Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

 

 

 

do_Dz1      do_str_głównej      do_Dz3      
Dz 2:1 Καὶ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό.                                                            
Dz 2:1 *kai\ e)n tO=| sumplErou=sTai tE\n E(me/ran tE=s pentEkostE=s E)=san pa/ntes o(mou= e)pi\ to\ au)to/.
Dz 2:1 kai en tO symplErusTai tEn hEmeran tEs pentEkostEs Esan pantes homu epi to auto.
Dz 2:1 c--------- p--------- ra----dsn- v--ppn---- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- v-3iai-p-- a-----npm- d--------- p--------- ra----asn- a-----asn-
Dz 2:1 G2532 G1722 G3588 G4845 G3588 G2250 G3588 G4005 G2258 G3956 G3674 G1909 G3588 G0846
Dz 2:1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.
Dz 2:1
Dz 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:1
Dz 2:1  W  występowanie  Dzień  Zielone Świątki  wszystko  były  jednomyślnie  razem  razem
Dz 2:1 G1722 G4845 G2250 G4005 G0537 G2258 G3661 G0846 G1909
Dz 2:2 καὶ ἐγένετο ἄφνω ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι·                                                  
Dz 2:2 kai\ e)ge/neto a)/fnO e)k tou= ou)ranou= E)=CHos O(/sper ferome/nEs pnoE=s biai/as kai\ e)plE/rOsen o(/lon to\n oi)=kon ou(= E)=san kaTE/menoi:
Dz 2:2 kai egeneto afnO ek tu uranu ECHos hOsper feromenEs pnoEs biaias kai eplErOsen holon ton oikon hu Esan kaTEmenoi:
Dz 2:2 c--------- v-3ami-s-- d--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- n-----nsn- c--------- v--pppgsf- n-----gsf- a-----gsf- c--------- v-3aai-s-- a-----asm- ra----asm- n-----asm- d--------- v-3iai-p-- v--pmpnpm-
Dz 2:2 G2532 G1096 G0869 G1537 G3588 G3772 G2279 G5618 G5342 G4157 G0972 G2532 G4137 G3650 G3588 G3624 G3757 G2258 G2521
Dz 2:2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali.
Dz 2:2
Dz 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:2
Dz 2:2  I  nagle  został  hałas  z  niebo  jako  gwałtowny  silny  wiatr  i  wypełniony  wszystko  do domu  gdzie  były  były
Dz 2:2 G2532 G0869 G1096 G2279 G1537 G3772 G5618 G5342 G0972 G4157 G2532 G4137 G3650 G3624 G3757 G2258 G2521
Dz 2:3 καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς διαμεριζόμεναι γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός, καὶ ἐκάθισεν ἐφ᾿ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν,                                                              
Dz 2:3 kai\ O)/fTEsan au)toi=s diameriDZo/menai glO=ssai O(sei\ puro/s, kai\ e)ka/Tisen e)f' e(/na e(/kaston au)tO=n,
Dz 2:3 kai OfTEsan autois diameriDZomenai glOssai hOsei pyros, kai ekaTisen ef' ena hekaston autOn,
Dz 2:3 c--------- v-3api-p-- rp----dpm- v--pmpnpf- n-----npf- c--------- n-----gsn- c--------- v-3aai-s-- p--------- a-----asm- a-----asm- rp----gpm-
Dz 2:3 G2532 G3700 G0846 G1266 G1100 G5616 G4442 G2532 G2523 G1909 G1520 G1538 G0846
Dz 2:3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden.
Dz 2:3
Dz 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:3
Dz 2:3  I  były  ich  rozszczepiony  Językach  jako  Ogień  i  odpoczynku  jeden  w  każdy  ich
Dz 2:3 G2532 G3700 G0846 G1266 G1100 G5616 G4442 G5037 G2523 G1520 G1909 G1538 G0846
Dz 2:4 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες πνεύματος ἁγίου, καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις καθὼς τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς.                                                        
Dz 2:4 kai\ e)plE/sTEsan pa/ntes pneu/matos a(gi/ou, kai\ E)/rXanto lalei=n e(te/rais glO/ssais kaTO\s to\ pneu=ma e)di/dou a)pofTe/ggesTai au)toi=s.
Dz 2:4 kai eplEsTEsan pantes pneumatos hagiu, kai ErXanto lalein heterais glOssais kaTOs to pneuma edidu apofTeNgesTai autois.
Dz 2:4 c--------- v-3api-p-- a-----npm- n-----gsn- a-----gsn- c--------- v-3ami-p-- v--pan---- a-----dpf- n-----dpf- c--------- ra----nsn- n-----nsn- v-3iai-s-- v--pmn---- rp----dpm-
Dz 2:4 G2532 G4130 G3956 G4151 G0040 G2532 G0756 G2980 G2087 G1100 G2531 G3588 G4151 G1325 G0669 G0846
Dz 2:4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
Dz 2:4
Dz 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:4
Dz 2:4  I  wypełniony  wszystko  Duch  Święty  i  rozpoczął  mówić  inny  językach  jako  Duch  dał  ich  wypowiedź
Dz 2:4 G2532 G4130 G0537 G4151 G0040 G2532 G0756 G2980 G2087 G1100 G2531 G4151 G1325 G0846 G0669
Dz 2:5 Ἦσαν δὲ εἰς Ἰερουσαλὴμ κατοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς ἔθνους τῶν ὑπὸ τὸν οὐρανόν·                                                          
Dz 2:5 *)=Esan de\ ei)s *)ierousalE\m katoikou=ntes *)ioudai=oi, a)/ndres eu)labei=s a)po\ panto\s e)/Tnous tO=n u(po\ to\n ou)rano/n:
Dz 2:5 Esan de eis ierusalEm katoikuntes iudaioi, andres eulabeis apo pantos eTnus tOn hypo ton uranon:
Dz 2:5 v-3iai-p-- c--------- p--------- n-----asf- v--papnpm- a-----npm- n-----npm- a-----npm- p--------- a-----gsn- n-----gsn- ra----gpn- p--------- ra----asm- n-----asm-
Dz 2:5 G2258 G1161 G1519 G2419 G2730 G2453 G0435 G2126 G0575 G3956 G1484 G3588 G5259 G3588 G3772
Dz 2:5 Przebywali wtedy w Jerozolimie pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem.
Dz 2:5
Dz 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:5
Dz 2:5  W  Jerozolima  zaś  były  były  Judea  osoby  pobożny  z  wszystko  Osoby  pod  niebo
Dz 2:5 G1722 G2419 G1161 G2258 G2730 G2453 G0435 G2126 G0575 G3956 G1484 G5259 G3772
Dz 2:6 γενομένης δὲ τῆς φωνῆς ταύτης συνῆλθεν τὸ πλῆθος καὶ συνεχύθη, ὅτι ἤκουον εἷς ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ λαλούντων αὐτῶν.                                                  
Dz 2:6 genome/nEs de\ tE=s fOnE=s tau/tEs sunE=lTen to\ plE=Tos kai\ suneCHu/TE, o(/ti E)/kouon ei(=s e(/kastos tE=| i)di/a| diale/ktO| lalou/ntOn au)tO=n.
Dz 2:6 genomenEs de tEs fOnEs tautEs synElTen to plETos kai syneCHyTE, hoti Ekuon heis hekastos tE idia dialektO laluntOn autOn.
Dz 2:6 v--ampgsf- c--------- ra----gsf- n-----gsf- rd----gsf- v-3aai-s-- ra----nsn- n-----nsn- c--------- v-3api-s-- c--------- v-3iai-p-- a-----nsm- a-----nsm- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- v--papgpm- rp----gpm-
Dz 2:6 G1096 G1161 G3588 G5456 G3778 G4905 G3588 G4128 G2532 G4797 G3754 G0191 G1520 G1538 G3588 G2398 G1258 G2980 G0846
Dz 2:6 Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak przemawiali w jego własnym języku.
Dz 2:6
Dz 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:6
Dz 2:6  Kiedy  został  to  hałas  spełnione  osoby  i  przyjść  w  zamieszanie  dla  każdy  każdy  słyszałem  ich  mówi  jego  przysłówek
Dz 2:6 G1161 G1096 G5026 G5456 G4905 G4128 G2532 G4797 G4797 G4797 G3754 G1520 G1538 G0191 G0846 G2980 G2398 G1258
Dz 2:7 ἐξίσταντο δὲ καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες, Οὐχ ἰδοὺ ἅπαντες οὗτοί εἰσιν οἱ λαλοῦντες Γαλιλαῖοι;                                                              
Dz 2:7 e)Xi/stanto de\ kai\ e)Tau/maDZon le/gontes, *ou)CH i)dou\ a(/pantes ou(=toi/ ei)sin oi( lalou=ntes *galilai=oi;
Dz 2:7 eXistanto de kai eTaumaDZon legontes, uCH idu hapantes hutoi eisin hoi laluntes galilaioi;
Dz 2:7 v-3imi-p-- c--------- c--------- v-3iai-p-- v--papnpm- x--------- x--------- a-----npm- rd----npm- v-3pai-p-- ra----npm- v--papnpm- a-----npm-
Dz 2:7 G1839 G1161 G2532 G2296 G3004 G3756 G2400 G0537 G3778 G1526 G3588 G2980 G1057
Dz 2:7 Czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? - mówili pełni zdumienia i podziwu.
Dz 2:7
Dz 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:7
Dz 2:7  I  wszystko  zdumiony  i  dziwili  mówi  między  go  te  mówi  nie  wszystko  Galilejczycy
Dz 2:7 G1161 G3956 G1839 G2532 G2296 G3004 G4314 G0240 G3778 G2980 G3756 G3956 G1057
Dz 2:8 καὶ πῶς ἡμεῖς ἀκούομεν ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ ἡμῶν ἐν ἐγεννήθημεν;                                                                
Dz 2:8 kai\ pO=s E(mei=s a)kou/omen e(/kastos tE=| i)di/a| diale/ktO| E(mO=n e)n E(=| e)gennE/TEmen;
Dz 2:8 kai pOs hEmeis akuomen hekastos tE idia dialektO hEmOn en hE egennETEmen;
Dz 2:8 c--------- d--------- rp----np-- v-1pai-p-- a-----nsm- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- rp----gp-- p--------- rr----dsf- v-1api-p--
Dz 2:8 G2532 G4459 G2249 G0191 G1538 G3588 G2398 G1258 G2257 G1722 G3739 G1080
Dz 2:8 Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? -
Dz 2:8
Dz 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:8
Dz 2:8  Jako  zaś  my  słyszeć  każdy  własny  własny  przysłówek  w  gdzie  urodzony
Dz 2:8 G4459 G2532 G2249 G0191 G1538 G2257 G2398 G1258 G1722 G3739 G1080
Dz 2:9 Πάρθοι καὶ Μῆδοι καὶ Ἐλαμῖται, καὶ οἱ κατοικοῦντες τὴν Μεσοποταμίαν, Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν, Πόντον καὶ τὴν Ἀσίαν,                                                    
Dz 2:9 *pa/rToi kai\ *mE=doi kai\ *)elami=tai, kai\ oi( katoikou=ntes tE\n *mesopotami/an, *)ioudai/an te kai\ *kappadoki/an, *po/nton kai\ tE\n *)asi/an,
Dz 2:9 parToi kai mEdoi kai elamitai, kai hoi katoikuntes tEn mesopotamian, iudaian te kai kappadokian, ponton kai tEn asian,
Dz 2:9 n-----npm- c--------- n-----npm- c--------- n-----npm- c--------- ra----npm- v--papnpm- ra----asf- n-----asf- n-----asf- c--------- c--------- n-----asf- n-----asm- c--------- ra----asf- n-----asf-
Dz 2:9 G3934 G2532 G3370 G2532 G1639 G2532 G3588 G2730 G3588 G3318 G2449 G5037 G2532 G2587 G4195 G2532 G3588 G0773
Dz 2:9 Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji,
Dz 2:9
Dz 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:9
Dz 2:9  Partowie  i  Medowie  i  Elamici  i  osoby  Mezopotamii  Judea  i  Cappadocia  Pontus  i  Asia
Dz 2:9 G3934 G2532 G3370 G2532 G1639 G2532 G2730 G3318 G2449 G2532 G2587 G4195 G2532 G0773
Dz 2:10 Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν, Αἴγυπτον καὶ τὰ μέρη τῆς Λιβύης τῆς κατὰ Κυρήνην, καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες Ῥωμαῖοι,                                                      
Dz 2:10 *frugi/an te kai\ *pamfuli/an, *ai)/gupton kai\ ta\ me/rE tE=s *libu/Es tE=s kata\ *kurE/nEn, kai\ oi( e)pidEmou=ntes *(rOmai=oi,
Dz 2:10 frygian te kai pamfylian, aigypton kai ta merE tEs libyEs tEs kata kyrEnEn, kai hoi epidEmuntes rOmaioi,
Dz 2:10 n-----asf- c--------- c--------- n-----asf- n-----asf- c--------- ra----apn- n-----apn- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- p--------- n-----asf- c--------- ra----npm- v--papnpm- a-----npm-
Dz 2:10 G5435 G5037 G2532 G3828 G0125 G2532 G3588 G3313 G3588 G3033 G3588 G2596 G2957 G2532 G3588 G1927 G4514
Dz 2:10 Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu,
Dz 2:10
Dz 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:10
Dz 2:10  Frygii  i  Pamfilii  Egipt  i  Części  Libia  przyległych  do  Cyreny  i  przyjść  Rzym  Judea  i  proselytes
Dz 2:10 G5435 G2532 G3828 G0125 G2532 G3313 G3033 G2596 G2596 G2957 G2532 G1927 G4514 G2453 G2532 G4339
Dz 2:11 Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι, Κρῆτες καὶ Ἄραβες, ἀκούομεν λαλούντων αὐτῶν ταῖς ἡμετέραις γλώσσαις τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ.                                                      
Dz 2:11 *)ioudai=oi/ te kai\ prosE/lutoi, *krE=tes kai\ *)/arabes, a)kou/omen lalou/ntOn au)tO=n tai=s E(mete/rais glO/ssais ta\ megalei=a tou= Teou=.
Dz 2:11 iudaioi te kai prosElytoi, krEtes kai arabes, akuomen laluntOn autOn tais hEmeterais glOssais ta megaleia tu Teu.
Dz 2:11 a-----npm- c--------- c--------- n-----npm- n-----npm- c--------- n-----npm- v-1pai-p-- v--papgpm- rp----gpm- ra----dpf- a-----dpf- n-----dpf- ra----apn- a-----apn- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 2:11 G2453 G5037 G2532 G4339 G2912 G2532 G0690 G0191 G2980 G0846 G3588 G2251 G1100 G3588 G3167 G3588 G2316
Dz 2:11 Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie - słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.
Dz 2:11
Dz 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:11
Dz 2:11  Kreteńczycy  i  Arabians  słyszeć  ich  nasz  Językach  mówi  wielki  Bóg
Dz 2:11 G2912 G2532 G0690 G0191 G0846 G2251 G1100 G2980 G3167 G2316
Dz 2:12 ἐξίσταντο δὲ πάντες καὶ διηπόρουν, ἄλλος πρὸς ἄλλον λέγοντες, Τί θέλει τοῦτο εἶναι;                                                              
Dz 2:12 e)Xi/stanto de\ pa/ntes kai\ diEpo/roun, a)/llos pro\s a)/llon le/gontes, *ti/ Te/lei tou=to ei)=nai;
Dz 2:12 eXistanto de pantes kai diEporun, allos pros allon legontes, ti Telei tuto einai;
Dz 2:12 v-3imi-p-- c--------- a-----npm- c--------- v-3iai-p-- a-----nsm- p--------- a-----asm- v--papnpm- ri----nsn- v-3pai-s-- rd----nsn- v--pan----
Dz 2:12 G1839 G1161 G3956 G2532 G1280 G0243 G4314 G0243 G3004 G5101 G2309 G5124 G1511
Dz 2:12 Zdumiewali się wszyscy i nie wiedzieli, co myśleć: Co ma znaczyć? - mówili jeden do drugiego.
Dz 2:12
Dz 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:12
Dz 2:12  I  zdumiony  wszystko  i  zastanawiając się  powiedział  przyjaciel  Przyjaciel  że  to  tak  tak  tak
Dz 2:12 G1161 G1839 G3956 G2532 G1280 G3004 G0243 G0243 G5101 G5124 G0302 G1511 G2309
Dz 2:13 ἕτεροι δὲ διαχλευάζοντες ἔλεγον ὅτι Γλεύκους μεμεστωμένοι εἰσίν.                                                                        
Dz 2:13 e(/teroi de\ diaCHleua/DZontes e)/legon o(/ti *gleu/kous memestOme/noi ei)si/n.
Dz 2:13 heteroi de diaCHleuaDZontes elegon hoti gleukus memestOmenoi eisin.
Dz 2:13 a-----npm- c--------- v--papnpm- v-3iai-p-- c--------- n-----gsn- v--xppnpm- v-3pai-p--
Dz 2:13 G2087 G1161 G5512 G3004 G3754 G1098 G3325 G1526
Dz 2:13 Upili się młodym winem - drwili inni.
Dz 2:13
Dz 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:13
Dz 2:13 A  inny  śmiech  powiedział  pijany  pijany  słodki  błąd
Dz 2:13 G1161 G2087 G5512 G3004 G1526 G3325 G1098 G1098
Dz 2:14 Σταθεὶς δὲ Πέτρος σὺν τοῖς ἕνδεκα ἐπῆρεν τὴν φωνὴν αὐτοῦ καὶ ἀπεφθέγξατο αὐτοῖς, Ἄνδρες Ἰουδαῖοι καὶ οἱ κατοικοῦντες Ἰερουσαλὴμ πάντες, τοῦτο ὑμῖν γνωστὸν ἔστω καὶ ἐνωτίσασθε τὰ ῥήματά μου.                            
Dz 2:14 *staTei\s de\ o( *pe/tros su\n toi=s e(/ndeka e)pE=ren tE\n fOnE\n au)tou= kai\ a)pefTe/gXato au)toi=s, *)/andres *)ioudai=oi kai\ oi( katoikou=ntes *)ierousalE\m pa/ntes, tou=to u(mi=n gnOsto\n e)/stO kai\ e)nOti/sasTe ta\ r(E/mata/ mou.
Dz 2:14 staTeis de ho petros syn tois hendeka epEren tEn fOnEn autu kai apefTeNXato autois, andres iudaioi kai hoi katoikuntes ierusalEm pantes, tuto hymin gnOston estO kai enOtisasTe ta rEmata mu.
Dz 2:14 v--appnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dpm- a-----dpm- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- c--------- v-3ami-s-- rp----dpm- n-----vpm- a-----vpm- c--------- ra----vpm- v--papvpm- n-----asf- a-----vpm- rd----nsn- rp----dp-- a-----nsn- v-3pad-s-- c--------- v-2amd-p-- ra----apn- n-----apn- rp----gs--
Dz 2:14 G2476 G1161 G3588 G4074 G4862 G3588 G1733 G1869 G3588 G5456 G0846 G2532 G0669 G0846 G0435 G2453 G2532 G3588 G2730 G2419 G3956 G5124 G5213 G1110 G2077 G2532 G1801 G3588 G4487 G3450
Dz 2:14 Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Mężowie Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomości i posłuchajcie uważnie mych słów.
Dz 2:14
Dz 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:14
Dz 2:14 Piotr  zaś  staje się  z  jedenaście  podniesiony  głos  jego  i  zawołał  ich  Mężczyzn  Żydowski  i  wszystko  Życie  Jerozolima  te rzeczy  będzie  ty, wy  znany  i  słuchać  Według  mój
Dz 2:14 G4074 G1161 G2476 G4862 G1733 G1869 G5456 G0846 G2532 G0669 G0846 G0435 G2453 G2532 G0537 G2730 G2419 G5124 G2077 G5213 G1110 G2532 G1801 G4487 G3450
Dz 2:15 οὐ γὰρ ὡς ὑμεῖς ὑπολαμβάνετε οὗτοι μεθύουσιν, ἔστιν γὰρ ὥρα τρίτη τῆς ἡμέρας,                                                              
Dz 2:15 ou) ga\r O(s u(mei=s u(polamba/nete ou(=toi meTu/ousin, e)/stin ga\r O(/ra tri/tE tE=s E(me/ras,
Dz 2:15 u gar hOs hymeis hypolambanete hutoi meTyusin, estin gar hOra tritE tEs hEmeras,
Dz 2:15 d--------- c--------- c--------- rp----np-- v-2pai-p-- rd----npm- v-3pai-p-- v-3pai-s-- c--------- n-----nsf- a-----nsf- ra----gsf- n-----gsf-
Dz 2:15 G3756 G1063 G5613 G5210 G5274 G3778 G3184 G2076 G1063 G5610 G5154 G3588 G2250
Dz 2:15 Ci ludzie nie są pijani, jak przypuszczacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia,
Dz 2:15
Dz 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:15
Dz 2:15  one  nie  pijany  jako  ty, wy  myśleć  dla  teraz  trzeci  h  Dzień
Dz 2:15 G3778 G3756 G3184 G5613 G5210 G5274 G1063 G2076 G5154 G5610 G2250
Dz 2:16 ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν τὸ εἰρημένον διὰ τοῦ προφήτου Ἰωήλ,                                                                      
Dz 2:16 a)lla\ tou=to/ e)stin to\ ei)rEme/non dia\ tou= profE/tou *)iOE/l,
Dz 2:16 alla tuto estin to eirEmenon dia tu profEtu iOEl,
Dz 2:16 c--------- rd----nsn- v-3pai-s-- ra----nsn- v--xppnsn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
Dz 2:16 G0235 G5124 G2076 G3588 G2046 G1223 G3588 G4396 G2493
Dz 2:16 ale spełnia się przepowiednia proroka Joela:
Dz 2:16
Dz 2:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:16
Dz 2:16  ale  to  jest  przewidywano  prorok  Joel
Dz 2:16 G0235 G5124 G2076 G2046 G4396 G2493
Dz 2:17 Καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει θεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθήσονται·            
Dz 2:17 *kai\ e)/stai e)n tai=s e)sCHa/tais E(me/rais, le/gei o( Teo/s, e)kCHeO= a)po\ tou= pneu/mato/s mou e)pi\ pa=san sa/rka, kai\ profEteu/sousin oi( ui(oi\ u(mO=n kai\ ai( Tugate/res u(mO=n, kai\ oi( neani/skoi u(mO=n o(ra/seis o)/PSontai, kai\ oi( presbu/teroi u(mO=n e)nupni/ois e)nupniasTE/sontai:
Dz 2:17 kai estai en tais esCHatais hEmerais, legei ho Teos, ekCHeO apo tu pneumatos mu epi pasan sarka, kai profEteususin hoi hyioi hymOn kai hai Tygateres hymOn, kai hoi neaniskoi hymOn horaseis oPSontai, kai hoi presbyteroi hymOn enypniois enypniasTEsontai:
Dz 2:17 c--------- v-3fmi-s-- p--------- ra----dpf- a-----dpf- n-----dpf- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v-1fai-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gs-- p--------- a-----asf- n-----asf- c--------- v-3fai-p-- ra----npm- n-----npm- rp----gp-- c--------- ra----npf- n-----npf- rp----gp-- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----gp-- n-----apf- v-3fmi-p-- c--------- ra----npm- a-----npmc rp----gp-- n-----dpn- v-3fpi-p--
Dz 2:17 G2532 G2071 G1722 G3588 G2078 G2250 G3004 G3588 G2316 G1632 G0575 G3588 G4151 G3450 G1909 G3956 G4561 G2532 G4395 G3588 G5207 G5216 G2532 G3588 G2364 G5216 G2532 G3588 G3495 G5216 G3706 G3700 G2532 G3588 G4245 G5216 G1798 G1797
Dz 2:17 W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - sny.
Dz 2:17
Dz 2:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:17
Dz 2:17  I  będzie  w  ostatnich  dni  mówi  Bóg  wlać  z  Duch  Mój  w  wszystko  ciało  i  będzie  prorokować  synów  swój  i  córka  swój  i  chłopców  swój  będzie  zobaczyć  wizja  i  Starszych  swój  marzenia  vrazumlyaemy  będzie
Dz 2:17 G2532 G2071 G1722 G2078 G2250 G3004 G2316 G1632 G0575 G4151 G3450 G1909 G3956 G4561 G2532 G4395 G4395 G5207 G5216 G2532 G2364 G5216 G2532 G3495 G5216 G3700 G3700 G3706 G2532 G4245 G5216 G1798 G1797 G1797
Dz 2:18 καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ προφητεύσουσιν.                                            
Dz 2:18 kai/ ge e)pi\ tou\s dou/lous mou kai\ e)pi\ ta\s dou/las mou e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais e)kCHeO= a)po\ tou= pneu/mato/s mou, kai\ profEteu/sousin.
Dz 2:18 kai ge epi tus dulus mu kai epi tas dulas mu en tais hEmerais ekeinais ekCHeO apo tu pneumatos mu, kai profEteususin.
Dz 2:18 c--------- x--------- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gs-- c--------- p--------- ra----apf- n-----apf- rp----gs-- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rd----dpf- v-1fai-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gs-- c--------- v-3fai-p--
Dz 2:18 G2532 G1065 G1909 G3588 G1401 G3450 G2532 G1909 G3588 G1399 G3450 G1722 G3588 G2250 G1565 G1632 G0575 G3588 G4151 G3450 G2532 G4395
Dz 2:18 Nawet na niewolników i niewolnice moje wyleję w owych dniach Ducha mego, i będą prorokowali.
Dz 2:18
Dz 2:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:18
Dz 2:18  I  I  w  niewolników  Mój  i  w  niewolników  Mój  w  tych  dni  wlać  z  Duch  Mój  i  będzie  prorokować
Dz 2:18 G1065 G2532 G1909 G1401 G3450 G2532 G1909 G1399 G3450 G1722 G1565 G2250 G1632 G0575 G4151 G3450 G2532 G4395 G4395
Dz 2:19 καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ·                                                  
Dz 2:19 kai\ dO/sO te/rata e)n tO=| ou)ranO=| a)/nO kai\ sEmei=a e)pi\ tE=s gE=s ka/tO, ai(=ma kai\ pu=r kai\ a)tmi/da kapnou=:
Dz 2:19 kai dOsO terata en tO uranO anO kai sEmeia epi tEs gEs katO, haima kai pyr kai atmida kapnu:
Dz 2:19 c--------- v-1fai-s-- n-----apn- p--------- ra----dsm- n-----dsm- d--------- c--------- n-----apn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- d--------- n-----asn- c--------- n-----asn- c--------- n-----asf- n-----gsm-
Dz 2:19 G2532 G1325 G5059 G1722 G3588 G3772 G0507 G2532 G4592 G1909 G3588 G1093 G2736 G0129 G2532 G4442 G2532 G0822 G2586
Dz 2:19 I sprawię dziwy na górze - na niebie, i znaki na dole - na ziemi. Krew i ogień, i kłęby dymu,
Dz 2:19
Dz 2:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:19
Dz 2:19  I  show  cuda  w  niebo  top  i  Znaków  w  ziemia  poniżej  krew  i  ogień  i  palenie  dym
Dz 2:19 G2532 G1325 G5059 G1722 G3772 G0507 G2532 G4592 G1909 G1093 G2736 G0129 G2532 G4442 G2532 G0822 G2586
Dz 2:20 ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ.                                                    
Dz 2:20 o( E(/lios metastrafE/setai ei)s sko/tos kai\ E( selE/nE ei)s ai(=ma pri\n e)lTei=n E(me/ran kuri/ou tE\n mega/lEn kai\ e)pifanE=.
Dz 2:20 ho hElios metastrafEsetai eis skotos kai hE selEnE eis haima prin elTein hEmeran kyriu tEn megalEn kai epifanE.
Dz 2:20 ra----nsm- n-----nsm- v-3fpi-s-- p--------- n-----asn- c--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- n-----asn- d--------- v--aan---- n-----asf- n-----gsm- ra----asf- a-----asf- c--------- a-----asf-
Dz 2:20 G3588 G2246 G3344 G1519 G4655 G2532 G3588 G4582 G1519 G0129 G4250 G2064 G2250 G2962 G3588 G3173 G2532 G2016
Dz 2:20 słońce zamieni się w ciemności, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Pański, wielki i wspaniały.
Dz 2:20
Dz 2:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:20
Dz 2:20  Słońce  z kolei  w  ciemność  i  księżyc  w  krew  przed  niż  przyjść  dzień  Pan  wielki  i  miły
Dz 2:20 G2246 G3344 G1519 G4655 G2532 G4582 G1519 G0129 G4250 G2228 G2064 G2250 G2962 G3173 G2532 G2016
Dz 2:21 καὶ ἔσται πᾶς ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου σωθήσεται.                                                                    
Dz 2:21 kai\ e)/stai pa=s o(\s a)\n e)pikale/sEtai to\ o)/noma kuri/ou sOTE/setai.
Dz 2:21 kai estai pas hos an epikalesEtai to onoma kyriu sOTEsetai.
Dz 2:21 c--------- v-3fmi-s-- a-----nsm- rr----nsm- x--------- v-3ams-s-- ra----asn- n-----asn- n-----gsm- v-3fpi-s--
Dz 2:21 G2532 G2071 G3956 G3739 G0302 G1941 G3588 G3686 G2962 G4982
Dz 2:21 Każdy, kto wzywać będzie imienia Pańskiego, będzie zbawiony.
Dz 2:21
Dz 2:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:21
Dz 2:21  I  będzie  każdy  kto  kto  wezwanie  nazwa  Władca  zapisanych
Dz 2:21 G2532 G2071 G3956 G0302 G3739 G1941 G3686 G2962 G4982
Dz 2:22 Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους· Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον, ἄνδρα ἀποδεδειγμένον ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰς ὑμᾶς δυνάμεσι καὶ τέρασι καὶ σημείοις οἷς ἐποίησεν δι᾿ αὐτοῦ θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν, καθὼς αὐτοὶ οἴδατε,                      
Dz 2:22 *)/andres *)israEli=tai, a)kou/sate tou\s lo/gous tou/tous: *)iEsou=n to\n *naDZOrai=on, a)/ndra a)podedeigme/non a)po\ tou= Teou= ei)s u(ma=s duna/mesi kai\ te/rasi kai\ sEmei/ois oi(=s e)poi/Esen di' au)tou= o( Teo\s e)n me/sO| u(mO=n, kaTO\s au)toi\ oi)/date,
Dz 2:22 andres israElitai, akusate tus logus tutus: iEsun ton naDZOraion, andra apodedeigmenon apo tu Teu eis hymas dynamesi kai terasi kai sEmeiois hois epoiEsen di' autu ho Teos en mesO hymOn, kaTOs autoi oidate,
Dz 2:22 n-----vpm- n-----vpm- v-2aad-p-- ra----apm- n-----apm- rd----apm- n-----asm- ra----asm- n-----asm- n-----asm- v--xppasm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rp----ap-- n-----dpf- c--------- n-----dpn- c--------- n-----dpn- rr----dpn- v-3aai-s-- p--------- rp----gsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- a-----dsn- rp----gp-- c--------- rp----npm- v-2xai-p--
Dz 2:22 G0435 G2475 G0191 G3588 G3056 G5128 G2424 G3588 G3480 G0435 G0584 G0575 G3588 G2316 G1519 G5209 G1411 G2532 G5059 G2532 G4592 G3739 G4160 G1223 G0846 G3588 G2316 G1722 G3319 G5216 G2531 G0846 G1492
Dz 2:22 Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie,
Dz 2:22
Dz 2:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:22
Dz 2:22  Mężczyzn  Izraelski  Słuchać  słowa  te  Jezus  Nazareth  Mąż  potwierdzone  ty, wy  z  Bóg  wojska  i  zastanawia się  i  znaków  że  Bóg  stworzony  przez  To  między  między  ty, wy  jako  i  się  wiedzieć
Dz 2:22 G0435 G2475 G0191 G3056 G5128 G2424 G3480 G0435 G0584 G5209 G0575 G2316 G1411 G2532 G5059 G2532 G4592 G3739 G2316 G4160 G1223 G0846 G1722 G3319 G5216 G2531 G2532 G0846 G1492
Dz 2:23 τοῦτον τῇ ὡρισμένῃ βουλῇ καὶ προγνώσει τοῦ θεοῦ ἔκδοτον διὰ χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες ἀνείλατε,                                                            
Dz 2:23 tou=ton tE=| O(risme/nE| boulE=| kai\ prognO/sei tou= Teou= e)/kdoton dia\ CHeiro\s a)no/mOn prospE/Xantes a)nei/late,
Dz 2:23 tuton tE hOrismenE bulE kai prognOsei tu Teu ekdoton dia CHeiros anomOn prospEXantes aneilate,
Dz 2:23 rd----asm- ra----dsf- v--xppdsf- n-----dsf- c--------- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- a-----asm- p--------- n-----gsf- a-----gpm- v--aapnpm- v-2aai-p--
Dz 2:23 G5126 G3588 G3724 G1012 G2532 G4268 G3588 G2316 G1560 G1223 G5495 G0459 G4362 G0337
Dz 2:23 tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Bożego został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście.
Dz 2:23
Dz 2:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:23
Dz 2:23  Sego  niektórych  Deska  i  swój wcześniejszy stan wiedzy  Bóg  nabożny  mieć  byczy  ręce  wicked  zabity
Dz 2:23 G5126 G3724 G1012 G2532 G4268 G2316 G1560 G2983 G4362 G5495 G0459 G0337
Dz 2:24 ὃν θεὸς ἀνέστησεν λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτὸν ὑπ᾿ αὐτοῦ·                                                      
Dz 2:24 o(\n o( Teo\s a)ne/stEsen lu/sas ta\s O)di=nas tou= Tana/tou, kaTo/ti ou)k E)=n dunato\n kratei=sTai au)to\n u(p' au)tou=:
Dz 2:24 hon ho Teos anestEsen lysas tas Odinas tu Tanatu, kaToti uk En dynaton krateisTai auton hyp' autu:
Dz 2:24 rr----asm- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- v--aapnsm- ra----apf- n-----apf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- d--------- v-3iai-s-- a-----nsn- v--ppn---- rp----asm- p--------- rp----gsm-
Dz 2:24 G3739 G3588 G2316 G0450 G3089 G3588 G5604 G3588 G2288 G2530 G3756 G2258 G1415 G2902 G0846 G5259 G0846
Dz 2:24 Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim,
Dz 2:24
Dz 2:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:24
Dz 2:24  Bóg  podniesiony  Jego  kończące  więzi  śmierć  że  jej  niemożliwy  niemożliwy  był  zachować  Jego
Dz 2:24 G2316 G0450 G3739 G3089 G5604 G2288 G2530 G0846 G1415 G3756 G2258 G2902 G0846
Dz 2:25 Δαυὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν, Προορώμην τὸν κύριον ἐνώπιόν μου διὰ παντός, ὅτι ἐκ δεξιῶν μού ἐστιν ἵνα μὴ σαλευθῶ.                                                
Dz 2:25 *daui\d ga\r le/gei ei)s au)to/n, *proorO/mEn to\n ku/rion e)nO/pio/n mou dia\ panto/s, o(/ti e)k deXiO=n mou/ e)stin i(/na mE\ saleuTO=.
Dz 2:25 dauid gar legei eis auton, proorOmEn ton kyrion enOpion mu dia pantos, hoti ek deXiOn mu estin hina mE saleuTO.
Dz 2:25 n-----nsm- c--------- v-3pai-s-- p--------- rp----asm- v-1imi-s-- ra----asm- n-----asm- p--------- rp----gs-- p--------- a-----gsm- c--------- p--------- a-----gpn- rp----gs-- v-3pai-s-- c--------- d--------- v-1aps-s--
Dz 2:25 G1138 G1063 G3004 G1519 G0846 G4275 G3588 G2962 G1799 G3450 G1223 G3956 G3754 G1537 G1188 G3450 G2076 G2443 G3361 G4531
Dz 2:25 bo Dawid mówił o Nim: Miałem Pana zawsze przed oczami, gdyż stoi po mojej prawicy, abym się nie zachwiał.
Dz 2:25
Dz 2:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:25
Dz 2:25  Dla  Dawid  mówi  o  Go  online  przed  go  Władca  zawsze  zawsze  dla  prawa ręka  prawa ręka  mnie  tak  nie  zawahał się  zawahał się
Dz 2:25 G1063 G1138 G3004 G1519 G0846 G4308 G1799 G3450 G2962 G1223 G3956 G3754 G1188 G1537 G3450 G2443 G3361 G0023 G4531
Dz 2:26 διὰ τοῦτο ηὐφράνθη καρδία μου καὶ ἠγαλλιάσατο γλῶσσά μου, ἔτι δὲ καὶ σάρξ μου κατασκηνώσει ἐπ᾿ ἐλπίδι·                                                
Dz 2:26 dia\ tou=to Eu)fra/nTE E( kardi/a mou kai\ E)gallia/sato E( glO=ssa/ mou, e)/ti de\ kai\ E( sa/rX mou kataskEnO/sei e)p' e)lpi/di:
Dz 2:26 dia tuto EufranTE hE kardia mu kai Egalliasato hE glOssa mu, eti de kai hE sarX mu kataskEnOsei ep' elpidi:
Dz 2:26 p--------- rd----asn- v-3api-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- c--------- v-3ami-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- d--------- c--------- d--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gs-- v-3fai-s-- p--------- n-----dsf-
Dz 2:26 G1223 G5124 G2165 G3588 G2588 G3450 G2532 G0021 G3588 G1100 G3450 G2089 G1161 G2532 G3588 G4561 G3450 G2681 G1909 G1680
Dz 2:26 Dlatego ucieszyło się moje serce i rozradował się mój język, także i moje ciało spoczywać będzie w nadziei,
Dz 2:26
Dz 2:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:26
Dz 2:26  dodanie  dodanie  raduje się  serce  mój  i  cieszyli  język  mój  nawet  nawet  i  ciało  mój  spoczywa  w  nadzieja
Dz 2:26 G1223 G5124 G2165 G2588 G3450 G2532 G0021 G1100 G3450 G1161 G2089 G2532 G4561 G3450 G2681 G1909 G1680
Dz 2:27 ὅτι οὐκ ἐγκαταλείψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ᾅδην, οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.                                                          
Dz 2:27 o(/ti ou)k e)gkatalei/PSeis tE\n PSuCHE/n mou ei)s a(/|dEn, ou)de\ dO/seis to\n o(/sio/n sou i)dei=n diafTora/n.
Dz 2:27 hoti uk eNkataleiPSeis tEn PSyCHEn mu eis hadEn, ude dOseis ton hosion su idein diafToran.
Dz 2:27 c--------- d--------- v-2fai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- p--------- n-----asm- c--------- v-2fai-s-- ra----asm- a-----asm- rp----gs-- v--aan---- n-----asf-
Dz 2:27 G3754 G3756 G1459 G3588 G5590 G3450 G1519 G0086 G3761 G1325 G3588 G3741 G4675 G1492 G1312
Dz 2:27 że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec skażeniu.
Dz 2:27
Dz 2:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:27
Dz 2:27  dla  nie  urlop  dusza  mój  w  piekło  i  nie  dać  święty  Twój  zobaczyć  korupcja
Dz 2:27 G3754 G3756 G1459 G5590 G3450 G1519 G0086 G3761 G3761 G1325 G3741 G4675 G1492 G1312
Dz 2:28 ἐγνώρισάς μοι ὁδοὺς ζωῆς, πληρώσεις με εὐφροσύνης μετὰ τοῦ προσώπου σου.                                                                  
Dz 2:28 e)gnO/risa/s moi o(dou\s DZOE=s, plErO/seis me eu)frosu/nEs meta\ tou= prosO/pou sou.
Dz 2:28 egnOrisas moi hodus DZOEs, plErOseis me eufrosynEs meta tu prosOpu su.
Dz 2:28 v-2aai-s-- rp----ds-- n-----apf- n-----gsf- v-2fai-s-- rp----as-- n-----gsf- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gs--
Dz 2:28 G1107 G3427 G3598 G2222 G4137 G3165 G2167 G3326 G3588 G4383 G4675
Dz 2:28 Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim.
Dz 2:28
Dz 2:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:28
Dz 2:28  dał  mnie  wiedzieć  sposób  Życie  Będziesz  mnie  radość  przed  twarz  Twój
Dz 2:28 G1107 G3427 G1107 G3598 G2222 G4137 G3165 G2167 G3326 G4383 G4675
Dz 2:29 Ἄνδρες ἀδελφοί, ἐξὸν εἰπεῖν μετὰ παρρησίας πρὸς ὑμᾶς περὶ τοῦ πατριάρχου Δαυίδ, ὅτι καὶ ἐτελεύτησεν καὶ ἐτάφη καὶ τὸ μνῆμα αὐτοῦ ἔστιν ἐν ἡμῖν ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης·                                
Dz 2:29 *)/andres a)delfoi/, e)Xo\n ei)pei=n meta\ parrEsi/as pro\s u(ma=s peri\ tou= patria/rCHou *daui/d, o(/ti kai\ e)teleu/tEsen kai\ e)ta/fE kai\ to\ mnE=ma au)tou= e)/stin e)n E(mi=n a)/CHri tE=s E(me/ras tau/tEs:
Dz 2:29 andres adelfoi, eXon eipein meta parrEsias pros hymas peri tu patriarCHu dauid, hoti kai eteleutEsen kai etafE kai to mnEma autu estin en hEmin aCHri tEs hEmeras tautEs:
Dz 2:29 n-----vpm- n-----vpm- v--papnsn- v--aan---- p--------- n-----gsf- p--------- rp----ap-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm- c--------- c--------- v-3aai-s-- c--------- v-3api-s-- c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsm- v-3pai-s-- p--------- rp----dp-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rd----gsf-
Dz 2:29 G0435 G0080 G1832 G2036 G3326 G3954 G4314 G5209 G4012 G3588 G3966 G1138 G3754 G2532 G5053 G2532 G2290 G2532 G3588 G3418 G0846 G2076 G1722 G2254 G0891 G3588 G2250 G3778
Dz 2:29 Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy.
Dz 2:29
Dz 2:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 2:29
Dz 2:29  Mężczyzn  bracia  będzie  dozwolony  z  odważnie  powiedzieć  ty, wy  o  patriarcha  Dawide  że  i  zmarły  i  pochowany  i  trumna  jego  w  nas  do  to  Dzień
Dz 2:29 G0435 G0080 G1832 G1832 G3326 G3954 G2036 G5209 G4012 G3966 G1138 G3754 G2532 G5053 G2532 G2290 G2532 G3418 G0846 G1722 G2254 G0891