Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 
do_J21      do_str_głównej      do_Dz2      
Dz 1:1 Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, Θεόφιλε, ὧν ἤρξατο Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν                                              
Dz 1:1 *to\n me\n prO=ton lo/gon e)poiEsa/mEn peri\ pa/ntOn, O)= *Teo/file, O(=n E)/rXato o( *)iEsou=s poiei=n te kai\ dida/skein
Dz 1:1 ton men prOton logon epoiEsamEn peri pantOn, O Teofile, hOn ErXato ho iEsus poiein te kai didaskein
Dz 1:1 ra----asm- x--------- a-----asm- n-----asm- v-1ami-s-- p--------- a-----gpn- i--------- n-----vsm- rr----gpn- v-3ami-s-- ra----nsm- n-----nsm- v--pan---- c--------- c--------- v--pan----
Dz 1:1 G3588 G3303 G4413 G3056 G4160 G4012 G3956 G5599 G2321 G3739 G0756 G3588 G2424 G4160 G5037 G2532 G1321
Dz 1:1 Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku
Dz 1:1
Dz 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 1:1
Dz 1:1  Pierwszy  książka  napisał  Teofil  o  wszystko  że  Jezus  nie  i  uczy  z  start
Dz 1:1 G4413 G3056 G4160 G2321 G4012 G3956 G3739 G2424 G4160 G2532 G1321 G0756 G0756
Dz 1:2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήμφθη·                                                        
Dz 1:2 a)/CHri E(=s E(me/ras e)nteila/menos toi=s a)posto/lois dia\ pneu/matos a(gi/ou ou(\s e)Xele/Xato a)nelE/mfTE:
Dz 1:2 aCHri hEs hEmeras enteilamenos tois apostolois dia pneumatos hagiu hus eXeleXato anelEmfTE:
Dz 1:2 p--------- rr----gsf- n-----gsf- v--ampnsm- ra----dpm- n-----dpm- p--------- n-----gsn- a-----gsn- rr----apm- v-3ami-s-- v-3api-s--
Dz 1:2 G0891 G3739 G2250 G1781 G3588 G0652 G1223 G4151 G0040 G3739 G1586 G0353
Dz 1:2 aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba.
Dz 1:2
Dz 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 1:2
Dz 1:2  do  Dzień  który  wstąpił  Gołąb  Święty  Duch  komenda  Apostołowie  który  wybrany
Dz 1:2 G0891 G2250 G3739 G0353 G1781 G0040 G4151 G1781 G0652 G3739 G1586
Dz 1:3 οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾿ ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ.                              
Dz 1:3 oi(=s kai\ pare/stEsen e(auto\n DZO=nta meta\ to\ paTei=n au)to\n e)n polloi=s tekmEri/ois, di' E(merO=n tessera/konta o)ptano/menos au)toi=s kai\ le/gOn ta\ peri\ tE=s basilei/as tou= Teou=.
Dz 1:3 hois kai parestEsen heauton DZOnta meta to paTein auton en pollois tekmEriois, di' EmerOn tesserakonta optanomenos autois kai legOn ta peri tEs basileias tu Teu.
Dz 1:3 rr----dpm- d--------- v-3aai-s-- rp----asm- v--papasm- p--------- ra----asn- v--aan---- rp----asm- p--------- a-----dpn- n-----dpn- p--------- n-----gpf- a-----gpf- v--pmpnsm- rp----dpm- c--------- v--papnsm- ra----apn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 1:3 G3739 G2532 G3936 G1438 G2198 G3326 G3588 G3958 G0846 G1722 G4183 G5039 G1223 G2250 G5062 G3700 G0846 G2532 G3004 G3588 G4012 G3588 G0932 G3588 G2316
Dz 1:3 Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym.
Dz 1:3
Dz 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 1:3
Dz 1:3  który  i  ujawniły  Się  żywy  na  cierpienie  Jego  z  wiele  prawdziwy  dowód  w  kontynuacja  czterdzieści  dni  jest  ich  i  mówi  o  Królestwo  Bóg
Dz 1:3 G3739 G2532 G3936 G1438 G2198 G3326 G3958 G0846 G1722 G4183 G5039 G5039 G1223 G1223 G5062 G2250 G3700 G0846 G2532 G3004 G4012 G0932 G2316
Dz 1:4 καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου·                                              
Dz 1:4 kai\ sunaliDZo/menos parE/ggeilen au)toi=s a)po\ *(ierosolu/mOn mE\ CHOri/DZesTai, a)lla\ perime/nein tE\n e)paggeli/an tou= patro\s E(\n E)kou/sate/ mou:
Dz 1:4 kai synaliDZomenos parENgeilen autois apo hierosolymOn mE CHOriDZesTai, alla perimenein tEn epaNgelian tu patros hEn Ekusate mu:
Dz 1:4 c--------- v--pmpnsm- v-3aai-s-- rp----dpm- p--------- n-----gpn- d--------- v--ppn---- c--------- v--pan---- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- rr----asf- v-2aai-p-- rp----gs--
Dz 1:4 G2532 G4871 G3853 G0846 G0575 G2414 G3361 G5563 G0235 G4037 G3588 G1860 G3588 G3962 G3739 G0191 G3450
Dz 1:4 A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca: Słyszeliście o niej ode Mnie - /mówił/ -
Dz 1:4
Dz 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 1:4
Dz 1:4  I  zebranie  ich  rozkazał  ich  nie  odstąpić  z  Jerozolima  ale  czekać  obiecał  Ojciec  niż  słyszałem  Mnie
Dz 1:4 G2532 G4871 G0846 G3853 G0846 G3361 G5563 G0575 G2414 G0235 G4037 G1860 G3962 G3739 G0191 G3450
Dz 1:5 ὅτι Ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.                                                
Dz 1:5 o(/ti *)iOa/nnEs me\n e)ba/ptisen u(/dati, u(mei=s de\ e)n pneu/mati baptisTE/sesTe a(gi/O| ou) meta\ polla\s tau/tas E(me/ras.
Dz 1:5 hoti iOannEs men ebaptisen hydati, hymeis de en pneumati baptisTEsesTe hagiO u meta pollas tautas hEmeras.
Dz 1:5 c--------- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- n-----dsn- rp----np-- c--------- p--------- n-----dsn- v-2fpi-p-- a-----dsn- d--------- p--------- a-----apf- rd----apf- n-----apf-