Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap21      do_str_głównej       
Ap 22:1 Καὶ ἔδειξέν μοι ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς κρύσταλλον, ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου.                                          
Ap 22:1 *kai\ e)/deiXe/n moi potamo\n u(/datos DZOE=s lampro\n O(s kru/stallon, e)kporeuo/menon e)k tou= Tro/nou tou= Teou= kai\ tou= a)rni/ou.
Ap 22:1 kai edeiXen moi potamon hydatos DZOEs lampron hOs krystallon, ekporeuomenon ek tu Tronu tu Teu kai tu arniu.
Ap 22:1 c--------- v-3aai-s-- rp----ds-- n-----asm- n-----gsn- n-----gsf- a-----asm- c--------- n-----asm- v--pmpasm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----gsn- n-----gsn-
Ap 22:1 G2532 G1166 G3427 G4215 G5204 G2222 G2986 G5613 G2930 G1607 G1537 G3588 G2362 G3588 G2316 G2532 G3588 G0721
Ap 22:1 I ukazał mi rzekę wody życia, lśniącą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka.
Ap 22:1
Ap 22:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:1
Ap 22:1  I  pokazał  mnie  netto  rzeka  woda  Życie  jasny  jako  kryształ  wychodzących  z  tron  Bóg  i  Baranek
Ap 22:1 G2532 G1166 G3427 G2513 G4215 G5204 G2222 G2986 G5613 G2930 G1607 G1537 G2362 G2316 G2532 G0721
Ap 22:2 ἐν μέσῳ τῆς πλατείας αὐτῆς καὶ τοῦ ποταμοῦ ἐντεῦθεν καὶ ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς δώδεκα, κατὰ μῆνα ἕκαστον ἀποδιδοῦν τὸν καρπὸν αὐτοῦ, καὶ τὰ φύλλα τοῦ ξύλου εἰς θεραπείαν τῶν ἐθνῶν.              
Ap 22:2 e)n me/sO| tE=s platei/as au)tE=s kai\ tou= potamou= e)nteu=Ten kai\ e)kei=Ten Xu/lon DZOE=s poiou=n karpou\s dO/deka, kata\ mE=na e(/kaston a)podidou=n to\n karpo\n au)tou=, kai\ ta\ fu/lla tou= Xu/lou ei)s Terapei/an tO=n e)TnO=n.
Ap 22:2 en mesO tEs plateias autEs kai tu potamu enteuTen kai ekeiTen Xylon DZOEs poiun karpus dOdeka, kata mEna hekaston apodidun ton karpon autu, kai ta fylla tu Xylu eis Terapeian tOn eTnOn.
Ap 22:2 p--------- a-----dsn- ra----gsf- a-----gsf- rp----gsf- c--------- ra----gsm- n-----gsm- d--------- c--------- d--------- n-----nsn- n-----gsf- v--papnsn- n-----apm- a-----apm- p--------- n-----asm- a-----asm- v--papnsn- ra----asm- n-----asm- rp----gsn- c--------- ra----npn- n-----npn- ra----gsn- n-----gsn- p--------- n-----asf- ra----gpn- n-----gpn-
Ap 22:2 G1722 G3319 G3588 G4113 G0846 G2532 G3588 G4215 G1782 G2532 G1564 G3586 G2222 G4160 G2590 G1427 G2596 G3376 G1538 G0591 G3588 G2590 G0846 G2532 G3588 G5444 G3588 G3586 G1519 G2322 G3588 G1484
Ap 22:2 Pomiędzy rynkiem Miasta a rzeką, po obu brzegach, drzewo życia, rodzące dwanaście owoców - wydające swój owoc każdego miesiąca - a liście drzewa /służą/ do leczenia narodów.
Ap 22:2
Ap 22:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:2
Ap 22:2  Między  Między  ulica  jego  i  na  Do  i  na  inny  strona  Rzeka  drzewo  Życie  dwanaście  plonowanie  owoc  daje  w  każdy  każdy  miesiąc  owoc  jego  i  liście  drzewo  dla  gojenie  Osoby
Ap 22:2 G1722 G3319 G4113 G0846 G2532 G1782 G1782 G2532 G1782 G1782 G1782 G4215 G3586 G2222 G1427 G4160 G2590 G0591 G2596 G1520 G1538 G3376 G2590 G0846 G2532 G5444 G3586 G1519 G2322 G1484
Ap 22:3 καὶ πᾶν κατάθεμα οὐκ ἔσται ἔτι. καὶ θρόνος τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ἀρνίου ἐν αὐτῇ ἔσται, καὶ οἱ δοῦλοι αὐτοῦ λατρεύσουσιν αὐτῷ,                                
Ap 22:3 kai\ pa=n kata/Tema ou)k e)/stai e)/ti. kai\ o( Tro/nos tou= Teou= kai\ tou= a)rni/ou e)n au)tE=| e)/stai, kai\ oi( dou=loi au)tou= latreu/sousin au)tO=|,
Ap 22:3 kai pan kataTema uk estai eti. kai ho Tronos tu Teu kai tu arniu en autE estai, kai hoi duloi autu latreususin autO,
Ap 22:3 c--------- a-----nsn- n-----nsn- d--------- v-3fmi-s-- d--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----gsn- n-----gsn- p--------- rp----dsf- v-3fmi-s-- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gsm- v-3fai-p-- rp----dsm-
Ap 22:3 G2532 G3956 G2652 G3756 G2071 G2089 G2532 G3588 G2362 G3588 G2316 G2532 G3588 G0721 G1722 G0846 G2071 G2532 G3588 G1401 G0846 G3000 G0846
Ap 22:3 Nic godnego klątwy już /odtąd/ nie będzie. I będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy Jego będą Mu cześć oddawali.
Ap 22:3
Ap 22:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:3
Ap 22:3  I  nic  już  nie  będzie  przeklęty  ale  tron  Bóg  i  Baranek  będzie  w  To  i  Niewolników  Jego  będzie  służyć  Go
Ap 22:3 G2532 G3956 G2089 G3756 G2071 G2652 G2532 G2362 G2316 G2532 G0721 G2071 G1722 G0846 G2532 G1401 G0846 G3000 G3000 G0846
Ap 22:4 καὶ ὄψονται τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.                                                    
Ap 22:4 kai\ o)/PSontai to\ pro/sOpon au)tou=, kai\ to\ o)/noma au)tou= e)pi\ tO=n metO/pOn au)tO=n.
Ap 22:4 kai oPSontai to prosOpon autu, kai to onoma autu epi tOn metOpOn autOn.
Ap 22:4 c--------- v-3fmi-p-- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsm- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rp----gpm-
Ap 22:4 G2532 G3700 G3588 G4383 G0846 G2532 G3588 G3686 G0846 G1909 G3588 G3359 G0846
Ap 22:4 I będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego - na ich czołach.
Ap 22:4
Ap 22:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:4
Ap 22:4  I  czuwa  twarz  Jego  i  nazwa  Jego  w  czołem  ich
Ap 22:4 G2532 G3700 G4383 G0846 G2532 G3686 G0846 G1909 G3359 G0846
Ap 22:5 καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐκ ἔχουσιν χρείαν φωτὸς λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι κύριος θεὸς φωτίσει ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.                      
Ap 22:5 kai\ nu\X ou)k e)/stai e)/ti, kai\ ou)k e)/CHousin CHrei/an fOto\s lu/CHnou kai\ fOto\s E(li/ou, o(/ti ku/rios o( Teo\s fOti/sei e)p' au)tou/s, kai\ basileu/sousin ei)s tou\s ai)O=nas tO=n ai)O/nOn.
Ap 22:5 kai nyX uk estai eti, kai uk eCHusin CHreian fOtos lyCHnu kai fOtos hEliu, hoti kyrios ho Teos fOtisei ep' autus, kai basileususin eis tus aiOnas tOn aiOnOn.
Ap 22:5 c--------- n-----nsf- d--------- v-3fmi-s-- d--------- c--------- d--------- v-3pai-p-- n-----asf- n-----gsn- n-----gsm- c--------- n-----gsn- n-----gsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3fai-s-- p--------- rp----apm- c--------- v-3fai-p-- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm-
Ap 22:5 G2532 G3571 G3756 G2071 G2089 G2532 G3756 G2192 G5532 G5457 G3088 G2532 G5457 G2246 G3754 G2962 G3588 G2316 G5461 G1909 G0846 G2532 G0936 G1519 G3588 G0165 G3588 G0165
Ap 22:5 I /odtąd/ już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków.
Ap 22:5
Ap 22:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:5
Ap 22:5  I  noc  nie  będzie  tam  i  nie  będzie  mieć  potrzeb  lampa  ani  światło  słoneczny  dla  Władca  Bóg  podkreśla  ich  i  będzie  królować  w  kiedykolwiek  Wieku
Ap 22:5 G2532 G3571 G3756 G2071 G1563 G2532 G3756 G2192 G2192 G5532 G3088 G2532 G5457 G2246 G3754 G2962 G2316 G5461 G0846 G2532 G0936 G0936 G1519 G0165 G0165
Ap 22:6 Καὶ εἶπέν μοι, Οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί, καὶ κύριος, θεὸς τῶν πνευμάτων τῶν προφητῶν, ἀπέστειλεν τὸν ἄγγελον αὐτοῦ δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει.                
Ap 22:6 *kai\ ei)=pe/n moi, *ou(=toi oi( lo/goi pistoi\ kai\ a)lETinoi/, kai\ o( ku/rios, o( Teo\s tO=n pneuma/tOn tO=n profEtO=n, a)pe/steilen to\n a)/ggelon au)tou= dei=Xai toi=s dou/lois au)tou= a(\ dei= gene/sTai e)n ta/CHei.
Ap 22:6 kai eipen moi, hutoi hoi logoi pistoi kai alETinoi, kai ho kyrios, ho Teos tOn pneumatOn tOn profEtOn, apesteilen ton aNgelon autu deiXai tois dulois autu ha dei genesTai en taCHei.
Ap 22:6 c--------- v-3aai-s-- rp----ds-- rd----npm- ra----npm- n-----npm- a-----npm- c--------- a-----npm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpn- n-----gpn- ra----gpm- n-----gpm- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- v--aan---- ra----dpm- n-----dpm- rp----gsm- rr----apn- v-3pai-s-- v--amn---- p--------- n-----dsn-
Ap 22:6 G2532 G2036 G3427 G3778 G3588 G3056 G4103 G2532 G0228 G2532 G3588 G2962 G3588 G2316 G3588 G4151 G3588 G4396 G0649 G3588 G0032 G0846 G1166 G3588 G1401 G0846 G3739 G1163 G1096 G1722 G5034
Ap 22:6 I rzekł mi: Te słowa wiarygodne są i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków, wysłał swojego anioła, by sługom swoim ukazać, co musi stać się niebawem.
Ap 22:6
Ap 22:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:6
Ap 22:6  I  powiedział  mnie  te  słowa  prawdziwy  i  prawdziwy  i  Władca  Bóg  Świętych  Proroków  wysłane  Angela  Jego  show  niewolników  Jego  co  powinien  być  wkrótce  wkrótce
Ap 22:6 G2532 G2036 G3427 G3778 G3056 G4103 G2532 G0228 G2532 G2962 G2316 G0040 G4396 G0649 G0032 G0846 G1166 G1401 G0846 G3739 G1163 G1096 G1722 G5034
Ap 22:7 καὶ ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ. μακάριος τηρῶν τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου.                                                  
Ap 22:7 kai\ i)dou\ e)/rCHomai taCHu/. maka/rios o( tErO=n tou\s lo/gous tE=s profEtei/as tou= bibli/ou tou/tou.
Ap 22:7 kai idu erCHomai taCHy. makarios ho tErOn tus logus tEs profEteias tu bibliu tutu.
Ap 22:7 c--------- x--------- v-1pmi-s-- a-----asn- a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- ra----apm- n-----apm- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn- rd----gsn-
Ap 22:7 G2532 G2400 G2064 G5035 G3107 G3588 G5083 G3588 G3056 G3588 G4394 G3588 G0975 G5127
Ap 22:7 A oto niebawem przyjdę. Błogosławiony, kto strzeże słów proroctwa tej księgi.
Ap 22:7
Ap 22:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:7
Ap 22:7  Ce  grzbiet  wkrótce  Błogosławiony  uważny  słowa  proroctwo  Książek  to
Ap 22:7 G2400 G2064 G5035 G3107 G5083 G3056 G4394 G0975 G5127
Ap 22:8 Κἀγὼ Ἰωάννης ἀκούων καὶ βλέπων ταῦτα. καὶ ὅτε ἤκουσα καὶ ἔβλεψα, ἔπεσα προσκυνῆσαι ἔμπροσθεν τῶν ποδῶν τοῦ ἀγγέλου τοῦ δεικνύοντός μοι ταῦτα.                                
Ap 22:8 *ka)gO\ *)iOa/nnEs o( a)kou/On kai\ ble/pOn tau=ta. kai\ o(/te E)/kousa kai\ e)/blePSa, e)/pesa proskunE=sai e)/mprosTen tO=n podO=n tou= a)gge/lou tou= deiknu/onto/s moi tau=ta.
Ap 22:8 kagO iOannEs ho akuOn kai blepOn tauta. kai hote Ekusa kai eblePSa, epesa proskynEsai emprosTen tOn podOn tu aNgelu tu deiknyontos moi tauta.
Ap 22:8 c--------- n-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- c--------- v--papnsm- rd----apn- c--------- c--------- v-1aai-s-- c--------- v-1aai-s-- v-1aai-s-- v--aan---- p--------- ra----gpm- n-----gpm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- v--papgsm- rp----ds-- rd----apn-
Ap 22:8 G2504 G2491 G3588 G0191 G2532 G0991 G5023 G2532 G3753 G0191 G2532 G0991 G4098 G4352 G1715 G3588 G4228 G3588 G0032 G3588 G1166 G3427 G5023
Ap 22:8 To właśnie ja, Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał.
Ap 22:8
Ap 22:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:8
Ap 22:8  Ja  Jan  online  i  słyszałem  te rzeczy  Kiedy  zaś  słyszałem  i  widziałem  spadły  do  stóp  Angela  pokazano  mnie  te rzeczy  łuk
Ap 22:8 G1473 G2491 G0991 G2532 G0191 G5023 G3753 G2532 G0191 G2532 G0991 G4098 G1715 G4228 G0032 G1166 G3427 G5023 G4352
Ap 22:9 καὶ λέγει μοι, Ὅρα μή· σύνδουλός σού εἰμι καὶ τῶν ἀδελφῶν σου τῶν προφητῶν καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τούτου· τῷ θεῷ προσκύνησον.                            
Ap 22:9 kai\ le/gei moi, *(/ora mE/: su/ndoulo/s sou/ ei)mi kai\ tO=n a)delfO=n sou tO=n profEtO=n kai\ tO=n tErou/ntOn tou\s lo/gous tou= bibli/ou tou/tou: tO=| TeO=| prosku/nEson.
Ap 22:9 kai legei moi, hora mE: syndulos su eimi kai tOn adelfOn su tOn profEtOn kai tOn tEruntOn tus logus tu bibliu tutu: tO TeO proskynEson.
Ap 22:9 c--------- v-3pai-s-- rp----ds-- v-2pad-s-- d--------- n-----nsm- rp----gs-- v-1pai-s-- c--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gs-- ra----gpm- n-----gpm- c--------- ra----gpm- v--papgpm- ra----apm- n-----apm- ra----gsn- n-----gsn- rd----gsn- ra----dsm- n-----dsm- v-2aad-s--
Ap 22:9 G2532 G3004 G3427 G3708 G3361 G4889 G4675 G1510 G2532 G3588 G0080 G4675 G3588 G4396 G2532 G3588 G5083 G3588 G3056 G3588 G0975 G5127 G3588 G2316 G4352
Ap 22:9 Na to rzekł do mnie: Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków, i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóź pokłon!
Ap 22:9
Ap 22:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:9
Ap 22:9  ale  powiedział  mnie  wygląd  nie  dla  Ja  współsługą  ty, wy  i  bracia  swój  proroków  i  które prowadzą  słowa  Książek  to  Bóg  Kult
Ap 22:9 G2532 G3004 G3427 G3708 G3361 G1063 G1510 G4889 G4675 G2532 G0080 G4675 G4396 G2532 G5083 G3056 G0975 G5127 G2316 G4352
Ap 22:10 καὶ λέγει μοι, Μὴ σφραγίσῃς τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου, καιρὸς γὰρ ἐγγύς ἐστιν.                                            
Ap 22:10 kai\ le/gei moi, *mE\ sfragi/sE|s tou\s lo/gous tE=s profEtei/as tou= bibli/ou tou/tou, o( kairo\s ga\r e)ggu/s e)stin.
Ap 22:10 kai legei moi, mE sfragisEs tus logus tEs profEteias tu bibliu tutu, ho kairos gar eNgys estin.
Ap 22:10 c--------- v-3pai-s-- rp----ds-- d--------- v-2aas-s-- ra----apm- n-----apm- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn- rd----gsn- ra----nsm- n-----nsm- c--------- d--------- v-3pai-s--
Ap 22:10 G2532 G3004 G3427 G3361 G4972 G3588 G3056 G3588 G4394 G3588 G0975 G5127 G3588 G2540 G1063 G1451 G2076
Ap 22:10 Dalej powiedział do mnie: Nie kładź pieczęci na słowa proroctwa tej księgi, bo chwila jest bliska.
Ap 22:10
Ap 22:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:10
Ap 22:10  I  powiedział  mnie  nie  Pieczęć  słowa  proroctwo  Książek  to  dla  czas  blisko
Ap 22:10 G2532 G3004 G3427 G3361 G4972 G3056 G4394 G0975 G5127 G3754 G2540 G1451
Ap 22:11 ἀδικῶν ἀδικησάτω ἔτι, καὶ ῥυπαρὸς ῥυπανθήτω ἔτι, καὶ δίκαιος δικαιοσύνην ποιησάτω ἔτι, καὶ ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι.                                      
Ap 22:11 o( a)dikO=n a)dikEsa/tO e)/ti, kai\ o( r(uparo\s r(upanTE/tO e)/ti, kai\ o( di/kaios dikaiosu/nEn poiEsa/tO e)/ti, kai\ o( a(/gios a(giasTE/tO e)/ti.
Ap 22:11 ho adikOn adikEsatO eti, kai ho ryparos rypanTEtO eti, kai ho dikaios dikaiosynEn poiEsatO eti, kai ho hagios hagiasTEtO eti.
Ap 22:11 ra----nsm- v--papnsm- v-3aad-s-- d--------- c--------- ra----nsm- a-----nsm- v-3apd-s-- d--------- c--------- ra----nsm- a-----nsm- n-----asf- v-3aad-s-- d--------- c--------- ra----nsm- a-----nsm- v-3apd-s-- d---------
Ap 22:11 G3588 G0091 G0091 G2089 G2532 G3588 G4508 G4510 G2089 G2532 G3588 G1342 G1343 G4160 G2089 G2532 G3588 G0040 G0037 G2089
Ap 22:11 Kto krzywdzi, niech jeszcze krzywdę wyrządzi, i plugawy niech się jeszcze splugawi, a sprawiedliwy niech jeszcze wypełni sprawiedliwość, a święty niechaj się jeszcze uświęci.
Ap 22:11
Ap 22:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:11
Ap 22:11  Bezprawny  więcej  sprawia, że  kłamstwo  nieczysty  więcej  brudny  sprawiedliwy  tworzy  prawda  więcej  i  święty  uświęcony  więcej
Ap 22:11 G0091 G2089 G0091 G0091 G4510 G2089 G4510 G1342 G1344 G1344 G2089 G2532 G0040 G0037 G2089
Ap 22:12 Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ μισθός μου μετ᾿ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ ἔργον ἐστὶν αὐτοῦ.                                              
Ap 22:12 *)idou\ e)/rCHomai taCHu/, kai\ o( misTo/s mou met' e)mou=, a)podou=nai e(ka/stO| O(s to\ e)/rgon e)sti\n au)tou=.
Ap 22:12 idu erCHomai taCHy, kai ho misTos mu met' emu, apodunai hekastO hOs to ergon estin autu.
Ap 22:12 x--------- v-1pmi-s-- a-----asn- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- p--------- rp----gs-- v--aan---- a-----dsm- c--------- ra----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- rp----gsm-
Ap 22:12 G2400 G2064 G5035 G2532 G3588 G3408 G3450 G3326 G1700 G0591 G1538 G5613 G3588 G2041 G2076 G0846
Ap 22:12 Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze Mną, by tak każdemu odpłacić, jaka jest jego praca.
Ap 22:12
Ap 22:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:12
Ap 22:12  Ce  grzbiet  wkrótce  i  zemsta  Mój  z  Mnie  pochwalić  każdy  na  Przypadków  jego
Ap 22:12 G2400 G2064 G5035 G2532 G3408 G3450 G3326 G1700 G0591 G1538 G5613 G2041 G0846
Ap 22:13 ἐγὼ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, πρῶτος καὶ ἔσχατος, ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος.                                              
Ap 22:13 e)gO\ to\ *)/alfa kai\ to\ *)=O, o( prO=tos kai\ o( e)/sCHatos, E( a)rCHE\ kai\ to\ te/los.
Ap 22:13 egO to alfa kai to O, ho prOtos kai ho esCHatos, hE arCHE kai to telos.
Ap 22:13 rp----ns-- ra----nsn- n-----nsn- c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsm- a-----nsm- c--------- ra----nsm- a-----nsm- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsn- n-----nsn-
Ap 22:13 G1473 G3588 G0001 G2532 G3588 G5598 G3588 G4413 G2532 G3588 G2078 G3588 G0746 G2532 G3588 G5056
Ap 22:13 Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec.
Ap 22:13
Ap 22:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:13
Ap 22:13  Ja  am  Alfa  i  Omega  początek  i  koniec  Pierwszy  i  Ostatnio
Ap 22:13 G1473 G1510 G0001 G2532 G5598 G0746 G2532 G5056 G4413 G2532 G2078
Ap 22:14 Μακάριοι οἱ πλύνοντες τὰς στολὰς αὐτῶν, ἵνα ἔσται ἐξουσία αὐτῶν ἐπὶ τὸ ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς πυλῶσιν εἰσέλθωσιν εἰς τὴν πόλιν.                                
Ap 22:14 *maka/rioi oi( plu/nontes ta\s stola\s au)tO=n, i(/na e)/stai E( e)Xousi/a au)tO=n e)pi\ to\ Xu/lon tE=s DZOE=s kai\ toi=s pulO=sin ei)se/lTOsin ei)s tE\n po/lin.
Ap 22:14 makarioi hoi plynontes tas stolas autOn, hina estai hE eXusia autOn epi to Xylon tEs DZOEs kai tois pylOsin eiselTOsin eis tEn polin.
Ap 22:14 a-----npm- ra----npm- v--papnpm- ra----apf- n-----apf- rp----gpm- c--------- v-3fmi-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gpm- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----dpm- n-----dpm- v-3aas-p-- p--------- ra----asf- n-----asf-
Ap 22:14 G3107 G3588 G4150 G3588 G4749 G0846 G2443 G2071 G3588 G1849 G0846 G1909 G3588 G3586 G3588 G2222 G2532 G3588 G4440 G1525 G1519 G3588 G4172
Ap 22:14 Błogosławieni, którzy płuczą swe szaty, aby władza nad drzewem życia do nich należała i aby bramami wchodzili do Miasta.
Ap 22:14
Ap 22:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:14
Ap 22:14  Błogosławiony  że  zgodności  przykazań  Jego  że  mieć  ich  prawo  w  drzewo  Życie  i  wpisać  w  miasto  brama
Ap 22:14 G3107 G3588 G4160 G1785 G0846 G2443 G2071 G0846 G1849 G1909 G3586 G2222 G2532 G1525 G1519 G4172 G4440
Ap 22:15 ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ φάρμακοι καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς φιλῶν καὶ ποιῶν ψεῦδος.                                    
Ap 22:15 e)/XO oi( ku/nes kai\ oi( fa/rmakoi kai\ oi( po/rnoi kai\ oi( fonei=s kai\ oi( ei)dOlola/trai kai\ pa=s filO=n kai\ poiO=n PSeu=dos.
Ap 22:15 eXO hoi kynes kai hoi farmakoi kai hoi pornoi kai hoi foneis kai hoi eidOlolatrai kai pas filOn kai poiOn PSeudos.
Ap 22:15 d--------- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- c--------- a-----nsm- v--papnsm- c--------- v--papnsm- n-----asn-
Ap 22:15 G1854 G3588 G2965 G2532 G3588 G5333 G2532 G3588 G4205 G2532 G3588 G5406 G2532 G3588 G1496 G2532 G3956 G5368 G2532 G4160 G5579
Ap 22:15 Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje.
Ap 22:15
Ap 22:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:15
Ap 22:15 A  obecnie  Psów  i  Czarownicy  i  rozpustnicy  i  morderca  i  bałwochwalcy  i  każdy  kochający  i  podejmowania  kłamstwo
Ap 22:15 G1161 G1854 G2965 G2532 G5333 G2532 G4205 G2532 G5406 G2532 G1496 G2532 G3956 G5368 G2532 G4160 G5579
Ap 22:16 Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ εἰμι ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυίδ, ἀστὴρ λαμπρὸς πρωϊνός.                          
Ap 22:16 *)egO\ *)iEsou=s e)/pemPSa to\n a)/ggelo/n mou marturE=sai u(mi=n tau=ta e)pi\ tai=s e)kklEsi/ais. e)gO/ ei)mi E( r(i/DZa kai\ to\ ge/nos *daui/d, o( a)stE\r o( lampro\s o( prOi+no/s.
Ap 22:16 egO iEsus epemPSa ton aNgelon mu martyrEsai hymin tauta epi tais ekklEsiais. egO eimi hE riDZa kai to genos dauid, ho astEr ho lampros ho prO+inos.
Ap 22:16 rp----ns-- n-----nsm- v-1aai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- v--aan---- rp----dp-- rd----apn- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----ns-- v-1pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsn- n-----nsn- n-----gsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- ra----nsm- a-----nsm-
Ap 22:16 G1473 G2424 G3992 G3588 G0032 G3450 G3140 G5213 G5023 G1909 G3588 G1577 G1473 G1510 G3588 G4491 G2532 G3588 G1085 G3588 G3588 G0792 G3588 G2986 G3588 G4407
Ap 22:16 Ja, Jezus, posłałem mojego anioła, by wam zaświadczyć o tym, co dotyczy Kościołów. Jam jest Odrośl i Potomstwo Dawida, Gwiazda świecąca, poranna.
Ap 22:16
Ap 22:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:16
Ap 22:16  Ja  Jezus  wysłane  Angela  Mój  świadek  ty, wy  te rzeczy  w  kościoły  Ja  am  korzeń  i  potomek  Dawid  gwiazda  Jasny  i  Rano
Ap 22:16 G1473 G2424 G3992 G0032 G3450 G3140 G5213 G5023 G1909 G1577 G1473 G1510 G4491 G2532 G1085 G1138 G0792 G2986 G2532 G3720
Ap 22:17 Καὶ τὸ πνεῦμα καὶ νύμφη λέγουσιν, Ἔρχου. καὶ ἀκούων εἰπάτω, Ἔρχου. καὶ διψῶν ἐρχέσθω, θέλων λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν.                                
Ap 22:17 *kai\ to\ pneu=ma kai\ E( nu/mfE le/gousin, *)/erCHou. kai\ o( a)kou/On ei)pa/tO, *)/erCHou. kai\ o( diPSO=n e)rCHe/sTO, o( Te/lOn labe/tO u(/dOr DZOE=s dOrea/n.
Ap 22:17 kai to pneuma kai hE nymfE legusin, erCHu. kai ho akuOn eipatO, erCHu. kai ho diPSOn erCHesTO, ho TelOn labetO hydOr DZOEs dOrean.
Ap 22:17 c--------- ra----nsn- n-----nsn- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3pai-p-- v-2pmd-s-- c--------- ra----nsm- v--papnsm- v-3aad-s-- v-2pmd-s-- c--------- ra----nsm- v--papnsm- v-3pmd-s-- ra----nsm- v--papnsm- v-3aad-s-- n-----asn- n-----gsf- d---------
Ap 22:17 G2532 G3588 G4151 G2532 G3588 G3565 G3004 G2064 G2532 G3588 G0191 G2036 G2064 G2532 G3588 G1372 G2064 G3588 G2309 G2983 G5204 G2222 G1432
Ap 22:17 A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech powie: Przyjdź! I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.
Ap 22:17
Ap 22:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:17
Ap 22:17  I  Duch  i  panna młoda  mówią  Przyjść  I  słyszałem  powiedzieć  Przyjść  Spragniony  jest  i  chce  trwa  woda  Życie  wolny
Ap 22:17 G2532 G4151 G2532 G3565 G3004 G2064 G2532 G0191 G2036 G2064 G1372 G2064 G2532 G2309 G2983 G5204 G2222 G1432
Ap 22:18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου· ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ᾿ αὐτά, ἐπιθήσει θεὸς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ·                  
Ap 22:18 *marturO= e)gO\ panti\ tO=| a)kou/onti tou\s lo/gous tE=s profEtei/as tou= bibli/ou tou/tou: e)a/n tis e)piTE=| e)p' au)ta/, e)piTE/sei o( Teo\s e)p' au)to\n ta\s plEga\s ta\s gegramme/nas e)n tO=| bibli/O| tou/tO|:
Ap 22:18 martyrO egO panti tO akuonti tus logus tEs profEteias tu bibliu tutu: ean tis epiTE ep' auta, epiTEsei ho Teos ep' auton tas plEgas tas gegrammenas en tO bibliO tutO:
Ap 22:18 v-1pai-s-- rp----ns-- a-----dsm- ra----dsm- v--papdsm- ra----apm- n-----apm- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn- rd----gsn- c--------- ri----nsm- v-3aas-s-- p--------- rp----apn- v-3fai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----asm- ra----apf- n-----apf- ra----apf- v--xppapf- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rd----dsn-
Ap 22:18 G3140 G1473 G3956 G3588 G0191 G3588 G3056 G3588 G4394 G3588 G0975 G5127 G1437 G5100 G2007 G1909 G0846 G2007 G3588 G2316 G1909 G0846 G3588 G4127 G3588 G1125 G1722 G3588 G0975 G5129
Ap 22:18 Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze.
Ap 22:18
Ap 22:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:18
Ap 22:18  I  świadczyć  każdy  słyszy  słowa  proroctwo  Książek  to  jeśli  kto  zrobić  do  go  w  dodanie  nakładać  Bóg  Wrzód  który  napisany  w  książka  to
Ap 22:18 G1063 G4828 G3956 G0191 G3056 G4394 G0975 G5127 G1437 G5100 G2007 G4314 G5023 G1909 G0846 G2007 G2316 G4127 G3588 G1125 G1722 G0975 G5129
Ap 22:19 καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ.        
Ap 22:19 kai\ e)a/n tis a)fe/lE| a)po\ tO=n lo/gOn tou= bibli/ou tE=s profEtei/as tau/tEs, a)felei= o( Teo\s to\ me/ros au)tou= a)po\ tou= Xu/lou tE=s DZOE=s kai\ e)k tE=s po/leOs tE=s a(gi/as, tO=n gegramme/nOn e)n tO=| bibli/O| tou/tO|.
Ap 22:19 kai ean tis afelE apo tOn logOn tu bibliu tEs profEteias tautEs, afelei ho Teos to meros autu apo tu Xylu tEs DZOEs kai ek tEs poleOs tEs hagias, tOn gegrammenOn en tO bibliO tutO.
Ap 22:19 c--------- c--------- ri----nsm- v-3aas-s-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsf- n-----gsf- rd----gsf- v-3fai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsf- n-----gsf- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- a-----gsf- ra----gpm- v--xppgpm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rd----dsn-
Ap 22:19 G2532 G1437 G5100 G0851 G0575 G3588 G3056 G3588 G0975 G3588 G4394 G3778 G0851 G3588 G2316 G3588 G3313 G0846 G0575 G3588 G3586 G3588 G2222 G2532 G1537 G3588 G4172 G3588 G0040 G3588 G1125 G1722 G3588 G0975 G5129
Ap 22:19 A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze.
Ap 22:19
Ap 22:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:19
Ap 22:19  i  jeśli  kto  trwa  z  słowa  Książek  proroctwo  to  dodanie  trwa  Bóg  część  w  książka  Życie  i  w  święty  Miasto  i  że  napisany  w  książka  to
Ap 22:19 G2532 G1437 G5100 G0851 G0575 G3056 G0976 G4394 G5129 G0846 G0851 G2316 G3313 G0575 G0976 G2222 G2532 G1537 G0040 G4172 G2532 G3588 G1125 G1722 G0975 G5026
Ap 22:20 Λέγει μαρτυρῶν ταῦτα, Ναί, ἔρχομαι ταχύ. Ἀμήν, ἔρχου, κύριε Ἰησοῦ.                                                        
Ap 22:20 *le/gei o( marturO=n tau=ta, *nai/, e)/rCHomai taCHu/. *)amE/n, e)/rCHou, ku/rie *)iEsou=.
Ap 22:20 legei ho martyrOn tauta, nai, erCHomai taCHy. amEn, erCHu, kyrie iEsu.
Ap 22:20 v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- rd----apn- x--------- v-1pmi-s-- a-----asn- x--------- v-2pmd-s-- n-----vsm- n-----vsm-
Ap 22:20 G3004 G3588 G3140 G5023 G3483 G2064 G5035 G0281 G2064 G2962 G2424
Ap 22:20 Mówi Ten, który o tym świadczy: Zaiste, przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!
Ap 22:20
Ap 22:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:20
Ap 22:20  Świadczy  te rzeczy  mówi  jej  grzbiet  wkrótce  Amen  Jej  grzbiet  Władca  Jezus
Ap 22:20 G3140 G5023 G3004 G3483 G2064 G5035 G0281 G3483 G2064 G2962 G2424
Ap 22:21 χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ μετὰ πάντων.                                                                
Ap 22:21 *(E CHa/ris tou= kuri/ou *)iEsou= meta\ pa/ntOn.
Ap 22:21 hE CHaris tu kyriu iEsu meta pantOn.
Ap 22:21 ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm- p--------- a-----gpm-
Ap 22:21 G3588 G5485 G3588 G2962 G2424 G3326 G3956
Ap 22:21 Łaska Pana Jezusa ze wszystkimi!
Ap 22:21
Ap 22:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 22:21
Ap 22:21  Łaska  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  z  wszystko  ty, wy
Ap 22:21 G5485 G2962 G2257 G2424 G5547 G3326 G3956 G5216
Copyright by Cezary Podolski