tE=s, Ta/natos kai\ pe/nTos kai\ limo/s, kai\ e)n puri\ katakauTE/setai: o(/ti i)sCHuro\s ku/rios o( Teo\s o( kri/nas au)tE/n.
Ap 18:8 dia tuto en mia hEmera hEXusin hai plEgai autEs, Tanatos kai penTos kai limos, kai en pyri katakauTEsetai: hoti isCHyros kyrios ho Teos ho krinas autEn.
Ap 18:8 p--------- rd----asn- p--------- a-----dsf- n-----dsf- v-3fai-p-- ra----npf- n-----npf- rp----gsf- n-----nsm- c--------- n-----nsn- c--------- n-----nsm- c--------- p--------- n-----dsn- v-3fpi-s-- c--------- a-----nsm- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--aapnsm- rp----asf-
Ap 18:8 G1223 G5124 G1722 G3391 G2250 G2240 G3588 G4127 G0846 G2288 G2532 G3997 G2532 G3042 G2532 G1722 G4442 G2618 G3754 G2478 G2962 G3588 G2316 G3588 G2919 G0846
Ap 18:8 dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi: śmierć i smutek, i głód; i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan, Bóg, który ją osądził.
Ap 18:8
Ap 18:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:8
Ap 18:8  że  że  w  jeden  dzień  przyjść  to  Kara  śmierć  i  płacz  i  głód  i  będzie  Spalił  ogień  że  silny  Władca  Bóg  sądzi  jego
Ap 18:8 G1223 G5124 G1722 G3391 G2250 G2240 G0846 G4127 G2288 G2532 G3997 G2532 G3042 G2532 G2618 G2618 G4442 G3754 G2478 G2962 G2316 G2919 G0846
Ap 18:9 Καὶ κλαύσουσιν καὶ κόψονται ἐπ᾿ αὐτὴν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς οἱ μετ᾿ αὐτῆς πορνεύσαντες καὶ στρηνιάσαντες, ὅταν βλέπωσιν τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς,                                            
Ap 18:9 *kai\ klau/sousin kai\ ko/PSontai e)p' au)tE\n oi( basilei=s tE=s gE=s oi( met' au)tE=s porneu/santes kai\ strEnia/santes, o(/tan ble/pOsin to\n kapno\n tE=s purO/seOs au)tE=s,
Ap 18:9 kai klaususin kai koPSontai ep' autEn hoi basileis tEs gEs hoi met' autEs porneusantes kai strEniasantes, hotan blepOsin ton kapnon tEs pyrOseOs autEs,
Ap 18:9 c--------- v-3fai-p-- c--------- v-3fmi-p-- p--------- rp----asf- ra----npm- n-----npm- ra----gsf- n-----gsf- ra----npm- p--------- rp----gsf- v--aapnpm- c--------- v--aapnpm- c--------- v-3pas-p-- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsf-
Ap 18:9 G2532 G2799 G2532 G2875 G1909 G0846 G3588 G0935 G3588 G1093 G3588 G3326 G0846 G4203 G2532 G4763 G3752 G0991 G3588 G2586 G3588 G4451 G0846
Ap 18:9 I będą płakać i lamentować nad nią królowie ziemi, którzy nierządu z nią się dopuścili i żyli w przepychu, kiedy zobaczą dym jej pożaru.
Ap 18:9
Ap 18:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:9
Ap 18:9  I  płakać  i  opłakiwać  o  To  królów  naziemny  cudzołóstwo  i  rozkosznie  z  jej  kiedy  zobaczyć  dym  ogień  jego
Ap 18:9 G2532 G2799 G2532 G2875 G1909 G0846 G0935 G1093 G4203 G2532 G4763 G3326 G0846 G3752 G0991 G2586 G4451 G0846
Ap 18:10 ἀπὸ μακρόθεν ἑστηκότες διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, λέγοντες, Οὐαὶ οὐαί, πόλις μεγάλη, Βαβυλὼν πόλις ἰσχυρά, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἦλθεν κρίσις σου.                                  
Ap 18:10 a)po\ makro/Ten e(stEko/tes dia\ to\n fo/bon tou= basanismou= au)tE=s, le/gontes, *ou)ai\ ou)ai/, E( po/lis E( mega/lE, *babulO\n E( po/lis E( i)sCHura/, o(/ti mia=| O(/ra| E)=lTen E( kri/sis sou.
Ap 18:10 apo makroTen hestEkotes dia ton fobon tu basanismu autEs, legontes, uai uai, hE polis hE megalE, babylOn hE polis hE isCHyra, hoti mia hOra ElTen hE krisis su.
Ap 18:10 p--------- d--------- v--xapnpm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsf- v--papnpm- x--------- i--------- ra----vsf- n-----vsf- ra----vsf- a-----vsf- n-----vsf- ra----vsf- n-----vsf- ra----vsf- a-----vsf- c--------- a-----dsf- n-----dsf- v-3aai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs--
Ap 18:10 G0575 G3113 G2476 G1223 G3588 G5401 G3588 G0929 G0846 G3004 G3759 G3759 G3588 G4172 G3588 G3173 G0897 G3588 G4172 G3588 G2478 G3754 G3391 G5610 G2064 G3588 G2920 G4675
Ap 18:10 Stanąwszy z daleka ze strachu przed jej katuszami, powiedzą: " Biada, biada, wielka stolico, Babilonie, stolico potężna! Bo w jednej godzinie sąd na ciebie przyszedł! "
Ap 18:10
Ap 18:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:10
Ap 18:10  stojący  daleka  daleka  z  strach  Męczeństwo  jego  mówi  żal  żal  wielki  miasto  Babylon  miasto  silny  dla  w  jeden  h  przyjść  sąd  swój
Ap 18:10 G2476 G0575 G3113 G1223 G5401 G0929 G0846 G3004 G3759 G3759 G3173 G4172 G0897 G4172 G2478 G3754 G1722 G3391 G5610 G2064 G2920 G4675
Ap 18:11 Καὶ οἱ ἔμποροι τῆς γῆς κλαίουσιν καὶ πενθοῦσιν ἐπ᾿ αὐτήν, ὅτι τὸν γόμον αὐτῶν οὐδεὶς ἀγοράζει οὐκέτι,                                                        
Ap 18:11 *kai\ oi( e)/mporoi tE=s gE=s klai/ousin kai\ penTou=sin e)p' au)tE/n, o(/ti to\n go/mon au)tO=n ou)dei\s a)gora/DZei ou)ke/ti,
Ap 18:11 kai hoi emporoi tEs gEs klaiusin kai penTusin ep' autEn, hoti ton gomon autOn udeis agoraDZei uketi,
Ap 18:11 c--------- ra----npm- n-----npm- ra----gsf- n-----gsf- v-3pai-p-- c--------- v-3pai-p-- p--------- rp----asf- c--------- ra----asm- n-----asm- rp----gpm- a-----nsm- v-3pai-s-- d---------
Ap 18:11 G2532 G3588 G1713 G3588 G1093 G2799 G2532 G3996 G1909 G0846 G3754 G3588 G1117 G0846 G3762 G0059 G3765
Ap 18:11 A kupcy ziemi płaczą i żalą się nad nią, bo ich towaru nikt już nie kupuje:
Ap 18:11
Ap 18:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:11
Ap 18:11  I  kupców  naziemny  płakać  i  opłakiwać  o  To  że  Produkt  ich  żaden  już  kupuje
Ap 18:11 G2532 G1713 G1093 G2799 G2532 G3996 G1909 G0846 G3754 G1117 G0846 G3762 G3765 G0059
Ap 18:12 γόμον χρυσοῦ καὶ ἀργύρου καὶ λίθου τιμίου καὶ μαργαριτῶν καὶ βυσσίνου καὶ πορφύρας καὶ σιρικοῦ καὶ κοκκίνου, καὶ πᾶν ξύλον θύϊνον καὶ πᾶν σκεῦος ἐλεφάντινον καὶ πᾶν σκεῦος ἐκ ξύλου τιμιωτάτου καὶ χαλκοῦ καὶ σιδήρου καὶ μαρμάρου,                
Ap 18:12 go/mon CHrusou= kai\ a)rgu/rou kai\ li/Tou timi/ou kai\ margaritO=n kai\ bussi/nou kai\ porfu/ras kai\ sirikou= kai\ kokki/nou, kai\ pa=n Xu/lon Tu/i+non kai\ pa=n skeu=os e)lefa/ntinon kai\ pa=n skeu=os e)k Xu/lou timiOta/tou kai\ CHalkou= kai\ sidE/rou kai\ marma/rou,
Ap 18:12 gomon CHrysu kai argyru kai liTu timiu kai margaritOn kai byssinu kai porfyras kai siriku kai kokkinu, kai pan Xylon Ty+inon kai pan skeuos elefantinon kai pan skeuos ek Xylu timiOtatu kai CHalku kai sidEru kai marmaru,
Ap 18:12 n-----asm- n-----gsm- c--------- n-----gsm- c--------- n-----gsm- a-----gsm- c--------- n-----gpm- c--------- a-----gsn- c--------- n-----gsf- c--------- a-----gsn- c--------- a-----gsn- c--------- a-----asn- n-----asn- a-----asn- c--------- a-----asn- n-----asn- a-----asn- c--------- a-----asn- n-----asn- p--------- n-----gsn- a-----gsns c--------- n-----gsm- c--------- n-----gsm- c--------- n-----gsm-
Ap 18:12 G1117 G5557 G2532 G0696 G2532 G3037 G5093 G2532 G3135 G2532 G1039 G2532 G4209 G2532 G4596 G2532 G2847 G2532 G3956 G3586 G2367 G2532 G3956 G4632 G1661 G2532 G3956 G4632 G1537 G3586 G5093 G2532 G5475 G2532 G4604 G2532 G3139
Ap 18:12 towaru - złota i srebra, drogiego kamienia i pereł, bisioru i purpury, jedwabiu i szkarłatu, wszelkiego drewna tujowego i przedmiotów z kości słoniowej, wszelkich przedmiotów z drogocennego drewna, spiżu, żelaza, marmuru,
Ap 18:12
Ap 18:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:12
Ap 18:12  Produkt  złoto  i  srebrny  i  kamienie  cenny  i  Perły  i  bielizna  i  porfiry  i  jedwabie  i  purpurowy  i  wszystko  pachnący  drzewo  i  wszystko  Produktów  Kość słoniowa  kość  i  wszystko  Produktów  z  drogi  drzew  miedź  i  gruczoł  i  Marmur
Ap 18:12 G1117 G5557 G2532 G0696 G2532 G3037 G5093 G2532 G3135 G2532 G1040 G2532 G4209 G2532 G4596 G2532 G2847 G2532 G3956 G2367 G3586 G2532 G3956 G4632 G1661 G1661 G2532 G3956 G4632 G1537 G5093 G3586 G5475 G2532 G4604 G2532 G3139
Ap 18:13 καὶ κιννάμωμον καὶ ἄμωμον καὶ θυμιάματα καὶ μύρον καὶ λίβανον καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον καὶ σεμίδαλιν καὶ σῖτον καὶ κτήνη καὶ πρόβατα, καὶ ἵππων καὶ ῥεδῶν καὶ σωμάτων, καὶ ψυχὰς ἀνθρώπων.                            
Ap 18:13 kai\ kinna/mOmon kai\ a)/mOmon kai\ Tumia/mata kai\ mu/ron kai\ li/banon kai\ oi)=non kai\ e)/laion kai\ semi/dalin kai\ si=ton kai\ ktE/nE kai\ pro/bata, kai\ i(/ppOn kai\ r(edO=n kai\ sOma/tOn, kai\ PSuCHa\s a)nTrO/pOn.
Ap 18:13 kai kinnamOmon kai amOmon kai Tymiamata kai myron kai libanon kai oinon kai elaion kai semidalin kai siton kai ktEnE kai probata, kai hippOn kai redOn kai sOmatOn, kai PSyCHas anTrOpOn.
Ap 18:13 c--------- n-----asn- c--------- n-----asn- c--------- n-----apn- c--------- n-----asn- c--------- n-----asm- c--------- n-----asm- c--------- n-----asn- c--------- n-----asf- c--------- n-----asm- c--------- n-----apn- c--------- n-----apn- c--------- n-----gpm- c--------- n-----gpf- c--------- n-----gpn- c--------- n-----apf- n-----gpm-
Ap 18:13 G2532 G2792 G2532 G0299 G2532 G2368 G2532 G3464 G2532 G3030 G2532 G3631 G2532 G1637 G2532 G4585 G2532 G4621 G2532 G2934 G2532 G4263 G2532 G2462 G2532 G4480 G2532 G4983 G2532 G5590 G0444
Ap 18:13 cynamonu i wonnej maści amomum, pachnideł, olejku, kadzidła, wina, oliwy, najczystszej mąki, pszenicy, bydła i owiec, koni, powozów oraz ciał i dusz ludzkich.
Ap 18:13
Ap 18:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:13
Ap 18:13  cynamon  i  kadzidło  i  Świat  i  Kadzidło  i  błąd  i  olej  i  mąka  i  pszenica  i  bydło  i  owca  i  konie  i  rydwany  i  tel  i  prysznic  ludzki
Ap 18:13 G2792 G2532 G2368 G2532 G3464 G2532 G3030 G2532 G3631 G2532 G1637 G2532 G4585 G2532 G4621 G2532 G2934 G2532 G4263 G2532 G2462 G2532 G4480 G2532 G4983 G2532 G5590 G0444
Ap 18:14 καὶ ὀπώρα σου τῆς ἐπιθυμίας τῆς ψυχῆς ἀπῆλθεν ἀπὸ σοῦ, καὶ πάντα τὰ λιπαρὰ καὶ τὰ λαμπρὰ ἀπώλετο ἀπὸ σοῦ, καὶ οὐκέτι οὐ μὴ αὐτὰ εὑρήσουσιν.                                    
Ap 18:14 kai\ E( o)pO/ra sou tE=s e)piTumi/as tE=s PSuCHE=s a)pE=lTen a)po\ sou=, kai\ pa/nta ta\ lipara\ kai\ ta\ lampra\ a)pO/leto a)po\ sou=, kai\ ou)ke/ti ou) mE\ au)ta\ eu(rE/sousin.
Ap 18:14 kai hE opOra su tEs epiTymias tEs PSyCHEs apElTen apo su, kai panta ta lipara kai ta lampra apOleto apo su, kai uketi u mE auta heurEsusin.
Ap 18:14 c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- v-3aai-s-- p--------- rp----gs-- c--------- a-----npn- ra----npn- a-----npn- c--------- ra----npn- a-----npn- v-3ami-s-- p--------- rp----gs-- c--------- d--------- d--------- d--------- rp----apn- v-3fai-p--
Ap 18:14 G2532 G3588 G3703 G4675 G3588 G1939 G3588 G5590 G0565 G0575 G4675 G2532 G3956 G3588 G3045 G2532 G3588 G2986 G0622 G0575 G4675 G2532 G3765 G3756 G3361 G0846 G2147
Ap 18:14 Dojrzały owoc, pożądanie twej duszy, odszedł od ciebie, a przepadły dla ciebie wszystkie rzeczy wyborne i świetne, i już ich nie znajdą.
Ap 18:14
Ap 18:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:14
Ap 18:14  I  owoc  przyjemny  dusza  swój  nie  był  w  ty, wy  i  wszystko  tłuszcz  i  błyskotliwy  wycofał się  z  ty, wy  już  nie  odnaleźć  jego
Ap 18:14 G2532 G3703 G1939 G5590 G4675 G0565 G0565 G0575 G4675 G2532 G3956 G3045 G2532 G2986 G0565 G0575 G4675 G3765 G3364 G2147 G0846
Ap 18:15 οἱ ἔμποροι τούτων, οἱ πλουτήσαντες ἀπ᾿ αὐτῆς, ἀπὸ μακρόθεν στήσονται διὰ τὸν φόβον τοῦ βασανισμοῦ αὐτῆς, κλαίοντες καὶ πενθοῦντες,                                                    
Ap 18:15 oi( e)/mporoi tou/tOn, oi( ploutE/santes a)p' au)tE=s, a)po\ makro/Ten stE/sontai dia\ to\n fo/bon tou= basanismou= au)tE=s, klai/ontes kai\ penTou=ntes,
Ap 18:15 hoi emporoi tutOn, hoi plutEsantes ap' autEs, apo makroTen stEsontai dia ton fobon tu basanismu autEs, klaiontes kai penTuntes,
Ap 18:15 ra----npm- n-----npm- rd----gpn- ra----npm- v--aapnpm- p--------- rp----gsf- p--------- d--------- v-3fmi-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsf- v--papnpm- c--------- v--papnpm-
Ap 18:15 G3588 G1713 G5130 G3588 G4147 G0575 G0846 G0575 G3113 G2476 G1223 G3588 G5401 G3588 G0929 G0846 G2799 G2532 G3996
Ap 18:15 Kupcy tych [towarów], którzy wzbogacili się na niej, staną z daleka ze strachu przed jej katuszami, płacząc i żaląc się, w słowach:
Ap 18:15
Ap 18:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:15
Ap 18:15  Kupców  Sim  się bogaty  z  to  będzie  w oddali  w oddali  z  strach  Męczeństwo  jego  płacz  i  szloch
Ap 18:15 G1713 G5130 G4147 G0575 G0846 G2476 G0575 G3113 G1223 G5401 G0929 G0846 G2799 G2532 G3996
Ap 18:16 λέγοντες, Οὐαὶ οὐαί, πόλις μεγάλη, περιβεβλημένη βύσσινον καὶ πορφυροῦν καὶ κόκκινον, καὶ κεχρυσωμένη [ἐν] χρυσίῳ καὶ λίθῳ τιμίῳ καὶ μαργαρίτῃ,                                            
Ap 18:16 le/gontes, *ou)ai\ ou)ai/, E( po/lis E( mega/lE, E( peribeblEme/nE bu/ssinon kai\ porfurou=n kai\ ko/kkinon, kai\ keCHrusOme/nE [e)n] CHrusi/O| kai\ li/TO| timi/O| kai\ margari/tE|,
Ap 18:16 legontes, uai uai, hE polis hE megalE, hE peribeblEmenE byssinon kai porfyrun kai kokkinon, kai keCHrysOmenE [en] CHrysiO kai liTO timiO kai margaritE,
Ap 18:16 v--papnpm- x--------- i--------- ra----vsf- n-----vsf- ra----vsf- a-----vsf- ra----vsf- v--xmpvsf- a-----asn- c--------- a-----asn- c--------- a-----asn- c--------- v--xppvsf- p--------- n-----dsn- c--------- n-----dsm- a-----dsm- c--------- n-----dsm-
Ap 18:16 G3004 G3759 G3759 G3588 G4172 G3588 G3173 G3588 G4016 G1039 G2532 G4210 G2532 G2847 G2532 G5558 G1722 G5553 G2532 G3037 G5093 G2532 G3135
Ap 18:16 " Biada, biada, wielka stolico, odziana w bisior, purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perłę,
Ap 18:16
Ap 18:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:16
Ap 18:16  i  mówi  żal  żal  wielki  miasto  ubrany  w  bielizna  i  purpurowy  i  szkarłat  ozdobiony  złoto  złoto  i  kamienie  cenny  i  Perły
Ap 18:16 G2532 G3004 G3759 G3759 G3173 G4172 G4016 G4016 G1039 G2532 G4210 G2532 G2847 G5558 G1722 G5557 G2532 G3037 G5093 G2532 G3135
Ap 18:17 ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη τοσοῦτος πλοῦτος. Καὶ πᾶς κυβερνήτης καὶ πᾶς ἐπὶ τόπον πλέων καὶ ναῦται καὶ ὅσοι τὴν θάλασσαν ἐργάζονται ἀπὸ μακρόθεν ἔστησαν                                      
Ap 18:17 o(/ti mia=| O(/ra| E)rEmO/TE o( tosou=tos plou=tos. *kai\ pa=s kubernE/tEs kai\ pa=s o( e)pi\ to/pon ple/On kai\ nau=tai kai\ o(/soi tE\n Ta/lassan e)rga/DZontai a)po\ makro/Ten e)/stEsan
Ap 18:17 hoti mia hOra ErEmOTE ho tosutos plutos. kai pas kybernEtEs kai pas ho epi topon pleOn kai nautai kai hosoi tEn Talassan ergaDZontai apo makroTen estEsan
Ap 18:17 c--------- a-----dsf- n-----dsf- v-3api-s-- ra----nsm- rd----nsm- n-----nsm- c--------- a-----nsm- n-----nsm- c--------- a-----nsm- ra----nsm- p--------- n-----asm- v--papnsm- c--------- n-----npm- c--------- rr----npm- ra----asf- n-----asf- v-3pmi-p-- p--------- d--------- v-3aai-p--
Ap 18:17 G3754 G3391 G5610 G2049 G3588 G5118 G4149 G2532 G3956 G2942 G2532 G3956 G3588 G1909 G5117 G4126 G2532 G3492 G2532 G3745 G3588 G2281 G2038 G0575 G3113 G2476
Ap 18:17 bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo! " A każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny, i marynarze, i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka
Ap 18:17
Ap 18:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:17
Ap 18:17  dla  jeden  h  zmarły  jest  bogactwo  I  wszystko  kapitana statku  i  wszystko  pływające  w  statków  i  marynarzy  i  wszystko  handlowy  morze  stal  w oddali  w oddali
Ap 18:17 G3754 G3391 G5610 G2049 G5118 G4149 G2532 G3956 G2942 G2532 G3956 G3658 G1909 G4143 G2532 G3492 G2532 G3745 G2038 G2281 G2476 G0575 G3113
Ap 18:18 καὶ ἔκραζον βλέποντες τὸν καπνὸν τῆς πυρώσεως αὐτῆς λέγοντες, Τίς ὁμοία τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ;                                                            
Ap 18:18 kai\ e)/kraDZon ble/pontes to\n kapno\n tE=s purO/seOs au)tE=s le/gontes, *ti/s o(moi/a tE=| po/lei tE=| mega/lE|;
Ap 18:18 kai ekraDZon blepontes ton kapnon tEs pyrOseOs autEs legontes, tis homoia tE polei tE megalE;
Ap 18:18 c--------- v-3iai-p-- v--papnpm- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsf- v--papnpm- ri----nsf- a-----nsf- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- a-----dsf-
Ap 18:18 G2532 G2896 G0991 G3588 G2586 G3588 G4451 G0846 G3004 G5101 G3664 G3588 G4172 G3588 G3173
Ap 18:18 i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: " Jakież jest miasto podobne do stolicy? "
Ap 18:18
Ap 18:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:18
Ap 18:18  i  widzenie  dym  ogień  jego  zawołał  mówi  co  podobny  Miasto  wielki
Ap 18:18 G2532 G3708 G2586 G4451 G0846 G2896 G3004 G5101 G3664 G4172 G3173
Ap 18:19 καὶ ἔβαλον χοῦν ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν καὶ ἔκραζον κλαίοντες καὶ πενθοῦντες, λέγοντες, Οὐαὶ οὐαί, πόλις μεγάλη, ἐν ἐπλούτησαν πάντες οἱ ἔχοντες τὰ πλοῖα ἐν τῇ θαλάσσῃ ἐκ τῆς τιμιότητος αὐτῆς, ὅτι μιᾷ ὥρᾳ ἠρημώθη.              
Ap 18:19 kai\ e)/balon CHou=n e)pi\ ta\s kefala\s au)tO=n kai\ e)/kraDZon klai/ontes kai\ penTou=ntes, le/gontes, *ou)ai\ ou)ai/, E( po/lis E( mega/lE, e)n E(=| e)plou/tEsan pa/ntes oi( e)/CHontes ta\ ploi=a e)n tE=| Tala/ssE| e)k tE=s timio/tEtos au)tE=s, o(/ti mia=| O(/ra| E)rEmO/TE.
Ap 18:19 kai ebalon CHun epi tas kefalas autOn kai ekraDZon klaiontes kai penTuntes, legontes, uai uai, hE polis hE megalE, en hE eplutEsan pantes hoi eCHontes ta ploia en tE TalassE ek tEs timiotEtos autEs, hoti mia hOra ErEmOTE.
Ap 18:19 c--------- v-3aai-p-- n-----asm- p--------- ra----apf- n-----apf- rp----gpm- c--------- v-3iai-p-- v--papnpm- c--------- v--papnpm- v--papnpm- x--------- i--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- p--------- rr----dsf- v-3aai-p-- a-----npm- ra----npm- v--papnpm- ra----apn- n-----apn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsf- c--------- a-----dsf- n-----dsf- v-3api-s--
Ap 18:19 G2532 G0906 G5522 G1909 G3588 G2776 G0846 G2532 G2896 G2799 G2532 G3996 G3004 G3759 G3759 G3588 G4172 G3588 G3173 G1722 G3739 G4147 G3956 G3588 G2192 G3588 G4143 G1722 G3588 G2281 G1537 G3588 G5094 G0846 G3754 G3391 G5610 G2049
Ap 18:19 I rzucali proch sobie na głowy, i wołali płacząc i żaląc się w słowach: "Biada, biada, bo wielka stolica, w której się wzbogacili wszyscy, co mają okręty na morzu, dzięki jej dostatkowi, przepadła w jednej godzinie".
Ap 18:19
Ap 18:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:19
Ap 18:19  I  posypane  popiół  głowa  ich  i  koklusz  płacz  i  szloch  żal  żal  miasto  wielki  biżuteria  kogo  wzbogacone  wszystko  mieć  statków  w  morze  dla  pusty  jeden  h
Ap 18:19 G2532 G0906 G5522 G2776 G0846 G2532 G2896 G2799 G2532 G3996 G3759 G3759 G4172 G3173 G5094 G0846 G4147 G3956 G2192 G4143 G1722 G2281 G3754 G2049 G3391 G5610
Ap 18:20 Εὐφραίνου ἐπ᾿ αὐτῇ, οὐρανέ, καὶ οἱ ἅγιοι καὶ οἱ ἀπόστολοι καὶ οἱ προφῆται, ὅτι ἔκρινεν θεὸς τὸ κρίμα ὑμῶν ἐξ αὐτῆς.                                              
Ap 18:20 *eu)frai/nou e)p' au)tE=|, ou)rane/, kai\ oi( a(/gioi kai\ oi( a)po/stoloi kai\ oi( profE=tai, o(/ti e)/krinen o( Teo\s to\ kri/ma u(mO=n e)X au)tE=s.
Ap 18:20 eufrainu ep' autE, urane, kai hoi hagioi kai hoi apostoloi kai hoi profEtai, hoti ekrinen ho Teos to krima hymOn eX autEs.
Ap 18:20 v-2ppd-s-- p--------- rp----dsf- n-----vsm- c--------- ra----vpm- a-----vpm- c--------- ra----vpm- n-----vpm- c--------- ra----vpm- n-----vpm- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asn- n-----asn- rp----gp-- p--------- rp----gsf-
Ap 18:20 G2165 G1909 G0846 G3772 G2532 G3588 G0040 G2532 G3588 G0652 G2532 G3588 G4396 G3754 G2919 G3588 G2316 G3588 G2917 G5216 G1537 G0846
Ap 18:20 Wesel się nad nią, niebo, i święci, apostołowie, prorocy, bo Bóg przeciw niej rozsądził waszą sprawę.
Ap 18:20
Ap 18:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:20
Ap 18:20  Cieszyć  o  Sem  niebo  i  Świętych  Apostołowie  i  proroków  dla  popełnione  Bóg  sąd  swój  przez  go
Ap 18:20 G2165 G1909 G0846 G3772 G2532 G0040 G0652 G2532 G4396 G3754 G2919 G2316 G2917 G5216 G1537 G0846
Ap 18:21 Καὶ ἦρεν εἷς ἄγγελος ἰσχυρὸς λίθον ὡς μύλινον μέγαν καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν θάλασσαν λέγων, Οὕτως ὁρμήματι βληθήσεται Βαβυλὼν μεγάλη πόλις, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ ἔτι.                                    
Ap 18:21 *kai\ E)=ren ei(=s a)/ggelos i)sCHuro\s li/Ton O(s mu/linon me/gan kai\ e)/balen ei)s tE\n Ta/lassan le/gOn, *ou(/tOs o(rmE/mati blETE/setai *babulO\n E( mega/lE po/lis, kai\ ou) mE\ eu(reTE=| e)/ti.
Ap 18:21 kai Eren heis aNgelos isCHyros liTon hOs mylinon megan kai ebalen eis tEn Talassan legOn, hutOs hormEmati blETEsetai babylOn hE megalE polis, kai u mE heureTE eti.
Ap 18:21 c--------- v-3aai-s-- a-----nsm- n-----nsm- a-----nsm- n-----asm- c--------- a-----asm- a-----asm- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- v--papnsm- d--------- n-----dsn- v-3fpi-s-- n-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- n-----nsf- c--------- d--------- d--------- v-3aps-s-- d---------
Ap 18:21 G2532 G0142 G1520 G0032 G2478 G3037 G5613 G3458 G3173 G2532 G0906 G1519 G3588 G2281 G3004 G3779 G3731 G0906 G0897 G3588 G3173 G4172 G2532 G3756 G3361 G2147 G2089
Ap 18:21 I potężny jeden anioł dźwignął kamień jak wielki kamień młyński, i rzucił w morze, mówiąc: Tak z rozmachem Babilon, wielka stolica, zostanie rzucona i już się wcale nie znajdzie.
Ap 18:21
Ap 18:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:21
Ap 18:21  I  jeden  silny  Anioł  miał  kamień  podobny  duży  kamień młyński  i  cast  w  morze  mówi  tak  pragnienie  pokonany  będzie  Babylon  wielki  miasto  i  już  nie  będzie
Ap 18:21 G2532 G1520 G2478 G0032 G0142 G3037 G5613 G3173 G3458 G2532 G0906 G1519 G2281 G3004 G3779 G3731 G0906 G0906 G0897 G3173 G4172 G2532 G2089 G3364 G2147
Ap 18:22 καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι,                    
Ap 18:22 kai\ fOnE\ kiTarO|dO=n kai\ mousikO=n kai\ au)lEtO=n kai\ salpistO=n ou) mE\ a)kousTE=| e)n soi\ e)/ti, kai\ pa=s teCHni/tEs pa/sEs te/CHnEs ou) mE\ eu(reTE=| e)n soi\ e)/ti, kai\ fOnE\ mu/lou ou) mE\ a)kousTE=| e)n soi\ e)/ti,
Ap 18:22 kai fOnE kiTarOdOn kai musikOn kai aulEtOn kai salpistOn u mE akusTE en soi eti, kai pas teCHnitEs pasEs teCHnEs u mE heureTE en soi eti, kai fOnE mylu u mE akusTE en soi eti,
Ap 18:22 c--------- n-----nsf- n-----gpm- c--------- a-----gpm- c--------- n-----gpm- c--------- n-----gpm- d--------- d--------- v-3aps-s-- p--------- rp----ds-- d--------- c--------- a-----nsm- n-----nsm- a-----gsf- n-----gsf- d--------- d--------- v-3aps-s-- p--------- rp----ds-- d--------- c--------- n-----nsf- n-----gsm- d--------- d--------- v-3aps-s-- p--------- rp----ds-- d---------
Ap 18:22 G2532 G5456 G2790 G2532 G3451 G2532 G0834 G2532 G4538 G3756 G3361 G0191 G1722 G4671 G2089 G2532 G3956 G5079 G3956 G5078 G3756 G3361 G2147 G1722 G4671 G2089 G2532 G5456 G3458 G3756 G3361 G0191 G1722 G4671 G2089
Ap 18:22 I głosu harfiarzy, śpiewaków, fletnistów, trębaczy już w tobie się nie usłyszy. I żaden mistrz jakiejkolwiek sztuki już się w tobie nie znajdzie. I terkotu żaren już w tobie nie będzie słychać.
Ap 18:22
Ap 18:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:22
Ap 18:22  I  głosowanie  grać  w  harfa  i  śpiew  i  grać  w  fajki  i  trąbienie  Rury  w  ty, wy  już  nie  Słyszałem  będzie  nie  będzie  już  w  ty, wy  nie  artysta  nie  kunszt  i  hałas  kamienie młyńskie  nie  Słyszałem  już  będzie  w  ty, wy
Ap 18:22 G2532 G5456 G2790 G2790 G2790 G2532 G3451 G2532 G0834 G0834 G0834 G2532 G4538 G4538 G1722 G4671 G2089 G3364 G0191 G0191 G3364 G2147 G2089 G1722 G4671 G3956 G5079 G3956 G5078 G2532 G5456 G3458 G3364 G0191 G2089 G0191 G1722 G4671
Ap 18:23 καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη,              
Ap 18:23 kai\ fO=s lu/CHnou ou) mE\ fa/nE| e)n soi\ e)/ti, kai\ fOnE\ numfi/ou kai\ nu/mfEs ou) mE\ a)kousTE=| e)n soi\ e)/ti: o(/ti oi( e)/mporoi/ sou E)=san oi( megista=nes tE=s gE=s, o(/ti e)n tE=| farmakei/a| sou e)planE/TEsan pa/nta ta\ e)/TnE,
Ap 18:23 kai fOs lyCHnu u mE fanE en soi eti, kai fOnE nymfiu kai nymfEs u mE akusTE en soi eti: hoti hoi emporoi su Esan hoi megistanes tEs gEs, hoti en tE farmakeia su eplanETEsan panta ta eTnE,
Ap 18:23 c--------- n-----nsn- n-----gsm- d--------- d--------- v-3aas-s-- p--------- rp----ds-- d--------- c--------- n-----nsf- n-----gsm- c--------- n-----gsf- d--------- d--------- v-3aps-s-- p--------- rp----ds-- d--------- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gs-- v-3iai-p-- ra----npm- n-----npm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- v-3api-p-- a-----npn- ra----npn- n-----npn-
Ap 18:23 G2532 G5457 G3088 G3756 G3361 G5316 G1722 G4671 G2089 G2532 G5456 G3566 G2532 G3565 G3756 G3361 G0191 G1722 G4671 G2089 G3754 G3588 G1713 G4675 G2258 G3588 G3175 G3588 G1093 G3754 G1722 G3588 G5331 G4675 G4105 G3956 G3588 G1484
Ap 18:23 I światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie. I głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy: bo kupcy twoi byli możnowładcami na ziemi, bo twymi czarami omamione zostały wszystkie narody -
Ap 18:23
Ap 18:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:23
Ap 18:23  i  światło  Lampa  już  nie  będzie  w  ty, wy  i  głosowanie  pan młody  i  Brides  nie  będzie  już  Słyszałem  w  ty, wy  dla  kupców  twój  były  wielki  Ziemia  i  magia  swój  wprowadzone  w  złudzenie  wszystko  osoby
Ap 18:23 G2532 G5457 G3088 G2089 G3364 G5316 G1722 G4671 G2532 G5456 G3566 G2532 G3565 G3364 G0191 G2089 G0191 G1722 G4671 G3754 G1713 G4675 G2258 G3175 G1093 G3754 G5331 G4675 G4105 G4105 G4105 G3956 G1484
Ap 18:24 καὶ ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν καὶ ἁγίων εὑρέθη καὶ πάντων τῶν ἐσφαγμένων ἐπὶ τῆς γῆς.                                                            
Ap 18:24 kai\ e)n au)tE=| ai(=ma profEtO=n kai\ a(gi/On eu(re/TE kai\ pa/ntOn tO=n e)sfagme/nOn e)pi\ tE=s gE=s.
Ap 18:24 kai en autE haima profEtOn kai hagiOn heureTE kai pantOn tOn esfagmenOn epi tEs gEs.
Ap 18:24 c--------- p--------- rp----dsf- n-----nsn- n-----gpm- c--------- a-----gpm- v-3api-s-- c--------- a-----gpm- ra----gpm- v--xppgpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Ap 18:24 G2532 G1722 G0846 G0129 G4396 G2532 G0040 G2147 G2532 G3956 G3588 G4969 G1909 G3588 G1093
Ap 18:24 i w niej znalazła się krew proroków i świętych, i wszystkich zabitych na ziemi.
Ap 18:24
Ap 18:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 18:24
Ap 18:24  I  w  To  znalezionych  krew  Proroków  i  Świętych  i  wszystko  zabity  w  ziemia
Ap 18:24 G2532 G1722 G0846 G2147 G0129 G4396 G2532 G0040 G2532 G3956 G4969 G1909 G1093
Copyright by Cezary Podolski