Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Dz20      do_str_głównej      do_Dz22      
Dz 21:1 Ὡς δὲ ἐγένετο ἀναχθῆναι ἡμᾶς ἀποσπασθέντας ἀπ᾿ αὐτῶν, εὐθυδρομήσαντες ἤλθομεν εἰς τὴν Κῶ, τῇ δὲ ἑξῆς εἰς τὴν Ῥόδον, κἀκεῖθεν εἰς Πάταρα·                                                
Dz 21:1 *(Os de\ e)ge/neto a)naCHTE=nai E(ma=s a)pospasTe/ntas a)p' au)tO=n, eu)TudromE/santes E)/lTomen ei)s tE\n *kO=, tE=| de\ e(XE=s ei)s tE\n *(ro/don, ka)kei=Ten ei)s *pa/tara:
Dz 21:1 hOs de egeneto anaCHTEnai hEmas apospasTentas ap' autOn, euTydromEsantes ElTomen eis tEn kO, tE de heXEs eis tEn rodon, kakeiTen eis patara:
Dz 21:1 c--------- c--------- v-3ami-s-- v--apn---- rp----ap-- v--appapm- p--------- rp----gpm- v--aapnpm- v-1aai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----dsf- c--------- d--------- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- p--------- n-----apn-
Dz 21:1 G5613 G1161 G1096 G0321 G2248 G0645 G0575 G0846 G2113 G2064 G1519 G3588 G2972 G3588 G1161 G1836 G1519 G3588 G4499 G2547 G1519 G3959
Dz 21:1 Po rozstaniu się z nimi odpłynęliśmy i bezpośrednim kursem przybyliśmy do Kos, a następnego dnia do Rodos, a stąd do Patary.
Dz 21:1
Dz 21:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:1
Dz 21:1  Kiedy  zaś  rozstanie  z  ich  popłynął  bezpośrednio  przyszedł  w  Kos  inny  w  Rhodes  stąd  w  Patara
Dz 21:1 G5613 G1161 G0645 G0575 G0846 G0321 G2113 G2064 G1519 G2972 G1836 G1519 G4499 G2547 G1519 G3959
Dz 21:2 καὶ εὑρόντες πλοῖον διαπερῶν εἰς Φοινίκην ἐπιβάντες ἀνήχθημεν.                                                                            
Dz 21:2 kai\ eu(ro/ntes ploi=on diaperO=n ei)s *foini/kEn e)piba/ntes a)nE/CHTEmen.
Dz 21:2 kai heurontes ploion diaperOn eis foinikEn epibantes anECHTEmen.
Dz 21:2 c--------- v--aapnpm- n-----asn- v--papasn- p--------- n-----asf- v--aapnpm- v-1api-p--
Dz 21:2 G2532 G2147 G4143 G1276 G1519 G5403 G1910 G0321
Dz 21:2 Znalazłszy okręt, który miał płynąć do Fenicji, wsiedliśmy i odpłynęliśmy.
Dz 21:2
Dz 21:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:2
Dz 21:2  i  znalezieniem  statek  będzie  w  Phoenicia  kiełkować  popłynął
Dz 21:2 G2532 G2147 G4143 G1276 G1519 G5403 G1910 G0321
Dz 21:3 ἀναφάναντες δὲ τὴν Κύπρον καὶ καταλιπόντες αὐτὴν εὐώνυμον ἐπλέομεν εἰς Συρίαν, καὶ κατήλθομεν εἰς Τύρον, ἐκεῖσε γὰρ τὸ πλοῖον ἦν ἀποφορτιζόμενον τὸν γόμον.                                              
Dz 21:3 a)nafa/nantes de\ tE\n *ku/pron kai\ katalipo/ntes au)tE\n eu)O/numon e)ple/omen ei)s *suri/an, kai\ katE/lTomen ei)s *tu/ron, e)kei=se ga\r to\ ploi=on E)=n a)pofortiDZo/menon to\n go/mon.
Dz 21:3 anafanantes de tEn kypron kai katalipontes autEn euOnymon epleomen eis syrian, kai katElTomen eis tyron, ekeise gar to ploion En apofortiDZomenon ton gomon.
Dz 21:3 v--aapnpm- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v--aapnpm- rp----asf- a-----asf- v-1iai-p-- p--------- n-----asf- c--------- v-1aai-p-- p--------- n-----asf- d--------- c--------- ra----nsn- n-----nsn- v-3iai-s-- v--pmpnsn- ra----asm- n-----asm-
Dz 21:3 G0398 G1161 G3588 G2954 G2532 G2641 G0846 G2176 G4126 G1519 G4947 G2532 G2718 G1519 G5184 G1566 G1063 G3588 G4143 G2258 G0670 G3588 G1117
Dz 21:3 Zobaczyliśmy Cypr i zostawiliśmy go po lewej ręce, a płynąc do Syrii, przybyliśmy do Tyru, tam bowiem miano wyładować okręt.
Dz 21:3
Dz 21:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:3
Dz 21:3  I jest  w  średni  Cypr  i  pozostawiając  jego  lewo  płynęły  w  Syria  i  wylądował  w  Myślnik  dla  tutaj  powinien  dodać  obciążenie  statek
Dz 21:3 G0398 G0398 G0398 G2954 G2532 G2641 G0846 G2176 G4126 G1519 G4947 G2532 G2609 G1519 G5184 G1063 G1566 G2258 G0670 G1117 G4143
Dz 21:4 ἀνευρόντες δὲ τοὺς μαθητὰς ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά, οἵτινες τῷ Παύλῳ ἔλεγον διὰ τοῦ πνεύματος μὴ ἐπιβαίνειν εἰς Ἱεροσόλυμα.                                                      
Dz 21:4 a)neuro/ntes de\ tou\s maTEta\s e)pemei/namen au)tou= E(me/ras e(pta/, oi(/tines tO=| *pau/lO| e)/legon dia\ tou= pneu/matos mE\ e)pibai/nein ei)s *(ieroso/luma.
Dz 21:4 aneurontes de tus maTEtas epemeinamen autu hEmeras hepta, hoitines tO paulO elegon dia tu pneumatos mE epibainein eis hierosolyma.
Dz 21:4 v--aapnpm- c--------- ra----apm- n-----apm- v-1aai-p-- d--------- n-----apf- a-----apf- rr----npm- ra----dsm- n-----dsm- v-3iai-p-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- d--------- v--pan---- p--------- n-----apn-
Dz 21:4 G0429 G1161 G3588 G3101 G1961 G0847 G2250 G2033 G3748 G3588 G3972 G3004 G1223 G3588 G4151 G3361 G1910 G1519 G2414
Dz 21:4 Odszukawszy uczniów, pozostaliśmy tam siedem dni, a oni pod wpływem Ducha odradzali Pawłowi podróż do Jerozolimy.
Dz 21:4
Dz 21:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:4
Dz 21:4  I  znalezieniem  studentów  wypalonego  tam  siedem  dni  One  na  Duch  powiedział  Paul  nie  iść  w  Jerozolima
Dz 21:4 G2532 G0429 G3101 G1961 G0847 G2033 G2250 G3748 G1223 G4151 G3004 G3972 G3361 G0305 G1519 G2419
Dz 21:5 ὅτε δὲ ἐγένετο ἡμᾶς ἐξαρτίσαι τὰς ἡμέρας, ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα προπεμπόντων ἡμᾶς πάντων σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἕως ἔξω τῆς πόλεως, καὶ θέντες τὰ γόνατα ἐπὶ τὸν αἰγιαλὸν προσευξάμενοι                                    
Dz 21:5 o(/te de\ e)ge/neto E(ma=s e)Xarti/sai ta\s E(me/ras, e)XelTo/ntes e)poreuo/meTa propempo/ntOn E(ma=s pa/ntOn su\n gunaiXi\ kai\ te/knois e(/Os e)/XO tE=s po/leOs, kai\ Te/ntes ta\ go/nata e)pi\ to\n ai)gialo\n proseuXa/menoi
Dz 21:5 hote de egeneto hEmas eXartisai tas hEmeras, eXelTontes eporeuomeTa propempontOn hEmas pantOn syn gynaiXi kai teknois heOs eXO tEs poleOs, kai Tentes ta gonata epi ton aigialon proseuXamenoi
Dz 21:5 c--------- c--------- v-3ami-s-- rp----ap-- v--aan---- ra----apf- n-----apf- v--aapnpm- v-1imi-p-- v--papgpm- rp----ap-- a-----gpm- p--------- n-----dpf- c--------- n-----dpn- p--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v--aapnpm- ra----apn- n-----apn- p--------- ra----asm- n-----asm- v--ampnpm-
Dz 21:5 G3753 G1161 G1096 G2248 G1822 G3588 G2250 G1831 G4198 G4311 G2248 G3956 G4862 G1135 G2532 G5043 G2193 G1854 G3588 G4172 G2532 G5087 G3588 G1119 G1909 G3588 G0123 G4336
Dz 21:5 Po upływie tych dni wybraliśmy się w drogę, a wszyscy z żonami i dziećmi odprowadzili nas za miasto. Na wybrzeżu padliśmy na kolana i modliliśmy się.
Dz 21:5
Dz 21:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:5
Dz 21:5  Za  te  dni  my  obecnie  iść  nas  po  wszystko  z  żony  i  dzieci  nawet  dla  miasto  i  w  Bank  skłonił  łono  modlił się
Dz 21:5 G1822 G3588 G2250 G2248 G1831 G4198 G2248 G4311 G3956 G4862 G1135 G2532 G5043 G2193 G1854 G4172 G2532 G1909 G0123 G5087 G1119 G4336
Dz 21:6 ἀπησπασάμεθα ἀλλήλους, καὶ ἀνέβημεν εἰς τὸ πλοῖον, ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν εἰς τὰ ἴδια.                                                                  
Dz 21:6 a)pEspasa/meTa a)llE/lous, kai\ a)ne/bEmen ei)s to\ ploi=on, e)kei=noi de\ u(pe/strePSan ei)s ta\ i)/dia.
Dz 21:6 apEspasameTa allElus, kai anebEmen eis to ploion, ekeinoi de hypestrePSan eis ta idia.
Dz 21:6 v-1ami-p-- rp----apm- c--------- v-1aai-p-- p--------- ra----asn- n-----asn- rd----npm- c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----apn- a-----apn-
Dz 21:6 G0645 G0240 G2532 G0305 G1519 G3588 G4143 G1565 G1161 G5290 G1519 G3588 G2398
Dz 21:6 Pożegnaliśmy się wzajemnie: myśmy weszli na okręt, a oni wrócili do swoich domów.
Dz 21:6
Dz 21:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:6
Dz 21:6  I  bye  przyjaciel  inny  włączone  w  statek  i  one  zwróciło  do domu  do domu  do domu
Dz 21:6 G2532 G0782 G0240 G0240 G1910 G1519 G4143 G1161 G1565 G5290 G1519 G2398 G3588
Dz 21:7 Ἡμεῖς δὲ τὸν πλοῦν διανύσαντες ἀπὸ Τύρου κατηντήσαμεν εἰς Πτολεμαΐδα, καὶ ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ᾿ αὐτοῖς.                                                      
Dz 21:7 *(Emei=s de\ to\n plou=n dianu/santes a)po\ *tu/rou katEntE/samen ei)s *ptolemai/+da, kai\ a)spasa/menoi tou\s a)delfou\s e)mei/namen E(me/ran mi/an par' au)toi=s.
Dz 21:7 hEmeis de ton plun dianysantes apo tyru katEntEsamen eis ptolema+ida, kai aspasamenoi tus adelfus emeinamen hEmeran mian par' autois.
Dz 21:7 rp----np-- c--------- ra----asm- n-----asm- v--aapnpm- p--------- n-----gsf- v-1aai-p-- p--------- n-----asf- c--------- v--ampnpm- ra----apm- n-----apm- v-1aai-p-- n-----asf- a-----asf- p--------- rp----dpm-
Dz 21:7 G2249 G1161 G3588 G4144 G1274 G0575 G5184 G2658 G1519 G4424 G2532 G0782 G3588 G0080 G3306 G2250 G3391 G3844 G0846
Dz 21:7 Kończąc naszą żeglugę, przybyliśmy z Tyru do Ptolemaidy i powitawszy braci, pozostaliśmy u nich jeden dzień.
Dz 21:7
Dz 21:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:7
Dz 21:7  My  zaś  popełnienie  pływacki  zysk  z  Opony  w  Ptolemais  gdzie  z zadowoleniem  bracia  wypalonego  w  ich  jeden  dzień
Dz 21:7 G2249 G1161 G1274 G4144 G2658 G0575 G5184 G1519 G4424 G2532 G0782 G0080 G3306 G3844 G0846 G3391 G2250
Dz 21:8 τῇ δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθομεν εἰς Καισάρειαν, καὶ εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκον Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ ὄντος ἐκ τῶν ἑπτὰ ἐμείναμεν παρ᾿ αὐτῷ.                                                
Dz 21:8 tE=| de\ e)pau/rion e)XelTo/ntes E)/lTomen ei)s *kaisa/reian, kai\ ei)selTo/ntes ei)s to\n oi)=kon *fili/ppou tou= eu)aggelistou= o)/ntos e)k tO=n e(pta\ e)mei/namen par' au)tO=|.
Dz 21:8 tE de epaurion eXelTontes ElTomen eis kaisareian, kai eiselTontes eis ton oikon filippu tu euaNgelistu ontos ek tOn hepta emeinamen par' autO.
Dz 21:8 ra----dsf- c--------- d--------- v--aapnpm- v-1aai-p-- p--------- n-----asf- c--------- v--aapnpm- p--------- ra----asm- n-----asm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- v--papgsm- p--------- ra----gpm- a-----gpm- v-1aai-p-- p--------- rp----dsm-
Dz 21:8 G3588 G1161 G1887 G1831 G2064 G1519 G2542 G2532 G1525 G1519 G3588 G3624 G5376 G3588 G2099 G5607 G1537 G3588 G2033 G3306 G3844 G0846
Dz 21:8 Wyszedłszy nazajutrz, dotarliśmy do Cezarei. Weszliśmy do domu Filipa ewangelisty, który był jednym z Siedmiu, i zamieszkaliśmy u niego.
Dz 21:8
Dz 21:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:8
Dz 21:8 A  inny  Paul  z  nadchodzący  przyszedł  w  Cezarei  i  zalogować  w  do domu  Philip  ewangelista  z  siedem  były  w  to
Dz 21:8 G1161 G1887 G3972 G4012 G1831 G2064 G1519 G2542 G2532 G1525 G1519 G3624 G5376 G2099 G1537 G2033 G3306 G3844 G0846
Dz 21:9 τούτῳ δὲ ἦσαν θυγατέρες τέσσαρες παρθένοι προφητεύουσαι.                                                                              
Dz 21:9 tou/tO| de\ E)=san Tugate/res te/ssares parTe/noi profEteu/ousai.
Dz 21:9 tutO de Esan Tygateres tessares parTenoi profEteuusai.
Dz 21:9 rd----dsm- c--------- v-3iai-p-- n-----npf- a-----npf- n-----npf- v--papnpf-
Dz 21:9 G5129 G1161 G2258 G2364 G5064 G3933 G4395
Dz 21:9 Miał on cztery córki, dziewice - prorokinie.
Dz 21:9
Dz 21:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:9
Dz 21:9  Y  to  były  cztery  córka  dziewcząt  prorokować
Dz 21:9 G2258 G5129 G2258 G5064 G2364 G3933 G4395
Dz 21:10 ἐπιμενόντων δὲ ἡμέρας πλείους κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας προφήτης ὀνόματι Ἅγαβος,                                                                    
Dz 21:10 e)pimeno/ntOn de\ E(me/ras plei/ous katE=lTe/n tis a)po\ tE=s *)ioudai/as profE/tEs o)no/mati *(/agabos,
Dz 21:10 epimenontOn de hEmeras pleius katElTen tis apo tEs iudaias profEtEs onomati hagabos,
Dz 21:10 v--papgpm- c--------- n-----apf- a-----apfc v-3aai-s-- ri----nsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsm- n-----dsn- n-----nsm-
Dz 21:10 G1961 G1161 G2250 G4119 G2718 G5100 G0575 G3588 G2449 G4396 G3686 G0013
Dz 21:10 Kiedyśmy tam przez dłuższy czas mieszkali, przyszedł z Judei pewien prorok, imieniem Agabos.
Dz 21:10
Dz 21:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:10
Dz 21:10  tak  my  mieszkanie  wiele  dni  przyjść  z  Judea  ktoś  prorok  nazwa  Agabus
Dz 21:10 G1161 G2257 G1961 G4119 G2250 G2718 G0575 G2449 G5100 G4396 G3686 G0013
Dz 21:11 καὶ ἐλθὼν πρὸς ἡμᾶς καὶ ἄρας τὴν ζώνην τοῦ Παύλου δήσας ἑαυτοῦ τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας εἶπεν, Τάδε λέγει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, Τὸν ἄνδρα οὗ ἐστιν ζώνη αὕτη οὕτως δήσουσιν ἐν Ἰερουσαλὴμ οἱ Ἰουδαῖοι καὶ παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν.        
Dz 21:11 kai\ e)lTO\n pro\s E(ma=s kai\ a)/ras tE\n DZO/nEn tou= *pau/lou dE/sas e(autou= tou\s po/das kai\ ta\s CHei=ras ei)=pen, *ta/de le/gei to\ pneu=ma to\ a(/gion, *to\n a)/ndra ou(= e)stin E( DZO/nE au(/tE ou(/tOs dE/sousin e)n *)ierousalE\m oi( *)ioudai=oi kai\ paradO/sousin ei)s CHei=ras e)TnO=n.
Dz 21:11 kai elTOn pros hEmas kai aras tEn DZOnEn tu paulu dEsas heautu tus podas kai tas CHeiras eipen, tade legei to pneuma to hagion, ton andra hu estin hE DZOnE hautE hutOs dEsusin en ierusalEm hoi iudaioi kai paradOsusin eis CHeiras eTnOn.
Dz 21:11 c--------- v--aapnsm- p--------- rp----ap-- c--------- v--aapnsm- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v--aapnsm- rp----gsm- ra----apm- n-----apm- c--------- ra----apf- n-----apf- v-3aai-s-- rd----apn- v-3pai-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- a-----nsn- ra----asm- n-----asm- rr----gsm- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rd----nsf- d--------- v-3fai-p-- p--------- n-----dsf- ra----npm- a-----npm- c--------- v-3fai-p-- p--------- n-----apf- n-----gpn-
Dz 21:11 G2532 G2064 G4314 G2248 G2532 G0142 G3588 G2223 G3588 G3972 G1210 G1438 G3588 G4228 G2532 G3588 G5495 G2036 G3592 G3004 G3588 G4151 G3588 G0040 G3588 G0435 G3739 G2076 G3588 G2223 G3778 G3779 G1210 G1722 G2419 G3588 G2453 G2532 G3860 G1519 G5495 G1484
Dz 21:11 Przybył do nas, wziął pas Pawła, związał sobie ręce i nogi i powiedział: To mówi Duch Święty: Tak Żydzi zwiążą w Jerozolimie męża, do którego należy ten pas, i wydadzą w ręce pogan.
Dz 21:11
Dz 21:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:11
Dz 21:11  i  zalogować  do  nas  miał  strefa  Pawłowa  i  związane  się  ręce  i  stóp  powiedział  tak  mówi  Duch  Święty  mąż  którego  to  strefa  tak  wiązać  w  Jerozolima  Judea  i  zdradzać  w  ręce  Pogan
Dz 21:11 G2532 G2064 G4314 G2248 G0142 G2223 G3972 G5037 G1210 G0846 G5495 G2532 G4228 G2036 G3592 G3004 G0040 G4151 G0435 G3739 G3778 G2223 G3779 G1210 G1722 G2419 G2453 G2532 G3860 G1519 G5495 G1484
Dz 21:12 ὡς δὲ ἠκούσαμεν ταῦτα, παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἱ ἐντόπιοι τοῦ μὴ ἀναβαίνειν αὐτὸν εἰς Ἰερουσαλήμ.                                                            
Dz 21:12 O(s de\ E)kou/samen tau=ta, parekalou=men E(mei=s te kai\ oi( e)nto/pioi tou= mE\ a)nabai/nein au)to\n ei)s *)ierousalE/m.
Dz 21:12 hOs de Ekusamen tauta, parekalumen hEmeis te kai hoi entopioi tu mE anabainein auton eis ierusalEm.
Dz 21:12 c--------- c--------- v-1aai-p-- rd----apn- v-1iai-p-- rp----np-- c--------- c--------- ra----npm- a-----npm- ra----gsn- d--------- v--pan---- rp----asm- p--------- n-----asf-
Dz 21:12 G5613 G1161 G0191 G5023 G3870 G2249 G5037 G2532 G3588 G1786 G3588 G3361 G0305 G0846 G1519 G2419
Dz 21:12 Kiedyśmy to usłyszeli, razem z miejscowymi braćmi zaklinaliśmy Pawła, aby nie szedł do Jerozolimy.
Dz 21:12
Dz 21:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:12
Dz 21:12  Kiedy  zaś  słyszałem  to  i  my  i  stąd  pytanie  on  nie  iść  w  Jerozolima
Dz 21:12 G5613 G1161 G0191 G5023 G5037 G2249 G2532 G1786 G3870 G0846 G3361 G0305 G1519 G2419
Dz 21:13 τότε ἀπεκρίθη Παῦλος, Τί ποιεῖτε κλαίοντες καὶ συνθρύπτοντές μου τὴν καρδίαν; ἐγὼ γὰρ οὐ μόνον δεθῆναι ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν εἰς Ἰερουσαλὴμ ἑτοίμως ἔχω ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.                                
Dz 21:13 to/te a)pekri/TE o( *pau=los, *ti/ poiei=te klai/ontes kai\ sunTru/ptonte/s mou tE\n kardi/an; e)gO\ ga\r ou) mo/non deTE=nai a)lla\ kai\ a)poTanei=n ei)s *)ierousalE\m e(toi/mOs e)/CHO u(pe\r tou= o)no/matos tou= kuri/ou *)iEsou=.
Dz 21:13 tote apekriTE ho paulos, ti poieite klaiontes kai synTryptontes mu tEn kardian; egO gar u monon deTEnai alla kai apoTanein eis ierusalEm hetoimOs eCHO hyper tu onomatos tu kyriu iEsu.
Dz 21:13 d--------- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- ri----asn- v-2pai-p-- v--papnpm- c--------- v--papnpm- rp----gs-- ra----asf- n-----asf- rp----ns-- c--------- d--------- a-----asn- v--apn---- c--------- d--------- v--aan---- p--------- n-----asf- d--------- v-1pai-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
Dz 21:13 G5119 G0611 G3588 G3972 G5101 G4160 G2799 G2532 G4919 G3450 G3588 G2588 G1473 G1063 G3756 G3440 G1210 G0235 G2532 G0599 G1519 G2419 G2093 G2192 G5228 G3588 G3686 G3588 G2962 G2424
Dz 21:13 Wtedy Paweł odpowiedział: Co robicie? Dlaczego płaczecie i rozdzieracie mi serce? Ja przecież gotów jestem nie tylko na więzienie, ale i na śmierć w Jerozolimie dla imienia Pana Jezusa.
Dz 21:13
Dz 21:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:13
Dz 21:13  Ale  Paul  w  odpowiedź  powiedział  że  robi  płacz  i  złamać  serce  mój  Ja  nie  tylko  być  więzień  ale  gotowy  umierać  w  Jerozolima  dla  nazwa  Władca  Jezus
Dz 21:13 G1161 G3972 G0611 G0611 G0611 G5101 G4160 G2799 G2532 G4919 G2588 G3450 G1473 G3756 G3440 G1210 G1210 G2532 G2093 G0599 G1519 G2419 G5228 G3686 G2962 G2424
Dz 21:14 μὴ πειθομένου δὲ αὐτοῦ ἡσυχάσαμεν εἰπόντες, Τοῦ κυρίου τὸ θέλημα γινέσθω.                                                                      
Dz 21:14 mE\ peiTome/nou de\ au)tou= E(suCHa/samen ei)po/ntes, *tou= kuri/ou to\ Te/lEma gine/sTO.
Dz 21:14 mE peiTomenu de autu hEsyCHasamen eipontes, tu kyriu to TelEma ginesTO.
Dz 21:14 d--------- v--pppgsm- c--------- rp----gsm- v-1aai-p-- v--aapnpm- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsn- n-----nsn- v-3pmd-s--
Dz 21:14 G3361 G3982 G1161 G0846 G2270 G2036 G3588 G2962 G3588 G2307 G1096
Dz 21:14 Nie mogąc go przekonać, ustąpiliśmy ze słowami: Niech się dzieje wola Pańska!
Dz 21:14
Dz 21:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:14
Dz 21:14  zaś  nie  przekonać  jego  uspokoił  powiedzenie  będzie  będzie  Władca
Dz 21:14 G1161 G3361 G3982 G0846 G2270 G2036 G1096 G2307 G2962
Dz 21:15 Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἐπισκευασάμενοι ἀνεβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα·                                                                          
Dz 21:15 *meta\ de\ ta\s E(me/ras tau/tas e)piskeuasa/menoi a)nebai/nomen ei)s *(ieroso/luma:
Dz 21:15 meta de tas hEmeras tautas episkeuasamenoi anebainomen eis hierosolyma:
Dz 21:15 p--------- c--------- ra----apf- n-----apf- rd----apf- v--ampnpm- v-1iai-p-- p--------- n-----apn-
Dz 21:15 G3326 G1161 G3588 G2250 G3778 G0643 G0305 G1519 G2414
Dz 21:15 Potem przygotowawszy się do podróży, ruszyliśmy do Jerozolimy.
Dz 21:15
Dz 21:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:15
Dz 21:15  Za  tak  dni  które przygotowały  iść  w  Jerozolima
Dz 21:15 G3326 G5025 G2250 G0643 G0305 G1519 G2419
Dz 21:16 συνῆλθον δὲ καὶ τῶν μαθητῶν ἀπὸ Καισαρείας σὺν ἡμῖν, ἄγοντες παρ᾿ ξενισθῶμεν Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ, ἀρχαίῳ μαθητῇ.                                                        
Dz 21:16 sunE=lTon de\ kai\ tO=n maTEtO=n a)po\ *kaisarei/as su\n E(mi=n, a)/gontes par' O(=| XenisTO=men *mna/sOni/ tini *kupri/O|, a)rCHai/O| maTEtE=|.
Dz 21:16 synElTon de kai tOn maTEtOn apo kaisareias syn hEmin, agontes par' O XenisTOmen mnasOni tini kypriO, arCHaiO maTEtE.
Dz 21:16 v-3aai-p-- c--------- d--------- ra----gpm- n-----gpm- p--------- n-----gsf- p--------- rp----dp-- v--papnpm- p--------- rr----dsm- v-1aps-p-- n-----dsm- ri----dsm- n-----dsm- a-----dsm- n-----dsm-
Dz 21:16 G4905 G1161 G2532 G3588 G3101 G0575 G2542 G4862 G2254 G0071 G3844 G3739 G3579 G3416 G5100 G2953 G0744 G3101
Dz 21:16 Towarzyszyli nam niektórzy uczniowie z Cezarei i zaprowadzili do niejakiego Mnazona z Cypru, jednego z pierwszych uczniów, u którego mieliśmy znaleźć gościnę.
Dz 21:16
Dz 21:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:16
Dz 21:16  C  nas  były  i  Studentów  z  Cezarei  widzenie  niektórych  długoletni  Mnasonu  Kipryaninu  w  kogo  na żywo
Dz 21:16 G4862 G2254 G4905 G2532 G3101 G0575 G2542 G0071 G5100 G0744 G3416 G3101 G3844 G3739 G3579
Dz 21:17 Γενομένων δὲ ἡμῶν εἰς Ἱεροσόλυμα ἀσμένως ἀπεδέξαντο ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί.                                                                        
Dz 21:17 *genome/nOn de\ E(mO=n ei)s *(ieroso/luma a)sme/nOs a)pede/Xanto E(ma=s oi( a)delfoi/.
Dz 21:17 genomenOn de hEmOn eis hierosolyma asmenOs apedeXanto hEmas hoi adelfoi.
Dz 21:17 v--ampgpm- c--------- rp----gp-- p--------- n-----apn- d--------- v-3ami-p-- rp----ap-- ra----npm- n-----npm-
Dz 21:17 G1096 G1161 G2257 G1519 G2414 G0780 G0553 G2248 G3588 G0080
Dz 21:17 Kiedy znaleźliśmy się w Jerozolimie, bracia przyjęli nas z radością.
Dz 21:17
Dz 21:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:17
Dz 21:17  Na  przyjazd  nasz  w  Jerozolima  bracia  serdecznie  miał  nas
Dz 21:17 G1096 G1096 G2257 G1519 G2414 G0080 G0780 G1209 G2248
Dz 21:18 τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰσῄει Παῦλος σὺν ἡμῖν πρὸς Ἰάκωβον, πάντες τε παρεγένοντο οἱ πρεσβύτεροι.                                                              
Dz 21:18 tE=| de\ e)piou/sE| ei)sE/|ei o( *pau=los su\n E(mi=n pro\s *)ia/kObon, pa/ntes te parege/nonto oi( presbu/teroi.
Dz 21:18 tE de epiusE eisEei ho paulos syn hEmin pros iakObon, pantes te paregenonto hoi presbyteroi.
Dz 21:18 ra----dsf- c--------- v--papdsf- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----dp-- p--------- n-----asm- a-----npm- c--------- v-3ami-p-- ra----npm- a-----npm-
Dz 21:18 G3588 G1161 G1966 G1524 G3588 G3972 G4862 G2254 G4314 G2385 G3956 G5037 G3854 G3588 G4245
Dz 21:18 Następnego dnia Paweł poszedł razem z nami do Jakuba. Zebrali się też wszyscy starsi.
Dz 21:18
Dz 21:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:18
Dz 21:18  W  inny  Paul  przyjść  z  nas  do  Jakuba  przyszedł  i  wszystko  kapłanów
Dz 21:18 G1161 G1966 G3972 G1524 G4862 G2254 G4314 G2385 G3854 G5037 G3956 G4245
Dz 21:19 καὶ ἀσπασάμενος αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καθ᾿ ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ.                                                        
Dz 21:19 kai\ a)spasa/menos au)tou\s e)XEgei=to kaT' e(\n e(/kaston O(=n e)poi/Esen o( Teo\s e)n toi=s e)/Tnesin dia\ tE=s diakoni/as au)tou=.
Dz 21:19 kai aspasamenos autus eXEgeito kaT' en hekaston hOn epoiEsen ho Teos en tois eTnesin dia tEs diakonias autu.
Dz 21:19 c--------- v--ampnsm- rp----apm- v-3imi-s-- p--------- a-----asn- a-----asn- rr----gpn- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dpn- n-----dpn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Dz 21:19 G2532 G0782 G0846 G1834 G2596 G1520 G1538 G3739 G4160 G3588 G2316 G1722 G3588 G1484 G1223 G3588 G1248 G0846
Dz 21:19 Powitawszy ich, zaczął szczegółowo opowiadać, czego Bóg dokonał wśród pogan przez jego posługę.
Dz 21:19
Dz 21:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:19
Dz 21:19  Z zadowoleniem  ich  powiedział  szczegółowo  szczegółowo  szczegółowo  że  stworzony  Bóg  w  Pogan  ministerstwo  ministerstwo  jego
Dz 21:19 G0782 G0846 G1834 G1520 G1538 G2596 G3739 G4160 G2316 G1722 G1484 G1223 G1248 G0846
Dz 21:20 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐδόξαζον τὸν θεόν, εἶπόν τε αὐτῷ, Θεωρεῖς, ἀδελφέ, πόσαι μυριάδες εἰσὶν ἐν τοῖς Ἰουδαίοις τῶν πεπιστευκότων, καὶ πάντες ζηλωταὶ τοῦ νόμου ὑπάρχουσιν·                                          
Dz 21:20 oi( de\ a)kou/santes e)do/XaDZon to\n Teo/n, ei)=po/n te au)tO=|, *TeOrei=s, a)delfe/, po/sai muria/des ei)si\n e)n toi=s *)ioudai/ois tO=n pepisteuko/tOn, kai\ pa/ntes DZElOtai\ tou= no/mou u(pa/rCHousin:
Dz 21:20 hoi de akusantes edoXaDZon ton Teon, eipon te autO, TeOreis, adelfe, posai myriades eisin en tois iudaiois tOn pepisteukotOn, kai pantes DZElOtai tu nomu hyparCHusin:
Dz 21:20 ra----npm- c--------- v--aapnpm- v-3iai-p-- ra----asm- n-----asm- v-3aai-p-- c--------- rp----dsm- v-2pai-s-- n-----vsm- ri----npf- n-----npf- v-3pai-p-- p--------- ra----dpm- a-----dpm- ra----gpm- v--xapgpm- c--------- a-----npm- n-----npm- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-p--
Dz 21:20 G3588 G1161 G0191 G1392 G3588 G2316 G2036 G5037 G0846 G2334 G0080 G4214 G3461 G1526 G1722 G3588 G2453 G3588 G4100 G2532 G3956 G2207 G3588 G3551 G5225
Dz 21:20 Słysząc to, wielbili Boga, ale powiedzieli mu: Widzisz, bracie, ile tysięcy Żydów uwierzyło,
Dz 21:20
Dz 21:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:20
Dz 21:20  zaś  przesłuchanie  uwielbiony  Bóg  i  powiedział  go  zobaczyć  brat  jak  tysiące  wiernych  Żydów  i  wszystko  fanatyków  Prawo
Dz 21:20 G1161 G0191 G1392 G2316 G5037 G2036 G0846 G2334 G0080 G4214 G3461 G4100 G2453 G2532 G3956 G2207 G3551
Dz 21:21 κατηχήθησαν δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις ἀπὸ Μωϋσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους, λέγων μὴ περιτέμνειν αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν.                                          
Dz 21:21 katECHE/TEsan de\ peri\ sou= o(/ti a)postasi/an dida/skeis a)po\ *mOu+se/Os tou\s kata\ ta\ e)/TnE pa/ntas *)ioudai/ous, le/gOn mE\ perite/mnein au)tou\s ta\ te/kna mEde\ toi=s e)/Tesin peripatei=n.
Dz 21:21 katECHETEsan de peri su hoti apostasian didaskeis apo mO+yseOs tus kata ta eTnE pantas iudaius, legOn mE peritemnein autus ta tekna mEde tois eTesin peripatein.
Dz 21:21 v-3api-p-- c--------- p--------- rp----gs-- c--------- n-----asf- v-2pai-s-- p--------- n-----gsm- ra----apm- p--------- ra----apn- n-----apn- a-----apm- a-----apm- v--papnsm- d--------- v--pan---- rp----apm- ra----apn- n-----apn- c--------- ra----dpn- n-----dpn- v--pan----
Dz 21:21 G2727 G1161 G4012 G4675 G3754 G0646 G1321 G0575 G3475 G3588 G2596 G3588 G1484 G3956 G2453 G3004 G3361 G4059 G0846 G3588 G5043 G3366 G3588 G1485 G4043
Dz 21:21 a wszyscy trzymają się gorliwie Prawa. O tobie jednak słyszeli, że wszystkich Żydów, mieszkających wśród pogan, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówisz, że nie mają obrzezywać swych synów ani zachowywać zwyczajów.
Dz 21:21
Dz 21:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:21
Dz 21:21 A  o  ty, wy  słyszałem wiele  że  wszystko  Żydów  między  Pogan  uczyć  rekolekcje  z  Mojżesz  mówi  one  nie  obrzezać  Dzieci  i  nie  otrzymane  zwyczaj
Dz 21:21 G1161 G4012 G4675 G2727 G3754 G3956 G2453 G2596 G1484 G1321 G0646 G0575 G3475 G3004 G0846 G3361 G4059 G5043 G3366 G3366 G4043 G1485
Dz 21:22 τί οὖν ἐστιν; πάντως ἀκούσονται ὅτι ἐλήλυθας.                                                                              
Dz 21:22 ti/ ou)=n e)stin; pa/ntOs a)kou/sontai o(/ti e)lE/luTas.
Dz 21:22 ti un estin; pantOs akusontai hoti elElyTas.
Dz 21:22 ri----nsn- c--------- v-3pai-s-- d--------- v-3fmi-p-- c--------- v-2xai-s--
Dz 21:22 G5101 G3767 G2076 G3843 G0191 G3754 G2064
Dz 21:22 Cóż więc począć? W każdym wypadku dowiedzą się, żeś przybył.
Dz 21:22
Dz 21:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:22
Dz 21:22  Tak  że  zaś  Prawo  Prawo  spotkać  osoby  dla  słyszeć  że  przyjść
Dz 21:22 G3767 G5101 G2076 G1163 G3843 G4905 G4128 G1063 G0191 G3754 G2064
Dz 21:23 τοῦτο οὖν ποίησον σοι λέγομεν· εἰσὶν ἡμῖν ἄνδρες τέσσαρες εὐχὴν ἔχοντες ἐφ᾿ ἑαυτῶν.                                                                
Dz 21:23 tou=to ou)=n poi/Eson o(/ soi le/gomen: ei)si\n E(mi=n a)/ndres te/ssares eu)CHE\n e)/CHontes e)f' e(autO=n.
Dz 21:23 tuto un poiEson ho soi legomen: eisin hEmin andres tessares euCHEn eCHontes ef' eautOn.
Dz 21:23 rd----asn- c--------- v-2aad-s-- rr----asn- rp----ds-- v-1pai-p-- v-3pai-p-- rp----dp-- n-----npm- a-----npm- n-----asf- v--papnpm- p--------- rp----gpm-
Dz 21:23 G5124 G3767 G4160 G3739 G4671 G3004 G1526 G2254 G0435 G5064 G2171 G2192 G1909 G1438
Dz 21:23 Zrób więc to, co ci mówimy: Mamy tu czterech mężczyzn, którzy złożyli ślub,
Dz 21:23
Dz 21:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:23
Dz 21:23  Zrobić  zaś  że  powiedzmy  ty, wy  jest  w  nas  cztery  Prawa  mieć  w  się  ślub
Dz 21:23 G4160 G3767 G3739 G3004 G4671 G1526 G1526 G2254 G5064 G0435 G2192 G1909 G1438 G2171
Dz 21:24 τούτους παραλαβὼν ἁγνίσθητι σὺν αὐτοῖς καὶ δαπάνησον ἐπ᾿ αὐτοῖς ἵνα ξυρήσονται τὴν κεφαλήν, καὶ γνώσονται πάντες ὅτι ὧν κατήχηνται περὶ σοῦ οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ αὐτὸς φυλάσσων τὸν νόμον.                                
Dz 21:24 tou/tous paralabO\n a(gni/sTEti su\n au)toi=s kai\ dapa/nEson e)p' au)toi=s i(/na XurE/sontai tE\n kefalE/n, kai\ gnO/sontai pa/ntes o(/ti O(=n katE/CHEntai peri\ sou= ou)de/n e)stin, a)lla\ stoiCHei=s kai\ au)to\s fula/ssOn to\n no/mon.
Dz 21:24 tutus paralabOn hagnisTEti syn autois kai dapanEson ep' autois hina XyrEsontai tEn kefalEn, kai gnOsontai pantes hoti hOn katECHEntai peri su uden estin, alla stoiCHeis kai autos fylassOn ton nomon.
Dz 21:24 rd----apm- v--aapnsm- v-2apd-s-- p--------- rp----dpm- c--------- v-2aad-s-- p--------- rp----dpm- c--------- v-3fmi-p-- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3fmi-p-- a-----npm- c--------- rr----gpn- v-3xpi-p-- p--------- rp----gs-- a-----nsn- v-3pai-s-- c--------- v-2pai-s-- d--------- rp----nsm- v--papnsm- ra----asm- n-----asm-
Dz 21:24 G5128 G3880 G0048 G4862 G0846 G2532 G1159 G1909 G0846 G2443 G3587 G3588 G2776 G2532 G1097 G3956 G3754 G3739 G2727 G4012 G4675 G3762 G2076 G0235 G4748 G2532 G0846 G5442 G3588 G3551
Dz 21:24 weź ich z sobą, poddaj się razem z nimi oczyszczeniu, pokryj za nich koszty, aby mogli ostrzyc sobie głowy, a wtedy wszyscy przekonają się, że w tym, czego się dowiedzieli o tobie, nie tylko nie ma źdźbła prawdy, lecz że ty sam przestrzegasz Prawa na ró
Dz 21:24
Dz 21:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:24
Dz 21:24  Przy  ich  oczyścić  z  ich  i  Wziąć  w  się  kosztów  dla  ich  że  golić  głowa  i  uczyć się  wszystko  że  słyszałem  o  ty, wy  niesprawiedliwie  ale  i  się  kontynuować  poszanowanie  prawo
Dz 21:24 G3880 G5128 G0048 G4862 G0846 G2532 G1159 G1159 G1159 G1159 G1909 G0846 G2443 G3587 G2776 G2532 G1097 G3956 G3754 G2727 G4012 G4675 G3762 G0235 G2532 G0846 G4748 G5442 G3551
Dz 21:25 περὶ δὲ τῶν πεπιστευκότων ἐθνῶν ἡμεῖς ἐπεστείλαμεν κρίναντες φυλάσσεσθαι αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον καὶ αἷμα καὶ πνικτὸν καὶ πορνείαν.                                                      
Dz 21:25 peri\ de\ tO=n pepisteuko/tOn e)TnO=n E(mei=s e)pestei/lamen kri/nantes fula/ssesTai au)tou\s to/ te ei)dOlo/Tuton kai\ ai(=ma kai\ pnikto\n kai\ pornei/an.
Dz 21:25 peri de tOn pepisteukotOn eTnOn hEmeis epesteilamen krinantes fylassesTai autus to te eidOloTyton kai haima kai pnikton kai porneian.
Dz 21:25 p--------- c--------- ra----gpn- v--xapgpn- n-----gpn- rp----np-- v-1aai-p-- v--aapnpm- v--pmn---- rp----apm- ra----asn- c--------- a-----asn- c--------- n-----asn- c--------- a-----asn- c--------- n-----asf-
Dz 21:25 G4012 G1161 G3588 G4100 G1484 G2249 G1989 G2919 G5442 G0846 G3588 G5037 G1494 G2532 G0129 G2532 G4156 G2532 G4202
Dz 21:25 Co zaś do pogan, którzy uwierzyli, posłaliśmy im na piśmie polecenie, aby powstrzymali się od pokarmów ofiarowanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu.
Dz 21:25
Dz 21:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:25
Dz 21:25 A  na  wiernych  Pogan  my  napisał  odpoczynku  one  nic  taki  obserwowano  tylko  tylko  przechowywane  się  z  ofiar składanych bożkom  krew  uduszony  i  cudzołóstwo
Dz 21:25 G1161 G4012 G4100 G1484 G2249 G1989 G2919 G0846 G3367 G5108 G5083 G1487 G3361 G5442 G0846 G5037 G1494 G0129 G4156 G2532 G4202
Dz 21:26 τότε Παῦλος παραλαβὼν τοὺς ἄνδρας, τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς ἁγνισθεὶς εἰσῄει εἰς τὸ ἱερόν, διαγγέλλων τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ ἕως οὗ προσηνέχθη ὑπὲρ ἑνὸς ἑκάστου αὐτῶν προσφορά.                            
Dz 21:26 to/te o( *pau=los paralabO\n tou\s a)/ndras, tE=| e)CHome/nE| E(me/ra| su\n au)toi=s a(gnisTei\s ei)sE/|ei ei)s to\ i(ero/n, diagge/llOn tE\n e)kplE/rOsin tO=n E(merO=n tou= a(gnismou= e(/Os ou(= prosEne/CHTE u(pe\r e(no\s e(ka/stou au)tO=n E( prosfora/.
Dz 21:26 tote ho paulos paralabOn tus andras, tE eCHomenE hEmera syn autois hagnisTeis eisEei eis to hieron, diaNgellOn tEn ekplErOsin tOn hEmerOn tu hagnismu heOs hu prosEneCHTE hyper henos hekastu autOn hE prosfora.
Dz 21:26 d--------- ra----nsm- n-----nsm- v--aapnsm- ra----apm- n-----apm- ra----dsf- v--pmpdsf- n-----dsf- p--------- rp----dpm- v--appnsm- v-3iai-s-- p--------- ra----asn- a-----asn- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- ra----gpf- n-----gpf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rr----gsm- v-3api-s-- p--------- a-----gsm- a-----gsm- rp----gpm- ra----nsf- n-----nsf-
Dz 21:26 G5119 G3588 G3972 G3880 G3588 G0435 G3588 G2192 G2250 G4862 G0846 G0048 G1524 G1519 G3588 G2411 G1229 G3588 G1604 G3588 G2250 G3588 G0049 G2193 G3757 G4374 G5228 G1520 G1538 G0846 G3588 G4376
Dz 21:26 Wtedy Paweł wziął z sobą tych mężów, następnego dnia poddał się razem z nimi oczyszczeniu, wszedł do świątyni i zgłosił /termin/ wypełnienia dni oczyszczenia, aż zostanie złożona ofiara za każdego z nich.
Dz 21:26
Dz 21:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:26
Dz 21:26  Następnie  Paul  przy  tych  mężów  oczyszczony  z  ich  obok  dzień  wprowadzonych  w  świątynia  ogłoszenia  koniec  dni  Oczyszczenie  kiedy  urodzony  dla  każdy  każdy  ich  oferty
Dz 21:26 G5119 G3972 G3880 G3588 G0435 G0048 G4862 G0846 G2192 G2250 G1524 G1519 G2411 G1229 G1604 G2250 G0049 G2193 G4374 G5228 G1520 G1538 G0846 G4376
Dz 21:27 Ὡς δὲ ἔμελλον αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι, οἱ ἀπὸ τῆς Ἀσίας Ἰουδαῖοι θεασάμενοι αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ συνέχεον πάντα τὸν ὄχλον καὶ ἐπέβαλον ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς χεῖρας,                                      
Dz 21:27 *(Os de\ e)/mellon ai( e(pta\ E(me/rai suntelei=sTai, oi( a)po\ tE=s *)asi/as *)ioudai=oi Teasa/menoi au)to\n e)n tO=| i(erO=| sune/CHeon pa/nta to\n o)/CHlon kai\ e)pe/balon e)p' au)to\n ta\s CHei=ras,
Dz 21:27 hOs de emellon hai hepta hEmerai synteleisTai, hoi apo tEs asias iudaioi Teasamenoi auton en tO hierO syneCHeon panta ton oCHlon kai epebalon ep' auton tas CHeiras,
Dz 21:27 c--------- c--------- v-3iai-p-- ra----npf- a-----npf- n-----npf- v--ppn---- ra----npm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- a-----npm- v--ampnpm- rp----asm- p--------- ra----dsn- a-----dsn- v-3iai-p-- a-----asm- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aai-p-- p--------- rp----asm- ra----apf- n-----apf-
Dz 21:27 G5613 G1161 G3195 G3588 G2033 G2250 G4931 G3588 G0575 G3588 G0773 G2453 G2300 G0846 G1722 G3588 G2411 G4797 G3956 G3588 G3793 G2532 G1911 G1909 G0846 G3588 G5495
Dz 21:27 Kiedy zaś siedem dni dobiegało końca, Żydzi z Azji zobaczyli go w świątyni, podburzyli cały tłum i rzucili się na niego
Dz 21:27
Dz 21:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 21:27
Dz 21:27  Kiedy  zaś  siedem  dni  zakończony  zakończony  Asiyskie  Judea  widzenie  jego  w  Świątynia  oburzony  wszystko  osoby  i  nałożonych  w  to  ręce
Dz 21:27 G5613 G1161 G2033 G2250 G3195 G4931 G0773 G2453 G2300 G0846 G1722 G2411 G4797 G3956 G3793 G2532 G1911 G1909 G0846 G5495
Dz 21:28 κράζοντες, Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, βοηθεῖτε· οὗτός ἐστιν