Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

 

 

 

do_Dz2      do_str_głównej      do_Dz4      
Dz 3:1 Πέτρος δὲ καὶ Ἰωάννης ἀνέβαινον εἰς τὸ ἱερὸν ἐπὶ τὴν ὥραν τῆς προσευχῆς τὴν ἐνάτην.                                                  
Dz 3:1 *pe/tros de\ kai\ *)iOa/nnEs a)ne/bainon ei)s to\ i(ero\n e)pi\ tE\n O(/ran tE=s proseuCHE=s tE\n e)na/tEn.
Dz 3:1 petros de kai iOannEs anebainon eis to hieron epi tEn hOran tEs proseuCHEs tEn enatEn.
Dz 3:1 n-----nsm- c--------- c--------- n-----nsm- v-3iai-p-- p--------- ra----asn- a-----asn- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- ra----asf- a-----asf-
Dz 3:1 G4074 G1161 G2532 G2491 G0305 G1519 G3588 G2411 G1909 G3588 G5610 G3588 G4335 G3588 G1766
Dz 3:1 Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej,
Dz 3:1
Dz 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:1
Dz 3:1  Peter  i  Jan  były  razem  razem  w  świątynia  h  Modlitwa  dziewiąty
Dz 3:1 G4074 G2532 G2491 G0305 G0846 G1909 G1519 G2411 G5610 G4335 G1766
Dz 3:2 καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν καθ᾿ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην Ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν·                  
Dz 3:2 kai/ tis a)nE\r CHOlo\s e)k koili/as mEtro\s au)tou= u(pa/rCHOn e)basta/DZeto, o(\n e)ti/Toun kaT' E(me/ran pro\s tE\n Tu/ran tou= i(erou= tE\n legome/nEn *(Orai/an tou= ai)tei=n e)leEmosu/nEn para\ tO=n ei)sporeuome/nOn ei)s to\ i(ero/n:
Dz 3:2 kai tis anEr CHOlos ek koilias mEtros autu hyparCHOn ebastaDZeto, hon etiTun kaT' Emeran pros tEn Tyran tu hieru tEn legomenEn hOraian tu aitein eleEmosynEn para tOn eisporeuomenOn eis to hieron:
Dz 3:2 c--------- ri----nsm- n-----nsm- a-----nsm- p--------- n-----gsf- n-----gsf- rp----gsm- v--papnsm- v-3ipi-s-- rr----asm- v-3iai-p-- p--------- n-----asf- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- a-----gsn- ra----asf- v--pppasf- a-----asf- ra----gsn- v--pan---- n-----asf- p--------- ra----gpm- v--pmpgpm- p--------- ra----asn- a-----asn-
Dz 3:2 G2532 G5100 G0435 G5560 G1537 G2836 G3384 G0846 G5225 G0941 G3739 G5087 G2596 G2250 G4314 G3588 G2374 G3588 G2411 G3588 G3004 G5611 G3588 G0154 G1654 G3844 G3588 G1531 G1519 G3588 G2411
Dz 3:2 wnoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni, prosił o jałmużnę.
Dz 3:2
Dz 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:2
Dz 3:2  I  był  był  człowiek  człowiek  kulawy  z  łono  matka  jego  kogo  były  obsadzone  każdy  dzień  w  wejście  Świątynia  o nazwie  Czerwony  żądanie  jałmużna  w  przychodzące  w  świątynia
Dz 3:2 G2532 G5225 G5560 G0435 G5100 G5560 G1537 G2836 G3384 G0846 G3739 G0941 G5087 G2596 G2250 G4314 G2374 G2411 G3004 G5611 G0154 G1654 G3844 G1531 G1519 G2411
Dz 3:3 ὃς ἰδὼν Πέτρον καὶ Ἰωάννην μέλλοντας εἰσιέναι εἰς τὸ ἱερὸν ἠρώτα ἐλεημοσύνην λαβεῖν.                                                      
Dz 3:3 o(\s i)dO\n *pe/tron kai\ *)iOa/nnEn me/llontas ei)sie/nai ei)s to\ i(ero\n E)rO/ta e)leEmosu/nEn labei=n.
Dz 3:3 hos idOn petron kai iOannEn mellontas eisienai eis to hieron ErOta eleEmosynEn labein.
Dz 3:3 rr----nsm- v--aapnsm- n-----asm- c--------- n-----asm- v--papapm- v--pan---- p--------- ra----asn- a-----asn- v-3iai-s-- n-----asf- v--aan----
Dz 3:3 G3739 G1492 G4074 G2532 G2491 G3195 G1524 G1519 G3588 G2411 G2065 G1654 G2983
Dz 3:3 Ten zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę.
Dz 3:3
Dz 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:3
Dz 3:3  On  widzenie  Peter  i  Jan  przed  wejście  w  świątynia  pytanie  jałmużna
Dz 3:3 G3739 G1492 G4074 G2532 G2491 G3195 G1524 G1519 G2411 G2065 G1654
Dz 3:4 ἀτενίσας δὲ Πέτρος εἰς αὐτὸν σὺν τῷ Ἰωάννῃ εἶπεν, Βλέψον εἰς ἡμᾶς.                                                        
Dz 3:4 a)teni/sas de\ *pe/tros ei)s au)to\n su\n tO=| *)iOa/nnE| ei)=pen, *ble/PSon ei)s E(ma=s.
Dz 3:4 atenisas de petros eis auton syn tO iOannE eipen, blePSon eis hEmas.
Dz 3:4 v--aapnsm- c--------- n-----nsm- p--------- rp----asm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3aai-s-- v-2aad-s-- p--------- rp----ap--
Dz 3:4 G0816 G1161 G4074 G1519 G0846 G4862 G3588 G2491 G2036 G0991 G1519 G2248
Dz 3:4 Lecz Piotr wraz z Janem przypatrzywszy się mu powiedział:
Dz 3:4
Dz 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:4
Dz 3:4  Peter  z  Jan  uważne przeczytanie  w  to  powiedział  wygląd  nas
Dz 3:4 G4074 G4862 G2491 G0816 G1519 G0846 G2036 G0991 G2248
Dz 3:5 δὲ ἐπεῖχεν αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ᾿ αὐτῶν λαβεῖν.                                                              
Dz 3:5 o( de\ e)pei=CHen au)toi=s prosdokO=n ti par' au)tO=n labei=n.
Dz 3:5 ho de epeiCHen autois prosdokOn ti par' autOn labein.
Dz 3:5 ra----nsm- c--------- v-3iai-s-- rp----dpm- v--papnsm- ri----asn- p--------- rp----gpm- v--aan----
Dz 3:5 G3588 G1161 G1907 G0846 G4328 G5100 G3844 G0846 G2983
Dz 3:5 Spójrz na nas. A on patrzył na nich oczekując od nich jałmużny.
Dz 3:5
Dz 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:5
Dz 3:5  I  niewzruszenie  szukam  ich  nadzieję, że  dostać  z  ich  kilka
Dz 3:5 G1161 G1907 G1907 G0846 G4328 G2983 G3844 G0846 G5100
Dz 3:6 εἶπεν δὲ Πέτρος, Ἀργύριον καὶ χρυσίον οὐχ ὑπάρχει μοι, δὲ ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι· ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου [ἔγειρε καὶ] περιπάτει.                              
Dz 3:6 ei)=pen de\ *pe/tros, *)argu/rion kai\ CHrusi/on ou)CH u(pa/rCHei moi, o(\ de\ e)/CHO tou=to/ soi di/dOmi: e)n tO=| o)no/mati *)iEsou= *CHristou= tou= *naDZOrai/ou [e)/geire kai\] peripa/tei.
Dz 3:6 eipen de petros, argyrion kai CHrysion uCH hyparCHei moi, ho de eCHO tuto soi didOmi: en tO onomati iEsu CHristu tu naDZOraiu [egeire kai] peripatei.
Dz 3:6 v-3aai-s-- c--------- n-----nsm- n-----nsn- c--------- n-----nsn- d--------- v-3pai-s-- rp----ds-- rr----asn- c--------- v-1pai-s-- rd----asn- rp----ds-- v-1pai-s-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- v-2pad-s-- c--------- v-2pad-s--
Dz 3:6 G2036 G1161 G4074 G0694 G2532 G5553 G3756 G5225 G3427 G3739 G1161 G2192 G5124 G4671 G1325 G1722 G3588 G3686 G2424 G5547 G3588 G3480 G1453 G2532 G4043
Dz 3:6 Nie mam srebra ani złota - powiedział Piotr - ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!
Dz 3:6
Dz 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:6
Dz 3:6  Ale  Peter  powiedział  Srebrny  i  złoto  nie  nie  mnie  i  że  mieć  dać  ty, wy  w  nazwa  Jezus  Chrystus  Nazareth  Powstać  i  iść
Dz 3:6 G1161 G4074 G2036 G0694 G2532 G5553 G3756 G5225 G3427 G1161 G5124 G2192 G1325 G4671 G1722 G3686 G2424 G5547 G3480 G1453 G2532 G4043
Dz 3:7 καὶ πιάσας αὐτὸν τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν· παραχρῆμα δὲ ἐστερεώθησαν αἱ βάσεις αὐτοῦ καὶ τὰ σφυδρά,                                              
Dz 3:7 kai\ pia/sas au)to\n tE=s deXia=s CHeiro\s E)/geiren au)to/n: paraCHrE=ma de\ e)stereO/TEsan ai( ba/seis au)tou= kai\ ta\ sfudra/,
Dz 3:7 kai piasas auton tEs deXias CHeiros Egeiren auton: paraCHrEma de estereOTEsan hai baseis autu kai ta sfydra,
Dz 3:7 c--------- v--aapnsm- rp----asm- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- v-3aai-s-- rp----asm- d--------- c--------- v-3api-p-- ra----npf- n-----npf- rp----gsm- c--------- ra----npn- n-----npn-
Dz 3:7 G2532 G4084 G0846 G3588 G1188 G5495 G1453 G0846 G3916 G1161 G4732 G3588 G0939 G0846 G2532 G3588 G4974
Dz 3:7 I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach.
Dz 3:7
Dz 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:7
Dz 3:7  I  przy  jego  prawo  ręka  podniesiony  i  nagle  wzmocniony  jego  stóp  i  łono
Dz 3:7 G2532 G4084 G0846 G1188 G5495 G1453 G1161 G3916 G4732 G0846 G0939 G2532 G4974
Dz 3:8 καὶ ἐξαλλόμενος ἔστη καὶ περιεπάτει, καὶ εἰσῆλθεν σὺν αὐτοῖς εἰς τὸ ἱερὸν περιπατῶν καὶ ἁλλόμενος καὶ αἰνῶν τὸν θεόν.                                          
Dz 3:8 kai\ e)Xallo/menos e)/stE kai\ periepa/tei, kai\ ei)sE=lTen su\n au)toi=s ei)s to\ i(ero\n peripatO=n kai\ a(llo/menos kai\ ai)nO=n to\n Teo/n.
Dz 3:8 kai eXallomenos estE kai periepatei, kai eisElTen syn autois eis to hieron peripatOn kai hallomenos kai ainOn ton Teon.
Dz 3:8 c--------- v--pmpnsm- v-3aai-s-- c--------- v-3iai-s-- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----dpm- p--------- ra----asn- a-----asn- v--papnsm- c--------- v--pmpnsm- c--------- v--papnsm- ra----asm- n-----asm-
Dz 3:8 G2532 G1814 G2476 G2532 G4043 G2532 G1525 G4862 G0846 G1519 G3588 G2411 G4043 G2532 G0242 G2532 G0134 G3588 G2316
Dz 3:8 Zerwał się i stanął na nogach, i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga.
Dz 3:8
Dz 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:8
Dz 3:8  i  skoki  był  i  rozpoczął  iść  i  wprowadzonych  z  ich  w  świątynia  kulis  i  skoki  i  chwaląc  Bóg
Dz 3:8 G2532 G1814 G2476 G2532 G4043 G4043 G2532 G1525 G4862 G0846 G1519 G2411 G4043 G2532 G0242 G2532 G0134 G2316
Dz 3:9 καὶ εἶδεν πᾶς λαὸς αὐτὸν περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα τὸν θεόν,                                                          
Dz 3:9 kai\ ei)=den pa=s o( lao\s au)to\n peripatou=nta kai\ ai)nou=nta to\n Teo/n,
Dz 3:9 kai eiden pas ho laos auton peripatunta kai ainunta ton Teon,
Dz 3:9 c--------- v-3aai-s-- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----asm- v--papasm- c--------- v--papasm- ra----asm- n-----asm-
Dz 3:9 G2532 G1492 G3956 G3588 G2992 G0846 G4043 G2532 G0134 G3588 G2316
Dz 3:9 A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga.
Dz 3:9
Dz 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:9
Dz 3:9  I  wszystko  osoby  online  jego  walking  i  chwaląc  Bóg
Dz 3:9 G2532 G3956 G2992 G1492 G0846 G4043 G2532 G0134 G2316
Dz 3:10 ἐπεγίνωσκον δὲ αὐτὸν ὅτι αὐτὸς ἦν πρὸς τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος ἐπὶ τῇ Ὡραίᾳ Πύλῃ τοῦ ἱεροῦ, καὶ ἐπλήσθησαν θάμβους καὶ ἐκστάσεως ἐπὶ τῷ συμβεβηκότι αὐτῷ.                            
Dz 3:10 e)pegi/nOskon de\ au)to\n o(/ti au)to\s E)=n o( pro\s tE\n e)leEmosu/nEn kaTE/menos e)pi\ tE=| *(Orai/a| *pu/lE| tou= i(erou=, kai\ e)plE/sTEsan Ta/mbous kai\ e)ksta/seOs e)pi\ tO=| sumbebEko/ti au)tO=|.
Dz 3:10 epeginOskon de auton hoti autos En ho pros tEn eleEmosynEn kaTEmenos epi tE hOraia pylE tu hieru, kai eplEsTEsan Tambus kai ekstaseOs epi tO symbebEkoti autO.
Dz 3:10 v-3iai-p-- c--------- rp----asm- c--------- rp----nsm- v-3iai-s-- ra----nsm- p--------- ra----asf- n-----asf- v--pmpnsm- p--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- ra----gsn- a-----gsn- c--------- v-3api-p-- n-----gsn- c--------- n-----gsf- p--------- ra----dsn- v--xapdsn- rp----dsm-
Dz 3:10 G1921 G1161 G0846 G3754 G0846 G2258 G3588 G4314 G3588 G1654 G2521 G1909 G3588 G5611 G4439 G3588 G2411 G2532 G4130 G2285 G2532 G1611 G1909 G3588 G4819 G0846
Dz 3:10 I rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał przy Pięknej Bramie świątyni, aby żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało.
Dz 3:10
Dz 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:10
Dz 3:10  i  dowiedziałem się  że  był  że  który  sob  w  Czerwony  Drzwi  Świątynia  dla  jałmużna  i  wypełniony  przerażenie  i  niespodzianka  z  incydent  go
Dz 3:10 G5037 G1921 G3754 G2258 G3778 G2521 G2521 G1909 G5611 G4439 G2411 G4314 G1654 G2532 G4130 G2285 G2532 G1611 G1909 G4819 G0846
Dz 3:11 Κρατοῦντος δὲ αὐτοῦ τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰωάννην συνέδραμεν πᾶς λαὸς πρὸς αὐτοὺς ἐπὶ τῇ στοᾷ τῇ καλουμένῃ Σολομῶντος ἔκθαμβοι.                                      
Dz 3:11 *kratou=ntos de\ au)tou= to\n *pe/tron kai\ to\n *)iOa/nnEn sune/dramen pa=s o( lao\s pro\s au)tou\s e)pi\ tE=| stoa=| tE=| kaloume/nE| *solomO=ntos e)/kTamboi.
Dz 3:11 kratuntos de autu ton petron kai ton iOannEn synedramen pas ho laos pros autus epi tE stoa tE kalumenE solomOntos ekTamboi.
Dz 3:11 v--papgsm- c--------- rp----gsm- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asm- n-----asm- v-3aai-s-- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----apm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- v--pppdsf- n-----gsm- a-----npm-
Dz 3:11 G2902 G1161 G0846 G3588 G4074 G2532 G3588 G2491 G4936 G3956 G3588 G2992 G4314 G0846 G1909 G3588 G4745 G3588 G2564 G4672 G1569
Dz 3:11 A gdy on trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym.
Dz 3:11
Dz 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:11
Dz 3:11  I  uzdrowiony  kulawy  nie  odstąpić  Peter  i  Jan  wszystko  osoby  w  zdumienie  zbiegł  do  go  w  ganek  o nazwie  Salomon
Dz 3:11 G1161 G2390 G5560 G2902 G2902 G4074 G2532 G2491 G3956 G2992 G1569 G1569 G4936 G4314 G0846 G1909 G4745 G2564 G4672
Dz 3:12 ἰδὼν δὲ Πέτρος ἀπεκρίνατο πρὸς τὸν λαόν, Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ, ἡμῖν τί ἀτενίζετε ὡς ἰδίᾳ δυνάμει εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν;                          
Dz 3:12 i)dO\n de\ o( *pe/tros a)pekri/nato pro\s to\n lao/n, *)/andres *)israEli=tai, ti/ Tauma/DZete e)pi\ tou/tO|, E)\ E(mi=n ti/ a)teni/DZete O(s i)di/a| duna/mei E)\ eu)sebei/a| pepoiEko/sin tou= peripatei=n au)to/n;
Dz 3:12 idOn de ho petros apekrinato pros ton laon, andres israElitai, ti TaumaDZete epi tutO, E hEmin ti ateniDZete hOs idia dynamei E eusebeia pepoiEkosin tu peripatein auton;
Dz 3:12 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3ami-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- n-----vpm- n-----vpm- ri----asn- v-2pai-p-- p--------- rd----dsn- c--------- rp----dp-- ri----asn- v-2pai-p-- c--------- a-----dsf- n-----dsf- c--------- n-----dsf- v--xapdpm- ra----gsn- v--pan---- rp----asm-
Dz 3:12 G1492 G1161 G3588 G4074 G0611 G4314 G3588 G2992 G0435 G2475 G5101 G2296 G1909 G5129 G2228 G2254 G5101 G0816 G5613 G2398 G1411 G2228 G2150 G4160 G3588 G4043 G0846
Dz 3:12 Na ten widok Piotr przemówił do ludu: Mężowie izraelscy! Dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi?
Dz 3:12
Dz 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:12
Dz 3:12  Widzenie  Peter  powiedział  osoby  Mężczyzn  Izraelski  że  Cud  do  lub  że  Zobaczyć  nas  jako  jak gdyby  jego  moc  lub  pobożność  Sporządzono  on  iść
Dz 3:12 G1492 G4074 G0611 G2992 G0435 G2475 G5101 G2296 G5129 G2228 G5101 G0816 G2254 G5613 G5613 G2398 G1411 G2228 G2150 G4160 G0846 G4043
Dz 3:13 θεὸς Ἀβραὰμ καὶ [ὁ θεὸς] Ἰσαὰκ καὶ [ὁ θεὸς] Ἰακώβ, θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, ἐδόξασεν τὸν παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς μὲν παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον Πιλάτου, κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν·              
Dz 3:13 o( Teo\s *)abraa\m kai\ [o( Teo\s] *)isaa\k kai\ [o( Teo\s] *)iakO/b, o( Teo\s tO=n pate/rOn E(mO=n, e)do/Xasen to\n pai=da au)tou= *)iEsou=n, o(\n u(mei=s me\n paredO/kate kai\ E)rnE/sasTe kata\ pro/sOpon *pila/tou, kri/nantos e)kei/nou a)polu/ein:
Dz 3:13 ho Teos abraam kai [ho Teos] isaak kai [ho Teos] iakOb, ho Teos tOn paterOn hEmOn, edoXasen ton paida autu iEsun, hon hymeis men paredOkate kai ErnEsasTe kata prosOpon pilatu, krinantos ekeinu apolyein:
Dz 3:13 ra----nsm- n-----nsm- n-----gsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----gsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----gsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpm- n-----gpm- rp----gp-- v-3aai-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- n-----asm- rr----asm- rp----np-- x--------- v-2aai-p-- c--------- v-2ami-p-- p--------- n-----asn- n-----gsm- v--aapgsm- rd----gsm- v--pan----
Dz 3:13 G3588 G2316 G0011 G2532 G3588 G2316 G2464 G2532 G3588 G2316 G2384 G3588 G2316 G3588 G3962 G2257 G1392 G3588 G3816 G0846 G2424 G3739 G5210 G3303 G3860 G2532 G0720 G2596 G4383 G4091 G2919 G1565 G0630
Dz 3:13 Bóg naszych ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił Sługę swego, Jezusa, wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić.
Dz 3:13
Dz 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:13
Dz 3:13  Bóg  Abraham  i  Isaac  i  Jakuba  Bóg  ojców  nasz  uwielbiony  Syn  Jego  Jezus  Kogo  ty, wy  zdradzony  i  Kogo  odmowy  przed  twarz  Piłat  on  myśl  uwolnienie
Dz 3:13 G2316 G0011 G2532 G2464 G2532 G2384 G2316 G3962 G2257 G1392 G3816 G0846 G2424 G3739 G5210 G3860 G2532 G0846 G0720 G2596 G4383 G4091 G1565 G2919 G0630
Dz 3:14 ὑμεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε, καὶ ᾐτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν,                                                      
Dz 3:14 u(mei=s de\ to\n a(/gion kai\ di/kaion E)rnE/sasTe, kai\ E)|tE/sasTe a)/ndra fone/a CHarisTE=nai u(mi=n,
Dz 3:14 hymeis de ton hagion kai dikaion ErnEsasTe, kai EtEsasTe andra fonea CHarisTEnai hymin,
Dz 3:14 rp----np-- c--------- ra----asm- a-----asm- c--------- a-----asm- v-2ami-p-- c--------- v-2ami-p-- n-----asm- n-----asm- v--apn---- rp----dp--
Dz 3:14 G5210 G1161 G3588 G0040 G2532 G1342 G0720 G2532 G0154 G0435 G5406 G5483 G5213
Dz 3:14 Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy.
Dz 3:14
Dz 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:14
Dz 3:14  Ale  ty, wy  Święty  i  Sprawiedliwy  odmowy  i  pytanie  dotacja  ty, wy  Prawa  zabójca
Dz 3:14 G1161 G5210 G0040 G2532 G1342 G0720 G2532 G0154 G5483 G5213 G0435 G5406
Dz 3:15 τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε, ὃν θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν.                                                
Dz 3:15 to\n de\ a)rCHEgo\n tE=s DZOE=s a)pektei/nate, o(\n o( Teo\s E)/geiren e)k nekrO=n, ou(= E(mei=s ma/rture/s e)smen.
Dz 3:15 ton de arCHEgon tEs DZOEs apekteinate, hon ho Teos Egeiren ek nekrOn, hu hEmeis martyres esmen.
Dz 3:15 ra----asm- c--------- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- v-2aai-p-- rr----asm- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- a-----gpm- rr----gsm- rp----np-- n-----npm- v-1pai-p--
Dz 3:15 G3588 G1161 G0747 G3588 G2222 G0615 G3739 G3588 G2316 G1453 G1537 G3498 G3739 G2249 G3144 G2070
Dz 3:15 Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych, czego my jesteśmy świadkami.
Dz 3:15
Dz 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:15
Dz 3:15  i  Głowa  Życie  zabity  Sego  Bóg  podniesiony  z  martwy  co  my  świadków
Dz 3:15 G1161 G0747 G2222 G0615 G3739 G2316 G1453 G1537 G3498 G3739 G2249 G3144
Dz 3:16 καὶ ἐπὶ τῇ πίστει τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ τοῦτον ὃν θεωρεῖτε καὶ οἴδατε ἐστερέωσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, καὶ πίστις δι᾿ αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν ὁλοκληρίαν ταύτην ἀπέναντι πάντων ὑμῶν.                    
Dz 3:16 kai\ e)pi\ tE=| pi/stei tou= o)no/matos au)tou= tou=ton o(\n TeOrei=te kai\ oi)/date e)stere/Osen to\ o)/noma au)tou=, kai\ E( pi/stis E( di' au)tou= e)/dOken au)tO=| tE\n o(loklEri/an tau/tEn a)pe/nanti pa/ntOn u(mO=n.
Dz 3:16 kai epi tE pistei tu onomatos autu tuton hon TeOreite kai oidate estereOsen to onoma autu, kai hE pistis hE di' autu edOken autO tEn holoklErian tautEn apenanti pantOn hymOn.
Dz 3:16 c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm- rd----asm- rr----asm- v-2pai-p-- c--------- v-2xai-p-- v-3aai-s-- ra----nsn- n-----nsn- rp----gsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- p--------- rp----gsm- v-3aai-s-- rp----dsm- ra----asf- n-----asf- rd----asf- p--------- a-----gpm- rp----gp--
Dz 3:16 G2532 G1909 G3588 G4102 G3588 G3686 G0846 G5126 G3739 G2334 G2532 G1492 G4732 G3588 G3686 G0846 G2532 G3588 G4102 G3588 G1223 G0846 G1325 G0846 G3588 G3647 G3778 G0561 G3956 G5216
Dz 3:16 I przez wiarę w Jego imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara /wzbudzona/ przez niego dała mu tę pełnię sił, którą wszyscy widzicie.
Dz 3:16
Dz 3:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:16
Dz 3:16  I  dla  Wiara  nazwa  Jego  nazwa  Jego  wzmocniony  to  kogo  zobaczyć  i  wiedzieć  i  wiara  z  To  przyznany  go  gojenie  te rzeczy  przed  wszystko  ty, wy
Dz 3:16 G2532 G1909 G4102 G3686 G0846 G3686 G0846 G4732 G5026 G3739 G2334 G2532 G1492 G2532 G4102 G1223 G0846 G1325 G0846 G3647 G5126 G0561 G3956 G5216
Dz 3:17 καὶ νῦν, ἀδελφοί, οἶδα ὅτι κατὰ ἄγνοιαν ἐπράξατε, ὥσπερ καὶ οἱ ἄρχοντες ὑμῶν·                                                      
Dz 3:17 kai\ nu=n, a)delfoi/, oi)=da o(/ti kata\ a)/gnoian e)pra/Xate, O(/sper kai\ oi( a)/rCHontes u(mO=n:
Dz 3:17 kai nyn, adelfoi, oida hoti kata agnoian epraXate, hOsper kai hoi arCHontes hymOn:
Dz 3:17 c--------- d--------- n-----vpm- v-1xai-s-- c--------- p--------- n-----asf- v-2aai-p-- c--------- d--------- ra----npm- n-----npm- rp----gp--
Dz 3:17 G2532 G3568 G0080 G1492 G3754 G2596 G0052 G4238 G5618 G2532 G3588 G0758 G5216
Dz 3:17 Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi.
Dz 3:17
Dz 3:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:17
Dz 3:17  Jednak  Jednak  wiedzieć  bracia  że  jako  i  szefów  swój  Sporządzono  na  ignorancja
Dz 3:17 G2532 G3568 G1492 G0080 G3754 G5618 G2532 G0758 G5216 G4238 G2596 G0052
Dz 3:18 δὲ θεὸς προκατήγγειλεν διὰ στόματος πάντων τῶν προφητῶν παθεῖν τὸν Χριστὸν αὐτοῦ ἐπλήρωσεν οὕτως.                                                
Dz 3:18 o( de\ Teo\s a(\ prokatE/ggeilen dia\ sto/matos pa/ntOn tO=n profEtO=n paTei=n to\n *CHristo\n au)tou= e)plE/rOsen ou(/tOs.
Dz 3:18 ho de Teos ha prokatENgeilen dia stomatos pantOn tOn profEtOn paTein ton CHriston autu eplErOsen hutOs.
Dz 3:18 ra----nsm- c--------- n-----nsm- rr----apn- v-3aai-s-- p--------- n-----gsn- a-----gpm- ra----gpm- n-----gpm- v--aan---- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- v-3aai-s-- d---------
Dz 3:18 G3588 G1161 G2316 G3739 G4293 G1223 G4750 G3956 G3588 G4396 G3958 G3588 G5547 G0846 G4137 G3779
Dz 3:18 A Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał.
Dz 3:18
Dz 3:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:18
Dz 3:18  Bóg  zaś  jako  przewidywano  usta  wszystko  Jego  Proroków  ponieść  Chrystus  tak  wykonywane
Dz 3:18 G2316 G1161 G3739 G4293 G4750 G3956 G0846 G4396 G3958 G5547 G3779 G4137
Dz 3:19 μετανοήσατε οὖν καὶ ἐπιστρέψατε εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας,                                                            
Dz 3:19 metanoE/sate ou)=n kai\ e)pistre/PSate ei)s to\ e)XaleifTE=nai u(mO=n ta\s a(marti/as,
Dz 3:19 metanoEsate un kai epistrePSate eis to eXaleifTEnai hymOn tas hamartias,
Dz 3:19 v-2aad-p-- c--------- c--------- v-2aad-p-- p--------- ra----asn- v--apn---- rp----gp-- ra----apf- n-----apf-
Dz 3:19 G3340 G3767 G2532 G1994 G1519 G3588 G1813 G5216 G3588 G0266
Dz 3:19 Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone,
Dz 3:19
Dz 3:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:19
Dz 3:19  Tak  Żałować  i  kontakt  że  osusza  grzech  swój
Dz 3:19 G3767 G3340 G2532 G1994 G1519 G1813 G0266 G5216
Dz 3:20 ὅπως ἂν ἔλθωσιν καιροὶ ἀναψύξεως ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου καὶ ἀποστείλῃ τὸν προκεχειρισμένον ὑμῖν Χριστόν, Ἰησοῦν,                                                
Dz 3:20 o(/pOs a)\n e)/lTOsin kairoi\ a)naPSu/XeOs a)po\ prosO/pou tou= kuri/ou kai\ a)postei/lE| to\n prokeCHeirisme/non u(mi=n *CHristo/n, *)iEsou=n,
Dz 3:20 hopOs an elTOsin kairoi anaPSyXeOs apo prosOpu tu kyriu kai aposteilE ton prokeCHeirismenon hymin CHriston, iEsun,
Dz 3:20 c--------- x--------- v-3aas-p-- n-----npm- n-----gsf- p--------- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3aas-s-- ra----asm- v--xmpasm- rp----dp-- n-----asm- n-----asm-
Dz 3:20 G3704 G0302 G2064 G2540 G0403 G0575 G4383 G3588 G2962 G2532 G0649 G3588 G4400 G5213 G5547 G2424
Dz 3:20 aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa,
Dz 3:20
Dz 3:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:20
Dz 3:20  tak  tak  przyjść  czas  pocieszenie  z  osoba  Władca  i  wysłać  przeznaczone  ty, wy  Jezus  Chrystus
Dz 3:20 G0302 G3704 G2064 G2540 G0403 G0575 G4383 G2962 G2532 G0649 G4296 G5213 G2424 G5547
Dz 3:21 ὃν δεῖ οὐρανὸν μὲν δέξασθαι ἄχρι χρόνων ἀποκαταστάσεως πάντων ὧν ἐλάλησεν θεὸς διὰ στόματος τῶν ἁγίων ἀπ᾿ αἰῶνος αὐτοῦ προφητῶν.                                      
Dz 3:21 o(\n dei= ou)rano\n me\n de/XasTai a)/CHri CHro/nOn a)pokatasta/seOs pa/ntOn O(=n e)la/lEsen o( Teo\s dia\ sto/matos tO=n a(gi/On a)p' ai)O=nos au)tou= profEtO=n.
Dz 3:21 hon dei uranon men deXasTai aCHri CHronOn apokatastaseOs pantOn hOn elalEsen ho Teos dia stomatos tOn hagiOn ap' aiOnos autu profEtOn.
Dz 3:21 rr----asm- v-3pai-s-- n-----asm- x--------- v--amn---- p--------- n-----gpm- n-----gsf- a-----gpn- rr----gpn- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- n-----gsn- ra----gpm- a-----gpm- p--------- n-----gsm- rp----gsm- n-----gpm-
Dz 3:21 G3739 G1163 G3772 G3303 G1209 G0891 G5550 G0605 G3956 G3739 G2980 G3588 G2316 G1223 G4750 G3588 G0040 G0575 G0165 G0846 G4396
Dz 3:21 którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków.
Dz 3:21
Dz 3:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:21
Dz 3:21  Kogo  niebo  niebo  powinien  był  wziąć  do  czasy  prowizja  tylko  że  powiedział  Bóg  usta  wszystko  Świętych  Jego  Proroków  z  wiek
Dz 3:21 G3739 G3303 G3772 G1163 G1163 G1209 G0891 G5550 G0605 G3956 G3739 G2980 G2316 G4750 G3956 G0040 G0846 G4396 G0575 G0165
Dz 3:22 Μωϋσῆς μὲν εἶπεν ὅτι Προφήτην ὑμῖν ἀναστήσει κύριος θεὸς ὑμῶν ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ· αὐτοῦ ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἂν λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς.                            
Dz 3:22 *mOu+sE=s me\n ei)=pen o(/ti *profE/tEn u(mi=n a)nastE/sei ku/rios o( Teo\s u(mO=n e)k tO=n a)delfO=n u(mO=n O(s e)me/: au)tou= a)kou/sesTe kata\ pa/nta o(/sa a)\n lalE/sE| pro\s u(ma=s.
Dz 3:22 mO+ysEs men eipen hoti profEtEn hymin anastEsei kyrios ho Teos hymOn ek tOn adelfOn hymOn hOs eme: autu akusesTe kata panta hosa an lalEsE pros hymas.
Dz 3:22 n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- c--------- n-----asm- rp----dp-- v-3fai-s-- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gp-- c--------- rp----as-- rp----gsm- v-2fmi-p-- p--------- a-----apn- rr----apn- x--------- v-3aas-s-- p--------- rp----ap--
Dz 3:22 G3475 G3303 G2036 G3754 G4396 G5213 G0450 G2962 G3588 G2316 G5216 G1537 G3588 G0080 G5216 G5613 G1691 G0846 G0191 G2596 G3956 G3745 G0302 G2980 G4314 G5209
Dz 3:22 Powiedział przecież Mojżesz: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie Go we wszystkim, co wam powie.
Dz 3:22
Dz 3:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:22
Dz 3:22  Mojżesz  powiedział  ojców  Władca  Bóg  swój  wyprostowany  ty, wy  z  bracia  swój  Prorok  jako  mnie  słuchać  Jego  w  wszystko  że  ani  będzie  mówić  ty, wy
Dz 3:22 G3475 G2036 G3962 G2962 G2316 G5216 G0450 G5213 G1537 G0080 G5216 G4396 G5613 G1691 G0191 G0846 G2596 G3956 G3745 G0302 G2980 G2980 G4314
Dz 3:23 ἔσται δὲ πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἐὰν μὴ ἀκούσῃ τοῦ προφήτου ἐκείνου ἐξολεθρευθήσεται ἐκ τοῦ λαοῦ.                                                  
Dz 3:23 e)/stai de\ pa=sa PSuCHE\ E(/tis e)a\n mE\ a)kou/sE| tou= profE/tou e)kei/nou e)XoleTreuTE/setai e)k tou= laou=.
Dz 3:23 estai de pasa PSyCHE hEtis ean mE akusE tu profEtu ekeinu eXoleTreuTEsetai ek tu lau.
Dz 3:23 v-3fmi-s-- c--------- a-----nsf- n-----nsf- rr----nsf- x--------- d--------- v-3aas-s-- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- v-3fpi-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 3:23 G2071 G1161 G3956 G5590 G3748 G1437 G3361 G0191 G3588 G4396 G1565 G1842 G1537 G3588 G2992
Dz 3:23 A każdy, kto nie posłucha tego Proroka, zostanie usunięty z ludu.
Dz 3:23
Dz 3:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:23
Dz 3:23  i  będzie  każdy  dusza  który  który  nie  słuchać  Prorok  dodanie  cięcie  z  Osoby
Dz 3:23 G1161 G2071 G3956 G5590 G0302 G3748 G3361 G0191 G4396 G1565 G1842 G1537 G2992
Dz 3:24 καὶ πάντες δὲ οἱ προφῆται ἀπὸ Σαμουὴλ καὶ τῶν καθεξῆς ὅσοι ἐλάλησαν καὶ κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας.                                              
Dz 3:24 kai\ pa/ntes de\ oi( profE=tai a)po\ *samouE\l kai\ tO=n kaTeXE=s o(/soi e)la/lEsan kai\ katE/ggeilan ta\s E(me/ras tau/tas.
Dz 3:24 kai pantes de hoi profEtai apo samuEl kai tOn kaTeXEs hosoi elalEsan kai katENgeilan tas hEmeras tautas.
Dz 3:24 d--------- a-----npm- c--------- ra----npm- n-----npm- p--------- n-----gsm- c--------- ra----gpm- d--------- rr----npm- v-3aai-p-- d--------- v-3aai-p-- ra----apf- n-----apf- rd----apf-
Dz 3:24 G2532 G3956 G1161 G3588 G4396 G0575 G4545 G2532 G3588 G2517 G3745 G2980 G2532 G2605 G3588 G2250 G3778
Dz 3:24 Zapowiadali te dni także pozostali prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców.
Dz 3:24
Dz 3:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:24
Dz 3:24  I  wszystko  proroków  z  Samuel  i  za  jak  ani  powiedział  również  przewidywano  dni  te
Dz 3:24 G2532 G3956 G4396 G0575 G4545 G2532 G2517 G3745 G3745 G2980 G2532 G4293 G2250 G5025
Dz 3:25 ὑμεῖς ἐστε οἱ υἱοὶ τῶν προφητῶν καὶ τῆς διαθήκης ἧς διέθετο θεὸς πρὸς τοὺς πατέρας ὑμῶν, λέγων πρὸς Ἀβραάμ, Καὶ ἐν τῷ σπέρματί σου [ἐν]ευλογηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῆς γῆς.                  
Dz 3:25 u(mei=s e)ste oi( ui(oi\ tO=n profEtO=n kai\ tE=s diaTE/kEs E(=s die/Teto o( Teo\s pro\s tou\s pate/ras u(mO=n, le/gOn pro\s *)abraa/m, *kai\ e)n tO=| spe/rmati/ sou [e)n]eulogETE/sontai pa=sai ai( patriai\ tE=s gE=s.
Dz 3:25 hymeis este hoi hyioi tOn profEtOn kai tEs diaTEkEs hEs dieTeto ho Teos pros tus pateras hymOn, legOn pros abraam, kai en tO spermati su [en]eulogETEsontai pasai hai patriai tEs gEs.
Dz 3:25 rp----np-- v-2pai-p-- ra----npm- n-----npm- ra----gpm- n-----gpm- c--------- ra----gsf- n-----gsf- rr----gsf- v-3ami-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gp-- v--papnsm- p--------- n-----asm- c--------- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- v-3fpi-p-- a-----npf- ra----npf- n-----npf- ra----gsf- n-----gsf-
Dz 3:25 G5210 G2075 G3588 G5207 G3588 G4396 G2532 G3588 G1242 G3739 G1303 G3588 G2316 G4314 G3588 G3962 G5216 G3004 G4314 G0011 G2532 G1722 G3588 G4690 G4675 G1757 G3956 G3588 G3965 G3588 G1093
Dz 3:25 Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama: Błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi.
Dz 3:25
Dz 3:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:25
Dz 3:25  ty, wy  synów  Proroków  i  przymierze  który  rozkazał  Bóg  ojców  swój  mówi  Abraham  i  ziarno  swój  błogosławiony  wszystko  plemiona  naziemny
Dz 3:25 G2075 G5207 G4396 G2532 G1242 G3739 G1303 G2316 G3962 G2257 G3004 G0011 G2532 G4690 G4675 G1757 G3956 G3965 G1093
Dz 3:26 ὑμῖν πρῶτον ἀναστήσας θεὸς τὸν παῖδα αὐτοῦ ἀπέστειλεν αὐτὸν εὐλογοῦντα ὑμᾶς ἐν τῷ ἀποστρέφειν ἕκαστον ἀπὸ τῶν πονηριῶν ὑμῶν.                                        
Dz 3:26 u(mi=n prO=ton a)nastE/sas o( Teo\s to\n pai=da au)tou= a)pe/steilen au)to\n eu)logou=nta u(ma=s e)n tO=| a)postre/fein e(/kaston a)po\ tO=n ponEriO=n u(mO=n.
Dz 3:26 hymin prOton anastEsas ho Teos ton paida autu apesteilen auton eulogunta hymas en tO apostrefein hekaston apo tOn ponEriOn hymOn.
Dz 3:26 rp----dp-- a-----asn- v--aapnsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- v-3aai-s-- rp----asm- v--papasm- rp----ap-- p--------- ra----dsn- v--pan---- a-----asm- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gp--
Dz 3:26 G5213 G4412 G0450 G3588 G2316 G3588 G3816 G0846 G0649 G0846 G2127 G5209 G1722 G3588 G0654 G1538 G0575 G3588 G4189 G5216
Dz 3:26 Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg Sługę swego i posłał Go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów.
Dz 3:26
Dz 3:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 3:26
Dz 3:26  Bóg  rezurekcyjny  Syn  Jego  Jezus  ty, wy  pierwszy  wysłane  Jego  błogosławić  ty, wy  odwracając się  każdy  z  zło  Spraw  swój
Dz 3:26 G2316 G0450 G3816 G0846 G2424 G5213 G4412 G0649 G0846 G2127 G5209 G0654 G1538 G0575 G4189 G4189 G5216
Copyright by Cezary Podolski