Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Dz13      do_str_głównej      do_Dz15      
Dz 14:1 Ἐγένετο δὲ ἐν Ἰκονίῳ κατὰ τὸ αὐτὸ εἰσελθεῖν αὐτοὺς εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν Ἰουδαίων καὶ λαλῆσαι οὕτως ὥστε πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων πολὺ πλῆθος.                                  
Dz 14:1 *)ege/neto de\ e)n *)ikoni/O| kata\ to\ au)to\ ei)selTei=n au)tou\s ei)s tE\n sunagOgE\n tO=n *)ioudai/On kai\ lalE=sai ou(/tOs O(/ste pisteu=sai *)ioudai/On te kai\ *(ellE/nOn polu\ plE=Tos.
Dz 14:1 egeneto de en ikoniO kata to auto eiselTein autus eis tEn synagOgEn tOn iudaiOn kai lalEsai hutOs hOste pisteusai iudaiOn te kai hellEnOn poly plETos.
Dz 14:1 v-3ami-s-- c--------- p--------- n-----dsn- p--------- ra----asn- a-----asn- v--aan---- rp----apm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gpm- a-----gpm- c--------- v--aan---- d--------- c--------- v--aan---- a-----gpm- c--------- c--------- n-----gpm- a-----asn- n-----asn-
Dz 14:1 G1096 G1161 G1722 G2430 G2596 G3588 G0846 G1525 G0846 G1519 G3588 G4864 G3588 G2453 G2532 G2980 G3779 G5620 G4100 G2453 G5037 G2532 G1672 G4183 G4128
Dz 14:1 W Ikonium weszli tak samo do synagogi żydowskiej i przemawiali, tak że wielka liczba Żydów i pogan uwierzyła.
Dz 14:1
Dz 14:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:1
Dz 14:1  W  Ikonium  włączone  razem  razem  razem  w  Judea  synagoga  i  powiedział  tak  że  uważa,  wielki  wiele  Żydów  i  Grecy
Dz 14:1 G1722 G2430 G1525 G0846 G2596 G3588 G1519 G2453 G4864 G2532 G2980 G3779 G5620 G4100 G4183 G4128 G2453 G2532 G1672
Dz 14:2 οἱ δὲ ἀπειθήσαντες Ἰουδαῖοι ἐπήγειραν καὶ ἐκάκωσαν τὰς ψυχὰς τῶν ἐθνῶν κατὰ τῶν ἀδελφῶν.                                                        
Dz 14:2 oi( de\ a)peiTE/santes *)ioudai=oi e)pE/geiran kai\ e)ka/kOsan ta\s PSuCHa\s tO=n e)TnO=n kata\ tO=n a)delfO=n.
Dz 14:2 hoi de apeiTEsantes iudaioi epEgeiran kai ekakOsan tas PSyCHas tOn eTnOn kata tOn adelfOn.
Dz 14:2 ra----npm- c--------- v--aapnpm- a-----npm- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-p-- ra----apf- n-----apf- ra----gpn- n-----gpn- p--------- ra----gpm- n-----gpm-
Dz 14:2 G3588 G1161 G0544 G2453 G1892 G2532 G2559 G3588 G5590 G3588 G1484 G2596 G3588 G0080
Dz 14:2 Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, podburzali i źle usposobili pogan wobec braci.
Dz 14:2
Dz 14:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:2
Dz 14:2 A  niewiernych  Judea  mieszano  i  sprowokowany  v.  bracia  serce  Pogan
Dz 14:2 G1161 G0544 G2453 G1892 G2532 G2559 G2596 G0080 G5590 G1484
Dz 14:3 ἱκανὸν μὲν οὖν χρόνον διέτριψαν παρρησιαζόμενοι ἐπὶ τῷ κυρίῳ τῷ μαρτυροῦντι [ἐπὶ] τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ, διδόντι σημεῖα καὶ τέρατα γίνεσθαι διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν.                                
Dz 14:3 i(kano\n me\n ou)=n CHro/non die/triPSan parrEsiaDZo/menoi e)pi\ tO=| kuri/O| tO=| marturou=nti [e)pi\] tO=| lo/gO| tE=s CHa/ritos au)tou=, dido/nti sEmei=a kai\ te/rata gi/nesTai dia\ tO=n CHeirO=n au)tO=n.
Dz 14:3 hikanon men un CHronon dietriPSan parrEsiaDZomenoi epi tO kyriO tO martyrunti [epi] tO logO tEs CHaritos autu, didonti sEmeia kai terata ginesTai dia tOn CHeirOn autOn.
Dz 14:3 a-----asm- c--------- c--------- n-----asm- v-3aai-p-- v--pmpnpm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----dsm- v--papdsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- v--papdsm- n-----apn- c--------- n-----apn- v--pmn---- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gpm-
Dz 14:3 G2425 G3303 G3767 G5550 G1304 G3955 G1909 G3588 G2962 G3588 G3140 G1909 G3588 G3056 G3588 G5485 G0846 G1325 G4592 G2532 G5059 G1096 G1223 G3588 G5495 G0846
Dz 14:3 Pozostali tam dość długi czas i nauczali odważnie, ufni w Pana, który potwierdzał słowo swej łaski cudami i znakami, dokonywanymi przez ich ręce.
Dz 14:3
Dz 14:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:3
Dz 14:3  Jednak  Jednak  wypalonego  całkiem  czas  odważnie  działających w  o  Władca  w  świadectwo  słowo  łaska  Jego  stworzony  stworzony  ręce  ich  Znaków  i  cuda
Dz 14:3 G3303 G3767 G1304 G2425 G5550 G3955 G3955 G1909 G2962 G3140 G3140 G3056 G5485 G0846 G1096 G1325 G5495 G0846 G4592 G2532 G5059
Dz 14:4 ἐσχίσθη δὲ τὸ πλῆθος τῆς πόλεως, καὶ οἱ μὲν ἦσαν σὺν τοῖς Ἰουδαίοις οἱ δὲ σὺν τοῖς ἀποστόλοις.                                                
Dz 14:4 e)sCHi/sTE de\ to\ plE=Tos tE=s po/leOs, kai\ oi( me\n E)=san su\n toi=s *)ioudai/ois oi( de\ su\n toi=s a)posto/lois.
Dz 14:4 esCHisTE de to plETos tEs poleOs, kai hoi men Esan syn tois iudaiois hoi de syn tois apostolois.
Dz 14:4 v-3api-s-- c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----npm- c--------- v-3iai-p-- p--------- ra----dpm- a-----dpm- ra----npm- c--------- p--------- ra----dpm- n-----dpm-
Dz 14:4 G4977 G1161 G3588 G4128 G3588 G4172 G2532 G3588 G3303 G2258 G4862 G3588 G2453 G3588 G1161 G4862 G3588 G0652
Dz 14:4 I podzielili się mieszkańcy miasta: jedni byli z Żydami, a drudzy z apostołami.
Dz 14:4
Dz 14:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:4
Dz 14:4  tak  osoby  Miasto  podzielony  i  kilka  były  w  strona  Żydów  i  w  strona  Apostołowie
Dz 14:4 G1161 G4128 G4172 G4977 G2532 G3303 G2258 G4862 G4862 G2453 G1161 G4862 G4862 G0652
Dz 14:5 ὡς δὲ ἐγένετο ὁρμὴ τῶν ἐθνῶν τε καὶ Ἰουδαίων σὺν τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν ὑβρίσαι καὶ λιθοβολῆσαι αὐτούς,                                                  
Dz 14:5 O(s de\ e)ge/neto o(rmE\ tO=n e)TnO=n te kai\ *)ioudai/On su\n toi=s a)/rCHousin au)tO=n u(bri/sai kai\ liTobolE=sai au)tou/s,
Dz 14:5 hOs de egeneto hormE tOn eTnOn te kai iudaiOn syn tois arCHusin autOn hybrisai kai liTobolEsai autus,
Dz 14:5 c--------- c--------- v-3ami-s-- n-----nsf- ra----gpn- n-----gpn- c--------- c--------- a-----gpm- p--------- ra----dpm- n-----dpm- rp----gpm- v--aan---- c--------- v--aan---- rp----apm-
Dz 14:5 G5613 G1161 G1096 G3730 G3588 G1484 G5037 G2532 G2453 G4862 G3588 G0758 G0846 G5195 G2532 G3036 G0846
Dz 14:5 Gdy jednak dowiedzieli się, że poganie i Żydzi wraz ze swymi władzami zamierzają ich znieważyć i ukamienować,
Dz 14:5
Dz 14:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:5
Dz 14:5  Kiedy  zaś  narodów  i  Judea  z  ich  przełożonych  wpadł  wpadł  wstyd  i  przerwa  ich  kamienie
Dz 14:5 G5613 G1161 G1484 G2532 G2453 G4862 G0846 G0758 G1096 G3730 G5195 G2532 G3036 G0846 G3036
Dz 14:6 συνιδόντες κατέφυγον εἰς τὰς πόλεις τῆς Λυκαονίας Λύστραν καὶ Δέρβην καὶ τὴν περίχωρον,                                                          
Dz 14:6 sunido/ntes kate/fugon ei)s ta\s po/leis tE=s *lukaoni/as *lu/stran kai\ *de/rbEn kai\ tE\n peri/CHOron,
Dz 14:6 synidontes katefygon eis tas poleis tEs lykaonias lystran kai derbEn kai tEn periCHOron,
Dz 14:6 v--aapnpm- v-3aai-p-- p--------- ra----apf- n-----apf- ra----gsf- n-----gsf- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- ra----asf- a-----asf-
Dz 14:6 G4894 G2703 G1519 G3588 G4172 G3588 G3071 G3082 G2532 G1191 G2532 G3588 G4066
Dz 14:6 uciekli do miast Likaonii: do Listry i Derbe oraz w ich okolice,
Dz 14:6
Dz 14:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:6
Dz 14:6  nauka  emerytowany  w  Lycaonia  Miasto  Listry  i  Derbe  i  sąsiedztwo
Dz 14:6 G4894 G2703 G1519 G3071 G4172 G3082 G2532 G1191 G2532 G4066
Dz 14:7 κἀκεῖ εὐαγγελιζόμενοι ἦσαν.                                                                              
Dz 14:7 ka)kei= eu)aggeliDZo/menoi E)=san.
Dz 14:7 kakei euaNgeliDZomenoi Esan.
Dz 14:7 c--------- v--pmpnpm- v-3iai-p--
Dz 14:7 G2546 G2097 G2258
Dz 14:7 i tam głosili Ewangelię.
Dz 14:7
Dz 14:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:7
Dz 14:7  tam  głosił  głosił
Dz 14:7 G2546 G2097 G2258
Dz 14:8 Καί τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν Λύστροις τοῖς ποσὶν ἐκάθητο, χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ, ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν.                                                  
Dz 14:8 *kai/ tis a)nE\r a)du/natos e)n *lu/strois toi=s posi\n e)ka/TEto, CHOlo\s e)k koili/as mEtro\s au)tou=, o(\s ou)de/pote periepa/tEsen.
Dz 14:8 kai tis anEr adynatos en lystrois tois posin ekaTEto, CHOlos ek koilias mEtros autu, hos udepote periepatEsen.
Dz 14:8 c--------- ri----nsm- n-----nsm- a-----nsm- p--------- n-----dpn- ra----dpm- n-----dpm- v-3imi-s-- a-----nsm- p--------- n-----gsf- n-----gsf- rp----gsm- rr----nsm- d--------- v-3aai-s--
Dz 14:8 G2532 G5100 G0435 G0102 G1722 G3082 G3588 G4228 G2521 G5560 G1537 G2836 G3384 G0846 G3739 G3763 G4043
Dz 14:8 W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził.
Dz 14:8
Dz 14:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:8
Dz 14:8  W  Listry  kilka  mąż  nie  którzy posiadali  stóp  sob  jest  chrom  z  łono  matka  jego  nigdy  iść
Dz 14:8 G1722 G3082 G5100 G0435 G0102 G0102 G4228 G2521 G5225 G5560 G1537 G2836 G3384 G0846 G3763 G4043
Dz 14:9 οὗτος ἤκουσεν τοῦ Παύλου λαλοῦντος· ὃς ἀτενίσας αὐτῷ καὶ ἰδὼν ὅτι ἔχει πίστιν τοῦ σωθῆναι                                                      
Dz 14:9 ou(=tos E)/kousen tou= *pau/lou lalou=ntos: o(\s a)teni/sas au)tO=| kai\ i)dO\n o(/ti e)/CHei pi/stin tou= sOTE=nai
Dz 14:9 hutos Ekusen tu paulu laluntos: hos atenisas autO kai idOn hoti eCHei pistin tu sOTEnai
Dz 14:9 rd----nsm- v-3aai-s-- ra----gsm- n-----gsm- v--papgsm- rr----nsm- v--aapnsm- rp----dsm- c--------- v--aapnsm- c--------- v-3pai-s-- n-----asf- ra----gsn- v--apn----
Dz 14:9 G3778 G0191 G3588 G3972 G2980 G3739 G0816 G0846 G2532 G1492 G3754 G2192 G4102 G3588 G4982
Dz 14:9 Słuchał on przemówienia Pawła; ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia,
Dz 14:9
Dz 14:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:9
Dz 14:9  On  słuchać  głośnik  Paul  który  szukam  to  i  widzenie  że  ma  wiara  dla  dostać  gojenie
Dz 14:9 G3778 G0191 G2980 G3972 G3739 G0816 G0846 G2532 G1492 G3754 G2192 G4102 G4982 G4982 G4982
Dz 14:10 εἶπεν μεγάλῃ φωνῇ, Ἀνάστηθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου ὀρθός. καὶ ἥλατο καὶ περιεπάτει.                                                          
Dz 14:10 ei)=pen mega/lE| fOnE=|, *)ana/stETi e)pi\ tou\s po/das sou o)rTo/s. kai\ E(/lato kai\ periepa/tei.
Dz 14:10 eipen megalE fOnE, anastETi epi tus podas su orTos. kai hElato kai periepatei.
Dz 14:10 v-3aai-s-- a-----dsf- n-----dsf- v-2aad-s-- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gs-- a-----nsm- c--------- v-3ami-s-- c--------- v-3iai-s--
Dz 14:10 G2036 G3173 G5456 G0450 G1909 G3588 G4228 G4675 G3717 G2532 G0242 G2532 G4043
Dz 14:10 zawołał głośno: Stań prosto na nogach! A on zerwał się i zaczął chodzić.
Dz 14:10
Dz 14:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:10
Dz 14:10  powiedział  głośno  głos  Stoisko  w  stóp  twój  bezpośrednio  I  wyskoczyło  i  był  iść
Dz 14:10 G2036 G3173 G5456 G0450 G1909 G4228 G4675 G3717 G2532 G0242 G2532 G4043 G4043
Dz 14:11 οἵ τε ὄχλοι ἰδόντες ἐποίησεν Παῦλος ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν Λυκαονιστὶ λέγοντες, Οἱ θεοὶ ὁμοιωθέντες ἀνθρώποις κατέβησαν πρὸς ἡμᾶς·                                            
Dz 14:11 oi(/ te o)/CHloi i)do/ntes o(\ e)poi/Esen *pau=los e)pE=ran tE\n fOnE\n au)tO=n *lukaonisti\ le/gontes, *oi( Teoi\ o(moiOTe/ntes a)nTrO/pois kate/bEsan pro\s E(ma=s:
Dz 14:11 hoi te oCHloi idontes ho epoiEsen paulos epEran tEn fOnEn autOn lykaonisti legontes, hoi Teoi homoiOTentes anTrOpois katebEsan pros hEmas:
Dz 14:11 ra----npm- c--------- n-----npm- v--aapnpm- rr----asn- v-3aai-s-- n-----nsm- v-3aai-p-- ra----asf- n-----asf- rp----gpm- d--------- v--papnpm- ra----npm- n-----npm- v--appnpm- n-----dpm- v-3aai-p-- p--------- rp----ap--
Dz 14:11 G3588 G5037 G3793 G1492 G3739 G4160 G3972 G1869 G3588 G5456 G0846 G3072 G3004 G3588 G2316 G3666 G0444 G2597 G4314 G2248
Dz 14:11 Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po likaońsku: Bogowie przybrali postać ludzi i zstąpili do nas!
Dz 14:11
Dz 14:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:11
Dz 14:11  Osoby  zaś  widzenie  że  wykonane  Paul  podniesiony  jego  głos  mówi  mowy Lycaonia  Bogów  w  obraz  ludzki  gone  do  nas
Dz 14:11 G3793 G1161 G1492 G3739 G4160 G3972 G1869 G0846 G5456 G3004 G3072 G2316 G3666 G3666 G0444 G2597 G4314 G2248
Dz 14:12 ἐκάλουν τε τὸν Βαρναβᾶν Δία, τὸν δὲ Παῦλον Ἑρμῆν, ἐπειδὴ αὐτὸς ἦν ἡγούμενος τοῦ λόγου.                                                    
Dz 14:12 e)ka/loun te to\n *barnaba=n *di/a, to\n de\ *pau=lon *(ermE=n, e)peidE\ au)to\s E)=n o( E(gou/menos tou= lo/gou.
Dz 14:12 ekalun te ton barnaban dia, ton de paulon hermEn, epeidE autos En ho hEgumenos tu logu.
Dz 14:12 v-3iai-p-- c--------- ra----asm- n-----asm- n-----asm- ra----asm- c--------- n-----asm- n-----asm- c--------- rp----nsm- v-3iai-s-- ra----nsm- v--pmpnsm- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 14:12 G2564 G5037 G3588 G0921 G2203 G3588 G1161 G3972 G2060 G1894 G0846 G2258 G3588 G2233 G3588 G3056
Dz 14:12 Barnabę nazywali Zeusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał.
Dz 14:12
Dz 14:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:12
Dz 14:12  I  o nazwie  Barnaba  Zeus  i  Paul  Mercurius  że  on  gubernator  gubernator  słowo
Dz 14:12 G5037 G2564 G0921 G2203 G1161 G3972 G2060 G1894 G0846 G2233 G2258 G3056
Dz 14:13 τε ἱερεὺς τοῦ Διὸς τοῦ ὄντος πρὸ τῆς πόλεως ταύρους καὶ στέμματα ἐπὶ τοὺς πυλῶνας ἐνέγκας σὺν τοῖς ὄχλοις ἤθελεν θύειν.                                        
Dz 14:13 o(/ te i(ereu\s tou= *dio\s tou= o)/ntos pro\ tE=s po/leOs tau/rous kai\ ste/mmata e)pi\ tou\s pulO=nas e)ne/gkas su\n toi=s o)/CHlois E)/Telen Tu/ein.
Dz 14:13 ho te hiereus tu dios tu ontos pro tEs poleOs taurus kai stemmata epi tus pylOnas eneNkas syn tois oCHlois ETelen Tyein.
Dz 14:13 ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- v--papgsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- n-----apm- c--------- n-----apn- p--------- ra----apm- n-----apm- v--aapnsm- p--------- ra----dpm- n-----dpm- v-3iai-s-- v--pan----
Dz 14:13 G3588 G5037 G2409 G3588 G2203 G3588 G5607 G4253 G3588 G4172 G5022 G2532 G4725 G1909 G3588 G4440 G5342 G4862 G3588 G3793 G2309 G2380
Dz 14:13 A kapłan Zeusa, który miał świątynię przed miastem, przywiódł przed bramę woły i przyniósł wieńce, i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę.
Dz 14:13
Dz 14:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:13
Dz 14:13  Ksiądz  zaś  Zeus  który był  przed  ich  miasto  wniesienie  do  brama  wół  i  Wieńce  jak  razem  z  Osoby  popełnić  ofiara
Dz 14:13 G2409 G1161 G2203 G5607 G4253 G0846 G4172 G5342 G1909 G4440 G5022 G2532 G4725 G2309 G4862 G4862 G3793 G2380 G2380
Dz 14:14 ἀκούσαντες δὲ οἱ ἀπόστολοι Βαρναβᾶς καὶ Παῦλος, διαρρήξαντες τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐξεπήδησαν εἰς τὸν ὄχλον, κράζοντες                                                    
Dz 14:14 a)kou/santes de\ oi( a)po/stoloi *barnaba=s kai\ *pau=los, diarrE/Xantes ta\ i(ma/tia au)tO=n e)XepE/dEsan ei)s to\n o)/CHlon, kra/DZontes
Dz 14:14 akusantes de hoi apostoloi barnabas kai paulos, diarrEXantes ta himatia autOn eXepEdEsan eis ton oCHlon, kraDZontes
Dz 14:14 v--aapnpm- c--------- ra----npm- n-----npm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- v--aapnpm- ra----apn- n-----apn- rp----gpm- v-3aai-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- v--papnpm-
Dz 14:14 G0191 G1161 G3588 G0652 G0921 G2532 G3972 G1284 G3588 G2440 G0846 G1530 G1519 G3588 G3793 G2896
Dz 14:14 Na wieść o tym apostołowie, Barnaba i Paweł, rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc:
Dz 14:14
Dz 14:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:14
Dz 14:14  Ale  Apostołowie  Barnaba  i  Paul  przesłuchanie  wynajem  ich  Odzież  rzucanie  w  osoby  głośno  powiedział
Dz 14:14 G1161 G0652 G0921 G2532 G3972 G0191 G1284 G0846 G2440 G1530 G1519 G3793 G2896 G2896
Dz 14:15 καὶ λέγοντες, Ἄνδρες, τί ταῦτα ποιεῖτε; καὶ ἡμεῖς ὁμοιοπαθεῖς ἐσμεν ὑμῖν ἄνθρωποι, εὐαγγελιζόμενοι ὑμᾶς ἀπὸ τούτων τῶν ματαίων ἐπιστρέφειν ἐπὶ θεὸν ζῶντα ὃς ἐποίησεν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς·          
Dz 14:15 kai\ le/gontes, *)/andres, ti/ tau=ta poiei=te; kai\ E(mei=s o(moiopaTei=s e)smen u(mi=n a)/nTrOpoi, eu)aggeliDZo/menoi u(ma=s a)po\ tou/tOn tO=n matai/On e)pistre/fein e)pi\ Teo\n DZO=nta o(\s e)poi/Esen to\n ou)rano\n kai\ tE\n gE=n kai\ tE\n Ta/lassan kai\ pa/nta ta\ e)n au)toi=s:
Dz 14:15 kai legontes, andres, ti tauta poieite; kai hEmeis homoiopaTeis esmen hymin anTrOpoi, euaNgeliDZomenoi hymas apo tutOn tOn mataiOn epistrefein epi Teon DZOnta hos epoiEsen ton uranon kai tEn gEn kai tEn Talassan kai panta ta en autois:
Dz 14:15 c--------- v--papnpm- n-----vpm- ri----asn- rd----apn- v-2pai-p-- d--------- rp----np-- a-----npm- v-1pai-p-- rp----dp-- n-----npm- v--pmpnpm- rp----ap-- p--------- rd----gpn- ra----gpn- a-----gpn- v--aan---- p--------- n-----asm- v--papasm- rr----nsm- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- a-----apn- ra----apn- p--------- rp----dpn-
Dz 14:15 G2532 G3004 G0435 G5101 G5023 G4160 G2532 G2249 G3663 G2070 G5213 G0444 G2097 G5209 G0575 G5130 G3588 G3152 G1994 G1909 G2316 G2198 G3739 G4160 G3588 G3772 G2532 G3588 G1093 G2532 G3588 G2281 G2532 G3956 G3588 G1722 G0846
Dz 14:15 Ludzie, dlaczego to robicie! My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nauczamy was, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich się znajduje.
Dz 14:15
Dz 14:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:15
Dz 14:15  Mężczyzn  że  to  robi  I  my  Podobny  ty, wy  Mężczyzn  głosić  ty, wy  zwrócił się  z  tak  fałszywy  do  Bóg  Życia  Który  stworzony  niebo  i  ziemia  i  morze  i  wszystko  w  ich
Dz 14:15 G0435 G5101 G5130 G4160 G2532 G2249 G3663 G5213 G0444 G2097 G5209 G1994 G0575 G5023 G3152 G1909 G2316 G2198 G3739 G4160 G3772 G2532 G1093 G2532 G2281 G2532 G3956 G1722 G0846
Dz 14:16 ὃς ἐν ταῖς παρῳχημέναις γενεαῖς εἴασεν πάντα τὰ ἔθνη πορεύεσθαι ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν·                                                          
Dz 14:16 o(\s e)n tai=s parO|CHEme/nais geneai=s ei)/asen pa/nta ta\ e)/TnE poreu/esTai tai=s o(doi=s au)tO=n:
Dz 14:16 hos en tais parOCHEmenais geneais eiasen panta ta eTnE poreuesTai tais hodois autOn:
Dz 14:16 rr----nsm- p--------- ra----dpf- v--xmpdpf- n-----dpf- v-3aai-s-- a-----apn- ra----apn- n-----apn- v--pmn---- ra----dpf- n-----dpf- rp----gpn-
Dz 14:16 G3739 G1722 G3588 G3944 G1074 G1439 G3956 G3588 G1484 G4198 G3588 G3598 G0846
Dz 14:16 Pozwolił On w dawnych czasach, że każdy naród chodził własnymi drogami,
Dz 14:16
Dz 14:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:16
Dz 14:16  Który  w  przeszłość  poród  Po czym  wszystko  Populacji  iść  ich  sposoby
Dz 14:16 G3739 G1722 G3944 G1074 G1439 G3956 G1484 G4198 G0846 G3598
Dz 14:17 καίτοι οὐκ ἀμάρτυρον αὐτὸν ἀφῆκεν ἀγαθουργῶν, οὐρανόθεν ὑμῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς καρποφόρους, ἐμπιπλῶν τροφῆς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ὑμῶν.                                            
Dz 14:17 kai/toi ou)k a)ma/rturon au)to\n a)fE=ken a)gaTourgO=n, ou)rano/Ten u(mi=n u(etou\s didou\s kai\ kairou\s karpofo/rous, e)mpiplO=n trofE=s kai\ eu)frosu/nEs ta\s kardi/as u(mO=n.
Dz 14:17 kaitoi uk amartyron auton afEken agaTurgOn, uranoTen hymin hyetus didus kai kairus karpoforus, empiplOn trofEs kai eufrosynEs tas kardias hymOn.
Dz 14:17 c--------- d--------- a-----asm- rp----asm- v-3aai-s-- v--papnsm- d--------- rp----dp-- n-----apm- v--papnsm- c--------- n-----apm- a-----apm- v--papnsm- n-----gsf- c--------- n-----gsf- ra----apf- n-----apf- rp----gp--
Dz 14:17 G2543 G3756 G0267 G0846 G0863 G0015 G3771 G5213 G5205 G1325 G2532 G2540 G2593 G1705 G5160 G2532 G2167 G3588 G2588 G5216
Dz 14:17 ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa czyniąc dobrze. Zsyłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca.
Dz 14:17
Dz 14:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:17
Dz 14:17  chociaż  chociaż  i  nie  zatrzymany  dowód  Się  dobrodziejstwo  karmienie  nas  niebo  Prysznice  i  czas  żyzny  wykonywania  mięso  i  radość  serce  nasz
Dz 14:17 G2532 G2543 G1065 G3756 G0863 G0267 G1438 G0015 G1325 G2254 G3771 G5205 G2532 G2540 G2593 G1705 G5160 G2532 G2167 G2588 G2257
Dz 14:18 καὶ ταῦτα λέγοντες μόλις κατέπαυσαν τοὺς ὄχλους τοῦ μὴ θύειν αὐτοῖς.                                                              
Dz 14:18 kai\ tau=ta le/gontes mo/lis kate/pausan tou\s o)/CHlous tou= mE\ Tu/ein au)toi=s.
Dz 14:18 kai tauta legontes molis katepausan tus oCHlus tu mE Tyein autois.
Dz 14:18 c--------- rd----apn- v--papnpm- d--------- v-3aai-p-- ra----apm- n-----apm- ra----gsn- d--------- v--pan---- rp----dpm-
Dz 14:18 G2532 G5023 G3004 G3433 G2664 G3588 G3793 G3588 G3361 G2380 G0846
Dz 14:18 Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary.
Dz 14:18
Dz 14:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:18
Dz 14:18  I  mówi  te rzeczy  ledwo  przekonać  osoby  nie  przynieść  ich  wypadków
Dz 14:18 G2532 G3004 G5023 G3433 G2664 G3793 G3361 G2380 G0846 G2380
Dz 14:19 Ἐπῆλθαν δὲ ἀπὸ Ἀντιοχείας καὶ Ἰκονίου Ἰουδαῖοι, καὶ πείσαντες τοὺς ὄχλους καὶ λιθάσαντες τὸν Παῦλον ἔσυρον ἔξω τῆς πόλεως, νομίζοντες αὐτὸν τεθνηκέναι.                                        
Dz 14:19 *)epE=lTan de\ a)po\ *)antioCHei/as kai\ *)ikoni/ou *)ioudai=oi, kai\ pei/santes tou\s o)/CHlous kai\ liTa/santes to\n *pau=lon e)/suron e)/XO tE=s po/leOs, nomi/DZontes au)to\n teTnEke/nai.
Dz 14:19 epElTan de apo antioCHeias kai ikoniu iudaioi, kai peisantes tus oCHlus kai liTasantes ton paulon esyron eXO tEs poleOs, nomiDZontes auton teTnEkenai.
Dz 14:19 v-3aai-p-- c--------- p--------- n-----gsf- c--------- n-----gsn- a-----npm- c--------- v--aapnpm- ra----apm- n-----apm- c--------- v--aapnpm- ra----asm- n-----asm- v-3iai-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v--papnpm- rp----asm- v--xan----
Dz 14:19 G1904 G1161 G0575 G0490 G2532 G2430 G2453 G2532 G3982 G3588 G3793 G2532 G3034 G3588 G3972 G4951 G1854 G3588 G4172 G3543 G0846 G2348
Dz 14:19 Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje.
Dz 14:19
Dz 14:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:19
Dz 14:19  z  Antioch  i  Ikonium  przyszedł  Judea  przekonać  osoby  I  stoned  Paul  kamienie  odciąga  dla  miasto  cześć  jego  martwy
Dz 14:19 G0575 G0490 G2532 G2430 G1904 G2453 G3982 G3793 G2532 G3034 G3972 G3034 G4951 G1854 G4172 G3543 G0846 G2348
Dz 14:20 κυκλωσάντων δὲ τῶν μαθητῶν αὐτὸν ἀναστὰς εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν. καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τῷ Βαρναβᾷ εἰς Δέρβην.                                              
Dz 14:20 kuklOsa/ntOn de\ tO=n maTEtO=n au)to\n a)nasta\s ei)sE=lTen ei)s tE\n po/lin. kai\ tE=| e)pau/rion e)XE=lTen su\n tO=| *barnaba=| ei)s *de/rbEn.
Dz 14:20 kyklOsantOn de tOn maTEtOn auton anastas eisElTen eis tEn polin. kai tE epaurion eXElTen syn tO barnaba eis derbEn.
Dz 14:20 v--aapgpm- c--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----asm- v--aapnsm- v-3aai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----dsf- d--------- v-3aai-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- p--------- n-----asf-
Dz 14:20 G2944 G1161 G3588 G3101 G0846 G0450 G1525 G1519 G3588 G4172 G2532 G3588 G1887 G1831 G4862 G3588 G0921 G1519 G1191
Dz 14:20 Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe.
Dz 14:20
Dz 14:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:20
Dz 14:20  zaś  Studentów  zebranych  o  to  róża  iść  w  miasto  i  inny  dzień  emerytowany  z  Barnaba  w  Derbe
Dz 14:20 G1161 G3101 G2944 G2944 G0846 G0450 G1525 G1519 G4172 G2532 G1887 G1887 G1831 G4862 G0921 G1519 G1191
Dz 14:21 Εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ μαθητεύσαντες ἱκανοὺς ὑπέστρεψαν εἰς τὴν Λύστραν καὶ εἰς Ἰκόνιον καὶ εἰς Ἀντιόχειαν,                                                
Dz 14:21 *eu)aggelisa/menoi/ te tE\n po/lin e)kei/nEn kai\ maTEteu/santes i(kanou\s u(pe/strePSan ei)s tE\n *lu/stran kai\ ei)s *)iko/nion kai\ ei)s *)antio/CHeian,
Dz 14:21 euaNgelisamenoi te tEn polin ekeinEn kai maTEteusantes hikanus hypestrePSan eis tEn lystran kai eis ikonion kai eis antioCHeian,
Dz 14:21 v--ampnpm- c--------- ra----asf- n-----asf- rd----asf- c--------- v--aapnpm- a-----apm- v-3aai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- p--------- n-----asn- c--------- p--------- n-----asf-
Dz 14:21 G2097 G5037 G3588 G4172 G1565 G2532 G3100 G2425 G5290 G1519 G3588 G3082 G2532 G1519 G2430 G2532 G1519 G0490
Dz 14:21 W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii,
Dz 14:21
Dz 14:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:21
Dz 14:21  Głosił  Ewangelia  do  Miasto  i  zakup  całkiem  studentów  z powrotem  były  Listry  Ikonium  i  Antioch
Dz 14:21 G2097 G2097 G1565 G4172 G2532 G3100 G2425 G3100 G5290 G5290 G3082 G2430 G2532 G0490
Dz 14:22 ἐπιστηρίζοντες τὰς ψυχὰς τῶν μαθητῶν, παρακαλοῦντες ἐμμένειν τῇ πίστει, καὶ ὅτι διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ.                                        
Dz 14:22 e)pistEri/DZontes ta\s PSuCHa\s tO=n maTEtO=n, parakalou=ntes e)mme/nein tE=| pi/stei, kai\ o(/ti dia\ pollO=n Tli/PSeOn dei= E(ma=s ei)selTei=n ei)s tE\n basilei/an tou= Teou=.
Dz 14:22 epistEriDZontes tas PSyCHas tOn maTEtOn, parakaluntes emmenein tE pistei, kai hoti dia pollOn TliPSeOn dei hEmas eiselTein eis tEn basileian tu Teu.
Dz 14:22 v--papnpm- ra----apf- n-----apf- ra----gpm- n-----gpm- v--papnpm- v--pan---- ra----dsf- n-----dsf- c--------- c--------- p--------- a-----gpf- n-----gpf- v-3pai-s-- rp----ap-- v--aan---- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 14:22 G1991 G3588 G5590 G3588 G3101 G3870 G1696 G3588 G4102 G2532 G3754 G1223 G4183 G2347 G1163 G2248 G1525 G1519 G3588 G0932 G3588 G2316
Dz 14:22 Umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego.
Dz 14:22
Dz 14:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:22
Dz 14:22  twierdząc,  dusza  studentów  zachęcając  mieszkać  Wiara  i  że  wiele  wiele  ucisków  powinien  nas  wpisać  w  Królestwo  Bóg
Dz 14:22 G1991 G5590 G3101 G3870 G1696 G4102 G2532 G3754 G1223 G4183 G2347 G1163 G2248 G1525 G1519 G0932 G2316
Dz 14:23 χειροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς κατ᾿ ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν παρέθεντο αὐτοὺς τῷ κυρίῳ εἰς ὃν πεπιστεύκεισαν.                                                    
Dz 14:23 CHeirotonE/santes de\ au)toi=s kat' e)kklEsi/an presbute/rous proseuXa/menoi meta\ nEsteiO=n pare/Tento au)tou\s tO=| kuri/O| ei)s o(\n pepisteu/keisan.
Dz 14:23 CHeirotonEsantes de autois kat' ekklEsian presbyterus proseuXamenoi meta nEsteiOn pareTento autus tO kyriO eis hon pepisteukeisan.
Dz 14:23 v--aapnpm- c--------- rp----dpm- p--------- n-----asf- a-----apm- v--ampnpm- p--------- n-----gpf- v-3ami-p-- rp----apm- ra----dsm- n-----dsm- p--------- rr----asm- v-3yai-p--
Dz 14:23 G5500 G1161 G0846 G2596 G1577 G4245 G4336 G3326 G3521 G3908 G0846 G3588 G2962 G1519 G3739 G4100
Dz 14:23 Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
Dz 14:23
Dz 14:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:23
Dz 14:23  Święcenia  zaś  ich  kapłanów  każdy  Kościół  modlił się  z  czczo  zdradzony  ich  Władca  w  Kogo  Uważa
Dz 14:23 G5500 G1161 G0846 G4245 G2596 G1577 G4336 G3326 G3521 G3908 G0846 G2962 G1519 G3739 G4100
Dz 14:24 καὶ διελθόντες τὴν Πισιδίαν ἦλθον εἰς τὴν Παμφυλίαν,                                                                    
Dz 14:24 kai\ dielTo/ntes tE\n *pisidi/an E)=lTon ei)s tE\n *pamfuli/an,
Dz 14:24 kai dielTontes tEn pisidian ElTon eis tEn pamfylian,
Dz 14:24 c--------- v--aapnpm- ra----asf- n-----asf- v-3aai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf-
Dz 14:24 G2532 G1330 G3588 G4099 G2064 G1519 G3588 G3828
Dz 14:24 Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii.
Dz 14:24
Dz 14:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:24
Dz 14:24  Następnie  przechodzącej  przez  Pizydyjskiej  przyszedł  w  Pamfilii
Dz 14:24 G2532 G1330 G1330 G4099 G2064 G1519 G3828
Dz 14:25 καὶ λαλήσαντες ἐν Πέργῃ τὸν λόγον κατέβησαν εἰς Ἀττάλειαν.                                                                  
Dz 14:25 kai\ lalE/santes e)n *pe/rgE| to\n lo/gon kate/bEsan ei)s *)atta/leian.
Dz 14:25 kai lalEsantes en pergE ton logon katebEsan eis attaleian.
Dz 14:25 c--------- v--aapnpm- p--------- n-----dsf- ra----asm- n-----asm- v-3aai-p-- p--------- n-----asf-
Dz 14:25 G2532 G2980 G1722 G4011 G3588 G3056 G2597 G1519 G0825
Dz 14:25 Nauczali w Perge, zeszli do Attalii,
Dz 14:25
Dz 14:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:25
Dz 14:25  i  głosił  słowo  w  Perge  gone  w  Atalia
Dz 14:25 G2532 G2980 G3056 G1722 G4011 G2597 G1519 G0825
Dz 14:26 κἀκεῖθεν ἀπέπλευσαν εἰς Ἀντιόχειαν, ὅθεν ἦσαν παραδεδομένοι τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ εἰς τὸ ἔργον ἐπλήρωσαν.                                                    
Dz 14:26 ka)kei=Ten a)pe/pleusan ei)s *)antio/CHeian, o(/Ten E)=san paradedome/noi tE=| CHa/riti tou= Teou= ei)s to\ e)/rgon o(\ e)plE/rOsan.
Dz 14:26 kakeiTen apepleusan eis antioCHeian, hoTen Esan paradedomenoi tE CHariti tu Teu eis to ergon ho eplErOsan.
Dz 14:26 c--------- v-3aai-p-- p--------- n-----asf- d--------- v-3iai-p-- v--xppnpm- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----asn- n-----asn- rr----asn- v-3aai-p--
Dz 14:26 G2547 G0636 G1519 G0490 G3606 G2258 G3860 G3588 G5485 G3588 G2316 G1519 G3588 G2041 G3739 G4137
Dz 14:26 a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.
Dz 14:26
Dz 14:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:26
Dz 14:26  i  stąd  popłynął  w  Antioch  skąd  były  popełnione  łaska  Bóg  w  sprawa  który  wykonywane
Dz 14:26 G2547 G2547 G0636 G1519 G0490 G3606 G2258 G3860 G5485 G2316 G1519 G2041 G3739 G4137
Dz 14:27 παραγενόμενοι δὲ καὶ συναγαγόντες τὴν ἐκκλησίαν ἀνήγγελλον ὅσα ἐποίησεν θεὸς μετ᾿ αὐτῶν καὶ ὅτι ἤνοιξεν τοῖς ἔθνεσιν θύραν πίστεως.                                            
Dz 14:27 parageno/menoi de\ kai\ sunagago/ntes tE\n e)kklEsi/an a)nE/ggellon o(/sa e)poi/Esen o( Teo\s met' au)tO=n kai\ o(/ti E)/noiXen toi=s e)/Tnesin Tu/ran pi/steOs.
Dz 14:27 paragenomenoi de kai synagagontes tEn ekklEsian anENgellon hosa epoiEsen ho Teos met' autOn kai hoti EnoiXen tois eTnesin Tyran pisteOs.
Dz 14:27 v--ampnpm- c--------- c--------- v--aapnpm- ra----asf- n-----asf- v-3iai-p-- rr----apn- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----gpm- c--------- c--------- v-3aai-s-- ra----dpn- n-----dpn- n-----asf- n-----gsf-
Dz 14:27 G3854 G1161 G2532 G4863 G3588 G1577 G0312 G3745 G4160 G3588 G2316 G3326 G0846 G2532 G3754 G0455 G3588 G1484 G2374 G4102
Dz 14:27 Kiedy przybyli i zebrali [miejscowy] Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.
Dz 14:27
Dz 14:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:27
Dz 14:27  Przybywających  i  zebranie  kościół  powiedział  wszystko  stworzony  Bóg  z  ich  i  jako  otwarty  drzwi  Wiara  Pogan
Dz 14:27 G3854 G2532 G4863 G1577 G0312 G3745 G4160 G2316 G3326 G0846 G2532 G3754 G0455 G2374 G4102 G1484
Dz 14:28 διέτριβον δὲ χρόνον οὐκ ὀλίγον σὺν τοῖς μαθηταῖς.                                                                    
Dz 14:28 die/tribon de\ CHro/non ou)k o)li/gon su\n toi=s maTEtai=s.
Dz 14:28 dietribon de CHronon uk oligon syn tois maTEtais.
Dz 14:28 v-3iai-p-- c--------- n-----asm- d--------- a-----asm- p--------- ra----dpm- n-----dpm-
Dz 14:28 G1304 G1161 G5550 G3756 G3641 G4862 G3588 G3101
Dz 14:28 I dość długi czas spędzili wśród uczniów.
Dz 14:28
Dz 14:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 14:28
Dz 14:28  I  mieszkanie  tam  znaczny  znaczny  czas  z  studentów
Dz 14:28 G1161 G1304 G1563 G3641 G3756 G5550 G4862 G3101
Copyright by Cezary Podolski