Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Dz21      do_str_głównej      do_Dz23      
Dz 22:1 Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες, ἀκούσατέ μου τῆς πρὸς ὑμᾶς νυνὶ ἀπολογίας                                                              
Dz 22:1 *)/andres a)delfoi\ kai\ pate/res, a)kou/sate/ mou tE=s pro\s u(ma=s nuni\ a)pologi/as
Dz 22:1 andres adelfoi kai pateres, akusate mu tEs pros hymas nyni apologias
Dz 22:1 n-----vpm- n-----vpm- c--------- n-----vpm- v-2aad-p-- rp----gs-- ra----gsf- p--------- rp----ap-- d--------- n-----gsf-
Dz 22:1 G0435 G0080 G2532 G3962 G0191 G3450 G3588 G4314 G5209 G3570 G0627
Dz 22:1 Bracia i ojcowie, słuchajcie, co teraz do was powiem na swoją obronę.
Dz 22:1
Dz 22:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:1
Dz 22:1  Mężczyzn  bracia  i  ojców  Słuchać  teraz  mój  uzasadnienie  przed  ty, wy
Dz 22:1 G0435 G0080 G2532 G3962 G0191 G3568 G3450 G0627 G4314 G5209
Dz 22:2 ἀκούσαντες δὲ ὅτι τῇ Ἑβραΐδι διαλέκτῳ προσεφώνει αὐτοῖς μᾶλλον παρέσχον ἡσυχίαν. καὶ φησίν                                                          
Dz 22:2 a)kou/santes de\ o(/ti tE=| *(ebrai/+di diale/ktO| prosefO/nei au)toi=s ma=llon pare/sCHon E(suCHi/an. kai\ fEsi/n
Dz 22:2 akusantes de hoti tE hebra+idi dialektO prosefOnei autois mallon paresCHon hEsyCHian. kai fEsin
Dz 22:2 v--aapnpm- c--------- c--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- v-3iai-s-- rp----dpm- d--------- v-3aai-p-- n-----asf- c--------- v-3pai-s--
Dz 22:2 G0191 G1161 G3754 G3588 G1446 G1258 G4377 G0846 G3123 G3930 G2271 G2532 G5346
Dz 22:2 Usłyszawszy, że mówi w języku hebrajskim, uciszyli się jeszcze bardziej.
Dz 22:2
Dz 22:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:2
Dz 22:2  Przesłuchanie  zaś  że  powiedział  ich  Żydowski  język  więcej  ustąpiły  ustąpiły  powiedział
Dz 22:2 G0191 G1161 G3754 G4377 G0846 G1446 G1258 G3123 G2271 G3930 G5346
Dz 22:3 Ἐγώ εἰμι ἀνὴρ Ἰουδαῖος, γεγεννημένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιὴλ πεπαιδευμένος κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου, ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ θεοῦ καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστε σήμερον·                
Dz 22:3 *)egO/ ei)mi a)nE\r *)ioudai=os, gegennEme/nos e)n *tarsO=| tE=s *kiliki/as, a)nateTramme/nos de\ e)n tE=| po/lei tau/tE|, para\ tou\s po/das *gamaliE\l pepaideume/nos kata\ a)kri/beian tou= patrO/|ou no/mou, DZElOtE\s u(pa/rCHOn tou= Teou= kaTO\s pa/ntes u(mei=s e)ste sE/meron:
Dz 22:3 egO eimi anEr iudaios, gegennEmenos en tarsO tEs kilikias, anateTrammenos de en tE polei tautE, para tus podas gamaliEl pepaideumenos kata akribeian tu patrOu nomu, DZElOtEs hyparCHOn tu Teu kaTOs pantes hymeis este sEmeron:
Dz 22:3 rp----ns-- v-1pai-s-- n-----nsm- a-----nsm- v--xppnsm- p--------- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- v--xppnsm- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf- p--------- ra----apm- n-----apm- n-----gsm- v--xppnsm- p--------- n-----asf- ra----gsm- a-----gsm- n-----gsm- n-----nsm- v--papnsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- a-----npm- rp----np-- v-2pai-p-- d---------
Dz 22:3 G1473 G1510 G0435 G2453 G1080 G1722 G5019 G3588 G2791 G0397 G1161 G1722 G3588 G4172 G3778 G3844 G3588 G4228 G1059 G3811 G2596 G0195 G3588 G3971 G3551 G2207 G5225 G3588 G2316 G2531 G3956 G5210 G2075 G4594
Dz 22:3 Ja jestem Żydem - mówił - urodzonym w Tarsie w Cylicji. Wychowałem się jednak w tym mieście, u stóp Gamaliela otrzymałem staranne wykształcenie w Prawie ojczystym. Gorliwie służyłem Bogu, jak wy wszyscy dzisiaj służycie.
Dz 22:3
Dz 22:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:3
Dz 22:3  Ja  Żyd  urodzony  w  Stęp  Cylicji  hodowane  w  Sem  Miasto  w  stóp  Gamaliel  dokładnie  dokładnie  nauczania zgodnie z  ojców  Prawo  zwolennik  Bóg  jako  i  wszystko  ty, wy  teraz
Dz 22:3 G1473 G2453 G1080 G1722 G5019 G2791 G0397 G1722 G5026 G4172 G3844 G4228 G1059 G0195 G2596 G3811 G3971 G3551 G2207 G2316 G2531 G2531 G3956 G5210 G4594
Dz 22:4 ὃς ταύτην τὴν ὁδὸν ἐδίωξα ἄχρι θανάτου, δεσμεύων καὶ παραδιδοὺς εἰς φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας,                                                    
Dz 22:4 o(\s tau/tEn tE\n o(do\n e)di/OXa a)/CHri Tana/tou, desmeu/On kai\ paradidou\s ei)s fulaka\s a)/ndras te kai\ gunai=kas,
Dz 22:4 hos tautEn tEn hodon ediOXa aCHri Tanatu, desmeuOn kai paradidus eis fylakas andras te kai gynaikas,
Dz 22:4 rr----nsm- rd----asf- ra----asf- n-----asf- v-1aai-s-- p--------- n-----gsm- v--papnsm- c--------- v--papnsm- p--------- n-----apf- n-----apm- c--------- c--------- n-----apf-
Dz 22:4 G3739 G3778 G3588 G3598 G1377 G0891 G2288 G1195 G2532 G3860 G1519 G5441 G0435 G5037 G2532 G1135
Dz 22:4 Prześladowałem tę drogę, głosując nawet za karą śmierci, wiążąc i wtrącając do więzienia mężczyzn i kobiety,
Dz 22:4
Dz 22:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:4
Dz 22:4  Ja  do  śmierć  pojechaliśmy  to  nauczanie  oprawa  i  zdradę  w  więzienie  i  Mężczyzn  i  Kobiety
Dz 22:4 G3739 G0891 G2288 G1377 G5026 G3598 G1195 G2532 G3860 G1519 G5438 G5037 G0435 G2532 G1135
Dz 22:5 ὡς καὶ ἀρχιερεὺς μαρτυρεῖ μοι καὶ πᾶν τὸ πρεσβυτέριον· παρ᾿ ὧν καὶ ἐπιστολὰς δεξάμενος πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς εἰς Δαμασκὸν ἐπορευόμην ἄξων καὶ τοὺς ἐκεῖσε ὄντας δεδεμένους εἰς Ἰερουσαλὴμ ἵνα τιμωρηθῶσιν.                      
Dz 22:5 O(s kai\ o( a)rCHiereu\s marturei= moi kai\ pa=n to\ presbute/rion: par' O(=n kai\ e)pistola\s deXa/menos pro\s tou\s a)delfou\s ei)s *damasko\n e)poreuo/mEn a)/XOn kai\ tou\s e)kei=se o)/ntas dedeme/nous ei)s *)ierousalE\m i(/na timOrETO=sin.
Dz 22:5 hOs kai ho arCHiereus martyrei moi kai pan to presbyterion: par' On kai epistolas deXamenos pros tus adelfus eis damaskon eporeuomEn aXOn kai tus ekeise ontas dedemenus eis ierusalEm hina timOrETOsin.
Dz 22:5 c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- rp----ds-- c--------- a-----nsn- ra----nsn- n-----nsn- p--------- rr----gpm- d--------- n-----apf- v--ampnsm- p--------- ra----apm- n-----apm- p--------- n-----asf- v-1imi-s-- v--fapnsm- d--------- ra----apm- d--------- v--papapm- v--xppapm- p--------- n-----asf- c--------- v-3aps-p--
Dz 22:5 G5613 G2532 G3588 G0749 G3140 G3427 G2532 G3956 G3588 G4244 G3844 G3739 G2532 G1992 G1209 G4314 G3588 G0080 G1519 G1154 G4198 G0071 G2532 G3588 G1566 G5607 G1210 G1519 G2419 G2443 G5097
Dz 22:5 co może poświadczyć zarówno arcykapłan, jak cała starszyzna. Od nich otrzymałem też listy do braci i udałem się do Damaszku z zamiarem uwięzienia tych, którzy tam byli, i przyprowadzenia do Jerozolimy dla wymierzenia kary.
Dz 22:5
Dz 22:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:5
Dz 22:5  jako  świadek  mnie  arcykapłana  i  wszystko  starszych  z  który  i  listów  przy  do  bracia  w  Damaszek  był  stąd  stąd  prowadzić  w  sieci  w  Jerozolima  w  torturowanie
Dz 22:5 G5613 G3140 G3427 G0749 G2532 G3956 G4244 G3844 G3739 G2532 G1992 G1209 G4314 G0080 G1519 G1154 G4198 G1566 G5607 G0071 G1210 G1210 G1519 G2419 G2443 G5097
Dz 22:6 Ἐγένετο δέ μοι πορευομένῳ καὶ ἐγγίζοντι τῇ Δαμασκῷ περὶ μεσημβρίαν ἐξαίφνης ἐκ τοῦ οὐρανοῦ περιαστράψαι φῶς ἱκανὸν περὶ ἐμέ,                                              
Dz 22:6 *)ege/neto de/ moi poreuome/nO| kai\ e)ggi/DZonti tE=| *damaskO=| peri\ mesEmbri/an e)Xai/fnEs e)k tou= ou)ranou= periastra/PSai fO=s i(kano\n peri\ e)me/,
Dz 22:6 egeneto de moi poreuomenO kai eNgiDZonti tE damaskO peri mesEmbrian eXaifnEs ek tu uranu periastraPSai fOs hikanon peri eme,
Dz 22:6 v-3ami-s-- c--------- rp----ds-- v--pmpdsm- c--------- v--papdsm- ra----dsf- n-----dsf- p--------- n-----asf- d--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--aan---- n-----asn- a-----asn- p--------- rp----as--
Dz 22:6 G1096 G1161 G3427 G4198 G2532 G1448 G3588 G1154 G4012 G3314 G1810 G1537 G3588 G3772 G4015 G5457 G2425 G4012 G1691
Dz 22:6 W drodze, gdy zbliżałem się do Damaszku, nagle około południa otoczyła mnie wielka jasność z nieba.
Dz 22:6
Dz 22:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:6
Dz 22:6  zaś  Ja  był  w  sposób  i  zbliża się  Damaszek  o  południe  nagle  świeciło  mnie  wielki  światło  z  niebo
Dz 22:6 G1161 G3427 G4198 G4198 G4198 G2532 G1448 G1154 G4012 G3314 G1810 G4015 G1691 G2425 G5457 G1537 G3772
Dz 22:7 ἔπεσά τε εἰς τὸ ἔδαφος καὶ ἤκουσα φωνῆς λεγούσης μοι, Σαοὺλ Σαούλ, τί με διώκεις;                                                      
Dz 22:7 e)/pesa/ te ei)s to\ e)/dafos kai\ E)/kousa fOnE=s legou/sEs moi, *saou\l *saou/l, ti/ me diO/keis;
Dz 22:7 epesa te eis to edafos kai Ekusa fOnEs legusEs moi, saul saul, ti me diOkeis;
Dz 22:7 v-1aai-s-- c--------- p--------- ra----asn- n-----asn- c--------- v-1aai-s-- n-----gsf- v--papgsf- rp----ds-- n-----vsm- n-----vsm- ri----asn- rp----as-- v-2pai-s--
Dz 22:7 G4098 G5037 G1519 G3588 G1475 G2532 G0191 G5456 G3004 G3427 G4549 G4549 G5101 G3165 G1377
Dz 22:7 Upadłem na ziemię i posłyszałem głos, który mówił do mnie: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?
Dz 22:7
Dz 22:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:7
Dz 22:7  spadły  w  ziemia  i  słyszałem  głos  powiedzenie  mnie  Saul  Saul  że  prześladować  Mnie
Dz 22:7 G4098 G1519 G1475 G2532 G0191 G5456 G3004 G3427 G4549 G4549 G5101 G1377 G3165
Dz 22:8 ἐγὼ δὲ ἀπεκρίθην, Τίς εἶ, κύριε; εἶπέν τε πρός με, Ἐγώ εἰμι Ἰησοῦς Ναζωραῖος ὃν σὺ διώκεις.                                                
Dz 22:8 e)gO\ de\ a)pekri/TEn, *ti/s ei)=, ku/rie; ei)=pe/n te pro/s me, *)egO/ ei)mi *)iEsou=s o( *naDZOrai=os o(\n su\ diO/keis.
Dz 22:8 egO de apekriTEn, tis ei, kyrie; eipen te pros me, egO eimi iEsus ho naDZOraios hon sy diOkeis.
Dz 22:8 rp----ns-- c--------- v-1api-s-- ri----nsm- v-2pai-s-- n-----vsm- v-3aai-s-- c--------- p--------- rp----as-- rp----ns-- v-1pai-s-- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rr----asm- rp----ns-- v-2pai-s--
Dz 22:8 G1473 G1161 G0611 G5101 G1488 G2962 G2036 G5037 G4314 G3165 G1473 G1510 G2424 G3588 G3480 G3739 G4771 G1377
Dz 22:8 Kto jesteś, Panie? odpowiedziałem. Rzekł do mnie: Ja jestem Jezus Nazarejczyk, którego ty prześladujesz.
Dz 22:8
Dz 22:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:8
Dz 22:8  Ja  odpowiedzi  kto  ty, wy  Władca  powiedział  mnie  Ja  Jezus  Nazaretu  Kogo  ty, wy  prześladować
Dz 22:8 G1473 G0611 G5101 G1488 G2962 G2036 G3165 G1473 G2424 G3480 G3739 G4771 G1377
Dz 22:9 οἱ δὲ σὺν ἐμοὶ ὄντες τὸ μὲν φῶς ἐθεάσαντο τὴν δὲ φωνὴν οὐκ ἤκουσαν τοῦ λαλοῦντός μοι.                                                  
Dz 22:9 oi( de\ su\n e)moi\ o)/ntes to\ me\n fO=s e)Tea/santo tE\n de\ fOnE\n ou)k E)/kousan tou= lalou=nto/s moi.
Dz 22:9 hoi de syn emoi ontes to men fOs eTeasanto tEn de fOnEn uk Ekusan tu laluntos moi.
Dz 22:9 ra----npm- c--------- p--------- rp----ds-- v--papnpm- ra----asn- c--------- n-----asn- v-3ami-p-- ra----asf- c--------- n-----asf- d--------- v-3aai-p-- ra----gsm- v--papgsm- rp----ds--
Dz 22:9 G3588 G1161 G4862 G1698 G5607 G3588 G3303 G5457 G2300 G3588 G1161 G5456 G3756 G0191 G3588 G2980 G3427
Dz 22:9 Towarzysze zaś moi widzieli światło, ale głosu, który do mnie mówił, nie słyszeli.
Dz 22:9
Dz 22:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:9
Dz 22:9  Były  zaś  z  Ja  światło  online  i  przyszedł  strach  ale  głosowanie  Mówił  mnie  nie  słyszałem
Dz 22:9 G5607 G1161 G4862 G1698 G5457 G2300 G2532 G1096 G1719 G1161 G5456 G2980 G3427 G3756 G0191
Dz 22:10 εἶπον δέ, Τί ποιήσω, κύριε; δὲ κύριος εἶπεν πρός με, Ἀναστὰς πορεύου εἰς Δαμασκόν, κἀκεῖ σοι λαληθήσεται περὶ πάντων ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι.                                    
Dz 22:10 ei)=pon de/, *ti/ poiE/sO, ku/rie; o( de\ ku/rios ei)=pen pro/s me, *)anasta\s poreu/ou ei)s *damasko/n, ka)kei= soi lalETE/setai peri\ pa/ntOn O(=n te/taktai/ soi poiE=sai.
Dz 22:10 eipon de, ti poiEsO, kyrie; ho de kyrios eipen pros me, anastas poreuu eis damaskon, kakei soi lalETEsetai peri pantOn hOn tetaktai soi poiEsai.
Dz 22:10 v-1aai-s-- c--------- ri----asn- v-1aas-s-- n-----vsm- ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- rp----as-- v--aapnsm- v-2pmd-s-- p--------- n-----asf- c--------- rp----ds-- v-3fpi-s-- p--------- a-----gpn- rr----gpn- v-3xpi-s-- rp----ds-- v--aan----
Dz 22:10 G2036 G1161 G5101 G4160 G2962 G3588 G1161 G2962 G2036 G4314 G3165 G0450 G4198 G1519 G1154 G2546 G4671 G2980 G4012 G3956 G3739 G5021 G4671 G4160
Dz 22:10 Powiedziałem więc: Co mam czynić, Panie? A Pan powiedział do mnie: Wstań, idź do Damaszku, tam ci powiedzą wszystko, co masz czynić.
Dz 22:10
Dz 22:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:10
Dz 22:10  Następnie  powiedział  Władca  że  do  Władca  zaś  powiedział  mnie  Powstać  Iść  w  Damaszek  tam  powiedział  będzie  wszystko  że  przydzielony  ty, wy  do
Dz 22:10 G1161 G2036 G2962 G5101 G4160 G2962 G1161 G2036 G3165 G0450 G4198 G1519 G1154 G2546 G2980 G2980 G3956 G3739 G5021 G4671 G4160
Dz 22:11 ὡς δὲ οὐκ ἐνέβλεπον ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ φωτὸς ἐκείνου, χειραγωγούμενος ὑπὸ τῶν συνόντων μοι ἦλθον εἰς Δαμασκόν.                                                
Dz 22:11 O(s de\ ou)k e)ne/blepon a)po\ tE=s do/XEs tou= fOto\s e)kei/nou, CHeiragOgou/menos u(po\ tO=n suno/ntOn moi E)=lTon ei)s *damasko/n.
Dz 22:11 hOs de uk eneblepon apo tEs doXEs tu fOtos ekeinu, CHeiragOgumenos hypo tOn synontOn moi ElTon eis damaskon.
Dz 22:11 c--------- c--------- d--------- v-1iai-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn- rd----gsn- v--pppnsm- p--------- ra----gpm- v--papgpm- rp----ds-- v-1aai-s-- p--------- n-----asf-
Dz 22:11 G5613 G1161 G3756 G1689 G0575 G3588 G1391 G3588 G5457 G1565 G5496 G5259 G3588 G4895 G3427 G2064 G1519 G1154
Dz 22:11 Ponieważ zaniewidziałem od blasku owego światła, przyszedłem do Damaszku prowadzony za rękę przez moich towarzyszy.
Dz 22:11
Dz 22:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:11
Dz 22:11 A  jako  z  Sława  światło  dodanie  lanie  lanie  widok  widok  dawny  Ja  dla  ręka  doprowadziły  w  Damaszek
Dz 22:11 G1161 G5613 G0575 G1391 G5457 G1565 G1689 G3756 G1689 G3756 G4895 G3427 G5496 G5496 G5496 G1519 G1154
Dz 22:12 Ἁνανίας δέ τις, ἀνὴρ εὐλαβὴς κατὰ τὸν νόμον, μαρτυρούμενος ὑπὸ πάντων τῶν κατοικούντων Ἰουδαίων,                                                        
Dz 22:12 *(anani/as de/ tis, a)nE\r eu)labE\s kata\ to\n no/mon, marturou/menos u(po\ pa/ntOn tO=n katoikou/ntOn *)ioudai/On,
Dz 22:12 hananias de tis, anEr eulabEs kata ton nomon, martyrumenos hypo pantOn tOn katoikuntOn iudaiOn,
Dz 22:12 n-----nsm- c--------- ri----nsm- n-----nsm- a-----nsm- p--------- ra----asm- n-----asm- v--pppnsm- p--------- a-----gpm- ra----gpm- v--papgpm- a-----gpm-
Dz 22:12 G0367 G1161 G5100 G0435 G2126 G2596 G3588 G3551 G3140 G5259 G3956 G3588 G2730 G2453
Dz 22:12 Niejaki Ananiasz, człowiek przestrzegający wiernie Prawa, o którym wszyscy tamtejsi Żydzi wydawali dobre świadectwo,
Dz 22:12
Dz 22:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:12
Dz 22:12  Ktoś  Ananiasz  mąż  pobożny  na  prawo  o przez  wszystko  Żydów  życie
Dz 22:12 G5100 G0367 G0435 G2152 G2596 G3551 G3140 G3956 G2453 G2730
Dz 22:13 ἐλθὼν πρός με καὶ ἐπιστὰς εἶπέν μοι, Σαοὺλ ἀδελφέ, ἀνάβλεψον· κἀγὼ αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἀνέβλεψα εἰς αὐτόν.                                                  
Dz 22:13 e)lTO\n pro/s me kai\ e)pista\s ei)=pe/n moi, *saou\l a)delfe/, a)na/blePSon: ka)gO\ au)tE=| tE=| O(/ra| a)ne/blePSa ei)s au)to/n.
Dz 22:13 elTOn pros me kai epistas eipen moi, saul adelfe, anablePSon: kagO autE tE hOra aneblePSa eis auton.
Dz 22:13 v--aapnsm- p--------- rp----as-- c--------- v--aapnsm- v-3aai-s-- rp----ds-- n-----vsm- n-----vsm- v-2aad-s-- c--------- rp----dsf- ra----dsf- n-----dsf- v-1aai-s-- p--------- rp----asm-
Dz 22:13 G2064 G4314 G3165 G2532 G2186 G2036 G3427 G4549 G0080 G0308 G2504 G0846 G3588 G5610 G0308 G1519 G0846
Dz 22:13 przyszedł, przystąpił do mnie i powiedział: Szawle, bracie, przejrzyj! W tejże chwili spojrzałem na niego,
Dz 22:13
Dz 22:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:13
Dz 22:13  przyjść  do  mnie  i  będzie  powiedział  mnie  brat  Saul  otrzymasz widok  I  Ja  natychmiast  natychmiast  widziałem  jego
Dz 22:13 G2064 G4314 G3165 G2532 G2186 G2036 G3427 G0080 G4549 G0308 G2504 G2504 G0846 G5610 G0308 G0846
Dz 22:14 δὲ εἶπεν, θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν προεχειρίσατό σε γνῶναι τὸ θέλημα αὐτοῦ καὶ ἰδεῖν τὸν δίκαιον καὶ ἀκοῦσαι φωνὴν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ,                                  
Dz 22:14 o( de\ ei)=pen, *(o Teo\s tO=n pate/rOn E(mO=n proeCHeiri/sato/ se gnO=nai to\ Te/lEma au)tou= kai\ i)dei=n to\n di/kaion kai\ a)kou=sai fOnE\n e)k tou= sto/matos au)tou=,
Dz 22:14 ho de eipen, ho Teos tOn paterOn hEmOn proeCHeirisato se gnOnai to TelEma autu kai idein ton dikaion kai akusai fOnEn ek tu stomatos autu,
Dz 22:14 ra----nsm- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpm- n-----gpm- rp----gp-- v-3ami-s-- rp----as-- v--aan---- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- c--------- v--aan---- ra----asm- a-----asm- c--------- v--aan---- n-----asf- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm-
Dz 22:14 G3588 G1161 G2036 G3588 G2316 G3588 G3962 G2257 G4400 G4571 G1097 G3588 G2307 G0846 G2532 G1492 G3588 G1342 G2532 G0191 G5456 G1537 G3588 G4750 G0846
Dz 22:14 on zaś powiedział: Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał Jego wolę i ujrzał Sprawiedliwego i Jego własny głos usłyszał.
Dz 22:14
Dz 22:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:14
Dz 22:14  zaś  powiedział  Bóg  ojców  nasz  wybrał  ty, wy  dowiedziałem się  będzie  Jego  widziałem  Sprawiedliwy  i  słyszałem  głos  z  usta  Jego
Dz 22:14 G1161 G2036 G2316 G3962 G2257 G4400 G4571 G1097 G2307 G0846 G1492 G1342 G2532 G0191 G5456 G1537 G4750 G0846
Dz 22:15 ὅτι ἔσῃ μάρτυς αὐτῷ πρὸς πάντας ἀνθρώπους ὧν ἑώρακας καὶ ἤκουσας.                                                              
Dz 22:15 o(/ti e)/sE| ma/rtus au)tO=| pro\s pa/ntas a)nTrO/pous O(=n e(O/rakas kai\ E)/kousas.
Dz 22:15 hoti esE martys autO pros pantas anTrOpus hOn heOrakas kai Ekusas.
Dz 22:15 c--------- v-2fmi-s-- n-----nsm- rp----dsm- p--------- a-----apm- n-----apm- rr----gpn- v-2xai-s-- c--------- v-2aai-s--
Dz 22:15 G3754 G2071 G3144 G0846 G4314 G3956 G0444 G3739 G3708 G2532 G0191
Dz 22:15 Bo wobec wszystkich ludzi będziesz świadczył o tym, co widziałeś i słyszałeś.
Dz 22:15
Dz 22:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:15
Dz 22:15  że  będzie  Go  świadek  przed  wszystko  osoby  że  online  i  słyszałem
Dz 22:15 G3754 G2071 G0846 G3144 G4314 G3956 G0444 G3739 G3708 G2532 G0191
Dz 22:16 καὶ νῦν τί μέλλεις; ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα αὐτοῦ.                                                      
Dz 22:16 kai\ nu=n ti/ me/lleis; a)nasta\s ba/ptisai kai\ a)po/lousai ta\s a(marti/as sou e)pikalesa/menos to\ o)/noma au)tou=.
Dz 22:16 kai nyn ti melleis; anastas baptisai kai apolusai tas hamartias su epikalesamenos to onoma autu.
Dz 22:16 c--------- d--------- ri----asn- v-2pai-s-- v--aapnsm- v-2amd-s-- c--------- v-2amd-s-- ra----apf- n-----apf- rp----gs-- v--ampnsm- ra----asn- n-----asn- rp----gsm-
Dz 22:16 G2532 G3568 G5101 G3195 G0450 G0907 G2532 G0628 G3588 G0266 G4675 G1941 G3588 G3686 G0846
Dz 22:16 Dlaczego teraz zwlekasz? Ochrzcij się i obmyj z twoich grzechów, wzywając Jego imienia!
Dz 22:16
Dz 22:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:16
Dz 22:16  Tak  Tak  że  smolisty  Powstać  chrzest  i  myć  grzech  twój  powołanie  nazwa  Władca
Dz 22:16 G2532 G3568 G5101 G3195 G0450 G0907 G2532 G0628 G0266 G4675 G1941 G3686 G2962
Dz 22:17 Ἐγένετο δέ μοι ὑποστρέψαντι εἰς Ἰερουσαλὴμ καὶ προσευχομένου μου ἐν τῷ ἱερῷ γενέσθαι με ἐν ἐκστάσει                                                    
Dz 22:17 *)ege/neto de/ moi u(postre/PSanti ei)s *)ierousalE\m kai\ proseuCHome/nou mou e)n tO=| i(erO=| gene/sTai me e)n e)ksta/sei
Dz 22:17 egeneto de moi hypostrePSanti eis ierusalEm kai proseuCHomenu mu en tO hierO genesTai me en ekstasei
Dz 22:17 v-3ami-s-- c--------- rp----ds-- v--aapdsm- p--------- n-----asf- c--------- v--pmpgsm- rp----gs-- p--------- ra----dsn- a-----dsn- v--amn---- rp----as-- p--------- n-----dsf-
Dz 22:17 G1096 G1161 G3427 G5290 G1519 G2419 G2532 G4336 G3450 G1722 G3588 G2411 G1096 G3165 G1722 G1611
Dz 22:17 A gdy wróciłem do Jerozolimy i modliłem się w świątyni, wpadłem w zachwycenie.
Dz 22:17
Dz 22:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:17
Dz 22:17  zaś  Ja  zwróciło  w  Jerozolima  i  modlił się  w  Świątynia  przyjść  Ja  w  delirium
Dz 22:17 G1161 G3427 G5290 G1519 G2419 G2532 G4336 G1722 G2411 G1096 G3165 G1722 G1611
Dz 22:18 καὶ ἰδεῖν αὐτὸν λέγοντά μοι, Σπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει ἐξ Ἰερουσαλήμ, διότι οὐ παραδέξονταί σου μαρτυρίαν περὶ ἐμοῦ.                                              
Dz 22:18 kai\ i)dei=n au)to\n le/gonta/ moi, *speu=son kai\ e)/XelTe e)n ta/CHei e)X *)ierousalE/m, dio/ti ou) parade/Xontai/ sou marturi/an peri\ e)mou=.
Dz 22:18 kai idein auton legonta moi, speuson kai eXelTe en taCHei eX ierusalEm, dioti u paradeXontai su martyrian peri emu.
Dz 22:18 c--------- v--aan---- rp----asm- v--papasm- rp----ds-- v-2aad-s-- c--------- v-2aad-s-- p--------- n-----dsn- p--------- n-----gsf- c--------- d--------- v-3fmi-p-- rp----gs-- n-----asf- p--------- rp----gs--
Dz 22:18 G2532 G1492 G0846 G3004 G3427 G4692 G2532 G1831 G1722 G5034 G1537 G2419 G1360 G3756 G3858 G4675 G3141 G4012 G1700
Dz 22:18 Ujrzałem Go: Spiesz się i szybko opuść Jerozolimę - powiedział do mnie - gdyż nie przyjmą twego świadectwa o Mnie.
Dz 22:18
Dz 22:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:18
Dz 22:18  i  widziałem  Jego  powiedział  mnie  pośpiech  i  Odstąpić  raczej  raczej  z  Jerozolima  że  nie  będzie  twój  dowód  o  Mnie
Dz 22:18 G2532 G1492 G0846 G3004 G3427 G4692 G2532 G1831 G1722 G5034 G1537 G2419 G1360 G3756 G3858 G4675 G3141 G4012 G1700
Dz 22:19 κἀγὼ εἶπον, Κύριε, αὐτοὶ ἐπίστανται ὅτι ἐγὼ ἤμην φυλακίζων καὶ δέρων κατὰ τὰς συναγωγὰς τοὺς πιστεύοντας ἐπὶ σέ·                                                
Dz 22:19 ka)gO\ ei)=pon, *ku/rie, au)toi\ e)pi/stantai o(/ti e)gO\ E)/mEn fulaki/DZOn kai\ de/rOn kata\ ta\s sunagOga\s tou\s pisteu/ontas e)pi\ se/:
Dz 22:19 kagO eipon, kyrie, autoi epistantai hoti egO EmEn fylakiDZOn kai derOn kata tas synagOgas tus pisteuontas epi se:
Dz 22:19 c--------- v-1aai-s-- n-----vsm- rp----npm- v-3pmi-p-- c--------- rp----ns-- v-1imi-s-- v--papnsm- c--------- v--papnsm- p--------- ra----apf- n-----apf- ra----apm- v--papapm- p--------- rp----as--
Dz 22:19 G2504 G2036 G2962 G0846 G1987 G3754 G1473 G2252 G5439 G2532 G1194 G2596 G3588 G4864 G3588 G4100 G1909 G4571
Dz 22:19 A ja odpowiedziałem: Panie, oni wiedzą, że zamykałem w więzieniach tych, którzy wierzą w Ciebie, i biczowałem w synagogach,
Dz 22:19
Dz 22:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:19
Dz 22:19  Ja  powiedział  Władca  ich  znany  że  Ja  wiernych  w  ty, wy  zawartej  zawartej  w  więzienie  i  bić  w  synagogi
Dz 22:19 G2504 G2036 G2962 G0846 G1987 G3754 G1473 G4100 G1909 G4571 G2252 G5439 G5439 G5439 G2532 G1194 G2596 G4864
Dz 22:20 καὶ ὅτε ἐξεχύννετο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ μάρτυρός σου, καὶ αὐτὸς ἤμην ἐφεστὼς καὶ συνευδοκῶν καὶ φυλάσσων τὰ ἱμάτια τῶν ἀναιρούντων αὐτόν.                                        
Dz 22:20 kai\ o(/te e)XeCHu/nneto to\ ai(=ma *stefa/nou tou= ma/rturo/s sou, kai\ au)to\s E)/mEn e)festO\s kai\ suneudokO=n kai\ fula/ssOn ta\ i(ma/tia tO=n a)nairou/ntOn au)to/n.
Dz 22:20 kai hote eXeCHynneto to haima stefanu tu martyros su, kai autos EmEn efestOs kai syneudokOn kai fylassOn ta himatia tOn anairuntOn auton.
Dz 22:20 c--------- c--------- v-3ipi-s-- ra----nsn- n-----nsn- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- d--------- rp----nsm- v-1imi-s-- v--xapnsm- c--------- v--papnsm- c--------- v--papnsm- ra----apn- n-----apn- ra----gpm- v--papgpm- rp----asm-
Dz 22:20 G2532 G3753 G1632 G3588 G0129 G4736 G3588 G3144 G4675 G2532 G0846 G2252 G2186 G2532 G4909 G2532 G5442 G3588 G2440 G3588 G0337 G0846
Dz 22:20 a kiedy przelewano krew Szczepana, Twego świadka, byłem przy tym i zgadzałem się, i pilnowałem szat jego zabójców.
Dz 22:20
Dz 22:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:20
Dz 22:20  i  kiedy  rzucić  krew  Stefan  świadek  Twój  Ja  był  był  zatwierdzony  morderstwo  jego  i  przechowywane  Odzież  im, że zabił  jego
Dz 22:20 G2532 G3753 G1632 G0129 G4736 G3144 G4675 G0846 G2186 G2252 G4909 G0336 G0846 G2532 G5442 G2440 G0337 G0846
Dz 22:21 καὶ εἶπεν πρός με, Πορεύου, ὅτι ἐγὼ εἰς ἔθνη μακρὰν ἐξαποστελῶ σε.                                                            
Dz 22:21 kai\ ei)=pen pro/s me, *poreu/ou, o(/ti e)gO\ ei)s e)/TnE makra\n e)XapostelO= se.
Dz 22:21 kai eipen pros me, poreuu, hoti egO eis eTnE makran eXapostelO se.
Dz 22:21 c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----as-- v-2pmd-s-- c--------- rp----ns-- p--------- n-----apn- a-----asf- v-1fai-s-- rp----as--
Dz 22:21 G2532 G2036 G4314 G3165 G4198 G3754 G1473 G1519 G1484 G3112 G1821 G4571
Dz 22:21 Idź - powiedział do mnie - bo Ja cię poślę daleko, do pogan.
Dz 22:21
Dz 22:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:21
Dz 22:21  I  powiedział  mnie  Iść  Ja  wysłać  ty, wy  daleko  do  Pogan
Dz 22:21 G2532 G2036 G3165 G4198 G1473 G1821 G4571 G3112 G1519 G1484
Dz 22:22 Ἤκουον δὲ αὐτοῦ ἄχρι τούτου τοῦ λόγου καὶ ἐπῆραν τὴν φωνὴν αὐτῶν λέγοντες, Αἶρε ἀπὸ τῆς γῆς τὸν τοιοῦτον, οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῆν.                                    
Dz 22:22 *)/Ekouon de\ au)tou= a)/CHri tou/tou tou= lo/gou kai\ e)pE=ran tE\n fOnE\n au)tO=n le/gontes, *ai)=re a)po\ tE=s gE=s to\n toiou=ton, ou) ga\r kaTE=ken au)to\n DZE=n.
Dz 22:22 Ekuon de autu aCHri tutu tu logu kai epEran tEn fOnEn autOn legontes, aire apo tEs gEs ton toiuton, u gar kaTEken auton DZEn.
Dz 22:22 v-3iai-p-- c--------- rp----gsm- p--------- rd----gsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3aai-p-- ra----asf- n-----asf- rp----gpm- v--papnpm- v-2pad-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----asm- rd----asm- d--------- c--------- v-3iai-s-- rp----asm- v--pan----
Dz 22:22 G0191 G1161 G0846 G0891 G5127 G3588 G3056 G2532 G1869 G3588 G5456 G0846 G3004 G0142 G0575 G3588 G1093 G3588 G5108 G3756 G1063 G2520 G0846 G2198
Dz 22:22 Słuchali go aż do tych słów. Potem krzyknęli: Precz z ziemi z takim, nie godzi się bowiem, aby on żył!
Dz 22:22
Dz 22:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:22
Dz 22:22  Do  to  słowa  słuchać  jego  i  podniesiony  płakać  mówi  Będziesz  z  Ziemia  taki  dla  go  nie  powinien  na żywo
Dz 22:22 G0891 G5127 G3056 G0191 G0846 G2532 G1869 G5456 G3004 G0142 G0575 G1093 G5108 G1063 G0846 G3756 G2520 G2198
Dz 22:23 κραυγαζόντων τε αὐτῶν καὶ ῥιπτούντων τὰ ἱμάτια καὶ κονιορτὸν βαλλόντων εἰς τὸν ἀέρα,                                                          
Dz 22:23 kraugaDZo/ntOn te au)tO=n kai\ r(iptou/ntOn ta\ i(ma/tia kai\ koniorto\n ballo/ntOn ei)s to\n a)e/ra,
Dz 22:23 kraugaDZontOn te autOn kai riptuntOn ta himatia kai koniorton ballontOn eis ton aera,
Dz 22:23 v--papgpm- c--------- rp----gpm- c--------- v--papgpm- ra----apn- n-----apn- c--------- n-----asm- v--papgpm- p--------- ra----asm- n-----asm-
Dz 22:23 G2905 G5037 G0846 G2532 G4495 G3588 G2440 G2532 G2868 G0906 G1519 G3588 G0109
Dz 22:23 Kiedy oni krzyczeli i zrzucali szaty, i piaskiem ciskali w powietrze,
Dz 22:23
Dz 22:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:23
Dz 22:23  tak  krzyczeć  migać  Odzież  i  rzucanie  pył  w  powietrze
Dz 22:23 G1161 G2905 G4495 G2440 G2532 G0906 G2868 G1519 G0109
Dz 22:24 ἐκέλευσεν χιλίαρχος εἰσάγεσθαι αὐτὸν εἰς τὴν παρεμβολήν, εἴπας μάστιξιν ἀνετάζεσθαι αὐτὸν ἵνα ἐπιγνῷ δι᾿ ἣν αἰτίαν οὕτως ἐπεφώνουν αὐτῷ.                                            
Dz 22:24 e)ke/leusen o( CHili/arCHos ei)sa/gesTai au)to\n ei)s tE\n parembolE/n, ei)/pas ma/stiXin a)neta/DZesTai au)to\n i(/na e)pignO=| di' E(\n ai)ti/an ou(/tOs e)pefO/noun au)tO=|.
Dz 22:24 ekeleusen ho CHiliarCHos eisagesTai auton eis tEn parembolEn, eipas mastiXin anetaDZesTai auton hina epignO di' En aitian hutOs epefOnun autO.
Dz 22:24 v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v--ppn---- rp----asm- p--------- ra----asf- n-----asf- v--aapnsm- n-----dpf- v--ppn---- rp----asm- c--------- v-3aas-s-- p--------- rr----asf- n-----asf- d--------- v-3iai-p-- rp----dsm-
Dz 22:24 G2753 G3588 G5506 G1521 G0846 G1519 G3588 G3925 G2036 G3148 G0426 G0846 G2443 G1921 G1223 G3739 G0156 G3779 G2019 G0846
Dz 22:24 trybun rozkazał wprowadzić go do twierdzy i biczowaniem wydobyć zeznanie, aby się dowiedzieć, dlaczego tak przeciwko niemu krzyczeli.
Dz 22:24
Dz 22:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:24
Dz 22:24  kapitan  rozkazał  wpisać  jego  w  twierdza  zamówienia  skarcić  skarcić  jego  że  uczyć się  na  co  powód  tak  krzyczeć  v.  to
Dz 22:24 G5506 G2753 G0071 G0846 G1519 G3925 G2036 G0426 G3148 G0846 G2443 G1921 G1223 G3739 G0156 G3779 G2019 G2019 G0846
Dz 22:25 ὡς δὲ προέτειναν αὐτὸν τοῖς ἱμᾶσιν εἶπεν πρὸς τὸν ἑστῶτα ἑκατόνταρχον Παῦλος, Εἰ ἄνθρωπον Ῥωμαῖον καὶ ἀκατάκριτον ἔξεστιν ὑμῖν μαστίζειν;                                          
Dz 22:25 O(s de\ proe/teinan au)to\n toi=s i(ma=sin ei)=pen pro\s to\n e(stO=ta e(kato/ntarCHon o( *pau=los, *ei) a)/nTrOpon *(rOmai=on kai\ a)kata/kriton e)/Xestin u(mi=n masti/DZein;
Dz 22:25 hOs de proeteinan auton tois himasin eipen pros ton hestOta hekatontarCHon ho paulos, ei anTrOpon rOmaion kai akatakriton eXestin hymin mastiDZein;
Dz 22:25 c--------- c--------- v-3aai-p-- rp----asm- ra----dpm- n-----dpm- v-3aai-s-- p--------- ra----asm- v--xapasm- n-----asm- ra----nsm- n-----nsm- x--------- n-----asm- a-----asm- c--------- a-----asm- v-3pai-s-- rp----dp-- v--pan----
Dz 22:25 G5613 G1161 G4385 G0846 G3588 G2438 G2036 G4314 G3588 G2476 G1543 G3588 G3972 G1487 G0444 G4514 G2532 G0178 G1832 G5213 G3147
Dz 22:25 Czy wolno wam biczować obywatela rzymskiego? I to bez sądu? - odezwał się Paweł do stojącego obok setnika, gdy go związano rzemieniem.
Dz 22:25
Dz 22:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:25
Dz 22:25  Ale  kiedy  naciągnięty  jego  Pasy  Paul  powiedział  stojący  centurion  naprawdę  ty, wy  dozwolony  skarcić  Rzym  obywatel  i  bez  statków
Dz 22:25 G1161 G5613 G4385 G0846 G2438 G3972 G2036 G2476 G1543 G1487 G5213 G1832 G3147 G4514 G0444 G2532 G0178 G0178
Dz 22:26 ἀκούσας δὲ ἑκατοντάρχης προσελθὼν τῷ χιλιάρχῳ ἀπήγγειλεν λέγων, Τί μέλλεις ποιεῖν; γὰρ ἄνθρωπος οὗτος Ῥωμαῖός ἐστιν.                                                
Dz 22:26 a)kou/sas de\ o( e(katonta/rCHEs proselTO\n tO=| CHilia/rCHO| a)pE/ggeilen le/gOn, *ti/ me/lleis poiei=n; o( ga\r a)/nTrOpos ou(=tos *(rOmai=o/s e)stin.
Dz 22:26 akusas de ho hekatontarCHEs proselTOn tO CHiliarCHO apENgeilen legOn, ti melleis poiein; ho gar anTrOpos hutos rOmaios estin.
Dz 22:26 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v--aapnsm- ra----dsm- n-----dsm- v-3aai-s-- v--papnsm- ri----asn- v-2pai-s-- v--pan---- ra----nsm- c--------- n-----nsm- rd----nsm- a-----nsm- v-3pai-s--
Dz 22:26 G0191 G1161 G3588 G1543 G4334 G3588 G5506 G0518 G3004 G5101 G3195 G4160 G3588 G1063 G0444 G3778 G4514 G2076
Dz 22:26 Usłyszawszy to, setnik poszedł do trybuna i powiedział mu: Co chcesz robić? Bo ten człowiek jest Rzymianinem.
Dz 22:26
Dz 22:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:26
Dz 22:26  Przesłuchanie  centurion  zbliżył  zgłaszane  kapitan  mówi  wygląd  że  potrzeba  do  to  człowiek  Rzymski
Dz 22:26 G0191 G1543 G4334 G0518 G5506 G3004 G3708 G5101 G3195 G4160 G3778 G0444 G4514
Dz 22:27 προσελθὼν δὲ χιλίαρχος εἶπεν αὐτῷ, Λέγε μοι, σὺ Ῥωμαῖος εἶ; δὲ ἔφη, Ναί.                                                      
Dz 22:27 proselTO\n de\ o( CHili/arCHos ei)=pen au)tO=|, *le/ge moi, su\ *(rOmai=os ei)=; o( de\ e)/fE, *nai/.
Dz 22:27 proselTOn de ho CHiliarCHos eipen autO, lege moi, sy rOmaios ei; ho de efE, nai.
Dz 22:27 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----dsm- v-2pad-s-- rp----ds-- rp----ns-- a-----nsm- v-2pai-s-- ra----nsm- c--------- v-3iai-s-- x---------
Dz 22:27 G4334 G1161 G3588 G5506 G2036 G0846 G3004 G3427 G4771 G4514 G1488 G3588 G1161 G5346 G3483
Dz 22:27 Trybun przyszedł i zapytał go: Powiedz mi, czy ty jesteś Rzymianinem? A on odpowiedział: Tak.
Dz 22:27
Dz 22:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:27
Dz 22:27  Następnie  kapitan  będzie  to  powiedział  powiedzieć  mnie  ty, wy  Rzymski  powiedział  tak
Dz 22:27 G1161 G5506 G4334 G0846 G2036 G3004 G3427 G4771 G4514 G5346 G3483
Dz 22:28 ἀπεκρίθη δὲ χιλίαρχος, Ἐγὼ πολλοῦ κεφαλαίου τὴν πολιτείαν ταύτην ἐκτησάμην. δὲ Παῦλος ἔφη, Ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννημαι.                                              
Dz 22:28 a)pekri/TE de\ o( CHili/arCHos, *)egO\ pollou= kefalai/ou tE\n politei/an tau/tEn e)ktEsa/mEn. o( de\ *pau=los e)/fE, *)egO\ de\ kai\ gege/nnEmai.
Dz 22:28 apekriTE de ho CHiliarCHos, egO pollu kefalaiu tEn politeian tautEn ektEsamEn. ho de paulos efE, egO de kai gegennEmai.
Dz 22:28 v-3api-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----ns-- a-----gsn- n-----gsn- ra----asf- n-----asf- rd----asf- v-1ami-s-- ra----nsm- c--------- n-----nsm- v-3iai-s-- rp----ns-- c--------- d--------- v-1xpi-s--
Dz 22:28 G0611 G1161 G3588 G5506 G1473 G4183 G2774 G3588 G4174 G3778 G2932 G3588 G1161 G3972 G5346 G1473 G1161 G2532 G1080
Dz 22:28 Ja za wielką sumę nabyłem to obywatelstwo - odrzekł trybun. A Paweł powiedział: A ja mam je od urodzenia.
Dz 22:28
Dz 22:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:28
Dz 22:28  Kapitan  odpowiedzi  Ja  duży  pieniądze  nabyty  to  obywatelstwo  Paul  zaś  powiedział  i  Ja  i  urodzony
Dz 22:28 G5506 G0611 G1473 G4183 G2774 G2932 G5026 G4174 G3972 G1161 G5346 G1161 G1473 G2532 G1080
Dz 22:29 εὐθέως οὖν ἀπέστησαν ἀπ᾿ αὐτοῦ οἱ μέλλοντες αὐτὸν ἀνετάζειν· καὶ χιλίαρχος δὲ ἐφοβήθη ἐπιγνοὺς ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν καὶ ὅτι αὐτὸν ἦν δεδεκώς.                                      
Dz 22:29 eu)Te/Os ou)=n a)pe/stEsan a)p' au)tou= oi( me/llontes au)to\n a)neta/DZein: kai\ o( CHili/arCHos de\ e)fobE/TE e)pignou\s o(/ti *(rOmai=o/s e)stin kai\ o(/ti au)to\n E)=n dedekO/s.
Dz 22:29 euTeOs un apestEsan ap' autu hoi mellontes auton anetaDZein: kai ho CHiliarCHos de efobETE epignus hoti rOmaios estin kai hoti auton En dedekOs.
Dz 22:29 d--------- c--------- v-3aai-p-- p--------- rp----gsm- ra----npm- v--papnpm- rp----asm- v--pan---- d--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3api-s-- v--aapnsm- c--------- a-----nsm- v-3pai-s-- c--------- c--------- rp----asm- v-3iai-s-- v--xapnsm-
Dz 22:29 G2112 G3767 G0868 G0575 G0846 G3588 G3195 G0846 G0426 G2532 G3588 G5506 G1161 G5399 G1921 G3754 G4514 G2076 G2532 G3754 G0846 G2258 G1210
Dz 22:29 Natychmiast też odstąpili od niego ci, co go mieli badać. Dowiedziawszy się, że jest Rzymianinem, trybun przestraszył się, że kazał go związać.
Dz 22:29
Dz 22:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:29
Dz 22:29  Następnie  natychmiast  wycofał się  z  to  którzy chcieli  torturowanie  jego A  kapitan  nauka  że  Rzymski  przestraszony  że  połączony  połączony  jego
Dz 22:29 G3767 G2112 G0868 G0575 G0846 G3195 G0426 G0846 G1161 G5506 G1921 G3754 G4514 G5399 G3754 G1210 G2258 G0846
Dz 22:30 Τῇ δὲ ἐπαύριον βουλόμενος γνῶναι τὸ ἀσφαλὲς τὸ τί κατηγορεῖται ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων ἔλυσεν αὐτόν, καὶ ἐκέλευσεν συνελθεῖν τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ πᾶν τὸ συνέδριον, καὶ καταγαγὼν τὸν Παῦλον ἔστησεν εἰς αὐτούς.                      
Dz 22:30 *tE=| de\ e)pau/rion boulo/menos gnO=nai to\ a)sfale\s to\ ti/ katEgorei=tai u(po\ tO=n *)ioudai/On e)/lusen au)to/n, kai\ e)ke/leusen sunelTei=n tou\s a)rCHierei=s kai\ pa=n to\ sune/drion, kai\ katagagO\n to\n *pau=lon e)/stEsen ei)s au)tou/s.
Dz 22:30 tE de epaurion bulomenos gnOnai to asfales to ti katEgoreitai hypo tOn iudaiOn elysen auton, kai ekeleusen synelTein tus arCHiereis kai pan to synedrion, kai katagagOn ton paulon estEsen eis autus.
Dz 22:30 ra----dsf- c--------- d--------- v--pmpnsm- v--aan---- ra----asn- a-----asn- ra----asn- ri----asn- v-3ppi-s-- p--------- ra----gpm- a-----gpm- v-3aai-s-- rp----asm- c--------- v-3aai-s-- v--aan---- ra----apm- n-----apm- c--------- a-----asn- ra----asn- n-----asn- c--------- v--aapnsm- ra----asm- n-----asm- v-3aai-s-- p--------- rp----apm-
Dz 22:30 G3588 G1161 G1887 G1014 G1097 G3588 G0804 G3588 G5101 G2723 G5259 G3588 G2453 G3089 G0846 G2532 G2753 G4905 G3588 G0749 G2532 G3956 G3588 G4892 G2532 G2609 G3588 G3972 G2476 G1519 G0846
Dz 22:30 Następnego dnia, chcąc dowiedzieć się dokładnie, o co go Żydzi oskarżali, zdjął z niego więzy, rozkazał zebrać się arcykapłanom i całemu Sanhedrynowi i wyprowadziwszy Pawła stawił go przed nimi.
Dz 22:30
Dz 22:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 22:30
Dz 22:30  inny  dzień  Które chcą  autentycznie  uczyć się  niż  oskarżać  Judea  uwolniony  jego  z  kajdany  i  rozkazał  spotkać  kapłanów  i  wszystko  Sanhedryn  i  cofania  Paul  zestaw  przed  ich
Dz 22:30 G1887 G1887 G1014 G0804 G1097 G5101 G2723 G2453 G3089 G0846 G0575 G1199 G2532 G2753 G2064 G0749 G2532 G3650 G4892 G2532 G2609 G3972 G2476 G1519 G0846