Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

 

 

 

do_Dz4      do_str_głównej      do_Dz6      
Dz 5:1 Ἀνὴρ δέ τις Ἁνανίας ὀνόματι σὺν Σαπφίρῃ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ ἐπώλησεν κτῆμα                                                          
Dz 5:1 *)anE\r de/ tis *(anani/as o)no/mati su\n *sapfi/rE| tE=| gunaiki\ au)tou= e)pO/lEsen ktE=ma
Dz 5:1 anEr de tis hananias onomati syn sapfirE tE gynaiki autu epOlEsen ktEma
Dz 5:1 n-----nsm- c--------- ri----nsm- n-----nsm- n-----dsn- p--------- n-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm- v-3aai-s-- n-----asn-
Dz 5:1 G0435 G1161 G5100 G0367 G3686 G4862 G4551 G3588 G1135 G0846 G4453 G2933
Dz 5:1 Ale pewien człowiek, imieniem Ananiasz, z żoną swoją Safirą, sprzedał posiadłość
Dz 5:1
Dz 5:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:1
Dz 5:1  Kilka  zaś  mąż  nazwa  Ananiasz  z  żona  jego  Sapphira  sprzedaży  majątek
Dz 5:1 G5100 G1161 G0435 G3686 G0367 G4862 G1135 G0846 G4551 G4453 G2933
Dz 5:2 καὶ ἐνοσφίσατο ἀπὸ τῆς τιμῆς, συνειδυίης καὶ τῆς γυναικός, καὶ ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων ἔθηκεν.                                            
Dz 5:2 kai\ e)nosfi/sato a)po\ tE=s timE=s, suneidui/Es kai\ tE=s gunaiko/s, kai\ e)ne/gkas me/ros ti para\ tou\s po/das tO=n a)posto/lOn e)/TEken.
Dz 5:2 kai enosfisato apo tEs timEs, syneidyiEs kai tEs gynaikos, kai eneNkas meros ti para tus podas tOn apostolOn eTEken.
Dz 5:2 c--------- v-3ami-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v--xapgsf- d--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v--aapnsm- n-----asn- ri----asn- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm- v-3aai-s--
Dz 5:2 G2532 G3557 G0575 G3588 G5092 G4894 G2532 G3588 G1135 G2532 G5342 G3313 G5100 G3844 G3588 G4228 G3588 G0652 G5087
Dz 5:2 i za wiedzą żony odłożył sobie część zapłaty, a pewną część przyniósł i złożył u stóp Apostołów.
Dz 5:2
Dz 5:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:2
Dz 5:2  wstrzymana  z  Ceny  z  wiedza  i  żona  jego  i  kilka  część  wniesiona  umieścić  do  stóp  Apostołowie
Dz 5:2 G3557 G0575 G5092 G4894 G4894 G2532 G1135 G0846 G2532 G5100 G3313 G5342 G5087 G3844 G4228 G0652
Dz 5:3 εἶπεν δὲ Πέτρος, Ἁνανία, διὰ τί ἐπλήρωσεν Σατανᾶς τὴν καρδίαν σου ψεύσασθαί σε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον καὶ νοσφίσασθαι ἀπὸ τῆς τιμῆς τοῦ χωρίου;                              
Dz 5:3 ei)=pen de\ o( *pe/tros, *(anani/a, dia\ ti/ e)plE/rOsen o( *satana=s tE\n kardi/an sou PSeu/sasTai/ se to\ pneu=ma to\ a(/gion kai\ nosfi/sasTai a)po\ tE=s timE=s tou= CHOri/ou;
Dz 5:3 eipen de ho petros, hanania, dia ti eplErOsen ho satanas tEn kardian su PSeusasTai se to pneuma to hagion kai nosfisasTai apo tEs timEs tu CHOriu;
Dz 5:3 v-3aai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----vsm- p--------- ri----asn- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- v--amn---- rp----as-- ra----asn- n-----asn- ra----asn- a-----asn- c--------- v--amn---- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn-
Dz 5:3 G2036 G1161 G3588 G4074 G0367 G1223 G5100 G4137 G3588 G4567 G3588 G2588 G4675 G5574 G4571 G3588 G4151 G3588 G0040 G2532 G3557 G0575 G3588 G5092 G3588 G5564
Dz 5:3 Ananiaszu - powiedział Piotr - dlaczego szatan zawładnął twym sercem, że skłamałeś Duchowi Świętemu i odłożyłeś sobie część zapłaty za ziemię?
Dz 5:3
Dz 5:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:3
Dz 5:3  Peter  powiedział  Ananiasz  co  Szatan  inwestować  serce  twój  kłamstwo  Duch  Święty  i  ukryć  z  Ceny  Ziemia
Dz 5:3 G4074 G2036 G0367 G1302 G4567 G4137 G2588 G4675 G5574 G4151 G0040 G2532 G3557 G0575 G5092 G5564
Dz 5:4 οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενεν καὶ πραθὲν ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν; τί ὅτι ἔθου ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ θεῷ.                            
Dz 5:4 ou)CHi\ me/non soi\ e)/menen kai\ praTe\n e)n tE=| sE=| e)Xousi/a| u(pE=rCHen; ti/ o(/ti e)/Tou e)n tE=| kardi/a| sou to\ pra=gma tou=to; ou)k e)PSeu/sO a)nTrO/pois a)lla\ tO=| TeO=|.
Dz 5:4 uCHi menon soi emenen kai praTen en tE sE eXusia hypErCHen; ti hoti eTu en tE kardia su to pragma tuto; uk ePSeusO anTrOpois alla tO TeO.
Dz 5:4 x--------- v--papnsn- rp----ds-- v-3iai-s-- c--------- v--appnsn- p--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- v-3iai-s-- ri----asn- c--------- v-2ami-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- ra----asn- n-----asn- rd----asn- d--------- v-2ami-s-- n-----dpm- c--------- ra----dsm- n-----dsm-
Dz 5:4 G3780 G3306 G4671 G3306 G2532 G4097 G1722 G3588 G4674 G1849 G5225 G5101 G3754 G5087 G1722 G3588 G2588 G4675 G3588 G4229 G5124 G3756 G5574 G0444 G0235 G3588 G2316
Dz 5:4 Czy przed sprzedażą nie była twoją własnością, a po sprzedaniu czyż nie mogłeś rozporządzić tym, coś za nią otrzymał? Jakże mogłeś dopuścić myśl o takim uczynku? Nie ludziom skłamałeś, lecz Bogu.
Dz 5:4
Dz 5:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:4
Dz 5:4  własnością  nie  twój  był  i  nabyty  ze sprzedaży  w  swój  władze  był  co  co  umieścić  to  to  w  serce  swój  kłamał  nie  mężczyzn  i  Bóg
Dz 5:4 G3306 G3780 G4671 G3306 G2532 G4097 G4097 G1722 G4674 G1849 G5225 G3754 G5101 G5087 G4229 G5124 G1722 G2588 G4675 G5574 G3756 G0444 G0235 G2316
Dz 5:5 ἀκούων δὲ Ἁνανίας τοὺς λόγους τούτους πεσὼν ἐξέψυξεν· καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας.                                                
Dz 5:5 a)kou/On de\ o( *(anani/as tou\s lo/gous tou/tous pesO\n e)Xe/PSuXen: kai\ e)ge/neto fo/bos me/gas e)pi\ pa/ntas tou\s a)kou/ontas.
Dz 5:5 akuOn de ho hananias tus logus tutus pesOn eXePSyXen: kai egeneto fobos megas epi pantas tus akuontas.
Dz 5:5 v--papnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----apm- n-----apm- rd----apm- v--aapnsm- v-3aai-s-- c--------- v-3ami-s-- n-----nsm- a-----nsm- p--------- a-----apm- ra----apm- v--papapm-
Dz 5:5 G0191 G1161 G3588 G0367 G3588 G3056 G5128 G4098 G1634 G2532 G1096 G5401 G3173 G1909 G3956 G3588 G0191
Dz 5:5 Słysząc te słowa Ananiasz padł martwy. A wszystkich, którzy tego słuchali, ogarnął wielki strach.
Dz 5:5
Dz 5:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:5
Dz 5:5  Przesłuchanie  te  słowa  Ananiasz  spadły  bez życia  i  wielki  strach  zajętych  zajętych  wszystko  , którzy słyszeli  to
Dz 5:5 G0191 G5128 G3056 G0367 G4098 G1634 G2532 G3173 G5401 G1096 G1909 G3956 G0191 G5023
Dz 5:6 ἀναστάντες δὲ οἱ νεώτεροι συνέστειλαν αὐτὸν καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν.                                                                
Dz 5:6 a)nasta/ntes de\ oi( neO/teroi sune/steilan au)to\n kai\ e)Xene/gkantes e)/TaPSan.
Dz 5:6 anastantes de hoi neOteroi synesteilan auton kai eXeneNkantes eTaPSan.
Dz 5:6 v--aapnpm- c--------- ra----npm- a-----npmc v-3aai-p-- rp----asm- c--------- v--aapnpm- v-3aai-p--
Dz 5:6 G0450 G1161 G3588 G3501 G4958 G0846 G2532 G1627 G2290
Dz 5:6 Młodsi mężczyźni wstali, owinęli go, wynieśli i pogrzebali.
Dz 5:6
Dz 5:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:6
Dz 5:6  I  róża  chłopców  przygotowany  jego  do  pogrzeb  i  zesłać  pochowany
Dz 5:6 G1161 G0450 G3501 G4958 G0846 G4958 G4958 G2532 G1627 G2290
Dz 5:7 Ἐγένετο δὲ ὡς ὡρῶν τριῶν διάστημα καὶ γυνὴ αὐτοῦ μὴ εἰδυῖα τὸ γεγονὸς εἰσῆλθεν.                                                    
Dz 5:7 *)ege/neto de\ O(s O(rO=n triO=n dia/stEma kai\ E( gunE\ au)tou= mE\ ei)dui=a to\ gegono\s ei)sE=lTen.
Dz 5:7 egeneto de hOs hOrOn triOn diastEma kai hE gynE autu mE eidyia to gegonos eisElTen.
Dz 5:7 v-3ami-s-- c--------- d--------- n-----gpf- a-----gpf- n-----nsn- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gsm- d--------- v--xapnsf- ra----asn- v--xapasn- v-3aai-s--
Dz 5:7 G1096 G1161 G5613 G5610 G5140 G1292 G2532 G3588 G1135 G0846 G3361 G1492 G3588 G1096 G1525
Dz 5:7 Około trzech godzin później weszła także jego żona, nie wiedząc, co się stało.
Dz 5:7
Dz 5:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:7
Dz 5:7  Godzin  przez  trzy  za  przyszedł  i  żona  jego  nie  wiedząc,  incydent
Dz 5:7 G5610 G5613 G5140 G1292 G1525 G2532 G1135 G0846 G3361 G1492 G1096
Dz 5:8 ἀπεκρίθη δὲ πρὸς αὐτὴν Πέτρος, Εἰπέ μοι, εἰ τοσούτου τὸ χωρίον ἀπέδοσθε; δὲ εἶπεν, Ναί, τοσούτου.                                                
Dz 5:8 a)pekri/TE de\ pro\s au)tE\n *pe/tros, *ei)pe/ moi, ei) tosou/tou to\ CHOri/on a)pe/dosTe; E( de\ ei)=pen, *nai/, tosou/tou.
Dz 5:8 apekriTE de pros autEn petros, eipe moi, ei tosutu to CHOrion apedosTe; hE de eipen, nai, tosutu.
Dz 5:8 v-3api-s-- c--------- p--------- rp----asf- n-----nsm- v-2aad-s-- rp----ds-- x--------- rd----gsn- ra----asn- n-----asn- v-2ami-p-- ra----nsf- c--------- v-3aai-s-- x--------- rd----gsn-
Dz 5:8 G0611 G1161 G4314 G0846 G4074 G2036 G3427 G1487 G5118 G3588 G5564 G0591 G3588 G1161 G2036 G3483 G5118
Dz 5:8 Powiedz mi - zapytał ją Piotr - czy za tyle sprzedaliście ziemię? Tak, za tyle - odpowiedziała.
Dz 5:8
Dz 5:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:8
Dz 5:8  Peter  zaś  pytanie  jego  powiedzieć  mnie  dla  tyle  czy  sprzedany  ziemia  powiedział  tak  dla  tyle
Dz 5:8 G4074 G1161 G0611 G0846 G2036 G3427 G5118 G5118 G1487 G0591 G5564 G2036 G3483 G5118 G5118
Dz 5:9 δὲ Πέτρος πρὸς αὐτήν, Τί ὅτι συνεφωνήθη ὑμῖν πειράσαι τὸ πνεῦμα κυρίου; ἰδοὺ οἱ πόδες τῶν θαψάντων τὸν ἄνδρα σου ἐπὶ τῇ θύρᾳ καὶ ἐξοίσουσίν σε.                            
Dz 5:9 o( de\ *pe/tros pro\s au)tE/n, *ti/ o(/ti sunefOnE/TE u(mi=n peira/sai to\ pneu=ma kuri/ou; i)dou\ oi( po/des tO=n TaPSa/ntOn to\n a)/ndra sou e)pi\ tE=| Tu/ra| kai\ e)Xoi/sousi/n se.
Dz 5:9 ho de petros pros autEn, ti hoti synefOnETE hymin peirasai to pneuma kyriu; idu hoi podes tOn TaPSantOn ton andra su epi tE Tyra kai eXoisusin se.
Dz 5:9 ra----nsm- c--------- n-----nsm- p--------- rp----asf- ri----asn- c--------- v-3api-s-- rp----dp-- v--aan---- ra----asn- n-----asn- n-----gsm- x--------- ra----npm- n-----npm- ra----gpm- v--aapgpm- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v-3fai-p-- rp----as--
Dz 5:9 G3588 G1161 G4074 G4314 G0846 G5101 G3754 G4856 G5213 G3985 G3588 G4151 G2962 G2400 G3588 G4228 G3588 G2290 G3588 G0435 G4675 G1909 G3588 G2374 G2532 G1627 G4571
Dz 5:9 A Piotr do niej: Dlaczego umówiliście się, aby wystawiać na próbę Ducha Pańskiego? Oto stoją w progu ci, którzy pochowali twego męża. Wyniosą też ciebie.
Dz 5:9
Dz 5:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:9
Dz 5:9  Ale  Peter  powiedział  jej  że  to  uzgodniony  ty, wy  kusić  Duch  Władca  tutaj  obejmuje  w  Drzwi  pochowany  mąż  twój  i  ty, wy  wprowadzi
Dz 5:9 G1161 G4074 G2036 G0846 G5101 G3754 G4856 G5213 G3985 G4151 G2962 G2400 G4228 G1909 G2374 G2290 G0435 G4675 G2532 G4571 G1627
Dz 5:10 ἔπεσεν δὲ παραχρῆμα πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἐξέψυξεν· εἰσελθόντες δὲ οἱ νεανίσκοι εὗρον αὐτὴν νεκράν, καὶ ἐξενέγκαντες ἔθαψαν πρὸς τὸν ἄνδρα αὐτῆς.                                    
Dz 5:10 e)/pesen de\ paraCHrE=ma pro\s tou\s po/das au)tou= kai\ e)Xe/PSuXen: ei)selTo/ntes de\ oi( neani/skoi eu(=ron au)tE\n nekra/n, kai\ e)Xene/gkantes e)/TaPSan pro\s to\n a)/ndra au)tE=s.
Dz 5:10 epesen de paraCHrEma pros tus podas autu kai eXePSyXen: eiselTontes de hoi neaniskoi heuron autEn nekran, kai eXeneNkantes eTaPSan pros ton andra autEs.
Dz 5:10 v-3aai-s-- c--------- d--------- p--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- c--------- v-3aai-s-- v--aapnpm- c--------- ra----npm- n-----npm- v-3aai-p-- rp----asf- a-----asf- c--------- v--aapnpm- v-3aai-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsf-
Dz 5:10 G4098 G1161 G3916 G4314 G3588 G4228 G0846 G2532 G1634 G1525 G1161 G3588 G3495 G2147 G0846 G3498 G2532 G1627 G2290 G4314 G3588 G0435 G0846
Dz 5:10 A ona upadła natychmiast u jego stóp i skonała. Gdy młodzieńcy weszli, znaleźli ją martwą. Wynieśli ją więc i pochowali obok męża.
Dz 5:10
Dz 5:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:10
Dz 5:10  Nagle  spadły  w  stóp  jego  i  wypowiedziane  duch  I  chłopców  zalogować  znalezionych  jego  martwy  i  zesłać  pochowany  blisko  mąż  jego
Dz 5:10 G3916 G4098 G3844 G4228 G0846 G2532 G1634 G1634 G1161 G3495 G1525 G2147 G0846 G3498 G2532 G1627 G2290 G4314 G0435 G0846
Dz 5:11 καὶ ἐγένετο φόβος μέγας ἐφ᾿ ὅλην τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς ἀκούοντας ταῦτα.                                                      
Dz 5:11 kai\ e)ge/neto fo/bos me/gas e)f' o(/lEn tE\n e)kklEsi/an kai\ e)pi\ pa/ntas tou\s a)kou/ontas tau=ta.
Dz 5:11 kai egeneto fobos megas ef' olEn tEn ekklEsian kai epi pantas tus akuontas tauta.
Dz 5:11 c--------- v-3ami-s-- n-----nsm- a-----nsm- p--------- a-----asf- ra----asf- n-----asf- c--------- p--------- a-----apm- ra----apm- v--papapm- rd----apn-
Dz 5:11 G2532 G1096 G5401 G3173 G1909 G3650 G3588 G1577 G2532 G1909 G3956 G3588 G0191 G5023
Dz 5:11 Strach wielki ogarnął cały Kościół i wszystkich, którzy o tym słyszeli.
Dz 5:11
Dz 5:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:11
Dz 5:11  I  wielki  strach  zajętych  zajętych  wszystko  kościół  i  wszystko  , którzy słyszeli  to
Dz 5:11 G2532 G3173 G5401 G1096 G1909 G3650 G1577 G2532 G3956 G0191 G5023
Dz 5:12 Διὰ δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων ἐγίνετο σημεῖα καὶ τέρατα πολλὰ ἐν τῷ λαῷ· καὶ ἦσαν ὁμοθυμαδὸν ἅπαντες ἐν τῇ Στοᾷ Σολομῶντος.                                      
Dz 5:12 *dia\ de\ tO=n CHeirO=n tO=n a)posto/lOn e)gi/neto sEmei=a kai\ te/rata polla\ e)n tO=| laO=|: kai\ E)=san o(moTumado\n a(/pantes e)n tE=| *stoa=| *solomO=ntos.
Dz 5:12 dia de tOn CHeirOn tOn apostolOn egineto sEmeia kai terata polla en tO laO: kai Esan homoTymadon hapantes en tE stoa solomOntos.
Dz 5:12 p--------- c--------- ra----gpf- n-----gpf- ra----gpm- n-----gpm- v-3imi-s-- n-----npn- c--------- n-----npn- a-----npn- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3iai-p-- d--------- a-----npm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- n-----gsm-
Dz 5:12 G1223 G1161 G3588 G5495 G3588 G0652 G1096 G4592 G2532 G5059 G4183 G1722 G3588 G2992 G2532 G2258 G3661 G0537 G1722 G3588 G4745 G4672
Dz 5:12 Wiele znaków i cudów działo się przez ręce Apostołów wśród ludu. Trzymali się wszyscy razem w krużganku Salomona.
Dz 5:12
Dz 5:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:12
Dz 5:12  Ręce  zaś  Apostołowie  popełnione  w  osoby  wiele  Znaków  i  cuda  i  wszystko  jednomyślnie  mieszkanie  w  ganek  Salomon
Dz 5:12 G5495 G1161 G0652 G1096 G1722 G2992 G4183 G4592 G2532 G5059 G2532 G0537 G3661 G2258 G1722 G4745 G4672
Dz 5:13 τῶν δὲ λοιπῶν οὐδεὶς ἐτόλμα κολλᾶσθαι αὐτοῖς, ἀλλ᾿ ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς λαός·                                                          
Dz 5:13 tO=n de\ loipO=n ou)dei\s e)to/lma kolla=sTai au)toi=s, a)ll' e)mega/lunen au)tou\s o( lao/s:
Dz 5:13 tOn de loipOn udeis etolma kollasTai autois, all' emegalynen autus ho laos:
Dz 5:13 ra----gpm- c--------- a-----gpm- a-----nsm- v-3iai-s-- v--ppn---- rp----dpm- c--------- v-3iai-s-- rp----apm- ra----nsm- n-----nsm-
Dz 5:13 G3588 G1161 G3062 G3762 G5111 G2853 G0846 G0235 G3170 G0846 G3588 G2992
Dz 5:13 A z obcych nikt nie miał odwagi dołączyć się do nich, lud zaś ich wychwalał.
Dz 5:13
Dz 5:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:13
Dz 5:13  z zewnątrz  zaś  żaden  śmiały  zbadanego  go  i  osoby  uwielbiony  ich
Dz 5:13 G3062 G1161 G3762 G5111 G2853 G0846 G0235 G2992 G3170 G0846
Dz 5:14 μᾶλλον δὲ προσετίθεντο πιστεύοντες τῷ κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν,                                                            
Dz 5:14 ma=llon de\ proseti/Tento pisteu/ontes tO=| kuri/O| plE/TE a)ndrO=n te kai\ gunaikO=n,
Dz 5:14 mallon de prosetiTento pisteuontes tO kyriO plETE andrOn te kai gynaikOn,
Dz 5:14 d--------- c--------- v-3ipi-p-- v--papnpm- ra----dsm- n-----dsm- n-----npn- n-----gpm- c--------- c--------- n-----gpf-
Dz 5:14 G3123 G1161 G4369 G4100 G3588 G2962 G4128 G0435 G5037 G2532 G1135
Dz 5:14 Coraz bardziej też rosła liczba mężczyzn i kobiet, przyjmujących wiarę w Pana.
Dz 5:14
Dz 5:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:14
Dz 5:14  Wiernych  zaś  więcej  i  więcej  mieszał się  Władca  wiele  Mężczyzn  i  Kobiety
Dz 5:14 G4100 G1161 G3123 G3123 G3123 G4369 G2962 G4128 G0435 G2532 G1135
Dz 5:15 ὥστε καὶ εἰς τὰς πλατείας ἐκφέρειν τοὺς ἀσθενεῖς καὶ τιθέναι ἐπὶ κλιναρίων καὶ κραβάττων, ἵνα ἐρχομένου Πέτρου κἂν σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν.                                    
Dz 5:15 O(/ste kai\ ei)s ta\s platei/as e)kfe/rein tou\s a)sTenei=s kai\ tiTe/nai e)pi\ klinari/On kai\ kraba/ttOn, i(/na e)rCHome/nou *pe/trou ka)\n E( skia\ e)piskia/sE| tini\ au)tO=n.
Dz 5:15 hOste kai eis tas plateias ekferein tus asTeneis kai tiTenai epi klinariOn kai krabattOn, hina erCHomenu petru kan hE skia episkiasE tini autOn.
Dz 5:15 c--------- d--------- p--------- ra----apf- a-----apf- v--pan---- ra----apm- a-----apm- c--------- v--pan---- p--------- n-----gpn- c--------- n-----gpm- c--------- v--pmpgsm- n-----gsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3aas-s-- ri----dsm- rp----gpm-
Dz 5:15 G5620 G2532 G1519 G3588 G4113 G1627 G3588 G0772 G2532 G5087 G1909 G2825 G2532 G2895 G2443 G2064 G4074 G2579 G3588 G4639 G1982 G5100 G0846
Dz 5:15 Wynoszono też chorych na ulicę i kładziono na łożach i noszach, aby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich.
Dz 5:15
Dz 5:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:15
Dz 5:15  tak  prowadzone  pacjentów  w  ulica  i  myśl  w  łóżka  i  łóżka  tak  chociaż  cień  przechodzącej  Peter  uderzył  kogo  ich
Dz 5:15 G5620 G1627 G0772 G2596 G4113 G2532 G5087 G1909 G2825 G2532 G2895 G2443 G2579 G4639 G2064 G4074 G1982 G5100 G0846
Dz 5:16 συνήρχετο δὲ καὶ τὸ πλῆθος τῶν πέριξ πόλεων Ἰερουσαλήμ, φέροντες ἀσθενεῖς καὶ ὀχλουμένους ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες.                                            
Dz 5:16 sunE/rCHeto de\ kai\ to\ plE=Tos tO=n pe/riX po/leOn *)ierousalE/m, fe/rontes a)sTenei=s kai\ o)CHloume/nous u(po\ pneuma/tOn a)kaTa/rtOn, oi(/tines e)Terapeu/onto a(/pantes.
Dz 5:16 synErCHeto de kai to plETos tOn periX poleOn ierusalEm, ferontes asTeneis kai oCHlumenus hypo pneumatOn akaTartOn, hoitines eTerapeuonto hapantes.
Dz 5:16 v-3imi-s-- c--------- d--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----gpf- d--------- n-----gpf- n-----gsf- v--papnpm- a-----apm- c--------- v--pppapm- p--------- n-----gpn- a-----gpn- rr----npm- v-3ipi-p-- a-----npm-
Dz 5:16 G4905 G1161 G2532 G3588 G4128 G3588 G4038 G4172 G2419 G5342 G0772 G2532 G3791 G5259 G4151 G0169 G3748 G2323 G0537
Dz 5:16 Także z miast sąsiednich zbiegało się mnóstwo ludu do Jerozolimy, znosząc chorych i dręczonych przez duchy nieczyste, a wszyscy doznawali uzdrowienia.
Dz 5:16
Dz 5:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:16
Dz 5:16  Przyszedł  również  w  Jerozolima  wiele  otaczający  Miasta  prowadzenie  pacjentów  i  nieczysty  perfumy  opętany  że  uzdrowiony  wszystko
Dz 5:16 G4905 G2532 G1519 G2419 G4128 G4038 G4172 G5342 G0772 G2532 G0169 G4151 G3791 G3748 G2323 G0537
Dz 5:17 Ἀναστὰς δὲ ἀρχιερεὺς καὶ πάντες οἱ σὺν αὐτῷ, οὖσα αἵρεσις τῶν Σαδδουκαίων, ἐπλήσθησαν ζήλου                                                  
Dz 5:17 *)anasta\s de\ o( a)rCHiereu\s kai\ pa/ntes oi( su\n au)tO=|, E( ou)=sa ai(/resis tO=n *saddoukai/On, e)plE/sTEsan DZE/lou
Dz 5:17 anastas de ho arCHiereus kai pantes hoi syn autO, hE usa hairesis tOn saddukaiOn, eplEsTEsan DZElu
Dz 5:17 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- a-----npm- ra----npm- p--------- rp----dsm- ra----nsf- v--papnsf- n-----nsf- ra----gpm- n-----gpm- v-3api-p-- n-----gsm-
Dz 5:17 G0450 G1161 G3588 G0749 G2532 G3956 G3588 G4862 G0846 G3588 G5607 G0139 G3588 G4523 G4130 G2205
Dz 5:17 Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zazdrości
Dz 5:17
Dz 5:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:17
Dz 5:17  Arcykapłana  zaś  i  z  go  wszystko  należący  herezja  Saduceuszów  wypełniony  zazdrość
Dz 5:17 G0749 G1161 G2532 G4862 G0846 G3956 G5607 G0139 G4523 G4130 G2205
Dz 5:18 καὶ ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς ἀποστόλους καὶ ἔθεντο αὐτοὺς ἐν τηρήσει δημοσίᾳ.                                                        
Dz 5:18 kai\ e)pe/balon ta\s CHei=ras e)pi\ tou\s a)posto/lous kai\ e)/Tento au)tou\s e)n tErE/sei dEmosi/a|.
Dz 5:18 kai epebalon tas CHeiras epi tus apostolus kai eTento autus en tErEsei dEmosia.
Dz 5:18 c--------- v-3aai-p-- ra----apf- n-----apf- p--------- ra----apm- n-----apm- c--------- v-3ami-p-- rp----apm- p--------- n-----dsf- a-----dsf-
Dz 5:18 G2532 G1911 G3588 G5495 G1909 G3588 G0652 G2532 G5087 G0846 G1722 G5084 G1219
Dz 5:18 zatrzymali Apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia.
Dz 5:18
Dz 5:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:18
Dz 5:18  i  nałożonych  ręce  ich  w  Apostołowie  i  zawartej  ich  w  ludowy  więzienie
Dz 5:18 G2532 G1911 G5495 G0846 G1909 G0652 G2532 G5087 G0846 G1722 G1219 G5084
Dz 5:19 ἄγγελος δὲ κυρίου διὰ νυκτὸς ἀνοίξας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν,                                                      
Dz 5:19 a)/ggelos de\ kuri/ou dia\ nukto\s a)noi/Xas ta\s Tu/ras tE=s fulakE=s e)XagagO/n te au)tou\s ei)=pen,
Dz 5:19 aNgelos de kyriu dia nyktos anoiXas tas Tyras tEs fylakEs eXagagOn te autus eipen,
Dz 5:19 n-----nsm- c--------- n-----gsm- p--------- n-----gsf- v--aapnsm- ra----apf- n-----apf- ra----gsf- n-----gsf- v--aapnsm- c--------- rp----apm- v-3aai-s--
Dz 5:19 G0032 G1161 G2962 G1223 G3571 G0455 G3588 G2374 G3588 G5438 G1806 G5037 G0846 G2036
Dz 5:19 Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział:
Dz 5:19
Dz 5:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:19
Dz 5:19  Ale  Anioł  Pan  w nocy  otwarty  Drzwi  więzienie  i  cofania  ich  powiedział
Dz 5:19 G1161 G0032 G2962 G3571 G0455 G2374 G5438 G5037 G1806 G0846 G2036
Dz 5:20 Πορεύεσθε καὶ σταθέντες λαλεῖτε ἐν τῷ ἱερῷ τῷ λαῷ πάντα τὰ ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης.                                                    
Dz 5:20 *poreu/esTe kai\ staTe/ntes lalei=te e)n tO=| i(erO=| tO=| laO=| pa/nta ta\ r(E/mata tE=s DZOE=s tau/tEs.
Dz 5:20 poreuesTe kai staTentes laleite en tO hierO tO laO panta ta rEmata tEs DZOEs tautEs.
Dz 5:20 v-2pmd-p-- c--------- v--appnpm- v-2pad-p-- p--------- ra----dsn- a-----dsn- ra----dsm- n-----dsm- a-----apn- ra----apn- n-----apn- ra----gsf- n-----gsf- rd----gsf-
Dz 5:20 G4198 G2532 G2476 G2980 G1722 G3588 G2411 G3588 G2992 G3956 G3588 G4487 G3588 G2222 G3778
Dz 5:20 Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia!
Dz 5:20
Dz 5:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:20
Dz 5:20  iść  i  staje się  w  Świątynia  powiedzieć  osoby  wszystko  te  słowa  Życie
Dz 5:20 G4198 G2532 G2476 G1722 G2411 G2980 G2992 G3956 G5026 G4487 G2222
Dz 5:21 ἀκούσαντες δὲ εἰσῆλθον ὑπὸ τὸν ὄρθρον εἰς τὸ ἱερὸν καὶ ἐδίδασκον. Παραγενόμενος δὲ ἀρχιερεὺς καὶ οἱ σὺν αὐτῷ συνεκάλεσαν τὸ συνέδριον καὶ πᾶσαν τὴν γερουσίαν τῶν υἱῶν Ἰσραήλ, καὶ ἀπέστειλαν εἰς τὸ δεσμωτήριον ἀχθῆναι αὐτούς.          
Dz 5:21 a)kou/santes de\ ei)sE=lTon u(po\ to\n o)/rTron ei)s to\ i(ero\n kai\ e)di/daskon. *parageno/menos de\ o( a)rCHiereu\s kai\ oi( su\n au)tO=| suneka/lesan to\ sune/drion kai\ pa=san tE\n gerousi/an tO=n ui(O=n *)israE/l, kai\ a)pe/steilan ei)s to\ desmOtE/rion a)CHTE=nai au)tou/s.
Dz 5:21 akusantes de eisElTon hypo ton orTron eis to hieron kai edidaskon. paragenomenos de ho arCHiereus kai hoi syn autO synekalesan to synedrion kai pasan tEn gerusian tOn hyiOn israEl, kai apesteilan eis to desmOtErion aCHTEnai autus.
Dz 5:21 v--aapnpm- c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----asn- a-----asn- c--------- v-3iai-p-- v--ampnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----npm- p--------- rp----dsm- v-3aai-p-- ra----asn- n-----asn- c--------- a-----asf- ra----asf- n-----asf- ra----gpm- n-----gpm- n-----gsm- c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----asn- n-----asn- v--apn---- rp----apm-
Dz 5:21 G0191 G1161 G1525 G5259 G3588 G3722 G1519 G3588 G2411 G2532 G1321 G3854 G1161 G3588 G0749 G2532 G3588 G4862 G0846 G4779 G3588 G4892 G2532 G3956 G3588 G1087 G3588 G5207 G2474 G2532 G0649 G1519 G3588 G1201 G0071 G0846
Dz 5:21 Usłyszawszy to weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono.
Dz 5:21
Dz 5:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:21
Dz 5:21  przesłuchanie  włączone  w godzinach porannych  w godzinach porannych  w  świątynia  i  uczy  tak  arcykapłana  i  z  go  przyjść  zwoływane  rada  i  wszystko  Starszych  synów  Izrael  i  wysłane  w  więzienie  prowadzić
Dz 5:21 G0191 G1525 G3722 G5259 G1519 G2411 G2532 G1321 G1161 G0749 G2532 G4862 G0846 G3854 G4779 G4892 G2532 G3956 G1087 G5207 G2474 G2532 G0649 G1519 G1201 G0071
Dz 5:22 οἱ δὲ παραγενόμενοι ὑπηρέται οὐχ εὗρον αὐτοὺς ἐν τῇ φυλακῇ, ἀναστρέψαντες δὲ ἀπήγγειλαν                                                        
Dz 5:22 oi( de\ parageno/menoi u(pEre/tai ou)CH eu(=ron au)tou\s e)n tE=| fulakE=|, a)nastre/PSantes de\ a)pE/ggeilan
Dz 5:22 hoi de paragenomenoi hypEretai uCH heuron autus en tE fylakE, anastrePSantes de apENgeilan
Dz 5:22 ra----npm- c--------- v--ampnpm- n-----npm- d--------- v-3aai-p-- rp----apm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v--aapnpm- c--------- v-3aai-p--
Dz 5:22 G3588 G1161 G3854 G5257 G3756 G2147 G0846 G1722 G3588 G5438 G0390 G1161 G0518
Dz 5:22 Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i oznajmili:
Dz 5:22
Dz 5:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:22
Dz 5:22  Ale  ministrów  przyjść  nie  znalezionych  ich  w  loch  Powrót  powiedział
Dz 5:22 G1161 G5257 G3854 G3756 G2147 G0846 G1722 G5438 G0390 G0518
Dz 5:23 λέγοντες ὅτι Τὸ δεσμωτήριον εὕρομεν κεκλεισμένον ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ καὶ τοὺς φύλακας ἑστῶτας ἐπὶ τῶν θυρῶν, ἀνοίξαντες δὲ ἔσω, οὐδένα εὕρομεν.                                        
Dz 5:23 le/gontes o(/ti *to\ desmOtE/rion eu(/romen kekleisme/non e)n pa/sE| a)sfalei/a| kai\ tou\s fu/lakas e(stO=tas e)pi\ tO=n TurO=n, a)noi/Xantes de\ e)/sO, ou)de/na eu(/romen.
Dz 5:23 legontes hoti to desmOtErion heuromen kekleismenon en pasE asfaleia kai tus fylakas hestOtas epi tOn TyrOn, anoiXantes de esO, udena heuromen.
Dz 5:23 v--papnpm- c--------- ra----asn- n-----asn- v-1aai-p-- v--xppasn- p--------- a-----dsf- n-----dsf- c--------- ra----apm- n-----apm- v--xapapm- p--------- ra----gpf- n-----gpf- v--aapnpm- c--------- d--------- a-----asm- v-1aai-p--
Dz 5:23 G3004 G3754 G3588 G1201 G2147 G2808 G1722 G3956 G0803 G2532 G3588 G5441 G2476 G1909 G3588 G2374 G0455 G1161 G2080 G3762 G2147
Dz 5:23 Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo.
Dz 5:23
Dz 5:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:23
Dz 5:23  mówi  więzienie  znalezionych  zamknięty  z  całość  ostrożność  i  areszcie  stojący  przed  przed  drzwi  ale  otwarcie  znalezionych  w  To  nikt
Dz 5:23 G3004 G1201 G2147 G2808 G1722 G3956 G0803 G2532 G5441 G2476 G1854 G4253 G2374 G1161 G0455 G2147 G2080 G2080 G3762
Dz 5:24 ὡς δὲ ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους τε στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς, διηπόρουν περὶ αὐτῶν τί ἂν γένοιτο τοῦτο.                                        
Dz 5:24 O(s de\ E)/kousan tou\s lo/gous tou/tous o(/ te stratEgo\s tou= i(erou= kai\ oi( a)rCHierei=s, diEpo/roun peri\ au)tO=n ti/ a)\n ge/noito tou=to.
Dz 5:24 hOs de Ekusan tus logus tutus ho te stratEgos tu hieru kai hoi arCHiereis, diEporun peri autOn ti an genoito tuto.
Dz 5:24 c--------- c--------- v-3aai-p-- ra----apm- n-----apm- rd----apm- ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----gsn- a-----gsn- c--------- ra----npm- n-----npm- v-3iai-p-- p--------- rp----gpm- ri----nsn- x--------- v-3amo-s-- rd----nsn-
Dz 5:24 G5613 G1161 G0191 G3588 G3056 G5128 G3588 G5037 G4755 G3588 G2411 G2532 G3588 G0749 G1280 G4012 G0846 G5101 G0302 G1096 G5124
Dz 5:24 Kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z nimi stało.
Dz 5:24
Dz 5:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:24
Dz 5:24  Kiedy  słyszałem  te  słowa  arcykapłana  głowa  straż  i  kapłanów  zakłopotany  że  by  to  średni
Dz 5:24 G5613 G0191 G5128 G3056 G2409 G4755 G2411 G2532 G0749 G1280 G5101 G0302 G5124 G1096
Dz 5:25 παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι Ἰδοὺ οἱ ἄνδρες οὓς ἔθεσθε ἐν τῇ φυλακῇ εἰσὶν ἐν τῷ ἱερῷ ἑστῶτες καὶ διδάσκοντες τὸν λαόν.                                    
Dz 5:25 parageno/menos de/ tis a)pE/ggeilen au)toi=s o(/ti *)idou\ oi( a)/ndres ou(\s e)/TesTe e)n tE=| fulakE=| ei)si\n e)n tO=| i(erO=| e(stO=tes kai\ dida/skontes to\n lao/n.
Dz 5:25 paragenomenos de tis apENgeilen autois hoti idu hoi andres hus eTesTe en tE fylakE eisin en tO hierO hestOtes kai didaskontes ton laon.
Dz 5:25 v--ampnsm- c--------- ri----nsm- v-3aai-s-- rp----dpm- c--------- x--------- ra----npm- n-----npm- rr----apm- v-2ami-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v-3pai-p-- p--------- ra----dsn- a-----dsn- v--xapnpm- c--------- v--papnpm- ra----asm- n-----asm-
Dz 5:25 G3854 G1161 G5100 G0518 G0846 G3754 G2400 G3588 G0435 G3739 G5087 G1722 G3588 G5438 G1526 G1722 G3588 G2411 G2476 G2532 G1321 G3588 G2992
Dz 5:25 Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im: Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud.
Dz 5:25
Dz 5:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:25
Dz 5:25  Przyszedł  zaś  ktoś  zgłaszane  ich  mówi  tutaj  Mężczyzn  który  zawartej  w  więzienie  są  są  w  Świątynia  i  uczyć  osoby
Dz 5:25 G3854 G1161 G5100 G0518 G0846 G3004 G2400 G0435 G3739 G5087 G1722 G5438 G1526 G2476 G1722 G2411 G2532 G1321 G2992
Dz 5:26 τότε ἀπελθὼν στρατηγὸς σὺν τοῖς ὑπηρέταις ἦγεν αὐτούς, οὐ μετὰ βίας, ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν, μὴ λιθασθῶσιν.                                              
Dz 5:26 to/te a)pelTO\n o( stratEgo\s su\n toi=s u(pEre/tais E)=gen au)tou/s, ou) meta\ bi/as, e)fobou=nto ga\r to\n lao/n, mE\ liTasTO=sin.
Dz 5:26 tote apelTOn ho stratEgos syn tois hypEretais Egen autus, u meta bias, efobunto gar ton laon, mE liTasTOsin.
Dz 5:26 d--------- v--aapnsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dpm- n-----dpm- v-3iai-s-- rp----apm- d--------- p--------- n-----gsf- v-3imi-p-- c--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aps-p--
Dz 5:26 G5119 G0565 G3588 G4755 G4862 G3588 G5257 G0033 G0846 G3756 G3326 G0970 G5399 G1063 G3588 G2992 G3361 G3034
Dz 5:26 Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował.
Dz 5:26
Dz 5:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:26
Dz 5:26  Następnie  głowa  straż  iść  z  ministrów  doprowadziły  ich  bez  bez  przymus  że  boi  Osoby  że  nie  stoned  kamienie
Dz 5:26 G5119 G4755 G4755 G0565 G4862 G5257 G0071 G0846 G3326 G3756 G0970 G1063 G5399 G2992 G2443 G3361 G3034 G3034
Dz 5:27 Ἀγαγόντες δὲ αὐτοὺς ἔστησαν ἐν τῷ συνεδρίῳ. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ἀρχιερεὺς                                                          
Dz 5:27 *)agago/ntes de\ au)tou\s e)/stEsan e)n tO=| sunedri/O|. kai\ e)pErO/tEsen au)tou\s o( a)rCHiereu\s
Dz 5:27 agagontes de autus estEsan en tO synedriO. kai epErOtEsen autus ho arCHiereus
Dz 5:27 v--aapnpm- c--------- rp----apm- v-3aai-p-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- c--------- v-3aai-s-- rp----apm- ra----nsm- n-----nsm-
Dz 5:27 G0071 G1161 G0846 G2476 G1722 G3588 G4892 G2532 G1905 G0846 G3588 G0749
Dz 5:27 Przyprowadziwszy ich stawili przed Sanhedrynem, a arcykapłan zapytał:
Dz 5:27
Dz 5:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:27
Dz 5:27  Cytując  zaś  ich  zestaw  w  rada  i  pytanie  ich  arcykapłana  mówi
Dz 5:27 G0071 G1161 G0846 G2476 G1722 G4892 G2532 G1905 G0846 G0749 G3004
Dz 5:28 λέγων, [Ὀυ] παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν ὑμῖν μὴ διδάσκειν ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ; καὶ ἰδοὺ πεπληρώκατε τὴν Ἰερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσθε ἐπαγαγεῖν ἐφ᾿ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου.                        
Dz 5:28 le/gOn, [*)ou] paraggeli/a| parEggei/lamen u(mi=n mE\ dida/skein e)pi\ tO=| o)no/mati tou/tO|; kai\ i)dou\ peplErO/kate tE\n *)ierousalE\m tE=s didaCHE=s u(mO=n, kai\ bou/lesTe e)pagagei=n e)f' E(ma=s to\ ai(=ma tou= a)nTrO/pou tou/tou.
Dz 5:28 legOn, [u] paraNgelia parENgeilamen hymin mE didaskein epi tO onomati tutO; kai idu peplErOkate tEn ierusalEm tEs didaCHEs hymOn, kai bulesTe epagagein ef' Emas to haima tu anTrOpu tutu.
Dz 5:28 v--papnsm- x--------- n-----dsf- v-1aai-p-- rp----dp-- d--------- v--pan---- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rd----dsn- c--------- x--------- v-2xai-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- c--------- v-2pmi-p-- v--aan---- p--------- rp----ap-- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm-
Dz 5:28 G3004 G3756 G3852 G3853 G5213 G3361 G1321 G1909 G3588 G3686 G5129 G2532 G2400 G4137 G3588 G2419 G3588 G1322 G5216 G2532 G1014 G1863 G1909 G2248 G3588 G0129 G3588 G0444 G5127
Dz 5:28 Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka?
Dz 5:28
Dz 5:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:28
Dz 5:28  nie  Zakazany  Zakazany  ty, wy  mocno  uczyć  o  nazwa  Sem  i  tutaj  wypełniony  Jerozolima  nauczanie  swój  i  potrzeba  przynieść  w  nas  krew  Togo  Człowiek
Dz 5:28 G3756 G3361 G3853 G5213 G3852 G1321 G1909 G3686 G5129 G2532 G2400 G4137 G2419 G1322 G5216 G2532 G1014 G1863 G1909 G2248 G0129 G5127 G0444
Dz 5:29 ἀποκριθεὶς δὲ Πέτρος καὶ οἱ ἀπόστολοι εἶπαν, Πειθαρχεῖν δεῖ θεῷ μᾶλλον ἀνθρώποις.                                                        
Dz 5:29 a)pokriTei\s de\ *pe/tros kai\ oi( a)po/stoloi ei)=pan, *peiTarCHei=n dei= TeO=| ma=llon E)\ a)nTrO/pois.
Dz 5:29 apokriTeis de petros kai hoi apostoloi eipan, peiTarCHein dei TeO mallon E anTrOpois.
Dz 5:29 v--appnsm- c--------- n-----nsm- c--------- ra----npm- n-----npm- v-3aai-p-- v--pan---- v-3pai-s-- n-----dsm- d--------- c--------- n-----dpm-
Dz 5:29 G0611 G1161 G4074 G2532 G3588 G0652 G2036 G3980 G1163 G2316 G3123 G2228 G0444
Dz 5:29 Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi - odpowiedział Piotr i Apostołowie.
Dz 5:29
Dz 5:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:29
Dz 5:29  Peter  zaś  i  Apostołowie  w  odpowiedź  powiedział  powinien  słuchać  więcej  Bóg  niż  mężczyzn
Dz 5:29 G4074 G1161 G2532 G0652 G0611 G0611 G2036 G1163 G3980 G3123 G2316 G2228 G0444
Dz 5:30 θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν, ὃν ὑμεῖς διεχειρίσασθε κρεμάσαντες ἐπὶ ξύλου·                                                        
Dz 5:30 o( Teo\s tO=n pate/rOn E(mO=n E)/geiren *)iEsou=n, o(\n u(mei=s dieCHeiri/sasTe krema/santes e)pi\ Xu/lou:
Dz 5:30 ho Teos tOn paterOn hEmOn Egeiren iEsun, hon hymeis dieCHeirisasTe kremasantes epi Xylu:
Dz 5:30 ra----nsm- n-----nsm- ra----gpm- n-----gpm- rp----gp-- v-3aai-s-- n-----asm- rr----asm- rp----np-- v-2ami-p-- v--aapnpm- p--------- n-----gsn-
Dz 5:30 G3588 G2316 G3588 G3962 G2257 G1453 G2424 G3739 G5210 G1315 G2910 G1909 G3586
Dz 5:30 Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, zawiesiwszy na drzewie.
Dz 5:30
Dz 5:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 5:30
Dz 5:30  Bóg  ojców  nasz  podniesiony  Jezus  Kogo  ty, wy  zabił  wiszący  w  drzewo
Dz 5:30 G2316 G3962 G2257 G1453 G2424 G3739 G5210 G1315 G2910 G1909 G3586