Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap5      do_str_głównej      do_Ap7      
Ap 6:1 Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὸ ἀρνίον μίαν ἐκ τῶν ἑπτὰ σφραγίδων, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἐκ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγοντος ὡς φωνὴ βροντῆς, Ἔρχου.                                                    
Ap 6:1 *kai\ ei)=don o(/te E)/noiXen to\ a)rni/on mi/an e)k tO=n e(pta\ sfragi/dOn, kai\ E)/kousa e(no\s e)k tO=n tessa/rOn DZO/|On le/gontos O(s fOnE\ brontE=s, *)/erCHou.
Ap 6:1 kai eidon hote EnoiXen to arnion mian ek tOn hepta sfragidOn, kai Ekusa henos ek tOn tessarOn DZOOn legontos hOs fOnE brontEs, erCHu.
Ap 6:1 c--------- v-1aai-s-- c--------- v-3aai-s-- ra----nsn- n-----nsn- a-----asf- p--------- ra----gpf- a-----gpf- n-----gpf- c--------- v-1aai-s-- a-----gsn- p--------- ra----gpn- a-----gpn- n-----gpn- v--papgsn- c--------- n-----nsf- n-----gsf- v-2pmd-s--
Ap 6:1 G2532 G1492 G3753 G0455 G3588 G0721 G3391 G1537 G3588 G2033 G4973 G2532 G0191 G1520 G1537 G3588 G5064 G2226 G3004 G5613 G5456 G1027 G2064
Ap 6:1 I ujrzałem: gdy Baranek otworzył pierwszą z siedmiu pieczęci, usłyszałem pierwsze z czterech Zwierząt mówiące jakby głosem gromu: Przyjdź!
Ap 6:1
Ap 6:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 6:1
Ap 6:1  I  online  że  Baranek  od  pierwszy  z  siedem  uszczelnienia  i  słyszałem  jedno  z  cztery  Zwierząt  powiedzenie  jako  grzmot  głos  Iść  i  wygląd
Ap 6:1 G2532 G1492 G3753 G0721 G0455 G3391 G1537 G3588 G4973 G2532 G0191 G1520 G1537 G5064 G2226 G3004 G5613 G1027 G5456 G2064 G2532 G0991 x
Ap 6:2 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος λευκός, καὶ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων τόξον, καὶ ἐδόθη αὐτῷ στέφανος, καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ.                                                    
Ap 6:2 kai\ ei)=don, kai\ i)dou\ i(/ppos leuko/s, kai\ o( kaTE/menos e)p' au)to\n e)/CHOn to/Xon, kai\ e)do/TE au)tO=| ste/fanos, kai\ e)XE=lTen nikO=n kai\ i(/na nikE/sE|.
Ap 6:2 kai eidon, kai idu hippos leukos, kai ho kaTEmenos ep' auton eCHOn toXon, kai edoTE autO stefanos, kai eXElTen nikOn kai hina nikEsE.
Ap 6:2 c--------- v-1aai-s-- c--------- x--------- n-----nsm- a-----nsm- c--------- ra----nsm- v--pmpnsm- p--------- rp----asm- v--papnsm- n-----asn- c--------- v-3api-s-- rp----dsm- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- v--papnsm- c--------- c--------- v-3aas-s--
Ap 6:2 G2532 G1492 G2532 G2400 G2462 G3022 G2532 G3588 G2521 G1909 G0846 G2192 G5115 G2532 G1325 G0846 G4735 G2532 G1831 G3528 G2532 G2443 G3528
Ap 6:2 I ujrzałem: oto biały koń, a siedzący na nim miał łuk. I dano mu wieniec, i wyruszył jako zwycięzca, by [jeszcze] zwyciężać.
Ap 6:2
Ap 6:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 6:2
Ap 6:2  spojrzał  i  tutaj  koń  biały  i  w  To  jeździec  o  cebula  i  dan  był  go  korona  i  lewo  zwycięski  i  że  wygrać
Ap 6:2 G1492 G2532 G2400 G2462 G3022 G2532 G1909 G0846 G2521 G2192 G5115 G2532 G1325 G1325 G0846 G4735 G2532 G1831 G3528 G2532 G2443 G3528 x
Ap 6:3 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν δευτέραν, ἤκουσα τοῦ δευτέρου ζῴου λέγοντος, Ἔρχου.                                                                        
Ap 6:3 *kai\ o(/te E)/noiXen tE\n sfragi=da tE\n deute/ran, E)/kousa tou= deute/rou DZO/|ou le/gontos, *)/erCHou.
Ap 6:3 kai hote EnoiXen tEn sfragida tEn deuteran, Ekusa tu deuteru DZOu legontos, erCHu.
Ap 6:3 c--------- c--------- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- v-1aai-s-- ra----gsn- a-----gsn- n-----gsn- v--papgsn- v-2pmd-s--
Ap 6:3 G2532 G3753 G0455 G3588 G4973 G3588 G1208 G0191 G3588 G1208 G2226 G3004 G2064
Ap 6:3 A gdy otworzył pieczęć drugą, usłyszałem drugie Zwierzę mówiące: Przyjdź!
Ap 6:3
Ap 6:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 6:3
Ap 6:3  I  kiedy  od  drugi  wydrukować  słyszałem  drugi  zwierzę  powiedzenie  Iść  i  wygląd
Ap 6:3 G2532 G3753 G0455 G1208 G4973 G0191 G1208 G2226 G3004 G2064 G2532 G0991 x
Ap 6:4 καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος πυρρός, καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ᾿ αὐτὸν ἐδόθη αὐτῷ λαβεῖν τὴν εἰρήνην ἐκ τῆς γῆς καὶ ἵνα ἀλλήλους σφάξουσιν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ μάχαιρα μεγάλη.                                            
Ap 6:4 kai\ e)XE=lTen a)/llos i(/ppos purro/s, kai\ tO=| kaTEme/nO| e)p' au)to\n e)do/TE au)tO=| labei=n tE\n ei)rE/nEn e)k tE=s gE=s kai\ i(/na a)llE/lous sfa/Xousin, kai\ e)do/TE au)tO=| ma/CHaira mega/lE.
Ap 6:4 kai eXElTen allos hippos pyrros, kai tO kaTEmenO ep' auton edoTE autO labein tEn eirEnEn ek tEs gEs kai hina allElus sfaXusin, kai edoTE autO maCHaira megalE.
Ap 6:4 c--------- v-3aai-s-- a-----nsm- n-----nsm- a-----nsm- c--------- ra----dsm- v--pmpdsm- p--------- rp----asm- v-3api-s-- rp----dsm- v--aan---- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- c--------- rp----apm- v-3fai-p-- c--------- v-3api-s-- rp----dsm- n-----nsf- a-----nsf-
Ap 6:4 G2532 G1831 G0243 G2462 G4450 G2532 G3588 G2521 G1909 G0846 G1325 G0846 G2983 G3588 G1515 G1537 G3588 G1093 G2532 G2443 G0240 G4969 G2532 G1325 G0846 G3162 G3173
Ap 6:4 I wyszedł inny koń barwy ognia, a siedzącemu na nim dano odebrać ziemi pokój, by się wzajemnie ludzie zabijali - i dano mu wielki miecz.
Ap 6:4
Ap 6:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 6:4
Ap 6:4  I  lewo  inny  koń  czerwony  i  sob  w  To  dany  wziąć  świat  z  Ziemia  i  że  zabity  przyjaciel  inny  i  dan  go  wielki  miecz
Ap 6:4 G2532 G1831 G0243 G2462 G4450 G2532 G2521 G1909 G0846 G1325 G2983 G1515 G0575 G1093 G2532 G2443 G4969 G0240 G0240 G2532 G1325 G0846 G3173 G3162 x
Ap 6:5 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τρίτην, ἤκουσα τοῦ τρίτου ζῴου λέγοντος, Ἔρχου. καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος μέλας, καὶ καθήμενος ἐπ᾿ αὐτὸν ἔχων ζυγὸν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ.                                      
Ap 6:5 *kai\ o(/te E)/noiXen tE\n sfragi=da tE\n tri/tEn, E)/kousa tou= tri/tou DZO/|ou le/gontos, *)/erCHou. kai\ ei)=don, kai\ i)dou\ i(/ppos me/las, kai\ o( kaTE/menos e)p' au)to\n e)/CHOn DZugo\n e)n tE=| CHeiri\ au)tou=.
Ap 6:5 kai hote EnoiXen tEn sfragida tEn tritEn, Ekusa tu tritu DZOu legontos, erCHu. kai eidon, kai idu hippos melas, kai ho kaTEmenos ep' auton eCHOn DZygon en tE CHeiri autu.
Ap 6:5 c--------- c--------- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- v-1aai-s-- ra----gsn- a-----gsn- n-----gsn- v--papgsn- v-2pmd-s-- c--------- v-1aai-s-- c--------- x--------- n-----nsm- a-----nsm- c--------- ra----nsm- v--pmpnsm- p--------- rp----asm- v--papnsm- n-----asm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm-
Ap 6:5 G2532 G3753 G0455 G3588 G4973 G3588 G5154 G0191 G3588 G5154 G2226 G3004 G2064 G2532 G1492 G2532 G2400 G2462 G3189 G2532 G3588 G2521 G1909 G0846 G2192 G2218 G1722 G3588 G5495 G0846
Ap 6:5 A gdy otworzył pieczęć trzecią, usłyszałem trzecie Zwierzę mówiące: Przyjdź! I ujrzałem: a oto czarny koń, a siedzący na nim miał w ręce wagę.
Ap 6:5
Ap 6:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 6:5
Ap 6:5  I  kiedy  od  trzeci  wydrukować  słyszałem  3-cia  zwierzę  powiedzenie  Iść  i  wygląd  spojrzał  i  tutaj  koń  kruk  i  w  To  jeździec  o  środka  w  ręka  jego
Ap 6:5 G2532 G3753 G0455 G5154 G4973 G0191 G5154 G2226 G3004 G2064 G2532 G0991 G1492 G2532 G2400 G2462 G3189 G2532 G1909 G0846 G2521 G2192 G2218 G1722 G5495 G0846 x
Ap 6:6 καὶ ἤκουσα ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν, Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς.                                              
Ap 6:6 kai\ E)/kousa O(s fOnE\n e)n me/sO| tO=n tessa/rOn DZO/|On le/gousan, *CHoi=niX si/tou dEnari/ou, kai\ trei=s CHoi/nikes kriTO=n dEnari/ou: kai\ to\ e)/laion kai\ to\n oi)=non mE\ a)dikE/sE|s.
Ap 6:6 kai Ekusa hOs fOnEn en mesO tOn tessarOn DZOOn legusan, CHoiniX situ dEnariu, kai treis CHoinikes kriTOn dEnariu: kai to elaion kai ton oinon mE adikEsEs.
Ap 6:6 c--------- v-1aai-s-- c--------- n-----asf- p--------- a-----dsn- ra----gpn- a-----gpn- n-----gpn- v--papasf- n-----nsf- n-----gsm- n-----gsn- c--------- a-----npf- n-----npf- n-----gpf- n-----gsn- c--------- ra----asn- n-----asn- c--------- ra----asm- n-----asm- d--------- v-2aas-s--
Ap 6:6 G2532 G0191 G5613 G5456 G1722 G3319 G3588 G5064 G2226 G3004 G5518 G4621 G1220 G2532 G5140 G5518 G2915 G1220 G2532 G3588 G1637 G2532 G3588 G3631 G3361 G0091
Ap 6:6 I usłyszałem jakby głos w pośrodku czterech Zwierząt, mówiący: Kwarta pszenicy za denara i trzy kwarty jęczmienia za denara, a nie krzywdź oliwy i wina!
Ap 6:6
Ap 6:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 6:6
Ap 6:6  I  słyszałem  głos  środek  środek  cztery  Zwierząt  głośnik  Środka  pszenica  denar  i  trzy  Środka  jęczmień  denar  olej  zaś  i  błąd  nie  uszkodzony
Ap 6:6 G2532 G0191 G5456 G1722 G3319 G5064 G2226 G3004 G5518 G4621 G1220 G2532 G5140 G5518 G2915 G1220 G1637 G2532 G2532 G3631 G3361 G0091 x
Ap 6:7 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν τετάρτην, ἤκουσα φωνὴν τοῦ τετάρτου ζῴου λέγοντος, Ἔρχου.                                                                      
Ap 6:7 *kai\ o(/te E)/noiXen tE\n sfragi=da tE\n teta/rtEn, E)/kousa fOnE\n tou= teta/rtou DZO/|ou le/gontos, *)/erCHou.
Ap 6:7 kai hote EnoiXen tEn sfragida tEn tetartEn, Ekusa fOnEn tu tetartu DZOu legontos, erCHu.
Ap 6:7 c--------- c--------- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- v-1aai-s-- n-----asf- ra----gsn- a-----gsn- n-----gsn- v--papgsn- v-2pmd-s--
Ap 6:7 G2532 G3753 G0455 G3588 G4973 G3588 G5067 G0191 G5456 G3588 G5067 G2226 G3004 G2064
Ap 6:7 A gdy otworzył pieczęć czwartą, usłyszałem głos czwartego Zwierzęcia mówiącego: Przyjdź!
Ap 6:7
Ap 6:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 6:7
Ap 6:7  I  kiedy  od  czwarty  wydrukować  słyszałem  głos  czwarty  zwierzę  głośnik  Iść  i  wygląd
Ap 6:7 G2532 G3753 G0455 G5067 G4973 G0191 G5456 G5067 G2226 G3004 G2064 G2532 G0991 x
Ap 6:8 καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ [ὁ] Θάνατος, καὶ ᾅδης ἠκολούθει μετ᾿ αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.        
Ap 6:8 kai\ ei)=don, kai\ i)dou\ i(/ppos CHlOro/s, kai\ o( kaTE/menos e)pa/nO au)tou= o)/noma au)tO=| [o(] *Ta/natos, kai\ o( a(/|dEs E)kolou/Tei met' au)tou=: kai\ e)do/TE au)toi=s e)Xousi/a e)pi\ to\ te/tarton tE=s gE=s, a)poktei=nai e)n r(omfai/a| kai\ e)n limO=| kai\ e)n Tana/tO| kai\ u(po\ tO=n TEri/On tE=s gE=s.
Ap 6:8 kai eidon, kai idu hippos CHlOros, kai ho kaTEmenos epanO autu onoma autO [ho] Tanatos, kai ho hadEs EkoluTei met' autu: kai edoTE autois eXusia epi to tetarton tEs gEs, apokteinai en romfaia kai en limO kai en TanatO kai hypo tOn TEriOn tEs gEs.
Ap 6:8 c--------- v-1aai-s-- c--------- x--------- n-----nsm- a-----nsm- c--------- ra----nsm- v--pmpnsm- p--------- rp----gsm- n-----nsn- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3iai-s-- p--------- rp----gsm- c--------- v-3api-s-- rp----dpm- n-----nsf- p--------- ra----asn- a-----asn- ra----gsf- n-----gsf- v--aan---- p--------- n-----dsf- c--------- p--------- n-----dsm- c--------- p--------- n-----dsm- c--------- p--------- ra----gpn- n-----gpn- ra----gsf- n-----gsf-
Ap 6:8 G2532 G1492 G2532 G2400 G2462 G5515 G2532 G3588 G2521 G1883 G0846 G3686 G0846 G3588 G2288 G2532 G3588 G0086 G0190 G3326 G0846 G2532 G1325 G0846 G1849 G1909 G3588 G5067 G3588 G1093 G0615 G1722 G4501 G2532 G1722 G3042 G2532 G1722 G2288 G2532 G5259 G3588 G2342 G3588 G1093
Ap 6:8 I ujrzałem: oto koń trupio blady, a imię siedzącego na nim Śmierć, i Otchłań mu towarzyszyła. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem, i morem, i przez dzikie zwierzęta.
Ap 6:8
Ap 6:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 6:8
Ap 6:8  I  spojrzał  i  tutaj  koń  blady  i  w  To  jeździec  który  nazwa  śmierć  i  piekło  po  dla  go  i  dany  go  moc  przez  czwarty  część  Ziemia  zabić  miecz  i  Głód  i  zaraza  i  zwierząt  naziemny
Ap 6:8 G2532 G1492 G2532 G2400 G2462 G5515 G2532 G1883 G0846 G2521 G0846 G3686 G2288 G2532 G0086 G0190 G3326 G0846 G2532 G1325 G0846 G1849 G1909 G5067 G5067 G1093 G0615 G4501 G2532 G3042 G2532 G2288 G2532 G2342 G1093 x
Ap 6:9 Καὶ ὅτε ἤνοιξεν τὴν πέμπτην σφραγῖδα, εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν ἣν εἶχον.                                                
Ap 6:9 *kai\ o(/te E)/noiXen tE\n pe/mptEn sfragi=da, ei)=don u(poka/tO tou= TusiastEri/ou ta\s PSuCHa\s tO=n e)sfagme/nOn dia\ to\n lo/gon tou= Teou= kai\ dia\ tE\n marturi/an E(\n ei)=CHon.
Ap 6:9 kai hote EnoiXen tEn pemptEn sfragida, eidon hypokatO tu TysiastEriu tas PSyCHas tOn esfagmenOn dia ton logon tu Teu kai dia tEn martyrian hEn eiCHon.
Ap 6:9 c--------- c--------- v-3aai-s-- ra----asf- a-----asf- n-----asf- v-1aai-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----apf- n-----apf- ra----gpm- v--xppgpm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- rr----asf- v-3iai-p--
Ap 6:9 G2532 G3753 G0455 G3588 G3991 G4973 G1492 G5270 G3588 G2379 G3588 G5590 G3588 G4969 G1223 G3588 G3056 G3588 G2316 G2532 G1223 G3588 G3141 G3739 G2192
Ap 6:9 A gdy otworzył pieczęć piątą, ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli.
Ap 6:9
Ap 6:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 6:9
Ap 6:9  I  kiedy  od  piąty  wydrukować  widziałem  pod  ołtarz  dusza  Zabity  dla  słowo  Bóg  i  dla  świadectwo  który  miał
Ap 6:9 G2532 G3753 G0455 G3991 G4973 G1492 G5270 G2379 G5590 G4969 G1223 G3056 G2316 G2532 G1223 G3141 G3739 G2192 x
Ap 6:10 καὶ ἔκραξαν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες, Ἕως πότε, δεσπότης ἅγιος καὶ ἀληθινός, οὐ κρίνεις καὶ ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ τῶν κατοικούντων ἐπὶ τῆς γῆς;                                              
Ap 6:10 kai\ e)/kraXan fOnE=| mega/lE| le/gontes, *(/eOs po/te, o( despo/tEs o( a(/gios kai\ a)lETino/s, ou) kri/neis kai\ e)kdikei=s to\ ai(=ma E(mO=n e)k tO=n katoikou/ntOn e)pi\ tE=s gE=s;
Ap 6:10 kai ekraXan fOnE megalE legontes, heOs pote, ho despotEs ho hagios kai alETinos, u krineis kai ekdikeis to haima hEmOn ek tOn katoikuntOn epi tEs gEs;
Ap 6:10 c--------- v-3aai-p-- n-----dsf- a-----dsf- v--papnpm- p--------- d--------- ra----vsm- n-----nsm- ra----vsm- a-----vsm- c--------- a-----vsm- d--------- v-2pai-s-- c--------- v-2pai-s-- ra----asn- n-----asn- rp----gp-- p--------- ra----gpm- v--papgpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Ap 6:10 G2532 G2896 G5456 G3173 G3004 G2193 G4219 G3588 G1203 G3588 G0040 G2532 G0228 G3756 G2919 G2532 G1556 G3588 G0129 G2257 G1537 G3588 G2730 G1909 G3588 G1093
Ap 6:10 I głosem donośnym tak zawołały: Dokądże, Władco święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i wymierzał za krew naszą kary tym, co mieszkają na ziemi?
Ap 6:10
Ap 6:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 6:10
Ap 6:10  I  zawołał  głośno  głos  mówi  do  do  Władca  Święty  i  Prawdziwy  nie  sędzia  i  mstish  życie  w  ziemia  krew  nasz
Ap 6:10 G2532 G2896 G3173 G5456 G3004 G2193 G4219 G1203 G0040 G2532 G0228 G3756 G2919 G2532 G1556 G2730 G1909 G1093 G0129 G2257 x
Ap 6:11 καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή, καὶ ἐρρέθη αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται ἔτι χρόνον μικρόν, ἕως πληρωθῶσιν καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ μέλλοντες ἀποκτέννεσθαι ὡς καὶ αὐτοί.                                      
Ap 6:11 kai\ e)do/TE au)toi=s e(ka/stO| stolE\ leukE/, kai\ e)rre/TE au)toi=s i(/na a)napau/sontai e)/ti CHro/non mikro/n, e(/Os plErOTO=sin kai\ oi( su/ndouloi au)tO=n kai\ oi( a)delfoi\ au)tO=n oi( me/llontes a)pokte/nnesTai O(s kai\ au)toi/.
Ap 6:11 kai edoTE autois hekastO stolE leukE, kai erreTE autois hina anapausontai eti CHronon mikron, heOs plErOTOsin kai hoi synduloi autOn kai hoi adelfoi autOn hoi mellontes apoktennesTai hOs kai autoi.
Ap 6:11 c--------- v-3api-s-- rp----dpm- a-----dsm- n-----nsf- a-----nsf- c--------- v-3api-s-- rp----dpm- c--------- v-3fmi-p-- d--------- n-----asm- a-----asm- c--------- v-3aps-p-- d--------- ra----npm- n-----npm- rp----gpm- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gpm- ra----npm- v--papnpm- v--ppn---- c--------- d--------- rp----npm-
Ap 6:11 G2532 G1325 G0846 G1538 G4749 G3022 G2532 G4483 G0846 G2443 G0373 G2089 G5550 G3398 G2193 G4137 G2532 G3588 G4889 G0846 G2532 G3588 G0080 G0846 G3588 G3195 G0615 G5613 G2532 G0846
Ap 6:11 I dano każdemu z nich białą szatę, i powiedziano im, by jeszcze krótki czas odpoczęli, aż pełną liczbę osiągną także ich współsłudzy oraz bracia, którzy, jak i oni, mają być zabici.
Ap 6:11
Ap 6:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 6:11
Ap 6:11  I  dany  były  każdy  Odzież  biały  i  powiedział  ich  że  uspokoił  więcej  mały  czas  podczas gdy  personel  ich  i  bracia  ich  że  będzie  zabity  jako  i  one  uzupełnienie
Ap 6:11 G2532 G1325 G1325 G1538 G4749 G3022 G2532 G4483 G0846 G2443 G0373 G2089 G3398 G5550 G2193 G4889 G0846 G2532 G0080 G0846 G3588 G3195 G0615 G5613 G2532 G0846 G4137 x
Ap 6:12 Καὶ εἶδον ὅτε ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἕκτην, καὶ σεισμὸς μέγας ἐγένετο, καὶ ἥλιος ἐγένετο μέλας ὡς σάκκος τρίχινος, καὶ σελήνη ὅλη ἐγένετο ὡς αἷμα,                                            
Ap 6:12 *kai\ ei)=don o(/te E)/noiXen tE\n sfragi=da tE\n e(/ktEn, kai\ seismo\s me/gas e)ge/neto, kai\ o( E(/lios e)ge/neto me/las O(s sa/kkos tri/CHinos, kai\ E( selE/nE o(/lE e)ge/neto O(s ai(=ma,
Ap 6:12 kai eidon hote EnoiXen tEn sfragida tEn hektEn, kai seismos megas egeneto, kai ho hElios egeneto melas hOs sakkos triCHinos, kai hE selEnE holE egeneto hOs haima,
Ap 6:12 c--------- v-1aai-s-- c--------- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- c--------- n-----nsm- a-----nsm- v-3ami-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3ami-s-- a-----nsm- c--------- n-----nsm- a-----nsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- a-----nsf- v-3ami-s-- c--------- n-----nsn-
Ap 6:12 G2532 G1492 G3753 G0455 G3588 G4973 G3588 G1623 G2532 G4578 G3173 G1096 G2532 G3588 G2246 G1096 G3189 G5613 G4526 G5155 G2532 G3588 G4582 G3650 G1096 G5613 G0129
Ap 6:12 I ujrzałem: gdy otworzył pieczęć szóstą, stało się wielkie trzęsienie ziemi i słońce stało się czarne jak włosienny wór, a cały księżyc stał się jak krew.
Ap 6:12
Ap 6:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 6:12
Ap 6:12  I  kiedy  od  szósty  wydrukować  spojrzał  i  tutaj  się  wielki  trzęsienie ziemi  i  słońce  był  mroczno  jako  wór  wór  i  księżyc  został  jako  krew
Ap 6:12 G2532 G3753 G0455 G1623 G4973 G1492 G2532 G2400 G1096 G3173 G4578 G2532 G2246 G1096 G3189 G5613 G4526 G5155 G2532 G4582 G1096 G5613 G0129 x
Ap 6:13 καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ ἔπεσαν εἰς τὴν γῆν, ὡς συκῆ βάλλει τοὺς ὀλύνθους αὐτῆς ὑπὸ ἀνέμου μεγάλου σειομένη,                                                            
Ap 6:13 kai\ oi( a)ste/res tou= ou)ranou= e)/pesan ei)s tE\n gE=n, O(s sukE= ba/llei tou\s o)lu/nTous au)tE=s u(po\ a)ne/mou mega/lou seiome/nE,
Ap 6:13 kai hoi asteres tu uranu epesan eis tEn gEn, hOs sykE ballei tus olynTus autEs hypo anemu megalu seiomenE,
Ap 6:13 c--------- ra----npm- n-----npm- ra----gsm- n-----gsm- v-3aai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- n-----nsf- v-3pai-s-- ra----apm- n-----apm- rp----gsf- p--------- n-----gsm- a-----gsm- v--pppnsf-
Ap 6:13 G2532 G3588 G0792 G3588 G3772 G4098 G1519 G3588 G1093 G5613 G4808 G0906 G3588 G3653 G0846 G5259 G0417 G3173 G4579
Ap 6:13 I gwiazdy spadły z nieba na ziemię, podobnie jak drzewo figowe wstrząsane silnym wiatrem zrzuca na ziemię swe niedojrzałe owoce.
Ap 6:13
Ap 6:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 6:13
Ap 6:13  I  Gwiazdki  Niebieski  Pali  w  ziemia  jako  rys  wstrząsnąć  silny  wiatr  krople  niedojrzały  figi  ich
Ap 6:13 G2532 G0792 G3772 G4098 G1519 G1093 G5613 G4808 G4579 G3173 G0417 G0906 G3653 G3653 G0846 x
Ap 6:14 καὶ οὐρανὸς ἀπεχωρίσθη ὡς βιβλίον ἑλισσόμενον, καὶ πᾶν ὄρος καὶ νῆσος ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν ἐκινήθησαν.                                                                
Ap 6:14 kai\ o( ou)rano\s a)peCHOri/sTE O(s bibli/on e(lisso/menon, kai\ pa=n o)/ros kai\ nE=sos e)k tO=n to/pOn au)tO=n e)kinE/TEsan.
Ap 6:14 kai ho uranos apeCHOrisTE hOs biblion helissomenon, kai pan oros kai nEsos ek tOn topOn autOn ekinETEsan.
Ap 6:14 c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3api-s-- c--------- n-----nsn- v--pppnsn- c--------- a-----nsn- n-----nsn- c--------- n-----nsf- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gpn- v-3api-p--
Ap 6:14 G2532 G3588 G3772 G0673 G5613 G0975 G1667 G2532 G3956 G3735 G2532 G3520 G1537 G3588 G5117 G0846 G2795
Ap 6:14 Niebo zostało usunięte jak księga, którą się zwija, a każda góra i wyspa z miejsc swych poruszone.
Ap 6:14
Ap 6:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 6:14
Ap 6:14  I  niebo  zniknął  svivshis  jako  rolka  i  każdy  góra  i  wyspa  przeniesione  z  miejsc  ich
Ap 6:14 G2532 G3772 G0673 G1507 G5613 G0975 G2532 G3956 G3735 G2532 G3520 G2795 G1537 G5117 G0846 x
Ap 6:15 καὶ οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ μεγιστᾶνες καὶ οἱ χιλίαρχοι καὶ οἱ πλούσιοι καὶ οἱ ἰσχυροὶ καὶ πᾶς δοῦλος καὶ ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς πέτρας τῶν ὀρέων·                                
Ap 6:15 kai\ oi( basilei=s tE=s gE=s kai\ oi( megista=nes kai\ oi( CHili/arCHoi kai\ oi( plou/sioi kai\ oi( i)sCHuroi\ kai\ pa=s dou=los kai\ e)leu/Teros e)/kruPSan e(autou\s ei)s ta\ spE/laia kai\ ei)s ta\s pe/tras tO=n o)re/On:
Ap 6:15 kai hoi basileis tEs gEs kai hoi megistanes kai hoi CHiliarCHoi kai hoi plusioi kai hoi isCHyroi kai pas dulos kai eleuTeros ekryPSan heautus eis ta spElaia kai eis tas petras tOn oreOn:
Ap 6:15 c--------- ra----npm- n-----npm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- c--------- ra----npm- a-----npm- c--------- ra----npm- a-----npm- c--------- a-----nsm- n-----nsm- c--------- a-----nsm- v-3aai-p-- rp----apm- p--------- ra----apn- n-----apn- c--------- p--------- ra----apf- n-----apf- ra----gpn- n-----gpn-
Ap 6:15 G2532 G3588 G0935 G3588 G1093 G2532 G3588 G3175 G2532 G3588 G5506 G2532 G3588 G4145 G2532 G3588 G2478 G2532 G3956 G1401 G2532 G1658 G2928 G1438 G1519 G3588 G4693 G2532 G1519 G3588 G4073 G3588 G3735
Ap 6:15 A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, bogacze i możni, i każdy niewolnik, i wolny ukryli się do jaskiń i górskich skał.
Ap 6:15
Ap 6:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 6:15
Ap 6:15  I  królów  naziemny  i  wielki  i  bogaty  i  kapitanów  i  silny  i  każdy  niewolnik  i  każdy  wolny  zniknął  w  jaskinia  i  w  Wąwóz  Góry
Ap 6:15 G2532 G0935 G1093 G2532 G3175 G2532 G4145 G2532 G5506 G2532 G1415 G2532 G3956 G1401 G2532 G3956 G1658 G2928 G1519 G4693 G2532 G1519 G4073 G3735 x
Ap 6:16 καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν καὶ ταῖς πέτραις, Πέσετε ἐφ᾿ ἡμᾶς καὶ κρύψατε ἡμᾶς ἀπὸ προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου καὶ ἀπὸ τῆς ὀργῆς τοῦ ἀρνίου,                                              
Ap 6:16 kai\ le/gousin toi=s o)/resin kai\ tai=s pe/trais, *pe/sete e)f' E(ma=s kai\ kru/PSate E(ma=s a)po\ prosO/pou tou= kaTEme/nou e)pi\ tou= Tro/nou kai\ a)po\ tE=s o)rgE=s tou= a)rni/ou,
Ap 6:16 kai legusin tois oresin kai tais petrais, pesete ef' Emas kai kryPSate hEmas apo prosOpu tu kaTEmenu epi tu Tronu kai apo tEs orgEs tu arniu,
Ap 6:16 c--------- v-3pai-p-- ra----dpn- n-----dpn- c--------- ra----dpf- n-----dpf- v-2aad-p-- p--------- rp----ap-- c--------- v-2aad-p-- rp----ap-- p--------- n-----gsn- ra----gsm- v--pmpgsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn-
Ap 6:16 G2532 G3004 G3588 G3735 G2532 G3588 G4073 G4098 G1909 G2248 G2532 G2928 G2248 G0575 G4383 G3588 G2521 G1909 G3588 G2362 G2532 G0575 G3588 G3709 G3588 G0721
Ap 6:16 I mówią do gór i do skał: Padnijcie na nas i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na tronie i przed gniewem Baranka,
Ap 6:16
Ap 6:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 6:16
Ap 6:16  i  mówią  góry  i  kamienie  Spadek  w  nas  i  sokroyte  nas  z  osoba  Który siedział  w  tron  i  z  gniew  Baranek
Ap 6:16 G2532 G3004 G3735 G2532 G4073 G4098 G1909 G2248 G2532 G2928 G2248 G0575 G4383 G2521 G1909 G2362 G2532 G0575 G3709 G0721 x
Ap 6:17 ὅτι ἦλθεν ἡμέρα μεγάλη τῆς ὀργῆς αὐτῶν, καὶ τίς δύναται σταθῆναι;                                                                        
Ap 6:17 o(/ti E)=lTen E( E(me/ra E( mega/lE tE=s o)rgE=s au)tO=n, kai\ ti/s du/natai staTE=nai;
Ap 6:17 hoti ElTen hE hEmera hE megalE tEs orgEs autOn, kai tis dynatai staTEnai;
Ap 6:17 c--------- v-3aai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gpm- c--------- ri----nsm- v-3pmi-s-- v--apn----
Ap 6:17 G3754 G2064 G3588 G2250 G3588 G3173 G3588 G3709 G0846 G2532 G5101 G1410 G2476
Ap 6:17 bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, a któż zdoła się ostać?
Ap 6:17
Ap 6:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 6:17
Ap 6:17  dla  przyjść  wielki  dzień  gniew  Jego  i  kto  może  stoisko
Ap 6:17 G3754 G2064 G3173 G2250 G3709 G0846 G2532 G5101 G1410 G2476 x
Copyright by Cezary Podolski