Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Dz7      do_str_głównej      do_Dz9      
Dz 8:1 Σαῦλος δὲ ἦν συνευδοκῶν τῇ ἀναιρέσει αὐτοῦ. Ἐγένετο δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας ἐπὶ τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἱεροσολύμοις· πάντες δὲ διεσπάρησαν κατὰ τὰς χώρας τῆς Ἰουδαίας καὶ Σαμαρείας πλὴν τῶν ἀποστόλων.                
Dz 8:1 *sau=los de\ E)=n suneudokO=n tE=| a)naire/sei au)tou=. *)ege/neto de\ e)n e)kei/nE| tE=| E(me/ra| diOgmo\s me/gas e)pi\ tE\n e)kklEsi/an tE\n e)n *(ierosolu/mois: pa/ntes de\ diespa/rEsan kata\ ta\s CHO/ras tE=s *)ioudai/as kai\ *samarei/as plE\n tO=n a)posto/lOn.
Dz 8:1 saulos de En syneudokOn tE anairesei autu. egeneto de en ekeinE tE hEmera diOgmos megas epi tEn ekklEsian tEn en hierosolymois: pantes de diesparEsan kata tas CHOras tEs iudaias kai samareias plEn tOn apostolOn.
Dz 8:1 n-----nsm- c--------- v-3iai-s-- v--papnsm- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm- v-3ami-s-- c--------- p--------- rd----dsf- ra----dsf- n-----dsf- n-----nsm- a-----nsm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- p--------- n-----dpn- a-----npm- c--------- v-3api-p-- p--------- ra----apf- n-----apf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- p--------- ra----gpm- n-----gpm-
Dz 8:1 G4569 G1161 G2258 G4909 G3588 G0336 G0846 G1096 G1161 G1722 G1565 G3588 G2250 G1375 G3173 G1909 G3588 G1577 G3588 G1722 G2414 G3956 G1161 G1289 G2596 G3588 G5561 G3588 G2449 G2532 G4540 G4133 G3588 G0652
Dz 8:1 Szaweł zaś zgadzał się na zabicie go. Wybuchło wówczas wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem Apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii.
Dz 8:1
Dz 8:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:1
Dz 8:1  Saul  zaś  zatwierdzony  zatwierdzony  morderstwo  jego  W  tych  dni  się  wielki  prześladowanie  w  kościół  w  Jerozolima  i  wszystko  z wyjątkiem  Apostołowie  rozproszona  na  miejsc  Judea  i  Samaria
Dz 8:1 G4569 G1161 G2258 G4909 G0336 G0846 G1722 G1565 G2250 G1096 G3173 G1375 G1909 G1577 G1722 G2414 G5037 G3956 G4133 G0652 G1289 G2596 G5561 G2449 G2532 G4540
Dz 8:2 συνεκόμισαν δὲ τὸν Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς καὶ ἐποίησαν κοπετὸν μέγαν ἐπ᾿ αὐτῷ.                                                            
Dz 8:2 suneko/misan de\ to\n *ste/fanon a)/ndres eu)labei=s kai\ e)poi/Esan kopeto\n me/gan e)p' au)tO=|.
Dz 8:2 synekomisan de ton stefanon andres eulabeis kai epoiEsan kopeton megan ep' autO.
Dz 8:2 v-3aai-p-- c--------- ra----asm- n-----asm- n-----npm- a-----npm- c--------- v-3aai-p-- n-----asm- a-----asm- p--------- rp----dsm-
Dz 8:2 G4792 G1161 G3588 G4736 G0435 G2126 G2532 G4160 G2870 G3173 G1909 G0846
Dz 8:2 Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem.
Dz 8:2
Dz 8:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:2
Dz 8:2  Stefan  zaś  pochowany  Mężczyzn  pełen szacunku  i  Sporządzono  wielki  płacz  na  To
Dz 8:2 G4736 G1161 G4792 G0435 G2126 G2532 G4160 G3173 G2870 G1909 G0846
Dz 8:3 Σαῦλος δὲ ἐλυμαίνετο τὴν ἐκκλησίαν κατὰ τοὺς οἴκους εἰσπορευόμενος, σύρων τε ἄνδρας καὶ γυναῖκας παρεδίδου εἰς φυλακήν.                                                  
Dz 8:3 *sau=los de\ e)lumai/neto tE\n e)kklEsi/an kata\ tou\s oi)/kous ei)sporeuo/menos, su/rOn te a)/ndras kai\ gunai=kas paredi/dou ei)s fulakE/n.
Dz 8:3 saulos de elymaineto tEn ekklEsian kata tus oikus eisporeuomenos, syrOn te andras kai gynaikas paredidu eis fylakEn.
Dz 8:3 n-----nsm- c--------- v-3imi-s-- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----apm- n-----apm- v--pmpnsm- v--papnsm- c--------- n-----apm- c--------- n-----apf- v-3iai-s-- p--------- n-----asf-
Dz 8:3 G4569 G1161 G3075 G3588 G1577 G2596 G3588 G3624 G1531 G4951 G5037 G0435 G2532 G1135 G3860 G1519 G5438
Dz 8:3 A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety, i wtrącał do więzienia.
Dz 8:3
Dz 8:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:3
Dz 8:3  Saul  savaged  kościół  wprowadzanych  w  domy  i  przeciąganie  i  Kobiety  dał  w  więzienie
Dz 8:3 G4569 G3075 G1577 G1531 G2596 G3624 G5037 G4951 G2532 G1135 G3860 G1519 G5438
Dz 8:4 Οἱ μὲν οὖν διασπαρέντες διῆλθον εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον.                                                                    
Dz 8:4 *oi( me\n ou)=n diaspare/ntes diE=lTon eu)aggeliDZo/menoi to\n lo/gon.
Dz 8:4 hoi men un diasparentes diElTon euaNgeliDZomenoi ton logon.
Dz 8:4 ra----npm- x--------- c--------- v--appnpm- v-3aai-p-- v--pmpnpm- ra----asm- n-----asm-
Dz 8:4 G3588 G3303 G3767 G1289 G1330 G2097 G3588 G3056
Dz 8:4 Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo.
Dz 8:4
Dz 8:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:4
Dz 8:4  tak  tak  rozproszone  iść  głosił  słowo
Dz 8:4 G3303 G3767 G1289 G1330 G2097 G3056
Dz 8:5 Φίλιππος δὲ κατελθὼν εἰς [τὴν] πόλιν τῆς Σαμαρείας ἐκήρυσσεν αὐτοῖς τὸν Χριστόν.                                                            
Dz 8:5 *fi/lippos de\ katelTO\n ei)s [tE\n] po/lin tE=s *samarei/as e)kE/russen au)toi=s to\n *CHristo/n.
Dz 8:5 filippos de katelTOn eis [tEn] polin tEs samareias ekEryssen autois ton CHriston.
Dz 8:5 n-----nsm- c--------- v--aapnsm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- v-3iai-s-- rp----dpm- ra----asm- n-----asm-
Dz 8:5 G5376 G1161 G2718 G1519 G3588 G4172 G3588 G4540 G2784 G0846 G3588 G5547
Dz 8:5 Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa.
Dz 8:5
Dz 8:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:5
Dz 8:5  Tak  Philip  przyjść  w  miasto  Samaria  głosił  ich  Chrystus
Dz 8:5 G1161 G5376 G2718 G1519 G4172 G4540 G2784 G0846 G5547
Dz 8:6 προσεῖχον δὲ οἱ ὄχλοι τοῖς λεγομένοις ὑπὸ τοῦ Φιλίππου ὁμοθυμαδὸν ἐν τῷ ἀκούειν αὐτοὺς καὶ βλέπειν τὰ σημεῖα ἐποίει·                                            
Dz 8:6 prosei=CHon de\ oi( o)/CHloi toi=s legome/nois u(po\ tou= *fili/ppou o(moTumado\n e)n tO=| a)kou/ein au)tou\s kai\ ble/pein ta\ sEmei=a a(\ e)poi/ei:
Dz 8:6 proseiCHon de hoi oCHloi tois legomenois hypo tu filippu homoTymadon en tO akuein autus kai blepein ta sEmeia ha epoiei:
Dz 8:6 v-3iai-p-- c--------- ra----npm- n-----npm- ra----dpn- v--pppdpn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- d--------- p--------- ra----dsn- v--pan---- rp----apm- c--------- v--pan---- ra----apn- n-----apn- rr----apn- v-3iai-s--
Dz 8:6 G4337 G1161 G3588 G3793 G3588 G3004 G5259 G3588 G5376 G3661 G1722 G3588 G0191 G0846 G2532 G0991 G3588 G4592 G3739 G4160
Dz 8:6 Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił.
Dz 8:6
Dz 8:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:6
Dz 8:6  Osoby  jednomyślnie  słuchał  że  powiedział  Philip  przesłuchanie  i  widzenie  co  stworzony  cuda
Dz 8:6 G3793 G3661 G4337 G3004 G3004 G5376 G0191 G2532 G0991 G3739 G4160 G4592
Dz 8:7 πολλοὶ γὰρ τῶν ἐχόντων πνεύματα ἀκάθαρτα βοῶντα φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχοντο, πολλοὶ δὲ παραλελυμένοι καὶ χωλοὶ ἐθεραπεύθησαν·                                                    
Dz 8:7 polloi\ ga\r tO=n e)CHo/ntOn pneu/mata a)ka/Tarta boO=nta fOnE=| mega/lE| e)XE/rCHonto, polloi\ de\ paralelume/noi kai\ CHOloi\ e)Terapeu/TEsan:
Dz 8:7 polloi gar tOn eCHontOn pneumata akaTarta boOnta fOnE megalE eXErCHonto, polloi de paralelymenoi kai CHOloi eTerapeuTEsan:
Dz 8:7 a-----npm- c--------- ra----gpm- v--papgpm- n-----apn- a-----apn- v--papapn- n-----dsf- a-----dsf- v-3imi-p-- a-----npm- c--------- v--xppnpm- c--------- a-----npm- v-3api-p--
Dz 8:7 G4183 G1063 G3588 G2192 G4151 G0169 G0994 G5456 G3173 G1831 G4183 G1161 G3886 G2532 G5560 G2323
Dz 8:7 Z wielu bowiem opętanych wychodziły z donośnym krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych.
Dz 8:7
Dz 8:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:7
Dz 8:7  Dla  nieczysty  perfumy  wiele  opętany  obecnie  z  wielki  płakać  i  wiele  zrelaksowany  i  kulawy  uzdrowiony
Dz 8:7 G1063 G0169 G4151 G4183 G2192 G1831 G0994 G3173 G5456 G1161 G4183 G3886 G2532 G5560 G2323
Dz 8:8 ἐγένετο δὲ πολλὴ χαρὰ ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ.                                                                    
Dz 8:8 e)ge/neto de\ pollE\ CHara\ e)n tE=| po/lei e)kei/nE|.
Dz 8:8 egeneto de pollE CHara en tE polei ekeinE.
Dz 8:8 v-3ami-s-- c--------- a-----nsf- n-----nsf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rd----dsf-
Dz 8:8 G1096 G1161 G4118 G5479 G1722 G3588 G4172 G1565
Dz 8:8 Wielka radość zapanowała w tym mieście.
Dz 8:8
Dz 8:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:8
Dz 8:8  I  był  radość  wielki  w  objętość  Miasto
Dz 8:8 G2532 G1096 G5479 G3173 G1722 G1565 G4172
Dz 8:9 Ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προϋπῆρχεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων καὶ ἐξιστάνων τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας, λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν,                                          
Dz 8:9 *)anE\r de/ tis o)no/mati *si/mOn prou+pE=rCHen e)n tE=| po/lei mageu/On kai\ e)Xista/nOn to\ e)/Tnos tE=s *samarei/as, le/gOn ei)=nai/ tina e(auto\n me/gan,
Dz 8:9 anEr de tis onomati simOn pr+upErCHen en tE polei mageuOn kai eXistanOn to eTnos tEs samareias, legOn einai tina heauton megan,
Dz 8:9 n-----nsm- c--------- ri----nsm- n-----dsn- n-----nsm- v-3iai-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v--papnsm- c--------- v--papnsm- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- v--papnsm- v--pan---- ri----asm- rp----asm- a-----asm-
Dz 8:9 G0435 G1161 G5100 G3686 G4613 G4391 G1722 G3588 G4172 G3096 G2532 G1839 G3588 G1484 G3588 G4540 G3004 G1511 G5100 G1438 G3173
Dz 8:9 Pewien człowiek, imieniem Szymon, który dawniej zajmował się czarną magią, wprawiał w zdumienie lud Samarii i twierdził, że jest kimś niezwykłym.
Dz 8:9
Dz 8:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:9
Dz 8:9  Był  zaś  w  Miasto  kilka  mąż  nazwa  Simon  który  przed  tak  czary  i  oczarowany  osoby  Samaria  dając  się  dla  że  wielki
Dz 8:9 G4391 G1161 G1722 G4172 G5100 G0435 G3686 G4613 G3096 G4391 G4391 G3096 G2532 G1839 G1484 G4540 G3004 G1438 G1511 G5100 G3173
Dz 8:10 προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου λέγοντες, Οὗτός ἐστιν δύναμις τοῦ θεοῦ καλουμένη Μεγάλη.                                                  
Dz 8:10 O(=| prosei=CHon pa/ntes a)po\ mikrou= e(/Os mega/lou le/gontes, *ou(=to/s e)stin E( du/namis tou= Teou= E( kaloume/nE *mega/lE.
Dz 8:10 hO proseiCHon pantes apo mikru heOs megalu legontes, hutos estin hE dynamis tu Teu hE kalumenE megalE.
Dz 8:10 rr----dsm- v-3iai-p-- a-----npm- p--------- a-----gsm- p--------- a-----gsm- v--papnpm- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsf- v--pppnsf- a-----nsf-
Dz 8:10 G3739 G4337 G3956 G0575 G3398 G2193 G3173 G3004 G3778 G2076 G3588 G1411 G3588 G2316 G3588 G2564 G3173
Dz 8:10 Poważali go wszyscy od najmniejszego do największego: Ten jest wielką mocą Bożą - mówili.
Dz 8:10
Dz 8:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:10
Dz 8:10  Go  słuchał  wszystko  z  mały  do  duży  mówi  to  jest  wielki  siła  Bóg
Dz 8:10 G3739 G4337 G3956 G0575 G3398 G2193 G3173 G3004 G3778 G2076 G3173 G1411 G2316
Dz 8:11 προσεῖχον δὲ αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγείαις ἐξεστακέναι αὐτούς.                                                              
Dz 8:11 prosei=CHon de\ au)tO=| dia\ to\ i(kanO=| CHro/nO| tai=s magei/ais e)Xestake/nai au)tou/s.
Dz 8:11 proseiCHon de autO dia to hikanO CHronO tais mageiais eXestakenai autus.
Dz 8:11 v-3iai-p-- c--------- rp----dsm- p--------- ra----asn- a-----dsm- n-----dsm- ra----dpf- n-----dpf- v--xan---- rp----apm-
Dz 8:11 G4337 G1161 G0846 G1223 G3588 G2425 G5550 G3588 G3095 G1839 G0846
Dz 8:11 A liczyli się z nim dlatego, że już od dość długiego czasu wprawiał ich w podziw swoimi magicznymi sztukami.
Dz 8:11
Dz 8:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:11
Dz 8:11 A  słuchał  go  że  znaczny  czas  oczarowany  ich  czarów
Dz 8:11 G1161 G4337 G0846 G1223 G2425 G5550 G1839 G0846 G3095
Dz 8:12 ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες.                                          
Dz 8:12 o(/te de\ e)pi/steusan tO=| *fili/ppO| eu)aggeliDZome/nO| peri\ tE=s basilei/as tou= Teou= kai\ tou= o)no/matos *)iEsou= *CHristou=, e)bapti/DZonto a)/ndres te kai\ gunai=kes.
Dz 8:12 hote de episteusan tO filippO euaNgeliDZomenO peri tEs basileias tu Teu kai tu onomatos iEsu CHristu, ebaptiDZonto andres te kai gynaikes.
Dz 8:12 c--------- c--------- v-3aai-p-- ra----dsm- n-----dsm- v--pmpdsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----gsn- n-----gsn- n-----gsm- n-----gsm- v-3ipi-p-- n-----npm- c--------- c--------- n-----npf-
Dz 8:12 G3753 G1161 G4100 G3588 G5376 G2097 G4012 G3588 G0932 G3588 G2316 G2532 G3588 G3686 G2424 G5547 G0907 G0435 G5037 G2532 G1135
Dz 8:12 Lecz kiedy uwierzyli Filipowi, który nauczał o królestwie Bożym oraz o imieniu Jezusa Chrystusa, zarówno mężczyźni, jak i kobiety przyjmowali chrzest.
Dz 8:12
Dz 8:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:12
Dz 8:12  Ale  kiedy  wierzyć  Philip  kaznodziejstwo  o  Królestwo  Bóg  i  nazwa  Jezus  Chrystus  chrzest  i  Mężczyzn  i  kobiety
Dz 8:12 G1161 G3753 G4100 G5376 G2097 G4012 G0932 G2316 G2532 G3686 G2424 G5547 G0907 G5037 G0435 G2532 G1135
Dz 8:13 δὲ Σίμων καὶ αὐτὸς ἐπίστευσεν, καὶ βαπτισθεὶς ἦν προσκαρτερῶν τῷ Φιλίππῳ, θεωρῶν τε σημεῖα καὶ δυνάμεις μεγάλας γινομένας ἐξίστατο.                                            
Dz 8:13 o( de\ *si/mOn kai\ au)to\s e)pi/steusen, kai\ baptisTei\s E)=n proskarterO=n tO=| *fili/ppO|, TeOrO=n te sEmei=a kai\ duna/meis mega/las ginome/nas e)Xi/stato.
Dz 8:13 ho de simOn kai autos episteusen, kai baptisTeis En proskarterOn tO filippO, TeOrOn te sEmeia kai dynameis megalas ginomenas eXistato.
Dz 8:13 ra----nsm- c--------- n-----nsm- d--------- rp----nsm- v-3aai-s-- c--------- v--appnsm- v-3iai-s-- v--papnsm- ra----dsm- n-----dsm- v--papnsm- c--------- n-----apn- c--------- n-----apf- a-----apf- v--pmpapf- v-3imi-s--
Dz 8:13 G3588 G1161 G4613 G2532 G0846 G4100 G2532 G0907 G2258 G4342 G3588 G5376 G2334 G5037 G4592 G2532 G1411 G3173 G1096 G1839
Dz 8:13 Uwierzył również sam Szymon, a kiedy przyjął chrzest, towarzyszył wszędzie Filipowi i zdumiewał się bardzo na widok dokonywanych cudów i znaków.
Dz 8:13
Dz 8:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:13
Dz 8:13  Uważa również  i  się  Simon  i  chrzest  nie  odstąpić  z  Philip  i  widzenie  dokonuje się  wielki  siła  i  Znaków  zdumiony
Dz 8:13 G4100 G2532 G0846 G4613 G2532 G0907 G4342 G4342 G4342 G5376 G5037 G2334 G1096 G3173 G1411 G2532 G4592 G1839
Dz 8:14 Ἀκούσαντες δὲ οἱ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀπόστολοι ὅτι δέδεκται Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἀπέστειλαν πρὸς αὐτοὺς Πέτρον καὶ Ἰωάννην,                                            
Dz 8:14 *)akou/santes de\ oi( e)n *(ierosolu/mois a)po/stoloi o(/ti de/dektai E( *sama/reia to\n lo/gon tou= Teou= a)pe/steilan pro\s au)tou\s *pe/tron kai\ *)iOa/nnEn,
Dz 8:14 akusantes de hoi en hierosolymois apostoloi hoti dedektai hE samareia ton logon tu Teu apesteilan pros autus petron kai iOannEn,
Dz 8:14 v--aapnpm- c--------- ra----npm- p--------- n-----dpn- n-----npm- c--------- v-3xmi-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- v-3aai-p-- p--------- rp----apm- n-----asm- c--------- n-----asm-
Dz 8:14 G0191 G1161 G3588 G1722 G2414 G0652 G3754 G1209 G3588 G4540 G3588 G3056 G3588 G2316 G0649 G4314 G0846 G4074 G2532 G2491
Dz 8:14 Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana,
Dz 8:14
Dz 8:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:14
Dz 8:14  w  Jerozolima  Apostołowie  przesłuchanie  że  Samarytanie  miał  słowo  Bóg  wysłane  do  go  Peter  i  Jan
Dz 8:14 G1722 G2414 G0652 G0191 G3754 G4540 G1209 G3056 G2316 G0649 G4314 G0846 G4074 G2532 G2491
Dz 8:15 οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν ὅπως λάβωσιν πνεῦμα ἅγιον·                                                                  
Dz 8:15 oi(/tines kataba/ntes prosEu/Xanto peri\ au)tO=n o(/pOs la/bOsin pneu=ma a(/gion:
Dz 8:15 hoitines katabantes prosEuXanto peri autOn hopOs labOsin pneuma hagion:
Dz 8:15 rr----npm- v--aapnpm- v-3ami-p-- p--------- rp----gpm- c--------- v-3aas-p-- n-----asn- a-----asn-
Dz 8:15 G3748 G2597 G4336 G4012 G0846 G3704 G2983 G4151 G0040
Dz 8:15 którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego.
Dz 8:15
Dz 8:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:15
Dz 8:15  że  przyjść  modlił się  o  ich  że  miał  Duch  Święty
Dz 8:15 G3748 G2597 G4336 G4012 G0846 G3704 G2983 G4151 G0040
Dz 8:16 οὐδέπω γὰρ ἦν ἐπ᾿ οὐδενὶ αὐτῶν ἐπιπεπτωκός, μόνον δὲ βεβαπτισμένοι ὑπῆρχον εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.                                                  
Dz 8:16 ou)de/pO ga\r E)=n e)p' ou)deni\ au)tO=n e)pipeptOko/s, mo/non de\ bebaptisme/noi u(pE=rCHon ei)s to\ o)/noma tou= kuri/ou *)iEsou=.
Dz 8:16 udepO gar En ep' udeni autOn epipeptOkos, monon de bebaptismenoi hypErCHon eis to onoma tu kyriu iEsu.
Dz 8:16 d--------- c--------- v-3iai-s-- p--------- a-----dsm- rp----gpm- v--xapnsn- a-----asn- c--------- v--xppnpm- v-3iai-p-- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
Dz 8:16 G3764 G1063 G2258 G1909 G3762 G0846 G1968 G3440 G1161 G0907 G5225 G1519 G3588 G3686 G3588 G2962 G2424
Dz 8:16 Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa.
Dz 8:16
Dz 8:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:16
Dz 8:16  Dla  poszedł  poszedł  więcej  ani  w  jeden  ich  i  tylko  były  chrzest  w  nazwa  Władca  Jezus
Dz 8:16 G1063 G1968 G2258 G3768 G3762 G1909 G3762 G0846 G1161 G3440 G5225 G0907 G1519 G3686 G2962 G2424
Dz 8:17 τότε ἐπετίθεσαν τὰς χεῖρας ἐπ᾿ αὐτούς, καὶ ἐλάμβανον πνεῦμα ἅγιον.                                                                
Dz 8:17 to/te e)peti/Tesan ta\s CHei=ras e)p' au)tou/s, kai\ e)la/mbanon pneu=ma a(/gion.
Dz 8:17 tote epetiTesan tas CHeiras ep' autus, kai elambanon pneuma hagion.
Dz 8:17 d--------- v-3iai-p-- ra----apf- n-----apf- p--------- rp----apm- c--------- v-3iai-p-- n-----asn- a-----asn-
Dz 8:17 G5119 G2007 G3588 G5495 G1909 G0846 G2532 G2983 G4151 G0040
Dz 8:17 Wtedy więc wkładali /Apostołowie/ na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.
Dz 8:17
Dz 8:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:17
Dz 8:17  Następnie  określonymi  ręce  w  ich  i  miał  Duch  Święty
Dz 8:17 G5119 G2007 G5495 G1909 G0846 G2532 G2983 G4151 G0040
Dz 8:18 ἰδὼν δὲ Σίμων ὅτι διὰ τῆς ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ πνεῦμα, προσήνεγκεν αὐτοῖς χρήματα                                                
Dz 8:18 i)dO\n de\ o( *si/mOn o(/ti dia\ tE=s e)piTe/seOs tO=n CHeirO=n tO=n a)posto/lOn di/dotai to\ pneu=ma, prosE/negken au)toi=s CHrE/mata
Dz 8:18 idOn de ho simOn hoti dia tEs epiTeseOs tOn CHeirOn tOn apostolOn didotai to pneuma, prosEneNken autois CHrEmata
Dz 8:18 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gpf- n-----gpf- ra----gpm- n-----gpm- v-3ppi-s-- ra----nsn- n-----nsn- v-3aai-s-- rp----dpm- n-----apn-
Dz 8:18 G1492 G1161 G3588 G4613 G3754 G1223 G3588 G1936 G3588 G5495 G3588 G0652 G1325 G3588 G4151 G4374 G0846 G5536
Dz 8:18 Kiedy Szymon ujrzał, że Apostołowie przez nakładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze.
Dz 8:18
Dz 8:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:18
Dz 8:18  Simon  zaś  widzenie  że  przez  przypisanie  Ręka  Apostolski  lepszy  Duch  Święty  wniesiona  ich  pieniądze
Dz 8:18 G4613 G1161 G2300 G3754 G1223 G1936 G5495 G0652 G1325 G4151 G0040 G4374 G0846 G5536
Dz 8:19 λέγων, Δότε κἀμοὶ τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας λαμβάνῃ πνεῦμα ἅγιον.                                                      
Dz 8:19 le/gOn, *do/te ka)moi\ tE\n e)Xousi/an tau/tEn i(/na O(=| e)a\n e)piTO= ta\s CHei=ras lamba/nE| pneu=ma a(/gion.
Dz 8:19 legOn, dote kamoi tEn eXusian tautEn hina hO ean epiTO tas CHeiras lambanE pneuma hagion.
Dz 8:19 v--papnsm- v-2aad-p-- d--------- ra----asf- n-----asf- rd----asf- c--------- rr----dsm- x--------- v-1aas-s-- ra----apf- n-----apf- v-3pas-s-- n-----asn- a-----asn-
Dz 8:19 G3004 G1325 G2504 G3588 G1849 G3778 G2443 G3739 G1437 G2007 G3588 G5495 G2983 G4151 G0040
Dz 8:19 Dajcie i mnie tę władzę - powiedział - aby każdy, na kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego.
Dz 8:19
Dz 8:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:19
Dz 8:19  mówi  niech  i  mnie  moc  UIS  że  kogo  kogo  nagroda  ręce  otrzymane  Duch  Święty
Dz 8:19 G3004 G1325 G2504 G2504 G1849 G5026 G2443 G0302 G3739 G2007 G5495 G2983 G4151 G0040
Dz 8:20 Πέτρος δὲ εἶπεν πρὸς αὐτόν, Τὸ ἀργύριόν σου σὺν σοὶ εἴη εἰς ἀπώλειαν, ὅτι τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ ἐνόμισας διὰ χρημάτων κτᾶσθαι.                                        
Dz 8:20 *pe/tros de\ ei)=pen pro\s au)to/n, *to\ a)rgu/rio/n sou su\n soi\ ei)/E ei)s a)pO/leian, o(/ti tE\n dOrea\n tou= Teou= e)no/misas dia\ CHrEma/tOn kta=sTai.
Dz 8:20 petros de eipen pros auton, to argyrion su syn soi eiE eis apOleian, hoti tEn dOrean tu Teu enomisas dia CHrEmatOn ktasTai.
Dz 8:20 n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----asm- ra----nsn- n-----nsn- rp----gs-- p--------- rp----ds-- v-3pao-s-- p--------- n-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- v-2aai-s-- p--------- n-----gpn- v--pmn----
Dz 8:20 G4074 G1161 G2036 G4314 G0846 G3588 G0694 G4675 G4862 G4671 G1498 G1519 G0684 G3754 G3588 G1431 G3588 G2316 G3543 G1223 G5536 G2932
Dz 8:20 Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą - odpowiedział mu Piotr - gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze.
Dz 8:20
Dz 8:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:20
Dz 8:20  Ale  Peter  powiedział  go  srebrny  twój  będzie  w  zatracenie  z  ciebie  że  myśl, że  prezent  Boski  dostać  dla  pieniądze
Dz 8:20 G1161 G4074 G2036 G0846 G0694 G4675 G1498 G1519 G0684 G4862 G4671 G3754 G3543 G1431 G2316 G2932 G1223 G5536
Dz 8:21 οὐκ ἔστιν σοι μερὶς οὐδὲ κλῆρος ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ, γὰρ καρδία σου οὐκ ἔστιν εὐθεῖα ἔναντι τοῦ θεοῦ.                                            
Dz 8:21 ou)k e)/stin soi meri\s ou)de\ klE=ros e)n tO=| lo/gO| tou/tO|, E( ga\r kardi/a sou ou)k e)/stin eu)Tei=a e)/nanti tou= Teou=.
Dz 8:21 uk estin soi meris ude klEros en tO logO tutO, hE gar kardia su uk estin euTeia enanti tu Teu.
Dz 8:21 d--------- v-3pai-s-- rp----ds-- n-----nsf- c--------- n-----nsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm- ra----nsf- c--------- n-----nsf- rp----gs-- d--------- v-3pai-s-- a-----nsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Dz 8:21 G3756 G2076 G4671 G3310 G3761 G2819 G1722 G3588 G3056 G5129 G3588 G1063 G2588 G4675 G3756 G2076 G2117 G1725 G3588 G2316
Dz 8:21 Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo serce twoje nie jest prawe wobec Boga.
Dz 8:21
Dz 8:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:21
Dz 8:21  Nie  Nie  ty, wy  w  Sem  część  i  loteria  dla  serce  twój  prawo  prawo  przed  Bóg
Dz 8:21 G2076 G3756 G4671 G1722 G5129 G3310 G3761 G2819 G1063 G2588 G4675 G2117 G3756 G1799 G2316
Dz 8:22 μετανόησον οὖν ἀπὸ τῆς κακίας σου ταύτης, καὶ δεήθητι τοῦ κυρίου εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἐπίνοια τῆς καρδίας σου·                                            
Dz 8:22 metano/Eson ou)=n a)po\ tE=s kaki/as sou tau/tEs, kai\ deE/TEti tou= kuri/ou ei) a)/ra a)feTE/setai/ soi E( e)pi/noia tE=s kardi/as sou:
Dz 8:22 metanoEson un apo tEs kakias su tautEs, kai deETEti tu kyriu ei ara afeTEsetai soi hE epinoia tEs kardias su:
Dz 8:22 v-2aad-s-- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs-- rd----gsf- c--------- v-2apd-s-- ra----gsm- n-----gsm- x--------- x--------- v-3fpi-s-- rp----ds-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs--
Dz 8:22 G3340 G3767 G0575 G3588 G2549 G4675 G3778 G2532 G1189 G3588 G2962 G1487 G0686 G0863 G4671 G3588 G1963 G3588 G2588 G4675
Dz 8:22 Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może ci odpuści twój zamiar.
Dz 8:22
Dz 8:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:22
Dz 8:22  Tak  Żałować  w  Sem  grzech  swój  i  modlić się  Bóg  może  może  być  być  spadek  ty, wy  tho "  serce  twój
Dz 8:22 G3767 G3340 G0575 G5026 G2549 G4675 G2532 G1189 G2316 G0686 G1487 G0686 G1487 G0863 G4671 G1963 G2588 G4675
Dz 8:23 εἰς γὰρ χολὴν πικρίας καὶ σύνδεσμον ἀδικίας ὁρῶ σε ὄντα.                                                                
Dz 8:23 ei)s ga\r CHolE\n pikri/as kai\ su/ndesmon a)diki/as o(rO= se o)/nta.
Dz 8:23 eis gar CHolEn pikrias kai syndesmon adikias horO se onta.
Dz 8:23 p--------- c--------- n-----asf- n-----gsf- c--------- n-----asm- n-----gsf- v-1pai-s-- rp----as-- v--papasm-
Dz 8:23 G1519 G1063 G5521 G4088 G2532 G4886 G0093 G3708 G4571 G5607
Dz 8:23 Bo widzę, że jesteś żółcią gorzką i wiązką nieprawości.
Dz 8:23
Dz 8:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:23
Dz 8:23  dla  zobaczyć  ty, wy  wykonany  gorzki  żółć  i  więzy  nieprawości
Dz 8:23 G1063 G3708 G4571 G1519 G4088 G5521 G2532 G4886 G0093
Dz 8:24 ἀποκριθεὶς δὲ Σίμων εἶπεν, Δεήθητε ὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν κύριον ὅπως μηδὲν ἐπέλθῃ ἐπ᾿ ἐμὲ ὧν εἰρήκατε.                                              
Dz 8:24 a)pokriTei\s de\ o( *si/mOn ei)=pen, *deE/TEte u(mei=s u(pe\r e)mou= pro\s to\n ku/rion o(/pOs mEde\n e)pe/lTE| e)p' e)me\ O(=n ei)rE/kate.
Dz 8:24 apokriTeis de ho simOn eipen, deETEte hymeis hyper emu pros ton kyrion hopOs mEden epelTE ep' eme hOn eirEkate.
Dz 8:24 v--appnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- v-2apd-p-- rp----np-- p--------- rp----gs-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- a-----nsn- v-3aas-s-- p--------- rp----as-- rr----gpn- v-2xai-p--
Dz 8:24 G0611 G1161 G3588 G4613 G2036 G1189 G5210 G5228 G1700 G4314 G3588 G2962 G3704 G3367 G1904 G1909 G1691 G3739 G2046
Dz 8:24 A Szymon odpowiedział: Módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, coście powiedzieli.
Dz 8:24
Dz 8:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:24
Dz 8:24  Simon  zaś  powiedział  w  odpowiedź  modlić się  ty, wy  dla  mnie  Władca  tak  spotkało  mnie  nic  powiedział  powiedział
Dz 8:24 G4613 G1161 G2036 G0611 G0611 G1189 G5210 G5228 G1700 G2962 G3704 G1904 G1691 G3367 G2046 G3739
Dz 8:25 Οἱ μὲν οὖν διαμαρτυράμενοι καὶ λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ κυρίου ὑπέστρεφον εἰς Ἱεροσόλυμα, πολλάς τε κώμας τῶν Σαμαριτῶν εὐηγγελίζοντο.                                              
Dz 8:25 *oi( me\n ou)=n diamartura/menoi kai\ lalE/santes to\n lo/gon tou= kuri/ou u(pe/strefon ei)s *(ieroso/luma, polla/s te kO/mas tO=n *samaritO=n eu)Eggeli/DZonto.
Dz 8:25 hoi men un diamartyramenoi kai lalEsantes ton logon tu kyriu hypestrefon eis hierosolyma, pollas te kOmas tOn samaritOn euENgeliDZonto.
Dz 8:25 ra----npm- x--------- c--------- v--ampnpm- c--------- v--aapnpm- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- v-3iai-p-- p--------- n-----apn- a-----apf- c--------- n-----apf- ra----gpm- n-----gpm- v-3imi-p--
Dz 8:25 G3588 G3303 G3767 G1263 G2532 G2980 G3588 G3056 G3588 G2962 G5290 G1519 G2414 G4183 G5037 G2968 G3588 G4541 G2097
Dz 8:25 Kiedy dali świadectwo i opowiedzieli słowo Pana, udali się w drogę powrotną do Jerozolimy i głosili Ewangelię w wielu wioskach samarytańskich.
Dz 8:25
Dz 8:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:25
Dz 8:25  zaś  zaś  zeznał,  i  głosił  słowo  Władca  z powrotem  iść  w  Jerozolima  i  wiele  wsi  Samarytanie  głosił  Ewangelia
Dz 8:25 G3303 G3767 G1263 G2532 G2980 G3056 G2962 G5290 G5290 G1519 G2419 G5037 G4183 G2968 G4541 G2097 G2097
Dz 8:26 Ἄγγελος δὲ κυρίου ἐλάλησεν πρὸς Φίλιππον λέγων, Ἀνάστηθι καὶ πορεύου κατὰ μεσημβρίαν ἐπὶ τὴν ὁδὸν τὴν καταβαίνουσαν ἀπὸ Ἰερουσαλὴμ εἰς Γάζαν· αὕτη ἐστὶν ἔρημος.                                    
Dz 8:26 *)/aggelos de\ kuri/ou e)la/lEsen pro\s *fi/lippon le/gOn, *)ana/stETi kai\ poreu/ou kata\ mesEmbri/an e)pi\ tE\n o(do\n tE\n katabai/nousan a)po\ *)ierousalE\m ei)s *ga/DZan: au(/tE e)sti\n e)/rEmos.
Dz 8:26 aNgelos de kyriu elalEsen pros filippon legOn, anastETi kai poreuu kata mesEmbrian epi tEn hodon tEn katabainusan apo ierusalEm eis gaDZan: hautE estin erEmos.
Dz 8:26 n-----nsm- c--------- n-----gsm- v-3aai-s-- p--------- n-----asm- v--papnsm- v-2aad-s-- c--------- v-2pmd-s-- p--------- n-----asf- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- v--papasf- p--------- n-----gsf- p--------- n-----asf- rd----nsf- v-3pai-s-- a-----nsf-
Dz 8:26 G0032 G1161 G2962 G2980 G4314 G5376 G3004 G0450 G2532 G4198 G2596 G3314 G1909 G3588 G3598 G3588 G2597 G0575 G2419 G1519 G1048 G3778 G2076 G2048
Dz 8:26 Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy: jest ona pusta - powiedział anioł Pański do Filipa.
Dz 8:26
Dz 8:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:26
Dz 8:26 A  Philip  Anioł  Pan  powiedział  Powstać  i  Iść  w  południe  w  droga  będzie  z  Jerozolima  w  Gazy  który  pusty
Dz 8:26 G1161 G5376 G0032 G2962 G2980 G0450 G2532 G4198 G2596 G3314 G1909 G3598 G2597 G0575 G2419 G1519 G1048 G3778 G2048
Dz 8:27 καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη· καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ Αἰθίοψ εὐνοῦχος δυνάστης Κανδάκης βασιλίσσης Αἰθιόπων, ὃς ἦν ἐπὶ πάσης τῆς γάζης αὐτῆς, ὃς ἐληλύθει προσκυνήσων εἰς Ἰερουσαλήμ,                                    
Dz 8:27 kai\ a)nasta\s e)poreu/TE: kai\ i)dou\ a)nE\r *ai)Ti/oPS eu)nou=CHos duna/stEs *kanda/kEs basili/ssEs *ai)Tio/pOn, o(\s E)=n e)pi\ pa/sEs tE=s ga/DZEs au)tE=s, o(\s e)lElu/Tei proskunE/sOn ei)s *)ierousalE/m,
Dz 8:27 kai anastas eporeuTE: kai idu anEr aiTioPS eunuCHos dynastEs kandakEs basilissEs aiTiopOn, hos En epi pasEs tEs gaDZEs autEs, hos elElyTei proskynEsOn eis ierusalEm,
Dz 8:27 c--------- v--aapnsm- v-3api-s-- c--------- x--------- n-----nsm- n-----nsm- n-----nsm- n-----nsm- n-----gsf- n-----gsf- n-----gpm- rr----nsm- v-3iai-s-- p--------- a-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsf- rr----nsm- v-3yai-s-- v--fapnsm- p--------- n-----asf-
Dz 8:27 G2532 G0450 G4198 G2532 G2400 G0435 G0128 G2135 G1413 G2582 G0938 G0128 G3739 G2258 G1909 G3956 G3588 G1047 G0846 G3739 G2064 G4352 G1519 G2419
Dz 8:27 A on poszedł. Właśnie wtedy przybył do Jerozolimy oddać pokłon Bogu Etiop, dworski urzędnik królowej etiopskiej, Kandaki, zarządzający całym jej skarbcem,
Dz 8:27
Dz 8:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:27
Dz 8:27  róża  iść  I  tutaj  mąż  Etiopii  eunuch  grand  Candace  Królowa  Etiopczycy  opiekun  opiekun  wszystko  Skarb  jego  którzy przybyli  w  Jerozolima  Kult
Dz 8:27 G0450 G4198 G2532 G2400 G0435 G0128 G2135 G1413 G2582 G0938 G0128 G1909 G2258 G3956 G1047 G0846 G2064 G1519 G2419 G4352
Dz 8:28 ἦν τε ὑποστρέφων καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ ἅρματος αὐτοῦ καὶ ἀνεγίνωσκεν τὸν προφήτην Ἠσαΐαν.                                                        
Dz 8:28 E)=n te u(postre/fOn kai\ kaTE/menos e)pi\ tou= a(/rmatos au)tou= kai\ a)negi/nOsken to\n profE/tEn *)Esai/+an.
Dz 8:28 En te hypostrefOn kai kaTEmenos epi tu harmatos autu kai aneginOsken ton profEtEn Esa+ian.
Dz 8:28 v-3iai-s-- c--------- v--papnsm- c--------- v--pmpnsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm- c--------- v-3iai-s-- ra----asm- n-----asm- n-----asm-
Dz 8:28 G2258 G5037 G5290 G2532 G2521 G1909 G3588 G0716 G0846 G2532 G0314 G3588 G4396 G2268
Dz 8:28 i wracał, czytając w swoim wozie proroka Izajasza.
Dz 8:28
Dz 8:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:28
Dz 8:28  z powrotem  z powrotem  i  posiedzenie  w  rydwan  rydwan  jego  czytać  Prorok  Izajasza
Dz 8:28 G2258 G5290 G2532 G2521 G1909 G0716 G2532 G0846 G0314 G4396 G2268
Dz 8:29 εἶπεν δὲ τὸ πνεῦμα τῷ Φιλίππῳ, Πρόσελθε καὶ κολλήθητι τῷ ἅρματι τούτῳ.                                                            
Dz 8:29 ei)=pen de\ to\ pneu=ma tO=| *fili/ppO|, *pro/selTe kai\ kollE/TEti tO=| a(/rmati tou/tO|.
Dz 8:29 eipen de to pneuma tO filippO, proselTe kai kollETEti tO harmati tutO.
Dz 8:29 v-3aai-s-- c--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----dsm- n-----dsm- v-2aad-s-- c--------- v-2apd-s-- ra----dsn- n-----dsn- rd----dsn-
Dz 8:29 G2036 G1161 G3588 G4151 G3588 G5376 G4334 G2532 G2853 G3588 G0716 G5129
Dz 8:29 Podejdź i przyłącz się do tego wozu - powiedział Duch do Filipa.
Dz 8:29
Dz 8:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:29
Dz 8:29  Duch  powiedział  Philip  Przyjść  i  molo  to  rydwan
Dz 8:29 G4151 G2036 G5376 G4334 G2532 G2853 G5129 G0716
Dz 8:30 προσδραμὼν δὲ Φίλιππος ἤκουσεν αὐτοῦ ἀναγινώσκοντος Ἠσαΐαν τὸν προφήτην, καὶ εἶπεν, Ἆρά γε γινώσκεις ἀναγινώσκεις;                                                  
Dz 8:30 prosdramO\n de\ o( *fi/lippos E)/kousen au)tou= a)naginO/skontos *)Esai/+an to\n profE/tEn, kai\ ei)=pen, *)=ara/ ge ginO/skeis a(\ a)naginO/skeis;
Dz 8:30 prosdramOn de ho filippos Ekusen autu anaginOskontos Esa+ian ton profEtEn, kai eipen, ara ge ginOskeis ha anaginOskeis;
Dz 8:30 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----gsm- v--papgsm- n-----asm- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3aai-s-- c--------- x--------- v-2pai-s-- rr----apn- v-2pai-s--
Dz 8:30 G4370 G1161 G3588 G5376 G0191 G0846 G0314 G2268 G3588 G4396 G2532 G2036 G0687 G1065 G1097 G3739 G0314
Dz 8:30 Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza: Czy rozumiesz, co czytasz? - zapytał.
Dz 8:30
Dz 8:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Dz 8:30
Dz 8:30  Philip  zbliżył  przesłuchanie  on  odsłon  Prorok  Izajasza  powiedział  Rozumiesz  czy  czy  że  czytanie
Dz 8:30 G5376 G4370 G0191 G0846 G0314 G4396 G2268 G2036 G1097 G0687 G1065 G3739 G0314