Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap19      do_str_głównej      do_Ap21      
Ap 20:1 Καὶ εἶδον ἄγγελον καταβαίνοντα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ἔχοντα τὴν κλεῖν τῆς ἀβύσσου καὶ ἅλυσιν μεγάλην ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ.                                                                              
Ap 20:1 *kai\ ei)=don a)/ggelon katabai/nonta e)k tou= ou)ranou=, e)/CHonta tE\n klei=n tE=s a)bu/ssou kai\ a(/lusin mega/lEn e)pi\ tE\n CHei=ra au)tou=.
Ap 20:1 kai eidon aNgelon katabainonta ek tu uranu, eCHonta tEn klein tEs abyssu kai halysin megalEn epi tEn CHeira autu.
Ap 20:1 c--------- v-1aai-s-- n-----asm- v--papasm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--papasm- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- n-----asf- a-----asf- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm-
Ap 20:1 G2532 G1492 G0032 G2597 G1537 G3588 G3772 G2192 G3588 G2807 G3588 G0012 G2532 G0254 G3173 G1909 G3588 G5495 G0846
Ap 20:1 Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce.
Ap 20:1
Ap 20:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 20:1
Ap 20:1  I  widziałem  Angela  malejąco  z  niebo  miał  klucz  Przepaść  i  więcej  łańcuch  w  ręka  jego
Ap 20:1 G2532 G1492 G0032 G2597 G1537 G3772 G2192 G2807 G0012 G2532 G3173 G0254 G1909 G5495 G0846 x
Ap 20:2 καὶ ἐκράτησεν τὸν δράκοντα, ὄφις ἀρχαῖος, ὅς ἐστιν Διάβολος καὶ Σατανᾶς, καὶ ἔδησεν αὐτὸν χίλια ἔτη,                                                                              
Ap 20:2 kai\ e)kra/tEsen to\n dra/konta, o( o)/fis o( a)rCHai=os, o(/s e)stin *dia/bolos kai\ o( *satana=s, kai\ e)/dEsen au)to\n CHi/lia e)/tE,
Ap 20:2 kai ekratEsen ton drakonta, ho ofis ho arCHaios, hos estin diabolos kai ho satanas, kai edEsen auton CHilia etE,
Ap 20:2 c--------- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- rr----nsm- v-3pai-s-- a-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----asm- a-----apn- n-----apn-
Ap 20:2 G2532 G2902 G3588 G1404 G3588 G3789 G3588 G0744 G3739 G2076 G1228 G2532 G3588 G4567 G2532 G1210 G0846 G5507 G2094
Ap 20:2 I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat.
Ap 20:2
Ap 20:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 20:2
Ap 20:2  miał  Smok  wąż  starożytny  który  jest  diabeł  i  Szatan  i  związane  jego  1000  roku
Ap 20:2 G2902 G1404 G3789 G0744 G3739 G2076 G1228 G2532 G4567 G2532 G1210 G0846 G5507 G2094 x
Ap 20:3 καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη· μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον.                                                        
Ap 20:3 kai\ e)/balen au)to\n ei)s tE\n a)/busson kai\ e)/kleisen kai\ e)sfra/gisen e)pa/nO au)tou= i(/na mE\ planE/sE| e)/ti ta\ e)/TnE a)/CHri telesTE=| ta\ CHi/lia e)/tE: meta\ tau=ta dei= luTE=nai au)to\n mikro\n CHro/non.
Ap 20:3 kai ebalen auton eis tEn abysson kai ekleisen kai esfragisen epanO autu hina mE planEsE eti ta eTnE aCHri telesTE ta CHilia etE: meta tauta dei lyTEnai auton mikron CHronon.
Ap 20:3 c--------- v-3aai-s-- rp----asm- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----gsm- c--------- d--------- v-3aas-s-- d--------- ra----apn- n-----apn- c--------- v-3aps-s-- ra----npn- a-----npn- n-----npn- p--------- rd----apn- v-3pai-s-- v--apn---- rp----asm- a-----asm- n-----asm-
Ap 20:3 G2532 G0906 G0846 G1519 G3588 G0012 G2532 G2808 G2532 G4972 G1883 G0846 G2443 G3361 G4105 G2089 G3588 G1484 G0891 G5055 G3588 G5507 G2094 G3326 G5023 G1163 G3089 G0846 G3398 G5550
Ap 20:3 I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony.
Ap 20:3
Ap 20:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 20:3
Ap 20:3  i  głosów  jego  w  przepaść  i  zawartej  jego  i  umieścić  przez  go  wydrukować  tak  nie  oszukać  już  osoby  do  koniec  tysiąc  roku  za  zaś  to  go  powinien  być  zwolniony  mały  czas
Ap 20:3 G2532 G0906 G0846 G1519 G0012 G2532 G2808 G0846 G2532 G4972 G1883 G0846 G4972 G2443 G3361 G4105 G2089 G1484 G0891 G5055 G5507 G2094 G3326 G2532 G5023 G0846 G1163 G3089 G3089 G3398 G5550 x
Ap 20:4 Καὶ εἶδον θρόνους, καὶ ἐκάθισαν ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ κρίμα ἐδόθη αὐτοῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τῶν πεπελεκισμένων διὰ τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ καὶ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν τὸ θηρίον οὐδὲ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ καὶ οὐκ ἔλαβον τὸ χάραγμα ἐπὶ τὸ μέτωπον καὶ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν· καὶ ἔζησαν καὶ ἐβασίλευσαν μετὰ τοῦ Χριστοῦ χίλια ἔτη.
Ap 20:4 *kai\ ei)=don Tro/nous, kai\ e)ka/Tisan e)p' au)tou/s, kai\ kri/ma e)do/TE au)toi=s, kai\ ta\s PSuCHa\s tO=n pepelekisme/nOn dia\ tE\n marturi/an *)iEsou= kai\ dia\ to\n lo/gon tou= Teou=, kai\ oi(/tines ou) proseku/nEsan to\ TEri/on ou)de\ tE\n ei)ko/na au)tou= kai\ ou)k e)/labon to\ CHa/ragma e)pi\ to\ me/tOpon kai\ e)pi\ tE\n CHei=ra au)tO=n: kai\ e)/DZEsan kai\ e)basi/leusan meta\ tou= *CHristou= CHi/lia e)/tE.
Ap 20:4 kai eidon Tronus, kai ekaTisan ep' autus, kai krima edoTE autois, kai tas PSyCHas tOn pepelekismenOn dia tEn martyrian iEsu kai dia ton logon tu Teu, kai hoitines u prosekynEsan to TErion ude tEn eikona autu kai uk elabon to CHaragma epi to metOpon kai epi tEn CHeira autOn: kai eDZEsan kai ebasileusan meta tu CHristu CHilia etE.
Ap 20:4 c--------- v-1aai-s-- n-----apm- c--------- v-3aai-p-- p--------- rp----apm- c--------- n-----nsn- v-3api-s-- rp----dpm- c--------- ra----apf- n-----apf- ra----gpm- v--xppgpm- p--------- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- rr----npm- d--------- v-3aai-p-- ra----asn- n-----asn- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsn- c--------- d--------- v-3aai-p-- ra----asn- n-----asn- p--------- ra----asn- n-----asn- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gpm- c--------- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- a-----apn-
Ap 20:4 G2532 G1492 G2362 G2532 G2523 G1909 G0846 G2532 G2917 G1325 G0846 G2532 G3588 G5590 G3588 G3990 G1223 G3588 G3141 G2424 G2532 G1223 G3588 G3056 G3588 G2316 G2532 G3748 G3756 G4352 G3588 G2342 G3761 G3588 G1504 G0846 G2532 G3756 G2983 G3588 G5480 G1909 G3588 G3359 G2532 G1909 G3588 G5495 G0846 G2532 G2198 G2532 G0936 G3326 G3588 G5547 G5507 G2094
Ap 20:4 I ujrzałem trony - a na nich zasiedli /sędziowie/, i dano im władzę sądzenia - i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło swe ani na
Ap 20:4
Ap 20:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 20:4
Ap 20:4  I  widziałem  trony  i  z siedzibą  w  ich  który  dany  był  sędzia  i  dusza  Decapitated  dla  świadectwo  Jezus  i  dla  słowo  Bóg  że  nie  skłonił  bestia  ani  obraz  jego  i  nie  miał  śledzenia  w  czoło  ich  i  w  ręka  jego  reaktywowana  i  panował  z  Chrystus  1000  roku
Ap 20:4 G2532 G1492 G2362 G2532 G2523 G1909 G0846 G0846 G1325 G1325 G2917 G2532 G5590 G3990 G1223 G3141 G2424 G2532 G1223 G3056 G2316 G3748 G3756 G4352 G2342 G3777 G1504 G0846 G1504 G3756 G2983 G5480 G1909 G3359 G0846 G2532 G1909 G5495 G0846  G2198 G2532 G0936 G3326 G5547 G5507 G2094 5507 2094 x
Ap 20:5 οἱ λοιποὶ τῶν νεκρῶν οὐκ ἔζησαν ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη. αὕτη ἀνάστασις πρώτη.                                                                                    
Ap 20:5 oi( loipoi\ tO=n nekrO=n ou)k e)/DZEsan a)/CHri telesTE=| ta\ CHi/lia e)/tE. au(/tE E( a)na/stasis E( prO/tE.
Ap 20:5 hoi loipoi tOn nekrOn uk eDZEsan aCHri telesTE ta CHilia etE. hautE hE anastasis hE prOtE.
Ap 20:5 ra----npm- a-----npm- ra----gpm- a-----gpm- d--------- v-3aai-p-- c--------- v-3aps-s-- ra----npn- a-----npn- n-----npn- rd----nsf- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- a-----nsf-
Ap 20:5 G3588 G3062 G3588 G3498 G3756 G2198 G0891 G5055 G3588 G5507 G2094 G3778 G3588 G0386 G3588 G4413
Ap 20:5 A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
Ap 20:5
Ap 20:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 20:5
Ap 20:5  Inny  zaś  martwy  nie  reaktywowana  do  koniec  tysiąc  roku  To  pierwszy  zmartwychwstania
Ap 20:5 G3062 G1161 G3498 G3756 G0326 G2193 G5055 G5507 G2094 G3778 G4413 G0386 x
Ap 20:6 μακάριος καὶ ἅγιος ἔχων μέρος ἐν τῇ ἀναστάσει τῇ πρώτῃ· ἐπὶ τούτων δεύτερος θάνατος οὐκ ἔχει ἐξουσίαν, ἀλλ᾿ ἔσονται ἱερεῖς τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ Χριστοῦ, καὶ βασιλεύσουσιν μετ᾿ αὐτοῦ [τὰ] χίλια ἔτη.                                                
Ap 20:6 maka/rios kai\ a(/gios o( e)/CHOn me/ros e)n tE=| a)nasta/sei tE=| prO/tE|: e)pi\ tou/tOn o( deu/teros Ta/natos ou)k e)/CHei e)Xousi/an, a)ll' e)/sontai i(erei=s tou= Teou= kai\ tou= *CHristou=, kai\ basileu/sousin met' au)tou= [ta\] CHi/lia e)/tE.
Ap 20:6 makarios kai hagios ho eCHOn meros en tE anastasei tE prOtE: epi tutOn ho deuteros Tanatos uk eCHei eXusian, all' esontai hiereis tu Teu kai tu CHristu, kai basileususin met' autu [ta] CHilia etE.
Ap 20:6 a-----nsm- c--------- a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- n-----asn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- a-----dsf- p--------- rd----gpm- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- d--------- v-3pai-s-- n-----asf- c--------- v-3fmi-p-- n-----npm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3fai-p-- p--------- rp----gsm- ra----apn- a-----apn- n-----apn-
Ap 20:6 G3107 G2532 G0040 G3588 G2192 G3313 G1722 G3588 G0386 G3588 G4413 G1909 G5130 G3588 G1208 G2288 G3756 G2192 G1849 G0235 G2071 G2409 G3588 G2316 G2532 G3588 G5547 G2532 G0936 G3326 G0846 G3588 G5507 G2094
Ap 20:6 Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.
Ap 20:6
Ap 20:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 20:6
Ap 20:6  Błogosławiony  i  święty  o  część  w  zmartwychwstania  pierwszy  przez  ich  śmierć  drugi  nie  ma  władze  ale  będzie  kapłanów  Bóg  i  Chrystus  i  będzie  królować  z  Go  1000  roku
Ap 20:6 G3107 G2532 G0040 G2192 G3313 G1722 G0386 G4413 G1909 G5130 G2288 G1208 G3756 G2192 G1849 G0235 G2071 G2409 G2316 G2532 G5547 G2532 G0936 G0936 G3326 G0846 G5507 G2094 x
Ap 20:7 Καὶ ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται Σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ,                                                                                          
Ap 20:7 *kai\ o(/tan telesTE=| ta\ CHi/lia e)/tE, luTE/setai o( *satana=s e)k tE=s fulakE=s au)tou=,
Ap 20:7 kai hotan telesTE ta CHilia etE, lyTEsetai ho satanas ek tEs fylakEs autu,
Ap 20:7 c--------- c--------- v-3aps-s-- ra----npn- a-----npn- n-----npn- v-3fpi-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Ap 20:7 G2532 G3752 G5055 G3588 G5507 G2094 G3089 G3588 G4567 G1537 G3588 G5438 G0846
Ap 20:7 A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony.
Ap 20:7
Ap 20:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 20:7
Ap 20:7  Kiedy  zaś  koniec  tysiąc  roku  Szatan  będzie  zwolniony  z  więzienie  jego  i  będzie  uwieść  osoby  są  w  cztery  Kąty  Ziemia  Goga  i  Magog  gromadzić  ich  w  nadużycie  numer  ich  jako  piasek  morski
Ap 20:7 G3752 G2532 G5055 G5507 G2094 G4567 G3089 G3089 G1537 G5438 G0846 G2532 G1831 G4105 G1484 G3588 G1722 G5064 G1137 G1093 G1136 G2532 G3098 G4863 G0846 G1519 G4171 G0706 G3739 G5613 G0285 G2281 x
Ap 20:8 καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσιν γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, ὧν ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἄμμος τῆς θαλάσσης.                                                        
Ap 20:8 kai\ e)Xeleu/setai planE=sai ta\ e)/TnE ta\ e)n tai=s te/ssarsin gOni/ais tE=s gE=s, to\n *gO\g kai\ *magO/g, sunagagei=n au)tou\s ei)s to\n po/lemon, O(=n o( a)riTmo\s au)tO=n O(s E( a)/mmos tE=s Tala/ssEs.
Ap 20:8 kai eXeleusetai planEsai ta eTnE ta en tais tessarsin gOniais tEs gEs, ton gOg kai magOn, synagagein autus eis ton polemon, hOn ho ariTmos autOn hOs hE ammos tEs TalassEs.
Ap 20:8 c--------- v-3fmi-s-- v--aan---- ra----apn- n-----apn- ra----apn- p--------- ra----dpf- a-----dpf- n-----dpf- ra----gsf- n-----gsf- ra----asm- n-----asm- c--------- n-----asm- v--aan---- rp----apm- p--------- ra----asm- n-----asm- rr----gpm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gpm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf-
Ap 20:8 G2532 G1831 G4105 G3588 G1484 G3588 G1722 G3588 G5064 G1137 G3588 G1093 G3588 G1136 G2532 G3098 G4863 G0846 G1519 G3588 G4171 G3739 G3588 G0706 G0846 G5613 G3588 G0285 G3588 G2281
Ap 20:8 I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski.
Ap 20:8
Ap 20:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 20:8
Ap 20:8  I  obecnie  w  szerokość  Ziemia  i  otoczony  młyn  Świętych  i  miasto  umiłowany
Ap 20:8 G2532 G0305 G1909 G4114 G1093 G2532 G2944 G3925 G0040 G2532 G4172 G0025 x
Ap 20:9 καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην. καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς·                                                              
Ap 20:9 kai\ a)ne/bEsan e)pi\ to\ pla/tos tE=s gE=s kai\ e)ku/kleusan tE\n parembolE\n tO=n a(gi/On kai\ tE\n po/lin tE\n E)gapEme/nEn. kai\ kate/bE pu=r e)k tou= ou)ranou= kai\ kate/fagen au)tou/s:
Ap 20:9 kai anebEsan epi to platos tEs gEs kai ekykleusan tEn parembolEn tOn hagiOn kai tEn polin tEn EgapEmenEn. kai katebE pyr ek tu uranu kai katefagen autus:
Ap 20:9 c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3aai-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gpm- a-----gpm- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- v--xppasf- c--------- v-3aai-s-- n-----nsn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3aai-s-- rp----apm-
Ap 20:9 G2532 G0305 G1909 G3588 G4114 G3588 G1093 G2532 G2944 G3588 G3925 G3588 G0040 G2532 G3588 G4172 G3588 G0025 G2532 G2597 G4442 G1537 G3588 G3772 G2532 G2719 G0846
Ap 20:9 Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane; a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich.
Ap 20:9
Ap 20:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 20:9
Ap 20:9  I  zstąpił  ogień  z  niebo  z  Bóg  i  pożarł  ich
Ap 20:9 G2532 G2597 G4442 G1537 G3772 G0575 G2316 G2532 G2719 G0846 x
Ap 20:10 καὶ διάβολος πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.                                                      
Ap 20:10 kai\ o( dia/bolos o( planO=n au)tou\s e)blE/TE ei)s tE\n li/mnEn tou= puro\s kai\ Tei/ou, o(/pou kai\ to\ TEri/on kai\ o( PSeudoprofE/tEs, kai\ basanisTE/sontai E(me/ras kai\ nukto\s ei)s tou\s ai)O=nas tO=n ai)O/nOn.
Ap 20:10 kai ho diabolos ho planOn autus eblETE eis tEn limnEn tu pyros kai Teiu, hopu kai to TErion kai ho PSeudoprofEtEs, kai basanisTEsontai hEmeras kai nyktos eis tus aiOnas tOn aiOnOn.
Ap 20:10 c--------- ra----nsm- a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- rp----apm- v-3api-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- c--------- n-----gsn- d--------- d--------- ra----nsn- n-----nsn- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3fpi-p-- n-----gsf- c--------- n-----gsf- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm-
Ap 20:10 G2532 G3588 G1228 G3588 G4105 G0846 G0906 G1519 G3588 G3041 G3588 G4442 G2532 G2303 G3699 G2532 G3588 G2342 G2532 G3588 G5578 G2532 G0928 G2250 G2532 G3571 G1519 G3588 G0165 G3588 G0165
Ap 20:10 A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.
Ap 20:10
Ap 20:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 20:10
Ap 20:10  i  diabeł  oszukani  ich  głosów  w  jezioro  ogień  i  siarka  gdzie  bestia  i  fałszywy prorok  i  będzie  gryźć  dzień  i  noc  w  kiedykolwiek  Wieku
Ap 20:10 G2532 G1228 G4105 G0846 G0906 G1519 G3041 G4442 G2532 G2303 G3699 G2342 G2532 G5578 G2532 G0928 G0928 G2250 G2532 G3571 G1519 G0165 G0165 x
Ap 20:11 Καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ᾿ αὐτόν, οὗ ἀπὸ τοῦ προσώπου ἔφυγεν γῆ καὶ οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς.                                                                  
Ap 20:11 *kai\ ei)=don Tro/non me/gan leuko\n kai\ to\n kaTE/menon e)p' au)to/n, ou(= a)po\ tou= prosO/pou e)/fugen E( gE= kai\ o( ou)rano/s, kai\ to/pos ou)CH eu(re/TE au)toi=s.
Ap 20:11 kai eidon Tronon megan leukon kai ton kaTEmenon ep' auton, hu apo tu prosOpu efygen hE gE kai ho uranos, kai topos uCH heureTE autois.
Ap 20:11 c--------- v-1aai-s-- n-----asm- a-----asm- a-----asm- c--------- ra----asm- v--pmpasm- p--------- rp----asm- rr----gsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v-3aai-s-- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- d--------- v-3api-s-- rp----dpm-
Ap 20:11 G2532 G1492 G2362 G3173 G3022 G2532 G3588 G2521 G1909 G0846 G3739 G0575 G3588 G4383 G5343 G3588 G1093 G2532 G3588 G3772 G2532 G5117 G3756 G2147 G0846
Ap 20:11 Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono.
Ap 20:11
Ap 20:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 20:11
Ap 20:11  I  widziałem  wielki  biały  tron  i  Który siedział  w  To  z  osoba  Kogo  uciekł  niebo  i  ziemia  i  nie  znalezionych  ich  miejsce
Ap 20:11 G2532 G1492 G3173 G3022 G2362 G2532 G2521 G1909 G0846 G0575 G4383 G3739 G5343 G3772 G2532 G1093 G2532 G3756 G2147 G0846 G5117 x
Ap 20:12 καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν· καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ἐστιν τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.                                        
Ap 20:12 kai\ ei)=don tou\s nekrou/s, tou\s mega/lous kai\ tou\s mikrou/s, e(stO=tas e)nO/pion tou= Tro/nou, kai\ bibli/a E)noi/CHTEsan: kai\ a)/llo bibli/on E)noi/CHTE, o(/ e)stin tE=s DZOE=s: kai\ e)kri/TEsan oi( nekroi\ e)k tO=n gegramme/nOn e)n toi=s bibli/ois kata\ ta\ e)/rga au)tO=n.
Ap 20:12 kai eidon tus nekrus, tus megalus kai tus mikrus, hestOtas enOpion tu Tronu, kai biblia EnoiCHTEsan: kai allo biblion EnoiCHTE, ho estin tEs DZOEs: kai ekriTEsan hoi nekroi ek tOn gegrammenOn en tois bibliois kata ta erga autOn.
Ap 20:12 c--------- v-1aai-s-- ra----apm- a-----apm- ra----apm- a-----apm- c--------- ra----apm- a-----apm- v--xapapm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----npn- v-3api-p-- c--------- a-----nsn- n-----nsn- v-3api-s-- rr----nsn- v-3pai-s-- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3api-p-- ra----npm- a-----npm- p--------- ra----gpn- v--xppgpn- p--------- ra----dpn- n-----dpn- p--------- ra----apn- n-----apn- rp----gpm-
Ap 20:12 G2532 G1492 G3588 G3498 G3588 G3173 G2532 G3588 G3398 G2476 G1799 G3588 G2362 G2532 G0975 G0455 G2532 G0243 G0975 G0455 G3739 G2076 G3588 G2222 G2532 G2919 G3588 G3498 G1537 G3588 G1125 G1722 G3588 G0975 G2596 G3588 G2041 G0846
Ap 20:12 I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów.
Ap 20:12
Ap 20:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 20:12
Ap 20:12  I  widziałem  martwy  mały  i  wielki  stojący  przed  Bóg  i  Książek  Ujawniły  były  i  inny  książka  ujawnione  który  jest  książka  Życie  i  oceniane  były  martwy  na  napisany  w  książek  zgodnie z  z  spraw  ich
Ap 20:12 G2532 G1492 G3498 G3398 G2532 G3173 G2476 G1799 G2316 G2532 G0975 G0455 G0455 G2532 G0243 G0975 G0455 G3739 G2076 G3588 G2222 G2532 G2919 G2919 G3498 G1537 G1125 G1722 G0975 G2596 G2596 G2041 G0846 x
Ap 20:13 καὶ ἔδωκεν θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ θάνατος καὶ ᾅδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.                                                            
Ap 20:13 kai\ e)/dOken E( Ta/lassa tou\s nekrou\s tou\s e)n au)tE=|, kai\ o( Ta/natos kai\ o( a(/|dEs e)/dOkan tou\s nekrou\s tou\s e)n au)toi=s, kai\ e)kri/TEsan e(/kastos kata\ ta\ e)/rga au)tO=n.
Ap 20:13 kai edOken hE Talassa tus nekrus tus en autE, kai ho Tanatos kai ho hadEs edOkan tus nekrus tus en autois, kai ekriTEsan hekastos kata ta erga autOn.
Ap 20:13 c--------- v-3aai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----apm- a-----apm- ra----apm- p--------- rp----dsf- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-p-- ra----apm- a-----apm- ra----apm- p--------- rp----dpm- c--------- v-3api-p-- a-----nsm- p--------- ra----apn- n-----apn- rp----gpm-
Ap 20:13 G2532 G1325 G3588 G2281 G3588 G3498 G3588 G1722 G0846 G2532 G3588 G2288 G2532 G3588 G0086 G1325 G3588 G3498 G3588 G1722 G0846 G2532 G2919 G1538 G2596 G3588 G2041 G0846
Ap 20:13 I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów.
Ap 20:13
Ap 20:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 20:13
Ap 20:13  Następnie  dał  morze  martwy  dawny  w  To  i  śmierć  i  piekło  dany  martwy  że  w  ich  i  sędzia  był  każdy  na  Przypadków  jego
Ap 20:13 G2532 G1325 G2281 G3498 G3588 G1722 G0846 G2532 G2288 G2532 G0086 G1325 G3498 G3588 G1722 G0846 G2532 G2919 G2919 G1538 G2596 G2041 G0846 x
Ap 20:14 καὶ θάνατος καὶ ᾅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός. οὗτος θάνατος δεύτερός ἐστιν, λίμνη τοῦ πυρός.                                                                        
Ap 20:14 kai\ o( Ta/natos kai\ o( a(/|dEs e)blE/TEsan ei)s tE\n li/mnEn tou= puro/s. ou(=tos o( Ta/natos o( deu/tero/s e)stin, E( li/mnE tou= puro/s.
Ap 20:14 kai ho Tanatos kai ho hadEs eblETEsan eis tEn limnEn tu pyros. hutos ho Tanatos ho deuteros estin, hE limnE tu pyros.
Ap 20:14 c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3api-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- rd----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsn- n-----gsn-
Ap 20:14 G2532 G3588 G2288 G2532 G3588 G0086 G0906 G1519 G3588 G3041 G3588 G4442 G3778 G3588 G2288 G3588 G1208 G2076 G3588 G3041 G3588 G4442
Ap 20:14 A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia.
Ap 20:14
Ap 20:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 20:14
Ap 20:14  I  śmierć  i  piekło  pokonany  w  jezioro  ogień  To  śmierć  drugi
Ap 20:14 G2532 G2288 G2532 G0086 G0906 G1519 G3041 G4442 G3778 G2288 G1208 x
Ap 20:15 καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός.                                                                                  
Ap 20:15 kai\ ei)/ tis ou)CH eu(re/TE e)n tE=| bi/blO| tE=s DZOE=s gegramme/nos e)blE/TE ei)s tE\n li/mnEn tou= puro/s.
Ap 20:15 kai ei tis uCH heureTE en tE biblO tEs DZOEs gegrammenos eblETE eis tEn limnEn tu pyros.
Ap 20:15 c--------- c--------- ri----nsm- d--------- v-3api-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- v--xppnsm- v-3api-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn-
Ap 20:15 G2532 G1487 G5100 G3756 G2147 G1722 G3588 G0976 G3588 G2222 G1125 G0906 G1519 G3588 G3041 G3588 G4442
Ap 20:15 Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia.
Ap 20:15
Ap 20:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 20:15
Ap 20:15  I  kto  kto  nie  był  nagrany  w  książka  Życie  był  głosów  w  jezioro  ogień
Ap 20:15 G2532 G1487 G5100 G3756 G2147 G1125 G1722 G0976 G2222 G0906 G0906 G1519 G3041 G4442 x
Copyright by Cezary Podolski