Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

do_Dz18      do_str_głównej      do_Dz20      
Dz 19:1 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ τὸν Ἀπολλῶ εἶναι ἐν Κορίνθῳ Παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη [κατ]ελθεῖν εἰς Ἔφεσον καὶ εὑρεῖν τινας μαθητάς,                                          
Dz 19:1 *)ege/neto de\ e)n tO=| to\n *)apollO= ei)=nai e)n *kori/nTO| *pau=lon dielTo/nta ta\ a)nOterika\ me/rE [kat]elTei=n ei)s *)/efeson kai\ eu(rei=n tinas maTEta/s,
Dz 19:1 egeneto de en tO ton apollO einai en korinTO paulon dielTonta ta anOterika merE [kat]elTein eis efeson kai heurein tinas maTEtas,
Dz 19:1 v-3ami-s-- c--------- p--------- ra----dsn- ra----asm- n-----asm- v--pan---- p--------- n-----dsf- n-----asm- v--aapasm- ra----apn- a-----apn- n-----apn- v--aan---- p--------- n-----asf- c--------- v--aan---- ri----apm- n-----apm-
Dz 19:1 G1096 G1161 G1722 G3588 G3588 G0625 G1511 G1722 G2882 G3972 G1330 G3588 G0510 G3313 G2718 G1519 G2181 G2532 G2147 G5100 G3101
Dz 19:1 Kiedy Apollos znajdował się w Koryncie, Paweł przeszedł okolice wyżej położone, przybył do Efezu i znalazł jakichś uczniów.
Dz 19:1
Dz 19:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:1
Dz 19:1  W  Host  Apollos  w  Korynt  Paul  przechodzącej  top  kraj  Nowi  w  Efez  i  znalezieniem  kilka  studentów
Dz 19:1 G1722 G1511 G0625 G1722 G2882 G3972 G1330 G0510 G3313 G2064 G1519 G2181 G2532 G2147 G5100 G3101
Dz 19:2 εἶπέν τε πρὸς αὐτούς, Εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ πρὸς αὐτόν, Ἀλλ᾿ οὐδ᾿ εἰ πνεῦμα ἅγιον ἔστιν ἠκούσαμεν.                                            
Dz 19:2 ei)=pe/n te pro\s au)tou/s, *ei) pneu=ma a(/gion e)la/bete pisteu/santes; oi( de\ pro\s au)to/n, *)all' ou)d' ei) pneu=ma a(/gion e)/stin E)kou/samen.
Dz 19:2 eipen te pros autus, ei pneuma hagion elabete pisteusantes; hoi de pros auton, all' ud' ei pneuma hagion estin Ekusamen.
Dz 19:2 v-3aai-s-- c--------- p--------- rp----apm- x--------- n-----asn- a-----asn- v-2aai-p-- v--aapnpm- ra----npm- c--------- p--------- rp----asm- c--------- d--------- x--------- n-----nsn- a-----nsn- v-3pai-s-- v-1aai-p--
Dz 19:2 G2036 G5037 G4314 G0846 G1487 G4151 G0040 G2983 G4100 G3588 G1161 G4314 G0846 G0235 G3761 G1487 G4151 G0040 G2076 G0191
Dz 19:2 Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: Nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty.
Dz 19:2
Dz 19:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:2
Dz 19:2  powiedział  ich  miał  czy  Święty  Duch  wierząc,  zaś  powiedział  go  nawet  i  nie  słyszałem  jest  czy  Duch  Święty
Dz 19:2 G2036 G0846 G2983 G1487 G0040 G4151 G4100 G1161 G2036 G0846 G4151 G3761 G3761 G0191 G2076 G1487 G4151 G0040
Dz 19:3 εἶπέν τε, Εἰς τί οὖν ἐβαπτίσθητε; οἱ δὲ εἶπαν, Εἰς τὸ Ἰωάννου βάπτισμα.                                                          
Dz 19:3 ei)=pe/n te, *ei)s ti/ ou)=n e)bapti/sTEte; oi( de\ ei)=pan, *ei)s to\ *)iOa/nnou ba/ptisma.
Dz 19:3 eipen te, eis ti un ebaptisTEte; hoi de eipan, eis to iOannu baptisma.
Dz 19:3 v-3aai-s-- c--------- p--------- ri----asn- c--------- v-2api-p-- ra----npm- c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----asn- n-----gsm- n-----asn-
Dz 19:3 G2036 G5037 G1519 G5101 G3767 G0907 G3588 G1161 G2036 G1519 G3588 G2491 G0908
Dz 19:3 Jaki więc chrzest przyjęliście? - zapytał. A oni odpowiedzieli: Chrzest Janowy.
Dz 19:3
Dz 19:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:3
Dz 19:3  powiedział  ich  w  że  zaś  chrzest  spotkać  w  Jan  chrzest
Dz 19:3 G2036 G0846 G1519 G5101 G3767 G0907 G2036 G1519 G2491 G0908
Dz 19:4 εἶπεν δὲ Παῦλος, Ἰωάννης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας, τῷ λαῷ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾿ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν, τοῦτ᾿ ἔστιν εἰς τὸν Ἰησοῦν.                                        
Dz 19:4 ei)=pen de\ *pau=los, *)iOa/nnEs e)ba/ptisen ba/ptisma metanoi/as, tO=| laO=| le/gOn ei)s to\n e)rCHo/menon met' au)to\n i(/na pisteu/sOsin, tou=t' e)/stin ei)s to\n *)iEsou=n.
Dz 19:4 eipen de paulos, iOannEs ebaptisen baptisma metanoias, tO laO legOn eis ton erCHomenon met' auton hina pisteusOsin, tut' estin eis ton iEsun.
Dz 19:4 v-3aai-s-- c--------- n-----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- n-----asn- n-----gsf- ra----dsm- n-----dsm- v--papnsm- p--------- ra----asm- v--pmpasm- p--------- rp----asm- c--------- v-3aas-p-- rd----nsn- v-3pai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm-
Dz 19:4 G2036 G1161 G3972 G2491 G0907 G0908 G3341 G3588 G2992 G3004 G1519 G3588 G2064 G3326 G0846 G2443 G4100 G5124 G2076 G1519 G3588 G2424
Dz 19:4 Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w Tego, który za nim idzie, to jest w Jezusa - powiedział Paweł.
Dz 19:4
Dz 19:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:4
Dz 19:4  Paul  powiedział  Jan  chrzest  chrzest  skrucha  mówi  osoby  że  Uważa  w  Nadchodzący  na  To  że  jest  w  Chrystus  Jezus
Dz 19:4 G3972 G2036 G2491 G0907 G0908 G3341 G3004 G2992 G2443 G4100 G1519 G2064 G3326 G0846 G5123 G5123 G1519 G5547 G2424
Dz 19:5 ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ·                                                                  
Dz 19:5 a)kou/santes de\ e)bapti/sTEsan ei)s to\ o)/noma tou= kuri/ou *)iEsou=:
Dz 19:5 akusantes de ebaptisTEsan eis to onoma tu kyriu iEsu:
Dz 19:5 v--aapnpm- c--------- v-3api-p-- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
Dz 19:5 G0191 G1161 G0907 G1519 G3588 G3686 G3588 G2962 G2424
Dz 19:5 Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa.
Dz 19:5
Dz 19:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:5
Dz 19:5  Przesłuchanie  chrzest  w  nazwa  Władca  Jezus
Dz 19:5 G0191 G0907 G1519 G3686 G2962 G2424
Dz 19:6 καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ Παύλου [τὰς] χεῖρας ἦλθε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾿ αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ ἐπροφήτευον.                                              
Dz 19:6 kai\ e)piTe/ntos au)toi=s tou= *pau/lou [ta\s] CHei=ras E)=lTe to\ pneu=ma to\ a(/gion e)p' au)tou/s, e)la/loun te glO/ssais kai\ e)profE/teuon.
Dz 19:6 kai epiTentos autois tu paulu [tas] CHeiras ElTe to pneuma to hagion ep' autus, elalun te glOssais kai eprofEteuon.
Dz 19:6 c--------- v--aapgsm- rp----dpm- ra----gsm- n-----gsm- ra----apf- n-----apf- v-3aai-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- a-----nsn- p--------- rp----apm- v-3iai-p-- c--------- n-----dpf- c--------- v-3iai-p--
Dz 19:6 G2532 G2007 G0846 G3588 G3972 G3588 G5495 G2064 G3588 G4151 G3588 G0040 G1909 G0846 G2980 G5037 G1100 G2532 G4395
Dz 19:6 A kiedy Paweł włożył na nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali.
Dz 19:6
Dz 19:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:6
Dz 19:6  i  Paul  umieścić  ich  ręce  zstąpił  w  ich  Duch  Święty  i  stal  mówić  Językach  i  prorokować
Dz 19:6 G2532 G3972 G2007 G0846 G5495 G2064 G1909 G0846 G4151 G0040 G5037 G2980 G2980 G1100 G2532 G4395
Dz 19:7 ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα.                                                                      
Dz 19:7 E)=san de\ oi( pa/ntes a)/ndres O(sei\ dO/deka.
Dz 19:7 Esan de hoi pantes andres hOsei dOdeka.
Dz 19:7 v-3iai-p-- c--------- ra----npm- a-----npm- n-----npm- d--------- a-----npm-
Dz 19:7 G2258 G1161 G3588 G3956 G0435 G5616 G1427
Dz 19:7 Wszystkich ich było około dwunastu mężczyzn.
Dz 19:7
Dz 19:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:7
Dz 19:7  Wszystko  był  człowiek  o  dwanaście
Dz 19:7 G3956 G2258 G0435 G5616 G1177
Dz 19:8 Εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος καὶ πείθων [τὰ] περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ.                                                
Dz 19:8 *ei)selTO\n de\ ei)s tE\n sunagOgE\n e)parrEsia/DZeto e)pi\ mE=nas trei=s dialego/menos kai\ pei/TOn [ta\] peri\ tE=s basilei/as tou= Teou=.
Dz 19:8 eiselTOn de eis tEn synagOgEn eparrEsiaDZeto epi mEnas treis dialegomenos kai peiTOn [ta] peri tEs basileias tu Teu.
Dz 19:8 v--aapnsm- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3imi-s-- p--------- n-----apm- a-----apm- v--pmpnsm- c--------- v--papnsm- ra----apn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 19:8 G1525 G1161 G1519 G3588 G4864 G3955 G1909 G3376 G5140 G1256 G2532 G3982 G3588 G4012 G3588 G0932 G3588 G2316
Dz 19:8 Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące rozprawiając i przekonując o królestwie Bożym.
Dz 19:8
Dz 19:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:8
Dz 19:8  Przybywających  w  synagoga  neboyaznenno  głosił  trzy  miesiąc  mówi  i  certyfikującą  o  Królestwo  Bóg
Dz 19:8 G1525 G1519 G4864 G3955 G3955 G5140 G3376 G1256 G2532 G3982 G4012 G0932 G2316
Dz 19:9 ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους, ἀποστὰς ἀπ᾿ αὐτῶν ἀφώρισεν τοὺς μαθητάς, καθ᾿ ἡμέραν διαλεγόμενος ἐν τῇ σχολῇ Τυράννου.                                  
Dz 19:9 O(s de/ tines e)sklEru/nonto kai\ E)pei/Toun kakologou=ntes tE\n o(do\n e)nO/pion tou= plE/Tous, a)posta\s a)p' au)tO=n a)fO/risen tou\s maTEta/s, kaT' E(me/ran dialego/menos e)n tE=| sCHolE=| *tura/nnou.
Dz 19:9 hOs de tines esklErynonto kai EpeiTun kakologuntes tEn hodon enOpion tu plETus, apostas ap' autOn afOrisen tus maTEtas, kaT' Emeran dialegomenos en tE sCHolE tyrannu.
Dz 19:9 c--------- c--------- ri----npm- v-3ipi-p-- c--------- v-3iai-p-- v--papnpm- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v--aapnsm- p--------- rp----gpm- v-3aai-s-- ra----apm- n-----apm- p--------- n-----asf- v--pmpnsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- n-----gsm-
Dz 19:9 G5613 G1161 G5100 G4645 G2532 G0544 G2551 G3588 G3598 G1799 G3588 G4128 G0868 G0575 G0846 G0873 G3588 G3101 G2596 G2250 G1256 G1722 G3588 G4981 G5181
Dz 19:9 Gdy jednak niektórzy upierali się w niewierze, bluźniąc wobec ludu przeciw drodze, odłączył się od nich i oddzielił uczniów, i rozprawiał codziennie w szkole Tyrannosa.
Dz 19:9
Dz 19:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:9
Dz 19:9  Ale  jako  kilka  utwardzone  i  nie  Uważa  przeklęty  sposób  przed  Osoby  pozostawiając  ich  oddzielone  studentów  codziennie  codziennie  głosił  w  Kolegium  kilka  Tyrannus
Dz 19:9 G1161 G5613 G5100 G4645 G2532 G0544 G0544 G2551 G3598 G1799 G4128 G0868 G0846 G0873 G3101 G2250 G2596 G1256 G1722 G4981 G5100 G5181
Dz 19:10 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο, ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Ἀσίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου, Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλληνας.                                          
Dz 19:10 tou=to de\ e)ge/neto e)pi\ e)/tE du/o, O(/ste pa/ntas tou\s katoikou=ntas tE\n *)asi/an a)kou=sai to\n lo/gon tou= kuri/ou, *)ioudai/ous te kai\ *(/ellEnas.
Dz 19:10 tuto de egeneto epi etE dyo, hOste pantas tus katoikuntas tEn asian akusai ton logon tu kyriu, iudaius te kai hellEnas.
Dz 19:10 rd----nsn- c--------- v-3ami-s-- p--------- n-----apn- a-----apn- c--------- a-----apm- ra----apm- v--papapm- ra----asf- n-----asf- v--aan---- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- a-----apm- c--------- c--------- n-----apm-
Dz 19:10 G5124 G1161 G1096 G1909 G2094 G1417 G5620 G3956 G3588 G2730 G3588 G0773 G0191 G3588 G3056 G3588 G2962 G2453 G5037 G2532 G1672
Dz 19:10 Trwało to dwa lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, usłyszeli słowo Pańskie.
Dz 19:10
Dz 19:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:10
Dz 19:10  To  w dalszym ciągu  do  dwa  roku  że  osoby  Asia  słyszałem  kazanie  Władca  Jezus  jako  Judea  tak  i  Grecy
Dz 19:10 G5124 G1096 G1909 G1417 G2094 G5620 G2730 G0773 G0191 G3056 G2962 G2424 G5037 G2453 G2532 G2532 G1672
Dz 19:11 Δυνάμεις τε οὐ τὰς τυχούσας θεὸς ἐποίει διὰ τῶν χειρῶν Παύλου,                                                            
Dz 19:11 *duna/meis te ou) ta\s tuCHou/sas o( Teo\s e)poi/ei dia\ tO=n CHeirO=n *pau/lou,
Dz 19:11 dynameis te u tas tyCHusas ho Teos epoiei dia tOn CHeirOn paulu,
Dz 19:11 n-----apf- c--------- d--------- ra----apf- v--aapapf- ra----nsm- n-----nsm- v-3iai-s-- p--------- ra----gpf- n-----gpf- n-----gsm-
Dz 19:11 G1411 G5037 G3756 G3588 G5177 G3588 G2316 G4160 G1223 G3588 G5495 G3972
Dz 19:11 Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła,
Dz 19:11
Dz 19:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:11
Dz 19:11  Bóg  zaś  stworzony  wiele  wiele  Kraina czarów  ręce  ręce  Paul
Dz 19:11 G2316 G5037 G4160 G3756 G5177 G1411 G1223 G5495 G3972
Dz 19:12 ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ᾿ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι.                                  
Dz 19:12 O(/ste kai\ e)pi\ tou\s a)sTenou=ntas a)pofe/resTai a)po\ tou= CHrOto\s au)tou= souda/ria E)\ simiki/nTia kai\ a)palla/ssesTai a)p' au)tO=n ta\s no/sous, ta/ te pneu/mata ta\ ponEra\ e)kporeu/esTai.
Dz 19:12 hOste kai epi tus asTenuntas apoferesTai apo tu CHrOtos autu sudaria E simikinTia kai apallassesTai ap' autOn tas nosus, ta te pneumata ta ponEra ekporeuesTai.
Dz 19:12 c--------- d--------- p--------- ra----apm- v--papapm- v--ppn---- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- n-----apn- c--------- n-----apn- c--------- v--ppn---- p--------- rp----gpm- ra----apf- n-----apf- ra----apn- c--------- n-----apn- ra----apn- a-----apn- v--pmn----
Dz 19:12 G5620 G2532 G1909 G3588 G0770 G0667 G0575 G3588 G5559 G0846 G4676 G2228 G4612 G2532 G0525 G0575 G0846 G3588 G3554 G3588 G5037 G4151 G3588 G4190 G1607
Dz 19:12 tak że nawet chusty i przepaski z jego ciała kładziono na chorych, a choroby ustępowały z nich i wychodziły złe duchy.
Dz 19:12
Dz 19:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:12
Dz 19:12  że  w  pacjentów  przypięty  szale  i  fartuchy  z  ciało  jego  i  ich  zatrzymany  choroba  i  zło  perfumy  obecnie  z  ich
Dz 19:12 G5620 G1909 G0770 G2018 G4676 G2228 G4612 G0575 G5559 G0846 G2532 G0846 G0525 G3554 G5037 G4190 G4151 G1831 G0575 G0846
Dz 19:13 ἐπεχείρησαν δέ τινες καὶ τῶν περιερχομένων Ἰουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ λέγοντες, Ὁρκίζω ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν Παῦλος κηρύσσει.                          
Dz 19:13 e)peCHei/rEsan de/ tines kai\ tO=n perierCHome/nOn *)ioudai/On e)XorkistO=n o)noma/DZein e)pi\ tou\s e)/CHontas ta\ pneu/mata ta\ ponEra\ to\ o)/noma tou= kuri/ou *)iEsou= le/gontes, *(orki/DZO u(ma=s to\n *)iEsou=n o(\n *pau=los kEru/ssei.
Dz 19:13 epeCHeirEsan de tines kai tOn perierCHomenOn iudaiOn eXorkistOn onomaDZein epi tus eCHontas ta pneumata ta ponEra to onoma tu kyriu iEsu legontes, horkiDZO hymas ton iEsun hon paulos kEryssei.
Dz 19:13 v-3aai-p-- c--------- ri----npm- d--------- ra----gpm- v--pmpgpm- a-----gpm- n-----gpm- v--pan---- p--------- ra----apm- v--papapm- ra----apn- n-----apn- ra----apn- a-----apn- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm- v--papnpm- v-1pai-s-- rp----ap-- ra----asm- n-----asm- rr----asm- n-----nsm- v-3pai-s--
Dz 19:13 G2021 G1161 G5100 G2532 G3588 G4022 G2453 G1845 G3687 G1909 G3588 G2192 G3588 G4151 G3588 G4190 G3588 G3686 G3588 G2962 G2424 G3004 G3726 G5209 G3588 G2424 G3739 G3972 G2784
Dz 19:13 Ale i niektórzy wędrowni egzorcyści żydowscy próbowali wzywać imienia Pana Jezusa nad opętanymi przez złego ducha. Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego głosi Paweł - mówili.
Dz 19:13
Dz 19:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:13
Dz 19:13  Nawet  kilka  z  włóczęga  Juda  wężów  stal  stosowanie  przez  Mieć  zło  Duchy  nazwa  nazwa  Władca  Jezus  mówi  zakląć  ty, wy  Jezus  Kogo  Paul  głosi
Dz 19:13 G1161 G5100 G0575 G4022 G2453 G1845 G2021 G2021 G1909 G2192 G4190 G4151 G3686 G3687 G2962 G2424 G3004 G3726 G5209 G2424 G3739 G3972 G2784
Dz 19:14 ἦσαν δέ τινος Σκευᾶ Ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ υἱοὶ τοῦτο ποιοῦντες.                                                                
Dz 19:14 E)=san de/ tinos *skeua= *)ioudai/ou a)rCHiere/Os e(pta\ ui(oi\ tou=to poiou=ntes.
Dz 19:14 Esan de tinos skeua iudaiu arCHiereOs hepta hyioi tuto poiuntes.
Dz 19:14 v-3iai-p-- c--------- ri----gsm- n-----gsm- a-----gsm- n-----gsm- a-----npm- n-----npm- rd----asn- v--papnpm-
Dz 19:14 G2258 G1161 G5100 G4630 G2453 G0749 G2033 G5207 G5124 G4160
Dz 19:14 Czyniło to siedmiu synów niejakiego Skewasa, arcykapłana żydowskiego.
Dz 19:14
Dz 19:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:14
Dz 19:14  To  nie  że  siedem  synów  Juda  ksiądz  Sceva
Dz 19:14 G5124 G4160 G5100 G2033 G5207 G2453 G0749 G4630
Dz 19:15 ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν εἶπεν αὐτοῖς, Τὸν [μὲν] Ἰησοῦν γινώσκω καὶ τὸν Παῦλον ἐπίσταμαι, ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ;                                            
Dz 19:15 a)pokriTe\n de\ to\ pneu=ma to\ ponEro\n ei)=pen au)toi=s, *to\n [me\n] *)iEsou=n ginO/skO kai\ to\n *pau=lon e)pi/stamai, u(mei=s de\ ti/nes e)ste/;
Dz 19:15 apokriTen de to pneuma to ponEron eipen autois, ton [men] iEsun ginOskO kai ton paulon epistamai, hymeis de tines este;
Dz 19:15 v--appnsn- c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- a-----nsn- v-3aai-s-- rp----dpm- ra----asm- c--------- n-----asm- v-1pai-s-- c--------- ra----asm- n-----asm- v-1pmi-s-- rp----np-- c--------- ri----npm- v-2pai-p--
Dz 19:15 G0611 G1161 G3588 G4151 G3588 G4190 G2036 G0846 G3588 G3303 G2424 G1097 G2532 G3588 G3972 G1987 G5210 G1161 G5101 G2075
Dz 19:15 Zły duch odpowiedział im: Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni?
Dz 19:15
Dz 19:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:15
Dz 19:15  Ale  zło  duch  powiedział  w  odpowiedź  Jezus  wiedzieć  i  Paul  znany  i  ty, wy  kto
Dz 19:15 G1161 G4190 G4151 G2036 G0611 G0611 G2424 G1097 G2532 G3972 G1987 G1161 G5210 G5101
Dz 19:16 καὶ ἐφαλόμενος ἄνθρωπος ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐν ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν κατακυριεύσας ἀμφοτέρων ἴσχυσεν κατ᾿ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ τετραυματισμένους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου.                              
Dz 19:16 kai\ e)falo/menos o( a)/nTrOpos e)p' au)tou\s e)n O(=| E)=n to\ pneu=ma to\ ponEro\n katakurieu/sas a)mfote/rOn i)/sCHusen kat' au)tO=n, O(/ste gumnou\s kai\ tetraumatisme/nous e)kfugei=n e)k tou= oi)/kou e)kei/nou.
Dz 19:16 kai efalomenos ho anTrOpos ep' autus en hO En to pneuma to ponEron katakyrieusas amfoterOn isCHysen kat' autOn, hOste gymnus kai tetraumatismenus ekfygein ek tu oiku ekeinu.
Dz 19:16 c--------- v--ampnsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----apm- p--------- rr----dsm- v-3iai-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- a-----nsn- v--aapnsm- a-----gpm- v-3aai-s-- p--------- rp----gpm- c--------- a-----apm- c--------- v--xppapm- v--aan---- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm-
Dz 19:16 G2532 G2177 G3588 G0444 G1909 G0846 G1722 G3739 G2258 G3588 G4151 G3588 G4190 G2634 G0297 G2480 G2596 G0846 G5620 G1131 G2532 G5135 G1628 G1537 G3588 G3624 G1565
Dz 19:16 I rzucił się na nich człowiek, w którym był zły duch, powalił wszystkich i pobił tak, że nadzy i poranieni uciekli z owego domu.
Dz 19:16
Dz 19:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:16
Dz 19:16  I  wpadł  w  ich  człowiek  w  gdzie  był  zło  duch  i  pokonaniu  ich  miał  przez  ich taką  siła  że  nagi  i  oklepany  prowadził  z  dodanie  do domu
Dz 19:16 G2532 G2177 G1909 G0846 G0444 G1722 G3739 G2258 G4190 G4151 G2532 G2634 G0846 G2480 G2596 G0846 G5620 G2480 G5620 G1131 G2532 G5135 G1628 G1537 G1565 G3624
Dz 19:17 τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τοῖς κατοικοῦσιν τὴν Ἔφεσον, καὶ ἐπέπεσεν φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.                                
Dz 19:17 tou=to de\ e)ge/neto gnOsto\n pa=sin *)ioudai/ois te kai\ *(/ellEsin toi=s katoikou=sin tE\n *)/efeson, kai\ e)pe/pesen fo/bos e)pi\ pa/ntas au)tou/s, kai\ e)megalu/neto to\ o)/noma tou= kuri/ou *)iEsou=.
Dz 19:17 tuto de egeneto gnOston pasin iudaiois te kai hellEsin tois katoikusin tEn efeson, kai epepesen fobos epi pantas autus, kai emegalyneto to onoma tu kyriu iEsu.
Dz 19:17 rd----nsn- c--------- v-3ami-s-- a-----nsn- a-----dpm- a-----dpm- c--------- c--------- n-----dpm- ra----dpm- v--papdpm- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3aai-s-- n-----nsm- p--------- a-----apm- rp----apm- c--------- v-3ipi-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
Dz 19:17 G5124 G1161 G1096 G1110 G3956 G2453 G5037 G2532 G1672 G3588 G2730 G3588 G2181 G2532 G1968 G5401 G1909 G3956 G0846 G2532 G3170 G3588 G3686 G3588 G2962 G2424
Dz 19:17 Dowiedzieli się o tym wszyscy Żydzi i Grecy, mieszkający w Efezie, i strach padł na wszystkich, i wysławiano imię Pana Jezusa.
Dz 19:17
Dz 19:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:17
Dz 19:17  To  został  znany  wszystko  życie  Efez  Żydów  i  Greków  i  zaatakowany  strach  w  wszystko  ich  i  powiększony  był  nazwa  Władca  Jezus
Dz 19:17 G5124 G1096 G1110 G3956 G2730 G2181 G2453 G5037 G1672 G2532 G1968 G5401 G1909 G3956 G0846 G2532 G3170 G3170 G3686 G2962 G2424
Dz 19:18 πολλοί τε τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν.                                                              
Dz 19:18 polloi/ te tO=n pepisteuko/tOn E)/rCHonto e)Xomologou/menoi kai\ a)nagge/llontes ta\s pra/Xeis au)tO=n.
Dz 19:18 polloi te tOn pepisteukotOn ErCHonto eXomologumenoi kai anaNgellontes tas praXeis autOn.
Dz 19:18 a-----npm- c--------- ra----gpm- v--xapgpm- v-3imi-p-- v--pmpnpm- c--------- v--papnpm- ra----apf- n-----apf- rp----gpm-
Dz 19:18 G4183 G5037 G3588 G4100 G2064 G1843 G2532 G0312 G3588 G4234 G0846
Dz 19:18 Przychodziło też wielu wierzących, wyznając i ujawniając swoje uczynki.
Dz 19:18
Dz 19:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:18
Dz 19:18  Wiele  zaś  wiernych  przyjść  wyznając  i  otwarcie  spraw  ich
Dz 19:18 G4183 G5037 G4100 G2064 G1843 G2532 G0312 G4234 G0846
Dz 19:19 ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον πάντων· καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν καὶ εὗρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε.                                        
Dz 19:19 i(kanoi\ de\ tO=n ta\ peri/erga praXa/ntOn sunene/gkantes ta\s bi/blous kate/kaion e)nO/pion pa/ntOn: kai\ sunePSE/fisan ta\s tima\s au)tO=n kai\ eu(=ron a)rguri/ou muria/das pe/nte.
Dz 19:19 hikanoi de tOn ta perierga praXantOn syneneNkantes tas biblus katekaion enOpion pantOn: kai synePSEfisan tas timas autOn kai heuron argyriu myriadas pente.
Dz 19:19 a-----npm- c--------- ra----gpm- ra----apn- a-----apn- v--aapgpm- v--aapnpm- ra----apf- n-----apf- v-3iai-p-- p--------- a-----gpm- c--------- v-3aai-p-- ra----apf- n-----apf- rp----gpf- c--------- v-3aai-p-- n-----gsn- n-----apf- a-----apf-
Dz 19:19 G2425 G1161 G3588 G3588 G4021 G4238 G4851 G3588 G0976 G2618 G1799 G3956 G2532 G4860 G3588 G5092 G0846 G2532 G2147 G0694 G3461 G4002
Dz 19:19 I wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je wobec wszystkich. Wartość ich obliczono na pięćdziesiąt tysięcy denarów w srebrze.
Dz 19:19
Dz 19:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:19
Dz 19:19 A  zaangażowany  czary  wiele  zebranie  Książek  Spalił  przed  wszystko  i  lay  Ceny  ich  i  był  pięćdziesiąt  tysiące  drachm
Dz 19:19 G1161 G4238 G4021 G2425 G4851 G0976 G2618 G1799 G3956 G2532 G4860 G5092 G0846 G2532 G2147 G4002 G3461 G0694
Dz 19:20 Οὕτως κατὰ κράτος τοῦ κυρίου λόγος ηὔξανεν καὶ ἴσχυεν.                                                                
Dz 19:20 *ou(/tOs kata\ kra/tos tou= kuri/ou o( lo/gos Eu)/Xanen kai\ i)/sCHuen.
Dz 19:20 hutOs kata kratos tu kyriu ho logos EuXanen kai isCHyen.
Dz 19:20 d--------- p--------- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3iai-s-- c--------- v-3iai-s--
Dz 19:20 G3779 G2596 G2904 G3588 G2962 G3588 G3056 G0837 G2532 G2480
Dz 19:20 Tak potężnie rosło i umacniało się słowo Pańskie.
Dz 19:20
Dz 19:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:20
Dz 19:20  C  takie  moc  wzrosła  i  vozmogalo  słowo  Władca
Dz 19:20 G2596 G3779 G2904 G0837 G2532 G2480 G3056 G2962
Dz 19:21 Ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, ἔθετο Παῦλος ἐν τῷ πνεύματι διελθὼν τὴν Μακεδονίαν καὶ Ἀχαΐαν πορεύεσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα, εἰπὼν ὅτι Μετὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ δεῖ με καὶ Ῥώμην ἰδεῖν.                        
Dz 19:21 *(Os de\ e)plErO/TE tau=ta, e)/Teto o( *pau=los e)n tO=| pneu/mati dielTO\n tE\n *makedoni/an kai\ *)aCHai/+an poreu/esTai ei)s *(ieroso/luma, ei)pO\n o(/ti *meta\ to\ gene/sTai me e)kei= dei= me kai\ *(rO/mEn i)dei=n.
Dz 19:21 hOs de eplErOTE tauta, eTeto ho paulos en tO pneumati dielTOn tEn makedonian kai aCHa+ian poreuesTai eis hierosolyma, eipOn hoti meta to genesTai me ekei dei me kai rOmEn idein.
Dz 19:21 c--------- c--------- v-3api-s-- rd----npn- v-3ami-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- v--aapnsm- ra----asf- n-----asf- c--------- n-----asf- v--pmn---- p--------- n-----apn- v--aapnsm- c--------- p--------- ra----asn- v--amn---- rp----as-- d--------- v-3pai-s-- rp----as-- d--------- n-----asf- v--aan----
Dz 19:21 G5613 G1161 G4137 G5023 G5087 G3588 G3972 G1722 G3588 G4151 G1330 G3588 G3109 G2532 G0882 G4198 G1519 G2414 G2036 G3754 G3326 G3588 G1096 G3165 G1563 G1163 G3165 G2532 G4516 G1492
Dz 19:21 Po tych wydarzeniach postanowił Paweł udać się do Jerozolimy przez Macedonię i Achaję. - Potem, gdy się tam dostanę, muszę i Rzym zobaczyć - mówił.
Dz 19:21
Dz 19:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:21
Dz 19:21 Gdy tego dokona, Paul postanowił w duchu, że przeszła przez Macedonii i Achai, udać się do Jerozolimy, mówiąc: tam, muszę zobaczyć Rzym.
Dz 19:21 G5613 G5023 G4137 G3972 G5087 G1722 G4151 G1330 G3109 G0882 G4198 G1519 G2419 G2036 G1563 G1163 G1492 G4516
Dz 19:22 ἀποστείλας δὲ εἰς τὴν Μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῷ, Τιμόθεον καὶ Ἔραστον, αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τὴν Ἀσίαν.                                                
Dz 19:22 a)postei/las de\ ei)s tE\n *makedoni/an du/o tO=n diakonou/ntOn au)tO=|, *timo/Teon kai\ *)/eraston, au)to\s e)pe/sCHen CHro/non ei)s tE\n *)asi/an.
Dz 19:22 aposteilas de eis tEn makedonian dyo tOn diakonuntOn autO, timoTeon kai eraston, autos epesCHen CHronon eis tEn asian.
Dz 19:22 v--aapnsm- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- a-----apm- ra----gpm- v--papgpm- rp----dsm- n-----asm- c--------- n-----asm- rp----nsm- v-3aai-s-- n-----asm- p--------- ra----asf- n-----asf-
Dz 19:22 G0649 G1161 G1519 G3588 G3109 G1417 G3588 G1247 G0846 G5095 G2532 G2037 G0846 G1907 G5550 G1519 G3588 G0773
Dz 19:22 Wysłał więc do Macedonii dwóch swoich pomocników, Tymoteusza i Erasta, a sam pozostał przez jakiś czas w Azji.
Dz 19:22
Dz 19:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:22
Dz 19:22  I  wysyłanie  w  Macedonia  dwa  lepszy  go  Tymotka  i  Erast  się  lewo  czas  w  Asia
Dz 19:22 G1161 G0649 G1519 G3109 G1417 G1247 G0846 G5095 G2532 G2037 G0846 G1907 G5550 G1519 G0773
Dz 19:23 Ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς ὁδοῦ.                                                            
Dz 19:23 *)ege/neto de\ kata\ to\n kairo\n e)kei=non ta/raCHos ou)k o)li/gos peri\ tE=s o(dou=.
Dz 19:23 egeneto de kata ton kairon ekeinon taraCHos uk oligos peri tEs hodu.
Dz 19:23 v-3ami-s-- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- rd----asm- n-----nsm- d--------- a-----nsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Dz 19:23 G1096 G1161 G2596 G3588 G2540 G1565 G5017 G3756 G3641 G4012 G3588 G3598
Dz 19:23 W tym właśnie czasie powstał niemały rozruch z powodu drogi /Pana/.
Dz 19:23
Dz 19:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:23
Dz 19:23  W  że  czas  miejsce  znaczny  znaczny  bunt  v.  sposób
Dz 19:23 G2596 G1565 G2540 G1096 G3641 G3756 G5017 G4012 G3598
Dz 19:24 Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς Ἀρτέμιδος παρείχετο τοῖς τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν,                                                      
Dz 19:24 *dEmE/trios ga/r tis o)no/mati, a)rguroko/pos, poiO=n naou\s a)rgurou=s *)arte/midos parei/CHeto toi=s teCHni/tais ou)k o)li/gEn e)rgasi/an,
Dz 19:24 dEmEtrios gar tis onomati, argyrokopos, poiOn naus argyrus artemidos pareiCHeto tois teCHnitais uk oligEn ergasian,
Dz 19:24 n-----nsm- c--------- ri----nsm- n-----dsn- n-----nsm- v--papnsm- n-----apm- a-----apm- n-----gsf- v-3imi-s-- ra----dpm- n-----dpm- d--------- a-----asf- n-----asf-
Dz 19:24 G1216 G1063 G5100 G3686 G0695 G4160 G3485 G0693 G0735 G3930 G3588 G5079 G3756 G3641 G2039
Dz 19:24 Pewien złotnik, imieniem Demetriusz, dawał niemały zarobek rzemieślnikom przy wyrobie srebrnych świątyniek Artemidy.
Dz 19:24
Dz 19:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:24
Dz 19:24  dla  ktoś  Złotnik  nazwa  Dimitri  którzy  Srebrny  Świątynie  Artemis  Menedżer stanie  artystów  znaczny  znaczny  zysk
Dz 19:24 G1063 G5100 G0695 G3686 G1216 G4160 G0693 G3485 G0735 G3930 G5079 G3641 G3756 G2039
Dz 19:25 οὓς συναθροίσας καὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐργάτας εἶπεν, Ἄνδρες, ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας εὐπορία ἡμῖν ἐστιν,                                            
Dz 19:25 ou(\s sunaTroi/sas kai\ tou\s peri\ ta\ toiau=ta e)rga/tas ei)=pen, *)/andres, e)pi/stasTe o(/ti e)k tau/tEs tE=s e)rgasi/as E( eu)pori/a E(mi=n e)stin,
Dz 19:25 hus synaTroisas kai tus peri ta toiauta ergatas eipen, andres, epistasTe hoti ek tautEs tEs ergasias hE euporia hEmin estin,
Dz 19:25 rr----apm- v--aapnsm- c--------- ra----apm- p--------- ra----apn- rd----apn- n-----apm- v-3aai-s-- n-----vpm- v-2pmi-p-- c--------- p--------- rd----gsf- ra----gsf- n-----gsf- ra----nsf- n-----nsf- rp----dp-- v-3pai-s--
Dz 19:25 G3739 G4867 G2532 G3588 G4012 G3588 G5108 G2040 G2036 G0435 G1987 G3754 G1537 G3778 G3588 G2039 G3588 G2142 G2254 G2076
Dz 19:25 Zebrał ich razem z innymi pracownikami tego rzemiosła i powiedział: Mężowie, wiecie, że nasz dobrobyt płynie z tego rzemiosła.
Dz 19:25
Dz 19:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:25
Dz 19:25  zebranie  ich  i  podobny  podobny  rzemieślników  powiedział  Przyjaciele  wiedzieć  że  z  to  rękodzieła  zależy od  dobro  nasz
Dz 19:25 G4867 G3739 G2532 G4012 G5108 G2040 G2036 G0435 G1987 G3754 G1537 G5026 G2039 G2076 G2142 G2257
Dz 19:26 καὶ θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ μόνον Ἐφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς Ἀσίας Παῦλος οὗτος πείσας μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον, λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι.                          
Dz 19:26 kai\ TeOrei=te kai\ a)kou/ete o(/ti ou) mo/non *)efe/sou a)lla\ sCHedo\n pa/sEs tE=s *)asi/as o( *pau=los ou(=tos pei/sas mete/stEsen i(kano\n o)/CHlon, le/gOn o(/ti ou)k ei)si\n Teoi\ oi( dia\ CHeirO=n gino/menoi.
Dz 19:26 kai TeOreite kai akuete hoti u monon efesu alla sCHedon pasEs tEs asias ho paulos hutos peisas metestEsen hikanon oCHlon, legOn hoti uk eisin Teoi hoi dia CHeirOn ginomenoi.
Dz 19:26 c--------- v-2pai-p-- c--------- v-2pai-p-- c--------- d--------- a-----asn- n-----gsf- c--------- d--------- a-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- ra----nsm- n-----nsm- rd----nsm- v--aapnsm- v-3aai-s-- a-----asm- n-----asm- v--papnsm- c--------- d--------- v-3pai-p-- n-----npm- ra----npm- p--------- n-----gpf- v--pmpnpm-
Dz 19:26 G2532 G2334 G2532 G0191 G3754 G3756 G3440 G2181 G0235 G4975 G3956 G3588 G0773 G3588 G3972 G3778 G3982 G3179 G2425 G3793 G3004 G3754 G3756 G1526 G2316 G3588 G1223 G5495 G1096
Dz 19:26 Widzicie też i słyszycie, że nie tylko w Efezie, ale prawie w całej Azji ten Paweł przekonał i uwiódł wielką liczbę ludzi gadaniem, że ci, którzy są ręką uczynieni, nie są bogami.
Dz 19:26
Dz 19:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:26
Dz 19:26  tak  zobaczyć  i  słyszeć  że  nie  tylko  Efez  ale  prawie  wszystko  Asia  to  Paul  przekonania  uwiedziony  znaczny  numer  osoby  mówi  że  przekazywania przez  ręce  ręce  nie  substancja  Bogów
Dz 19:26 G2532 G2334 G2532 G0191 G3754 G3756 G3440 G2181 G0235 G4975 G3956 G0773 G3778 G3972 G3982 G3179 G2425 G2425 G3793 G3004 G3754 G1096 G1223 G5495 G3756 G1526 G2316
Dz 19:27 οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς Ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐθὲν λογισθῆναι, μέλλειν τε καὶ καθαιρεῖσθαι τῆς μεγαλειότητος αὐτῆς, ἣν ὅλη Ἀσία καὶ οἰκουμένη σέβεται.          
Dz 19:27 ou) mo/non de\ tou=to kinduneu/ei E(mi=n to\ me/ros ei)s a)pelegmo\n e)lTei=n, a)lla\ kai\ to\ tE=s mega/lEs Tea=s *)arte/midos i(ero\n ei)s ou)Te\n logisTE=nai, me/llein te kai\ kaTairei=sTai tE=s megaleio/tEtos au)tE=s, E(\n o(/lE E( *)asi/a kai\ E( oi)koume/nE se/betai.
Dz 19:27 u monon de tuto kindyneuei hEmin to meros eis apelegmon elTein, alla kai to tEs megalEs Teas artemidos hieron eis uTen logisTEnai, mellein te kai kaTaireisTai tEs megaleiotEtos autEs, hEn holE hE asia kai hE oikumenE sebetai.
Dz 19:27 d--------- a-----asn- c--------- rd----nsn- v-3pai-s-- rp----dp-- ra----asn- n-----asn- p--------- n-----asm- v--aan---- c--------- d--------- ra----asn- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- n-----gsf- a-----asn- p--------- a-----asn- v--apn---- v--pan---- c--------- d--------- v--ppn---- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsf- rr----asf- a-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3pmi-s--
Dz 19:27 G3756 G3440 G1161 G5124 G2793 G2254 G3588 G3313 G1519 G0557 G2064 G0235 G2532 G3588 G3588 G3173 G2299 G0735 G2411 G1519 G3762 G3049 G3195 G5037 G2532 G2507 G3588 G3168 G0846 G3739 G3650 G3588 G0773 G2532 G3588 G3625 G4576
Dz 19:27 Grozi niebezpieczeństwo, że nie tylko rzemiosło nasze upadnie, ale i świątynia wielkiej bogini Artemidy będzie za nic miana, a ona sama, której cześć oddaje cała Azja i świat cały, zostanie odarta z majestatu.
Dz 19:27
Dz 19:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:27
Dz 19:27 A  nas  grozi  tak  nie  tylko  statek  nasz  przyjść  w  pogarda  ale  i  świątynia  wielki  Bogini  Artemis  nic  będzie  średni  i  isprovergnetsya  isprovergnetsya  wielkość  że  który  wyróżnieniem  wszystko  Assia  i  wszechświat
Dz 19:27 G1161 G2254 G2793 G5124 G3756 G3440 G3313 G2254 G2064 G1519 G0557 G0235 G2532 G2411 G3173 G2299 G0735 G3762 G3049 G3049 G2532 G2507 G3195 G3168 G0846 G3739 G4576 G3650 G0773 G2532 G3625
Dz 19:28 Ἀκούσαντες δὲ καὶ γενόμενοι πλήρεις θυμοῦ ἔκραζον λέγοντες, Μεγάλη Ἄρτεμις Ἐφεσίων.                                                            
Dz 19:28 *)akou/santes de\ kai\ geno/menoi plE/reis Tumou= e)/kraDZon le/gontes, *mega/lE E( *)/artemis *)efesi/On.
Dz 19:28 akusantes de kai genomenoi plEreis Tymu ekraDZon legontes, megalE hE artemis efesiOn.
Dz 19:28 v--aapnpm- c--------- c--------- v--ampnpm- a-----npm- n-----gsm- v-3iai-p-- v--papnpm- a-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- a-----gpm-
Dz 19:28 G0191 G1161 G2532 G1096 G4134 G2372 G2896 G3004 G3173 G3588 G0735 G2180
Dz 19:28 Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i zaczęli krzyczeć: Wielka Artemida Efeska!
Dz 19:28
Dz 19:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:28
Dz 19:28  Przesłuchanie  wypełniony  wypełniony  wściekłość  i  płakać  mówi  wielki  Artemis  List do Efezjan
Dz 19:28 G0191 G1096 G4134 G2372 G2532 G2896 G3004 G3173 G0735 G2180
Dz 19:29 καὶ ἐπλήσθη πόλις τῆς συγχύσεως, ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ θέατρον συναρπάσαντες Γάϊον καὶ Ἀρίσταρχον Μακεδόνας, συνεκδήμους Παύλου.                                              
Dz 19:29 kai\ e)plE/sTE E( po/lis tE=s sugCHu/seOs, O(/rmEsa/n te o(moTumado\n ei)s to\ Te/atron sunarpa/santes *ga/i+on kai\ *)ari/starCHon *makedo/nas, sunekdE/mous *pau/lou.
Dz 19:29 kai eplEsTE hE polis tEs syNCHyseOs, hOrmEsan te homoTymadon eis to Teatron synarpasantes ga+ion kai aristarCHon makedonas, synekdEmus paulu.
Dz 19:29 c--------- v-3api-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- v-3aai-p-- c--------- d--------- p--------- ra----asn- n-----asn- v--aapnpm- n-----asm- c--------- n-----asm- n-----apm- n-----apm- n-----gsm-
Dz 19:29 G2532 G4130 G3588 G4172 G3588 G4799 G3729 G5037 G3661 G1519 G3588 G2302 G4884 G1050 G2532 G0708 G3110 G4898 G3972
Dz 19:29 Zamieszanie objęło całe miasto. Porwawszy Gajusa i Arystarcha, Macedończyków, towarzyszy Pawła, ruszono gromadnie do teatru.
Dz 19:29
Dz 19:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 19:29
Dz 19:29  I  wszystko  miasto  wypełniony  zamieszanie  Wyrywając  Macedończycy  Gaia  i  Arystarch  satelity  Pawłowa  jednomyślnie  wpadł  w  spektakl
Dz 19:29 G2532 G3650 G4172 G4130 G4799 G4884 G3110 G1050 G2532 G0708 G4898 G3972 G3661 G3729 G1519 G2302