Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Dz27      do_str_głównej      do_Rz1      
Dz 28:1 Καὶ διασωθέντες τότε ἐπέγνωμεν ὅτι Μελίτη νῆσος καλεῖται.                                                                          
Dz 28:1 *kai\ diasOTe/ntes to/te e)pe/gnOmen o(/ti *meli/tE E( nE=sos kalei=tai.
Dz 28:1 kai diasOTentes tote epegnOmen hoti melitE hE nEsos kaleitai.
Dz 28:1 c--------- v--appnpm- d--------- v-1aai-p-- c--------- n-----nsf- ra----nsf- n-----nsf- v-3ppi-s--
Dz 28:1 G2532 G1295 G5119 G1921 G3754 G3194 G3588 G3520 G2564
Dz 28:1 Po ocaleniu dowiedzieliśmy się, że wyspa nazywa się Melta.
Dz 28:1
Dz 28:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:1
Dz 28:1  Uciekł,  zaś  dowiedziałem się  że  wyspa  o nazwie  Melita
Dz 28:1 G1295 G2532 G1921 G3754 G3520 G2564 G3194
Dz 28:2 οἵ τε βάρβαροι παρεῖχον οὐ τὴν τυχοῦσαν φιλανθρωπίαν ἡμῖν, ἅψαντες γὰρ πυρὰν προσελάβοντο πάντας ἡμᾶς διὰ τὸν ὑετὸν τὸν ἐφεστῶτα καὶ διὰ τὸ ψῦχος.                                            
Dz 28:2 oi(/ te ba/rbaroi parei=CHon ou) tE\n tuCHou=san filanTrOpi/an E(mi=n, a(/PSantes ga\r pura\n prosela/bonto pa/ntas E(ma=s dia\ to\n u(eto\n to\n e)festO=ta kai\ dia\ to\ PSu=CHos.
Dz 28:2 hoi te barbaroi pareiCHon u tEn tyCHusan filanTrOpian hEmin, haPSantes gar pyran proselabonto pantas hEmas dia ton hyeton ton efestOta kai dia to PSyCHos.
Dz 28:2 ra----npm- c--------- a-----npm- v-3iai-p-- d--------- ra----asf- v--aapasf- n-----asf- rp----dp-- v--aapnpm- c--------- n-----asf- v-3ami-p-- a-----apm- rp----ap-- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----asm- v--xapasm- c--------- p--------- ra----asn- n-----asn-
Dz 28:2 G3588 G5037 G0915 G3930 G3756 G3588 G5177 G5363 G2254 G0680 G1063 G4443 G4355 G3956 G2248 G1223 G3588 G5205 G3588 G2186 G2532 G1223 G3588 G5592
Dz 28:2 Tubylcy okazywali nam niespotykaną życzliwość; rozpalili ognisko i zgromadzili nas wszystkich przy nim, bo zaczął padać deszcz i zrobiło się zimno.
Dz 28:2
Dz 28:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:2
Dz 28:2  Obcych  miał  nas  znaczny  znaczny  ludzkość  dla  na  powód  były  deszcz  i  zimno  rozprzestrzeniania  ogień  miał  wszystko  nas
Dz 28:2 G0915 G3930 G2254 G3756 G5177 G5363 G1063 G1223 G1223 G2186 G5205 G2532 G5592 G0381 G4443 G4355 G3956 G2248
Dz 28:3 συστρέψαντος δὲ τοῦ Παύλου φρυγάνων τι πλῆθος καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν πυράν, ἔχιδνα ἀπὸ τῆς θέρμης ἐξελθοῦσα καθῆψεν τῆς χειρὸς αὐτοῦ.                                                  
Dz 28:3 sustre/PSantos de\ tou= *pau/lou fruga/nOn ti plE=Tos kai\ e)piTe/ntos e)pi\ tE\n pura/n, e)/CHidna a)po\ tE=s Te/rmEs e)XelTou=sa kaTE=PSen tE=s CHeiro\s au)tou=.
Dz 28:3 systrePSantos de tu paulu fryganOn ti plETos kai epiTentos epi tEn pyran, eCHidna apo tEs TermEs eXelTusa kaTEPSen tEs CHeiros autu.
Dz 28:3 v--aapgsm- c--------- ra----gsm- n-----gsm- n-----gpn- ri----asn- n-----asn- c--------- v--aapgsm- p--------- ra----asf- n-----asf- n-----nsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v--aapnsf- v-3aai-s-- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Dz 28:3 G4962 G1161 G3588 G3972 G5434 G5100 G4128 G2532 G2007 G1909 G3588 G4443 G2191 G0575 G3588 G2329 G1831 G2510 G3588 G5495 G0846
Dz 28:3 Kiedy Paweł nazbierał wielką naręcz chrustu i nałożył do ognia żmija, która wypełzła na skutek gorąca, uczepiła się jego ręki.
Dz 28:3
Dz 28:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:3
Dz 28:3  zaś  Paul  Gol  wiele  chrust  i  umieścić  w  ogień  Echidna  nadchodzący  z  ciepło  zawieszone  ręka  jego
Dz 28:3 G1161 G3972 G4962 G4128 G5434 G2532 G2007 G1909 G4443 G2191 G1831 G1537 G2329 G2510 G5495 G0846
Dz 28:4 ὡς δὲ εἶδον οἱ βάρβαροι κρεμάμενον τὸ θηρίον ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, πρὸς ἀλλήλους ἔλεγον, Πάντως φονεύς ἐστιν ἄνθρωπος οὗτος ὃν διασωθέντα ἐκ τῆς θαλάσσης δίκη ζῆν οὐκ εἴασεν.                              
Dz 28:4 O(s de\ ei)=don oi( ba/rbaroi krema/menon to\ TEri/on e)k tE=s CHeiro\s au)tou=, pro\s a)llE/lous e)/legon, *pa/ntOs foneu/s e)stin o( a)/nTrOpos ou(=tos o(\n diasOTe/nta e)k tE=s Tala/ssEs E( di/kE DZE=n ou)k ei)/asen.
Dz 28:4 hOs de eidon hoi barbaroi kremamenon to TErion ek tEs CHeiros autu, pros allElus elegon, pantOs foneus estin ho anTrOpos hutos hon diasOTenta ek tEs TalassEs hE dikE DZEn uk eiasen.
Dz 28:4 c--------- c--------- v-3aai-p-- ra----npm- a-----npm- v--pmpasn- ra----asn- n-----asn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- p--------- rp----apm- v-3iai-p-- d--------- n-----nsn- v-3pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rd----nsm- rr----asm- v--appasm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----nsf- n-----nsf- v--pan---- d--------- v-3aai-s--
Dz 28:4 G5613 G1161 G1492 G3588 G0915 G2910 G3588 G2342 G1537 G3588 G5495 G0846 G4314 G0240 G3004 G3843 G5406 G2076 G3588 G0444 G3778 G3739 G1295 G1537 G3588 G2281 G3588 G1349 G2198 G3756 G1439
Dz 28:4 Gdy tubylcy zobaczyli gada, wiszącego u jego ręki, mówili jeden do drugiego: Ten człowiek jest na pewno mordercą, bo choć wyszedł cało z morza, bogini zemsty nie pozwala mu żyć.
Dz 28:4
Dz 28:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:4
Dz 28:4  Obcych  kiedy  widziałem  wiszący  w  ręka  jego  wąż  powiedział  przyjaciel  Przyjaciel  prawo  to  człowiek  zabójca  jego  uciekł  z  Morze  sąd  nie  liście  na żywo
Dz 28:4 G0915 G5613 G1492 G2910 G1537 G5495 G0846 G2342 G3004 G0240 G0240 G3843 G3778 G0444 G5406 G3739 G1295 G1537 G2281 G1349 G3756 G1439 G2198
Dz 28:5 μὲν οὖν ἀποτινάξας τὸ θηρίον εἰς τὸ πῦρ ἔπαθεν οὐδὲν κακόν·                                                                    
Dz 28:5 o( me\n ou)=n a)potina/Xas to\ TEri/on ei)s to\ pu=r e)/paTen ou)de\n kako/n:
Dz 28:5 ho men un apotinaXas to TErion eis to pyr epaTen uden kakon:
Dz 28:5 ra----nsm- c--------- c--------- v--aapnsm- ra----asn- n-----asn- p--------- ra----asn- n-----asn- v-3aai-s-- a-----asn- a-----asn-
Dz 28:5 G3588 G3303 G3767 G0660 G3588 G2342 G1519 G3588 G4442 G3958 G3762 G2556
Dz 28:5 On jednak strząsnął gada w ogień i nic nie ucierpiał.
Dz 28:5
Dz 28:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:5
Dz 28:5  Ale  Ale  wstrząsanie  wąż  w  ogień  poniesionej  nie  Szkoda
Dz 28:5 G3303 G3767 G0660 G2342 G1519 G4442 G3958 G3762 G2556
Dz 28:6 οἱ δὲ προσεδόκων αὐτὸν μέλλειν πίμπρασθαι καταπίπτειν ἄφνω νεκρόν. ἐπὶ πολὺ δὲ αὐτῶν προσδοκώντων καὶ θεωρούντων μηδὲν ἄτοπον εἰς αὐτὸν γινόμενον, μεταβαλόμενοι ἔλεγον αὐτὸν εἶναι θεόν.                                      
Dz 28:6 oi( de\ prosedo/kOn au)to\n me/llein pi/mprasTai E)\ katapi/ptein a)/fnO nekro/n. e)pi\ polu\ de\ au)tO=n prosdokO/ntOn kai\ TeOrou/ntOn mEde\n a)/topon ei)s au)to\n gino/menon, metabalo/menoi e)/legon au)to\n ei)=nai Teo/n.
Dz 28:6 hoi de prosedokOn auton mellein pimprasTai E katapiptein afnO nekron. epi poly de autOn prosdokOntOn kai TeOruntOn mEden atopon eis auton ginomenon, metabalomenoi elegon auton einai Teon.
Dz 28:6 ra----npm- c--------- v-3iai-p-- rp----asm- v--pan---- v--ppn---- c--------- v--pan---- d--------- a-----asm- p--------- a-----asn- c--------- rp----gpm- v--papgpm- c--------- v--papgpm- a-----asn- a-----asn- p--------- rp----asm- v--pmpasn- v--ampnpm- v-3iai-p-- rp----asm- v--pan---- n-----asm-
Dz 28:6 G3588 G1161 G4328 G0846 G3195 G4092 G2228 G2667 G0869 G3498 G1909 G4183 G1161 G0846 G4328 G2532 G2334 G3367 G0824 G1519 G0846 G1096 G3328 G3004 G0846 G1511 G2316
Dz 28:6 Tamci spodziewali się, że opuchnie albo nagle padnie trupem. Lecz gdy długo czekali i widzieli, że nie stało mu się nic złego, zmieniwszy zdanie mówili, że jest bogiem.
Dz 28:6
Dz 28:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:6
Dz 28:6  spodziewany  to  będzie  zapalenie  lub  nagle  spadek  martwy  ale  czekanie  długi  długi  i  widzenie  się  z  go  nie  problem  zmiana  myśl  powiedział  on  Bóg
Dz 28:6 G4328 G0846 G3195 G4092 G2228 G0869 G2667 G3498 G1161 G4328 G1909 G4183 G2532 G2334 G1096 G1519 G0846 G3367 G0824 G3328 G3328 G3004 G0846 G2316
Dz 28:7 Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν.                                                
Dz 28:7 *)en de\ toi=s peri\ to\n to/pon e)kei=non u(pE=rCHen CHOri/a tO=| prO/tO| tE=s nE/sou o)no/mati *popli/O|, o(\s a)nadeXa/menos E(ma=s trei=s E(me/ras filofro/nOs e)Xe/nisen.
Dz 28:7 en de tois peri ton topon ekeinon hypErCHen CHOria tO prOtO tEs nEsu onomati popliO, hos anadeXamenos hEmas treis hEmeras filofronOs eXenisen.
Dz 28:7 p--------- c--------- ra----dpn- p--------- ra----asm- n-----asm- rd----asm- v-3iai-s-- n-----npn- ra----dsm- a-----dsm- ra----gsf- n-----gsf- n-----dsn- n-----dsm- rr----nsm- v--ampnsm- rp----ap-- a-----apf- n-----apf- d--------- v-3aai-s--
Dz 28:7 G1722 G1161 G3588 G4012 G3588 G5117 G1565 G5225 G5564 G3588 G4413 G3588 G3520 G3686 G4196 G3739 G0324 G2248 G5140 G2250 G5390 G3579
Dz 28:7 W sąsiedztwie tego miejsca znajdowały się posiadłości namiestnika wyspy imieniem Publiusz, który nas przyjął i po przyjacielsku przez trzy dni gościł.
Dz 28:7
Dz 28:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:7
Dz 28:7  O  O  dodanie  miejsce  były  nieruchomości  Szef  Wysp  nazwa  Publiusz  on  miał  nas  trzy  Dzień  przyjazny  leczonych
Dz 28:7 G1722 G4012 G1565 G5117 G5225 G5564 G4413 G3520 G3686 G4196 G3739 G0324 G2248 G5140 G2250 G5390 G3579
Dz 28:8 ἐγένετο δὲ τὸν πατέρα τοῦ Ποπλίου πυρετοῖς καὶ δυσεντερίῳ συνεχόμενον κατακεῖσθαι, πρὸς ὃν Παῦλος εἰσελθὼν καὶ προσευξάμενος ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἰάσατο αὐτόν.                                            
Dz 28:8 e)ge/neto de\ to\n pate/ra tou= *popli/ou puretoi=s kai\ dusenteri/O| suneCHo/menon katakei=sTai, pro\s o(\n o( *pau=los ei)selTO\n kai\ proseuXa/menos e)piTei\s ta\s CHei=ras au)tO=| i)a/sato au)to/n.
Dz 28:8 egeneto de ton patera tu popliu pyretois kai dysenteriO syneCHomenon katakeisTai, pros hon ho paulos eiselTOn kai proseuXamenos epiTeis tas CHeiras autO iasato auton.
Dz 28:8 v-3ami-s-- c--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- n-----dpm- c--------- n-----dsn- v--pppasm- v--pmn---- p--------- rr----asm- ra----nsm- n-----nsm- v--aapnsm- c--------- v--ampnsm- v--aapnsm- ra----apf- n-----apf- rp----dsm- v-3ami-s-- rp----asm-
Dz 28:8 G1096 G1161 G3588 G3962 G3588 G4196 G4446 G2532 G1420 G4912 G2621 G4314 G3739 G3588 G3972 G1525 G2532 G4336 G2007 G3588 G5495 G0846 G2390 G0846
Dz 28:8 Ojciec Publiusza leżał właśnie chory na gorączkę i biegunkę. Paweł poszedł do niego i pomodliwszy się położył na nim ręce i uzdrowił go.
Dz 28:8
Dz 28:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:8
Dz 28:8  Ojciec  Publiusz  lay  cierpienie  gorączka  i  ból  w  żołądek  Paul  wprowadzonych  do  to  modlił się  i  przypisanie  to  ręce  uzdrowiony  jego
Dz 28:8 G3962 G4196 G2621 G4912 G4446 G2532 G1420 G1420 G1420 G3972 G1525 G4314 G3739 G4336 G2532 G2007 G0846 G5495 G2390 G0846
Dz 28:9 τούτου δὲ γενομένου καὶ οἱ λοιποὶ οἱ ἐν τῇ νήσῳ ἔχοντες ἀσθενείας προσήρχοντο καὶ ἐθεραπεύοντο,                                                              
Dz 28:9 tou/tou de\ genome/nou kai\ oi( loipoi\ oi( e)n tE=| nE/sO| e)/CHontes a)sTenei/as prosE/rCHonto kai\ e)Terapeu/onto,
Dz 28:9 tutu de genomenu kai hoi loipoi hoi en tE nEsO eCHontes asTeneias prosErCHonto kai eTerapeuonto,
Dz 28:9 rd----gsn- c--------- v--ampgsn- d--------- ra----npm- a-----npm- ra----npm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v--papnpm- n-----apf- v-3imi-p-- c--------- v-3ipi-p--
Dz 28:9 G5127 G1161 G1096 G2532 G3588 G3062 G3588 G1722 G3588 G3520 G2192 G0769 G4334 G2532 G2323
Dz 28:9 Po tym wydarzeniu przychodzili również inni chorzy na wyspie i byli uzdrawiani.
Dz 28:9
Dz 28:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:9
Dz 28:9  Za  to  zmiany  i  Inny  w  Wyspa  miał  choroba  przyjść  i  były  uzdrowiony
Dz 28:9 G3767 G5127 G1096 G2532 G3062 G1722 G3520 G2192 G0769 G4334 G2532 G2323 G2323
Dz 28:10 οἳ καὶ πολλαῖς τιμαῖς ἐτίμησαν ἡμᾶς καὶ ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς τὰς χρείας.                                                                  
Dz 28:10 oi(\ kai\ pollai=s timai=s e)ti/mEsan E(ma=s kai\ a)nagome/nois e)pe/Tento ta\ pro\s ta\s CHrei/as.
Dz 28:10 hoi kai pollais timais etimEsan hEmas kai anagomenois epeTento ta pros tas CHreias.
Dz 28:10 rr----npm- d--------- a-----dpf- n-----dpf- v-3aai-p-- rp----ap-- c--------- v--pppdpm- v-3ami-p-- ra----apn- p--------- ra----apf- n-----apf-
Dz 28:10 G3739 G2532 G4183 G5092 G5091 G2248 G2532 G0321 G2007 G3588 G4314 G3588 G5532
Dz 28:10 Oni to okazali nam wielki szacunek, a gdyśmy odjeżdżali, przynieśli wszystko, co nam było potrzebne.
Dz 28:10
Dz 28:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:10
Dz 28:10  i  pod warunkiem,  nas  wiele  wyróżnieniem  i  w  wyjazd  dostarczone  konieczne  konieczne
Dz 28:10 G2532 G5091 G2248 G4183 G5092 G2532 G0321 G0321 G2007 G4314 G5532
Dz 28:11 Μετὰ δὲ τρεῖς μῆνας ἀνήχθημεν ἐν πλοίῳ παρακεχειμακότι ἐν τῇ νήσῳ Ἀλεξανδρίνῳ, παρασήμῳ Διοσκούροις.                                                                
Dz 28:11 *meta\ de\ trei=s mE=nas a)nE/CHTEmen e)n ploi/O| parakeCHeimako/ti e)n tE=| nE/sO| *)aleXandri/nO|, parasE/mO| *dioskou/rois.
Dz 28:11 meta de treis mEnas anECHTEmen en ploiO parakeCHeimakoti en tE nEsO aleXandrinO, parasEmO dioskurois.
Dz 28:11 p--------- c--------- a-----apm- n-----apm- v-1api-p-- p--------- n-----dsn- v--xapdsn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- a-----dsn- a-----dsn- n-----dpm-
Dz 28:11 G3326 G1161 G5140 G3376 G0321 G1722 G4143 G3914 G1722 G3588 G3520 G0222 G3902 G1359
Dz 28:11 Po trzech miesiącach odpłynęliśmy na okręcie aleksandryjskim z godłem Dioskurów, który przezimował na wyspie.
Dz 28:11
Dz 28:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:11
Dz 28:11  Przez  trzy  miesiąc  popłynął  w  Alexandria  statek  o nazwie  Dioscuri  przezimował  w  objętość  Wyspa
Dz 28:11 G3326 G5140 G3376 G0321 G1722 G0222 G4143 G3902 G1359 G3914 G1722 G3588 G3520
Dz 28:12 καὶ καταχθέντες εἰς Συρακούσας ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς,                                                                              
Dz 28:12 kai\ kataCHTe/ntes ei)s *surakou/sas e)pemei/namen E(me/ras trei=s,
Dz 28:12 kai kataCHTentes eis syrakusas epemeinamen hEmeras treis,
Dz 28:12 c--------- v--appnpm- p--------- n-----apn- v-1aai-p-- n-----apf- a-----apf-
Dz 28:12 G2532 G2609 G1519 G4946 G1961 G2250 G5140
Dz 28:12 Przybywszy do Syrakuz, pozostaliśmy trzy dni.
Dz 28:12
Dz 28:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:12
Dz 28:12  i  popłynął  w  Syracuse  wypalonego  trzy  Dzień
Dz 28:12 G2532 G2609 G1519 G4946 G1961 G5140 G2250
Dz 28:13 ὅθεν περιελόντες κατηντήσαμεν εἰς Ῥήγιον. καὶ μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου δευτεραῖοι ἤλθομεν εἰς Ποτιόλους,                                                              
Dz 28:13 o(/Ten perielo/ntes katEntE/samen ei)s *(rE/gion. kai\ meta\ mi/an E(me/ran e)pigenome/nou no/tou deuterai=oi E)/lTomen ei)s *potio/lous,
Dz 28:13 hoTen perielontes katEntEsamen eis rEgion. kai meta mian hEmeran epigenomenu notu deuteraioi ElTomen eis potiolus,
Dz 28:13 d--------- v--aapnpm- v-1aai-p-- p--------- n-----asn- c--------- p--------- a-----asf- n-----asf- v--ampgsm- n-----gsm- a-----npm- v-1aai-p-- p--------- n-----apm-
Dz 28:13 G3606 G4014 G2658 G1519 G4484 G2532 G3326 G3391 G2250 G1920 G3558 G1206 G2064 G1519 G4223
Dz 28:13 Stąd płynąc wzdłuż wybrzeża przybyliśmy do Regium i po jednym dniu, gdy powiał wiatr południowy, nazajutrz przybyliśmy do Puteoli.
Dz 28:13
Dz 28:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:13
Dz 28:13  Stąd  żeglarstwo  zysk  w  My pobrane kompas  i  przez  dzień  dzień  wiał  południowy  wiatr  zysk  drugi  dzień  w  Puteoli
Dz 28:13 G3606 G4022 G2658 G1519 G4484 G2532 G3326 G2250 G3391 G1920 G3558 G3558 G2064 G1206 G1206 G1519 G4223
Dz 28:14 οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς παρεκλήθημεν παρ᾿ αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά· καὶ οὕτως εἰς τὴν Ῥώμην ἤλθαμεν.                                                              
Dz 28:14 ou(= eu(ro/ntes a)delfou\s pareklE/TEmen par' au)toi=s e)pimei=nai E(me/ras e(pta/: kai\ ou(/tOs ei)s tE\n *(rO/mEn E)/lTamen.
Dz 28:14 hu heurontes adelfus pareklETEmen par' autois epimeinai hEmeras hepta: kai hutOs eis tEn rOmEn ElTamen.
Dz 28:14 d--------- v--aapnpm- n-----apm- v-1api-p-- p--------- rp----dpm- v--aan---- n-----apf- a-----apf- c--------- d--------- p--------- ra----asf- n-----asf- v-1aai-p--
Dz 28:14 G3757 G2147 G0080 G3870 G3844 G0846 G1961 G2250 G2033 G2532 G3779 G1519 G3588 G4516 G2064
Dz 28:14 Tam spotkaliśmy braci i zostaliśmy na ich prośbę siedem dni. Tak przybyliśmy do Rzymu.
Dz 28:14
Dz 28:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:14
Dz 28:14  gdzie  znalezionych  bracia  były  pragnął  pobyt  w  ich  siedem  dni  i  następnie  iść  w  Rzym
Dz 28:14 G3757 G2147 G0080 G3870 G3870 G1961 G1909 G0846 G2033 G2250 G2532 G3779 G2064 G1519 G4516
Dz 28:15 κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ περὶ ἡμῶν ἦλθαν εἰς ἀπάντησιν ἡμῖν ἄχρι Ἀππίου Φόρου καὶ Τριῶν Ταβερνῶν, οὓς ἰδὼν Παῦλος εὐχαριστήσας τῷ θεῷ ἔλαβε θάρσος.                                        
Dz 28:15 ka)kei=Ten oi( a)delfoi\ a)kou/santes ta\ peri\ E(mO=n E)=lTan ei)s a)pa/ntEsin E(mi=n a)/CHri *)appi/ou *fo/rou kai\ *triO=n *tabernO=n, ou(\s i)dO\n o( *pau=los eu)CHaristE/sas tO=| TeO=| e)/labe Ta/rsos.
Dz 28:15 kakeiTen hoi adelfoi akusantes ta peri hEmOn ElTan eis apantEsin hEmin aCHri appiu foru kai triOn tabernOn, hus idOn ho paulos euCHaristEsas tO TeO elabe Tarsos.
Dz 28:15 c--------- ra----npm- n-----npm- v--aapnpm- ra----apn- p--------- rp----gp-- v-3aai-p-- p--------- n-----asf- rp----dp-- p--------- n-----gsm- n-----gsn- c--------- a-----gpf- n-----gpf- rr----apm- v--aapnsm- ra----nsm- n-----nsm- v--aapnsm- ra----dsm- n-----dsm- v-3aai-s-- n-----asn-
Dz 28:15 G2547 G3588 G0080 G0191 G3588 G4012 G2257 G2064 G1519 G0529 G2254 G0891 G0675 G5410 G2532 G5140 G4999 G3739 G1492 G3588 G3972 G2168 G3588 G2316 G2983 G2294
Dz 28:15 Tamtejsi bracia, dowiedziawszy się o nas, wyszli nam naprzeciw aż do Forum Appiusza i Trzech Gospód. Ujrzawszy ich, Paweł podziękował Bogu i nabrał otuchy.
Dz 28:15
Dz 28:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:15
Dz 28:15  Stąd  bracia  przesłuchanie  o  nas  obecnie  nas  w kierunku  w kierunku  do  Appian  Kwadrat  i  trzy  hotele  Widzenie  ich  Paul  podziękował  Bóg  odwaga  odwaga
Dz 28:15 G2547 G0080 G0191 G4012 G2257 G1831 G2254 G0529 G1519 G0891 G0675 G5410 G2532 G5140 G4999 G1492 G3739 G3972 G2168 G2316 G2294 G2983
Dz 28:16 Ὅτε δὲ εἰσήλθομεν εἰς Ῥώμην, ἐπετράπη τῷ Παύλῳ μένειν καθ᾿ ἑαυτὸν σὺν τῷ φυλάσσοντι αὐτὸν στρατιώτῃ.                                                            
Dz 28:16 *(/ote de\ ei)sE/lTomen ei)s *(rO/mEn, e)petra/pE tO=| *pau/lO| me/nein kaT' e(auto\n su\n tO=| fula/ssonti au)to\n stratiO/tE|.
Dz 28:16 hote de eisElTomen eis rOmEn, epetrapE tO paulO menein kaT' eauton syn tO fylassonti auton stratiOtE.
Dz 28:16 c--------- c--------- v-1aai-p-- p--------- n-----asf- v-3api-s-- ra----dsm- n-----dsm- v--pan---- p--------- rp----asm- p--------- ra----dsm- v--papdsm- rp----asm- n-----dsm-
Dz 28:16 G3753 G1161 G1525 G1519 G4516 G2010 G3588 G3972 G3306 G2596 G1438 G4862 G3588 G5442 G0846 G4757
Dz 28:16 Gdyśmy weszli do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował.
Dz 28:16
Dz 28:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:16
Dz 28:16  Kiedy  zaś  przyszedł  w  Rzym  centurion  przekazywane  więźniów  dygnitarz wojskowy  i  Paul  dozwolony  na żywo  szczególnie  szczególnie  z  wojownik  , które uniemożliwiają  jego
Dz 28:16 G3753 G1161 G2064 G1519 G4516 G1543 G3860 G1198 G4759 G1161 G3972 G2010 G3306 G1438 G2596 G4862 G4757 G5442 G0846
Dz 28:17 Ἐγένετο δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς συγκαλέσασθαι αὐτὸν τοὺς ὄντας τῶν Ἰουδαίων πρώτους· συνελθόντων δὲ αὐτῶν ἔλεγεν πρὸς αὐτούς, Ἐγώ, ἄνδρες ἀδελφοί, οὐδὲν ἐναντίον ποιήσας τῷ λαῷ τοῖς ἔθεσι τοῖς πατρῴοις δέσμιος ἐξ Ἱεροσολύμων παρεδόθην εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων,            
Dz 28:17 *)ege/neto de\ meta\ E(me/ras trei=s sugkale/sasTai au)to\n tou\s o)/ntas tO=n *)ioudai/On prO/tous: sunelTo/ntOn de\ au)tO=n e)/legen pro\s au)tou/s, *)egO/, a)/ndres a)delfoi/, ou)de\n e)nanti/on poiE/sas tO=| laO=| E)\ toi=s e)/Tesi toi=s patrO/|ois de/smios e)X *(ierosolu/mOn paredo/TEn ei)s ta\s CHei=ras tO=n *(rOmai/On,
Dz 28:17 egeneto de meta hEmeras treis syNkalesasTai auton tus ontas tOn iudaiOn prOtus: synelTontOn de autOn elegen pros autus, egO, andres adelfoi, uden enantion poiEsas tO laO E tois eTesi tois patrOois desmios eX hierosolymOn paredoTEn eis tas CHeiras tOn rOmaiOn,
Dz 28:17 v-3ami-s-- c--------- p--------- n-----apf- a-----apf- v--amn---- rp----asm- ra----apm- v--papapm- ra----gpm- a-----gpm- a-----apm- v--aapgpm- c--------- rp----gpm- v-3iai-s-- p--------- rp----apm- rp----ns-- n-----vpm- n-----vpm- a-----asn- a-----asn- v--aapnsm- ra----dsm- n-----dsm- c--------- ra----dpn- n-----dpn- ra----dpn- a-----dpn- n-----nsm- p--------- n-----gpn- v-1api-s-- p--------- ra----apf- n-----apf- ra----gpm- a-----gpm-
Dz 28:17 G1096 G1161 G3326 G2250 G5140 G4779 G0846 G3588 G5607 G3588 G2453 G4413 G4905 G1161 G0846 G3004 G4314 G0846 G1473 G0435 G0080 G3762 G1727 G4160 G3588 G2992 G2228 G3588 G1485 G3588 G3971 G1198 G1537 G2414 G3860 G1519 G3588 G5495 G3588 G4514
Dz 28:17 Po trzech dniach poprosił on do siebie najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli, mówił do nich: Nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom ojczystym, a jednak wydany zostałem jako więzień w ręce Rzymian,
Dz 28:17
Dz 28:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:17
Dz 28:17  Przez  trzy  Dzień  Paul  zwoływane  najszlachetniejszych  Żydów  i  one  uzgodniony  powiedział  ich  Mężczyzn  bracia  podejmowania  nic  v.  Osoby  lub  ojców  Praktyk  Ja  w  więzy  z  Jerozolima  umieścić  w  ręce  Romans
Dz 28:17 G3326 G5140 G2250 G3972 G4779 G4413 G2453 G1161 G0846 G4905 G3004 G0846 G0435 G0080 G4160 G3762 G1727 G2992 G2228 G3971 G1485 G1473 G1198 G1198 G1537 G2414 G3860 G1519 G5495 G4514
Dz 28:18 οἵτινες ἀνακρίναντές με ἐβούλοντο ἀπολῦσαι διὰ τὸ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί·                                                                  
Dz 28:18 oi(/tines a)nakri/nante/s me e)bou/lonto a)polu=sai dia\ to\ mEdemi/an ai)ti/an Tana/tou u(pa/rCHein e)n e)moi/:
Dz 28:18 hoitines anakrinantes me ebulonto apolysai dia to mEdemian aitian Tanatu hyparCHein en emoi:
Dz 28:18 rr----npm- v--aapnpm- rp----as-- v-3imi-p-- v--aan---- p--------- ra----asn- a-----asf- n-----asf- n-----gsm- v--pan---- p--------- rp----ds--
Dz 28:18 G3748 G0350 G3165 G1014 G0630 G1223 G3588 G3367 G0156 G2288 G5225 G1722 G1698
Dz 28:18 którzy po rozpatrzeniu sprawy chcieli mnie wypuścić, dlatego że nie ma we mnie winy zasługującej na śmierć.
Dz 28:18
Dz 28:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:18
Dz 28:18  One  sudiv  mnie  jak  uwolnienie  że  nie  w  mnie  nie  wina  przyzwoity  śmierć
Dz 28:18 G3748 G0350 G3165 G1014 G0630 G1223 G5225 G1722 G1698 G3367 G0156 G0156 G2288
Dz 28:19 ἀντιλεγόντων δὲ τῶν Ἰουδαίων ἠναγκάσθην ἐπικαλέσασθαι Καίσαρα, οὐχ ὡς τοῦ ἔθνους μου ἔχων τι κατηγορεῖν.                                                              
Dz 28:19 a)ntilego/ntOn de\ tO=n *)ioudai/On E)nagka/sTEn e)pikale/sasTai *kai/sara, ou)CH O(s tou= e)/Tnous mou e)/CHOn ti katEgorei=n.
Dz 28:19 antilegontOn de tOn iudaiOn EnaNkasTEn epikalesasTai kaisara, uCH hOs tu eTnus mu eCHOn ti katEgorein.
Dz 28:19 v--papgpm- c--------- ra----gpm- a-----gpm- v-1api-s-- v--amn---- n-----asm- d--------- c--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gs-- v--papnsm- ri----asn- v--pan----
Dz 28:19 G0483 G1161 G3588 G2453 G0315 G1941 G2541 G3756 G5613 G3588 G1484 G3450 G2192 G5100 G2723
Dz 28:19 Ponieważ jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem odwołać się do Cezara - bynajmniej nie w zamiarze oskarżenia w czymkolwiek mojego narodu.
Dz 28:19
Dz 28:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:19
Dz 28:19  ale  Judea  licznik  przymusowej  był  wymagać  Cezar  nie  że  winić  lub  mój  osoby
Dz 28:19 G1161 G2453 G0483 G0315 G0315 G1941 G2541 G3756 G5613 G2723 G5100 G3450 G1484
Dz 28:20 διὰ ταύτην οὖν τὴν αἰτίαν παρεκάλεσα ὑμᾶς ἰδεῖν καὶ προσλαλῆσαι, ἕνεκεν γὰρ τῆς ἐλπίδος τοῦ Ἰσραὴλ τὴν ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι.                                                    
Dz 28:20 dia\ tau/tEn ou)=n tE\n ai)ti/an pareka/lesa u(ma=s i)dei=n kai\ proslalE=sai, e(/neken ga\r tE=s e)lpi/dos tou= *)israE\l tE\n a(/lusin tau/tEn peri/keimai.
Dz 28:20 dia tautEn un tEn aitian parekalesa hymas idein kai proslalEsai, heneken gar tEs elpidos tu israEl tEn halysin tautEn perikeimai.
Dz 28:20 p--------- rd----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- v-1aai-s-- rp----ap-- v--aan---- c--------- v--aan---- p--------- c--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----asf- n-----asf- rd----asf- v-1ppi-s--
Dz 28:20 G1223 G3778 G3767 G3588 G0156 G3870 G5209 G1492 G2532 G4354 G1752 G1063 G3588 G1680 G3588 G2474 G3588 G0254 G3778 G4029
Dz 28:20 Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i rozmówić, bo dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany.
Dz 28:20
Dz 28:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:20
Dz 28:20  Na  To  powód  i  o nazwie  ty, wy  zobaczyć  i  mówić  dla  dla  nadzieja  Izrael  pokryty  te  więzi
Dz 28:20 G1223 G5026 G1223 G3767 G3870 G5209 G1492 G2532 G4354 G1063 G1752 G1680 G2474 G4029 G5026 G0254
Dz 28:21 οἱ δὲ πρὸς αὐτὸν εἶπαν, Ἡμεῖς οὔτε γράμματα περὶ σοῦ ἐδεξάμεθα ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, οὔτε παραγενόμενός τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἐλάλησέν τι περὶ σοῦ πονηρόν.                                        
Dz 28:21 oi( de\ pro\s au)to\n ei)=pan, *(Emei=s ou)/te gra/mmata peri\ sou= e)deXa/meTa a)po\ tE=s *)ioudai/as, ou)/te parageno/meno/s tis tO=n a)delfO=n a)pE/ggeilen E)\ e)la/lEse/n ti peri\ sou= ponEro/n.
Dz 28:21 hoi de pros auton eipan, hEmeis ute grammata peri su edeXameTa apo tEs iudaias, ute paragenomenos tis tOn adelfOn apENgeilen E elalEsen ti peri su ponEron.
Dz 28:21 ra----npm- c--------- p--------- rp----asm- v-3aai-p-- rp----np-- c--------- n-----apn- p--------- rp----gs-- v-1ami-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v--ampnsm- ri----nsm- ra----gpm- n-----gpm- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- ri----asn- p--------- rp----gs-- a-----asn-
Dz 28:21 G3588 G1161 G4314 G0846 G2036 G2249 G3777 G1121 G4012 G4675 G1209 G0575 G3588 G2449 G3777 G3854 G5100 G3588 G0080 G0518 G2228 G2980 G5100 G4012 G4675 G4190
Dz 28:21 A oni rzekli do niego: Nie otrzymaliśmy o tobie ani listów z Judei, ani też nikt z braci nie przybył i nie oznajmił, ani nie mówił o tobie nic złego.
Dz 28:21
Dz 28:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:21
Dz 28:21  zaś  powiedział  go  my  ani  Listów  otrzymane  o  ty, wy  z  Judea  ani  nadchodzący  bracia  żaden  Zaleca  o  ty, wy  nie  powiedział  lub  zły
Dz 28:21 G1161 G2036 G0846 G2249 G3777 G1121 G1209 G4012 G4675 G0575 G2449 G3777 G3854 G0080 G5100 G0518 G4012 G4675 G2228 G2980 G5100 G4190
Dz 28:22 ἀξιοῦμεν δὲ παρὰ σοῦ ἀκοῦσαι φρονεῖς, περὶ μὲν γὰρ τῆς αἱρέσεως ταύτης γνωστὸν ἡμῖν ἐστιν ὅτι πανταχοῦ ἀντιλέγεται.                                                      
Dz 28:22 a)Xiou=men de\ para\ sou= a)kou=sai a(\ fronei=s, peri\ me\n ga\r tE=s ai(re/seOs tau/tEs gnOsto\n E(mi=n e)stin o(/ti pantaCHou= a)ntile/getai.
Dz 28:22 aXiumen de para su akusai ha froneis, peri men gar tEs haireseOs tautEs gnOston hEmin estin hoti pantaCHu antilegetai.
Dz 28:22 v-1pai-p-- c--------- p--------- rp----gs-- v--aan---- rr----apn- v-2pai-s-- p--------- x--------- c--------- ra----gsf- n-----gsf- rd----gsf- a-----nsn- rp----dp-- v-3pai-s-- c--------- d--------- v-3ppi-s--
Dz 28:22 G0515 G1161 G3844 G4675 G0191 G3739 G5426 G4012 G3303 G1063 G3588 G0139 G3778 G1110 G2254 G2076 G3754 G3837 G0483
Dz 28:22 Chcemy jednak usłyszeć od ciebie, co myślisz, bo wiadomo nam o tym stronnictwie, że wszędzie spotyka się ze sprzeciwem.
Dz 28:22
Dz 28:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:22
Dz 28:22  Jednak  pożądany  słyszeć  z  ty, wy  jako  myślisz  dla  znany  znany  nas  na  To  nauczanie  wszędzie  argumentować
Dz 28:22 G1161 G0515 G0191 G3844 G4675 G3739 G5426 G1063 G1110 G2076 G2254 G4012 G5026 G0139 G3837 G0483
Dz 28:23 Ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν ἦλθον πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες, οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ πείθων τε αὐτοὺς περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τε τοῦ νόμου Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν ἀπὸ πρωῒ ἕως ἑσπέρας.                    
Dz 28:23 *taXa/menoi de\ au)tO=| E(me/ran E)=lTon pro\s au)to\n ei)s tE\n Xeni/an plei/ones, oi(=s e)Xeti/Teto diamarturo/menos tE\n basilei/an tou= Teou= pei/TOn te au)tou\s peri\ tou= *)iEsou= a)po/ te tou= no/mou *mOu+se/Os kai\ tO=n profEtO=n a)po\ prOi\+ e(/Os e(spe/ras.
Dz 28:23 taXamenoi de autO hEmeran ElTon pros auton eis tEn Xenian pleiones, hois eXetiTeto diamartyromenos tEn basileian tu Teu peiTOn te autus peri tu iEsu apo te tu nomu mO+yseOs kai tOn profEtOn apo prO+i heOs hesperas.
Dz 28:23 v--ampnpm- c--------- rp----dsm- n-----asf- v-3aai-p-- p--------- rp----asm- p--------- ra----asf- n-----asf- a-----npmc rr----dpm- v-3imi-s-- v--pmpnsm- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v--papnsm- c--------- rp----apm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- c--------- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm- c--------- ra----gpm- n-----gpm- p--------- d--------- p--------- n-----gsf-
Dz 28:23 G5021 G1161 G0846 G2250 G2064 G4314 G0846 G1519 G3588 G3578 G4119 G3739 G1620 G1263 G3588 G0932 G3588 G2316 G3982 G5037 G0846 G4012 G3588 G2424 G0575 G5037 G3588 G3551 G3475 G2532 G3588 G4396 G0575 G4404 G2193 G2073
Dz 28:23 Wyznaczywszy mu dzień, w większej liczbie przyszli do niego do mieszkania, a on przytaczał im świadectwa o królestwie Bożym; od rana aż do wieczora przekonywał ich o Jezusie na podstawie Prawa Mojżeszowego i Proroków.
Dz 28:23
Dz 28:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:23
Dz 28:23  I  w sprawie mianowania  go  dzień  bardzo  wiele  przyszedł  do  to  w  Hotel  z  am  do  pm  wyjasnione  ich  Królestwo  Bóg  wynikające  dowód  certyfikującą  ich  o  Jezus  z  Prawo  Mozaika  i  Proroków
Dz 28:23 G1161 G5021 G0846 G2250 G4119 G4119 G2240 G4314 G0846 G1519 G3578 G0575 G4404 G2193 G2073 G1620 G3739 G0932 G2316 G1263 G1263 G3982 G0846 G4012 G2424 G0575 G3551 G3475 G2532 G4396
Dz 28:24 καὶ οἱ μὲν ἐπείθοντο τοῖς λεγομένοις, οἱ δὲ ἠπίστουν·                                                                          
Dz 28:24 kai\ oi( me\n e)pei/Tonto toi=s legome/nois, oi( de\ E)pi/stoun:
Dz 28:24 kai hoi men epeiTonto tois legomenois, hoi de Epistun:
Dz 28:24 c--------- ra----npm- c--------- v-3ipi-p-- ra----dpn- v--pppdpn- ra----npm- c--------- v-3iai-p--
Dz 28:24 G2532 G3588 G3303 G3982 G3588 G3004 G3588 G1161 G0569
Dz 28:24 Jedni dali się przekonać o tym, co mówił, drudzy nie wierzyli.
Dz 28:24
Dz 28:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:24
Dz 28:24  Kilka  Kilka  przekonany  słowa  i  innych  nie  Uważa
Dz 28:24 G3303 G3588 G3982 G3004 G1161 G3588 G0569 G0569
Dz 28:25 ἀσύμφωνοι δὲ ὄντες πρὸς ἀλλήλους ἀπελύοντο, εἰπόντος τοῦ Παύλου ῥῆμα ἓν ὅτι Καλῶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐλάλησεν διὰ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν                                        
Dz 28:25 a)su/mfOnoi de\ o)/ntes pro\s a)llE/lous a)pelu/onto, ei)po/ntos tou= *pau/lou r(E=ma e(\n o(/ti *kalO=s to\ pneu=ma to\ a(/gion e)la/lEsen dia\ *)Esai/+ou tou= profE/tou pro\s tou\s pate/ras u(mO=n
Dz 28:25 asymfOnoi de ontes pros allElus apelyonto, eipontos tu paulu rEma hen hoti kalOs to pneuma to hagion elalEsen dia Esa+iu tu profEtu pros tus pateras hymOn
Dz 28:25 a-----npm- c--------- v--papnpm- p--------- rp----apm- v-3imi-p-- v--aapgsm- ra----gsm- n-----gsm- n-----asn- a-----asn- d--------- d--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- a-----nsn- v-3aai-s-- p--------- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gp--
Dz 28:25 G0800 G1161 G5607 G4314 G0240 G0630 G2036 G3588 G3972 G4487 G1520 G3754 G2573 G3588 G4151 G3588 G0040 G2980 G1223 G2268 G3588 G4396 G4314 G3588 G3962 G5216
Dz 28:25 Poróżnieni między sobą zabierali się do odejścia. Wtedy Paweł powiedział to jedno: Trafnie rzekł Duch Święty do ojców waszych przez proroka Izajasza:
Dz 28:25
Dz 28:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:25
Dz 28:25  Jako  zaś  nie  uzgodnić  między  go  lewo  Paul  powiedział  następujący  słowa  dobrze  Duch  Święty  powiedział  ojców  nasz  przez  Prorok  Izajasza
Dz 28:25 G5607 G1161 G0800 G0800 G4314 G0240 G0630 G3972 G2036 G1520 G4487 G2573 G4151 G0040 G2980 G3962 G2257 G1223 G4396 G2268
Dz 28:26 λέγων, Πορεύθητι πρὸς τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἰπόν, Ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε·                                                  
Dz 28:26 le/gOn, *poreu/TEti pro\s to\n lao\n tou=ton kai\ ei)po/n, *)akoE=| a)kou/sete kai\ ou) mE\ sunE=te, kai\ ble/pontes ble/PSete kai\ ou) mE\ i)/dEte:
Dz 28:26 legOn, poreuTEti pros ton laon tuton kai eipon, akoE akusete kai u mE synEte, kai blepontes blePSete kai u mE idEte:
Dz 28:26 v--papnsm- v-2apd-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- rd----asm- c--------- v-2aad-s-- n-----dsf- v-2fai-p-- c--------- d--------- d--------- v-2aas-p-- c--------- v--papnpm- v-2fai-p-- c--------- d--------- d--------- v-2aas-p--
Dz 28:26 G3004 G4198 G4314 G3588 G2992 G5126 G2532 G2036 G0189 G0191 G2532 G3756 G3361 G4920 G2532 G0991 G0991 G2532 G3756 G3361 G1492
Dz 28:26 Idź do tego ludu i powiedz: Usłyszycie dobrze, ale nie zrozumiecie, i dobrze będziecie widzieć, a nie zobaczycie.
Dz 28:26
Dz 28:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:26
Dz 28:26  Iść  do  osoby  do  i  powiedzieć  przesłuchanie  słyszeć  i  nie  zrozumieć;  i  oczy  zegarek  będzie  i  nie  zobaczyć
Dz 28:26 G4198 G4314 G2992 G5126 G2532 G2036 G0189 G0191 G2532 G3364 G4920 G2532 G0991 G0991 G0991 G2532 G3364 G1492
Dz 28:27 ἐπαχύνθη γὰρ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἐκάμμυσαν· μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ ἰάσομαι αὐτούς.                        
Dz 28:27 e)paCHu/nTE ga\r E( kardi/a tou= laou= tou/tou, kai\ toi=s O)si\n bare/Os E)/kousan, kai\ tou\s o)fTalmou\s au)tO=n e)ka/mmusan: mE/pote i)/dOsin toi=s o)fTalmoi=s kai\ toi=s O)si\n a)kou/sOsin kai\ tE=| kardi/a| sunO=sin kai\ e)pistre/PSOsin, kai\ i)a/somai au)tou/s.
Dz 28:27 epaCHynTE gar hE kardia tu lau tutu, kai tois Osin bareOs Ekusan, kai tus ofTalmus autOn ekammysan: mEpote idOsin tois ofTalmois kai tois Osin akusOsin kai tE kardia synOsin kai epistrePSOsin, kai iasomai autus.
Dz 28:27 v-3api-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- c--------- ra----dpn- n-----dpn- d--------- v-3aai-p-- c--------- ra----apm- n-----apm- rp----gpm- v-3aai-p-- c--------- v-3aas-p-- ra----dpm- n-----dpm- c--------- ra----dpn- n-----dpn- v-3aas-p-- c--------- ra----dsf- n-----dsf- v-3aas-p-- c--------- v-3aas-p-- c--------- v-1fmi-s-- rp----apm-
Dz 28:27 G3975 G1063 G3588 G2588 G3588 G2992 G5127 G2532 G3588 G3775 G0917 G0191 G2532 G3588 G3788 G0846 G2576 G3379 G1492 G3588 G3788 G2532 G3588 G3775 G0191 G2532 G3588 G2588 G4920 G2532 G1994 G2532 G2390 G0846
Dz 28:27 Bo otępiało serce tego ludu. Usłyszeli niechętnie i zamknęli oczy, aby przypadkiem nie zobaczyli oczami i uszami nie usłyszeli, i nie zrozumieli sercem, i nie nawrócili się, i abym ich nie uleczył.
Dz 28:27
Dz 28:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 28:27
Dz 28:27  Dla  Powierzchnie  serce  osoby  tak  i  uszy  z  trudność  słyszeć  i  oczy  ich  zamknięty  tak  nie  czuwa  oczy  i  słyszeć  uszy  i  Rozumiem z  serce  i  z kolei  że  uzdrowiony  ich
Dz 28:27 G1063 G3975 G2588 G2992 G5127 G2532 G3775 G0917 G0917 G0191 G2532 G3788 G0846 G2576 G3379 G3379 G1492 G3788 G2532 G0191 G3775 G2532 G4920