Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap6      do_str_głównej      do_Ap8      
Ap 7:1 Μετὰ τοῦτο εἶδον τέσσαρας ἀγγέλους ἑστῶτας ἐπὶ τὰς τέσσαρας γωνίας τῆς γῆς, κρατοῦντας τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τῆς γῆς, ἵνα μὴ πνέῃ ἄνεμος ἐπὶ τῆς γῆς μήτε ἐπὶ τῆς θαλάσσης μήτε ἐπὶ πᾶν δένδρον.                    
Ap 7:1 *meta\ tou=to ei)=don te/ssaras a)gge/lous e(stO=tas e)pi\ ta\s te/ssaras gOni/as tE=s gE=s, kratou=ntas tou\s te/ssaras a)ne/mous tE=s gE=s, i(/na mE\ pne/E| a)/nemos e)pi\ tE=s gE=s mE/te e)pi\ tE=s Tala/ssEs mE/te e)pi\ pa=n de/ndron.
Ap 7:1 meta tuto eidon tessaras aNgelus hestOtas epi tas tessaras gOnias tEs gEs, kratuntas tus tessaras anemus tEs gEs, hina mE pneE anemos epi tEs gEs mEte epi tEs TalassEs mEte epi pan dendron.
Ap 7:1 p--------- rd----asn- v-1aai-s-- a-----apm- n-----apm- v--xapapm- p--------- ra----apf- a-----apf- n-----apf- ra----gsf- n-----gsf- v--papapm- ra----apm- a-----apm- n-----apm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- d--------- v-3pas-s-- n-----nsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- p--------- a-----asn- n-----asn-
Ap 7:1 G3326 G5124 G1492 G5064 G0032 G2476 G1909 G3588 G5064 G1137 G3588 G1093 G2902 G3588 G5064 G0417 G3588 G1093 G2443 G3361 G4154 G0417 G1909 G3588 G1093 G3383 G1909 G3588 G2281 G3383 G1909 G3956 G1186
Ap 7:1 Potem ujrzałem czterech aniołów stojących na czterech narożnikach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby wiatr nie wiał po ziemi ani po morzu, ani na żadne drzewo.
Ap 7:1
Ap 7:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 7:1
Ap 7:1  I  za  to  online  cztery  Anioły  stojący  w  cztery  Kąty  Ziemia  gospodarstwa  cztery  wiatr  Ziemia  że  że  nie  nie  dmuchanie  wiatr  w  ziemia  ani  w  morze  ani  w jakieś  drzewo
Ap 7:1 G2532 G3326 G5023 G1492 G5064 G0032 G2476 G1909 G5064 G1137 G1093 G2902 G5064 G0417 G1093 G2443 G3361 G2443 G3361 G4154 G0417 G1909 G1093 G3383 G1909 G2281 G3383 G1909 G3956 G1186
Ap 7:2 καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον ἀναβαίνοντα ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου, ἔχοντα σφραγῖδα θεοῦ ζῶντος, καὶ ἔκραξεν φωνῇ μεγάλῃ τοῖς τέσσαρσιν ἀγγέλοις οἷς ἐδόθη αὐτοῖς ἀδικῆσαι τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν,                              
Ap 7:2 kai\ ei)=don a)/llon a)/ggelon a)nabai/nonta a)po\ a)natolE=s E(li/ou, e)/CHonta sfragi=da Teou= DZO=ntos, kai\ e)/kraXen fOnE=| mega/lE| toi=s te/ssarsin a)gge/lois oi(=s e)do/TE au)toi=s a)dikE=sai tE\n gE=n kai\ tE\n Ta/lassan,
Ap 7:2 kai eidon allon aNgelon anabainonta apo anatolEs hEliu, eCHonta sfragida Teu DZOntos, kai ekraXen fOnE megalE tois tessarsin aNgelois hois edoTE autois adikEsai tEn gEn kai tEn Talassan,
Ap 7:2 c--------- v-1aai-s-- a-----asm- n-----asm- v--papasm- p--------- n-----gsf- n-----gsm- v--papasm- n-----asf- n-----gsm- v--papgsm- c--------- v-3aai-s-- n-----dsf- a-----dsf- ra----dpm- a-----dpm- n-----dpm- rr----dpm- v-3api-s-- rp----dpm- v--aan---- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf-
Ap 7:2 G2532 G1492 G0243 G0032 G0305 G0575 G0395 G2246 G2192 G4973 G2316 G2198 G2532 G2896 G5456 G3173 G3588 G5064 G0032 G3739 G1325 G0846 G0091 G3588 G1093 G2532 G3588 G2281
Ap 7:2 I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów, którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu:
Ap 7:2
Ap 7:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 7:2
Ap 7:2  I widział innego Anioła wstępującego wstępującego  z  wschód  słońce  o  wydrukować  Bóg  życie  I  zawołał  głośno  głos  cztery  Anioły  który  dany  szkoda  ziemia  i  morze  mówi
Ap 7:2 G2532 G1492 G0243 G0032 G0305 G0305 G0575 G0395 G2246 G2192 G4973 G2316 G2198 G2532 G2896 G3173 G5456 G5064 G0032 G3739 G1325 G0091 G1093 G2532 G2281 G3004
Ap 7:3 λέγων, Μὴ ἀδικήσητε τὴν γῆν μήτε τὴν θάλασσαν μήτε τὰ δένδρα ἄχρι σφραγίσωμεν τοὺς δούλους τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν.                                          
Ap 7:3 le/gOn, *mE\ a)dikE/sEte tE\n gE=n mE/te tE\n Ta/lassan mE/te ta\ de/ndra a)/CHri sfragi/sOmen tou\s dou/lous tou= Teou= E(mO=n e)pi\ tO=n metO/pOn au)tO=n.
Ap 7:3 legOn, mE adikEsEte tEn gEn mEte tEn Talassan mEte ta dendra aCHri sfragisOmen tus dulus tu Teu hEmOn epi tOn metOpOn autOn.
Ap 7:3 v--papnsm- d--------- v-2aas-p-- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----apn- n-----apn- c--------- v-1aas-p-- ra----apm- n-----apm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rp----gpm-
Ap 7:3 G3004 G3361 G0091 G3588 G1093 G3383 G3588 G2281 G3383 G3588 G1186 G0891 G4972 G3588 G1401 G3588 G2316 G2257 G1909 G3588 G3359 G0846
Ap 7:3 Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom, aż opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego.
Ap 7:3
Ap 7:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 7:3
Ap 7:3  nie  do  Szkoda  ziemia  ani  morze  ani  drzew  do  do  umieścić  umieścić  Wydrukować  Wydrukować  w  czołem  niewolników  Bóg  nasz
Ap 7:3 G3361 G0091 G0091 G1093 G3383 G2281 G3383 G1186 G0891 G3739 G4972 G4972 G4972 G4972 G1909 G3359 G1401 G2316 G2257
Ap 7:4 καὶ ἤκουσα τὸν ἀριθμὸν τῶν ἐσφραγισμένων, ἑκατὸν τεσσεράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, ἐσφραγισμένοι ἐκ πάσης φυλῆς υἱῶν Ἰσραήλ·                                                      
Ap 7:4 kai\ E)/kousa to\n a)riTmo\n tO=n e)sfragisme/nOn, e(kato\n tessera/konta te/ssares CHilia/des, e)sfragisme/noi e)k pa/sEs fulE=s ui(O=n *)israE/l:
Ap 7:4 kai Ekusa ton ariTmon tOn esfragismenOn, hekaton tesserakonta tessares CHiliades, esfragismenoi ek pasEs fylEs hyiOn israEl:
Ap 7:4 c--------- v-1aai-s-- ra----asm- n-----asm- ra----gpm- v--xppgpm- a-----npf- a-----npf- a-----npf- n-----npf- v--xppnpm- p--------- a-----gsf- n-----gsf- n-----gpm- n-----gsm-
Ap 7:4 G2532 G0191 G3588 G0706 G3588 G4972 G1540 G5062 G5064 G5505 G4972 G1537 G3956 G5443 G5207 G2474
Ap 7:4 I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela:
Ap 7:4
Ap 7:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 7:4
Ap 7:4  I  słyszałem  numer  zapieczętowany  zapieczętowany  sto  czterdzieści  cztery  tysiące  z  wszystko  plemiona  synów  Izrael
Ap 7:4 G2532 G0191 G0706 G4972 G4972 G1540 G5062 G5064 G5505 G1537 G3956 G5443 G5207 G2474
Ap 7:5 ἐκ φυλῆς Ἰούδα δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι, ἐκ φυλῆς Ῥουβὴν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Γὰδ δώδεκα χιλιάδες,                                                      
Ap 7:5 e)k fulE=s *)iou/da dO/deka CHilia/des e)sfragisme/noi, e)k fulE=s *(roubE\n dO/deka CHilia/des, e)k fulE=s *ga\d dO/deka CHilia/des,
Ap 7:5 ek fylEs iuda dOdeka CHiliades esfragismenoi, ek fylEs rubEn dOdeka CHiliades, ek fylEs gad dOdeka CHiliades,
Ap 7:5 p--------- n-----gsf- n-----gsm- a-----npf- n-----npf- v--xppnpm- p--------- n-----gsf- n-----gsm- a-----npf- n-----npf- p--------- n-----gsf- n-----gsm- a-----npf- n-----npf-
Ap 7:5 G1537 G5443 G2448 G1427 G5505 G4972 G1537 G5443 G4502 G1427 G5505 G1537 G5443 G1045 G1427 G5505
Ap 7:5 z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych, z pokolenia Rubena dwanaście tysięcy, z pokolenia Gada dwanaście tysięcy,
Ap 7:5
Ap 7:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 7:5
Ap 7:5  Z  pokolenia  Juda  zapieczętowany  dwanaście  tysiące  z  pokolenia  Reuben  zapieczętowany  dwanaście  tysiące  z  pokolenia  Gad  zapieczętowany  dwanaście  tysiące
Ap 7:5 G1537 G5443 G2455 G4972 G1427 G5505 G1537 G5443 G4502 G4972 G1427 G5505 G1537 G5443 G1045 G4972 G1427 G5505
Ap 7:6 ἐκ φυλῆς Ἀσὴρ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Νεφθαλὶμ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Μανασσῆ δώδεκα χιλιάδες,                                                        
Ap 7:6 e)k fulE=s *)asE\r dO/deka CHilia/des, e)k fulE=s *nefTali\m dO/deka CHilia/des, e)k fulE=s *manassE= dO/deka CHilia/des,
Ap 7:6 ek fylEs asEr dOdeka CHiliades, ek fylEs nefTalim dOdeka CHiliades, ek fylEs manassE dOdeka CHiliades,
Ap 7:6 p--------- n-----gsf- n-----gsm- a-----npf- n-----npf- p--------- n-----gsf- n-----gsm- a-----npf- n-----npf- p--------- n-----gsf- n-----gsm- a-----npf- n-----npf-
Ap 7:6 G1537 G5443 G0768 G1427 G5505 G1537 G5443 G3508 G1427 G5505 G1537 G5443 G3128 G1427 G5505
Ap 7:6 z pokolenia Asera dwanaście tysięcy, z pokolenia Neftalego dwanaście tysięcy, z pokolenia Manassesa dwanaście tysięcy,
Ap 7:6
Ap 7:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 7:6
Ap 7:6  z  pokolenia  Asher  zapieczętowany  dwanaście  tysiące  z  pokolenia  Neftalego  zapieczętowany  dwanaście  tysiące  z  pokolenia  Manasses  zapieczętowany  dwanaście  tysiące
Ap 7:6 G1537 G5443 G0768 G4972 G1427 G5505 G1537 G5443 G3508 G4972 G1427 G5505 G1537 G5443 G3128 G4972 G1427 G5505
Ap 7:7 ἐκ φυλῆς Συμεὼν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Λευὶ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Ἰσσαχὰρ δώδεκα χιλιάδες,                                                        
Ap 7:7 e)k fulE=s *sumeO\n dO/deka CHilia/des, e)k fulE=s *leui\ dO/deka CHilia/des, e)k fulE=s *)issaCHa\r dO/deka CHilia/des,
Ap 7:7 ek fylEs symeOn dOdeka CHiliades, ek fylEs leui dOdeka CHiliades, ek fylEs issaCHar dOdeka CHiliades,
Ap 7:7 p--------- n-----gsf- n-----gsm- a-----npf- n-----npf- p--------- n-----gsf- n-----gsm- a-----npf- n-----npf- p--------- n-----gsf- n-----gsm- a-----npf- n-----npf-
Ap 7:7 G1537 G5443 G4826 G1427 G5505 G1537 G5443 G3017 G1427 G5505 G1537 G5443 G2466 G1427 G5505
Ap 7:7 z pokolenia Symeona dwanaście tysięcy, z pokolenia Lewiego dwanaście tysięcy, z pokolenia Issachara dwanaście tysięcy,
Ap 7:7
Ap 7:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 7:7
Ap 7:7  z  pokolenia  Simeon  zapieczętowany  dwanaście  tysiące  z  pokolenia  Levi  zapieczętowany  dwanaście  tysiące  z  pokolenia  Issachar  zapieczętowany  dwanaście  tysiące
Ap 7:7 G1537 G5443 G4826 G4972 G1427 G5505 G1537 G5443 G3017 G4972 G1427 G5505 G1537 G5443 G2466 G4972 G1427 G5505
Ap 7:8 ἐκ φυλῆς Ζαβουλὼν δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Ἰωσὴφ δώδεκα χιλιάδες, ἐκ φυλῆς Βενιαμὶν δώδεκα χιλιάδες ἐσφραγισμένοι.                                                      
Ap 7:8 e)k fulE=s *DZaboulO\n dO/deka CHilia/des, e)k fulE=s *)iOsE\f dO/deka CHilia/des, e)k fulE=s *beniami\n dO/deka CHilia/des e)sfragisme/noi.
Ap 7:8 ek fylEs DZabulOn dOdeka CHiliades, ek fylEs iOsEf dOdeka CHiliades, ek fylEs beniamin dOdeka CHiliades esfragismenoi.
Ap 7:8 p--------- n-----gsf- n-----gsm- a-----npf- n-----npf- p--------- n-----gsf- n-----gsm- a-----npf- n-----npf- p--------- n-----gsf- n-----gsm- a-----npf- n-----npf- v--xppnpm-
Ap 7:8 G1537 G5443 G2194 G1427 G5505 G1537 G5443 G2501 G1427 G5505 G1537 G5443 G0958 G1427 G5505 G4972
Ap 7:8 z pokolenia Zabulona dwanaście tysięcy, z pokolenia Józefa dwanaście tysięcy, z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.
Ap 7:8
Ap 7:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 7:8
Ap 7:8  z  pokolenia  Zabulona  zapieczętowany  dwanaście  tysiące  z  pokolenia  Józef  zapieczętowany  dwanaście  tysiące  z  pokolenia  Beniaminek  zapieczętowany  dwanaście  tysiące
Ap 7:8 G1537 G5443 G2194 G4972 G1427 G5505 G1537 G5443 G2501 G4972 G1427 G5505 G1537 G5443 G0958 G4972 G1427 G5505
Ap 7:9 Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ ὄχλος πολύς, ὃν ἀριθμῆσαι αὐτὸν οὐδεὶς ἐδύνατο, ἐκ παντὸς ἔθνους καὶ φυλῶν καὶ λαῶν καὶ γλωσσῶν, ἑστῶτες ἐνώπιον τοῦ θρόνου καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, περιβεβλημένους στολὰς λευκάς, καὶ φοίνικες ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν·          
Ap 7:9 *meta\ tau=ta ei)=don, kai\ i)dou\ o)/CHlos polu/s, o(\n a)riTmE=sai au)to\n ou)dei\s e)du/nato, e)k panto\s e)/Tnous kai\ fulO=n kai\ laO=n kai\ glOssO=n, e(stO=tes e)nO/pion tou= Tro/nou kai\ e)nO/pion tou= a)rni/ou, peribeblEme/nous stola\s leuka/s, kai\ foi/nikes e)n tai=s CHersi\n au)tO=n:
Ap 7:9 meta tauta eidon, kai idu oCHlos polys, hon ariTmEsai auton udeis edynato, ek pantos eTnus kai fylOn kai laOn kai glOssOn, hestOtes enOpion tu Tronu kai enOpion tu arniu, peribeblEmenus stolas leukas, kai foinikes en tais CHersin autOn:
Ap 7:9 p--------- rd----apn- v-1aai-s-- c--------- x--------- n-----nsm- a-----nsm- rr----asm- v--aan---- rp----asm- a-----nsm- v-3imi-s-- p--------- a-----gsn- n-----gsn- c--------- n-----gpf- c--------- n-----gpm- c--------- n-----gpf- v--xapnpm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v--xmpapm- n-----apf- a-----apf- c--------- n-----npm- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gpm-
Ap 7:9 G3326 G5023 G1492 G2532 G2400 G3793 G4183 G3739 G0705 G0846 G3762 G1410 G1537 G3956 G1484 G2532 G5443 G2532 G2992 G2532 G1100 G2476 G1799 G3588 G2362 G2532 G1799 G3588 G0721 G4016 G4749 G3022 G2532 G5404 G1722 G3588 G5495 G0846
Ap 7:9 Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy.
Ap 7:9
Ap 7:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 7:9
Ap 7:9  Za  to  spojrzał  i  tutaj  wielki  wiele  osoby  kogo  żaden  może  odczytać  odczytać  z  wszystko  plemiona  i  plemiona  i  Osoby  i  Językach  stał  przed  tron  i  przed  Baranek  w  Biały  odzież  i  palma  oddziałów  w  ręce  ich
Ap 7:9 G3326 G5023 G1492 G2532 G2400 G4183 G3793 G3793 G3739 G3762 G1410 G0705 G0846 G1537 G3956 G1484 G2532 G5443 G2532 G2992 G2532 G1100 G2476 G1799 G2362 G2532 G1799 G0721 G4016 G3022 G4749 G2532 G5404 G5404 G1722 G5495 G0846
Ap 7:10 καὶ κράζουσιν φωνῇ μεγάλῃ λέγοντες, σωτηρία τῷ θεῷ ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ θρόνῳ καὶ τῷ ἀρνίῳ.                                                  
Ap 7:10 kai\ kra/DZousin fOnE=| mega/lE| le/gontes, *(E sOtEri/a tO=| TeO=| E(mO=n tO=| kaTEme/nO| e)pi\ tO=| Tro/nO| kai\ tO=| a)rni/O|.
Ap 7:10 kai kraDZusin fOnE megalE legontes, hE sOtEria tO TeO hEmOn tO kaTEmenO epi tO TronO kai tO arniO.
Ap 7:10 c--------- v-3pai-p-- n-----dsf- a-----dsf- v--papnpm- ra----nsf- n-----nsf- ra----dsm- n-----dsm- rp----gp-- ra----dsm- v--pmpdsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----dsn- n-----dsn-
Ap 7:10 G2532 G2896 G5456 G3173 G3004 G3588 G4991 G3588 G2316 G2257 G3588 G2521 G1909 G3588 G2362 G2532 G3588 G0721
Ap 7:10 I głosem donośnym tak wołają: Zbawienie u Boga naszego, Zasiadającego na tronie i u Baranka.
Ap 7:10
Ap 7:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 7:10
Ap 7:10  I  zawołał  głośno  głos  mówi  zbawienie  Bóg  nasz  sob  w  tron  i  Baranek
Ap 7:10 G2532 G2896 G3173 G5456 G3004 G4991 G2316 G2257 G2521 G1909 G2362 G2532 G0721
Ap 7:11 καὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἱστήκεισαν κύκλῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν πρεσβυτέρων καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων, καὶ ἔπεσαν ἐνώπιον τοῦ θρόνου ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ,                              
Ap 7:11 kai\ pa/ntes oi( a)/ggeloi ei(stE/keisan ku/klO| tou= Tro/nou kai\ tO=n presbute/rOn kai\ tO=n tessa/rOn DZO/|On, kai\ e)/pesan e)nO/pion tou= Tro/nou e)pi\ ta\ pro/sOpa au)tO=n kai\ proseku/nEsan tO=| TeO=|,
Ap 7:11 kai pantes hoi aNgeloi heistEkeisan kyklO tu Tronu kai tOn presbyterOn kai tOn tessarOn DZOOn, kai epesan enOpion tu Tronu epi ta prosOpa autOn kai prosekynEsan tO TeO,
Ap 7:11 c--------- a-----npm- ra----npm- n-----npm- v-3yai-p-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----gpm- a-----gpm- c--------- ra----gpn- a-----gpn- n-----gpn- c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----apn- n-----apn- rp----gpm- c--------- v-3aai-p-- ra----dsm- n-----dsm-
Ap 7:11 G2532 G3956 G3588 G0032 G2476 G2945 G3588 G2362 G2532 G3588 G4245 G2532 G3588 G5064 G2226 G2532 G4098 G1799 G3588 G2362 G1909 G3588 G4383 G0846 G2532 G4352 G3588 G2316
Ap 7:11 A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu,
Ap 7:11
Ap 7:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 7:11
Ap 7:11  I  wszystko  Anioły  były  około  tron  i  starszych  i  cztery  Zwierząt  i  Pali  przed  tron  w  osoba  ich  i  skłonił  Bóg
Ap 7:11 G2532 G3956 G0032 G2476 G2945 G2362 G2532 G4245 G2532 G5064 G2226 G2532 G4098 G1799 G2362 G1909 G4383 G0846 G2532 G4352 G2316
Ap 7:12 λέγοντες, Ἀμήν· εὐλογία καὶ δόξα καὶ σοφία καὶ εὐχαριστία καὶ τιμὴ καὶ δύναμις καὶ ἰσχὺς τῷ θεῷ ἡμῶν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.                        
Ap 7:12 le/gontes, *)amE/n: E( eu)logi/a kai\ E( do/Xa kai\ E( sofi/a kai\ E( eu)CHaristi/a kai\ E( timE\ kai\ E( du/namis kai\ E( i)sCHu\s tO=| TeO=| E(mO=n ei)s tou\s ai)O=nas tO=n ai)O/nOn: a)mE/n.
Ap 7:12 legontes, amEn: hE eulogia kai hE doXa kai hE sofia kai hE euCHaristia kai hE timE kai hE dynamis kai hE isCHys tO TeO hEmOn eis tus aiOnas tOn aiOnOn: amEn.
Ap 7:12 v--papnpm- x--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----dsm- n-----dsm- rp----gp-- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm- x---------
Ap 7:12 G3004 G0281 G3588 G2129 G2532 G3588 G1391 G2532 G3588 G4678 G2532 G3588 G2169 G2532 G3588 G5092 G2532 G3588 G1411 G2532 G3588 G2479 G3588 G2316 G2257 G1519 G3588 G0165 G3588 G0165 G0281
Ap 7:12 mówiąc: Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen.
Ap 7:12
Ap 7:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 7:12
Ap 7:12  mówi  amen  błogosławieństwo  i  chwała  i  mądrość  i  dziękczynienie  i  honor  i  siła  i  twierdza  Bóg  nasz  w  kiedykolwiek  Wieku  Amen
Ap 7:12 G3004 G0281 G2129 G2532 G1391 G2532 G4678 G2532 G2169 G2532 G5092 G2532 G1411 G2532 G2479 G2316 G2257 G1519 G0165 G0165 G0281
Ap 7:13 Καὶ ἀπεκρίθη εἷς ἐκ τῶν πρεσβυτέρων λέγων μοι, Οὗτοι οἱ περιβεβλημένοι τὰς στολὰς τὰς λευκὰς τίνες εἰσὶν καὶ πόθεν ἦλθον;                                              
Ap 7:13 *kai\ a)pekri/TE ei(=s e)k tO=n presbute/rOn le/gOn moi, *ou(=toi oi( peribeblEme/noi ta\s stola\s ta\s leuka\s ti/nes ei)si\n kai\ po/Ten E)=lTon;
Ap 7:13 kai apekriTE heis ek tOn presbyterOn legOn moi, hutoi hoi peribeblEmenoi tas stolas tas leukas tines eisin kai poTen ElTon;
Ap 7:13 c--------- v-3api-s-- a-----nsm- p--------- ra----gpm- a-----gpm- v--papnsm- rp----ds-- rd----npm- ra----npm- v--xmpnpm- ra----apf- n-----apf- ra----apf- a-----apf- ri----npm- v-3pai-p-- c--------- d--------- v-3aai-p--
Ap 7:13 G2532 G0611 G1520 G1537 G3588 G4245 G3004 G3427 G3778 G3588 G4016 G3588 G4749 G3588 G3022 G5101 G1526 G2532 G4159 G2064
Ap 7:13 A jeden ze Starców odezwał się do mnie tymi słowami: Ci przyodziani w białe szaty kim są i skąd przybyli?
Ap 7:13
Ap 7:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 7:13
Ap 7:13  I  wyjścia  przemówienie  jeden  z  starszych  pytanie  mnie  te  ubrany  biały  Odzież  kto  i  skąd  przyszedł
Ap 7:13 G2532 G0611 G0611 G1520 G1537 G4245 G3004 G3427 G3778 G4016 G3022 G4749 G5101 G2532 G4159 G2064
Ap 7:14 καὶ εἴρηκα αὐτῷ, Κύριέ μου, σὺ οἶδας. καὶ εἶπέν μοι, Οὗτοί εἰσιν οἱ ἐρχόμενοι ἐκ τῆς θλίψεως τῆς μεγάλης, καὶ ἔπλυναν τὰς στολὰς αὐτῶν καὶ ἐλεύκαναν αὐτὰς ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου.                      
Ap 7:14 kai\ ei)/rEka au)tO=|, *ku/rie/ mou, su\ oi)=das. kai\ ei)=pe/n moi, *ou(=toi/ ei)sin oi( e)rCHo/menoi e)k tE=s Tli/PSeOs tE=s mega/lEs, kai\ e)/plunan ta\s stola\s au)tO=n kai\ e)leu/kanan au)ta\s e)n tO=| ai(/mati tou= a)rni/ou.
Ap 7:14 kai eirEka autO, kyrie mu, sy oidas. kai eipen moi, hutoi eisin hoi erCHomenoi ek tEs TliPSeOs tEs megalEs, kai eplynan tas stolas autOn kai eleukanan autas en tO haimati tu arniu.
Ap 7:14 c--------- v-1xai-s-- rp----dsm- n-----vsm- rp----gs-- rp----ns-- v-2xai-s-- c--------- v-3aai-s-- rp----ds-- rd----npm- v-3pai-p-- ra----npm- v--pmpnpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- a-----gsf- c--------- v-3aai-p-- ra----apf- n-----apf- rp----gpm- c--------- v-3aai-p-- rp----apf- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsn- n-----gsn-
Ap 7:14 G2532 G2046 G0846 G2962 G3450 G4771 G1492 G2532 G2036 G3427 G3778 G1526 G3588 G2064 G1537 G3588 G2347 G3588 G3173 G2532 G4150 G3588 G4749 G0846 G2532 G3021 G0846 G1722 G3588 G0129 G3588 G0721
Ap 7:14 I powiedziałem do niego: Panie, ty wiesz. I rzekł do mnie: To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili.
Ap 7:14
Ap 7:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 7:14
Ap 7:14  powiedział  go  ty, wy  wiedzieć  Pan  I  powiedział  mnie  to  tych  że  przyszedł  z  wielki  żal  przemywa  Odzież  ich  i  bielić  Odzież  ich  Krew  Baranek
Ap 7:14 G2046 G0846 G4771 G1492 G2962 G2532 G2036 G3427 G1526 G3778 G3588 G2064 G1537 G3173 G2347 G4150 G4749 G0846 G2532 G3021 G4749 G0846 G0129 G0721
Ap 7:15 διὰ τοῦτό εἰσιν ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ, καὶ λατρεύουσιν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ, καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ θρόνου σκηνώσει ἐπ᾿ αὐτούς.                                
Ap 7:15 dia\ tou=to/ ei)sin e)nO/pion tou= Tro/nou tou= Teou=, kai\ latreu/ousin au)tO=| E(me/ras kai\ nukto\s e)n tO=| naO=| au)tou=, kai\ o( kaTE/menos e)pi\ tou= Tro/nou skEnO/sei e)p' au)tou/s.
Ap 7:15 dia tuto eisin enOpion tu Tronu tu Teu, kai latreuusin autO hEmeras kai nyktos en tO naO autu, kai ho kaTEmenos epi tu Tronu skEnOsei ep' autus.
Ap 7:15 p--------- rd----asn- v-3pai-p-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3pai-p-- rp----dsm- n-----gsf- c--------- n-----gsf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm- c--------- ra----nsm- v--pmpnsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3fai-s-- p--------- rp----apm-
Ap 7:15 G1223 G5124 G1526 G1799 G3588 G2362 G3588 G2316 G2532 G3000 G0846 G2250 G2532 G3571 G1722 G3588 G3485 G0846 G2532 G3588 G2521 G1909 G3588 G2362 G4637 G1909 G0846
Ap 7:15 Dlatego są przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi.
Ap 7:15
Ap 7:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 7:15
Ap 7:15  Dla  to  pobyt  przed  tron  Bóg  i  służyć  Go  dzień  i  noc  w  Świątynia  Jego  i  Posiedzenie  w  tron  będzie  mieszkać  w  ich
Ap 7:15 G1223 G5124 G1526 G1799 G2362 G2316 G2532 G3000 G0846 G2250 G2532 G3571 G1722 G3485 G0846 G2532 G2521 G1909 G2362 G4637 G4637 G1909 G0846
Ap 7:16 οὐ πεινάσουσιν ἔτι οὐδὲ διψήσουσιν ἔτι, οὐδὲ μὴ πέσῃ ἐπ᾿ αὐτοὺς ἥλιος οὐδὲ πᾶν καῦμα,                                                      
Ap 7:16 ou) peina/sousin e)/ti ou)de\ diPSE/sousin e)/ti, ou)de\ mE\ pe/sE| e)p' au)tou\s o( E(/lios ou)de\ pa=n kau=ma,
Ap 7:16 u peinasusin eti ude diPSEsusin eti, ude mE pesE ep' autus ho hElios ude pan kauma,
Ap 7:16 d--------- v-3fai-p-- d--------- c--------- v-3fai-p-- d--------- c--------- d--------- v-3aas-s-- p--------- rp----apm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- a-----nsn- n-----nsn-
Ap 7:16 G3756 G3983 G2089 G3761 G1372 G2089 G3761 G3361 G4098 G1909 G0846 G3588 G2246 G3761 G3956 G2738
Ap 7:16 Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał,
Ap 7:16
Ap 7:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 7:16
Ap 7:16  nie  będzie  już  alkalia  ani  pragnąć  i  nie  będzie  przypiekać  ich  słońce  i  nie  nie  ciepło
Ap 7:16 G3756 G3983 G2089 G3983 G3761 G1372 G3761 G3761 G4098 G4098 G0846 G2246 G3761 G3761 G3956 G2738
Ap 7:17 ὅτι τὸ ἀρνίον τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου ποιμανεῖ αὐτούς, καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων· καὶ ἐξαλείψει θεὸς πᾶν δάκρυον ἐκ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.                                
Ap 7:17 o(/ti to\ a)rni/on to\ a)na\ me/son tou= Tro/nou poimanei= au)tou/s, kai\ o(dEgE/sei au)tou\s e)pi\ DZOE=s pEga\s u(da/tOn: kai\ e)Xalei/PSei o( Teo\s pa=n da/kruon e)k tO=n o)fTalmO=n au)tO=n.
Ap 7:17 hoti to arnion to ana meson tu Tronu poimanei autus, kai hodEgEsei autus epi DZOEs pEgas hydatOn: kai eXaleiPSei ho Teos pan dakryon ek tOn ofTalmOn autOn.
Ap 7:17 c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- p--------- a-----asn- ra----gsm- n-----gsm- v-3fai-s-- rp----apm- c--------- v-3fai-s-- rp----apm- p--------- n-----gsf- n-----apf- n-----gpn- c--------- v-3fai-s-- ra----nsm- n-----nsm- a-----asn- n-----asn- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gpm-
Ap 7:17 G3754 G3588 G0721 G3588 G0303 G3319 G3588 G2362 G4165 G0846 G2532 G3594 G0846 G1909 G2222 G4077 G5204 G2532 G1813 G3588 G2316 G3956 G1144 G1537 G3588 G3788 G0846
Ap 7:17 bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu.
Ap 7:17
Ap 7:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 7:17
Ap 7:17  dla  Baranek  Który  między  między  tron  będzie  karmić  ich  i  Led  ich  w  Życie  źródeł  woda  i  wycierać  Bóg  wszystko  łza  z  oczy  ich
Ap 7:17 G3754 G0721 G3588 G0303 G3319 G2362 G4165 G4165 G0846 G2532 G3594 G0846 G1909 G2198 G4077 G5204 G2532 G1813 G2316 G3956 G1144 G0575 G3788 G0846
Copyright by Cezary Podolski