Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap18      do_str_głównej      do_Ap20      
Ap 19:1 Μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνὴν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ λεγόντων, Ἁλληλουϊά· σωτηρία καὶ δόξα καὶ δύναμις τοῦ θεοῦ ἡμῶν,                                            
Ap 19:1 *meta\ tau=ta E)/kousa O(s fOnE\n mega/lEn o)/CHlou pollou= e)n tO=| ou)ranO=| lego/ntOn, *(allEloui+a/: E( sOtEri/a kai\ E( do/Xa kai\ E( du/namis tou= Teou= E(mO=n,
Ap 19:1 meta tauta Ekusa hOs fOnEn megalEn oCHlu pollu en tO uranO legontOn, hallElu+ia: hE sOtEria kai hE doXa kai hE dynamis tu Teu hEmOn,
Ap 19:1 p--------- rd----apn- v-1aai-s-- c--------- n-----asf- a-----asf- n-----gsm- a-----gsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v--papgpm- x--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp--
Ap 19:1 G3326 G5023 G0191 G5613 G5456 G3173 G3793 G4183 G1722 G3588 G3772 G3004 G0239 G3588 G4991 G2532 G3588 G1391 G2532 G3588 G1411 G3588 G2316 G2257
Ap 19:1 Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego,
Ap 19:1
Ap 19:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:1
Ap 19:1  Za  to  słyszałem  w  niebo  głośno  głos  wielu  Osoby  powiedział  Alleluja  zbawienie  i  chwała  i  honor  i  siła  Władca  nasz
Ap 19:1 G3326 G5023 G0191 G1722 G3772 G3173 G5456 G4183 G3793 G3004 G0239 G4991 G2532 G1391 G2532 G5092 G2532 G1411 G2962 G2257
Ap 19:2 ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ· ὅτι ἔκρινεν τὴν πόρνην τὴν μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς.                              
Ap 19:2 o(/ti a)lETinai\ kai\ di/kaiai ai( kri/seis au)tou=: o(/ti e)/krinen tE\n po/rnEn tE\n mega/lEn E(/tis e)/fTeiren tE\n gE=n e)n tE=| pornei/a| au)tE=s, kai\ e)Xedi/kEsen to\ ai(=ma tO=n dou/lOn au)tou= e)k CHeiro\s au)tE=s.
Ap 19:2 hoti alETinai kai dikaiai hai kriseis autu: hoti ekrinen tEn pornEn tEn megalEn hEtis efTeiren tEn gEn en tE porneia autEs, kai eXedikEsen to haima tOn dulOn autu ek CHeiros autEs.
Ap 19:2 c--------- a-----npf- c--------- a-----npf- ra----npf- n-----npf- rp----gsm- c--------- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- rr----nsf- v-3iai-s-- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsf- c--------- v-3aai-s-- ra----asn- n-----asn- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm- p--------- n-----gsf- rp----gsf-
Ap 19:2 G3754 G0228 G2532 G1342 G3588 G2920 G0846 G3754 G2919 G3588 G4204 G3588 G3173 G3748 G5351 G3588 G1093 G1722 G3588 G4202 G0846 G2532 G1556 G3588 G0129 G3588 G1401 G0846 G1537 G5495 G0846
Ap 19:2 bo wyroki Jego prawdziwe są i sprawiedliwe, bo osądził Wielką Nierządnicę, co znieprawiała nierządem swym ziemię, i zażądał od niej poniesienia kary za krew swoich sług.
Ap 19:2
Ap 19:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:2
Ap 19:2  Dla  prawdziwy  i  sprawiedliwy  Sądy  Jego  że  skazany  Do  wielki  kurwa  który  zepsuty  ziemia  nierząd  jego  i  wniesiono  krew  niewolników  Jego  z  ręce  jego
Ap 19:2 G3754 G0228 G2532 G1342 G2920 G0846 G3754 G2919 G3588 G3173 G4204 G3748 G5351 G1093 G4202 G0846 G2532 G1556 G0129 G1401 G0846 G1537 G5495 G0846
Ap 19:3 καὶ δεύτερον εἴρηκαν, Ἁλληλουϊά· καὶ καπνὸς αὐτῆς ἀναβαίνει εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.                                                                
Ap 19:3 kai\ deu/teron ei)/rEkan, *(allEloui+a/: kai\ o( kapno\s au)tE=s a)nabai/nei ei)s tou\s ai)O=nas tO=n ai)O/nOn.
Ap 19:3 kai deuteron eirEkan, hallElu+ia: kai ho kapnos autEs anabainei eis tus aiOnas tOn aiOnOn.
Ap 19:3 c--------- a-----asn- v-3xai-p-- x--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gsf- v-3pai-s-- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm-
Ap 19:3 G2532 G1208 G2046 G0239 G2532 G3588 G2586 G0846 G0305 G1519 G3588 G0165 G3588 G0165
Ap 19:3 I rzekli powtórnie: Alleluja! A dym jej wznosi się na wieki wieków.
Ap 19:3
Ap 19:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:3
Ap 19:3  I  ponownie  powiedział  Alleluja  I  dym  jego  wstąpił  w  kiedykolwiek  Wieku
Ap 19:3 G2532 G1208 G2046 G0239 G2532 G2586 G0846 G0305 G1519 G0165 G0165
Ap 19:4 καὶ ἔπεσαν οἱ πρεσβύτεροι οἱ εἴκοσι τέσσαρες καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ, λέγοντες, Ἀμήν, Ἁλληλουϊά.                                              
Ap 19:4 kai\ e)/pesan oi( presbu/teroi oi( ei)/kosi te/ssares kai\ ta\ te/ssara DZO=|a, kai\ proseku/nEsan tO=| TeO=| tO=| kaTEme/nO| e)pi\ tO=| Tro/nO|, le/gontes, *)amE/n, *(allEloui+a/.
Ap 19:4 kai epesan hoi presbyteroi hoi eikosi tessares kai ta tessara DZOa, kai prosekynEsan tO TeO tO kaTEmenO epi tO TronO, legontes, amEn, hallElu+ia.
Ap 19:4 c--------- v-3aai-p-- ra----npm- a-----npm- ra----npm- a-----npm- a-----npm- c--------- ra----npn- a-----npn- n-----npn- c--------- v-3aai-p-- ra----dsm- n-----dsm- ra----dsm- v--pmpdsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v--papnpm- x--------- x---------
Ap 19:4 G2532 G4098 G3588 G4245 G3588 G1501 G5064 G2532 G3588 G5064 G2226 G2532 G4352 G3588 G2316 G3588 G2521 G1909 G3588 G2362 G3004 G0281 G0239
Ap 19:4 A dwudziestu czterech Starców upadło i czworo Zwierząt, i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen! Alleluja!
Ap 19:4
Ap 19:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:4
Ap 19:4  Następnie  dwadzieścia  cztery  Starszy  i  cztery  Zwierząt  Pali  i  skłonił  Bóg  sob  w  tron  mówi  amen  Alleluja
Ap 19:4 G2532 G1501 G5064 G4245 G2532 G5064 G2226 G4098 G2532 G4352 G2316 G2521 G1909 G2362 G3004 G0281 G0239
Ap 19:5 Καὶ φωνὴ ἀπὸ τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα, Αἰνεῖτε τῷ θεῷ ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ, [καὶ] οἱ φοβούμενοι αὐτόν, οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι.                                            
Ap 19:5 *kai\ fOnE\ a)po\ tou= Tro/nou e)XE=lTen le/gousa, *ai)nei=te tO=| TeO=| E(mO=n, pa/ntes oi( dou=loi au)tou=, [kai\] oi( fobou/menoi au)to/n, oi( mikroi\ kai\ oi( mega/loi.
Ap 19:5 kai fOnE apo tu Tronu eXElTen legusa, aineite tO TeO hEmOn, pantes hoi duloi autu, [kai] hoi fobumenoi auton, hoi mikroi kai hoi megaloi.
Ap 19:5 c--------- n-----nsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3aai-s-- v--papnsf- v-2pad-p-- ra----dsm- n-----dsm- rp----gp-- a-----vpm- ra----vpm- n-----vpm- rp----gsm- c--------- ra----vpm- v--pmpvpm- rp----asm- ra----vpm- a-----vpm- c--------- ra----vpm- a-----vpm-
Ap 19:5 G2532 G5456 G0575 G3588 G2362 G1831 G3004 G0134 G3588 G2316 G2257 G3956 G3588 G1401 G0846 G2532 G3588 G5399 G0846 G3588 G3398 G2532 G3588 G3173
Ap 19:5 I wyszedł głos od tronu, mówiący: Chwalcie Boga naszego, wszyscy Jego słudzy, którzy się Go boicie, mali i wielcy!
Ap 19:5
Ap 19:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:5
Ap 19:5  I  głos  z  tron  wyszedł  głośnik  Chwalić  Bóg  nasz  wszystko  Niewolników  Jego  i  obawiając się,  Jego  mały  i  wielki
Ap 19:5 G2532 G5456 G1537 G2362 G1831 G3004 G0134 G2316 G2257 G3956 G1401 G0846 G2532 G5399 G0846 G3398 G2532 G3173
Ap 19:6 καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ὄχλου πολλοῦ καὶ ὡς φωνὴν ὑδάτων πολλῶν καὶ ὡς φωνὴν βροντῶν ἰσχυρῶν λεγόντων, Ἁλληλουϊά, ὅτι ἐβασίλευσεν κύριος θεὸς [ἡμῶν] παντοκράτωρ.                                        
Ap 19:6 kai\ E)/kousa O(s fOnE\n o)/CHlou pollou= kai\ O(s fOnE\n u(da/tOn pollO=n kai\ O(s fOnE\n brontO=n i)sCHurO=n lego/ntOn, *(allEloui+a/, o(/ti e)basi/leusen ku/rios o( Teo\s [E(mO=n] o( pantokra/tOr.
Ap 19:6 kai Ekusa hOs fOnEn oCHlu pollu kai hOs fOnEn hydatOn pollOn kai hOs fOnEn brontOn isCHyrOn legontOn, hallElu+ia, hoti ebasileusen kyrios ho Teos [hEmOn] ho pantokratOr.
Ap 19:6 c--------- v-1aai-s-- c--------- n-----asf- n-----gsm- a-----gsm- c--------- c--------- n-----asf- n-----gpn- a-----gpn- c--------- c--------- n-----asf- n-----gpf- a-----gpf- v--papgpm- x--------- c--------- v-3aai-s-- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- ra----nsm- n-----nsm-
Ap 19:6 G2532 G0191 G5613 G5456 G3793 G4183 G2532 G5613 G5456 G5204 G4183 G2532 G5613 G5456 G1027 G2478 G3004 G0239 G3754 G0936 G2962 G3588 G2316 G2257 G3588 G3841
Ap 19:6 I usłyszałem jakby głos wielkiego tłumu i jakby głos mnogich wód, i jakby głos potężnych gromów, które mówiły: Alleluja, bo zakrólował Pan Bóg nasz, Wszechmogący.
Ap 19:6
Ap 19:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:6
Ap 19:6  I  słyszałem  jako  głos  wielu  Osoby  jako  hałas  woda  wiele  jako  głos  grzmi  silny  mówi  Alleluja  dla  panował  Władca  Bóg  Wszechmocny
Ap 19:6 G2532 G0191 G5613 G5456 G4183 G3793 G5613 G5456 G5204 G4183 G5613 G5456 G1027 G2478 G3004 G0239 G3754 G0936 G2962 G2316 G3841
Ap 19:7 χαίρωμεν καὶ ἀγαλλιῶμεν, καὶ δώσωμεν τὴν δόξαν αὐτῷ, ὅτι ἦλθεν γάμος τοῦ ἀρνίου, καὶ γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν·                                                    
Ap 19:7 CHai/rOmen kai\ a)galliO=men, kai\ dO/sOmen tE\n do/Xan au)tO=|, o(/ti E)=lTen o( ga/mos tou= a)rni/ou, kai\ E( gunE\ au)tou= E(toi/masen e(autE/n:
Ap 19:7 CHairOmen kai agalliOmen, kai dOsOmen tEn doXan autO, hoti ElTen ho gamos tu arniu, kai hE gynE autu hEtoimasen heautEn:
Ap 19:7 v-1pas-p-- c--------- v-1pas-p-- c--------- v-1aas-p-- ra----asf- n-----asf- rp----dsm- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsn- n-----gsn- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- v-3aai-s-- rp----asf-
Ap 19:7 G5463 G2532 G0021 G2532 G1325 G3588 G1391 G0846 G3754 G2064 G3588 G1062 G3588 G0721 G2532 G3588 G1135 G0846 G2090 G1438
Ap 19:7 Weselmy się i radujmy, i dajmy Mu chwałę, bo nadeszły Gody Baranka, a Jego Małżonka się przystroiła,
Ap 19:7
Ap 19:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:7
Ap 19:7  Cieszyć  i  cieszyć  i  Kredytu, o ile  Go  chwała  dla  przyjść  małżeństwo  Baranek  i  żona  Jego  przygotowany  się
Ap 19:7 G5463 G2532 G0021 G2532 G1325 G0846 G1391 G3754 G2064 G1062 G0721 G2532 G1135 G0846 G2090 G1438
Ap 19:8 καὶ ἐδόθη αὐτῇ ἵνα περιβάληται βύσσινον λαμπρὸν καθαρόν, τὸ γὰρ βύσσινον τὰ δικαιώματα τῶν ἁγίων ἐστίν.                                                            
Ap 19:8 kai\ e)do/TE au)tE=| i(/na periba/lEtai bu/ssinon lampro\n kaTaro/n, to\ ga\r bu/ssinon ta\ dikaiO/mata tO=n a(gi/On e)sti/n.
Ap 19:8 kai edoTE autE hina peribalEtai byssinon lampron kaTaron, to gar byssinon ta dikaiOmata tOn hagiOn estin.
Ap 19:8 c--------- v-3api-s-- rp----dsf- c--------- v-3ams-s-- a-----asn- a-----asn- a-----asn- ra----nsn- c--------- a-----nsn- ra----npn- n-----npn- ra----gpm- a-----gpm- v-3pai-s--
Ap 19:8 G2532 G1325 G0846 G2443 G4016 G1039 G2986 G2513 G3588 G1063 G1039 G3588 G1345 G3588 G0040 G2076
Ap 19:8 i dano jej oblec bisior lśniący i czysty - bisior bowiem oznacza czyny sprawiedliwe świętych.
Ap 19:8
Ap 19:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:8
Ap 19:8  I  dany  był  jej  ubrany  w  bielizna  netto  i  światło  bielizna  zaś  jest  sprawiedliwość  Świętych
Ap 19:8 G2532 G1325 G1325 G0846 G4016 G4016 G1039 G2513 G2532 G2986 G1039 G1063 G2076 G1345 G0040
Ap 19:9 Καὶ λέγει μοι, Γράψον· Μακάριοι οἱ εἰς τὸ δεῖπνον τοῦ γάμου τοῦ ἀρνίου κεκλημένοι. καὶ λέγει μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι ἀληθινοὶ τοῦ θεοῦ εἰσιν.                                            
Ap 19:9 *kai\ le/gei moi, *gra/PSon: *maka/rioi oi( ei)s to\ dei=pnon tou= ga/mou tou= a)rni/ou keklEme/noi. kai\ le/gei moi, *ou(=toi oi( lo/goi a)lETinoi\ tou= Teou= ei)sin.
Ap 19:9 kai legei moi, graPSon: makarioi hoi eis to deipnon tu gamu tu arniu keklEmenoi. kai legei moi, hutoi hoi logoi alETinoi tu Teu eisin.
Ap 19:9 c--------- v-3pai-s-- rp----ds-- v-2aad-s-- a-----npm- ra----npm- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsn- n-----gsn- v--xppnpm- c--------- v-3pai-s-- rp----ds-- rd----npm- ra----npm- n-----npm- a-----npm- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-p--
Ap 19:9 G2532 G3004 G3427 G1125 G3107 G3588 G1519 G3588 G1173 G3588 G1062 G3588 G0721 G2564 G2532 G3004 G3427 G3778 G3588 G3056 G0228 G3588 G2316 G1526
Ap 19:9 I mówi mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę Godów Baranka! I mówi im: Te słowa prawdziwe są Boże.
Ap 19:9
Ap 19:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:9
Ap 19:9  I  powiedział  mnie  Pisać  Błogosławiony  zaproszony  w  ślub  Kolacja  Baranek  I  powiedział  mnie  te  substancja  prawdziwy  słowa  Bóg
Ap 19:9 G2532 G3004 G3427 G1125 G3107 G2564 G1519 G1062 G1173 G0721 G2532 G3004 G3427 G3778 G1526 G0228 G3056 G2316
Ap 19:10 καὶ ἔπεσα ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν αὐτοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ. καὶ λέγει μοι, Ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν ἐχόντων τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ· τῷ θεῷ προσκύνησον. γὰρ μαρτυρία Ἰησοῦ ἐστιν τὸ πνεῦμα τῆς προφητείας.                  
Ap 19:10 kai\ e)/pesa e)/mprosTen tO=n podO=n au)tou= proskunE=sai au)tO=|. kai\ le/gei moi, *(/ora mE/: su/ndoulo/s sou/ ei)mi kai\ tO=n a)delfO=n sou tO=n e)CHo/ntOn tE\n marturi/an *)iEsou=: tO=| TeO=| prosku/nEson. E( ga\r marturi/a *)iEsou= e)stin to\ pneu=ma tE=s profEtei/as.
Ap 19:10 kai epesa emprosTen tOn podOn autu proskynEsai autO. kai legei moi, hora mE: syndulos su eimi kai tOn adelfOn su tOn eCHontOn tEn martyrian iEsu: tO TeO proskynEson. hE gar martyria iEsu estin to pneuma tEs profEteias.
Ap 19:10 c--------- v-1aai-s-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm- v--aan---- rp----dsm- c--------- v-3pai-s-- rp----ds-- v-2pad-s-- d--------- n-----nsm- rp----gs-- v-1pai-s-- c--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gs-- ra----gpm- v--papgpm- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- ra----dsm- n-----dsm- v-2aad-s-- ra----nsf- c--------- n-----nsf- n-----gsm- v-3pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsf- n-----gsf-
Ap 19:10 G2532 G4098 G1715 G3588 G4228 G0846 G4352 G0846 G2532 G3004 G3427 G3708 G3361 G4889 G4675 G1510 G2532 G3588 G0080 G4675 G3588 G2192 G3588 G3141 G2424 G3588 G2316 G4352 G3588 G1063 G3141 G2424 G2076 G3588 G4151 G3588 G4394
Ap 19:10 I upadłem przed jego stopami, by pokłon mu oddać. I mówi: Bacz, abyś tego nie czynił, bo jestem twoim współsługą i braci twoich, co mają świadectwo Jezusa: Bogu samemu złóż pokłon! Świadectwem bowiem Jezusa jest duch proroctwa.
Ap 19:10
Ap 19:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:10
Ap 19:10  spadły  do  stóp  jego  łuk  go  ale  powiedział  mnie  wygląd  nie  Ja  współsługą  ty, wy  i  bracia  swój  z  świadectwo  Jezus  Bóg  Kult  dla  świadectwo  Jezus  jest  duch  proroctwo
Ap 19:10 G4098 G1715 G4228 G0846 G4352 G0846 G2532 G3004 G3427 G3708 G3361 G1510 G4889 G4675 G2532 G0080 G4675 G2192 G3141 G2424 G2316 G4352 G1063 G3141 G2424 G2076 G4151 G4394
Ap 19:11 Καὶ εἶδον τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν [καλούμενος] πιστὸς καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει καὶ πολεμεῖ.                                            
Ap 19:11 *kai\ ei)=don to\n ou)rano\n E)neO|gme/non, kai\ i)dou\ i(/ppos leuko/s, kai\ o( kaTE/menos e)p' au)to\n [kalou/menos] pisto\s kai\ a)lETino/s, kai\ e)n dikaiosu/nE| kri/nei kai\ polemei=.
Ap 19:11 kai eidon ton uranon EneOgmenon, kai idu hippos leukos, kai ho kaTEmenos ep' auton [kalumenos] pistos kai alETinos, kai en dikaiosynE krinei kai polemei.
Ap 19:11 c--------- v-1aai-s-- ra----asm- n-----asm- v--xppasm- c--------- x--------- n-----nsm- a-----nsm- c--------- ra----nsm- v--pmpnsm- p--------- rp----asm- v--pppnsm- a-----nsm- c--------- a-----nsm- c--------- p--------- n-----dsf- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s--
Ap 19:11 G2532 G1492 G3588 G3772 G0455 G2532 G2400 G2462 G3022 G2532 G3588 G2521 G1909 G0846 G2564 G4103 G2532 G0228 G2532 G1722 G1343 G2919 G2532 G4170
Ap 19:11 Potem ujrzałem niebo otwarte: i oto - biały koń, a Ten, co na nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto ze sprawiedliwością sądzi i walczy.
Ap 19:11
Ap 19:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:11
Ap 19:11  I  widziałem  otwór  niebo  i  tutaj  koń  biały  i  posiedzenie  w  To  o nazwie  Prawdziwy  i  Prawdziwy  sprawiedliwie  sędzia  i  do wojny
Ap 19:11 G2532 G1492 G0455 G3772 G2532 G2400 G2462 G3022 G2532 G2521 G1909 G0846 G2564 G4103 G2532 G0228 G1343 G2919 G2532 G4170
Ap 19:12 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ [ὡς] φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, ἔχων ὄνομα γεγραμμένον οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός,                                              
Ap 19:12 oi( de\ o)fTalmoi\ au)tou= [O(s] flo\X puro/s, kai\ e)pi\ tE\n kefalE\n au)tou= diadE/mata polla/, e)/CHOn o)/noma gegramme/non o(\ ou)dei\s oi)=den ei) mE\ au)to/s,
Ap 19:12 hoi de ofTalmoi autu [hOs] floX pyros, kai epi tEn kefalEn autu diadEmata polla, eCHOn onoma gegrammenon ho udeis oiden ei mE autos,
Ap 19:12 ra----npm- c--------- n-----npm- rp----gsm- c--------- n-----nsf- n-----gsn- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- n-----npn- a-----npn- v--papnsm- n-----asn- v--xppasn- rr----asn- a-----nsm- v-3xai-s-- c--------- d--------- rp----nsm-
Ap 19:12 G3588 G1161 G3788 G0846 G5613 G5395 G4442 G2532 G1909 G3588 G2776 G0846 G1238 G4183 G2192 G3686 G1125 G3739 G3762 G1492 G1487 G3361 G0846
Ap 19:12 Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie. Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego.
Ap 19:12
Ap 19:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:12
Ap 19:12  Oczy  To  jako  płomień  ognisty  i  w  głowa  Jego  wiele  korony  miał  nazwa  napisany  kogo  żaden  Wiedziałem  z wyjątkiem  z wyjątkiem  Jego  Się
Ap 19:12 G3788 G0846 G5613 G5395 G4442 G2532 G1909 G2776 G0846 G4183 G1238 G2192 G3686 G1125 G3739 G3762 G1492 G1487 G3361 G0846 G0846
Ap 19:13 καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι, καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ λόγος τοῦ θεοῦ.                                                                
Ap 19:13 kai\ peribeblEme/nos i(ma/tion bebamme/non ai(/mati, kai\ ke/klEtai to\ o)/noma au)tou= o( lo/gos tou= Teou=.
Ap 19:13 kai peribeblEmenos himation bebammenon haimati, kai keklEtai to onoma autu ho logos tu Teu.
Ap 19:13 c--------- v--xmpnsm- n-----asn- v--xppasn- n-----dsn- c--------- v-3xpi-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 19:13 G2532 G4016 G2440 G0911 G0129 G2532 G2564 G3588 G3686 G0846 G3588 G3056 G3588 G2316
Ap 19:13 Odziany jest w szatę we krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga.
Ap 19:13
Ap 19:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:13
Ap 19:13  ubrany  w  odzież  szatę świateł  krew  Nazwa  Go  Słowo  Bóg
Ap 19:13 G4016 G4016 G2440 G0911 G0129 G3686 G0846 G3056 G2316
Ap 19:14 καὶ τὰ στρατεύματα [τὰ] ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐφ᾿ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν.                                                            
Ap 19:14 kai\ ta\ strateu/mata [ta\] e)n tO=| ou)ranO=| E)kolou/Tei au)tO=| e)f' i(/ppois leukoi=s, e)ndedume/noi bu/ssinon leuko\n kaTaro/n.
Ap 19:14 kai ta strateumata [ta] en tO uranO EkoluTei autO ef' ippois leukois, endedymenoi byssinon leukon kaTaron.
Ap 19:14 c--------- ra----npn- n-----npn- ra----npn- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3iai-s-- rp----dsm- p--------- n-----dpm- a-----dpm- v--xmpnpm- a-----asn- a-----asn- a-----asn-
Ap 19:14 G2532 G3588 G4753 G3588 G1722 G3588 G3772 G0190 G0846 G1909 G2462 G3022 G1746 G1039 G3022 G2513
Ap 19:14 A wojska, które są w niebie, towarzyszyły Mu na białych koniach - wszyscy odziani w biały, czysty bisior.
Ap 19:14
Ap 19:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:14
Ap 19:14  I  host  Niebieski  Niebieski  po  Go  w  konie  Biały  ubrany  w  bielizna  biały  i  netto
Ap 19:14 G2532 G4753 G1722 G3772 G0190 G0846 G1909 G2462 G3022 G1746 G1746 G1039 G3022 G2532 G2513
Ap 19:15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάξῃ τὰ ἔθνη, καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ θεοῦ τοῦ παντοκράτορος.                    
Ap 19:15 kai\ e)k tou= sto/matos au)tou= e)kporeu/etai r(omfai/a o)Xei=a, i(/na e)n au)tE=| pata/XE| ta\ e)/TnE, kai\ au)to\s poimanei= au)tou\s e)n r(a/bdO| sidEra=|: kai\ au)to\s patei= tE\n lEno\n tou= oi)/nou tou= Tumou= tE=s o)rgE=s tou= Teou= tou= pantokra/toros.
Ap 19:15 kai ek tu stomatos autu ekporeuetai romfaia oXeia, hina en autE pataXE ta eTnE, kai autos poimanei autus en rabdO sidEra: kai autos patei tEn lEnon tu oinu tu Tymu tEs orgEs tu Teu tu pantokratoros.
Ap 19:15 c--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm- v-3pmi-s-- n-----nsf- a-----nsf- c--------- p--------- rp----dsf- v-3aas-s-- ra----apn- n-----apn- c--------- rp----nsm- v-3fai-s-- rp----apm- p--------- n-----dsf- a-----dsf- c--------- rp----nsm- v-3pai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 19:15 G2532 G1537 G3588 G4750 G0846 G1607 G4501 G3691 G2443 G1722 G0846 G3960 G3588 G1484 G2532 G0846 G4165 G0846 G1722 G4464 G4603 G2532 G0846 G3961 G3588 G3025 G3588 G3631 G3588 G2372 G3588 G3709 G3588 G2316 G3588 G3841
Ap 19:15 A z Jego ust wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą żelazną i On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu wszechmocnego Boga.
Ap 19:15
Ap 19:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:15
Ap 19:15  Z  usta  zaś  Jego  dochód  ostry  miecz  że  ich  strajk  osoby  pasie  ich  pręt  żelazo  depcze  toczydło  błąd  wściekłość  i  gniew  Bóg  Wszechmocny
Ap 19:15 G1537 G4750 G2532 G0846 G1607 G3691 G4501 G2443 G0846 G3960 G1484 G4165 G0846 G4464 G4603 G3961 G3025 G3631 G2372 G2532 G3709 G2316 G3841
Ap 19:16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον· Βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων.                                                          
Ap 19:16 kai\ e)/CHei e)pi\ to\ i(ma/tion kai\ e)pi\ to\n mEro\n au)tou= o)/noma gegramme/non: *basileu\s basile/On kai\ ku/rios kuri/On.
Ap 19:16 kai eCHei epi to himation kai epi ton mEron autu onoma gegrammenon: basileus basileOn kai kyrios kyriOn.
Ap 19:16 c--------- v-3pai-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- n-----asn- v--xppasn- n-----nsm- n-----gpm- c--------- n-----nsm- n-----gpm-
Ap 19:16 G2532 G2192 G1909 G3588 G2440 G2532 G1909 G3588 G3382 G0846 G3686 G1125 G0935 G0935 G2532 G2962 G2962
Ap 19:16 A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW PAN PANÓW.
Ap 19:16
Ap 19:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:16
Ap 19:16  W  Odzież  i  w  biodro  Jego  napisany  nazwa  Król  Kings  i  Władca  orzeczenia
Ap 19:16 G1909 G2440 G2532 G1909 G3382 G0846 G1125 G3686 G0935 G0935 G2532 G2962 G2962
Ap 19:17 Καὶ εἶδον ἕνα ἄγγελον ἑστῶτα ἐν τῷ ἡλίῳ, καὶ ἔκραξεν [ἐν] φωνῇ μεγάλῃ λέγων πᾶσιν τοῖς ὀρνέοις τοῖς πετομένοις ἐν μεσουρανήματι, Δεῦτε συνάχθητε εἰς τὸ δεῖπνον τὸ μέγα τοῦ θεοῦ,                                
Ap 19:17 *kai\ ei)=don e(/na a)/ggelon e(stO=ta e)n tO=| E(li/O|, kai\ e)/kraXen [e)n] fOnE=| mega/lE| le/gOn pa=sin toi=s o)rne/ois toi=s petome/nois e)n mesouranE/mati, *deu=te suna/CHTEte ei)s to\ dei=pnon to\ me/ga tou= Teou=,
Ap 19:17 kai eidon hena aNgelon hestOta en tO hEliO, kai ekraXen [en] fOnE megalE legOn pasin tois orneois tois petomenois en mesuranEmati, deute synaCHTEte eis to deipnon to mega tu Teu,
Ap 19:17 c--------- v-1aai-s-- a-----asm- n-----asm- v--xapasm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- n-----dsf- a-----dsf- v--papnsm- a-----dpn- ra----dpn- n-----dpn- ra----dpn- v--pmpdpn- p--------- n-----dsn- d--------- v-2apd-p-- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----asn- a-----asn- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 19:17 G2532 G1492 G1520 G0032 G2476 G1722 G3588 G2246 G2532 G2896 G1722 G5456 G3173 G3004 G3956 G3588 G3732 G3588 G4072 G1722 G3321 G1205 G4863 G1519 G3588 G1173 G3588 G3173 G3588 G2316
Ap 19:17 I ujrzałem innego anioła stojącego w słońcu: I zawołał głosem donośnym do wszystkich ptaków lecących środkiem nieba: Pójdźcie, zgromadźcie się na wielką ucztę Boga,
Ap 19:17
Ap 19:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:17
Ap 19:17  I  widziałem  jeden  Angela  stojący  w  słońce  i  zawołał  głośno  głos  mówi  wszystko  Ptaków  pływające  na  centrum  niebo  latać  gromadzić  w  wielki  Kolacja  Bóg
Ap 19:17 G2532 G1492 G1520 G0032 G2476 G1722 G2246 G2532 G2896 G3173 G5456 G3004 G3956 G3732 G4072 G1722 G3321 G3321 G1205 G4863 G1519 G3173 G1173 G2316
Ap 19:18 ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ τῶν καθημένων ἐπ᾿ αὐτῶν καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων καὶ μικρῶν καὶ μεγάλων.                                  
Ap 19:18 i(/na fa/gEte sa/rkas basile/On kai\ sa/rkas CHilia/rCHOn kai\ sa/rkas i)sCHurO=n kai\ sa/rkas i(/ppOn kai\ tO=n kaTEme/nOn e)p' au)tO=n kai\ sa/rkas pa/ntOn e)leuTe/rOn te kai\ dou/lOn kai\ mikrO=n kai\ mega/lOn.
Ap 19:18 hina fagEte sarkas basileOn kai sarkas CHiliarCHOn kai sarkas isCHyrOn kai sarkas hippOn kai tOn kaTEmenOn ep' autOn kai sarkas pantOn eleuTerOn te kai dulOn kai mikrOn kai megalOn.
Ap 19:18 c--------- v-2aas-p-- n-----apf- n-----gpm- c--------- n-----apf- n-----gpm- c--------- n-----apf- a-----gpm- c--------- n-----apf- n-----gpm- c--------- ra----gpm- v--pmpgpm- p--------- rp----gpm- c--------- n-----apf- a-----gpm- a-----gpm- c--------- c--------- n-----gpm- c--------- a-----gpm- c--------- a-----gpm-
Ap 19:18 G2443 G5315 G4561 G0935 G2532 G4561 G5506 G2532 G4561 G2478 G2532 G4561 G2462 G2532 G3588 G2521 G1909 G0846 G2532 G4561 G3956 G1658 G5037 G2532 G1401 G2532 G3398 G2532 G3173
Ap 19:18 aby zjeść trupy królów, trupy wodzów i trupy mocarzy, trupy koni i tych, co ich dosiadają, trupy wszystkich - wolnych i niewolników, małych i wielkich!
Ap 19:18
Ap 19:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:18
Ap 19:18  że  pożerać  zwłok  Kings  zwłok  silny  zwłok  tysiące  zwłok  konie  i  z siedzibą  w  ich  zwłok  wszystko  wolny  i  niewolników  i  mały  i  wielki
Ap 19:18 G2443 G5315 G4561 G0935 G4561 G5506 G4561 G2478 G4561 G2462 G2532 G2521 G1909 G0846 G4561 G3956 G1658 G2532 G1401 G2532 G3398 G2532 G3173
Ap 19:19 Καὶ εἶδον τὸ θηρίον καὶ τοὺς βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ τὰ στρατεύματα αὐτῶν συνηγμένα ποιῆσαι τὸν πόλεμον μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου καὶ μετὰ τοῦ στρατεύματος αὐτοῦ.                                    
Ap 19:19 *kai\ ei)=don to\ TEri/on kai\ tou\s basilei=s tE=s gE=s kai\ ta\ strateu/mata au)tO=n sunEgme/na poiE=sai to\n po/lemon meta\ tou= kaTEme/nou e)pi\ tou= i(/ppou kai\ meta\ tou= strateu/matos au)tou=.
Ap 19:19 kai eidon to TErion kai tus basileis tEs gEs kai ta strateumata autOn synEgmena poiEsai ton polemon meta tu kaTEmenu epi tu hippu kai meta tu strateumatos autu.
Ap 19:19 c--------- v-1aai-s-- ra----asn- n-----asn- c--------- ra----apm- n-----apm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----apn- n-----apn- rp----gpm- v--xppapn- v--aan---- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----gsm- v--pmpgsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm-
Ap 19:19 G2532 G1492 G3588 G2342 G2532 G3588 G0935 G3588 G1093 G2532 G3588 G4753 G0846 G4863 G4160 G3588 G4171 G3326 G3588 G2521 G1909 G3588 G2462 G2532 G3326 G3588 G4753 G0846
Ap 19:19 I ujrzałem Bestię i królów ziemi, i wojska ich zebrane po to, by stoczyć bój z Siedzącym na koniu i z Jego wojskiem.
Ap 19:19
Ap 19:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:19
Ap 19:19  I  widziałem  bestia  i  Kings  Ziemia  i  host  ich  klejnoty  walka  walka  z  Sob  w  koń  i  z  wojska  Jego
Ap 19:19 G2532 G1492 G2342 G2532 G0935 G1093 G2532 G4753 G0846 G4863 G4160 G4171 G3326 G2521 G1909 G2462 G2532 G3326 G4753 G0846
Ap 19:20 καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ μετ᾿ αὐτοῦ ψευδοπροφήτης ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησεν τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τῆς καιομένης ἐν θείῳ.      
Ap 19:20 kai\ e)pia/sTE to\ TEri/on kai\ met' au)tou= o( PSeudoprofE/tEs o( poiE/sas ta\ sEmei=a e)nO/pion au)tou=, e)n oi(=s e)pla/nEsen tou\s labo/ntas to\ CHa/ragma tou= TEri/ou kai\ tou\s proskunou=ntas tE=| ei)ko/ni au)tou=: DZO=ntes e)blE/TEsan oi( du/o ei)s tE\n li/mnEn tou= puro\s tE=s kaiome/nEs e)n Tei/O|.
Ap 19:20 kai epiasTE to TErion kai met' autu ho PSeudoprofEtEs ho poiEsas ta sEmeia enOpion autu, en hois eplanEsen tus labontas to CHaragma tu TEriu kai tus proskynuntas tE eikoni autu: DZOntes eblETEsan hoi dyo eis tEn limnEn tu pyros tEs kaiomenEs en TeiO.
Ap 19:20 c--------- v-3api-s-- ra----nsn- n-----nsn- c--------- p--------- rp----gsn- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--aapnsm- ra----apn- n-----apn- p--------- rp----gsn- p--------- rr----dpn- v-3aai-s-- ra----apm- v--aapapm- ra----asn- n-----asn- ra----gsn- n-----gsn- c--------- ra----apm- v--papapm- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsn- v--papnpm- v-3api-p-- ra----npm- a-----npm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsf- v--pppgsf- p--------- n-----dsn-
Ap 19:20 G2532 G4084 G3588 G2342 G2532 G3326 G0846 G3588 G5578 G3588 G4160 G3588 G4592 G1799 G0846 G1722 G3739 G4105 G3588 G2983 G3588 G5480 G3588 G2342 G2532 G3588 G4352 G3588 G1504 G0846 G2198 G0906 G3588 G1417 G1519 G3588 G3041 G3588 G4442 G3588 G2545 G1722 G2303
Ap 19:20 I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką.
Ap 19:20
Ap 19:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:20
Ap 19:20  I  do niewoli  był  bestia  i  z  go  fałszywy prorok  wykonywania  cuda  przed  go  który  który  mamieni  przyjęty  śledzenia  bestia  i  kult  jego  obraz  zarówno  Życie  rzucony  w  jezioro  ogień  HOT  szary  szary
Ap 19:20 G2532 G4084 G4084 G2342 G2532 G3326 G5127 G5578 G4160 G4592 G1799 G0846 G1722 G3739 G4105 G2983 G5480 G2342 G2532 G4352 G0846 G1504 G1417 G2198 G0906 G1519 G3041 G4442 G2545 G1722 G2303
Ap 19:21 καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν.                                      
Ap 19:21 kai\ oi( loipoi\ a)pekta/nTEsan e)n tE=| r(omfai/a| tou= kaTEme/nou e)pi\ tou= i(/ppou tE=| e)XelTou/sE| e)k tou= sto/matos au)tou=, kai\ pa/nta ta\ o)/rnea e)CHorta/sTEsan e)k tO=n sarkO=n au)tO=n.
Ap 19:21 kai hoi loipoi apektanTEsan en tE romfaia tu kaTEmenu epi tu hippu tE eXelTusE ek tu stomatos autu, kai panta ta ornea eCHortasTEsan ek tOn sarkOn autOn.
Ap 19:21 c--------- ra----npm- a-----npm- v-3api-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- v--pmpgsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----dsf- v--aapdsf- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm- c--------- a-----npn- ra----npn- n-----npn- v-3api-p-- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gpm-
Ap 19:21 G2532 G3588 G3062 G0615 G1722 G3588 G4501 G3588 G2521 G1909 G3588 G2462 G3588 G1831 G1537 G3588 G4750 G0846 G2532 G3956 G3588 G3732 G5526 G1537 G3588 G4561 G0846
Ap 19:21 A inni zostali zabici mieczem Siedzącego na koniu, [mieczem], który wyszedł z ust Jego. Wszystkie zaś ptaki najadły się ciał ich do syta.
Ap 19:21
Ap 19:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 19:21
Ap 19:21  i  Inny  zabity  miecz  Który siedział  w  koń  wychodzących  z  usta  Jego  i  wszystko  Ptaków  karmi  ich  zwłok
Ap 19:21 G2532 G3062 G0615 G4501 G2521 G1909 G2462 G1607 G1537 G4750 G0846 G2532 G3956 G3732 G5526 G0846 G4561
Copyright by Cezary Podolski