Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

do_Dz5      do_str_głównej      do_Dz7      
Dz 6:1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν.                        
Dz 6:1 *)en de\ tai=s E(me/rais tau/tais plETuno/ntOn tO=n maTEtO=n e)ge/neto goggusmo\s tO=n *(ellEnistO=n pro\s tou\s *(ebrai/ous, o(/ti pareTeOrou=nto e)n tE=| diakoni/a| tE=| kaTEmerinE=| ai( CHE=rai au)tO=n.
Dz 6:1 en de tais hEmerais tautais plETynontOn tOn maTEtOn egeneto goNgysmos tOn hellEnistOn pros tus hebraius, hoti pareTeOrunto en tE diakonia tE kaTEmerinE hai CHErai autOn.
Dz 6:1 p--------- c--------- ra----dpf- n-----dpf- rd----dpf- v--papgpm- ra----gpm- n-----gpm- v-3ami-s-- n-----nsm- ra----gpm- n-----gpm- p--------- ra----apm- n-----apm- c--------- v-3ipi-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- a-----dsf- ra----npf- a-----npf- rp----gpm-
Dz 6:1 G1722 G1161 G3588 G2250 G3778 G4129 G3588 G3101 G1096 G1112 G3588 G1675 G4314 G3588 G1445 G3754 G3865 G1722 G3588 G1248 G3588 G2522 G3588 G5503 G0846
Dz 6:1 Wówczas, gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli helleniści szemrać przeciwko Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy.
Dz 6:1
Dz 6:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 6:1
Dz 6:1  W  te  dni  pomnożonej  Studentów  miejsce  Hellenistów  szmer  w  Żydów  że  wdowa  ich  zaniedbany  były  w  codziennie  posługiwanie  potrzeb
Dz 6:1 G1722 G5025 G2250 G4129 G3101 G1096 G1675 G1112 G4314 G1445 G3754 G5503 G0846 G3865 G3865 G1722 G2522 G1248 G1248
Dz 6:2 προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπαν, Οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις·                                  
Dz 6:2 proskalesa/menoi de\ oi( dO/deka to\ plE=Tos tO=n maTEtO=n ei)=pan, *ou)k a)resto/n e)stin E(ma=s katalei/PSantas to\n lo/gon tou= Teou= diakonei=n trape/DZais:
Dz 6:2 proskalesamenoi de hoi dOdeka to plETos tOn maTEtOn eipan, uk areston estin hEmas kataleiPSantas ton logon tu Teu diakonein trapeDZais:
Dz 6:2 v--ampnpm- c--------- ra----npm- a-----npm- ra----asn- n-----asn- ra----gpm- n-----gpm- v-3aai-p-- d--------- a-----nsn- v-3pai-s-- rp----ap-- v--aapapm- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- v--pan---- n-----dpf-
Dz 6:2 G4341 G1161 G3588 G1427 G3588 G4128 G3588 G3101 G2036 G3756 G0701 G2076 G2248 G2641 G3588 G3056 G3588 G2316 G1247 G5132
Dz 6:2 Nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbywali słowo Boże, a obsługiwali stoły - powiedziało Dwunastu, zwoławszy wszystkich uczniów.
Dz 6:2
Dz 6:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 6:2
Dz 6:2  Następnie  dwanaście  zwołania  wiele  studentów  powiedział  zły  zły  nas  pozostawiając  słowo  Bóg  peschis  Stoły
Dz 6:2 G1161 G1427 G4341 G4128 G3101 G2036 G0701 G3756 G2248 G2641 G3056 G2316 G1247 G5132
Dz 6:3 ἐπισκέψασθε δέ, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτὰ πλήρεις πνεύματος καὶ σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης·                                      
Dz 6:3 e)piske/PSasTe de/, a)delfoi/, a)/ndras e)X u(mO=n marturoume/nous e(pta\ plE/reis pneu/matos kai\ sofi/as, ou(\s katastE/somen e)pi\ tE=s CHrei/as tau/tEs:
Dz 6:3 episkePSasTe de, adelfoi, andras eX hymOn martyrumenus hepta plEreis pneumatos kai sofias, hus katastEsomen epi tEs CHreias tautEs:
Dz 6:3 v-2amd-p-- c--------- n-----vpm- n-----apm- p--------- rp----gp-- v--pppapm- a-----apm- a-----apm- n-----gsn- c--------- n-----gsf- rr----apm- v-1fai-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rd----gsf-
Dz 6:3 G1980 G1161 G0080 G0435 G1537 G5216 G3140 G2033 G4134 G4151 G2532 G4678 G3739 G2525 G1909 G3588 G5532 G3778
Dz 6:3 Upatrzcie zatem, bracia, siedmiu mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych Ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie.
Dz 6:3
Dz 6:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 6:3
Dz 6:3  Tak  bracia  wybierać  z  Środowisko  się  siedem  człowiek  uczciwych  wykonywane  Święty  Duch  i  mądrość  ich  umieścić  w  to  Serwis
Dz 6:3 G3767 G0080 G1980 G1537 G1537 G5216 G2033 G0435 G3140 G4134 G0040 G4151 G2532 G4678 G3739 G2525 G1909 G5026 G5532
Dz 6:4 ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν.                                                      
Dz 6:4 E(mei=s de\ tE=| proseuCHE=| kai\ tE=| diakoni/a| tou= lo/gou proskarterE/somen.
Dz 6:4 hEmeis de tE p.ro.seuCHE kai tE d.iako.nia tu l.ogu pros.k.arterEsomen.
Dz 6:4 rp----np-- c--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- v-1fai-p--
Dz 6:4 G2249 G1161 G3588 G4335 G2532 G3588 G1248 G3588 G3056 G4342
Dz 6:4 My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa.
Dz 6:4
Dz 6:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 6:4
Dz 6:4  i  my  stale  Przestrzegać  Modlitwa  i  ministerstwo  słowa
Dz 6:4 G1161 G2249 G4342 G4342 G4335 G2532 G1248 G3056
Dz 6:5 καὶ ἤρεσεν λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους, καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρης πίστεως καὶ πνεύματος ἁγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ Νικόλαον προσήλυτον Ἀντιοχέα,            
Dz 6:5 kai\ E)/resen o( lo/gos e)nO/pion panto\s tou= plE/Tous, kai\ e)Xele/Xanto *ste/fanon, a)/ndra plE/rEs pi/steOs kai\ pneu/matos a(gi/ou, kai\ *fi/lippon kai\ *pro/CHoron kai\ *nika/nora kai\ *ti/mOna kai\ *parmena=n kai\ *niko/laon prosE/luton *)antioCHe/a,
Dz 6:5 kai. Eresen ho logos enOpion pantos tu plETus, kai eXeleXanto stefanon, andra plErEs pisteOs kai pneumatos hagiu, kai filippon kai proCHoron kai nikanora kai timOna kai parmenan kai nikolaon prosElyton antioCHea,
Dz 6:5 c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- a-----gsn- ra----gsn- n-----gsn- c--------- v-3ami-p-- n-----asm- n-----asm- a-----nsm- n-----gsf- c--------- n-----gsn- a-----gsn- c--------- n-----asm- c--------- n-----asm- c--------- n-----asm- c--------- n-----asm- c--------- n-----asm- c--------- n-----asm- n-----asm- n-----asm-
Dz 6:5 G2532 G0700 G3588 G3056 G1799 G3956 G3588 G4128 G2532 G1586 G4736 G0435 G4134 G4102 G2532 G4151 G0040 G2532 G5376 G2532 G4402 G2532 G3527 G2532 G5096 G2532 G3937 G2532 G3532 G4339 G0491
Dz 6:5 Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii.
Dz 6:5
Dz 6:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 6:5
Dz 6:5  I  wszystko  wszystko  był  był  to  wniosek  wszystko  Montaż  i  wybrany  Stefan  mąż  wykonany  Wiara  i  Duch  Święty  i  Philip  i  Prohor  i  Nicanor  i  Timon  i  Parmenasa  i  Mikołaja  Antioch  odwrócony  z  Pogan
Dz 6:5 G2532 G0700 G1799 G0700 G1799 G3588 G3056 G3956 G4128 G2532 G1586 G4736 G0435 G4134 G4102 G2532 G4151 G0040 G2532 G5376 G2532 G4402 G2532 G3527 G2532 G5096 G2532 G3937 G2532 G3532 G0491 G4339 G4339 G4339
Dz 6:6 οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας.                                                    
Dz 6:6 ou(\s e)/stEsan e)nO/pion tO=n a)posto/lOn, kai\ proseuXa/menoi e)pe/TEkan au)toi=s ta\s CHei=ras.
Dz 6:6 hus estEsan enOpion tOn apostolOn, kai proseuXamenoi epeTEkan autois tas CHeiras.
Dz 6:6 rr----apm- v-3aai-p-- p--------- ra----gpm- n-----gpm- c--------- v--ampnpm- v-3aai-p-- rp----dpm- ra----apf- n-----apf-
Dz 6:6 G3739 G2476 G1799 G3588 G0652 G2532 G4336 G2007 G0846 G3588 G5495
Dz 6:6 Przedstawili ich Apostołom, którzy modląc się włożyli na nich ręce.
Dz 6:6
Dz 6:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 6:6
Dz 6:6  ich  zestaw  przed  Apostołowie  i  modlił się  określonymi  ich  ręce
Dz 6:6 G3739 G2476 G1799 G0652 G2532 G4336 G2007 G0846 G5495
Dz 6:7 Καὶ λόγος τοῦ θεοῦ ηὔξανεν, καὶ ἐπληθύνετο ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν Ἰερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ἱερέων ὑπήκουον τῇ πίστει.                            
Dz 6:7 *kai\ o( lo/gos tou= Teou= Eu)/Xanen, kai\ e)plETu/neto o( a)riTmo\s tO=n maTEtO=n e)n *)ierousalE\m sfo/dra, polu/s te o)/CHlos tO=n i(ere/On u(pE/kouon tE=| pi/stei.
Dz 6:7 kai ho logos tu Teu EuXanen, kai eplETyneto ho ariTmos tOn maTEtOn en ierusalEm sfodra, polys te oCHlos tOn hiereOn hypEkuon tE pistei.
Dz 6:7 c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3iai-s-- c--------- v-3ipi-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpm- n-----gpm- p--------- n-----dsf- d--------- a-----nsm- c--------- n-----nsm- ra----gpm- n-----gpm- v-3iai-p-- ra----dsf- n-----dsf-
Dz 6:7 G2532 G3588 G3056 G3588 G2316 G0837 G2532 G4129 G3588 G0706 G3588 G3101 G1722 G2419 G4970 G4183 G5037 G3793 G3588 G2409 G5219 G3588 G4102
Dz 6:7 A słowo Boże rozszerzało się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.
Dz 6:7
Dz 6:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 6:7
Dz 6:7  I  słowo  Bóg  wzrosła  i  numer  studentów  wysoce  pomnożonej  w  Jerozolima  i  kapłanów  bardzo  wiele  podległość  Wiara
Dz 6:7 G2532 G3056 G2316 G0837 G2532 G0706 G3101 G4970 G4129 G1722 G2419 G5037 G2409 G4183 G3793 G5219 G4102
Dz 6:8 Στέφανος δὲ πλήρης χάριτος καὶ δυνάμεως ἐποίει τέρατα καὶ σημεῖα μεγάλα ἐν τῷ λαῷ.                                              
Dz 6:8 *ste/fanos de\ plE/rEs CHa/ritos kai\ duna/meOs e)poi/ei te/rata kai\ sEmei=a mega/la e)n tO=| laO=|.
Dz 6:8 stefanos de plErEs CHaritos kai dynameOs epoiei terata kai sEmeia megala en tO laO.
Dz 6:8 n-----nsm- c--------- a-----nsm- n-----gsf- c--------- n-----gsf- v-3iai-s-- n-----apn- c--------- n-----apn- a-----apn- p--------- ra----dsm- n-----dsm-
Dz 6:8 G4736 G1161 G4134 G5485 G2532 G1411 G4160 G5059 G2532 G4592 G3173 G1722 G3588 G2992
Dz 6:8 Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu.
Dz 6:8
Dz 6:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 6:8
Dz 6:8 A  Stephen  wykonany  Wiara  i  siła  popełnione  wielki  cuda  i  Znaków  w  osoby
Dz 6:8 G1161 G4736 G4134 G4102 G2532 G1411 G4160 G3173 G5059 G2532 G4592 G1722 G2992
Dz 6:9 ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ τῆς συναγωγῆς τῆς λεγομένης Λιβερτίνων καὶ Κυρηναίων καὶ Ἀλεξανδρέων καὶ τῶν ἀπὸ Κιλικίας καὶ Ἀσίας συζητοῦντες τῷ Στεφάνῳ,                            
Dz 6:9 a)ne/stEsan de/ tines tO=n e)k tE=s sunagOgE=s tE=s legome/nEs *liberti/nOn kai\ *kurEnai/On kai\ *)aleXandre/On kai\ tO=n a)po\ *kiliki/as kai\ *)asi/as suDZEtou=ntes tO=| *stefa/nO|,
Dz 6:9 anestEsan de tines tOn ek tEs synagOgEs tEs legomenEs libertinOn kai kyrEnaiOn kai aleXandreOn kai tOn apo kilikias kai asias syDZEtuntes tO stefanO,
Dz 6:9 v-3aai-p-- c--------- ri----npm- ra----gpm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- v--pppgsf- n-----gpm- c--------- n-----gpm- c--------- n-----gpm- c--------- ra----gpm- p--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- v--papnpm- ra----dsm- n-----dsm-
Dz 6:9 G0450 G1161 G5100 G3588 G1537 G3588 G4864 G3588 G3004 G3032 G2532 G2956 G2532 G0221 G2532 G3588 G0575 G2791 G2532 G0773 G4802 G3588 G4736
Dz 6:9 Niektórzy zaś z synagogi, zwanej /synagogą/ Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem.
Dz 6:9
Dz 6:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 6:9
Dz 6:9  Kilka  z  o nazwie  Synagoga  Libertines  i  Cyreny  i  Aleksandryjczyków  i  z  Cylicji  i  Asia  przyjść  w  spór  z  Stefan
Dz 6:9 G5100 G1537 G3004 G4864 G3032 G2532 G2956 G2532 G0221 G2532 G0575 G2791 G2532 G0773 G0450 G4802 G4802 G4802 G4736
Dz 6:10 καὶ οὐκ ἴσχυον ἀντιστῆναι τῇ σοφίᾳ καὶ τῷ πνεύματι ἐλάλει.                                                    
Dz 6:10 kai\ ou)k i)/sCHuon a)ntistE=nai tE=| sofi/a| kai\ tO=| pneu/mati O(=| e)la/lei.
Dz 6:10 kai uk isCHyon antistEnai tE sofia kai tO pneumati hO elalei.
Dz 6:10 c--------- d--------- v-3iai-p-- v--aan---- ra----dsf- n-----dsf- c--------- ra----dsn- n-----dsn- rr----dsn- v-3iai-s--
Dz 6:10 G2532 G3756 G2480 G0436 G3588 G4678 G2532 G3588 G4151 G3739 G2980
Dz 6:10 Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego /natchnienia/ przemawiał.
Dz 6:10
Dz 6:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 6:10
Dz 6:10  ale  nie  może  opierać się  mądrość  i  Duch  Kogo  powiedział
Dz 6:10 G2532 G3756 G2480 G0436 G4678 G2532 G4151 G3739 G2980
Dz 6:11 τότε ὑπέβαλον ἄνδρας λέγοντας ὅτι Ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα εἰς Μωϋσῆν καὶ τὸν θεόν·                                            
Dz 6:11 to/te u(pe/balon a)/ndras le/gontas o(/ti *)akEko/amen au)tou= lalou=ntos r(E/mata bla/sfEma ei)s *mOu+sE=n kai\ to\n Teo/n:
Dz 6:11 tote hypebalon andras legontas hoti akEkoamen autu laluntos rEmata blasfEma eis mO+ysEn kai ton Teon:
Dz 6:11 d--------- v-3aai-p-- n-----apm- v--papapm- c--------- v-1xai-p-- rp----gsm- v--papgsm- n-----apn- a-----apn- p--------- n-----asm- c--------- ra----asm- n-----asm-
Dz 6:11 G5119 G5260 G0435 G3004 G3754 G0191 G0846 G2980 G4487 G0989 G1519 G3475 G2532 G3588 G2316
Dz 6:11 Podstawili więc ludzi, którzy zeznali: Słyszeliśmy, jak on mówił bluźnierstwa przeciwko Mojżeszowi i Bogu.
Dz 6:11
Dz 6:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 6:11
Dz 6:11  Następnie  uczy  kilka  powiedzieć  słyszałem  on  powiedział  bluźnierczy  słowa  w  Mojżesz  i  Bóg
Dz 6:11 G5119 G5260 G0435 G3004 G0191 G0846 G2980 G0989 G4487 G1519 G3475 G2532 G2316
Dz 6:12 συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν καὶ τοὺς πρεσβυτέρους καὶ τοὺς γραμματεῖς, καὶ ἐπιστάντες συνήρπασαν αὐτὸν καὶ ἤγαγον εἰς τὸ συνέδριον,                                    
Dz 6:12 suneki/nEsa/n te to\n lao\n kai\ tou\s presbute/rous kai\ tou\s grammatei=s, kai\ e)pista/ntes sunE/rpasan au)to\n kai\ E)/gagon ei)s to\ sune/drion,
Dz 6:12 synekinEsan te ton laon kai tus presbyterus kai tus grammateis, kai epistantes synErpasan auton kai Egagon eis to synedrion,
Dz 6:12 v-3aai-p-- c--------- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----apm- a-----apm- c--------- ra----apm- n-----apm- c--------- v--aapnpm- v-3aai-p-- rp----asm- c--------- v-3aai-p-- p--------- ra----asn- n-----asn-
Dz 6:12 G4787 G5037 G3588 G2992 G2532 G3588 G4245 G2532 G3588 G1122 G2532 G2186 G4884 G0846 G2532 G0071 G1519 G3588 G4892
Dz 6:12 W ten sposób podburzyli lud, starszych i uczonych w Piśmie. Przybiegli, porwali go i zaprowadzili przed Sanhedryn.
Dz 6:12
Dz 6:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 6:12
Dz 6:12  I  mieszano  osoby  i  Starszych  i  uczeni w Piśmie  i  atakuje  zajętych  jego  i  doprowadziły  w  rada
Dz 6:12 G5037 G4787 G2992 G2532 G4245 G2532 G1122 G2532 G2186 G4884 G0846 G2532 G0071 G1519 G4892
Dz 6:13 ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς λέγοντας, ἄνθρωπος οὗτος οὐ παύεται λαλῶν ῥήματα κατὰ τοῦ τόπου τοῦ ἁγίου [τούτου] καὶ τοῦ νόμου·                                
Dz 6:13 e)/stEsa/n te ma/rturas PSeudei=s le/gontas, *(o a)/nTrOpos ou(=tos ou) pau/etai lalO=n r(E/mata kata\ tou= to/pou tou= a(gi/ou [tou/tou] kai\ tou= no/mou:
Dz 6:13 estEsan te martyras PSeudeis legontas, ho anTrOpos hutos u pauetai lalOn rEmata kata tu topu tu hagiu [tutu] kai tu nomu:
Dz 6:13 v-3aai-p-- c--------- n-----apm- a-----apm- v--papapm- ra----nsm- n-----nsm- rd----nsm- d--------- v-3pmi-s-- v--papnsm- n-----apn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- a-----gsm- rd----gsm- c--------- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 6:13 G2476 G5037 G3144 G5571 G3004 G3588 G0444 G3778 G3756 G3973 G2980 G4487 G2596 G3588 G5117 G3588 G0040 G5127 G2532 G3588 G3551
Dz 6:13 Tam postawili fałszywych świadków, którzy zeznali: Ten człowiek nie przestaje mówić przeciwko temu świętemu miejscu i przeciwko Prawu.
Dz 6:13
Dz 6:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 6:13
Dz 6:13  I  przedstawione  fałszywy  świadków  że  powiedział  to  człowiek  nie  zatrzymuje się  mówić  bluźnierczy  słowa  w  święty  miejsce  te rzeczy  i  prawo
Dz 6:13 G5037 G2476 G5571 G3144 G3004 G3004 G5127 G0444 G3756 G3973 G2980 G0989 G4487 G2596 G0040 G5117 G3778 G2532 G3551
Dz 6:14 ἀκηκόαμεν γὰρ αὐτοῦ λέγοντος ὅτι Ἰησοῦς Ναζωραῖος οὗτος καταλύσει τὸν τόπον τοῦτον καὶ ἀλλάξει τὰ ἔθη παρέδωκεν ἡμῖν Μωϋσῆς.                                
Dz 6:14 a)kEko/amen ga\r au)tou= le/gontos o(/ti *)iEsou=s o( *naDZOrai=os ou(=tos katalu/sei to\n to/pon tou=ton kai\ a)lla/Xei ta\ e)/TE a(\ pare/dOken E(mi=n *mOu+sE=s.
Dz 6:14 akEkoamen gar autu legontos hoti iEsus ho naDZOraios hutos katalysei ton topon tuton kai allaXei ta eTE ha paredOken hEmin mO+ysEs.
Dz 6:14 v-1xai-p-- c--------- rp----gsm- v--papgsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rd----nsm- v-3fai-s-- ra----asm- n-----asm- rd----asm- c--------- v-3fai-s-- ra----apn- n-----apn- rr----apn- v-3aai-s-- rp----dp-- n-----nsm-
Dz 6:14 G0191 G1063 G0846 G3004 G3754 G2424 G3588 G3480 G3778 G2647 G3588 G5117 G5126 G2532 G0236 G3588 G1485 G3739 G3860 G2254 G3475
Dz 6:14 Bo słyszeliśmy, jak mówił, że Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i pozmienia zwyczaje, które nam Mojżesz przekazał.
Dz 6:14
Dz 6:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 6:14
Dz 6:14  Dla  słyszałem  on  powiedział  że  Jezus  Nazaretu  zniszczyć  miejsce  te rzeczy  i  zmieni  celnych  że  przekazywane  nas  Mojżesz
Dz 6:14 G1063 G0191 G0846 G3004 G3754 G2424 G3480 G2647 G5117 G3778 G2532 G0236 G1485 G3739 G3860 G2254 G3475
Dz 6:15 καὶ ἀτενίσαντες εἰς αὐτὸν πάντες οἱ καθεζόμενοι ἐν τῷ συνεδρίῳ εἶδον τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγγέλου.                                        
Dz 6:15 kai\ a)teni/santes ei)s au)to\n pa/ntes oi( kaTeDZo/menoi e)n tO=| sunedri/O| ei)=don to\ pro/sOpon au)tou= O(sei\ pro/sOpon a)gge/lou.
Dz 6:15 kai atenisantes eis auton pantes hoi kaTeDZomenoi en tO synedriO eidon to prosOpon autu hOsei prosOpon aNgelu.
Dz 6:15 c--------- v--aapnpm- p--------- rp----asm- a-----npm- ra----npm- v--pmpnpm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- v-3aai-p-- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- c--------- n-----asn- n-----gsm-
Dz 6:15 G2532 G0816 G1519 G0846 G3956 G3588 G2516 G1722 G3588 G4892 G1492 G3588 G4383 G0846 G5616 G4383 G0032
Dz 6:15 A wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali się mu uważnie i zobaczyli twarz jego podobną do oblicza anioła.
Dz 6:15
Dz 6:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 6:15
Dz 6:15  I  wszystko  posiedzenie  w  rada  Mimo  w  to  online  twarz  jego  jako  twarz  Angela
Dz 6:15 G2532 G0537 G2516 G1722 G4892 G0816 G1519 G0846 G1492 G4383 G0846 G5616 G4383 G0032
Copyright by Cezary Podolski