Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Dz26      do_str_głównej      do_Dz28      
Dz 27:1 Ὡς δὲ ἐκρίθη τοῦ ἀποπλεῖν ἡμᾶς εἰς τὴν Ἰταλίαν, παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας ἑκατοντάρχῃ ὀνόματι Ἰουλίῳ σπείρης Σεβαστῆς.                                
Dz 27:1 *(Os de\ e)kri/TE tou= a)poplei=n E(ma=s ei)s tE\n *)itali/an, paredi/doun to/n te *pau=lon kai/ tinas e(te/rous desmO/tas e(katonta/rCHE| o)no/mati *)iouli/O| spei/rEs *sebastE=s.
Dz 27:1 hOs de ekriTE tu apoplein hEmas eis tEn italian, paredidun ton te paulon kai tinas heterus desmOtas hekatontarCHE onomati iuliO speirEs sebastEs.
Dz 27:1 c--------- c--------- v-3api-s-- ra----gsn- v--pan---- rp----ap-- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3iai-p-- ra----asm- c--------- n-----asm- c--------- ri----apm- a-----apm- n-----apm- n-----dsm- n-----dsn- n-----dsm- n-----gsf- a-----gsf-
Dz 27:1 G5613 G1161 G2919 G3588 G0636 G2248 G1519 G3588 G2482 G3860 G3588 G5037 G3972 G2532 G5100 G2087 G1202 G1543 G3686 G2457 G4686 G4575
Dz 27:1 Kiedy nasz odjazd do Italii został postanowiony, oddano Pawła razem z innymi więźniami setnikowi cesarskiej kohorty, imieniem Juliusz.
Dz 27:1
Dz 27:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:1
Dz 27:1  uzgodniony  był  pływać  nas  w  Włochy  dany  Paul  i  kilka  inny  więźniów  centurion  Augusta  półka  nazwa  Julie
Dz 27:1 G2919 G2919 G0636 G2248 G1519 G2482 G3860 G3972 G2532 G5100 G2087 G1202 G1543 G4575 G4686 G3686 G2457
Dz 27:2 ἐπιβάντες δὲ πλοίῳ Ἀδραμυττηνῷ μέλλοντι πλεῖν εἰς τοὺς κατὰ τὴν Ἀσίαν τόπους ἀνήχθημεν, ὄντος σὺν ἡμῖν Ἀριστάρχου Μακεδόνος Θεσσαλονικέως·                                      
Dz 27:2 e)piba/ntes de\ ploi/O| *)adramuttEnO=| me/llonti plei=n ei)s tou\s kata\ tE\n *)asi/an to/pous a)nE/CHTEmen, o)/ntos su\n E(mi=n *)arista/rCHou *makedo/nos *Tessalonike/Os:
Dz 27:2 epibantes de ploiO adramyttEnO mellonti plein eis tus kata tEn asian topus anECHTEmen, ontos syn hEmin aristarCHu makedonos TessalonikeOs:
Dz 27:2 v--aapnpm- c--------- n-----dsn- a-----dsn- v--papdsn- v--pan---- p--------- ra----apm- p--------- ra----asf- n-----asf- n-----apm- v-1api-p-- v--papgsm- p--------- rp----dp-- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
Dz 27:2 G1910 G1161 G4143 G0098 G3195 G4126 G1519 G3588 G2596 G3588 G0773 G5117 G0321 G5607 G4862 G2254 G0708 G3110 G2331
Dz 27:2 Wsiedliśmy na okręt adramyteński, płynący do portów Azji, i odpłynęliśmy. Był też z nami Arystarch, Macedończyk z Tesaloniki.
Dz 27:2
Dz 27:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:2
Dz 27:2  kiełkować  Adramitsky  statek  poszedł  zamierzających  pływać  o  Asiyskih  miejsc  C  nas  był  Aristarch  Macedoński  Salonik
Dz 27:2 G1910 G0098 G4143 G0321 G3195 G4126 G2596 G0773 G5117 G4862 G2254 G5607 G0708 G3110 G2331
Dz 27:3 τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχθημεν εἰς Σιδῶνα, φιλανθρώπως τε Ἰούλιος τῷ Παύλῳ χρησάμενος ἐπέτρεψεν πρὸς τοὺς φίλους πορευθέντι ἐπιμελείας τυχεῖν.                                    
Dz 27:3 tE=| te e(te/ra| katE/CHTEmen ei)s *sidO=na, filanTrO/pOs te o( *)iou/lios tO=| *pau/lO| CHrEsa/menos e)pe/trePSen pro\s tou\s fi/lous poreuTe/nti e)pimelei/as tuCHei=n.
Dz 27:3 tE te hetera katECHTEmen eis sidOna, filanTrOpOs te ho iulios tO paulO CHrEsamenos epetrePSen pros tus filus poreuTenti epimeleias tyCHein.
Dz 27:3 ra----dsf- c--------- a-----dsf- v-1api-p-- p--------- n-----asf- d--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----dsm- n-----dsm- v--ampnsm- v-3aai-s-- p--------- ra----apm- a-----apm- v--appdsm- n-----gsf- v--aan----
Dz 27:3 G3588 G5037 G2087 G2609 G1519 G4605 G5364 G5037 G3588 G2457 G3588 G3972 G5530 G2010 G4314 G3588 G5384 G4198 G1958 G5177
Dz 27:3 Następnego dnia przypłynęliśmy do Sydonu, a Juliusz, który odnosił się życzliwie do Pawła, pozwolił mu pójść do przyjaciół i zaopatrzyć się /na drogę/.
Dz 27:3
Dz 27:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:3
Dz 27:3  inny  wylądował  do  Sydon  Julius  robi  Paul  w sposób humanitarny  dozwolony  iść  do  znajomych  wykorzystać  gorliwość
Dz 27:3 G2087 G2609 G1519 G4605 G2457 G5530 G3972 G5364 G2010 G4198 G4314 G5384 G5177 G1958
Dz 27:4 κἀκεῖθεν ἀναχθέντες ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κύπρον διὰ τὸ τοὺς ἀνέμους εἶναι ἐναντίους,                                                      
Dz 27:4 ka)kei=Ten a)naCHTe/ntes u(pepleu/samen tE\n *ku/pron dia\ to\ tou\s a)ne/mous ei)=nai e)nanti/ous,
Dz 27:4 kakeiTen anaCHTentes hypepleusamen tEn kypron dia to tus anemus einai enantius,
Dz 27:4 c--------- v--appnpm- v-1aai-p-- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----asn- ra----apm- n-----apm- v--pan---- a-----apm-
Dz 27:4 G2547 G0321 G5284 G3588 G2954 G1223 G3588 G3588 G0417 G1511 G1727
Dz 27:4 Stamtąd popłynęliśmy wzdłuż Cypru, dlatego że wiatry były przeciwne.
Dz 27:4
Dz 27:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:4
Dz 27:4  Pozostawiając  stąd  popłynął  Cypr  na  powód  paskudny  wiatry
Dz 27:4 G0321 G2547 G5284 G2954 G1223 G1223 G1727 G0417
Dz 27:5 τό τε πέλαγος τὸ κατὰ τὴν Κιλικίαν καὶ Παμφυλίαν διαπλεύσαντες κατήλθομεν εἰς Μύρα τῆς Λυκίας.                                              
Dz 27:5 to/ te pe/lagos to\ kata\ tE\n *kiliki/an kai\ *pamfuli/an diapleu/santes katE/lTomen ei)s *mu/ra tE=s *luki/as.
Dz 27:5 to te pelagos to kata tEn kilikian kai pamfylian diapleusantes katElTomen eis myra tEs lykias.
Dz 27:5 ra----asn- c--------- n-----asn- ra----asn- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- n-----asf- v--aapnpm- v-1aai-p-- p--------- n-----apn- ra----gsf- n-----gsf-
Dz 27:5 G3588 G5037 G3989 G3588 G2596 G3588 G2791 G2532 G3828 G1277 G2718 G1519 G3460 G3588 G3073
Dz 27:5 Przepłynęliśmy morze koło Cylicji i Pamfilii i przybyliśmy do Myry w Licji.
Dz 27:5
Dz 27:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:5
Dz 27:5  i  popłynął  morze  v.  Cylicji  i  Pamfilii  zysk  w  Światy  Lycia
Dz 27:5 G5037 G1277 G3989 G2596 G2791 G2532 G3828 G2718 G1519 G3460 G3073
Dz 27:6 κἀκεῖ εὑρὼν ἑκατοντάρχης πλοῖον Ἀλεξανδρῖνον πλέον εἰς τὴν Ἰταλίαν ἐνεβίβασεν ἡμᾶς εἰς αὐτό.                                                
Dz 27:6 ka)kei= eu(rO\n o( e(katonta/rCHEs ploi=on *)aleXandri=non ple/on ei)s tE\n *)itali/an e)nebi/basen E(ma=s ei)s au)to/.
Dz 27:6 kakei heurOn ho hekatontarCHEs ploion aleXandrinon pleon eis tEn italian enebibasen hEmas eis auto.
Dz 27:6 c--------- v--aapnsm- ra----nsm- n-----nsm- n-----asn- a-----asn- v--papasn- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3aai-s-- rp----ap-- p--------- rp----asn-
Dz 27:6 G2546 G2147 G3588 G1543 G4143 G0222 G4126 G1519 G3588 G2482 G1688 G2248 G1519 G0846
Dz 27:6 Tam setnik znalazł okręt aleksandryjski, płynący do Italii, i umieścił nas na nim.
Dz 27:6
Dz 27:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:6
Dz 27:6  Tam  centurion  znalezionych  Alexandrian  statek  żeglarstwo  w  Włochy  obsadzone  nas  w  to
Dz 27:6 G2546 G1543 G2147 G0222 G4143 G4126 G1519 G2482 G1688 G2248 G1519 G0846
Dz 27:7 ἐν ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες καὶ μόλις γενόμενοι κατὰ τὴν Κνίδον, μὴ προσεῶντος ἡμᾶς τοῦ ἀνέμου, ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην κατὰ Σαλμώνην,                                  
Dz 27:7 e)n i(kanai=s de\ E(me/rais braduploou=ntes kai\ mo/lis geno/menoi kata\ tE\n *kni/don, mE\ proseO=ntos E(ma=s tou= a)ne/mou, u(pepleu/samen tE\n *krE/tEn kata\ *salmO/nEn,
Dz 27:7 en hikanais de hEmerais bradyplountes kai molis genomenoi kata tEn knidon, mE proseOntos hEmas tu anemu, hypepleusamen tEn krEtEn kata salmOnEn,
Dz 27:7 p--------- a-----dpf- c--------- n-----dpf- v--papnpm- c--------- d--------- v--ampnpm- p--------- ra----asf- n-----asf- d--------- v--papgsm- rp----ap-- ra----gsm- n-----gsm- v-1aai-p-- ra----asf- n-----asf- p--------- n-----asf-
Dz 27:7 G1722 G2425 G1161 G2250 G1020 G2532 G3433 G1096 G2596 G3588 G2834 G3361 G4330 G2248 G3588 G0417 G5284 G3588 G2914 G2596 G4534
Dz 27:7 Dość długo płynęliśmy wolno i znaleźliśmy się zaledwie na wysokości Knidos. Ponieważ wiatr nie pozwalał nam przybić do brzegu, popłynęliśmy wzdłuż Krety w kierunku Salmone.
Dz 27:7
Dz 27:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:7
Dz 27:7  Powoli  pływające  wiele  dni  i  ledwo  na bieżąco  z  Knidos  niekorzystny  niekorzystny  nas  wiatr  popłynął  Kreta  w  Salmone
Dz 27:7 G1020 G1020 G2425 G2250 G2532 G3433 G1096 G2596 G2834 G3361 G4330 G2248 G0417 G5284 G2914 G2596 G4534
Dz 27:8 μόλις τε παραλεγόμενοι αὐτὴν ἤλθομεν εἰς τόπον τινὰ καλούμενον Καλοὺς Λιμένας, ἐγγὺς πόλις ἦν Λασαία.                                            
Dz 27:8 mo/lis te paralego/menoi au)tE\n E)/lTomen ei)s to/pon tina\ kalou/menon *kalou\s *lime/nas, O(=| e)ggu\s po/lis E)=n *lasai/a.
Dz 27:8 molis te paralegomenoi autEn ElTomen eis topon tina kalumenon kalus limenas, hO eNgys polis En lasaia.
Dz 27:8 d--------- c--------- v--pmpnpm- rp----asf- v-1aai-p-- p--------- n-----asm- ri----asm- v--pppasm- a-----apm- n-----apm- rr----dsm- p--------- n-----nsf- v-3iai-s-- n-----nsf-
Dz 27:8 G3433 G5037 G3881 G0846 G2064 G1519 G5117 G5100 G2564 G2570 G3040 G3739 G1451 G4172 G2258 G2996
Dz 27:8 I płynąc z trudem wzdłuż jej brzegów, przybiliśmy do pewnego miejsca, zwanego Dobre Porty, blisko którego było miasto Lasaia.
Dz 27:8
Dz 27:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:8
Dz 27:8  Dokonywanie drodze  zaś  z  trudność  przez  to  zysk  do  jeden  miejsce  o nazwie  Dobry  Przystanie jachtowe  blisko  kogo  był  miasto  Lasea
Dz 27:8 G3881 G5037 G3433 G3433 G3881 G0846 G2064 G1519 G5100 G5117 G2564 G2570 G3040 G1451 G3739 G2258 G4172 G2996
Dz 27:9 Ἱκανοῦ δὲ χρόνου διαγενομένου καὶ ὄντος ἤδη ἐπισφαλοῦς τοῦ πλοὸς διὰ τὸ καὶ τὴν νηστείαν ἤδη παρεληλυθέναι, παρῄνει Παῦλος                                    
Dz 27:9 *(ikanou= de\ CHro/nou diagenome/nou kai\ o)/ntos E)/dE e)pisfalou=s tou= ploo\s dia\ to\ kai\ tE\n nEstei/an E)/dE parelEluTe/nai, parE/|nei o( *pau=los
Dz 27:9 hikanu de CHronu diagenomenu kai ontos EdE episfalus tu ploos dia to kai tEn nEsteian EdE parelElyTenai, parEnei ho paulos
Dz 27:9 a-----gsm- c--------- n-----gsm- v--ampgsm- c--------- v--papgsm- d--------- a-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----asn- d--------- ra----asf- n-----asf- d--------- v--xan---- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm-
Dz 27:9 G2425 G1161 G5550 G1230 G2532 G5607 G2235 G2000 G3588 G4144 G1223 G3588 G2532 G3588 G3521 G2235 G3928 G3867 G3588 G3972
Dz 27:9 Upłynęło już wiele czasu i żegluga stała się niebezpieczna, dlatego że minął już post. Paweł przestrzegał:
Dz 27:9
Dz 27:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:9
Dz 27:9  Ale  przekazywane  całkiem  czas  i  pływacki  był  już  niebezpiecznie  że  i  stanowisko  już  Szczegóły  Paul  Zaleca
Dz 27:9 G1161 G1230 G2425 G5550 G2532 G4144 G5607 G2235 G2000 G1223 G2532 G3521 G2235 G3928 G3972 G3867
Dz 27:10 λέγων αὐτοῖς, Ἄνδρες, θεωρῶ ὅτι μετὰ ὕβρεως καὶ πολλῆς ζημίας οὐ μόνον τοῦ φορτίου καὶ τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν ψυχῶν ἡμῶν μέλλειν ἔσεσθαι τὸν πλοῦν.                        
Dz 27:10 le/gOn au)toi=s, *)/andres, TeOrO= o(/ti meta\ u(/breOs kai\ pollE=s DZEmi/as ou) mo/non tou= forti/ou kai\ tou= ploi/ou a)lla\ kai\ tO=n PSuCHO=n E(mO=n me/llein e)/sesTai to\n plou=n.
Dz 27:10 legOn autois, andres, TeOrO hoti meta hybreOs kai pollEs DZEmias u monon tu fortiu kai tu ploiu alla kai tOn PSyCHOn hEmOn mellein esesTai ton plun.
Dz 27:10 v--papnsm- rp----dpm- n-----vpm- v-1pai-s-- c--------- p--------- n-----gsf- c--------- a-----gsf- n-----gsf- d--------- a-----asn- ra----gsn- n-----gsn- c--------- ra----gsn- n-----gsn- c--------- d--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gp-- v--pan---- v--fmn---- ra----asm- n-----asm-
Dz 27:10 G3004 G0846 G0435 G2334 G3754 G3326 G5196 G2532 G4183 G2209 G3756 G3440 G3588 G5413 G2532 G3588 G4143 G0235 G2532 G3588 G5590 G2257 G3195 G2071 G3588 G4144
Dz 27:10 Ludzie - mówił do nich - widzę, że żegluga zagraża niebezpieczeństwem i wielką szkodą nie tylko ładunkowi i okrętowi, ale i naszemu życiu.
Dz 27:10
Dz 27:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:10
Dz 27:10  mówi  ich  Mężczyzn  zobaczyć  że  pływacki  będzie  z  trudności  i  więcej  szkoda  nie  tylko  Ładunek  i  statek  ale  i  nasz  Życie
Dz 27:10 G3004 G0846 G0435 G2334 G3754 G4144 G1510 G3326 G5196 G2532 G4183 G2209 G3756 G3440 G5414 G2532 G4143 G0235 G2532 G2257 G5590
Dz 27:11 δὲ ἑκατοντάρχης τῷ κυβερνήτῃ καὶ τῷ ναυκλήρῳ μᾶλλον ἐπείθετο τοῖς ὑπὸ Παύλου λεγομένοις.                                              
Dz 27:11 o( de\ e(katonta/rCHEs tO=| kubernE/tE| kai\ tO=| nauklE/rO| ma=llon e)pei/Teto E)\ toi=s u(po\ *pau/lou legome/nois.
Dz 27:11 ho de hekatontarCHEs tO kybernEtE kai tO nauklErO mallon epeiTeto E tois hypo paulu legomenois.
Dz 27:11 ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----dsm- n-----dsm- d--------- v-3ipi-s-- c--------- ra----dpn- p--------- n-----gsm- v--pppdpn-
Dz 27:11 G3588 G1161 G1543 G3588 G2942 G2532 G3588 G3490 G3123 G3982 G2228 G3588 G5259 G3972 G3004
Dz 27:11 Ale setnik ufał bardziej sternikowi i właścicielowi okrętu aniżeli słowom Pawła.
Dz 27:11
Dz 27:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:11
Dz 27:11  Ale  centurion  więcej  zaufanie  Sternik  i  Szef  statek  niż  Według  Paul
Dz 27:11 G1161 G1543 G3123 G3982 G2942 G2532 G3490 G3490 G2228 G3004 G3972
Dz 27:12 ἀνευθέτου δὲ τοῦ λιμένος ὑπάρχοντος πρὸς παραχειμασίαν οἱ πλείονες ἔθεντο βουλὴν ἀναχθῆναι ἐκεῖθεν, εἴ πως δύναιντο καταντήσαντες εἰς Φοίνικα παραχειμάσαι, λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ λίβα καὶ κατὰ χῶρον.                  
Dz 27:12 a)neuTe/tou de\ tou= lime/nos u(pa/rCHontos pro\s paraCHeimasi/an oi( plei/ones e)/Tento boulE\n a)naCHTE=nai e)kei=Ten, ei)/ pOs du/nainto katantE/santes ei)s *foi/nika paraCHeima/sai, lime/na tE=s *krE/tEs ble/ponta kata\ li/ba kai\ kata\ CHO=ron.
Dz 27:12 aneuTetu de tu limenos hyparCHontos pros paraCHeimasian hoi pleiones eTento bulEn anaCHTEnai ekeiTen, ei pOs dynainto katantEsantes eis foinika paraCHeimasai, limena tEs krEtEs bleponta kata liba kai kata CHOron.
Dz 27:12 a-----gsm- c--------- ra----gsm- n-----gsm- v--papgsm- p--------- n-----asf- ra----npm- a-----npmc v-3ami-p-- n-----asf- v--apn---- d--------- x--------- d--------- v-3pmo-p-- v--aapnpm- p--------- n-----asm- v--aan---- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- v--papasm- p--------- n-----asm- c--------- p--------- n-----asm-
Dz 27:12 G0428 G1161 G3588 G3040 G5225 G4314 G3915 G3588 G4118 G5087 G1012 G0321 G1564 G1487 G4459 G1410 G2658 G1519 G5405 G3914 G3040 G3588 G2914 G0991 G2596 G3047 G2532 G2596 G5566
Dz 27:12 Ponieważ port nie nadawał się do przezimowania, większość postanowiła odpłynąć stamtąd, spodziewając się dostać jakoś na przezimowanie do portu Feniks na Krecie, wystawionego na wiatry południowo - zachodnie i północno - zachodnie.
Dz 27:12
Dz 27:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:12
Dz 27:12 A  molo  nie  był  dostosowany  do  Zimowania  wiele  dany  rada  iść  stąd  jeśli  może  może  spacer  do  Daty  estakada  Kreta  leżący  v.  Western  i  i  Western  zima
Dz 27:12 G1161 G3040 G0428 G5225 G0428 G4314 G3915 G4119 G5087 G1012 G0321 G2547 G1513 G1410 G4458 G2658 G1519 G5405 G3040 G2914 G0991 G2596 G3047 G2532 G2596 G5566 G3914
Dz 27:13 Ὑποπνεύσαντος δὲ νότου δόξαντες τῆς προθέσεως κεκρατηκέναι, ἄραντες ἆσσον παρελέγοντο τὴν Κρήτην.                                                    
Dz 27:13 *(upopneu/santos de\ no/tou do/Xantes tE=s proTe/seOs kekratEke/nai, a)/rantes a)=sson parele/gonto tE\n *krE/tEn.
Dz 27:13 hypopneusantos de notu doXantes tEs proTeseOs kekratEkenai, arantes asson parelegonto tEn krEtEn.
Dz 27:13 v--aapgsm- c--------- n-----gsm- v--aapnpm- ra----gsf- n-----gsf- v--xan---- v--aapnpm- d--------- v-3imi-p-- ra----asf- n-----asf-
Dz 27:13 G5285 G1161 G3558 G1380 G3588 G4286 G2902 G0142 G0788 G3881 G3588 G2914
Dz 27:13 Kiedy powiał wiatr z południa, podnieśli kotwicę, przekonani, że zdołają wykonać zamiar, i popłynęli wzdłuż brzegów Krety.
Dz 27:13
Dz 27:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:13
Dz 27:13  Blew  południowy  wiatr  myśl  otrzymane  żądany  poszedł  płynęły  w pobliżu  Kreta
Dz 27:13 G5285 G3558 G3558 G1380 G2902 G4286 G0142 G3881 G0788 G2914
Dz 27:14 μετ᾿ οὐ πολὺ δὲ ἔβαλεν κατ᾿ αὐτῆς ἄνεμος τυφωνικὸς καλούμενος Εὐρακύλων·                                                    
Dz 27:14 met' ou) polu\ de\ e)/balen kat' au)tE=s a)/nemos tufOniko\s o( kalou/menos *eu)raku/lOn:
Dz 27:14 met' u poly de ebalen kat' autEs anemos tyfOnikos ho kalumenos eurakylOn:
Dz 27:14 p--------- d--------- a-----asn- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----gsf- n-----nsm- a-----nsm- ra----nsm- v--pppnsm- n-----nsm-
Dz 27:14 G3326 G3756 G4183 G1161 G0906 G2596 G0846 G0417 G5189 G3588 G2564 G2148
Dz 27:14 Niedługo jednak potem spadł od jej strony gwałtowny wiatr, zwany euraquilo.
Dz 27:14
Dz 27:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:14
Dz 27:14  Ale  wkrótce  wkrótce  wkrótce  róża  v.  to  wiatr  burzliwy  o nazwie  evroklidon
Dz 27:14 G1161 G3326 G3756 G4183 G0906 G2596 G0846 G0417 G5189 G2564 G2148
Dz 27:15 συναρπασθέντος δὲ τοῦ πλοίου καὶ μὴ δυναμένου ἀντοφθαλμεῖν τῷ ἀνέμῳ ἐπιδόντες ἐφερόμεθα.                                                    
Dz 27:15 sunarpasTe/ntos de\ tou= ploi/ou kai\ mE\ duname/nou a)ntofTalmei=n tO=| a)ne/mO| e)pido/ntes e)fero/meTa.
Dz 27:15 synarpasTentos de tu ploiu kai mE dynamenu antofTalmein tO anemO epidontes eferomeTa.
Dz 27:15 v--appgsn- c--------- ra----gsn- n-----gsn- c--------- d--------- v--pmpgsn- v--pan---- ra----dsm- n-----dsm- v--aapnpm- v-1ipi-p--
Dz 27:15 G4884 G1161 G3588 G4143 G2532 G3361 G1410 G0503 G3588 G0417 G1929 G5342
Dz 27:15 Gdy okręt został porwany i nie mógł stawić czoła wiatrowi, zdaliśmy się na jego łaskę i poniosły nas fale.
Dz 27:15
Dz 27:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:15
Dz 27:15  Statek  chwycić  nie  może  opierać się  wiatr  płynęły  zrzeczenie się
Dz 27:15 G4143 G4884 G3361 G1410 G0503 G0417 G5342 G1929
Dz 27:16 νησίον δέ τι ὑποδραμόντες καλούμενον Καῦδα ἰσχύσαμεν μόλις περικρατεῖς γενέσθαι τῆς σκάφης,                                                    
Dz 27:16 nEsi/on de/ ti u(podramo/ntes kalou/menon *kau=da i)sCHu/samen mo/lis perikratei=s gene/sTai tE=s ska/fEs,
Dz 27:16 nEsion de ti hypodramontes kalumenon kauda isCHysamen molis perikrateis genesTai tEs skafEs,
Dz 27:16 n-----asn- c--------- ri----asn- v--aapnpm- v--pppasn- n-----asn- v-1aai-p-- d--------- a-----npm- v--amn---- ra----gsf- n-----gsf-
Dz 27:16 G3519 G1161 G5100 G5295 G2564 G2802 G2480 G3433 G4031 G1096 G3588 G4627
Dz 27:16 Podpłynąwszy pod pewną wyspę, zwaną Kauda, z trudem zdołaliśmy uchwycić łódź ratunkową,
Dz 27:16
Dz 27:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:16
Dz 27:16  I  wpadł  jeden  wysepka  o nazwie  Klaudiusz  ledwo  może  zachować  zachować  łódź
Dz 27:16 G1161 G5295 G5100 G3519 G2564 G2802 G3433 G2480 G1096 G4031 G4627
Dz 27:17 ἣν ἄραντες βοηθείαις ἐχρῶντο ὑποζωννύντες τὸ πλοῖον· φοβούμενοί τε μὴ εἰς τὴν Σύρτιν ἐκπέσωσιν, χαλάσαντες τὸ σκεῦος, οὕτως ἐφέροντο.                                      
Dz 27:17 E(\n a)/rantes boETei/ais e)CHrO=nto u(poDZOnnu/ntes to\ ploi=on: fobou/menoi/ te mE\ ei)s tE\n *su/rtin e)kpe/sOsin, CHala/santes to\ skeu=os, ou(/tOs e)fe/ronto.
Dz 27:17 hEn arantes boETeiais eCHrOnto hypoDZOnnyntes to ploion: fobumenoi te mE eis tEn syrtin ekpesOsin, CHalasantes to skeuos, hutOs eferonto.
Dz 27:17 rr----asf- v--aapnpm- n-----dpf- v-3imi-p-- v--papnpm- ra----asn- n-----asn- v--pmpnpm- c--------- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3aas-p-- v--aapnpm- ra----asn- n-----asn- d--------- v-3ipi-p--
Dz 27:17 G3739 G0142 G0996 G5530 G5269 G3588 G4143 G5399 G5037 G3361 G1519 G3588 G4950 G1601 G5465 G3588 G4632 G3779 G5342
Dz 27:17 a po wciągnięciu jej zabezpieczono okręt, opasując go linami. Z obawy, aby nie wpaść na Syrtę, zrzucili pływającą kotwicę i tak się zdali na fale.
Dz 27:17
Dz 27:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:17
Dz 27:17  Podnoszenie  jego  stal  stosowanie  korzyści  przymocować  statek  strach  zaś  nie  dostać  w  rewa  obniżony  żagiel  tak  sposób  płynęły
Dz 27:17 G0142 G3739 G5530 G5530 G0996 G5269 G4143 G5399 G5037 G3361 G1601 G1519 G4950 G5465 G4632 G3779 G3779 G5342
Dz 27:18 σφοδρῶς δὲ χειμαζομένων ἡμῶν τῇ ἑξῆς ἐκβολὴν ἐποιοῦντο,                                                            
Dz 27:18 sfodrO=s de\ CHeimaDZome/nOn E(mO=n tE=| e(XE=s e)kbolE\n e)poiou=nto,
Dz 27:18 sfodrOs de CHeimaDZomenOn hEmOn tE heXEs ekbolEn epoiunto,
Dz 27:18 d--------- c--------- v--pppgpm- rp----gp-- ra----dsf- d--------- n-----asf- v-3imi-p--
Dz 27:18 G4971 G1161 G5492 G2257 G3588 G1836 G1546 G4160
Dz 27:18 Ponieważ miotała nami gwałtowna burza, /żeglarze/ zaczęli nazajutrz pozbywać się ładunku,
Dz 27:18
Dz 27:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:18
Dz 27:18  W  inny  dzień  silny  nawałnica  emitować  emitować
Dz 27:18 G1836 G1836 G1836 G4971 G5492 G1546 G4160
Dz 27:19 καὶ τῇ τρίτῃ αὐτόχειρες τὴν σκευὴν τοῦ πλοίου ἔρριψαν.                                                          
Dz 27:19 kai\ tE=| tri/tE| au)to/CHeires tE\n skeuE\n tou= ploi/ou e)/rriPSan.
Dz 27:19 kai tE tritE autoCHeires tEn skeuEn tu ploiu erriPSan.
Dz 27:19 c--------- ra----dsf- a-----dsf- a-----npm- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- v-3aai-p--
Dz 27:19 G2532 G3588 G5154 G0849 G3588 G4631 G3588 G4143 G4495
Dz 27:19 a trzeciego dnia wyrzucili własnoręcznie sprzęt okrętowy.
Dz 27:19
Dz 27:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:19
Dz 27:19  i  trzeci  ich  ręce  głosów  statek  rzeczy
Dz 27:19 G2532 G5154 G0849 G0849 G4496 G4143 G4631
Dz 27:20 μήτε δὲ ἡλίου μήτε ἄστρων ἐπιφαινόντων ἐπὶ πλείονας ἡμέρας, χειμῶνός τε οὐκ ὀλίγου ἐπικειμένου, λοιπὸν περιῃρεῖτο ἐλπὶς πᾶσα τοῦ σῴζεσθαι ἡμᾶς.                                  
Dz 27:20 mE/te de\ E(li/ou mE/te a)/strOn e)pifaino/ntOn e)pi\ plei/onas E(me/ras, CHeimO=no/s te ou)k o)li/gou e)pikeime/nou, loipo\n periE|rei=to e)lpi\s pa=sa tou= sO/|DZesTai E(ma=s.
Dz 27:20 mEte de hEliu mEte astrOn epifainontOn epi pleionas hEmeras, CHeimOnos te uk oligu epikeimenu, loipon periEreito elpis pasa tu sODZesTai hEmas.
Dz 27:20 c--------- c--------- n-----gsm- c--------- n-----gpn- v--papgpn- p--------- a-----apfc n-----apf- n-----gsm- c--------- d--------- a-----gsm- v--pmpgsm- a-----asn- v-3ipi-s-- n-----nsf- a-----nsf- ra----gsn- v--ppn---- rp----ap--
Dz 27:20 G3383 G1161 G2246 G3383 G0798 G2014 G1909 G4119 G2250 G5494 G5037 G3756 G3641 G1945 G3063 G4014 G1680 G3956 G3588 G4982 G2248
Dz 27:20 Kiedy przez wiele dni ani słońce się nie pokazało, ani gwiazdy, a niesłabnąca nawałnica szalała, znikła już wszelka nadzieja naszego ocalenia.
Dz 27:20
Dz 27:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:20
Dz 27:20  Ale  wiele  dni  online  ani  słońce  ani  gwiazdki  i  w dalszym ciągu  znaczny  znaczny  burza  wreszcie  zniknął  każdy  nadzieja  nasz  Zaoszczędzić
Dz 27:20 G1161 G4119 G2250 G2014 G3383 G2246 G3383 G0798 G5037 G1945 G3641 G3756 G5494 G3063 G4014 G3956 G1680 G2248 G4982
Dz 27:21 Πολλῆς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης τότε σταθεὶς Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν, Ἔδει μέν, ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς μοι μὴ ἀνάγεσθαι ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν.              
Dz 27:21 *pollE=s te a)siti/as u(parCHou/sEs to/te staTei\s o( *pau=los e)n me/sO| au)tO=n ei)=pen, *)/edei me/n, O)= a)/ndres, peiTarCHE/santa/s moi mE\ a)na/gesTai a)po\ tE=s *krE/tEs kerdE=sai/ te tE\n u(/brin tau/tEn kai\ tE\n DZEmi/an.
Dz 27:21 pollEs te asitias hyparCHusEs tote staTeis ho paulos en mesO autOn eipen, edei men, O andres, peiTarCHEsantas moi mE anagesTai apo tEs krEtEs kerdEsai te tEn hybrin tautEn kai tEn DZEmian.
Dz 27:21 a-----gsf- c--------- n-----gsf- v--papgsf- d--------- v--appnsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- a-----dsn- rp----gpm- v-3aai-s-- v-3iai-s-- c--------- i--------- n-----vpm- v--aapapm- rp----ds-- d--------- v--ppn---- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v--aan---- c--------- ra----asf- n-----asf- rd----asf- c--------- ra----asf- n-----asf-
Dz 27:21 G4183 G5037 G0776 G5224 G5119 G2476 G3588 G3972 G1722 G3319 G0846 G2036 G1163 G3303 G5599 G0435 G3980 G3427 G3361 G0321 G0575 G3588 G2914 G2770 G5037 G3588 G5196 G3778 G2532 G3588 G2209
Dz 27:21 A gdy już ludzie nawet jeść nie chcieli, powiedział do nich Paweł: Trzeba było posłuchać mnie i nie odpływać od Krety, i oszczędzić sobie tej niedoli i szkody.
Dz 27:21
Dz 27:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:21
Dz 27:21  I  długi  nie  ate  że  Paul  staje się  środek  środek  ich  powiedział  Mężczyzn  Mężczyzn  powinien  słuchać  mnie  nie  odstąpić  z  Kreta  i  uciekł  tak  trudność  i  Szkoda
Dz 27:21 G1161 G4183 G0776 G0776 G5119 G3972 G2476 G1722 G3319 G0846 G2036 G0435 G5599 G1163 G3980 G3427 G3361 G0321 G0575 G2914 G5037 G2770 G5026 G5196 G2532 G2209
Dz 27:22 καὶ τὰ νῦν παραινῶ ὑμᾶς εὐθυμεῖν, ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται ἐξ ὑμῶν πλὴν τοῦ πλοίου·                                            
Dz 27:22 kai\ ta\ nu=n parainO= u(ma=s eu)Tumei=n, a)pobolE\ ga\r PSuCHE=s ou)demi/a e)/stai e)X u(mO=n plE\n tou= ploi/ou:
Dz 27:22 kai ta nyn parainO hymas euTymein, apobolE gar PSyCHEs udemia estai eX hymOn plEn tu ploiu:
Dz 27:22 c--------- ra----apn- d--------- v-1pai-s-- rp----ap-- v--pan---- n-----nsf- c--------- n-----gsf- a-----nsf- v-3fmi-s-- p--------- rp----gp-- p--------- ra----gsn- n-----gsn-
Dz 27:22 G2532 G3588 G3568 G3867 G5209 G2114 G0580 G1063 G5590 G3762 G2071 G1537 G5216 G4133 G3588 G4143
Dz 27:22 A teraz radzę wam być dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko okręt.
Dz 27:22
Dz 27:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:22
Dz 27:22  Teraz  zaś  Zachęcam  ty, wy  dopingować  że  ani  jeden  dusza  z  ty, wy  umierać  umierać  i  tylko  statek
Dz 27:22 G3569 G2532 G3867 G5209 G2114 G1063 G3762 G3762 G5590 G1537 G5216 G0580 G2071 G4133 G4133 G4143
Dz 27:23 παρέστη γάρ μοι ταύτῃ τῇ νυκτὶ τοῦ θεοῦ οὗ εἰμι [ἐγώ], καὶ λατρεύω, ἄγγελος                                              
Dz 27:23 pare/stE ga/r moi tau/tE| tE=| nukti\ tou= Teou= ou(= ei)mi [e)gO/], O(=| kai\ latreu/O, a)/ggelos
Dz 27:23 parestE gar moi tautE tE nykti tu Teu hu eimi [egO], hO kai latreuO, aNgelos
Dz 27:23 v-3aai-s-- c--------- rp----ds-- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- rr----gsm- v-1pai-s-- rp----ns-- rr----dsm- d--------- v-1pai-s-- n-----nsm-
Dz 27:23 G3936 G1063 G3427 G3778 G3588 G3571 G3588 G2316 G3739 G1510 G1473 G3739 G2532 G3000 G0032
Dz 27:23 Tej nocy ukazał mi się anioł Boga, do którego należę i któremu służę, i powiedział:
Dz 27:23
Dz 27:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:23
Dz 27:23  Dla  Anioł  Bóg  Kogo  należeć  i  Kogo  służyć  był  mnie  to  noc
Dz 27:23 G1063 G0032 G2316 G3739 G1510 G2532 G3739 G3000 G3936 G3427 G5026 G3571
Dz 27:24 λέγων, Μὴ φοβοῦ, Παῦλε· Καίσαρί σε δεῖ παραστῆναι, καὶ ἰδοὺ κεχάρισταί σοι θεὸς πάντας τοὺς πλέοντας μετὰ σοῦ.                                      
Dz 27:24 le/gOn, *mE\ fobou=, *pau=le: *kai/sari/ se dei= parastE=nai, kai\ i)dou\ keCHa/ristai/ soi o( Teo\s pa/ntas tou\s ple/ontas meta\ sou=.
Dz 27:24 legOn, mE fobu, paule: kaisari se dei parastEnai, kai idu keCHaristai soi ho Teos pantas tus pleontas meta su.
Dz 27:24 v--papnsm- d--------- v-2pmd-s-- n-----vsm- n-----dsm- rp----as-- v-3pai-s-- v--aan---- c--------- x--------- v-3xmi-s-- rp----ds-- ra----nsm- n-----nsm- a-----apm- ra----apm- v--papapm- p--------- rp----gs--
Dz 27:24 G3004 G3361 G5399 G3972 G2541 G4571 G1163 G3936 G2532 G2400 G5483 G4671 G3588 G2316 G3956 G3588 G4126 G3326 G4675
Dz 27:24 Nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed Cezarem i Bóg podarował ci wszystkich, którzy płyną razem z tobą.
Dz 27:24
Dz 27:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:24
Dz 27:24  powiedział  nie  Strach  Paul  ty, wy  powinien  pojawić się  Cezar  i  tutaj  Bóg  dał  ty, wy  wszystko  pływające  z  ciebie
Dz 27:24 G3004 G3361 G5399 G3972 G4571 G1163 G3936 G2541 G2532 G2400 G2316 G5483 G4671 G3956 G4126 G3326 G4675
Dz 27:25 διὸ εὐθυμεῖτε, ἄνδρες· πιστεύω γὰρ τῷ θεῷ ὅτι οὕτως ἔσται καθ᾿ ὃν τρόπον λελάληταί μοι.                                              
Dz 27:25 dio\ eu)Tumei=te, a)/ndres: pisteu/O ga\r tO=| TeO=| o(/ti ou(/tOs e)/stai kaT' o(\n tro/pon lela/lEtai/ moi.
Dz 27:25 dio euTymeite, andres: pisteuO gar tO TeO hoti hutOs estai kaT' on tropon lelalEtai moi.
Dz 27:25 c--------- v-2pad-p-- n-----vpm- v-1pai-s-- c--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- d--------- v-3fmi-s-- p--------- rr----asm- n-----asm- v-3xpi-s-- rp----ds--
Dz 27:25 G1352 G2114 G0435 G4100 G1063 G3588 G2316 G3754 G3779 G2071 G2596 G3739 G5158 G2980 G3427
Dz 27:25 Bądźcie więc dobrej myśli, bo ufam Bogu, że będzie tak, jak mi powiedziano.
Dz 27:25
Dz 27:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:25
Dz 27:25  Zatem  dopingować  Mężczyzn  dla  wierzyć  Bóg  że  będzie  tak  jako  mnie  mnie  mnie  powiedział
Dz 27:25 G1352 G2114 G0435 G1063 G4100 G2316 G3754 G2071 G3779 G2596 G3427 G3739 G5158 G2980
Dz 27:26 εἰς νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν.                                                              
Dz 27:26 ei)s nE=son de/ tina dei= E(ma=s e)kpesei=n.
Dz 27:26 eis nEson de tina dei hEmas ekpesein.
Dz 27:26 p--------- n-----asf- c--------- ri----asf- v-3pai-s-- rp----ap-- v--aan----
Dz 27:26 G1519 G3520 G1161 G5100 G1163 G2248 G1601
Dz 27:26 Musimy przecież dopłynąć do jakiejś wyspy.
Dz 27:26
Dz 27:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:26
Dz 27:26  Nas  powinien  być  rzucony  w  kilka  wyspa
Dz 27:26 G2248 G1163 G1601 G1601 G1519 G5100 G3520
Dz 27:27 Ὡς δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφερομένων ἡμῶν ἐν τῷ Ἀδρίᾳ, κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς ὑπενόουν οἱ ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν.                                  
Dz 27:27 *(Os de\ tessareskaideka/tE nu\X e)ge/neto diaferome/nOn E(mO=n e)n tO=| *)adri/a|, kata\ me/son tE=s nukto\s u(peno/oun oi( nau=tai prosa/gein tina\ au)toi=s CHO/ran.
Dz 27:27 hOs de tessareskaidekatE nyX egeneto diaferomenOn hEmOn en tO adria, kata meson tEs nyktos hypenoun hoi nautai prosagein tina autois CHOran.
Dz 27:27 c--------- c--------- a-----nsf- n-----nsf- v-3ami-s-- v--pppgpm- rp----gp-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- p--------- a-----asn- ra----gsf- n-----gsf- v-3iai-p-- ra----npm- n-----npm- v--pan---- ri----asf- rp----dpm- n-----asf-
Dz 27:27 G5613 G1161 G5065 G3571 G1096 G1308 G2257 G1722 G3588 G0099 G2596 G3319 G3588 G3571 G5282 G3588 G3492 G4317 G5100 G0846 G5561
Dz 27:27 Kiedy zapadła czternasta noc, a nas rzucało po Adriatyku, zdawało się około północy żeglarzom, że zbliżają się do jakiegoś lądu.
Dz 27:27
Dz 27:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:27
Dz 27:27  14-ci  noc  jako  my  na wysokim poziomie  były  w  Adriatyku  o  północ  północ  marynarzy  stal  odgadnąć  blisko  że  ziemia
Dz 27:27 G5065 G3571 G5613 G2257 G1308 G1308 G1722 G0099 G2596 G3319 G3571 G3492 G5282 G5282 G4317 G5100 G5561
Dz 27:28 καὶ βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς εἴκοσι, βραχὺ δὲ διαστήσαντες καὶ πάλιν βολίσαντες εὗρον ὀργυιὰς δεκαπέντε·                                                
Dz 27:28 kai\ boli/santes eu(=ron o)rguia\s ei)/kosi, braCHu\ de\ diastE/santes kai\ pa/lin boli/santes eu(=ron o)rguia\s dekape/nte:
Dz 27:28 kai bolisantes heuron orgyias eikosi, braCHy de diastEsantes kai palin bolisantes heuron orgyias dekapente:
Dz 27:28 c--------- v--aapnpm- v-3aai-p-- n-----apf- a-----apf- a-----asn- c--------- v--aapnpm- c--------- d--------- v--aapnpm- v-3aai-p-- n-----apf- a-----apf-
Dz 27:28 G2532 G1001 G2147 G3712 G1501 G1024 G1161 G1339 G2532 G3825 G1001 G2147 G3712 G1178
Dz 27:28 Spuścili sondę i stwierdzili dwadzieścia sążni. Nieco dalej spuścili ją znowu i stwierdzili piętnaście sążni.
Dz 27:28
Dz 27:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:28
Dz 27:28  i  Brzmiało  głębokość  znalezionych  dwadzieścia  sążni  następnie  mały  dystans  Brzmiało  ponownie  znalezionych  piętnaście  sążni
Dz 27:28 G2532 G1001 G1001 G2147 G1501 G3712 G1161 G1024 G1339 G1001 G3825 G2147 G1178 G3712
Dz 27:29 φοβούμενοί τε μή που κατὰ τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν, ἐκ πρύμνης ῥίψαντες ἀγκύρας τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι.                                            
Dz 27:29 fobou/menoi/ te mE/ pou kata\ traCHei=s to/pous e)kpe/sOmen, e)k pru/mnEs r(i/PSantes a)gku/ras te/ssaras Eu)/CHonto E(me/ran gene/sTai.
Dz 27:29 fobumenoi te mE pu kata traCHeis topus ekpesOmen, ek prymnEs riPSantes aNkyras tessaras EuCHonto hEmeran genesTai.
Dz 27:29 v--pmpnpm- c--------- c--------- d--------- p--------- a-----apm- n-----apm- v-1aas-p-- p--------- n-----gsf- v--aapnpm- n-----apf- a-----apf- v-3imi-p-- n-----asf- v--amn----
Dz 27:29 G5399 G5037 G3361 G4225 G2596 G5138 G5117 G1601 G1537 G4403 G4496 G0045 G5064 G2172 G2250 G1096
Dz 27:29 Lękając się, abyśmy nie wpadli na skały, zrzucili z rufy cztery kotwice i wyczekiwali świtu.
Dz 27:29
Dz 27:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:29
Dz 27:29  Obawiając  że  dostać  w  skalisty  miejsce  głosów  z  rufowy  cztery  kotwica  spodziewany  Dzień
Dz 27:29 G5399 G3381 G1601 G1519 G5138 G5117 G4496 G1537 G4403 G5064 G0045 G2172 G2250
Dz 27:30 τῶν δὲ ναυτῶν ζητούντων φυγεῖν ἐκ τοῦ πλοίου καὶ χαλασάντων τὴν σκάφην εἰς τὴν θάλασσαν προφάσει ὡς ἐκ πρῴρης ἀγκύρας μελλόντων ἐκτείνειν,                                
Dz 27:30 tO=n de\ nautO=n DZEtou/ntOn fugei=n e)k tou= ploi/ou kai\ CHalasa/ntOn tE\n ska/fEn ei)s tE\n Ta/lassan profa/sei O(s e)k prO/|rEs a)gku/ras mello/ntOn e)ktei/nein,
Dz 27:30 tOn de nautOn DZEtuntOn fygein ek tu ploiu kai CHalasantOn tEn skafEn eis tEn Talassan profasei hOs ek prOrEs aNkyras mellontOn ekteinein,
Dz 27:30 ra----gpm- c--------- n-----gpm- v--papgpm- v--aan---- p--------- ra----gsn- n-----gsn- c--------- v--aapgpm- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----asf- n-----asf- n-----dsf- c--------- p--------- n-----gsf- n-----apf- v--papgpm- v--pan----
Dz 27:30 G3588 G1161 G3492 G2212 G5343 G1537 G3588 G4143 G2532 G5465 G3588 G4627 G1519 G3588 G2281 G4392 G5613 G1537 G4408 G0045 G3195 G1614
Dz 27:30 Kiedy żeglarze, usiłując zbiec z okrętu, spuścili łódź na morze pod pozorem zarzucenia kotwicy z dziobu okrętu,
Dz 27:30
Dz 27:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:30
Dz 27:30  zaś  marynarzy  jak  biegać  z  statek  i  obniżony  w  morze  łódź  podejmowania  widok  jak gdyby  potrzeba  zamknij  kotwica  z  nos
Dz 27:30 G1161 G3492 G2212 G5343 G1537 G4143 G2532 G5465 G1519 G2281 G4627 G4392 G4392 G5613 G3195 G1614 G0045 G1537 G4408
Dz 27:31 εἶπεν Παῦλος τῷ ἑκατοντάρχῃ καὶ τοῖς στρατιώταις, Ἐὰν μὴ οὗτοι μείνωσιν ἐν τῷ πλοίῳ, ὑμεῖς σωθῆναι οὐ δύνασθε.                                      
Dz 27:31 ei)=pen o( *pau=los tO=| e(katonta/rCHE| kai\ toi=s stratiO/tais, *)ea\n mE\ ou(=toi mei/nOsin e)n tO=| ploi/O|, u(mei=s sOTE=nai ou) du/nasTe.
Dz 27:31 eipen ho paulos tO hekatontarCHE kai tois stratiOtais, ean mE hutoi meinOsin en tO ploiO, hymeis sOTEnai u dynasTe.
Dz 27:31 v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----dpm- n-----dpm- c--------- d--------- rd----npm- v-3aas-p-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----np-- v--apn---- d--------- v-2pmi-p--
Dz 27:31 G2036 G3588 G3972 G3588 G1543 G2532 G3588 G4757 G1437 G3361 G3778 G3306 G1722 G3588 G4143 G5210 G4982 G3756 G1410
Dz 27:31 rzekł Paweł do setnika i żołnierzy: Jeśli ci nie zostaną na okręcie, wy nie potraficie się uratować.
Dz 27:31
Dz 27:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:31
Dz 27:31  Paul  powiedział  centurion  i  Żołnierzy  jeśli  one  nie  będzie  w  statek  ty, wy  nie  może  uciec
Dz 27:31 G3972 G2036 G1543 G2532 G4757 G1437 G3778 G3361 G3306 G1722 G4143 G5210 G3756 G1410 G4982
Dz 27:32 τότε ἀπέκοψαν οἱ στρατιῶται τὰ σχοινία τῆς σκάφης καὶ εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν.                                                    
Dz 27:32 to/te a)pe/koPSan oi( stratiO=tai ta\ sCHoini/a tE=s ska/fEs kai\ ei)/asan au)tE\n e)kpesei=n.
Dz 27:32 tote apekoPSan hoi stratiOtai ta sCHoinia tEs skafEs kai eiasan autEn ekpesein.
Dz 27:32 d--------- v-3aai-p-- ra----npm- n-----npm- ra----apn- n-----apn- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3aai-p-- rp----asf- v--aan----
Dz 27:32 G5119 G0609 G3588 G4757 G3588 G4979 G3588 G4627 G2532 G1439 G0846 G1601
Dz 27:32 Wtedy żołnierze przecięli liny od łodzi i pozwolili jej spaść do morza.
Dz 27:32
Dz 27:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 27:32
Dz 27:32  Następnie  Warriors  odciąć  powrozy  Łodzi  i  to  spadły
Dz 27:32 G5119 G4757 G0609 G4979 G4627 G2532 G0846 G1601