Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap4      do_str_głównej      do_Ap6      
Ap 5:1 Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ὄπισθεν, κατεσφραγισμένον σφραγῖσιν ἑπτά.                                                                        
Ap 5:1 *kai\ ei)=don e)pi\ tE\n deXia\n tou= kaTEme/nou e)pi\ tou= Tro/nou bibli/on gegramme/non e)/sOTen kai\ o)/pisTen, katesfragisme/non sfragi=sin e(pta/.
Ap 5:1 kai eidon epi tEn deXian tu kaTEmenu epi tu Tronu biblion gegrammenon esOTen kai opisTen, katesfragismenon sfragisin hepta.
Ap 5:1 c--------- v-1aai-s-- p--------- ra----asf- a-----asf- ra----gsm- v--pmpgsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- n-----asn- v--xppasn- d--------- c--------- d--------- v--xppasn- n-----dpf- a-----dpf-
Ap 5:1 G2532 G1492 G1909 G3588 G1188 G3588 G2521 G1909 G3588 G2362 G0975 G1125 G2081 G2532 G3693 G2696 G4973 G2033
Ap 5:1 I ujrzałem na prawej ręce Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie zapieczętowaną na siedem pieczęci.
Ap 5:1
Ap 5:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 5:1
Ap 5:1  I  online  w  prawa ręka  Który siedział  w  tron  książka  napisany  wewnątrz  i  tył  zapieczętowany  rodzina  uszczelnienia
Ap 5:1 G2532 G1492 G1909 G1188 G2521 G1909 G2362 G0975 G1125 G2081 G2532 G3693 G2696 G2033 G4973 x
Ap 5:2 καὶ εἶδον ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ μεγάλῃ, Τίς ἄξιος ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ λῦσαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ;                                                                        
Ap 5:2 kai\ ei)=don a)/ggelon i)sCHuro\n kEru/ssonta e)n fOnE=| mega/lE|, *ti/s a)/Xios a)noi=Xai to\ bibli/on kai\ lu=sai ta\s sfragi=das au)tou=;
Ap 5:2 kai eidon aNgelon isCHyron kEryssonta en fOnE megalE, tis aXios anoiXai to biblion kai lysai tas sfragidas autu;
Ap 5:2 c--------- v-1aai-s-- n-----asm- a-----asm- v--papasm- p--------- n-----dsf- a-----dsf- ri----nsm- a-----nsm- v--aan---- ra----asn- n-----asn- c--------- v--aan---- ra----apf- n-----apf- rp----gsn-
Ap 5:2 G2532 G1492 G0032 G2478 G2784 G1722 G5456 G3173 G5101 G0514 G0455 G3588 G0975 G2532 G3089 G3588 G4973 G0846
Ap 5:2 I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?
Ap 5:2
Ap 5:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 5:2
Ap 5:2  I  online  Angela  silny  głoszenia  głośno  głos  kto  godny  otwarte  UIS  książka  i  zdejmować  Wydrukować  jego
Ap 5:2 G2532 G1492 G0032 G2478 G2784 G3173 G5456 G5101 G0514 G0455 G3588 G0975 G2532 G3089 G4973 G0846 x
Ap 5:3 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἐν τῷ οὐρανῷ οὐδὲ ἐπὶ τῆς γῆς οὐδὲ ὑποκάτω τῆς γῆς ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό.                                                                    
Ap 5:3 kai\ ou)dei\s e)du/nato e)n tO=| ou)ranO=| ou)de\ e)pi\ tE=s gE=s ou)de\ u(poka/tO tE=s gE=s a)noi=Xai to\ bibli/on ou)/te ble/pein au)to/.
Ap 5:3 kai udeis edynato en tO uranO ude epi tEs gEs ude hypokatO tEs gEs anoiXai to biblion ute blepein auto.
Ap 5:3 c--------- a-----nsm- v-3imi-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v--aan---- ra----asn- n-----asn- c--------- v--pan---- rp----asn-
Ap 5:3 G2532 G3762 G1410 G1722 G3588 G3772 G3761 G1909 G3588 G1093 G3761 G5270 G3588 G1093 G0455 G3588 G0975 G3777 G0991 G0846
Ap 5:3 A nie mógł nikt - na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią - otworzyć księgi ani na nią patrzeć.
Ap 5:3
Ap 5:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 5:3
Ap 5:3  I  żaden  może  w  niebo  ani  w  ziemia  ani  pod  ziemia  otwarte  UIS  książka  ani  zobaczyć  to
Ap 5:3 G2532 G3762 G1410 G1722 G3772 G3761 G1909 G1093 G3761 G5270 G1093 G0455 G3588 G0975 G3761 G0991 G0846 x
Ap 5:4 καὶ ἔκλαιον πολὺ ὅτι οὐδεὶς ἄξιος εὑρέθη ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον οὔτε βλέπειν αὐτό.                                                                                  
Ap 5:4 kai\ e)/klaion polu\ o(/ti ou)dei\s a)/Xios eu(re/TE a)noi=Xai to\ bibli/on ou)/te ble/pein au)to/.
Ap 5:4 kai eklaion poly hoti udeis aXios heureTE anoiXai to biblion ute blepein auto.
Ap 5:4 c--------- v-1iai-s-- a-----asn- c--------- a-----nsm- a-----nsm- v-3api-s-- v--aan---- ra----asn- n-----asn- c--------- v--pan---- rp----asn-
Ap 5:4 G2532 G2799 G4183 G3754 G3762 G0514 G2147 G0455 G3588 G0975 G3777 G0991 G0846
Ap 5:4 A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć.
Ap 5:4
Ap 5:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 5:4
Ap 5:4  I  Ja  wiele  płacz  że  nikt  znalezionych  Przyzwoity  otwarte  i  czytać  UIS  książka  i  nawet  zobaczyć  to
Ap 5:4 G2532 G1473 G4183 G2799 G3754 G3762 G2147 G0514 G0455 G2532 G0314 G3588 G0975 G3777 G3777 G0991 G0846 x
Ap 5:5 καὶ εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγει μοι, Μὴ κλαῖε· ἰδοὺ ἐνίκησεν λέων ἐκ τῆς φυλῆς Ἰούδα, ῥίζα Δαυίδ, ἀνοῖξαι τὸ βιβλίον καὶ τὰς ἑπτὰ σφραγῖδας αὐτοῦ.                                                  
Ap 5:5 kai\ ei(=s e)k tO=n presbute/rOn le/gei moi, *mE\ klai=e: i)dou\ e)ni/kEsen o( le/On o( e)k tE=s fulE=s *)iou/da, E( r(i/DZa *daui/d, a)noi=Xai to\ bibli/on kai\ ta\s e(pta\ sfragi=das au)tou=.
Ap 5:5 kai heis ek tOn presbyterOn legei moi, mE klaie: idu enikEsen ho leOn ho ek tEs fylEs iuda, hE riDZa dauid, anoiXai to biblion kai tas hepta sfragidas autu.
Ap 5:5 c--------- a-----nsm- p--------- ra----gpm- a-----gpm- v-3pai-s-- rp----ds-- d--------- v-2pad-s-- x--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- n-----gsm- ra----nsf- n-----nsf- n-----gsm- v--aan---- ra----asn- n-----asn- c--------- ra----apf- a-----apf- n-----apf- rp----gsn-
Ap 5:5 G2532 G1520 G1537 G3588 G4245 G3004 G3427 G3361 G2799 G2400 G3528 G3588 G3023 G3588 G1537 G3588 G5443 G2448 G3588 G4491 G1138 G0455 G3588 G0975 G2532 G3588 G2033 G4973 G0846
Ap 5:5 I mówi do mnie jeden ze Starców: Przestań płakać: Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci.
Ap 5:5
Ap 5:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 5:5
Ap 5:5  I  jeden  z  starszych  powiedział  mnie  nie  płakać  tutaj  lew  z  z  kolano  Juda  korzeń  Dawid  wygrałem  otwarte  UIS  książka  i  zdejmować  siedem  uszczelnienia  jego
Ap 5:5 G2532 G1520 G1537 G4245 G3004 G3427 G3361 G2799 G2400 G3023 G1537 G5607 G5443 G2455 G4491 G1138 G3528 G0455 G3588 G0975 G2532 G3089 G2033 G4973 G0846 x
Ap 5:6 Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον, ἔχων κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά, οἵ εἰσιν τὰ [ἑπτὰ] πνεύματα τοῦ θεοῦ ἀπεσταλμένοι εἰς πᾶσαν τὴν γῆν.                                  
Ap 5:6 *kai\ ei)=don e)n me/sO| tou= Tro/nou kai\ tO=n tessa/rOn DZO/|On kai\ e)n me/sO| tO=n presbute/rOn a)rni/on e(stEko\s O(s e)sfagme/non, e)/CHOn ke/rata e(pta\ kai\ o)fTalmou\s e(pta/, oi(/ ei)sin ta\ [e(pta\] pneu/mata tou= Teou= a)pestalme/noi ei)s pa=san tE\n gE=n.
Ap 5:6 kai eidon en mesO tu Tronu kai tOn tessarOn DZOOn kai en mesO tOn presbyterOn arnion hestEkos hOs esfagmenon, eCHOn kerata hepta kai ofTalmus hepta, hoi eisin ta [hepta] pneumata tu Teu apestalmenoi eis pasan tEn gEn.
Ap 5:6 c--------- v-1aai-s-- p--------- a-----dsn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----gpn- a-----gpn- n-----gpn- c--------- p--------- a-----dsn- ra----gpm- a-----gpm- n-----nsn- v--xapnsn- c--------- v--xppnsn- v--papnsm- n-----apn- a-----apn- c--------- n-----apm- a-----apm- rr----npm- v-3pai-p-- ra----npn- a-----npn- n-----npn- ra----gsm- n-----gsm- v--xppnpm- p--------- a-----asf- ra----asf- n-----asf-
Ap 5:6 G2532 G1492 G1722 G3319 G3588 G2362 G2532 G3588 G5064 G2226 G2532 G1722 G3319 G3588 G4245 G0721 G2476 G5613 G4969 G2192 G2768 G2033 G2532 G3788 G2033 G3739 G1526 G3588 G2033 G4151 G3588 G2316 G0649 G1519 G3956 G3588 G1093
Ap 5:6 I ujrzałem między tronem z czworgiem Zwierząt a kręgiem Starców stojącego Baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię.
Ap 5:6
Ap 5:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 5:6
Ap 5:6  I  spojrzał  i  tutaj  środek  środek  tron  i  cztery  Zwierząt  i  środek  środek  starszych  był  Baranek  jako  zabity  o  siedem  rogi  i  siedem  oczy  że  substancja  siedem  Duchy  Bóg  wysłane  w  wszystko  ziemia
Ap 5:6 G2532 G1492 G2532 G2400 G1722 G3319 G2362 G2532 G5064 G2226 G2532 G1722 G3319 G4245 G2476 G0721 G5613 G4969 G2192 G2033 G2768 G2532 G2033 G3788 G3739 G1526 G2033 G4151 G2316 G0649 G1519 G3956 G1093 x
Ap 5:7 καὶ ἦλθεν καὶ εἴληφεν ἐκ τῆς δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου.                                                                                    
Ap 5:7 kai\ E)=lTen kai\ ei)/lEfen e)k tE=s deXia=s tou= kaTEme/nou e)pi\ tou= Tro/nou.
Ap 5:7 kai ElTen kai eilEfen ek tEs deXias tu kaTEmenu epi tu Tronu.
Ap 5:7 c--------- v-3aai-s-- c--------- v-3xai-s-- p--------- ra----gsf- a-----gsf- ra----gsm- v--pmpgsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 5:7 G2532 G2064 G2532 G2983 G1537 G3588 G1188 G3588 G2521 G1909 G3588 G2362
Ap 5:7 On poszedł, i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę.
Ap 5:7
Ap 5:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 5:7
Ap 5:7  I  przyjść  i  miał  książka  z  prawa ręka  Który siedział  w  tron
Ap 5:7 G2532 G2064 G2532 G2983 G0975 G1537 G1188 G2521 G1909 G2362 x
Ap 5:8 καὶ ὅτε ἔλαβεν τὸ βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες ἕκαστος κιθάραν καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων.                                              
Ap 5:8 kai\ o(/te e)/laben to\ bibli/on, ta\ te/ssara DZO=|a kai\ oi( ei)/kosi te/ssares presbu/teroi e)/pesan e)nO/pion tou= a)rni/ou, e)/CHontes e(/kastos kiTa/ran kai\ fia/las CHrusa=s gemou/sas Tumiama/tOn, ai(/ ei)sin ai( proseuCHai\ tO=n a(gi/On.
Ap 5:8 kai hote elaben to biblion, ta tessara DZOa kai hoi eikosi tessares presbyteroi epesan enOpion tu arniu, eCHontes hekastos kiTaran kai fialas CHrysas gemusas TymiamatOn, hai eisin hai proseuCHai tOn hagiOn.
Ap 5:8 c--------- c--------- v-3aai-s-- ra----asn- n-----asn- ra----npn- a-----npn- n-----npn- c--------- ra----npm- a-----npm- a-----npm- a-----npm- v-3aai-p-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v--papnpm- a-----nsm- n-----asf- c--------- n-----apf- a-----apf- v--papapf- n-----gpn- rr----npf- v-3pai-p-- ra----npf- n-----npf- ra----gpm- a-----gpm-
Ap 5:8 G2532 G3753 G2983 G3588 G0975 G3588 G5064 G2226 G2532 G3588 G1501 G5064 G4245 G4098 G1799 G3588 G0721 G2192 G1538 G2788 G2532 G5357 G5552 G1073 G2368 G3739 G1526 G3588 G4335 G3588 G0040
Ap 5:8 A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych.
Ap 5:8
Ap 5:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 5:8
Ap 5:8  I  kiedy  miał  książka  cztery  Zwierząt  i  dwadzieścia  cztery  Starszy  Pali  przed  Baranek  o  każdy  gusli  i  złoto  Kręgle  pełny  kadzidło  że  substancja  Modlitwa  Świętych
Ap 5:8 G2532 G3753 G2983 G0975 G5064 G2226 G2532 G1501 G5064 G4245 G4098 G1799 G0721 G2192 G1538 G2788 G2532 G5552 G5357 G1073 G2368 G3739 G1526 G4335 G0040 x
Ap 5:9 καὶ ᾄδουσιν ᾠδὴν καινὴν λέγοντες, Ἄξιος εἶ λαβεῖν τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγης καὶ ἠγόρασας τῷ θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους,                                        
Ap 5:9 kai\ a)/|dousin O)|dE\n kainE\n le/gontes, *)/aXios ei)= labei=n to\ bibli/on kai\ a)noi=Xai ta\s sfragi=das au)tou=, o(/ti e)sfa/gEs kai\ E)go/rasas tO=| TeO=| e)n tO=| ai(/mati/ sou e)k pa/sEs fulE=s kai\ glO/ssEs kai\ laou= kai\ e)/Tnous,
Ap 5:9 kai adusin OdEn kainEn legontes, aXios ei labein to biblion kai anoiXai tas sfragidas autu, hoti esfagEs kai Egorasas tO TeO en tO haimati su ek pasEs fylEs kai glOssEs kai lau kai eTnus,
Ap 5:9 c--------- v-3pai-p-- n-----asf- a-----asf- v--papnpm- a-----nsm- v-2pai-s-- v--aan---- ra----asn- n-----asn- c--------- v--aan---- ra----apf- n-----apf- rp----gsn- c--------- v-2api-s-- c--------- v-2aai-s-- ra----dsm- n-----dsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- p--------- a-----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- n-----gsm- c--------- n-----gsn-
Ap 5:9 G2532 G0103 G5603 G2537 G3004 G0514 G1488 G2983 G3588 G0975 G2532 G0455 G3588 G4973 G0846 G3754 G4969 G2532 G0059 G3588 G2316 G1722 G3588 G0129 G4675 G1537 G3956 G5443 G2532 G1100 G2532 G2992 G2532 G1484
Ap 5:9 I taką nową pieśń śpiewają: Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu,
Ap 5:9
Ap 5:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 5:9
Ap 5:9  I  śpiewać  nowy  pieśń  mówi  godny  ty, wy  wziąć  książka  i  zdejmować  to  Wydrukować  dla  był  zabity  i  Krew  Własne  umorzone  nas  Bóg  z  wszystko  kolano  i  Język  i  Osoby  i  plemię
Ap 5:9 G2532 G0103 G2537 G5603 G3004 G0514 G1488 G2983 G0975 G2532 G0455 G0846 G4973 G3754 G4969 G4969 G2532 G0129 G4675 G0059 G2248 G2316 G1537 G3956 G5443 G2532 G1100 G2532 G2992 G2532 G1484 x
Ap 5:10 καὶ ἐποίησας αὐτοὺς τῷ θεῷ ἡμῶν βασιλείαν καὶ ἱερεῖς, καὶ βασιλεύσουσιν ἐπὶ τῆς γῆς.                                                                                
Ap 5:10 kai\ e)poi/Esas au)tou\s tO=| TeO=| E(mO=n basilei/an kai\ i(erei=s, kai\ basileu/sousin e)pi\ tE=s gE=s.
Ap 5:10 kai epoiEsas autus tO TeO hEmOn basileian kai hiereis, kai basileususin epi tEs gEs.
Ap 5:10 c--------- v-2aai-s-- rp----apm- ra----dsm- n-----dsm- rp----gp-- n-----asf- c--------- n-----apm- c--------- v-3fai-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Ap 5:10 G2532 G4160 G0846 G3588 G2316 G2257 G0932 G2532 G2409 G2532 G0936 G1909 G3588 G1093
Ap 5:10 i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi.
Ap 5:10
Ap 5:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 5:10
Ap 5:10  i  kute  nas  królów  i  kapłanów  Bóg  nasz  i  będzie  królować  w  ziemia
Ap 5:10 G2532 G4160 G2248 G0935 G2532 G2409 G2316 G2257 G2532 G0936 G0936 G1909 G1093 x
Ap 5:11 Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀγγέλων πολλῶν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν ζῴων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, καὶ ἦν ἀριθμὸς αὐτῶν μυριάδες μυριάδων καὶ χιλιάδες χιλιάδων,                                                        
Ap 5:11 *kai\ ei)=don, kai\ E)/kousa fOnE\n a)gge/lOn pollO=n ku/klO| tou= Tro/nou kai\ tO=n DZO/|On kai\ tO=n presbute/rOn, kai\ E)=n o( a)riTmo\s au)tO=n muria/des muria/dOn kai\ CHilia/des CHilia/dOn,
Ap 5:11 kai eidon, kai Ekusa fOnEn aNgelOn pollOn kyklO tu Tronu kai tOn DZOOn kai tOn presbyterOn, kai En ho ariTmos autOn myriades myriadOn kai CHiliades CHiliadOn,
Ap 5:11 c--------- v-1aai-s-- c--------- v-1aai-s-- n-----asf- n-----gpm- a-----gpm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----gpn- n-----gpn- c--------- ra----gpm- a-----gpm- c--------- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gpm- n-----npf- n-----gpf- c--------- n-----npf- n-----gpf-
Ap 5:11 G2532 G1492 G2532 G0191 G5456 G0032 G4183 G2945 G3588 G2362 G2532 G3588 G2226 G2532 G3588 G4245 G2532 G2258 G3588 G0706 G0846 G3461 G3461 G2532 G5505 G5505
Ap 5:11 I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy,
Ap 5:11
Ap 5:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 5:11
Ap 5:11  I  online  i  słyszałem  głos  wiele  Anioły  około  tron  i  Zwierząt  i  starszych  i  numer  ich  był  Ciemność  tak  i  tysiące  tysiące
Ap 5:11 G2532 G1492 G2532 G0191 G5456 G4183 G0032 G2943 G2362 G2532 G2226 G2532 G4245 G2532 G0706 G0846 G2258 G3461 G3461 G2532 G5505 G5505 x
Ap 5:12 λέγοντες φωνῇ μεγάλῃ, Ἄξιόν ἐστιν τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον λαβεῖν τὴν δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν καὶ ἰσχὺν καὶ τιμὴν καὶ δόξαν καὶ εὐλογίαν.                                                            
Ap 5:12 le/gontes fOnE=| mega/lE|, *)/aXio/n e)stin to\ a)rni/on to\ e)sfagme/non labei=n tE\n du/namin kai\ plou=ton kai\ sofi/an kai\ i)sCHu\n kai\ timE\n kai\ do/Xan kai\ eu)logi/an.
Ap 5:12 legontes fOnE megalE, aXion estin to arnion to esfagmenon labein tEn dynamin kai pluton kai sofian kai isCHyn kai timEn kai doXan kai eulogian.
Ap 5:12 v--papnpm- n-----dsf- a-----dsf- a-----nsn- v-3pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- v--xppnsn- v--aan---- ra----asf- n-----asf- c--------- n-----asm- c--------- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- n-----asf-
Ap 5:12 G3004 G5456 G3173 G0514 G2076 G3588 G0721 G3588 G4969 G2983 G3588 G1411 G2532 G4149 G2532 G4678 G2532 G2479 G2532 G5092 G2532 G1391 G2532 G2129
Ap 5:12 mówiących głosem donośnym: Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo.
Ap 5:12
Ap 5:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 5:12
Ap 5:12  powiedział  głośno  głos  godny  Baranek  zabity  wziąć  siła  i  bogactwo  i  mądrość  i  twierdza  i  honor  i  chwała  i  błogosławieństwo
Ap 5:12 G3004 G3173 G5456 G0514 G0721 G4969 G2983 G1411 G2532 G4149 G2532 G4678 G2532 G2479 G2532 G5092 G2532 G1391 G2532 G2129 x
Ap 5:13 καὶ πᾶν κτίσμα ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὑποκάτω τῆς γῆς καὶ ἐπὶ τῆς θαλάσσης, καὶ τὰ ἐν αὐτοῖς πάντα, ἤκουσα λέγοντας, Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ εὐλογία καὶ τιμὴ καὶ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.        
Ap 5:13 kai\ pa=n kti/sma o(\ e)n tO=| ou)ranO=| kai\ e)pi\ tE=s gE=s kai\ u(poka/tO tE=s gE=s kai\ e)pi\ tE=s Tala/ssEs, kai\ ta\ e)n au)toi=s pa/nta, E)/kousa le/gontas, *tO=| kaTEme/nO| e)pi\ tO=| Tro/nO| kai\ tO=| a)rni/O| E( eu)logi/a kai\ E( timE\ kai\ E( do/Xa kai\ to\ kra/tos ei)s tou\s ai)O=nas tO=n ai)O/nOn.
Ap 5:13 kai pan ktisma ho en tO uranO kai epi tEs gEs kai hypokatO tEs gEs kai epi tEs TalassEs, kai ta en autois panta, Ekusa legontas, tO kaTEmenO epi tO TronO kai tO arniO hE eulogia kai hE timE kai hE doXa kai to kratos eis tus aiOnas tOn aiOnOn.
Ap 5:13 c--------- a-----asn- n-----asn- rr----nsn- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----apn- p--------- rp----dpm- a-----apn- v-1aai-s-- v--papapm- ra----dsm- v--pmpdsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsn- n-----nsn- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm-
Ap 5:13 G2532 G3956 G2938 G3739 G1722 G3588 G3772 G2532 G1909 G3588 G1093 G2532 G5270 G3588 G1093 G2532 G1909 G3588 G2281 G2532 G3588 G1722 G0846 G3956 G0191 G3004 G3588 G2521 G1909 G3588 G2362 G2532 G3588 G0721 G3588 G2129 G2532 G3588 G5092 G2532 G3588 G1391 G2532 G3588 G2904 G1519 G3588 G0165 G3588 G0165
Ap 5:13 A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!
Ap 5:13
Ap 5:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 5:13
Ap 5:13  I  wszystko  tworzenie  usytuowany  w  niebo  i  w  ziemia  i  pod  ziemia  i  w  morze  i  wszystko  że  w  ich  słyszałem  Głos zabrał  Siedzi  w  tron  i  Baranek  błogosławieństwo  i  honor  i  chwała  i  moc  w  kiedykolwiek  Wieku
Ap 5:13 G2532 G3956 G2938 G2076 G1722 G3772 G2532 G1722 G1093 G2532 G5270 G1093 G2532 G1909 G2281 G2532 G3956 G3588 G1722 G0846 G0191 G3004 G2521 G1909 G2362 G2532 G0721 G2129 G2532 G5092 G2532 G1391 G2532 G2904 G1519 G0165 G0165 x
Ap 5:14 καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα ἔλεγον, Ἀμήν· καὶ οἱ πρεσβύτεροι ἔπεσαν καὶ προσεκύνησαν.                                                                                    
Ap 5:14 kai\ ta\ te/ssara DZO=|a e)/legon, *)amE/n: kai\ oi( presbu/teroi e)/pesan kai\ proseku/nEsan.
Ap 5:14 kai ta tessara DZOa elegon, amEn: kai hoi presbyteroi epesan kai prosekynEsan.
Ap 5:14 c--------- ra----npn- a-----npn- n-----npn- v-3iai-p-- x--------- c--------- ra----npm- a-----npm- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-p--
Ap 5:14 G2532 G3588 G5064 G2226 G3004 G0281 G2532 G3588 G4245 G4098 G2532 G4352
Ap 5:14 A czworo Zwierząt mówiło: Amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon.
Ap 5:14
Ap 5:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 5:14
Ap 5:14  I  cztery  Zwierząt  powiedział  amen  I  dwadzieścia  cztery  Starszy  Pali  i  skłonił  Żyje  w  kiedykolwiek  Wieku
Ap 5:14 G2532 G5064 G2226 G3004 G0281 G2532 G1501 G5064 G4245 G4098 G2532 G4352 G2198 G1519 G0165 G0165 x
Copyright by Cezary Podolski