Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap1      do_str_głównej      do_Ap3      
Ap 2:1 Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·                                  
Ap 2:1 *tO=| a)gge/lO| tE=s e)n *)efe/sO| e)kklEsi/as gra/PSon: *ta/de le/gei o( kratO=n tou\s e(pta\ a)ste/ras e)n tE=| deXia=| au)tou=, o( peripatO=n e)n me/sO| tO=n e(pta\ luCHniO=n tO=n CHrusO=n:
Ap 2:1 tO aNgelO tEs en efesO ekklEsias graPSon: tade legei ho kratOn tus hepta asteras en tE deXia autu, ho peripatOn en mesO tOn hepta lyCHniOn tOn CHrysOn:
Ap 2:1 ra----dsm- n-----dsm- ra----gsf- p--------- n-----dsf- n-----gsf- v-2aad-s-- rd----apn- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- ra----apm- a-----apm- n-----apm- p--------- ra----dsf- a-----dsf- rp----gsm- ra----nsm- v--papnsm- p--------- a-----dsn- ra----gpf- a-----gpf- n-----gpf- ra----gpf- a-----gpf-
Ap 2:1 G3588 G0032 G3588 G1722 G2181 G1577 G1125 G3592 G3004 G3588 G2902 G3588 G2033 G0792 G1722 G3588 G1188 G0846 G3588 G4043 G1722 G3319 G3588 G2033 G3087 G3588 G5552
Ap 2:1 Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, Ten, który się przechadza wśród siedmiu złotych świeczników:
Ap 2:1
Ap 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:1
Ap 2:1  Angela  Efez  Kościół  Pisać  tak  mówi  Trzyma  siedem  gwiazdki  w  prawa ręka  Jego  Przechadza  środek  środek  siedem  złoto  uchwyty
Ap 2:1 G0032 G2179 G1577 G1125 G3592 G3004 G2902 G2033 G0792 G1722 G1188 G0846 G4043 G1722 G3319 G2033 G5552 G3087
Ap 2:2 Οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς, καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσίν, καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς·                            
Ap 2:2 *oi)=da ta\ e)/rga sou kai\ to\n ko/pon kai\ tE\n u(pomonE/n sou, kai\ o(/ti ou) du/nE| basta/sai kakou/s, kai\ e)pei/rasas tou\s le/gontas e(autou\s a)posto/lous kai\ ou)k ei)si/n, kai\ eu(=res au)tou\s PSeudei=s:
Ap 2:2 oida ta erga su kai ton kopon kai tEn hypomonEn su, kai hoti u dynE bastasai kakus, kai epeirasas tus legontas heautus apostolus kai uk eisin, kai heures autus PSeudeis:
Ap 2:2 v-1xai-s-- ra----apn- n-----apn- rp----gs-- c--------- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- c--------- c--------- d--------- v-2pmi-s-- v--aan---- a-----apm- c--------- v-2aai-s-- ra----apm- v--papapm- rp----apm- n-----apm- c--------- d--------- v-3pai-p-- c--------- v-2aai-s-- rp----apm- a-----apm-
Ap 2:2 G1492 G3588 G2041 G4675 G2532 G3588 G2873 G2532 G3588 G5281 G4675 G2532 G3754 G3756 G1410 G0941 G2556 G2532 G3985 G3588 G3004 G1438 G0652 G2532 G3756 G1526 G2532 G2147 G0846 G5571
Ap 2:2 Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to że złych nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami.
Ap 2:2
Ap 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:2
Ap 2:2  wiedzieć  spraw  twój  i  praca  swój  i  cierpliwość  twój  i  że  nie  może  zburzyć  niesamowity  i  doświadczony  że  wezwanie  wezwanie  Apostołowie  i  one  nie  i  znalezionych  one  kłamcy
Ap 2:2 G1492 G2041 G4675 G2532 G2873 G4675 G2532 G5281 G4675 G2532 G3754 G3756 G1410 G0941 G2556 G2532 G3985 G3588 G1511 G5335 G0652 G2532 G1526 G3756 G2532 G2147 G0846 G5571
Ap 2:3 καὶ ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐ κεκοπίακες.                                                                
Ap 2:3 kai\ u(pomonE\n e)/CHeis, kai\ e)ba/stasas dia\ to\ o)/noma/ mou, kai\ ou) kekopi/akes.
Ap 2:3 kai hypomonEn eCHeis, kai ebastasas dia to onoma mu, kai u kekopiakes.
Ap 2:3 c--------- n-----asf- v-2pai-s-- c--------- v-2aai-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- c--------- d--------- v-2xai-s--
Ap 2:3 G2532 G5281 G2192 G2532 G0941 G1223 G3588 G3686 G3450 G2532 G3756 G2872
Ap 2:3 Ty masz wytrwałość: i zniosłeś cierpienie dla imienia mego - niezmordowany.
Ap 2:3
Ap 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:3
Ap 2:3  otwór  i  mieć  cierpliwość  i  dla  nazwa  Mój  pracował  i  nie  wyczerpany
Ap 2:3 G0941 G2532 G2192 G5281 G2532 G1223 G3686 G3450 G2872 G2532 G3756 G2577
Ap 2:4 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκες.                                                                  
Ap 2:4 a)lla\ e)/CHO kata\ sou= o(/ti tE\n a)ga/pEn sou tE\n prO/tEn a)fE=kes.
Ap 2:4 alla eCHO kata su hoti tEn agapEn su tEn prOtEn afEkes.
Ap 2:4 c--------- v-1pai-s-- p--------- rp----gs-- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- ra----asf- a-----asf- v-2aai-s--
Ap 2:4 G0235 G2192 G2596 G4675 G3754 G3588 G0026 G4675 G3588 G4413 G0863
Ap 2:4 Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości.
Ap 2:4
Ap 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:4
Ap 2:4  Ale  mieć  v.  ty, wy  że  lewo  pierwszy  miłość  swój
Ap 2:4 G0235 G2192 G2596 G4675 G3754 G0863 G4413 G0026 G4675
Ap 2:5 μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας, καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς.                                
Ap 2:5 mnEmo/neue ou)=n po/Ten pe/ptOkas, kai\ metano/Eson kai\ ta\ prO=ta e)/rga poi/Eson: ei) de\ mE/, e)/rCHomai/ soi kai\ kinE/sO tE\n luCHni/an sou e)k tou= to/pou au)tE=s, e)a\n mE\ metanoE/sE|s.
Ap 2:5 mnEmoneue un poTen peptOkas, kai metanoEson kai ta prOta erga poiEson: ei de mE, erCHomai soi kai kinEsO tEn lyCHnian su ek tu topu autEs, ean mE metanoEsEs.
Ap 2:5 v-2pad-s-- c--------- d--------- v-2xai-s-- c--------- v-2aad-s-- c--------- ra----apn- a-----apn- n-----apn- v-2aad-s-- c--------- c--------- d--------- v-1pmi-s-- rp----ds-- c--------- v-1fai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsf- c--------- d--------- v-2aas-s--
Ap 2:5 G3421 G3767 G4159 G4098 G2532 G3340 G2532 G3588 G4413 G2041 G4160 G1487 G1161 G3361 G2064 G4671 G2532 G2795 G3588 G3087 G4675 G1537 G3588 G5117 G0846 G1437 G3361 G3340
Ap 2:5 Pamiętaj więc, skąd spadłeś, i nawróć się, i pierwsze czyny podejmij! Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz.
Ap 2:5
Ap 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:5
Ap 2:5  Tak  Pamiętać  skąd  zstąpił  i  Żałować  i  pomnożyły  poprzedni  spraw  i  jeśli  nie  wkrótce  przyjść  ty, wy  i  przesunięte  lampa  swój  z  miejsce  jego  jeśli  nie  żałować
Ap 2:5 G3767 G3421 G4159 G1601 G2532 G3340 G2532 G4160 G4413 G2041 G1161 G1487 G3361 G5035 G2064 G4671 G2532 G2795 G3087 G4675 G1537 G5117 G0846 G1437 G3361 G3340
Ap 2:6 ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, κἀγὼ μισῶ.                                                                
Ap 2:6 a)lla\ tou=to e)/CHeis, o(/ti misei=s ta\ e)/rga tO=n *nikolai+tO=n, a(\ ka)gO\ misO=.
Ap 2:6 alla tuto eCHeis, hoti miseis ta erga tOn nikola+itOn, ha kagO misO.
Ap 2:6 c--------- rd----asn- v-2pai-s-- d--------- v-2pai-s-- ra----apn- n-----apn- ra----gpm- n-----gpm- rr----apn- d--------- v-1pai-s--
Ap 2:6 G0235 G5124 G2192 G3754 G3404 G3588 G2041 G3588 G3531 G3739 G2504 G3404
Ap 2:6 Ale masz tę [zaletę], że nienawidzisz czynów nikolaitów, których to czynów i Ja nienawidzę.
Ap 2:6
Ap 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:6
Ap 2:6  Jednak  że  ty, wy  że  nienawiść  spraw  Nikolaitów  że  i  Ja  nienawiść
Ap 2:6 G0235 G5124 G2192 G3754 G3404 G2041 G3531 G3739 G2504 G2504 G3404
Ap 2:7 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ.                                  
Ap 2:7 o( e)/CHOn ou)=s a)kousa/tO ti/ to\ pneu=ma le/gei tai=s e)kklEsi/ais. tO=| nikO=nti dO/sO au)tO=| fagei=n e)k tou= Xu/lou tE=s DZOE=s, o(/ e)stin e)n tO=| paradei/sO| tou= Teou=.
Ap 2:7 ho eCHOn us akusatO ti to pneuma legei tais ekklEsiais. tO nikOnti dOsO autO fagein ek tu Xylu tEs DZOEs, ho estin en tO paradeisO tu Teu.
Ap 2:7 ra----nsm- v--papnsm- n-----asn- v-3aad-s-- ri----asn- ra----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- ra----dpf- n-----dpf- ra----dsm- v--papdsm- v-1fai-s-- rp----dsm- v--aan---- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsf- n-----gsf- rr----nsn- v-3pai-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 2:7 G3588 G2192 G3775 G0191 G5101 G3588 G4151 G3004 G3588 G1577 G3588 G3528 G1325 G0846 G5315 G1537 G3588 G3586 G3588 G2222 G3739 G2076 G1722 G3588 G3857 G3588 G2316
Ap 2:7 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga.
Ap 2:7
Ap 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:7
Ap 2:7  O  ucho  słyszy  że  Duch  mówi  kościoły  Zwycięzcy  Panie  smak  z  drzewo  Życie  który  środek  środek  Raj  Bóg
Ap 2:7 G2192 G3775 G0191 G5101 G4151 G3004 G1577 G3528 G1325 G5315 G1537 G3586 G2222 G3739 G1722 G3319 G3857 G2316
Ap 2:8 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει πρῶτος καὶ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν·                                                
Ap 2:8 *kai\ tO=| a)gge/lO| tE=s e)n *smu/rnE| e)kklEsi/as gra/PSon: *ta/de le/gei o( prO=tos kai\ o( e)/sCHatos, o(\s e)ge/neto nekro\s kai\ e)/DZEsen:
Ap 2:8 kai tO aNgelO tEs en smyrnE ekklEsias graPSon: tade legei ho prOtos kai ho esCHatos, hos egeneto nekros kai eDZEsen:
Ap 2:8 c--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsf- p--------- n-----dsf- n-----gsf- v-2aad-s-- rd----apn- v-3pai-s-- ra----nsm- a-----nsm- c--------- ra----nsm- a-----nsm- rr----nsm- v-3ami-s-- a-----nsm- c--------- v-3aai-s--
Ap 2:8 G2532 G3588 G0032 G3588 G1722 G4667 G1577 G1125 G3592 G3004 G3588 G4413 G2532 G3588 G2078 G3739 G1096 G3498 G2532 G2198
Ap 2:8 Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i Ostatni, który był martwy, a ożył:
Ap 2:8
Ap 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:8
Ap 2:8  I  Angela  Smyrna  Kościół  Pisać  tak  mówi  Pierwszy  i  Ostatnio  Który  był  martwy  i  żywy
Ap 2:8 G2532 G0032 G4668 G1577 G1125 G3592 G3004 G4413 G2532 G2078 G3739 G1096 G3498 G2532 G2198
Ap 2:9 Οἶδά σου τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ, καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ.                                    
Ap 2:9 *oi)=da/ sou tE\n Tli=PSin kai\ tE\n ptOCHei/an, a)lla\ plou/sios ei)=, kai\ tE\n blasfEmi/an e)k tO=n lego/ntOn *)ioudai/ous ei)=nai e(autou/s, kai\ ou)k ei)si\n a)lla\ sunagOgE\ tou= *satana=.
Ap 2:9 oida su tEn TliPSin kai tEn ptOCHeian, alla plusios ei, kai tEn blasfEmian ek tOn legontOn iudaius einai heautus, kai uk eisin alla synagOgE tu satana.
Ap 2:9 v-1xai-s-- rp----gs-- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- a-----nsm- v-2pai-s-- c--------- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----gpm- v--papgpm- a-----apm- v--pan---- rp----apm- c--------- d--------- v-3pai-p-- c--------- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 2:9 G1492 G4675 G3588 G2347 G2532 G3588 G4432 G0235 G4145 G1488 G2532 G3588 G0988 G1537 G3588 G3004 G2453 G1511 G1438 G2532 G3756 G1526 G0235 G4864 G3588 G4567
Ap 2:9 Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty - i [znam] obelgę wyrządzoną przez tych, co samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana.
Ap 2:9
Ap 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:9
Ap 2:9  Wiedzieć  twój  spraw  i  smutek  i  ubóstwo  jednak  ty, wy  bogaty  i  backbiting  że  mówią  się  one  Judea  i  one  nie  ale  zebranie  szatański
Ap 2:9 G1492 G4675 G2041 G2532 G2347 G2532 G4432 G1161 G1488 G4145 G2532 G0988 G3588 G3004 G1438 G1511 G2453 G2532 G1526 G3756 G0235 G4864 G4567
Ap 2:10 μηδὲν φοβοῦ μέλλεις πάσχειν. ἰδοὺ μέλλει βάλλειν διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε, καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.                        
Ap 2:10 mEde\n fobou= a(\ me/lleis pa/sCHein. i)dou\ me/llei ba/llein o( dia/bolos e)X u(mO=n ei)s fulakE\n i(/na peirasTE=te, kai\ e(/Xete Tli=PSin E(merO=n de/ka. gi/nou pisto\s a)/CHri Tana/tou, kai\ dO/sO soi to\n ste/fanon tE=s DZOE=s.
Ap 2:10 mEden fobu ha melleis pasCHein. idu mellei ballein ho diabolos eX hymOn eis fylakEn hina peirasTEte, kai heXete TliPSin hEmerOn deka. ginu pistos aCHri Tanatu, kai dOsO soi ton stefanon tEs DZOEs.
Ap 2:10 a-----asn- v-2pmd-s-- rr----apn- v-2pai-s-- v--pan---- x--------- v-3pai-s-- v--pan---- ra----nsm- a-----nsm- p--------- rp----gp-- p--------- n-----asf- c--------- v-2aps-p-- c--------- v-2fai-p-- n-----asf- n-----gpf- a-----gpf- v-2pmd-s-- a-----nsm- p--------- n-----gsm- c--------- v-1fai-s-- rp----ds-- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf-
Ap 2:10 G3367 G5399 G3739 G3195 G3958 G2400 G3195 G0906 G3588 G1228 G1537 G5216 G1519 G5438 G2443 G3985 G2532 G2192 G2347 G2250 G1176 G1096 G4103 G0891 G2288 G2532 G1325 G4671 G3588 G4735 G3588 G2222
Ap 2:10 Przestań się lękać tego, co będziesz cierpiał. Oto diabeł ma niektórych spośród was wtrącić do więzienia, abyście próbie zostali poddani, a znosić będziecie ucisk przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.
Ap 2:10
Ap 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:10
Ap 2:10  Strach  nic  że  musi  będzie  przejść  Tutaj  diabeł  będzie  pogrążać  z  ty, wy  w  więzienie  że  kusić  i  będzie  mieć  smutek  dni  dziesięć  Być  prawdziwy  do  śmierć  i  Panie  ty, wy  korona  Życie
Ap 2:10 G5399 G3367 G3739 G3195 G3195 G3958 G2400 G1228 G3195 G0906 G1537 G5216 G1519 G5438 G2443 G3985 G2532 G2192 G2192 G2347 G2250 G1176 G1096 G4103 G0891 G2288 G2532 G1325 G4671 G4735 G2222
Ap 2:11 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.                                                
Ap 2:11 o( e)/CHOn ou)=s a)kousa/tO ti/ to\ pneu=ma le/gei tai=s e)kklEsi/ais. o( nikO=n ou) mE\ a)dikETE=| e)k tou= Tana/tou tou= deute/rou.
Ap 2:11 ho eCHOn us akusatO ti to pneuma legei tais ekklEsiais. ho nikOn u mE adikETE ek tu Tanatu tu deuteru.
Ap 2:11 ra----nsm- v--papnsm- n-----asn- v-3aad-s-- ri----asn- ra----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- ra----dpf- n-----dpf- ra----nsm- v--papnsm- d--------- d--------- v-3aps-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- a-----gsm-
Ap 2:11 G3588 G2192 G3775 G0191 G5101 G3588 G4151 G3004 G3588 G1577 G3588 G3528 G3756 G3361 G0091 G1537 G3588 G2288 G3588 G1208
Ap 2:11 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy śmierć druga na pewno nie wyrządzi szkody.
Ap 2:11
Ap 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:11
Ap 2:11  O  ucho  słyszy  że  Duch  mówi  kościoły  zwycięski  nie  tolerować  Szkoda  z  drugi  śmierć
Ap 2:11 G2192 G3775 G0191 G5101 G4151 G3004 G1577 G3528 G3364 G0091 G0091 G1537 G1208 G2288
Ap 2:12 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν·                                                    
Ap 2:12 *kai\ tO=| a)gge/lO| tE=s e)n *perga/mO| e)kklEsi/as gra/PSon: *ta/de le/gei o( e)/CHOn tE\n r(omfai/an tE\n di/stomon tE\n o)Xei=an:
Ap 2:12 kai tO aNgelO tEs en pergamO ekklEsias graPSon: tade legei ho eCHOn tEn romfaian tEn distomon tEn oXeian:
Ap 2:12 c--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsf- p--------- n-----dsf- n-----gsf- v-2aad-s-- rd----apn- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- ra----asf- a-----asf-
Ap 2:12 G2532 G3588 G0032 G3588 G1722 G4010 G1577 G1125 G3592 G3004 G3588 G2192 G3588 G4501 G3588 G1366 G3588 G3691
Ap 2:12 Aniołowi Kościoła w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma miecz obosieczny, ostry.
Ap 2:12
Ap 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:12
Ap 2:12  I  Angela  Pergamon  Kościół  Pisać  tak  mówi  O  ostry  z  zarówno  strony  miecz
Ap 2:12 G2532 G0032 G4010 G1577 G1125 G3592 G3004 G2192 G3691 G1366 G1366 G1366 G4501
Ap 2:13 Οἶδα ποῦ κατοικεῖς, ὅπου θρόνος τοῦ Σατανᾶ, καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἀντιπᾶς μάρτυς μου πιστός μου, ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾿ ὑμῖν, ὅπου Σατανᾶς κατοικεῖ.            
Ap 2:13 *oi)=da pou= katoikei=s, o(/pou o( Tro/nos tou= *satana=, kai\ kratei=s to\ o)/noma/ mou, kai\ ou)k E)rnE/sO tE\n pi/stin mou kai\ e)n tai=s E(me/rais *)antipa=s o( ma/rtus mou o( pisto/s mou, o(\s a)pekta/nTE par' u(mi=n, o(/pou o( *satana=s katoikei=.
Ap 2:13 oida pu katoikeis, hopu ho Tronos tu satana, kai krateis to onoma mu, kai uk ErnEsO tEn pistin mu kai en tais hEmerais antipas ho martys mu ho pistos mu, hos apektanTE par' ymin, hopu ho satanas katoikei.
Ap 2:13 v-1xai-s-- d--------- v-2pai-s-- d--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-2pai-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- c--------- d--------- v-2ami-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- d--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- ra----nsm- a-----nsm- rp----gs-- rr----nsm- v-3api-s-- p--------- rp----dp-- d--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s--
Ap 2:13 G1492 G4226 G2730 G3699 G3588 G2362 G3588 G4567 G2532 G2902 G3588 G3686 G3450 G2532 G3756 G0720 G3588 G4102 G3450 G2532 G1722 G3588 G2250 G0493 G3588 G3144 G3450 G3588 G4103 G3450 G3739 G0615 G3844 G5213 G3699 G3588 G4567 G2730
Ap 2:13 Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mego imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, nawet we dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, tam gdzie mieszka szatan.
Ap 2:13
Ap 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:13
Ap 2:13  wiedzieć  twój  spraw  i  na żywo  tam  gdzie  tron  Szatan  i  zawiera  nazwa  Mój  i  nie  odmowy  Wiara  Mój  nawet  w  tych  dni  w  że  w  ty, wy  gdzie  życie  Szatan  zabity  prawdziwy  świadek  Mój  Antypas
Ap 2:13 G1492 G4675 G2041 G2532 G2730 G4226 G3699 G2362 G4567 G2532 G2902 G3686 G3450 G2532 G3756 G0720 G4102 G3450 G2532 G1722 G3588 G2250 G1722 G3739 G3844 G5213 G3699 G2730 G4567 G0615 G4103 G3144 G3450 G0493
Ap 2:14 ἀλλ᾿ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῷ Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι·                                    
Ap 2:14 a)ll' e)/CHO kata\ sou= o)li/ga, o(/ti e)/CHeis e)kei= kratou=ntas tE\n didaCHE\n *balaa/m, o(\s e)di/dasken tO=| *bala\k balei=n ska/ndalon e)nO/pion tO=n ui(O=n *)israE/l, fagei=n ei)dOlo/Tuta kai\ porneu=sai:
Ap 2:14 all' eCHO kata su oliga, hoti eCHeis ekei kratuntas tEn didaCHEn balaam, hos edidasken tO balak balein skandalon enOpion tOn hyiOn israEl, fagein eidOloTyta kai porneusai:
Ap 2:14 c--------- v-1pai-s-- p--------- rp----gs-- a-----apn- c--------- v-2pai-s-- d--------- v--papapm- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- rr----nsm- v-3iai-s-- ra----dsm- n-----dsm- v--aan---- n-----asn- p--------- ra----gpm- n-----gpm- n-----gsm- v--aan---- a-----apn- c--------- v--aan----
Ap 2:14 G0235 G2192 G2596 G4675 G3641 G3754 G2192 G1563 G2902 G3588 G1322 G0903 G3739 G1321 G3588 G0904 G0906 G4625 G1799 G3588 G5207 G2474 G5315 G1494 G2532 G4203
Ap 2:14 Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, co się trzymają nauki Balaama, który pouczył Balaka, jak podsunąć synom Izraela sposobność do grzechu przez spożycie ofiar składanych bożkom i uprawianie rozpusty.
Ap 2:14
Ap 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:14
Ap 2:14  Ale  mieć  mało  v.  ty, wy  że  jest  tam  przytrzymaj  nauczanie  Balaam  który  uczy  Balak  wpisać  w  pokusa  synów  Izrael  ate  żywności oferowane bożków  i  cudzołóstwo
Ap 2:14 G0235 G2192 G3641 G2596 G4675 G3754 G2192 G1563 G2902 G1322 G0903 G3739 G1321 G0904 G0906 G1722 G4625 G5207 G2474 G5315 G1494 G2532 G4203
Ap 2:15 οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν [τῶν] Νικολαϊτῶν ὁμοίως.                                                                    
Ap 2:15 ou(/tOs e)/CHeis kai\ su\ kratou=ntas tE\n didaCHE\n [tO=n] *nikolai+tO=n o(moi/Os.
Ap 2:15 hutOs eCHeis kai sy kratuntas tEn didaCHEn [tOn] nikola+itOn homoiOs.
Ap 2:15 d--------- v-2pai-s-- d--------- rp----ns-- v--papapm- ra----asf- n-----asf- ra----gpm- n-----gpm- d---------
Ap 2:15 G3779 G2192 G2532 G4771 G2902 G3588 G1322 G3588 G3531 G3668
Ap 2:15 Tak i ty także masz takich, co się trzymają podobnie nauki nikolaitów.
Ap 2:15
Ap 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:15
Ap 2:15  Tak  i  ty, wy  jest  przytrzymaj  nauczanie  Nikolaitów  który  nienawiść
Ap 2:15 G3779 G2532 G4771 G2192 G2902 G1322 G3531 G3739 G3404
Ap 2:16 μετανόησον οὖν· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχύ, καὶ πολεμήσω μετ᾿ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου.                                                    
Ap 2:16 metano/Eson ou)=n: ei) de\ mE/, e)/rCHomai/ soi taCHu/, kai\ polemE/sO met' au)tO=n e)n tE=| r(omfai/a| tou= sto/mato/s mou.
Ap 2:16 metanoEson un: ei de mE, erCHomai soi taCHy, kai polemEsO met' autOn en tE romfaia tu stomatos mu.
Ap 2:16 v-2aad-s-- c--------- c--------- c--------- d--------- v-1pmi-s-- rp----ds-- a-----asn- c--------- v-1fai-s-- p--------- rp----gpm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsn- n-----gsn- rp----gs--
Ap 2:16 G3340 G3767 G1487 G1161 G3361 G2064 G4671 G5035 G2532 G4170 G3326 G0846 G1722 G3588 G4501 G3588 G4750 G3450
Ap 2:16 Nawróć się zatem! Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie niebawem i będę z nimi walczył mieczem moich ust.
Ap 2:16
Ap 2:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:16
Ap 2:16  Żałować  i  jeśli  nie  wkrótce  przyjść  ty, wy  i  będą walczyć  z  ich  miecz  usta  Mój
Ap 2:16 G3340 G1161 G1487 G3361 G5035 G2064 G4671 G2532 G4170 G3326 G0846 G4501 G4750 G3450
Ap 2:17 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκὴν καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ λαμβάνων.              
Ap 2:17 o( e)/CHOn ou)=s a)kousa/tO ti/ to\ pneu=ma le/gei tai=s e)kklEsi/ais. tO=| nikO=nti dO/sO au)tO=| tou= ma/nna tou= kekrumme/nou, kai\ dO/sO au)tO=| PSE=fon leukE\n kai\ e)pi\ tE\n PSE=fon o)/noma kaino\n gegramme/non o(\ ou)dei\s oi)=den ei) mE\ o( lamba/nOn.
Ap 2:17 ho eCHOn us akusatO ti to pneuma legei tais ekklEsiais. tO nikOnti dOsO autO tu manna tu kekrymmenu, kai dOsO autO PSEfon leukEn kai epi tEn PSEfon onoma kainon gegrammenon ho udeis oiden ei mE ho lambanOn.
Ap 2:17 ra----nsm- v--papnsm- n-----asn- v-3aad-s-- ri----asn- ra----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- ra----dpf- n-----dpf- ra----dsm- v--papdsm- v-1fai-s-- rp----dsm- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsn- v--xppgsn- c--------- v-1fai-s-- rp----dsm- n-----asf- a-----asf- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- n-----asn- a-----asn- v--xppasn- rr----asn- a-----nsm- v-3xai-s-- c--------- d--------- ra----nsm- v--papnsm-
Ap 2:17 G3588 G2192 G3775 G0191 G5101 G3588 G4151 G3004 G3588 G1577 G3588 G3528 G1325 G0846 G3588 G3131 G3588 G2928 G2532 G1325 G0846 G5586 G3022 G2532 G1909 G3588 G5586 G3686 G2537 G1125 G3739 G3762 G1492 G1487 G3361 G3588 G2983
Ap 2:17 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam manny ukrytej i dam mu biały kamyk, a na kamyku wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto [je] otrzymuje.
Ap 2:17
Ap 2:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:17
Ap 2:17  O  ucho  słyszy  że  Duch  mówi  kościoły  Zwycięzcy  Panie  smak  ukryty  manna  i  Panie  go  biały  kamień  i  w  kamień  napisany  nowy  nazwa  kogo  żaden  wie  z wyjątkiem  z wyjątkiem  kto  otrzymuje
Ap 2:17 G2192 G3775 G0191 G5101 G4151 G3004 G1577 G3528 G1325 G5315 G2928 G3131 G2532 G1325 G0846 G3022 G5586 G2532 G1909 G5586 G1125 G2537 G3686 G3739 G3762 G1097 G1487 G3361 G3588 G2983
Ap 2:18 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει υἱὸς τοῦ θεοῦ, ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ·                                
Ap 2:18 *kai\ tO=| a)gge/lO| tE=s e)n *Tuatei/rois e)kklEsi/as gra/PSon: *ta/de le/gei o( ui(o\s tou= Teou=, o( e)/CHOn tou\s o)fTalmou\s au)tou= O(s flo/ga puro/s, kai\ oi( po/des au)tou= o(/moioi CHalkoliba/nO|:
Ap 2:18 kai tO aNgelO tEs en Tyateirois ekklEsias graPSon: tade legei ho hyios tu Teu, ho eCHOn tus ofTalmus autu hOs floga pyros, kai hoi podes autu homoioi CHalkolibanO:
Ap 2:18 c--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsf- p--------- n-----dpn- n-----gsf- v-2aad-s-- rd----apn- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsm- v--papnsm- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- c--------- n-----asf- n-----gsn- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- a-----npm- n-----dsn-
Ap 2:18 G2532 G3588 G0032 G3588 G1722 G2363 G1577 G1125 G3592 G3004 G3588 G5207 G3588 G2316 G3588 G2192 G3588 G3788 G0846 G5613 G5395 G4442 G2532 G3588 G4228 G0846 G3664 G5474
Ap 2:18 Aniołowi Kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży: Ten, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi Jego podobne są do drogocennego metalu.
Ap 2:18
Ap 2:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:18
Ap 2:18  I  Angela  Tiatyrze  Kościół  Pisać  tak  mówi  Syn  Boski  w  Kogo  oczy  jako  płomień  ognisty  i  stóp  podobny  brunatnymi
Ap 2:18 G2532 G0032 G2363 G1577 G1125 G3592 G3004 G5207 G2316 G2192 G3588 G3788 G5613 G5395 G4442 G2532 G4228 G3664 G5474
Ap 2:19 Οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων.                                    
Ap 2:19 *oi)=da/ sou ta\ e)/rga kai\ tE\n a)ga/pEn kai\ tE\n pi/stin kai\ tE\n diakoni/an kai\ tE\n u(pomonE/n sou, kai\ ta\ e)/rga sou ta\ e)/sCHata plei/ona tO=n prO/tOn.
Ap 2:19 oida su ta erga kai tEn agapEn kai tEn pistin kai tEn diakonian kai tEn hypomonEn su, kai ta erga su ta esCHata pleiona tOn prOtOn.
Ap 2:19 v-1xai-s-- rp----gs-- ra----apn- n-----apn- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- c--------- ra----apn- n-----apn- rp----gs-- ra----apn- a-----apn- a-----apnc ra----gpn- a-----gpn-
Ap 2:19 G1492 G4675 G3588 G2041 G2532 G3588 G0026 G2532 G3588 G4102 G2532 G3588 G1248 G2532 G3588 G5281 G4675 G2532 G3588 G2041 G4675 G3588 G2078 G4119 G3588 G4413
Ap 2:19 Znam twoje czyny, miłość, wiarę, posługę i twoją wytrwałość, i czyny twoje ostatnie liczniejsze od pierwszych,
Ap 2:19
Ap 2:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:19
Ap 2:19  wiedzieć  twój  spraw  i  miłość  i  serwis  i  wiara  i  cierpliwość  twój  i  ostatnich  spraw  twój  więcej  pierwszy
Ap 2:19 G1492 G4675 G2041 G2532 G0026 G2532 G1248 G2532 G4102 G2532 G5281 G4675 G2532 G2078 G2041 G4675 G4119 G4413
Ap 2:20 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα Ἰεζάβελ, λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα.                                        
Ap 2:20 a)lla\ e)/CHO kata\ sou= o(/ti a)fei=s tE\n gunai=ka *)ieDZa/bel, E( le/gousa e(autE\n profE=tin, kai\ dida/skei kai\ plana=| tou\s e)mou\s dou/lous porneu=sai kai\ fagei=n ei)dOlo/Tuta.
Ap 2:20 alla eCHO kata su hoti afeis tEn gynaika ieDZabel, hE legusa heautEn profEtin, kai didaskei kai plana tus emus dulus porneusai kai fagein eidOloTyta.
Ap 2:20 c--------- v-1pai-s-- p--------- rp----gs-- c--------- v-2pai-s-- ra----asf- n-----asf- n-----asf- ra----nsf- v--papnsf- rp----asf- n-----asf- c--------- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s-- ra----apm- a-----apm- n-----apm- v--aan---- c--------- v--aan---- a-----apn-
Ap 2:20 G0235 G2192 G2596 G4675 G3754 G0863 G3588 G1135 G2403 G3588 G3004 G1438 G4398 G2532 G1321 G2532 G4105 G3588 G1699 G1401 G4203 G2532 G5315 G1494
Ap 2:20 ale mam przeciw tobie to, że pozwalasz działać niewieście Jezabel, która nazywa siebie prorokinią, a naucza i zwodzi moje sługi, by uprawiali rozpustę i spożywali ofiary składane bożkom.
Ap 2:20
Ap 2:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:20
Ap 2:20  Ale  mieć  mało  v.  ty, wy  że  sufferest  żona  Jezebel  nazywa  się  prorokini  uczyć  i  wpisać  złudzenie  niewolników  Mój  uprawiać wszeteczeństwo  i  jest  żywności oferowane bożków
Ap 2:20 G0235 G2192 G3641 G2596 G4675 G3754 G1439 G1135 G2403 G3004 G1438 G4398 G1321 G2532 G4105 G4105 G1401 G1699 G4203 G2532 G5315 G1494
Ap 2:21 καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς.                                                            
Ap 2:21 kai\ e)/dOka au)tE=| CHro/non i(/na metanoE/sE|, kai\ ou) Te/lei metanoE=sai e)k tE=s pornei/as au)tE=s.
Ap 2:21 kai edOka autE CHronon hina metanoEsE, kai u Telei metanoEsai ek tEs porneias autEs.
Ap 2:21 c--------- v-1aai-s-- rp----dsf- n-----asm- c--------- v-3aas-s-- c--------- d--------- v-3pai-s-- v--aan---- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsf-
Ap 2:21 G2532 G1325 G0846 G5550 G2443 G3340 G2532 G3756 G2309 G3340 G1537 G3588 G4202 G0846
Ap 2:21 Dałem jej czas, by się mogła nawrócić, a ona nie chce się odwrócić od swojej rozpusty.
Ap 2:21
Ap 2:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:21
Ap 2:21  dał  jej  czas  wyznać  w  cudzołóstwo  jego  ale  nie  żałował
Ap 2:21 G1325 G0846 G5550 G3340 G1537 G4202 G0846 G2532 G3756 G3340
Ap 2:22 ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ᾿ αὐτῆς εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς·                                                
Ap 2:22 i)dou\ ba/llO au)tE\n ei)s kli/nEn, kai\ tou\s moiCHeu/ontas met' au)tE=s ei)s Tli=PSin mega/lEn, e)a\n mE\ metanoE/sOsin e)k tO=n e)/rgOn au)tE=s:
Ap 2:22 idu ballO autEn eis klinEn, kai tus moiCHeuontas met' autEs eis TliPSin megalEn, ean mE metanoEsOsin ek tOn ergOn autEs:
Ap 2:22 x--------- v-1pai-s-- rp----asf- p--------- n-----asf- c--------- ra----apm- v--papapm- p--------- rp----gsf- p--------- n-----asf- a-----asf- c--------- d--------- v-3aas-p-- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rp----gsf-
Ap 2:22 G2400 G0906 G0846 G1519 G2825 G2532 G3588 G3431 G3326 G0846 G1519 G2347 G3173 G1437 G3361 G3340 G1537 G3588 G2041 G0846
Ap 2:22 Oto rzucam ją na łoże boleści, a tych, co z nią cudzołożą - w wielkie utrapienie, jeśli od czynów jej się nie odwrócą;
Ap 2:22
Ap 2:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:22
Ap 2:22  Tutaj  Ja  zostanie oddanych  jego  w  łóżko  i  cudzołożyć  z  jej  w  wielki  smutek  jeśli  nie  żałować  w  spraw  ich
Ap 2:22 G2400 G1473 G0906 G0846 G1519 G2825 G2532 G3431 G3326 G0846 G1519 G3173 G2347 G1437 G3361 G3340 G1537 G2041 G0846
Ap 2:23 καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ· καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας, καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν.                                
Ap 2:23 kai\ ta\ te/kna au)tE=s a)poktenO= e)n Tana/tO|: kai\ gnO/sontai pa=sai ai( e)kklEsi/ai o(/ti e)gO/ ei)mi o( e)raunO=n nefrou\s kai\ kardi/as, kai\ dO/sO u(mi=n e(ka/stO| kata\ ta\ e)/rga u(mO=n.
Ap 2:23 kai ta tekna autEs apoktenO en TanatO: kai gnOsontai pasai hai ekklEsiai hoti egO eimi ho eraunOn nefrus kai kardias, kai dOsO hymin hekastO kata ta erga hymOn.
Ap 2:23 c--------- ra----apn- n-----apn- rp----gsf- v-1fai-s-- p--------- n-----dsm- c--------- v-3fmi-p-- a-----npf- ra----npf- n-----npf- c--------- rp----ns-- v-1pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- n-----apm- c--------- n-----apf- c--------- v-1fai-s-- rp----dp-- a-----dsm- p--------- ra----apn- n-----apn- rp----gp--
Ap 2:23 G2532 G3588 G5043 G0846 G0615 G1722 G2288 G2532 G1097 G3956 G3588 G1577 G3754 G1473 G1510 G3588 G2045 G3510 G2532 G2588 G2532 G1325 G5213 G1538 G2596 G3588 G2041 G5216
Ap 2:23 i dzieci jej porażę śmiercią. A wszystkie Kościoły poznają, że Ja jestem Ten, co przenika nerki i serca; i dam każdemu z was według waszych czynów.
Ap 2:23
Ap 2:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:23
Ap 2:23  I  Dzieci  jego  porazić  śmierć  i  Rozumiem z  wszystko  Kościół  że  Ja  am  badawczy  serce  i  wewnątrz  i  odwdzięczyć się  każdy  ty, wy  na  Przypadków  swój
Ap 2:23 G2532 G5043 G0846 G0615 G2288 G2532 G1097 G3956 G1577 G3754 G1473 G1510 G2045 G2588 G2532 G3510 G2532 G1325 G1538 G5213 G2596 G2041 G5216
Ap 2:24 ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, οὐ βάλλω ἐφ᾿ ὑμᾶς ἄλλο βάρος·                              
Ap 2:24 u(mi=n de\ le/gO toi=s loipoi=s toi=s e)n *Tuatei/rois, o(/soi ou)k e)/CHousin tE\n didaCHE\n tau/tEn, oi(/tines ou)k e)/gnOsan ta\ baTe/a tou= *satana=, O(s le/gousin, ou) ba/llO e)f' u(ma=s a)/llo ba/ros:
Ap 2:24 hymin de legO tois loipois tois en Tyateirois, hosoi uk eCHusin tEn didaCHEn tautEn, hoitines uk egnOsan ta baTea tu satana, hOs legusin, u ballO ef' ymas allo baros:
Ap 2:24 rp----dp-- c--------- v-1pai-s-- ra----dpm- a-----dpm- ra----dpm- p--------- n-----dpn- rr----npm- d--------- v-3pai-p-- ra----asf- n-----asf- rd----asf- rr----npm- d--------- v-3aai-p-- ra----apn- a-----apn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3pai-p-- d--------- v-1pai-s-- p--------- rp----ap-- a-----asn- n-----asn-
Ap 2:24 G5213 G1161 G3004 G3588 G3062 G3588 G1722 G2363 G3745 G3756 G2192 G3588 G1322 G3778 G3748 G3756 G1097 G3588 G0901 G3588 G4567 G5613 G3004 G3756 G0906 G1909 G5209 G0243 G0922
Ap 2:24 Wam, zaś, pozostałym w Tiatyrze, mówię, wszystkim, co tej nauki nie mają, tym, co - jak mówią - nie poznali głębin szatana: nie nakładam na was nowego brzemienia,
Ap 2:24
Ap 2:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:24
Ap 2:24  ty, wy  zaś  i  inny  usytuowany  w  Tiatyrze  że  nie  zachować  to  nauczanie  i  że  nie  wiedzieć  tak  o nazwie  głębokościach  szatański  powiedzieć  nie  stały  w  ty, wy inne  obciążenie
Ap 2:24 G5213 G1161 G2532 G3062 G3588 G1722 G2363 G3745 G3756 G2192 G5026 G1322 G2532 G3748 G3756 G1097 G5613 G3004 G0899 G4567 G3004 G3756 G0906 G1909 G5209 G0243 G0922
Ap 2:25 πλὴν ἔχετε κρατήσατε ἄχρι[ς] οὗ ἂν ἥξω.                                                                        
Ap 2:25 plE\n o(\ e)/CHete kratE/sate a)/CHri[s] ou(= a)\n E(/XO.
Ap 2:25 plEn ho eCHete kratEsate aCHri[s] hu an hEXO.
Ap 2:25 c--------- rr----asn- v-2pai-p-- v-2aad-p-- p--------- rr----gsm- x--------- v-1aas-s--
Ap 2:25 G4133 G3739 G2192 G2902 G0891 G3757 G0302 G2240
Ap 2:25 to jednak, co macie, zatrzymajcie, aż przyjdę.
Ap 2:25
Ap 2:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:25
Ap 2:25  tylko  że  mieć  Przytrzymaj  podczas gdy  podczas gdy  przyjść  przyjść
Ap 2:25 G4133 G3739 G2192 G2902 G0891 G3739 G0302 G2240
Ap 2:26 καὶ νικῶν καὶ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῷ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν,                                                      
Ap 2:26 kai\ o( nikO=n kai\ o( tErO=n a)/CHri te/lous ta\ e)/rga mou, dO/sO au)tO=| e)Xousi/an e)pi\ tO=n e)TnO=n,
Ap 2:26 kai ho nikOn kai ho tErOn aCHri telus ta erga mu, dOsO autO eXusian epi tOn eTnOn,
Ap 2:26 c--------- ra----nsm- v--papnsm- c--------- ra----nsm- v--papnsm- p--------- n-----gsn- ra----apn- n-----apn- rp----gs-- v-1fai-s-- rp----dsm- n-----asf- p--------- ra----gpn- n-----gpn-
Ap 2:26 G2532 G3588 G3528 G2532 G3588 G5083 G0891 G5056 G3588 G2041 G3450 G1325 G0846 G1849 G1909 G3588 G1484
Ap 2:26 A zwycięzcy i temu, co czynów mych strzeże do końca, dam władzę nad poganami,
Ap 2:26
Ap 2:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:26
Ap 2:26  wygrywa  i  zgodności  spraw  Mój  do  koniec  do  Panie  moc  przez  Pogan
Ap 2:26 G3528 G2532 G5083 G2041 G3450 G0891 G5056 G0846 G1325 G1849 G1909 G1484
Ap 2:27 καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντρίβεται,                                                                
Ap 2:27 kai\ poimanei= au)tou\s e)n r(a/bdO| sidEra=|, O(s ta\ skeu/E ta\ keramika\ suntri/betai,
Ap 2:27 kai poimanei autus en rabdO sidEra, hOs ta skeuE ta keramika syntribetai,
Ap 2:27 c--------- v-3fai-s-- rp----apm- p--------- n-----dsf- a-----dsf- c--------- ra----npn- n-----npn- ra----npn- a-----npn- v-3ppi-s--
Ap 2:27 G2532 G4165 G0846 G1722 G4464 G4603 G5613 G3588 G4632 G3588 G2764 G4937
Ap 2:27 a rózgą żelazną będzie ich pasł: jak naczynie gliniane będą rozbici -
Ap 2:27
Ap 2:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 2:27
Ap 2:27  i  będzie  karmić  ich  pręt  żelazo  jako  statków  glina  shatters  jako  i  Ja  otrzymane  z  Ojciec  Mój
Ap 2:27 G2532 G4165 G4165 G0846 G4464 G4603 G5613 G4632 G2764 G4937 G5613 G2504 G2504 G2983 G3844 G3962 G3450