Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap2      do_str_głównej      do_Ap4      
Ap 3:1 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας· Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ.                                            
Ap 3:1 *kai\ tO=| a)gge/lO| tE=s e)n *sa/rdesin e)kklEsi/as gra/PSon: *ta/de le/gei o( e)/CHOn ta\ e(pta\ pneu/mata tou= Teou= kai\ tou\s e(pta\ a)ste/ras: *oi)=da/ sou ta\ e)/rga, o(/ti o)/noma e)/CHeis o(/ti DZE=|s, kai\ nekro\s ei)=.
Ap 3:1 kai tO aNgelO tEs en sardesin ekklEsias graPSon: tade legei ho eCHOn ta hepta pneumata tu Teu kai tus hepta asteras: oida su ta erga, hoti onoma eCHeis hoti DZEs, kai nekros ei.
Ap 3:1 c--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsf- p--------- n-----dpf- n-----gsf- v-2aad-s-- rd----apn- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- ra----apn- a-----apn- n-----apn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----apm- a-----apm- n-----apm- v-1xai-s-- rp----gs-- ra----apn- n-----apn- d--------- n-----asn- v-2pai-s-- d--------- v-2pai-s-- c--------- a-----nsm- v-2pai-s--
Ap 3:1 G2532 G3588 G0032 G3588 G1722 G4554 G1577 G1125 G3592 G3004 G3588 G2192 G3588 G2033 G4151 G3588 G2316 G2532 G3588 G2033 G0792 G1492 G4675 G3588 G2041 G3754 G3686 G2192 G3754 G2198 G2532 G3498 G1488
Ap 3:1 Aniołowi Kościoła w Sardes napisz: To mówi Ten, co ma Siedem Duchów Boga i siedem gwiazd: Znam twoje czyny: masz imię, [które mówi], że żyjesz, a jesteś umarły.
Ap 3:1
Ap 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:1
Ap 3:1  I  Angela  Sardes  Kościół  Pisać  tak  mówi  O  siedem  Duchy  Bóg  i  siedem  gwiazdki  wiedzieć  twój  spraw  zużycie  nazwa  jak gdyby  żywy  ale  ty, wy  martwy
Ap 3:1 G2532 G0032 G4554 G1577 G1125 G3592 G3004 G2192 G2033 G4151 G2316 G2532 G2033 G0792 G1492 G4675 G2041 G2192 G3686 G3754 G2198 G2532 G1488 G3498 x
Ap 3:2 γίνου γρηγορῶν, καὶ στήρισον τὰ λοιπὰ ἔμελλον ἀποθανεῖν, οὐ γὰρ εὕρηκά σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ μου·                                                                      
Ap 3:2 gi/nou grEgorO=n, kai\ stE/rison ta\ loipa\ a(\ e)/mellon a)poTanei=n, ou) ga\r eu(/rEka/ sou ta\ e)/rga peplErOme/na e)nO/pion tou= Teou= mou:
Ap 3:2 ginu grEgorOn, kai stErison ta loipa ha emellon apoTanein, u gar heurEka su ta erga peplErOmena enOpion tu Teu mu:
Ap 3:2 v-2pmd-s-- v--papnsm- c--------- v-2aad-s-- ra----apn- a-----apn- rr----npn- v-3iai-p-- v--aan---- d--------- c--------- v-1xai-s-- rp----gs-- ra----apn- n-----apn- v--xppapn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs--
Ap 3:2 G1096 G1127 G2532 G4741 G3588 G3062 G3739 G3195 G0599 G3756 G1063 G2147 G4675 G3588 G2041 G4137 G1799 G3588 G2316 G3450
Ap 3:2 Stań się czujnym i umocnij resztę, która miała umrzeć, bo nie znalazłem twych czynów doskonałymi wobec mego Boga.
Ap 3:2
Ap 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:2
Ap 3:2  Obudzić  Czujny  i  co wzmocni  Inny  blisko  do  śmierć  dla  nie  odnaleźć  spraw  twój  były  doskonały  przed  Bóg  Mój
Ap 3:2 G1096 G1127 G2532 G4741 G3062 G0599 G0599 G0599 G1063 G3756 G2147 G2041 G4675 G4137 G4137 G1799 G2316 G3588 x
Ap 3:3 μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκουσας, καὶ τήρει, καὶ μετανόησον. ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνῷς ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ.                                                          
Ap 3:3 mnEmo/neue ou)=n pO=s ei)/lEfas kai\ E)/kousas, kai\ tE/rei, kai\ metano/Eson. e)a\n ou)=n mE\ grEgorE/sE|s, E(/XO O(s kle/ptEs, kai\ ou) mE\ gnO=|s poi/an O(/ran E(/XO e)pi\ se/.
Ap 3:3 mnEmoneue un pOs eilEfas kai Ekusas, kai tErei, kai metanoEson. ean un mE grEgorEsEs, hEXO hOs kleptEs, kai u mE gnOs poian hOran hEXO epi se.
Ap 3:3 v-2pad-s-- c--------- d--------- v-2xai-s-- c--------- v-2aai-s-- c--------- v-2pad-s-- c--------- v-2aad-s-- c--------- c--------- d--------- v-2aas-s-- v-1fai-s-- c--------- n-----nsm- c--------- d--------- d--------- v-2aas-s-- ri----asf- n-----asf- v-1fai-s-- p--------- rp----as--
Ap 3:3 G3421 G3767 G4459 G2983 G2532 G0191 G2532 G5083 G2532 G3340 G1437 G3767 G3361 G1127 G2240 G5613 G2812 G2532 G3756 G3361 G1097 G4169 G5610 G2240 G1909 G4571
Ap 3:3 Pamiętaj więc, jak wziąłeś i usłyszałeś, strzeż tego i nawróć się! Jeśli więc czuwać nie będziesz, przyjdę jak złodziej, i nie poznasz, o której godzinie przyjdę do ciebie.
Ap 3:3
Ap 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:3
Ap 3:3  Pamiętać  że  miał  i  słyszałem  i  zachować  i  Żałować  Jeśli  zaś  nie  będzie  zegarek  odnaleźć  w  ty, wy  jako  złodziej  i  nie  wiedzieć  który  h  odnaleźć  w  ty, wy
Ap 3:3 G3421 G4459 G2983 G2532 G0191 G2532 G5083 G2532 G3340 G1437 G3767 G3361 G1127 G1127 G2240 G1909 G4571 G5613 G2812 G2532 G3364 G1097 G4169 G5610 G2240 G1909 G4571 x
Ap 3:4 ἀλλὰ ἔχεις ὀλίγα ὀνόματα ἐν Σάρδεσιν οὐκ ἐμόλυναν τὰ ἱμάτια αὐτῶν, καὶ περιπατήσουσιν μετ᾿ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, ὅτι ἄξιοί εἰσιν.                                                                    
Ap 3:4 a)lla\ e)/CHeis o)li/ga o)no/mata e)n *sa/rdesin a(\ ou)k e)mo/lunan ta\ i(ma/tia au)tO=n, kai\ peripatE/sousin met' e)mou= e)n leukoi=s, o(/ti a)/Xioi/ ei)sin.
Ap 3:4 alla eCHeis oliga onomata en sardesin ha uk emolynan ta himatia autOn, kai peripatEsusin met' emu en leukois, hoti aXioi eisin.
Ap 3:4 c--------- v-2pai-s-- a-----apn- n-----apn- p--------- n-----dpf- rr----npn- d--------- v-3aai-p-- ra----apn- n-----apn- rp----gpm- c--------- v-3fai-p-- p--------- rp----gs-- p--------- a-----dpn- c--------- a-----npm- v-3pai-p--
Ap 3:4 G0235 G2192 G3641 G3686 G1722 G4554 G3739 G3756 G3435 G3588 G2440 G0846 G2532 G4043 G3326 G1700 G1722 G3022 G3754 G0514 G1526
Ap 3:4 Lecz w Sardes masz kilka osób, co swoich szat nie splamiły; będą chodzić ze Mną w bieli, bo są godni.
Ap 3:4
Ap 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:4
Ap 3:4  Jednak  w  Sardes  jest  kilka  człowiek  że  nie  Zhańbiony  Odzież  ich  i  będzie  iść  z  Mnie  w  Biały  dla  one  godny
Ap 3:4 G2532 G1722 G4554 G2192 G3641 G3686 G3739 G3756 G3435 G2440 G0846 G2532 G4043 G4043 G3326 G1700 G1722 G3022 G3754 G1526 G0514 x
Ap 3:5 νικῶν οὕτως περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ.                                            
Ap 3:5 o( nikO=n ou(/tOs peribalei=tai e)n i(mati/ois leukoi=s, kai\ ou) mE\ e)Xalei/PSO to\ o)/noma au)tou= e)k tE=s bi/blou tE=s DZOE=s, kai\ o(mologE/sO to\ o)/noma au)tou= e)nO/pion tou= patro/s mou kai\ e)nO/pion tO=n a)gge/lOn au)tou=.
Ap 3:5 ho nikOn hutOs peribaleitai en himatiois leukois, kai u mE eXaleiPSO to onoma autu ek tEs biblu tEs DZOEs, kai homologEsO to onoma autu enOpion tu patros mu kai enOpion tOn aNgelOn autu.
Ap 3:5 ra----nsm- v--papnsm- d--------- v-3fmi-s-- p--------- n-----dpn- a-----dpn- c--------- d--------- d--------- v-1fai-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-1fai-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- c--------- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm-
Ap 3:5 G3588 G3528 G3779 G4016 G1722 G2440 G3022 G2532 G3756 G3361 G1813 G3588 G3686 G0846 G1537 G3588 G0976 G3588 G2222 G2532 G3670 G3588 G3686 G0846 G1799 G3588 G3962 G3450 G2532 G1799 G3588 G0032 G0846
Ap 3:5 Tak szaty białe przywdzieje zwycięzca, i z księgi życia imienia jego nie wymażę. I wyznam imię jego przed moim Ojcem i Jego aniołami.
Ap 3:5
Ap 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:5
Ap 3:5  Zwycięski  ubrany  w  biały  Odzież  i  nie  zgładź  nazwa  jego  z  Książek  Życie  i  wyznać  nazwa  jego  przed  Ojciec  Mój  i  przed  Anioły  Jego
Ap 3:5 G3528 G4016 G1722 G3022 G2440 G2532 G3364 G1813 G3686 G0846 G1537 G0976 G2222 G2532 G1843 G3686 G0846 G1799 G3962 G3450 G2532 G1799 G0032 G0846 x
Ap 3:6 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.                                                                                          
Ap 3:6 o( e)/CHOn ou)=s a)kousa/tO ti/ to\ pneu=ma le/gei tai=s e)kklEsi/ais.
Ap 3:6 ho eCHOn us akusatO ti to pneuma legei tais ekklEsiais.
Ap 3:6 ra----nsm- v--papnsm- n-----asn- v-3aad-s-- ri----asn- ra----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- ra----dpf- n-----dpf-
Ap 3:6 G3588 G2192 G3775 G0191 G5101 G3588 G4151 G3004 G3588 G1577
Ap 3:6 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
Ap 3:6
Ap 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:6
Ap 3:6  O  ucho  słyszy  że  Duch  mówi  kościoły
Ap 3:6 G2192 G3775 G0191 G5101 G4151 G3004 G1577 x
Ap 3:7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ἅγιος, ἀληθινός, ἔχων τὴν κλεῖν Δαυίδ, ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίγει·                                                    
Ap 3:7 *kai\ tO=| a)gge/lO| tE=s e)n *filadelfei/a| e)kklEsi/as gra/PSon: *ta/de le/gei o( a(/gios, o( a)lETino/s, o( e)/CHOn tE\n klei=n *daui/d, o( a)noi/gOn kai\ ou)dei\s klei/sei, kai\ klei/On kai\ ou)dei\s a)noi/gei:
Ap 3:7 kai tO aNgelO tEs en filadelfeia ekklEsias graPSon: tade legei ho hagios, ho alETinos, ho eCHOn tEn klein dauid, ho anoigOn kai udeis kleisei, kai kleiOn kai udeis anoigei:
Ap 3:7 c--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsf- p--------- n-----dsf- n-----gsf- v-2aad-s-- rd----apn- v-3pai-s-- ra----nsm- a-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- ra----nsm- v--papnsm- c--------- a-----nsm- v-3fai-s-- c--------- v--papnsm- c--------- a-----nsm- v-3pai-s--
Ap 3:7 G2532 G3588 G0032 G3588 G1722 G5359 G1577 G1125 G3592 G3004 G3588 G0040 G3588 G0228 G3588 G2192 G3588 G2807 G3588 G3588 G0455 G2532 G3762 G2808 G2532 G2808 G2532 G3762 G0455
Ap 3:7 Aniołowi Kościoła w Filadelfii napisz: To mówi Święty, Prawdomówny, Ten, co ma klucz Dawida, Ten, co otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, co zamyka, a nikt nie otwiera.
Ap 3:7
Ap 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:7
Ap 3:7  I  Angela  Filadelfia  Kościół  Pisać  tak  mówi  Święty  Prawdziwy  o  klucz  Dawid  Który  otwiera  i  żaden  zamknięty  zamyka  i  żaden  otwiera
Ap 3:7 G2532 G0032 G5359 G1577 G1125 G3592 G3004 G0040 G0228 G2192 G2807 G1138 G3588 G0455 G2532 G3762 G2808 G2808 G2532 G3762 G0455 x
Ap 3:8 Οἶδά σου τὰ ἔργα ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἠνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου.                                                  
Ap 3:8 *oi)=da/ sou ta\ e)/rga i)dou\ de/dOka e)nO/pio/n sou Tu/ran E)neO|gme/nEn, E(\n ou)dei\s du/natai klei=sai au)tE/n o(/ti mikra\n e)/CHeis du/namin, kai\ e)tE/rEsa/s mou to\n lo/gon, kai\ ou)k E)rnE/sO to\ o)/noma/ mou.
Ap 3:8 oida su ta erga idu dedOka enOpion su Tyran EneOgmenEn, hEn udeis dynatai kleisai autEn hoti mikran eCHeis dynamin, kai etErEsas mu ton logon, kai uk ErnEsO to onoma mu.
Ap 3:8 v-1xai-s-- rp----gs-- ra----apn- n-----apn- x--------- v-1xai-s-- p--------- rp----gs-- n-----asf- v--xppasf- rr----asf- a-----nsm- v-3pmi-s-- v--aan---- rp----asf- c--------- a-----asf- v-2pai-s-- n-----asf- c--------- v-2aai-s-- rp----gs-- ra----asm- n-----asm- c--------- d--------- v-2ami-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gs--
Ap 3:8 G1492 G4675 G3588 G2041 G2400 G1325 G1799 G4675 G2374 G0455 G3739 G3762 G1410 G2808 G0846 G3754 G3397 G2192 G1411 G2532 G5083 G3450 G3588 G3056 G2532 G3756 G0720 G3588 G3686 G3450
Ap 3:8 Znam twoje czyny. Oto postawiłem jako dar przed tobą drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć, bo ty chociaż moc masz znikomą, zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mego imienia.
Ap 3:8
Ap 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:8
Ap 3:8  wiedzieć  twój  spraw  tutaj  otwarty  otwarty  przed  ciebie  drzwi  i  żaden  może  zamknięty  jego  nie  wiele  mieć  siła  i  przechowywane  słowo  Mój  i  nie  odmowy  nazwa  Mój
Ap 3:8 G1492 G4675 G2041 G2400 G0455 G1325 G1799 G4675 G2374 G2532 G3762 G1410 G2808 G0846 G3398 G3398 G2192 G1411 G2532 G5083 G3056 G3450 G2532 G3756 G0720 G3686 G3450 x
Ap 3:9 ἰδοὺ διδῶ ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ Σατανᾶ, τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσιν καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε.                                          
Ap 3:9 i)dou\ didO= e)k tE=s sunagOgE=s tou= *satana=, tO=n lego/ntOn e(autou\s *)ioudai/ous ei)=nai, kai\ ou)k ei)si\n a)lla\ PSeu/dontai: i)dou\ poiE/sO au)tou\s i(/na E(/Xousin kai\ proskunE/sousin e)nO/pion tO=n podO=n sou, kai\ gnO=sin o(/ti e)gO\ E)ga/pEsa/ se.
Ap 3:9 idu didO ek tEs synagOgEs tu satana, tOn legontOn heautus iudaius einai, kai uk eisin alla PSeudontai: idu poiEsO autus hina hEXusin kai proskynEsusin enOpion tOn podOn su, kai gnOsin hoti egO EgapEsa se.
Ap 3:9 x--------- v-1pas-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gpm- v--papgpm- rp----apm- a-----apm- v--pan---- c--------- d--------- v-3pai-p-- c--------- v-3pmi-p-- x--------- v-1fai-s-- rp----apm- c--------- v-3fai-p-- c--------- v-3fai-p-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gs-- c--------- v-3aas-p-- c--------- rp----ns-- v-1aai-s-- rp----as--
Ap 3:9 G2400 G1325 G1537 G3588 G4864 G3588 G4567 G3588 G3004 G1438 G2453 G1511 G2532 G3756 G1526 G0235 G5574 G2400 G4160 G0846 G2443 G2240 G2532 G4352 G1799 G3588 G4228 G4675 G2532 G1097 G3754 G1473 G0025 G4571
Ap 3:9 Oto Ja ci daję [ludzi] z synagogi szatana, spośród tych, którzy mówią o sobie, że są Żydami - a nie są nimi, lecz kłamią. Oto sprawię, iż przyjdą i padną na twarz przed twymi stopami, a poznają, że Ja cię umiłowałem.
Ap 3:9
Ap 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:9
Ap 3:9  Tutaj  do  z  szatański  spotkania  że  mówią  się  one  Judea  ale  nie  substancja  i  kłamstwo  tutaj  do  że  one  przyjść  i  kult  przed  stóp  twój  i  uczyć się  że  Ja  lubi  ty, wy
Ap 3:9 G2400 G1325 G1537 G4567 G4864 G3588 G3004 G1438 G1511 G2453 G2532 G3756 G1526 G0235 G5574 G2400 G4160 G2443 G0846 G2240 G2532 G4352 G1799 G4228 G4675 G2532 G1097 G3754 G1473 G0025 G4571 x
Ap 3:10 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.                                                      
Ap 3:10 o(/ti e)tE/rEsas to\n lo/gon tE=s u(pomonE=s mou, ka)gO/ se tErE/sO e)k tE=s O(/ras tou= peirasmou= tE=s mellou/sEs e)/rCHesTai e)pi\ tE=s oi)koume/nEs o(/lEs peira/sai tou\s katoikou=ntas e)pi\ tE=s gE=s.
Ap 3:10 hoti etErEsas ton logon tEs hypomonEs mu, kagO se tErEsO ek tEs hOras tu peirasmu tEs mellusEs erCHesTai epi tEs oikumenEs holEs peirasai tus katoikuntas epi tEs gEs.
Ap 3:10 c--------- v-2aai-s-- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs-- d--------- rp----as-- v-1fai-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsf- v--papgsf- v--pmn---- p--------- ra----gsf- n-----gsf- a-----gsf- v--aan---- ra----apm- v--papapm- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Ap 3:10 G3754 G5083 G3588 G3056 G3588 G5281 G3450 G2504 G4571 G5083 G1537 G3588 G5610 G3588 G3986 G3588 G3195 G2064 G1909 G3588 G3625 G3650 G3985 G3588 G2730 G1909 G3588 G1093
Ap 3:10 Skoro zachowałeś nakaz mojej wytrwałości i Ja cię zachowam od próby, która ma nadejść na cały obszar zamieszkany, by wypróbować mieszkańców ziemi.
Ap 3:10
Ap 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:10
Ap 3:10  jako  przechowywane  słowo  cierpliwość  Mój  i  Ja  zachować  ty, wy  z  godzinę  pokusa  który  przyjść  przyjść  w  wszystko  wszechświat  test  Życie  w  ziemia
Ap 3:10 G3754 G5083 G3056 G5281 G3450 G2504 G2504 G5083 G4571 G1537 G5610 G3986 G3588 G2064 G3195 G1909 G3650 G3625 G3985 G2730 G1909 G1093 x
Ap 3:11 ἔρχομαι ταχύ· κράτει ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου.                                                                                        
Ap 3:11 e)/rCHomai taCHu/: kra/tei o(\ e)/CHeis, i(/na mEdei\s la/bE| to\n ste/fano/n sou.
Ap 3:11 erCHomai taCHy: kratei ho eCHeis, hina mEdeis labE ton stefanon su.
Ap 3:11 v-1pmi-s-- a-----asn- v-2pad-s-- rr----asn- v-2pai-s-- c--------- a-----nsm- v-3aas-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gs--
Ap 3:11 G2064 G5035 G2902 G3739 G2192 G2443 G3367 G2983 G3588 G4735 G4675
Ap 3:11 Przyjdę niebawem: Trzymaj, co masz, by nikt twego wieńca nie zabrał!
Ap 3:11
Ap 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:11
Ap 3:11  Ce  grzbiet  wkrótce  Przytrzymaj  że  mieć  tak  kto  nie  zachwycony  korona  twój
Ap 3:11 G2400 G2064 G5035 G2902 G3739 G2192 G2443 G3367 G3367 G2983 G4735 G4675 x
Ap 3:12 νικῶν ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ᾿ αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ, καταβαίνουσα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν.      
Ap 3:12 o( nikO=n poiE/sO au)to\n stu=lon e)n tO=| naO=| tou= Teou= mou, kai\ e)/XO ou) mE\ e)Xe/lTE| e)/ti, kai\ gra/PSO e)p' au)to\n to\ o)/noma tou= Teou= mou kai\ to\ o)/noma tE=s po/leOs tou= Teou= mou, tE=s kainE=s *)ierousalE/m, E( katabai/nousa e)k tou= ou)ranou= a)po\ tou= Teou= mou, kai\ to\ o)/noma/ mou to\ kaino/n.
Ap 3:12 ho nikOn poiEsO auton stylon en tO naO tu Teu mu, kai eXO u mE eXelTE eti, kai graPSO ep' auton to onoma tu Teu mu kai to onoma tEs poleOs tu Teu mu, tEs kainEs ierusalEm, hE katabainusa ek tu uranu apo tu Teu mu, kai to onoma mu to kainon.
Ap 3:12 ra----nsm- v--papnsm- v-1fai-s-- rp----asm- n-----asm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- c--------- d--------- d--------- d--------- v-3aas-s-- d--------- c--------- v-1fai-s-- p--------- rp----asm- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- c--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- ra----nsf- v--papnsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- c--------- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- ra----asn- a-----asn-
Ap 3:12 G3588 G3528 G4160 G0846 G4769 G1722 G3588 G3485 G3588 G2316 G3450 G2532 G1854 G3756 G3361 G1831 G2089 G2532 G1125 G1909 G0846 G3588 G3686 G3588 G2316 G3450 G2532 G3588 G3686 G3588 G4172 G3588 G2316 G3450 G3588 G2537 G2419 G3588 G2597 G1537 G3588 G3772 G0575 G3588 G2316 G3450 G2532 G3588 G3686 G3450 G3588 G2537
Ap 3:12 Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już nie wyjdzie na zewnątrz. I na nim imię Boga mojego napiszę i imię miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, co z nieba zstępuje od mego Boga, i moje nowe imię.
Ap 3:12
Ap 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:12
Ap 3:12  Zwycięzcy  do  filar  w  Świątynia  Bóg  Mój  i  już  nie  będzie  obecnie  i  pisać  w  To  nazwa  Bóg  Mój  i  nazwa  grad  Bóg  Mój  nowy  Jerozolima  Dalszy  Dalszy  z  niebo  z  Bóg  Mój  i  nazwa  Mój  nowy
Ap 3:12 G3528 G4160 G4769 G1722 G3485 G2316 G3450 G2532 G2089 G3364 G1831 G1854 G2532 G1125 G1909 G0846 G3686 G2316 G3450 G2532 G3686 G4172 G2316 G3450 G2537 G2419 G2597 G2597 G1537 G3772 G0575 G2316 G3450 G2532 G3686 G3450 G2537 x
Ap 3:13 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.                                                                                          
Ap 3:13 o( e)/CHOn ou)=s a)kousa/tO ti/ to\ pneu=ma le/gei tai=s e)kklEsi/ais.
Ap 3:13 ho eCHOn us akusatO ti to pneuma legei tais ekklEsiais.
Ap 3:13 ra----nsm- v--papnsm- n-----asn- v-3aad-s-- ri----asn- ra----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- ra----dpf- n-----dpf-
Ap 3:13 G3588 G2192 G3775 G0191 G5101 G3588 G4151 G3004 G3588 G1577
Ap 3:13 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
Ap 3:13
Ap 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:13
Ap 3:13  O  ucho  słyszy  że  Duch  mówi  kościoły
Ap 3:13 G2192 G3775 G0191 G5101 G4151 G3004 G1577 x
Ap 3:14 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει Ἀμήν, μάρτυς πιστὸς καὶ ἀληθινός, ἀρχὴ τῆς κτίσεως τοῦ θεοῦ·                                                              
Ap 3:14 *kai\ tO=| a)gge/lO| tE=s e)n *laodikei/a| e)kklEsi/as gra/PSon: *ta/de le/gei o( *)amE/n, o( ma/rtus o( pisto\s kai\ a)lETino/s, E( a)rCHE\ tE=s kti/seOs tou= Teou=:
Ap 3:14 kai tO aNgelO tEs en laodikeia ekklEsias graPSon: tade legei ho amEn, ho martys ho pistos kai alETinos, hE arCHE tEs ktiseOs tu Teu:
Ap 3:14 c--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsf- p--------- n-----dsf- n-----gsf- v-2aad-s-- rd----apn- v-3pai-s-- ra----nsm- x--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- c--------- a-----nsm- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 3:14 G2532 G3588 G0032 G3588 G1722 G2993 G1577 G1125 G3592 G3004 G3588 G0281 G3588 G3144 G3588 G4103 G2532 G0228 G3588 G0746 G3588 G2937 G3588 G2316
Ap 3:14 Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego:
Ap 3:14
Ap 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:14
Ap 3:14  I  Angela  Laodycei  Kościół  Pisać  tak  mówi  Amen  świadek  prawdziwy  i  prawdziwy  początek stworzenia  Bóg
Ap 3:14 G2532 G0032 G2994 G1577 G1125 G3592 G3004 G0281 G3144 G4103 G2532 G0228 G0746 G2937 G2316 x
Ap 3:15 Οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός. ὄφελον ψυχρὸς ἦς ζεστός.                                                                                
Ap 3:15 *oi)=da/ sou ta\ e)/rga, o(/ti ou)/te PSuCHro\s ei)= ou)/te DZesto/s. o)/felon PSuCHro\s E)=s E)\ DZesto/s.
Ap 3:15 oida su ta erga, hoti ute PSyCHros ei ute DZestos. ofelon PSyCHros Es E DZestos.
Ap 3:15 v-1xai-s-- rp----gs-- ra----apn- n-----apn- d--------- c--------- a-----nsm- v-2pai-s-- c--------- a-----nsm- x--------- a-----nsm- v-2iai-s-- c--------- a-----nsm-
Ap 3:15 G1492 G4675 G3588 G2041 G3754 G3777 G5593 G1488 G3777 G2200 G3785 G5593 G2258 G2228 G2200
Ap 3:15 Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie jesteś. Obyś był zimny albo gorący!
Ap 3:15
Ap 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:15
Ap 3:15  wiedzieć  twój  spraw  ty, wy  ani  zimno  ani  gorąco  jeśli  by  był  zimno  lub  gorąco
Ap 3:15 G1492 G4675 G2041 G1488 G3777 G5593 G3777 G2200 G3785 G3785 G1498 G5593 G2228 G2200 x
Ap 3:16 οὕτως, ὅτι χλιαρὸς εἶ καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου.                                                                              
Ap 3:16 ou(/tOs, o(/ti CHliaro\s ei)= kai\ ou)/te DZesto\s ou)/te PSuCHro/s, me/llO se e)me/sai e)k tou= sto/mato/s mou.
Ap 3:16 hutOs, hoti CHliaros ei kai ute DZestos ute PSyCHros, mellO se emesai ek tu stomatos mu.
Ap 3:16 d--------- c--------- a-----nsm- v-2pai-s-- c--------- c--------- a-----nsm- c--------- a-----nsm- v-1pai-s-- rp----as-- v--aan---- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gs--
Ap 3:16 G3779 G3754 G5513 G1488 G2532 G3777 G2200 G3777 G5593 G3195 G4571 G1692 G1537 G3588 G4750 G3450
Ap 3:16 A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust.
Ap 3:16
Ap 3:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:16
Ap 3:16  Ale  jako  ty, wy  ciepły  i  nie  gorąco  i  nie  zimno  rzygać  rzygać  ty, wy  z  usta  Mój
Ap 3:16 G3779 G3754 G1488 G5513 G2532 G3777 G2200 G3777 G3777 G5593 G1692 G3195 G4571 G1537 G4750 G3450 x
Ap 3:17 ὅτι λέγεις ὅτι Πλούσιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδὲν χρείαν ἔχω, καὶ οὐκ οἶδας ὅτι σὺ εἶ ταλαίπωρος καὶ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς καὶ γυμνός,                                                        
Ap 3:17 o(/ti le/geis o(/ti *plou/sio/s ei)mi kai\ peplou/tEka kai\ ou)de\n CHrei/an e)/CHO, kai\ ou)k oi)=das o(/ti su\ ei)= o( talai/pOros kai\ e)leeino\s kai\ ptOCHo\s kai\ tuflo\s kai\ gumno/s,
Ap 3:17 hoti legeis hoti plusios eimi kai peplutEka kai uden CHreian eCHO, kai uk oidas hoti sy ei ho talaipOros kai eleeinos kai ptOCHos kai tyflos kai gymnos,
Ap 3:17 c--------- v-2pai-s-- c--------- a-----nsm- v-1pai-s-- c--------- v-1xai-s-- c--------- a-----asn- n-----asf- v-1pai-s-- c--------- d--------- v-2xai-s-- c--------- rp----ns-- v-2pai-s-- ra----nsm- a-----nsm- c--------- a-----nsm- c--------- a-----nsm- c--------- a-----nsm- c--------- a-----nsm-
Ap 3:17 G3754 G3004 G3754 G4145 G1510 G2532 G4147 G2532 G3762 G5532 G2192 G2532 G3756 G1492 G3754 G4771 G1488 G3588 G5005 G2532 G1652 G2532 G4434 G2532 G5185 G2532 G1131
Ap 3:17 Ty bowiem mówisz: Jestem bogaty, i wzbogaciłem się, i niczego mi nie potrzeba, a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości, i biedny i ślepy, i nagi.
Ap 3:17
Ap 3:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:17
Ap 3:17  Dla  powiedzieć  Ja  bogaty  majątek  i  ani  w  niż  mieć  potrzeb  i  nie  wiedzieć  że  ty, wy  nieszczęśliwy  i  żałosny  i  Nisza  i  ślepy  i  nagi
Ap 3:17 G3754 G3004 G1510 G4145 G4147 G2532 G3762 G3762 G3762 G2192 G5532 G2532 G3756 G1492 G3754 G4771 G5005 G2532 G1652 G2532 G4434 G2532 G5185 G2532 G1131 x
Ap 3:18 συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ᾿ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκὰ ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός σου, καὶ κολλ[ο]ύριον ἐγχρῖσαι τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς.                                              
Ap 3:18 sumbouleu/O soi a)gora/sai par' e)mou= CHrusi/on pepurOme/non e)k puro\s i(/na ploutE/sE|s, kai\ i(ma/tia leuka\ i(/na periba/lE| kai\ mE\ fanerOTE=| E( ai)sCHu/nE tE=s gumno/tEto/s sou, kai\ koll[o]u/rion e)gCHri=sai tou\s o)fTalmou/s sou i(/na ble/pE|s.
Ap 3:18 symbuleuO soi agorasai par' emu CHrysion pepyrOmenon ek pyros hina plutEsEs, kai himatia leuka hina peribalE kai mE fanerOTE hE aisCHynE tEs gymnotEtos su, kai koll[o]yrion eNCHrisai tus ofTalmus su hina blepEs.
Ap 3:18 v-1pai-s-- rp----ds-- v--aan---- p--------- rp----gs-- n-----asn- v--xppasn- p--------- n-----gsn- c--------- v-2aas-s-- c--------- n-----apn- a-----apn- c--------- v-2ams-s-- c--------- d--------- v-3aps-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs-- c--------- n-----asn- v--aan---- ra----apm- n-----apm- rp----gs-- c--------- v-2pas-s--
Ap 3:18 G4823 G4671 G0059 G3844 G1700 G5553 G4448 G1537 G4442 G2443 G4147 G2532 G2440 G3022 G2443 G4016 G2532 G3361 G5319 G3588 G0152 G3588 G1132 G4675 G2532 G2854 G1472 G3588 G3788 G4675 G2443 G0991
Ap 3:18 Radzę ci kupić u mnie złota w ogniu oczyszczonego, abyś się wzbogacił, i białe szaty, abyś się oblókł, a nie ujawniła się haniebna twa nagość, i balsamu do namaszczenia twych oczu, byś widział.
Ap 3:18
Ap 3:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:18
Ap 3:18  Doradzać  ty, wy  kupować  w  Mnie  złoto  ogień  oczyszczony  że  wzbogacone  i  biały  odzież  że  ubrać  i  nie  widoczny  był  wstyd  nagość  swój  i  oczny  maść  namaszczać  oczy  twój  że  zobaczyć
Ap 3:18 G4823 G4671 G0059 G3844 G1700 G5553 G4442 G4448 G2443 G4147 G2532 G3022 G2440 G2443 G4016 G2532 G3361 G5319 G5319 G0152 G1132 G4675 G2532 G2854 G2854 G1472 G3788 G4675 G2443 G0991 x
Ap 3:19 ἐγὼ ὅσους ἐὰν φιλῶ ἐλέγχω καὶ παιδεύω· ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον.                                                                                        
Ap 3:19 e)gO\ o(/sous e)a\n filO= e)le/gCHO kai\ paideu/O: DZE/leue ou)=n kai\ metano/Eson.
Ap 3:19 egO hosus ean filO eleNCHO kai paideuO: DZEleue un kai metanoEson.
Ap 3:19 rp----ns-- rr----apm- x--------- v-1pas-s-- v-1pai-s-- c--------- v-1pai-s-- v-2pad-s-- c--------- c--------- v-2aad-s--
Ap 3:19 G1473 G3745 G1437 G5368 G1651 G2532 G3811 G2206 G3767 G2532 G3340
Ap 3:19 Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy i nawróć się!
Ap 3:19
Ap 3:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:19
Ap 3:19  Kogo  Kogo  Ja  miłość  nagana  i  karać  Tak  czy  gorliwy  i  Żałować
Ap 3:19 G1437 G3745 G1473 G5368 G1651 G2532 G3811 G3767 G2206 G2206 G2532 G3340 x
Ap 3:20 ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, [καὶ] εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ᾿ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ᾿ ἐμοῦ.                                                    
Ap 3:20 i)dou\ e(/stEka e)pi\ tE\n Tu/ran kai\ krou/O: e)a/n tis a)kou/sE| tE=s fOnE=s mou kai\ a)noi/XE| tE\n Tu/ran, [kai\] ei)seleu/somai pro\s au)to\n kai\ deipnE/sO met' au)tou= kai\ au)to\s met' e)mou=.
Ap 3:20 idu hestEka epi tEn Tyran kai kruO: ean tis akusE tEs fOnEs mu kai anoiXE tEn Tyran, [kai] eiseleusomai pros auton kai deipnEsO met' autu kai autos met' emu.
Ap 3:20 x--------- v-1xai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-1pai-s-- c--------- ri----nsm- v-3aas-s-- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs-- c--------- v-3aas-s-- ra----asf- n-----asf- d--------- v-1fmi-s-- p--------- rp----asm- c--------- v-1fai-s-- p--------- rp----gsm- c--------- rp----nsm- p--------- rp----gs--
Ap 3:20 G2400 G2476 G1909 G3588 G2374 G2532 G2925 G1437 G5100 G0191 G3588 G5456 G3450 G2532 G0455 G3588 G2374 G2532 G1525 G4314 G0846 G2532 G1172 G3326 G0846 G2532 G0846 G3326 G1700
Ap 3:20 Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.
Ap 3:20
Ap 3:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:20
Ap 3:20  Ce  stoisko  w  Drzwi  i  pukać  jeśli  kto  słyszeć  głos  Mój  i  otwiera  drzwi  przyjdzie  do  to  i  będzie  sup  z  go  i  on  z  Mnie
Ap 3:20 G2400 G2476 G1909 G2374 G2532 G2925 G1437 G5100 G0191 G5456 G3450 G2532 G0455 G2374 G1525 G4314 G0846 G2532 G1172 G1172 G3326 G0846 G2532 G0846 G3326 G1700 x
Ap 3:21 νικῶν δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ.                                                              
Ap 3:21 o( nikO=n dO/sO au)tO=| kaTi/sai met' e)mou= e)n tO=| Tro/nO| mou, O(s ka)gO\ e)ni/kEsa kai\ e)ka/Tisa meta\ tou= patro/s mou e)n tO=| Tro/nO| au)tou=.
Ap 3:21 ho nikOn dOsO autO kaTisai met' emu en tO TronO mu, hOs kagO enikEsa kai ekaTisa meta tu patros mu en tO TronO autu.
Ap 3:21 ra----nsm- v--papnsm- v-1fai-s-- rp----dsm- v--aan---- p--------- rp----gs-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gs-- c--------- d--------- v-1aai-s-- c--------- v-1aai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm-
Ap 3:21 G3588 G3528 G1325 G0846 G2523 G3326 G1700 G1722 G3588 G2362 G3450 G5613 G2504 G3528 G2532 G2523 G3326 G3588 G3962 G3450 G1722 G3588 G2362 G0846
Ap 3:21 Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie.
Ap 3:21
Ap 3:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:21
Ap 3:21  Zwycięzcy  Panie  dostać  z  Mnie  w  tron  Mój  jako  i  Ja  wygrałem  i  sob  z  Ojciec  Mój  w  tron  Jego
Ap 3:21 G3528 G1325 G2523 G3326 G1700 G1722 G2362 G3450 G5613 G2504 G2504 G3528 G2532 G2523 G3326 G3962 G3450 G1722 G2362 G0846 x
Ap 3:22 ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.                                                                                          
Ap 3:22 o( e)/CHOn ou)=s a)kousa/tO ti/ to\ pneu=ma le/gei tai=s e)kklEsi/ais.
Ap 3:22 ho eCHOn us akusatO ti to pneuma legei tais ekklEsiais.
Ap 3:22 ra----nsm- v--papnsm- n-----asn- v-3aad-s-- ri----asn- ra----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- ra----dpf- n-----dpf-
Ap 3:22 G3588 G2192 G3775 G0191 G5101 G3588 G4151 G3004 G3588 G1577
Ap 3:22 Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.
Ap 3:22
Ap 3:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 3:22
Ap 3:22  O  ucho  słyszy  że  Duch  mówi  kościoły
Ap 3:22 G2192 G3775 G0191 G5101 G4151 G3004 G1577 x
Copyright by Cezary Podolski