Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

do_Ap7      do_str_głównej      do_Ap9      
Ap 8:1 Καὶ ὅταν ἤνοιξεν τὴν σφραγῖδα τὴν ἑβδόμην, ἐγένετο σιγὴ ἐν τῷ οὐρανῷ ὡς ἡμιώριον.                                                          
Ap 8:1 *kai\ o(/tan E)/noiXen tE\n sfragi=da tE\n e(bdo/mEn, e)ge/neto sigE\ e)n tO=| ou)ranO=| O(s E(miO/rion.
Ap 8:1 kai hotan EnoiXen tEn sfragida tEn hebdomEn, egeneto sigE en tO uranO hOs hEmiOrion.
Ap 8:1 c--------- c--------- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- v-3ami-s-- n-----nsf- p--------- ra----dsm- n-----dsm- d--------- n-----asn-
Ap 8:1 G2532 G3752 G0455 G3588 G4973 G3588 G1442 G1096 G4602 G1722 G3588 G3772 G5613 G2256
Ap 8:1 A gdy otworzył pieczęć siódmą, zapanowała w niebie cisza jakby na pół godziny.
Ap 8:1
Ap 8:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 8:1
Ap 8:1  I  kiedy  od  siódmy  wydrukować  został  cisza  w  niebo  jako  pół godziny
Ap 8:1 G2532 G3753 G0455 G1442 G4973 G1096 G4602 G1722 G3772 G5613 G2256
Ap 8:2 καὶ εἶδον τοὺς ἑπτὰ ἀγγέλους οἳ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἑστήκασιν, καὶ ἐδόθησαν αὐτοῖς ἑπτὰ σάλπιγγες.                                                        
Ap 8:2 kai\ ei)=don tou\s e(pta\ a)gge/lous oi(\ e)nO/pion tou= Teou= e(stE/kasin, kai\ e)do/TEsan au)toi=s e(pta\ sa/lpigges.
Ap 8:2 kai eidon tus hepta aNgelus hoi enOpion tu Teu hestEkasin, kai edoTEsan autois hepta salpiNges.
Ap 8:2 c--------- v-1aai-s-- ra----apm- a-----apm- n-----apm- rr----npm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3xai-p-- c--------- v-3api-p-- rp----dpm- a-----npf- n-----npf-
Ap 8:2 G2532 G1492 G3588 G2033 G0032 G3739 G1799 G3588 G2316 G2476 G2532 G1325 G0846 G2033 G4536
Ap 8:2 I ujrzałem siedmiu aniołów, którzy stoją przed Bogiem, a dano im siedem trąb.
Ap 8:2
Ap 8:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 8:2
Ap 8:2  I  online  siedem  Anioły  że  były  przed  Bóg  i  dany  ich  siedem  Rura
Ap 8:2 G2532 G1492 G2033 G0032 G3739 G2476 G1799 G2316 G2532 G1325 G0846 G2033 G4536
Ap 8:3 Καὶ ἄλλος ἄγγελος ἦλθεν καὶ ἐστάθη ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου ἔχων λιβανωτὸν χρυσοῦν, καὶ ἐδόθη αὐτῷ θυμιάματα πολλὰ ἵνα δώσει ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων πάντων ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν τὸ ἐνώπιον τοῦ θρόνου.                    
Ap 8:3 *kai\ a)/llos a)/ggelos E)=lTen kai\ e)sta/TE e)pi\ tou= TusiastEri/ou e)/CHOn libanOto\n CHrusou=n, kai\ e)do/TE au)tO=| Tumia/mata polla\ i(/na dO/sei tai=s proseuCHai=s tO=n a(gi/On pa/ntOn e)pi\ to\ TusiastE/rion to\ CHrusou=n to\ e)nO/pion tou= Tro/nou.
Ap 8:3 kai allos aNgelos ElTen kai estaTE epi tu TysiastEriu eCHOn libanOton CHrysun, kai edoTE autO Tymiamata polla hina dOsei tais proseuCHais tOn hagiOn pantOn epi to TysiastErion to CHrysun to enOpion tu Tronu.
Ap 8:3 c--------- a-----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- c--------- v-3api-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v--papnsm- n-----asm- a-----asm- c--------- v-3api-s-- rp----dsm- n-----npn- a-----npn- c--------- v-3fai-s-- ra----dpf- n-----dpf- ra----gpm- a-----gpm- a-----gpm- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----asn- a-----asn- ra----asn- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 8:3 G2532 G0243 G0032 G2064 G2532 G2476 G1909 G3588 G2379 G2192 G3031 G5552 G2532 G1325 G0846 G2368 G4183 G2443 G1325 G3588 G4335 G3588 G0039 G3956 G1909 G3588 G2379 G3588 G5552 G3588 G1799 G3588 G2362
Ap 8:3 I przyszedł inny anioł, i stanął przy ołtarzu, mając złote naczynie na żar, i dano mu wiele kadzideł, aby dał je w ofierze jako modlitwy wszystkich świętych, na złoty ołtarz, który jest przed tronem.
Ap 8:3
Ap 8:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 8:3
Ap 8:3  I  przyjść  inny  Anioł  i  był  przed  ołtarz  gospodarstwa  złoto  kadzielnica  i  dany  był  go  wiele  kadzidło  że  modły  wszystko  Świętych  umieścić  w  złoto  ołtarz  który  przed  tron
Ap 8:3 G2532 G2064 G0243 G0032 G2532 G2476 G1909 G2379 G2192 G5552 G3031 G2532 G1325 G1325 G0846 G4183 G2368 G2443 G4335 G3956 G0040 G1325 G1909 G5552 G2379 G3588 G1799 G2362
Ap 8:4 καὶ ἀνέβη καπνὸς τῶν θυμιαμάτων ταῖς προσευχαῖς τῶν ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου ἐνώπιον τοῦ θεοῦ.                                                    
Ap 8:4 kai\ a)ne/bE o( kapno\s tO=n Tumiama/tOn tai=s proseuCHai=s tO=n a(gi/On e)k CHeiro\s tou= a)gge/lou e)nO/pion tou= Teou=.
Ap 8:4 kai anebE ho kapnos tOn TymiamatOn tais proseuCHais tOn hagiOn ek CHeiros tu aNgelu enOpion tu Teu.
Ap 8:4 c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpn- n-----gpn- ra----dpf- n-----dpf- ra----gpm- a-----gpm- p--------- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Ap 8:4 G2532 G0305 G3588 G2586 G3588 G2368 G3588 G4335 G3588 G0040 G1537 G5495 G3588 G0032 G1799 G3588 G2316
Ap 8:4 I wzniósł się dym kadzideł, jako modlitwy świętych, z ręki anioła przed Bogiem.
Ap 8:4
Ap 8:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 8:4
Ap 8:4  I  wstąpił  dym  kadzidło  modły  Świętych  z  ręce  Angela  przed  Bóg
Ap 8:4 G2532 G0305 G2586 G2368 G4335 G0040 G1537 G5495 G0032 G1799 G2316
Ap 8:5 καὶ εἴληφεν ἄγγελος τὸν λιβανωτόν, καὶ ἐγέμισεν αὐτὸν ἐκ τοῦ πυρὸς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἔβαλεν εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένοντο βρονταὶ καὶ φωναὶ καὶ ἀστραπαὶ καὶ σεισμός.                              
Ap 8:5 kai\ ei)/lEfen o( a)/ggelos to\n libanOto/n, kai\ e)ge/misen au)to\n e)k tou= puro\s tou= TusiastEri/ou kai\ e)/balen ei)s tE\n gE=n: kai\ e)ge/nonto brontai\ kai\ fOnai\ kai\ a)strapai\ kai\ seismo/s.
Ap 8:5 kai eilEfen ho aNgelos ton libanOton, kai egemisen auton ek tu pyros tu TysiastEriu kai ebalen eis tEn gEn: kai egenonto brontai kai fOnai kai astrapai kai seismos.
Ap 8:5 c--------- v-3xai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aai-s-- rp----asm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsn- n-----gsn- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3ami-p-- n-----npf- c--------- n-----npf- c--------- n-----npf- c--------- n-----nsm-
Ap 8:5 G2532 G2983 G3588 G0032 G3588 G3031 G2532 G1072 G0846 G1537 G3588 G4442 G3588 G2379 G2532 G0906 G1519 G3588 G1093 G2532 G1096 G1027 G2532 G5456 G2532 G0796 G2532 G4578
Ap 8:5 Anioł zaś wziął naczynie na żar, napełnił je ogniem z ołtarza i zrzucił na ziemię, a nastąpiły gromy, głosy, błyskawice, trzęsienie ziemi.
Ap 8:5
Ap 8:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 8:5
Ap 8:5  I  miał  Anioł  kadzielnica  i  wypełniony  jego  ogień  z  ołtarz  i  cast  w  ziemia  i  miejsce  głosowanie  i  grzmot  i  błyskawica  i  trzęsienie ziemi
Ap 8:5 G2532 G2983 G0032 G3031 G2532 G1072 G0846 G4442 G1537 G2379 G2532 G0906 G1519 G1093 G2532 G1096 G5456 G2532 G1027 G2532 G0796 G2532 G4578
Ap 8:6 Καὶ οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες τὰς ἑπτὰ σάλπιγγας ἡτοίμασαν αὐτοὺς ἵνα σαλπίσωσιν.                                                            
Ap 8:6 *kai\ oi( e(pta\ a)/ggeloi oi( e)/CHontes ta\s e(pta\ sa/lpiggas E(toi/masan au)tou\s i(/na salpi/sOsin.
Ap 8:6 kai hoi hepta aNgeloi hoi eCHontes tas hepta salpiNgas hEtoimasan autus hina salpisOsin.
Ap 8:6 c--------- ra----npm- a-----npm- n-----npm- ra----npm- v--papnpm- ra----apf- a-----apf- n-----apf- v-3aai-p-- rp----apm- c--------- v-3aas-p--
Ap 8:6 G2532 G3588 G2033 G0032 G3588 G2192 G3588 G2033 G4536 G2090 G0846 G2443 G4537
Ap 8:6 A siedmiu aniołów, mających siedem trąb, przygotowało się, aby zatrąbić.
Ap 8:6
Ap 8:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 8:6
Ap 8:6  I  siedem  Anioły  mieć  siedem  Rura  przygotowany  przygotowany  trąbka
Ap 8:6 G2532 G2033 G0032 G2192 G2033 G4536 G1438 G2090 G4537
Ap 8:7 Καὶ πρῶτος ἐσάλπισεν· καὶ ἐγένετο χάλαζα καὶ πῦρ μεμιγμένα ἐν αἵματι, καὶ ἐβλήθη εἰς τὴν γῆν· καὶ τὸ τρίτον τῆς γῆς κατεκάη, καὶ τὸ τρίτον τῶν δένδρων κατεκάη, καὶ πᾶς χόρτος χλωρὸς κατεκάη.                  
Ap 8:7 *kai\ o( prO=tos e)sa/lpisen: kai\ e)ge/neto CHa/laDZa kai\ pu=r memigme/na e)n ai(/mati, kai\ e)blE/TE ei)s tE\n gE=n: kai\ to\ tri/ton tE=s gE=s kateka/E, kai\ to\ tri/ton tO=n de/ndrOn kateka/E, kai\ pa=s CHo/rtos CHlOro\s kateka/E.
Ap 8:7 kai ho prOtos esalpisen: kai egeneto CHalaDZa kai pyr memigmena en haimati, kai eblETE eis tEn gEn: kai to triton tEs gEs katekaE, kai to triton tOn dendrOn katekaE, kai pas CHortos CHlOros katekaE.
Ap 8:7 c--------- ra----nsm- a-----nsm- v-3aai-s-- c--------- v-3ami-s-- n-----nsf- c--------- n-----nsn- v--xppnpn- p--------- n-----dsn- c--------- v-3api-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----nsn- a-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- v-3api-s-- c--------- ra----nsn- a-----nsn- ra----gpn- n-----gpn- v-3api-s-- c--------- a-----nsm- n-----nsm- a-----nsm- v-3api-s--
Ap 8:7 G2532 G3588 G4413 G4537 G2532 G1096 G5464 G2532 G4442 G3396 G1722 G0129 G2532 G0906 G1519 G3588 G1093 G2532 G3588 G5154 G3588 G1093 G2618 G2532 G3588 G5154 G3588 G1186 G2618 G2532 G3956 G5528 G5515 G2618
Ap 8:7 I pierwszy zatrąbił. A powstał grad i ogień - pomieszane z krwią, i spadły na ziemię. A spłonęła trzecia część ziemi i spłonęła trzecia część drzew, i spłonęła wszystka trawa zielona.
Ap 8:7
Ap 8:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 8:7
Ap 8:7  Pierwszy  Anioł  Brzmiało  i  zostać  grad  i  ogień  mieszany  krew  i  Pali  w  ziemia  i  trzeci  część  drzew  Spalił  i  wszystko  trawa  Zielony  Spalił
Ap 8:7 G4413 G0032 G4537 G2532 G1096 G5464 G2532 G4442 G3396 G0129 G2532 G0906 G1519 G1093 G2532 G5154 G5154 G1186 G2618 G2532 G3956 G5528 G5515 G2618
Ap 8:8 Καὶ δεύτερος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ὡς ὄρος μέγα πυρὶ καιόμενον ἐβλήθη εἰς τὴν θάλασσαν· καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῆς θαλάσσης αἷμα,                                          
Ap 8:8 *kai\ o( deu/teros a)/ggelos e)sa/lpisen: kai\ O(s o)/ros me/ga puri\ kaio/menon e)blE/TE ei)s tE\n Ta/lassan: kai\ e)ge/neto to\ tri/ton tE=s Tala/ssEs ai(=ma,
Ap 8:8 kai ho deuteros aNgelos esalpisen: kai hOs oros mega pyri kaiomenon eblETE eis tEn Talassan: kai egeneto to triton tEs TalassEs haima,
Ap 8:8 c--------- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- c--------- c--------- n-----nsn- a-----nsn- n-----dsn- v--pppnsn- v-3api-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3ami-s-- ra----nsn- a-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsn-
Ap 8:8 G2532 G3588 G1208 G0032 G4537 G2532 G5613 G3735 G3173 G4442 G2545 G0906 G1519 G3588 G2281 G2532 G1096 G3588 G5154 G3588 G2281 G0129
Ap 8:8 I drugi anioł zatrąbił: i jakby wielka góra płonąca ogniem została w morze rzucona, a trzecia część morza stała się krwią
Ap 8:8
Ap 8:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 8:8
Ap 8:8  Drugi  Anioł  Brzmiało  i  jako  duży  góra  palenie  ogień  rzucony  w  morze  i  trzeci  część  Morze  został  krew
Ap 8:8 G1208 G0032 G4537 G2532 G5613 G3173 G3735 G2545 G4442 G0906 G1519 G2281 G2532 G5154 G5154 G2281 G1096 G0129
Ap 8:9 καὶ ἀπέθανεν τὸ τρίτον τῶν κτισμάτων τῶν ἐν τῇ θαλάσσῃ, τὰ ἔχοντα ψυχάς, καὶ τὸ τρίτον τῶν πλοίων διεφθάρησαν.                                                
Ap 8:9 kai\ a)pe/Tanen to\ tri/ton tO=n ktisma/tOn tO=n e)n tE=| Tala/ssE|, ta\ e)/CHonta PSuCHa/s, kai\ to\ tri/ton tO=n ploi/On diefTa/rEsan.
Ap 8:9 kai apeTanen to triton tOn ktismatOn tOn en tE TalassE, ta eCHonta PSyCHas, kai to triton tOn ploiOn diefTarEsan.
Ap 8:9 c--------- v-3aai-s-- ra----nsn- a-----nsn- ra----gpn- n-----gpn- ra----gpn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----npn- v--papnpn- n-----apf- c--------- ra----nsn- a-----nsn- ra----gpn- n-----gpn- v-3api-p--
Ap 8:9 G2532 G0599 G3588 G5154 G3588 G2938 G3588 G1722 G3588 G2281 G3588 G2192 G5590 G2532 G3588 G5154 G3588 G4143 G1311
Ap 8:9 i wyginęła w morzu trzecia część stworzeń - te, które mają dusze - i trzecia część okrętów uległa zniszczeniu.
Ap 8:9
Ap 8:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 8:9
Ap 8:9  i  zmarły  trzeci  część  animować  animować  Stworzenia  Życie  w  morze  i  trzeci  część  Sądy  zmarły
Ap 8:9 G2532 G0599 G5154 G5154 G2192 G5590 G2938 G3588 G1722 G2281 G2532 G5154 G5154 G4143 G1311
Ap 8:10 Καὶ τρίτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἔπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀστὴρ μέγας καιόμενος ὡς λαμπάς, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ τρίτον τῶν ποταμῶν καὶ ἐπὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων.                              
Ap 8:10 *kai\ o( tri/tos a)/ggelos e)sa/lpisen: kai\ e)/pesen e)k tou= ou)ranou= a)stE\r me/gas kaio/menos O(s lampa/s, kai\ e)/pesen e)pi\ to\ tri/ton tO=n potamO=n kai\ e)pi\ ta\s pEga\s tO=n u(da/tOn.
Ap 8:10 kai ho tritos aNgelos esalpisen: kai epesen ek tu uranu astEr megas kaiomenos hOs lampas, kai epesen epi to triton tOn potamOn kai epi tas pEgas tOn hydatOn.
Ap 8:10 c--------- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- n-----nsm- a-----nsm- v--pppnsm- c--------- n-----nsf- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- a-----asn- ra----gpm- n-----gpm- c--------- p--------- ra----apf- n-----apf- ra----gpn- n-----gpn-
Ap 8:10 G2532 G3588 G5154 G0032 G4537 G2532 G4098 G1537 G3588 G3772 G0792 G3173 G2545 G5613 G2985 G2532 G4098 G1909 G3588 G5154 G3588 G4215 G2532 G1909 G3588 G4077 G3588 G5204
Ap 8:10 I trzeci anioł zatrąbił: i spadła z nieba wielka gwiazda, płonąca jak pochodnia, a spadła na trzecią część rzek i na źródła wód.
Ap 8:10
Ap 8:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 8:10
Ap 8:10  Trzeci  anioł  Brzmiało  i  spadły  z  niebo  duży  gwiazda  palenie  jak  lampa  i  spadły  w  trzeci  część  Rzek  i  w  źródeł  woda
Ap 8:10 G5154 G0032 G4537 G2532 G4098 G1537 G3772 G3173 G0792 G2545 G5613 G2985 G2532 G4098 G1909 G5154 G5154 G4215 G2532 G1909 G4077 G5204
Ap 8:11 καὶ τὸ ὄνομα τοῦ ἀστέρος λέγεται Ἄψινθος. καὶ ἐγένετο τὸ τρίτον τῶν ὑδάτων εἰς ἄψινθον, καὶ πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων ἀπέθανον ἐκ τῶν ὑδάτων, ὅτι ἐπικράνθησαν.                                  
Ap 8:11 kai\ to\ o)/noma tou= a)ste/ros le/getai o( *)/aPSinTos. kai\ e)ge/neto to\ tri/ton tO=n u(da/tOn ei)s a)/PSinTon, kai\ polloi\ tO=n a)nTrO/pOn a)pe/Tanon e)k tO=n u(da/tOn, o(/ti e)pikra/nTEsan.
Ap 8:11 kai to onoma tu asteros legetai ho aPSinTos. kai egeneto to triton tOn hydatOn eis aPSinTon, kai polloi tOn anTrOpOn apeTanon ek tOn hydatOn, hoti epikranTEsan.
Ap 8:11 c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- v-3ppi-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3ami-s-- ra----nsn- a-----nsn- ra----gpn- n-----gpn- p--------- n-----asf- c--------- a-----npm- ra----gpm- n-----gpm- v-3aai-p-- p--------- ra----gpn- n-----gpn- c--------- v-3api-p--
Ap 8:11 G2532 G3588 G3686 G3588 G0792 G3004 G3588 G0894 G2532 G1096 G3588 G5154 G3588 G5204 G1519 G0894 G2532 G4183 G3588 G0444 G0599 G1537 G3588 G5204 G3754 G4087
Ap 8:11 A imię gwiazdy zowie się Piołun. I trzecia część wód stała się piołunem, i wielu ludzi pomarło od wód, bo stały się gorzkie.
Ap 8:11
Ap 8:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 8:11
Ap 8:11  Nazwa  to  gwiazda  sagebrush  i  trzeci  część  woda  został  został  Artemisia  i  wiele  osoby  zmarły  z  woda  że  stal  gorzki
Ap 8:11 G3686 G3588 G0792 G0894 G2532 G5154 G5154 G5204 G1096 G1519 G0894 G2532 G4183 G0444 G0599 G1537 G5204 G3754 G4087 G4087
Ap 8:12 Καὶ τέταρτος ἄγγελος ἐσάλπισεν· καὶ ἐπλήγη τὸ τρίτον τοῦ ἡλίου καὶ τὸ τρίτον τῆς σελήνης καὶ τὸ τρίτον τῶν ἀστέρων, ἵνα σκοτισθῇ τὸ τρίτον αὐτῶν καὶ ἡμέρα μὴ φάνῃ τὸ τρίτον αὐτῆς, καὶ νὺξ ὁμοίως.          
Ap 8:12 *kai\ o( te/tartos a)/ggelos e)sa/lpisen: kai\ e)plE/gE to\ tri/ton tou= E(li/ou kai\ to\ tri/ton tE=s selE/nEs kai\ to\ tri/ton tO=n a)ste/rOn, i(/na skotisTE=| to\ tri/ton au)tO=n kai\ E( E(me/ra mE\ fa/nE| to\ tri/ton au)tE=s, kai\ E( nu\X o(moi/Os.
Ap 8:12 kai ho tetartos aNgelos esalpisen: kai eplEgE to triton tu hEliu kai to triton tEs selEnEs kai to triton tOn asterOn, hina skotisTE to triton autOn kai hE hEmera mE fanE to triton autEs, kai hE nyX homoiOs.
Ap 8:12 c--------- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- c--------- v-3api-s-- ra----nsn- a-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----nsn- a-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----nsn- a-----nsn- ra----gpm- n-----gpm- c--------- v-3aps-s-- ra----nsn- a-----nsn- rp----gpm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- d--------- v-3aas-s-- ra----nsn- a-----nsn- rp----gsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- d---------
Ap 8:12 G2532 G3588 G5067 G0032 G4537 G2532 G4141 G3588 G5154 G3588 G2246 G2532 G3588 G5154 G3588 G4582 G2532 G3588 G5154 G3588 G0792 G2443 G4654 G3588 G5154 G0846 G2532 G3588 G2250 G3361 G5316 G3588 G5154 G0846 G2532 G3588 G3571 G3668
Ap 8:12 I czwarty anioł zatrąbił: i została rażona trzecia część słońca i trzecia część księżyca, i trzecia część gwiazd, tak iż zaćmiła się trzecia ich część i dzień nie jaśniał w trzeciej swej części, i noc - podobnie.
Ap 8:12
Ap 8:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 8:12
Ap 8:12  Czwarty  Anioł  Brzmiało  i  wstrząśnięty  był  trzeci  część  słońce  i  trzeci  część  księżyc  i  trzeci  część  gwiazdki  że  zaciemnionym  trzeci  część  ich  i  trzeci  część  Dzień  nie  jasny  był  tak  i  noc
Ap 8:12 G5067 G0032 G4537 G2532 G4141 G4141 G5154 G5154 G2246 G2532 G5154 G5154 G4582 G2532 G5154 G5154 G0792 G2443 G4654 G5154 G5154 G0846 G2532 G5154 G5154 G2250 G3361 G5316 G5316 G3668 G2532 G3571
Ap 8:13 Καὶ εἶδον, καὶ ἤκουσα ἑνὸς ἀετοῦ πετομένου ἐν μεσουρανήματι λέγοντος φωνῇ μεγάλῃ, Οὐαὶ οὐαὶ οὐαὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς ἐκ τῶν λοιπῶν φωνῶν τῆς σάλπιγγος τῶν τριῶν ἀγγέλων τῶν μελλόντων σαλπίζειν.                      
Ap 8:13 *kai\ ei)=don, kai\ E)/kousa e(no\s a)etou= petome/nou e)n mesouranE/mati le/gontos fOnE=| mega/lE|, *ou)ai\ ou)ai\ ou)ai\ tou\s katoikou=ntas e)pi\ tE=s gE=s e)k tO=n loipO=n fOnO=n tE=s sa/lpiggos tO=n triO=n a)gge/lOn tO=n mello/ntOn salpi/DZein.
Ap 8:13 kai eidon, kai Ekusa henos aetu petomenu en mesuranEmati legontos fOnE megalE, uai uai uai tus katoikuntas epi tEs gEs ek tOn loipOn fOnOn tEs salpiNgos tOn triOn aNgelOn tOn mellontOn salpiDZein.
Ap 8:13 c--------- v-1aai-s-- c--------- v-1aai-s-- a-----gsm- n-----gsm- v--pmpgsm- p--------- n-----dsn- v--papgsm- n-----dsf- a-----dsf- x--------- x--------- x--------- ra----apm- v--papapm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----gpf- a-----gpf- n-----gpf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gpm- a-----gpm- n-----gpm- ra----gpm- v--papgpm- v--pan----
Ap 8:13 G2532 G1492 G2532 G0191 G1520 G0105 G4072 G1722 G3321 G3004 G5456 G3173 G3759 G3759 G3759 G3588 G2730 G1909 G3588 G1093 G1537 G3588 G3062 G5456 G3588 G4536 G3588 G5140 G0032 G3588 G3195 G4537
Ap 8:13 I ujrzałem, a usłyszałem jednego orła lecącego przez środek nieba, mówiącego donośnym głosem: Biada, biada, biada mieszkańcom ziemi wskutek pozostałych głosów trąb trzech aniołów, którzy mają [jeszcze] trąbić!
Ap 8:13
Ap 8:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ap 8:13
Ap 8:13  I  online  i  słyszałem  jeden  Angela  pływające  środek  środek  niebo  głośnik  głośno  głos  żal  żal  żal  życie  w  ziemia  z  inny  Rura  głosów  trzy  Anioły  że  będzie  trąbka
Ap 8:13 G2532 G1492 G2532 G0191 G1520 G0032 G4072 G1722 G3321 G3321 G3004 G3173 G5456 G3759 G3759 G3759 G2730 G1909 G1093 G1537 G3062 G4536 G5456 G5140 G0032 G3588 G3195 G4537
Copyright by Cezary Podolski