Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

do_Dz17      do_str_głównej      do_Dz19      
Dz 18:1 Μετὰ ταῦτα χωρισθεὶς ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἦλθεν εἰς Κόρινθον.                                                      
Dz 18:1 *meta\ tau=ta CHOrisTei\s e)k tO=n *)aTEnO=n E)=lTen ei)s *ko/rinTon.
Dz 18:1 meta tauta CHOrisTeis ek tOn aTEnOn ElTen eis korinTon.
Dz 18:1 p--------- rd----apn- v--appnsm- p--------- ra----gpf- n-----gpf- v-3aai-s-- p--------- n-----asf-
Dz 18:1 G3326 G5023 G5563 G1537 G3588 G0116 G2064 G1519 G2882
Dz 18:1 Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu.
Dz 18:1
Dz 18:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:1
Dz 18:1  Za  to  Paul  pozostawiając  Ateny  przyjść  w  Korynt
Dz 18:1 G3326 G5023 G3972 G5563 G0116 G2064 G1519 G2882
Dz 18:2 καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι Ἀκύλαν, Ποντικὸν τῷ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς Ἰταλίας καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς Ἰουδαίους ἀπὸ τῆς Ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς,          
Dz 18:2 kai\ eu(rO/n tina *)ioudai=on o)no/mati *)aku/lan, *pontiko\n tO=| ge/nei, prosfa/tOs e)lEluTo/ta a)po\ tE=s *)itali/as kai\ *pri/skillan gunai=ka au)tou= dia\ to\ diatetaCHe/nai *klau/dion CHOri/DZesTai pa/ntas tou\s *)ioudai/ous a)po\ tE=s *(rO/mEs, prosE=lTen au)toi=s,
Dz 18:2 kai heurOn tina iudaion onomati akylan, pontikon tO genei, prosfatOs elElyTota apo tEs italias kai priskillan gynaika autu dia to diatetaCHenai klaudion CHOriDZesTai pantas tus iudaius apo tEs rOmEs, prosElTen autois,
Dz 18:2 c--------- v--aapnsm- ri----asm- a-----asm- n-----dsn- n-----asm- a-----asm- ra----dsn- n-----dsn- d--------- v--xapasm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- n-----asf- n-----asf- rp----gsm- p--------- ra----asn- v--xan---- n-----asm- v--ppn---- a-----apm- ra----apm- a-----apm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3aai-s-- rp----dpm-
Dz 18:2 G2532 G2147 G5100 G2453 G3686 G0207 G4193 G3588 G1085 G4373 G2064 G0575 G3588 G2482 G2532 G4252 G1135 G0846 G1223 G3588 G1299 G2804 G5563 G3956 G3588 G2453 G0575 G3588 G4516 G4334 G0846
Dz 18:2 Znalazł tam pewnego Żyda, imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscyllą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Przyszedł do nich,
Dz 18:2
Dz 18:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:2
Dz 18:2  I  po stwierdzeniu  kilka  Judea  nazwa  Aquila  rodzaj  Pontus  niedawno  przyjść  z  Włochy  i  Priscilla  żona  jego  że  Klaudiusz  rozkazał  wszystko  Żydów  emeryturę  z  Rzym  przyjść  go
Dz 18:2 G2532 G2147 G5100 G2453 G3686 G0207 G1085 G4193 G4373 G2064 G0575 G2482 G2532 G4252 G1135 G0846 G1223 G2804 G1299 G3956 G2453 G5563 G1537 G4516 G4334 G0846
Dz 18:3 καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι ἔμενεν παρ᾿ αὐτοῖς καὶ ἠργάζετο· ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τῇ τέχνῃ.                                          
Dz 18:3 kai\ dia\ to\ o(mo/teCHnon ei)=nai e)/menen par' au)toi=s kai\ E)rga/DZeto: E)=san ga\r skEnopoioi\ tE=| te/CHnE|.
Dz 18:3 kai dia to homoteCHnon einai emenen par' autois kai ErgaDZeto: Esan gar skEnopoioi tE teCHnE.
Dz 18:3 c--------- p--------- ra----asn- a-----asm- v--pan---- v-3iai-s-- p--------- rp----dpm- c--------- v-3imi-s-- v-3iai-p-- c--------- n-----npm- ra----dsf- n-----dsf-
Dz 18:3 G2532 G1223 G3588 G3673 G1511 G3306 G3844 G0846 G2532 G2038 G2258 G1063 G4635 G3588 G5078
Dz 18:3 a ponieważ znał to samo rzemiosło, zamieszkał u nich i pracował; zajmowali się wyrobem namiotów.
Dz 18:3
Dz 18:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:3
Dz 18:3  i  na  podobieństwo  rękodzieła  lewo  w  ich  i  pracował  dla  rękodzieła  był  robi  Namioty
Dz 18:3 G2532 G1223 G3673 G3673 G3306 G3844 G0846 G2532 G2038 G1063 G5078 G2258 G4635 G4635
Dz 18:4 διελέγετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν σάββατον, ἔπειθέν τε Ἰουδαίους καὶ Ἕλληνας.                                              
Dz 18:4 diele/geto de\ e)n tE=| sunagOgE=| kata\ pa=n sa/bbaton, e)/peiTe/n te *)ioudai/ous kai\ *(/ellEnas.
Dz 18:4 dielegeto de en tE synagOgE kata pan sabbaton, epeiTen te iudaius kai hellEnas.
Dz 18:4 v-3imi-s-- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- p--------- a-----asn- n-----asn- v-3iai-s-- c--------- a-----apm- c--------- n-----apm-
Dz 18:4 G1256 G1161 G1722 G3588 G4864 G2596 G3956 G4521 G3982 G5037 G2453 G2532 G1672
Dz 18:4 A co szabat rozprawiał w synagodze i przekonywał tak Żydów, jak i Greków.
Dz 18:4
Dz 18:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:4
Dz 18:4  wszystko  zaś  Sobota  powiedział  w  Synagoga  Synagoga  i  wezwała  Żydów  i  Grecy
Dz 18:4 G3956 G1161 G4521 G1256 G1722 G2596 G4864 G5037 G3982 G2453 G2532 G1672
Dz 18:5 Ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς Μακεδονίας τε Σιλᾶς καὶ Τιμόθεος, συνείχετο τῷ λόγῳ Παῦλος, διαμαρτυρόμενος τοῖς Ἰουδαίοις εἶναι τὸν Χριστόν, Ἰησοῦν.                        
Dz 18:5 *(Os de\ katE=lTon a)po\ tE=s *makedoni/as o(/ te *sila=s kai\ o( *timo/Teos, sunei/CHeto tO=| lo/gO| o( *pau=los, diamarturo/menos toi=s *)ioudai/ois ei)=nai to\n *CHristo/n, *)iEsou=n.
Dz 18:5 hOs de katElTon apo tEs makedonias ho te silas kai ho timoTeos, syneiCHeto tO logO ho paulos, diamartyromenos tois iudaiois einai ton CHriston, iEsun.
Dz 18:5 c--------- c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3ipi-s-- ra----dsm- n-----dsm- ra----nsm- n-----nsm- v--pmpnsm- ra----dpm- a-----dpm- v--pan---- ra----asm- n-----asm- n-----asm-
Dz 18:5 G5613 G1161 G2718 G0575 G3588 G3109 G3588 G5037 G4609 G2532 G3588 G5095 G4912 G3588 G3056 G3588 G3972 G1263 G3588 G2453 G1511 G3588 G5547 G2424
Dz 18:5 Kiedy Sylas i Tymoteusz przyszli z Macedonii, Paweł oddał się wyłącznie nauczaniu i udowadniał Żydom, że Jezus jest Mesjaszem.
Dz 18:5
Dz 18:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:5
Dz 18:5 A  kiedy  przyszedł  z  Macedonia  Siła  i  Tymotka  Paul  naciśnięciu  był  duch  dowód  Żydów  Jezus  Chrystus
Dz 18:5 G1161 G5613 G2718 G0575 G3109 G4609 G2532 G5095 G3972 G4912 G4912 G4151 G1263 G2453 G2424 G5547
Dz 18:6 ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπεν πρὸς αὐτούς, Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν· καθαρὸς ἐγώ· ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι.                  
Dz 18:6 a)ntitassome/nOn de\ au)tO=n kai\ blasfEmou/ntOn e)ktinaXa/menos ta\ i(ma/tia ei)=pen pro\s au)tou/s, *to\ ai(=ma u(mO=n e)pi\ tE\n kefalE\n u(mO=n: kaTaro\s e)gO/: a)po\ tou= nu=n ei)s ta\ e)/TnE poreu/somai.
Dz 18:6 antitassomenOn de autOn kai blasfEmuntOn ektinaXamenos ta himatia eipen pros autus, to haima hymOn epi tEn kefalEn hymOn: kaTaros egO: apo tu nyn eis ta eTnE poreusomai.
Dz 18:6 v--pmpgpm- c--------- rp----gpm- c--------- v--papgpm- v--ampnsm- ra----apn- n-----apn- v-3aai-s-- p--------- rp----apm- ra----nsn- n-----nsn- rp----gp-- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- a-----nsm- rp----ns-- p--------- ra----gsm- d--------- p--------- ra----apn- n-----apn- v-1fmi-s--
Dz 18:6 G0498 G1161 G0846 G2532 G0987 G1621 G3588 G2440 G2036 G4314 G0846 G3588 G0129 G5216 G1909 G3588 G2776 G5216 G2513 G1473 G0575 G3588 G3568 G1519 G3588 G1484 G4198
Dz 18:6 A kiedy się sprzeciwiali i bluźnili, otrząsnął swe szaty i powiedział do nich: Krew wasza na waszą głowę, jam nie winien. Od tej chwili pójdę do pogan.
Dz 18:6
Dz 18:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:6
Dz 18:6  Ale  one  przeciwny  i  libeled  otrząsnął  Odzież  powiedział  do  go  krew  twój  w  Rozdziałów  swój  Ja  czysty  odtąd  odtąd  iść  do  Pogan
Dz 18:6 G1161 G0846 G0498 G2532 G0987 G1621 G2440 G2036 G4314 G0846 G0129 G5216 G1909 G2776 G5216 G1473 G2513 G0575 G3568 G4198 G1519 G1484
Dz 18:7 καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν εἰσῆλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Τιτίου Ἰούστου σεβομένου τὸν θεόν, οὗ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ.                                
Dz 18:7 kai\ metaba\s e)kei=Ten ei)sE=lTen ei)s oi)ki/an tino\s o)no/mati *titi/ou *)iou/stou sebome/nou to\n Teo/n, ou(= E( oi)ki/a E)=n sunomorou=sa tE=| sunagOgE=|.
Dz 18:7 kai metabas ekeiTen eisElTen eis oikian tinos onomati titiu iustu sebomenu ton Teon, hu hE oikia En synomorusa tE synagOgE.
Dz 18:7 c--------- v--aapnsm- d--------- v-3aai-s-- p--------- n-----asf- ri----gsm- n-----dsn- n-----gsm- n-----gsm- v--pmpgsm- ra----asm- n-----asm- rr----gsm- ra----nsf- n-----nsf- v-3iai-s-- v--papnsf- ra----dsf- n-----dsf-
Dz 18:7 G2532 G3327 G1564 G1525 G1519 G3614 G5100 G3686 G2459 G4576 G3588 G2316 G3739 G3588 G3614 G2258 G4927 G3588 G4864
Dz 18:7 Odszedł stamtąd i poszedł do domu pewnego "czciciela Boga", imieniem Tycjusz Justus. Dom ten przylegał do synagogi.
Dz 18:7
Dz 18:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:7
Dz 18:7  I  iść  stąd  przyjść  do  kilka  że na  Bóg  nazwa  Justus  kogo  do domu  był  był  Synagoga
Dz 18:7 G2532 G3327 G1564 G2064 G1519 G5100 G4576 G2316 G3686 G2459 G3739 G3614 G2258 G4927 G4864
Dz 18:8 Κρίσπος δὲ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν τῷ κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τῶν Κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο.                                
Dz 18:8 *kri/spos de\ o( a)rCHisuna/gOgos e)pi/steusen tO=| kuri/O| su\n o(/lO| tO=| oi)/kO| au)tou=, kai\ polloi\ tO=n *korinTi/On a)kou/ontes e)pi/steuon kai\ e)bapti/DZonto.
Dz 18:8 krispos de ho arCHisynagOgos episteusen tO kyriO syn holO tO oikO autu, kai polloi tOn korinTiOn akuontes episteuon kai ebaptiDZonto.
Dz 18:8 n-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- ra----dsm- n-----dsm- p--------- a-----dsm- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm- c--------- a-----npm- ra----gpm- n-----gpm- v--papnpm- v-3iai-p-- c--------- v-3ipi-p--
Dz 18:8 G2921 G1161 G3588 G0752 G4100 G3588 G2962 G4862 G3650 G3588 G3624 G0846 G2532 G4183 G3588 G2881 G0191 G4100 G2532 G0907
Dz 18:8 Przełożony synagogi, Kryspus, uwierzył w Pana z całym swym domem, wielu też słuchaczy korynckich uwierzyło i przyjmowało wiarę i chrzest.
Dz 18:8
Dz 18:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:8
Dz 18:8  Ostry  zaś  głowa  Synagoga  Uważa  Władca  z  wszystko  do domu  jego  i  wiele  Corinthians  słuchanie muzyki  Uważa  i  chrzest
Dz 18:8 G2921 G1161 G0752 G0752 G4100 G2962 G4862 G3650 G3624 G0846 G2532 G4183 G2881 G0191 G4100 G2532 G0907
Dz 18:9 εἶπεν δὲ κύριος ἐν νυκτὶ δι᾿ ὁράματος τῷ Παύλῳ, Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ σιωπήσῃς,                                      
Dz 18:9 ei)=pen de\ o( ku/rios e)n nukti\ di' o(ra/matos tO=| *pau/lO|, *mE\ fobou=, a)lla\ la/lei kai\ mE\ siOpE/sE|s,
Dz 18:9 eipen de ho kyrios en nykti di' oramatos tO paulO, mE fobu, alla lalei kai mE siOpEsEs,
Dz 18:9 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- n-----dsf- p--------- n-----gsn- ra----dsm- n-----dsm- d--------- v-2pmd-s-- c--------- v-2pad-s-- c--------- d--------- v-2aas-s--
Dz 18:9 G2036 G1161 G3588 G2962 G1722 G3571 G1223 G3705 G3588 G3972 G3361 G5399 G0235 G2980 G2532 G3361 G4623
Dz 18:9 W nocy Pan przemówił do Pawła w widzeniu: Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz,
Dz 18:9
Dz 18:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:9
Dz 18:9  Władca  zaś  w  wizja  w nocy  powiedział  Paul  nie  Strach  ale  Mówić  i  nie  milczeć
Dz 18:9 G2962 G1161 G1722 G3705 G3571 G2036 G3972 G3361 G5399 G0235 G2980 G2532 G3361 G4623
Dz 18:10 διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε, διότι λαός ἐστί μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.                              
Dz 18:10 dio/ti e)gO/ ei)mi meta\ sou= kai\ ou)dei\s e)piTE/setai/ soi tou= kakO=sai/ se, dio/ti lao/s e)sti/ moi polu\s e)n tE=| po/lei tau/tE|.
Dz 18:10 dioti egO eimi meta su kai udeis epiTEsetai soi tu kakOsai se, dioti laos esti moi polys en tE polei tautE.
Dz 18:10 c--------- rp----ns-- v-1pai-s-- p--------- rp----gs-- c--------- a-----nsm- v-3fmi-s-- rp----ds-- ra----gsn- v--aan---- rp----as-- c--------- n-----nsm- v-3pai-s-- rp----ds-- a-----nsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf-
Dz 18:10 G1360 G1473 G1510 G3326 G4675 G2532 G3762 G2007 G4671 G3588 G2559 G4571 G1360 G2992 G1487 G3427 G4183 G1722 G3588 G4172 G3778
Dz 18:10 bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście.
Dz 18:10
Dz 18:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:10
Dz 18:10  dla  Ja  z  ciebie  i  żaden  będzie  ty, wy  zło  że  w  Mnie  wiele  osoby  w  To  Miasto
Dz 18:10 G1360 G1473 G3326 G4675 G2532 G3762 G2007 G4671 G2559 G1360 G2076 G3427 G4183 G2992 G1722 G5026 G4172
Dz 18:11 Ἐκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἓξ διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.                                              
Dz 18:11 *)eka/Tisen de\ e)niauto\n kai\ mE=nas e(\X dida/skOn e)n au)toi=s to\n lo/gon tou= Teou=.
Dz 18:11 ekaTisen de eniauton kai mEnas heX didaskOn en autois ton logon tu Teu.
Dz 18:11 v-3aai-s-- c--------- n-----asm- c--------- n-----apm- a-----apm- v--papnsm- p--------- rp----dpm- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 18:11 G2523 G1161 G1763 G2532 G3376 G1803 G1321 G1722 G0846 G3588 G3056 G3588 G2316
Dz 18:11 Pozostał więc i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy.
Dz 18:11
Dz 18:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:11
Dz 18:11  I  pozostał  rok  i  sześć  miesiąc  napomnienie  ich  słowo  Bóg
Dz 18:11 G5037 G2523 G1763 G2532 G1803 G3376 G1321 G0846 G3056 G2316
Dz 18:12 Γαλλίωνος δὲ ἀνθυπάτου ὄντος τῆς Ἀχαΐας κατεπέστησαν ὁμοθυμαδὸν οἱ Ἰουδαῖοι τῷ Παύλῳ καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα,                                    
Dz 18:12 *galli/Onos de\ a)nTupa/tou o)/ntos tE=s *)aCHai/+as katepe/stEsan o(moTumado\n oi( *)ioudai=oi tO=| *pau/lO| kai\ E)/gagon au)to\n e)pi\ to\ bE=ma,
Dz 18:12 galliOnos de anTypatu ontos tEs aCHa+ias katepestEsan homoTymadon hoi iudaioi tO paulO kai Egagon auton epi to bEma,
Dz 18:12 n-----gsm- c--------- n-----gsm- v--papgsm- ra----gsf- n-----gsf- v-3aai-p-- d--------- ra----npm- a-----npm- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3aai-p-- rp----asm- p--------- ra----asn- n-----asn-
Dz 18:12 G1058 G1161 G0446 G5607 G3588 G0882 G2721 G3661 G3588 G2453 G3588 G3972 G2532 G0071 G0846 G1909 G3588 G0968
Dz 18:12 Kiedy Gallio został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd.
Dz 18:12
Dz 18:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:12
Dz 18:12  tak  prokonsul  Gallo  Achaia  zaatakowany  Judea  jednomyślnie  Paul  i  doprowadziły  jego  przed  mock procesu
Dz 18:12 G1161 G0445 G1058 G0882 G2721 G2453 G3661 G3972 G2532 G0071 G0846 G1909 G0968
Dz 18:13 λέγοντες ὅτι Παρὰ τὸν νόμον ἀναπείθει οὗτος τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι τὸν θεόν.                                                
Dz 18:13 le/gontes o(/ti *para\ to\n no/mon a)napei/Tei ou(=tos tou\s a)nTrO/pous se/besTai to\n Teo/n.
Dz 18:13 legontes hoti para ton nomon anapeiTei hutos tus anTrOpus sebesTai ton Teon.
Dz 18:13 v--papnpm- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3pai-s-- rd----nsm- ra----apm- n-----apm- v--pmn---- ra----asm- n-----asm-
Dz 18:13 G3004 G3754 G3844 G3588 G3551 G5719 G3778 G3588 G0444 G4576 G3588 G2316
Dz 18:13 Powiedzieli: Ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z Prawem.
Dz 18:13
Dz 18:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:13
Dz 18:13  mówi  że  on  uczy  osoby  honor  Bóg  nie  na  prawo
Dz 18:13 G3004 G3754 G3778 G0374 G0444 G4576 G2316 G3844 G3844 G3551
Dz 18:14 μέλλοντος δὲ τοῦ Παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα εἶπεν Γαλλίων πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, Εἰ μὲν ἦν ἀδίκημά τι ῥᾳδιούργημα πονηρόν, Ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόμην ὑμῶν·                
Dz 18:14 me/llontos de\ tou= *pau/lou a)noi/gein to\ sto/ma ei)=pen o( *galli/On pro\s tou\s *)ioudai/ous, *ei) me\n E)=n a)di/kEma/ ti E)\ r(a|diou/rgEma ponEro/n, O)= *)ioudai=oi, kata\ lo/gon a)\n a)nesCHo/mEn u(mO=n:
Dz 18:14 mellontos de tu paulu anoigein to stoma eipen ho galliOn pros tus iudaius, ei men En adikEma ti E radiurgEma ponEron, O iudaioi, kata logon an anesCHomEn hymOn:
Dz 18:14 v--papgsm- c--------- ra----gsm- n-----gsm- v--pan---- ra----asn- n-----asn- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----apm- a-----apm- c--------- c--------- v-3iai-s-- n-----nsn- ri----nsn- c--------- n-----nsn- a-----nsn- i--------- a-----vpm- p--------- n-----asm- x--------- v-1ami-s-- rp----gp--
Dz 18:14 G3195 G1161 G3588 G3972 G0455 G3588 G4750 G2036 G3588 G1058 G4314 G3588 G2453 G1487 G3303 G2258 G0092 G5100 G2228 G4467 G4190 G5599 G2453 G2596 G3056 G0302 G0430 G5216
Dz 18:14 Gdy Paweł miał już usta otworzyć, Gallio przemówił do Żydów: Gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy,
Dz 18:14
Dz 18:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:14
Dz 18:14  zaś  Paul  jak  otwarte  usta  Gallion  powiedział  Żydów  Judea  jeśli  by  by  kilka  był  zranić  lub  zło  zamiar  by  powodować  powodować  słuchać  ty, wy
Dz 18:14 G1161 G3972 G3195 G0455 G4750 G1058 G2036 G2453 G2453 G1487 G3303 G3767 G5100 G2258 G0092 G2228 G4190 G4467 G0302 G2596 G3056 G0430 G5216
Dz 18:15 εἰ δὲ ζητήματά ἐστιν περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ᾿ ὑμᾶς, ὄψεσθε αὐτοί· κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι εἶναι.                              
Dz 18:15 ei) de\ DZEtE/mata/ e)stin peri\ lo/gou kai\ o)noma/tOn kai\ no/mou tou= kaT' u(ma=s, o)/PSesTe au)toi/: kritE\s e)gO\ tou/tOn ou) bou/lomai ei)=nai.
Dz 18:15 ei de DZEtEmata estin peri logu kai onomatOn kai nomu tu kaT' ymas, oPSesTe autoi: kritEs egO tutOn u bulomai einai.
Dz 18:15 c--------- c--------- n-----npn- v-3pai-s-- p--------- n-----gsm- c--------- n-----gpn- c--------- n-----gsm- ra----gsm- p--------- rp----ap-- v-2fmi-p-- rp----npm- n-----nsm- rp----ns-- rd----gpn- d--------- v-1pmi-s-- v--pan----
Dz 18:15 G1487 G1161 G2213 G2076 G4012 G3056 G2532 G3686 G2532 G3551 G3588 G2596 G5209 G3700 G0846 G2923 G1473 G5130 G3756 G1014 G1511
Dz 18:15 ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy, i o wasze Prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach.
Dz 18:15
Dz 18:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:15
Dz 18:15  ale  kiedy  jest  spór  na  nauczanie  i  Nazwy  i  Prawo  swój  swój  demontować  Ja  nie  potrzeba  być  sędzia  To
Dz 18:15 G1161 G1487 G2076 G2213 G4012 G3056 G2532 G3686 G2532 G3551 G2596 G5209 G3700 G1473 G3756 G1014 G1511 G2923 G5130
Dz 18:16 καὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος.                                                            
Dz 18:16 kai\ a)pE/lasen au)tou\s a)po\ tou= bE/matos.
Dz 18:16 kai apElasen autus apo tu bEmatos.
Dz 18:16 c--------- v-3aai-s-- rp----apm- p--------- ra----gsn- n-----gsn-
Dz 18:16 G2532 G0556 G0846 G0575 G3588 G0968
Dz 18:16 I wypędził ich z sądu.
Dz 18:16
Dz 18:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:16
Dz 18:16  I  gonił  ich  z  sanhedrims
Dz 18:16 G2532 G0556 G0846 G0575 G0968
Dz 18:17 ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες Σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον ἔμπροσθεν τοῦ βήματος· καὶ οὐδὲν τούτων τῷ Γαλλίωνι ἔμελεν.                                        
Dz 18:17 e)pilabo/menoi de\ pa/ntes *sOsTe/nEn to\n a)rCHisuna/gOgon e)/tupton e)/mprosTen tou= bE/matos: kai\ ou)de\n tou/tOn tO=| *galli/Oni e)/melen.
Dz 18:17 epilabomenoi de pantes sOsTenEn ton arCHisynagOgon etypton emprosTen tu bEmatos: kai uden tutOn tO galliOni emelen.
Dz 18:17 v--ampnpm- c--------- a-----npm- n-----asf- ra----asm- n-----asm- v-3iai-p-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- c--------- a-----nsn- rd----gpn- ra----dsm- n-----dsm- v-3iai-s--
Dz 18:17 G1949 G1161 G3956 G4988 G3588 G0752 G5180 G1715 G3588 G0968 G2532 G3762 G5130 G3588 G1058 G3199
Dz 18:17 A wszyscy /Grecy/, schwyciwszy przewodniczącego synagogi, Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galliona nic to nie obchodziło.
Dz 18:17
Dz 18:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:17
Dz 18:17 A  wszystko  Grecy  ogarnięcie  Sostenes  Szef  Synagoga  bić  przed  trybunałem  i  Gallion  najmniej  zmartwiony  objętość
Dz 18:17 G1161 G3956 G1672 G1949 G4988 G0752 G5180 G5180 G1715 G0968 G2532 G1058 G3762 G3199 G5130
Dz 18:18 δὲ Παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανὰς τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς τὴν Συρίαν, καὶ σὺν αὐτῷ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας, κειράμενος ἐν Κεγχρεαῖς τὴν κεφαλήν, εἶχεν γὰρ εὐχήν.                
Dz 18:18 *(o de\ *pau=los e)/ti prosmei/nas E(me/ras i(kana\s toi=s a)delfoi=s a)potaXa/menos e)Xe/plei ei)s tE\n *suri/an, kai\ su\n au)tO=| *pri/skilla kai\ *)aku/las, keira/menos e)n *kegCHreai=s tE\n kefalE/n, ei)=CHen ga\r eu)CHE/n.
Dz 18:18 ho de paulos eti prosmeinas hEmeras hikanas tois adelfois apotaXamenos eXeplei eis tEn syrian, kai syn autO priskilla kai akylas, keiramenos en keNCHreais tEn kefalEn, eiCHen gar euCHEn.
Dz 18:18 ra----nsm- c--------- n-----nsm- d--------- v--aapnsm- n-----apf- a-----apf- ra----dpm- n-----dpm- v--ampnsm- v-3iai-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- p--------- rp----dsm- n-----nsf- c--------- n-----nsm- v--ampnsm- p--------- n-----dpf- ra----asf- n-----asf- v-3iai-s-- c--------- n-----asf-
Dz 18:18 G3588 G1161 G3972 G2089 G4357 G2250 G2425 G3588 G0080 G0657 G1602 G1519 G3588 G4947 G2532 G4862 G0846 G4252 G2532 G0207 G2751 G1722 G2747 G3588 G2776 G2192 G1063 G2171
Dz 18:18 Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas, potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwila. W Kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub.
Dz 18:18
Dz 18:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:18
Dz 18:18  Paul  wydatków  więcej  całkiem  dni  bye  bracia  popłynął  w  Syria  i  z  go  Aquila  i  Priscilla  wystrzyżony  głowa  w  Cenchrea  na  Wotywny
Dz 18:18 G3972 G4357 G2089 G2425 G2250 G0657 G0080 G1602 G1519 G4947 G2532 G4862 G0846 G0207 G2532 G4252 G2751 G2776 G1722 G2747 G2192 G2171
Dz 18:19 κατήντησαν δὲ εἰς Ἔφεσον, κἀκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν διελέξατο τοῖς Ἰουδαίοις.                                        
Dz 18:19 katE/ntEsan de\ ei)s *)/efeson, ka)kei/nous kate/lipen au)tou=, au)to\s de\ ei)selTO\n ei)s tE\n sunagOgE\n diele/Xato toi=s *)ioudai/ois.
Dz 18:19 katEntEsan de eis efeson, kakeinus katelipen autu, autos de eiselTOn eis tEn synagOgEn dieleXato tois iudaiois.
Dz 18:19 v-3aai-p-- c--------- p--------- n-----asf- c--------- v-3aai-s-- d--------- rp----nsm- c--------- v--aapnsm- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3ami-s-- ra----dpm- a-----dpm-
Dz 18:19 G2658 G1161 G1519 G2181 G2548 G2641 G0847 G0846 G1161 G1525 G1519 G3588 G4864 G1256 G3588 G2453
Dz 18:19 Następnie przybyli do Efezu i tam ich zostawił. Sam zaś wszedł do synagogi i rozprawiał z Żydami,
Dz 18:19
Dz 18:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:19
Dz 18:19  Osiągnięcia  Efez  lewo  ich  tam  i  się  wprowadzonych  w  synagoga  uzasadnioną  Żydów
Dz 18:19 G2658 G2181 G2641 G2548 G0847 G1161 G0846 G1525 G1519 G4864 G1256 G2453
Dz 18:20 ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναι οὐκ ἐπένευσεν,                                                      
Dz 18:20 e)rOtO/ntOn de\ au)tO=n e)pi\ plei/ona CHro/non mei=nai ou)k e)pe/neusen,
Dz 18:20 erOtOntOn de autOn epi pleiona CHronon meinai uk epeneusen,
Dz 18:20 v--papgpm- c--------- rp----gpm- p--------- a-----asmc n-----asm- v--aan---- d--------- v-3aai-s--
Dz 18:20 G2065 G1161 G0846 G1909 G4119 G5550 G3306 G3756 G1962
Dz 18:20 a gdy go prosili, aby pozostał dłużej, nie zgodził się,
Dz 18:20
Dz 18:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:20
Dz 18:20  zaś  pytanie  pobyt  w  ich  już  już  już  nie  uzgodniony
Dz 18:20 G1161 G2065 G3306 G3844 G0846 G1909 G4119 G5550 G3756 G1962
Dz 18:21 ἀλλὰ ἀποταξάμενος καὶ εἰπών, Πάλιν ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς τοῦ θεοῦ θέλοντος, ἀνήχθη ἀπὸ τῆς Ἐφέσου·                                          
Dz 18:21 a)lla\ a)potaXa/menos kai\ ei)pO/n, *pa/lin a)naka/mPSO pro\s u(ma=s tou= Teou= Te/lontos, a)nE/CHTE a)po\ tE=s *)efe/sou:
Dz 18:21 alla apotaXamenos kai eipOn, palin anakamPSO pros hymas tu Teu Telontos, anECHTE apo tEs efesu:
Dz 18:21 c--------- v--ampnsm- c--------- v--aapnsm- d--------- v-1fai-s-- p--------- rp----ap-- ra----gsm- n-----gsm- v--papgsm- v-3api-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Dz 18:21 G0235 G0657 G2532 G2036 G3825 G0344 G4314 G5209 G3588 G2316 G2309 G0321 G0575 G3588 G2181
Dz 18:21 ale żegnając się z nimi, powiedział: Wrócę do was, jeżeli Bóg zechce. I odpłynął z Efezu.
Dz 18:21
Dz 18:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:21
Dz 18:21  i  bye  ich  powiedzenie  mnie  musi  na pewno obchodzić  nadchodzący  wakacje  w  Jerozolima  do  ty, wy  zaś  powrót  ponownie  będzie  wszystko  Bóg  I  poszedł  z  Efez
Dz 18:21 G0235 G0657 G0846 G2036 G3165 G1163 G3843 G4160 G2064 G1859 G1519 G2414 G4314 G5209 G1161 G0344 G3825 G2309 G2309 G2316 G2532 G0321 G0575 G2181
Dz 18:22 καὶ κατελθὼν εἰς Καισάρειαν, ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν, κατέβη εἰς Ἀντιόχειαν,                                                
Dz 18:22 kai\ katelTO\n ei)s *kaisa/reian, a)naba\s kai\ a)spasa/menos tE\n e)kklEsi/an, kate/bE ei)s *)antio/CHeian,
Dz 18:22 kai katelTOn eis kaisareian, anabas kai aspasamenos tEn ekklEsian, katebE eis antioCHeian,
Dz 18:22 c--------- v--aapnsm- p--------- n-----asf- v--aapnsm- c--------- v--ampnsm- ra----asf- n-----asf- v-3aai-s-- p--------- n-----asf-
Dz 18:22 G2532 G2718 G1519 G2542 G0305 G2532 G0782 G3588 G1577 G2597 G1519 G0490
Dz 18:22 Po przybyciu do Cezarei udał się do Jerozolimy. I pozdrowiwszy /tamtejszy/ Kościół, zeszedł do Antiochii.
Dz 18:22
Dz 18:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:22
Dz 18:22  Odwiedzone  w  Cezarei  przyjść  z zadowoleniem  kościół  od  w  Antioch
Dz 18:22 G2718 G1519 G2542 G0305 G0782 G1577 G2597 G1519 G0490
Dz 18:23 καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν, διερχόμενος καθεξῆς τὴν Γαλατικὴν χώραν καὶ Φρυγίαν, ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς μαθητάς.                                        
Dz 18:23 kai\ poiE/sas CHro/non tina\ e)XE=lTen, dierCHo/menos kaTeXE=s tE\n *galatikE\n CHO/ran kai\ *frugi/an, e)pistEri/DZOn pa/ntas tou\s maTEta/s.
Dz 18:23 kai poiEsas CHronon tina eXElTen, dierCHomenos kaTeXEs tEn galatikEn CHOran kai frygian, epistEriDZOn pantas tus maTEtas.
Dz 18:23 c--------- v--aapnsm- n-----asm- ri----asm- v-3aai-s-- v--pmpnsm- d--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf- c--------- n-----asf- v--papnsm- a-----apm- ra----apm- n-----apm-
Dz 18:23 G2532 G4160 G5550 G5100 G1831 G1330 G2517 G3588 G1054 G5561 G2532 G5435 G1991 G3956 G3588 G3101
Dz 18:23 Zabawił tam pewien czas i wyruszył, aby obejść kolejno krainę galacką i Frygię, umacniając wszystkich uczniów.
Dz 18:23
Dz 18:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:23
Dz 18:23  I  O  kilka  czas  lewo  w posiadaniu  na  zamówienie  Kraj  Galatia  i  Frygii  twierdząc,  wszystko  studentów
Dz 18:23 G2532 G4160 G5100 G5550 G1831 G1330 G2517 G2517 G5561 G1054 G2532 G5435 G1991 G3956 G3101
Dz 18:24 Ἰουδαῖος δέ τις Ἀπολλῶς ὀνόματι, Ἀλεξανδρεὺς τῷ γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν εἰς Ἔφεσον, δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς.                                    
Dz 18:24 *)ioudai=os de/ tis *)apollO=s o)no/mati, *)aleXandreu\s tO=| ge/nei, a)nE\r lo/gios, katE/ntEsen ei)s *)/efeson, dunato\s O)\n e)n tai=s grafai=s.
Dz 18:24 iudaios de tis apollOs onomati, aleXandreus tO genei, anEr logios, katEntEsen eis efeson, dynatos On en tais grafais.
Dz 18:24 a-----nsm- c--------- ri----nsm- n-----nsm- n-----dsn- n-----nsm- ra----dsn- n-----dsn- n-----nsm- a-----nsm- v-3aai-s-- p--------- n-----asf- a-----nsm- v--papnsm- p--------- ra----dpf- n-----dpf-
Dz 18:24 G2453 G1161 G5100 G0625 G3686 G0221 G3588 G1085 G0435 G3052 G2658 G1519 G2181 G1415 G5607 G1722 G3588 G1124
Dz 18:24 Pewien Żyd, imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, człowiek uczony i znający świetnie Pisma, przybył do Efezu.
Dz 18:24
Dz 18:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:24
Dz 18:24  Ktoś  Żyd  nazwa  Apollos  rodzaj  Alexandria  mąż  wymowny  zorientowanych  w  Pisma  przyjść  w  Efez
Dz 18:24 G5100 G2453 G3686 G0625 G1085 G0221 G0435 G3052 G1415 G1722 G1124 G2658 G1519 G2181
Dz 18:25 οὗτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου, καὶ ζέων τῷ πνεύματι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα Ἰωάννου.                        
Dz 18:25 ou(=tos E)=n katECHEme/nos tE\n o(do\n tou= kuri/ou, kai\ DZe/On tO=| pneu/mati e)la/lei kai\ e)di/dasken a)kribO=s ta\ peri\ tou= *)iEsou=, e)pista/menos mo/non to\ ba/ptisma *)iOa/nnou.
Dz 18:25 hutos En katECHEmenos tEn hodon tu kyriu, kai DZeOn tO pneumati elalei kai edidasken akribOs ta peri tu iEsu, epistamenos monon to baptisma iOannu.
Dz 18:25 rd----nsm- v-3iai-s-- v--xppnsm- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v--papnsm- ra----dsn- n-----dsn- v-3iai-s-- c--------- v-3iai-s-- d--------- ra----apn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--pmpnsm- a-----asn- ra----asn- n-----asn- n-----gsm-
Dz 18:25 G3778 G2258 G2727 G3588 G3598 G3588 G2962 G2532 G2204 G3588 G4151 G2980 G2532 G1321 G0199 G3588 G4012 G3588 G2424 G1987 G3440 G3588 G0908 G2491
Dz 18:25 Znał on już drogę Pańską, przemawiał z wielkim zapałem i nauczał dokładnie tego, co dotyczyło Jezusa, znając tylko chrzest Janowy.
Dz 18:25
Dz 18:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:25
Dz 18:25  On  był  z instrukcją  sposób  Władca  i  żal  duch  powiedział  i  uczy  o  Władca  prawidłowo  wiedząc,  tylko  chrzest  Jan
Dz 18:25 G3778 G2258 G2727 G3598 G2962 G2532 G2204 G4151 G2980 G2532 G1321 G4012 G2962 G0199 G1987 G3440 G0908 G2491
Dz 18:26 οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ· ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ Πρίσκιλλα καὶ Ἀκύλας προσελάβοντο αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῷ ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν [τοῦ θεοῦ].                          
Dz 18:26 ou(=to/s te E)/rXato parrEsia/DZesTai e)n tE=| sunagOgE=|: a)kou/santes de\ au)tou= *pri/skilla kai\ *)aku/las prosela/bonto au)to\n kai\ a)kribe/steron au)tO=| e)Xe/Tento tE\n o(do\n [tou= Teou=].
Dz 18:26 hutos te ErXato parrEsiaDZesTai en tE synagOgE: akusantes de autu priskilla kai akylas proselabonto auton kai akribesteron autO eXeTento tEn hodon [tu Teu].
Dz 18:26 rd----nsm- c--------- v-3ami-s-- v--pmn---- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v--aapnpm- c--------- rp----gsm- n-----nsf- c--------- n-----nsm- v-3ami-p-- rp----asm- c--------- a-----asnc rp----dsm- v-3ami-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 18:26 G3778 G5037 G0756 G3955 G1722 G3588 G4864 G0191 G1161 G0846 G4252 G2532 G0207 G4355 G0846 G2532 G0199 G0846 G1620 G3588 G3598 G3588 G2316
Dz 18:26 Zaczął on odważnie przemawiać w synagodze. Gdy go Pryscylla i Akwila usłyszeli, zabrali go z sobą i wyłożyli mu dokładnie drogę Bożą. A kiedy chciał wyruszyć do Achai, bracia napisali list do uczniów z poleceniem, aby go przyjęli.
Dz 18:26
Dz 18:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:26
Dz 18:26  On  rozpoczął  odważnie  mówić  w  Synagoga  Przesłuchanie  jego  Aquila  i  Priscilla  miał  jego  i  raczej  wyjaśnione  go  sposób  Pan
Dz 18:26 G3778 G0756 G3955 G3955 G1722 G4864 G0191 G0846 G0207 G2532 G4252 G4355 G0846 G2532 G0197 G1620 G0846 G3598 G2316
Dz 18:27 βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν Ἀχαΐαν προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν· ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν διὰ τῆς χάριτος·                        
Dz 18:27 boulome/nou de\ au)tou= dielTei=n ei)s tE\n *)aCHai/+an protrePSa/menoi oi( a)delfoi\ e)/graPSan toi=s maTEtai=s a)pode/XasTai au)to/n: o(\s parageno/menos suneba/leto polu\ toi=s pepisteuko/sin dia\ tE=s CHa/ritos:
Dz 18:27 bulomenu de autu dielTein eis tEn aCHa+ian protrePSamenoi hoi adelfoi egraPSan tois maTEtais apodeXasTai auton: hos paragenomenos synebaleto poly tois pepisteukosin dia tEs CHaritos:
Dz 18:27 v--pmpgsm- c--------- rp----gsm- v--aan---- p--------- ra----asf- n-----asf- v--ampnpm- ra----npm- n-----npm- v-3aai-p-- ra----dpm- n-----dpm- v--amn---- rp----asm- rr----nsm- v--ampnsm- v-3ami-s-- a-----asn- ra----dpm- v--xapdpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Dz 18:27 G1014 G1161 G0846 G1330 G1519 G3588 G0882 G4389 G3588 G0080 G1125 G3588 G3101 G0588 G0846 G3739 G3854 G4820 G4183 G3588 G4100 G1223 G3588 G5485
Dz 18:27 Gdy przybył, pomagał bardzo za łaską /Bożą/ tym, co uwierzyli.
Dz 18:27
Dz 18:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:27
Dz 18:27 A  on  intencyjny w sprawie  iść  w  Achaia  bracia  wysłane  studentów  o  wziąć  jego  on  Dostawa  wiele  przyczyniły  którzy uwierzyli  łaska  łaska
Dz 18:27 G1161 G0846 G1014 G1330 G1519 G0882 G0080 G1125 G3101 G4389 G0588 G0846 G3739 G3854 G4183 G4820 G4100 G1223 G5485
Dz 18:28 εὐτόνως γὰρ τοῖς Ἰουδαίοις διακατηλέγχετο δημοσίᾳ ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν γραφῶν εἶναι τὸν Χριστὸν, Ἰησοῦν.                                            
Dz 18:28 eu)to/nOs ga\r toi=s *)ioudai/ois diakatEle/gCHeto dEmosi/a| e)pideiknu\s dia\ tO=n grafO=n ei)=nai to\n *CHristo\n, *)iEsou=n.
Dz 18:28 eutonOs gar tois iudaiois diakatEleNCHeto dEmosia epideiknys dia tOn grafOn einai ton CHriston, iEsun.
Dz 18:28 d--------- c--------- ra----dpm- a-----dpm- v-3imi-s-- a-----dsf- v--papnsm- p--------- ra----gpf- n-----gpf- v--pan---- ra----asm- n-----asm- n-----asm-
Dz 18:28 G2159 G1063 G3588 G2453 G1246 G1219 G1925 G1223 G3588 G1124 G1511 G3588 G5547 G2424
Dz 18:28 Dzielnie uchylał twierdzenia Żydów, wykazując publicznie z Pism, że Jezus jest Mesjaszem.
Dz 18:28
Dz 18:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 18:28
Dz 18:28  dla  silnie  obalone  Żydów  popularnie  potwierdzające  Pisma  Pisma  Jezus  jest  Chrystus
Dz 18:28 G1063 G2159 G1246 G2453 G1219 G1925 G1124 G1223 G2424 G1511 G5547
Copyright by Cezary Podolski