Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Ef1      do_str_głównej      do_Ef3      
Ef 2:1 Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν καὶ ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν,                                                    
Ef 2:1 *kai\ u(ma=s o)/ntas nekrou\s toi=s paraptO/masin kai\ tai=s a(marti/ais u(mO=n,
Ef 2:1 kai hymas ontas nekrus tois paraptOmasin kai tais hamartiais hymOn,
Ef 2:1 c--------- rp----ap-- v--papapm- a-----apm- ra----dpn- n-----dpn- c--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp--
Ef 2:1 G2532 G5209 G5607 G3498 G3588 G3900 G2532 G3588 G0266 G5216
Ef 2:1 I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów,
Ef 2:1
Ef 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:1
Ef 2:1  I  ty, wy  martwy  Przestępstw  i  grzech
Ef 2:1 G2532 G5209 G3498 G3900 G2532 G0266
Ef 2:2 ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας·                  
Ef 2:2 e)n ai(=s pote periepatE/sate kata\ to\n ai)O=na tou= ko/smou tou/tou, kata\ to\n a)/rCHonta tE=s e)Xousi/as tou= a)e/ros, tou= pneu/matos tou= nu=n e)nergou=ntos e)n toi=s ui(oi=s tE=s a)peiTei/as:
Ef 2:2 en hais pote periepatEsate kata ton aiOna tu kosmu tutu, kata ton arCHonta tEs eXusias tu aeros, tu pneumatos tu nyn energuntos en tois hyiois tEs apeiTeias:
Ef 2:2 p--------- rr----dpf- d--------- v-2aai-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsn- d--------- v--papgsn- p--------- ra----dpm- n-----dpm- ra----gsf- n-----gsf-
Ef 2:2 G1722 G3739 G4218 G4043 G2596 G3588 G0165 G3588 G2889 G5127 G2596 G3588 G0758 G3588 G1849 G3588 G0109 G3588 G4151 G3588 G3568 G1754 G1722 G3588 G5207 G3588 G0543
Ef 2:2 w których żyliście niegdyś według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza, to jest ducha, który działa teraz w synach buntu.
Ef 2:2
Ef 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:2
Ef 2:2  w  który  raz  żył  na  zwyczaj  Świat  to  na  Książę  orzeczenia  powietrze  duch  działających w  teraz  w  synów  odporność
Ef 2:2 G1722 G3739 G4218 G4043 G2596 G0165 G2889 G5127 G2596 G0758 G1849 G0109 G4151 G1754 G3568 G1722 G5207 G0543
Ef 2:3 ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν, ποιοῦντες τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν διανοιῶν, καὶ ἤμεθα τέκνα φύσει ὀργῆς ὡς καὶ οἱ λοιποί·            
Ef 2:3 e)n oi(=s kai\ E(mei=s pa/ntes a)nestra/fEme/n pote e)n tai=s e)piTumi/ais tE=s sarko\s E(mO=n, poiou=ntes ta\ TelE/mata tE=s sarko\s kai\ tO=n dianoiO=n, kai\ E)/meTa te/kna fu/sei o)rgE=s O(s kai\ oi( loipoi/:
Ef 2:3 en hois kai hEmeis pantes anestrafEmen pote en tais epiTymiais tEs sarkos hEmOn, poiuntes ta TelEmata tEs sarkos kai tOn dianoiOn, kai EmeTa tekna fysei orgEs hOs kai hoi loipoi:
Ef 2:3 p--------- rr----dpm- d--------- rp----np-- a-----npm- v-1api-p-- d--------- p--------- ra----dpf- n-----dpf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- v--papnpm- ra----apn- n-----apn- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----gpf- n-----gpf- c--------- v-1imi-p-- n-----npn- n-----dsf- n-----gsf- c--------- d--------- ra----npm- a-----npm-
Ef 2:3 G1722 G3739 G2532 G2249 G3956 G0390 G4218 G1722 G3588 G1939 G3588 G4561 G2257 G4160 G3588 G2307 G3588 G4561 G2532 G3588 G1271 G2532 G1487 G5043 G5449 G3709 G5613 G2532 G3588 G3062
Ef 2:3 Pośród nich także my wszyscy niegdyś postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak i wszyscy inni.
Ef 2:3
Ef 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:3
Ef 2:3  między  który  i  my  wszystko  żył  raz  na  nasz  cielesnych  żądza  wykonywania  pragnienie  ciało  i  myśli  i  były  charakter  dzieci  gniew  jako  i  Inny
Ef 2:3 G1722 G3739 G2532 G2249 G3956 G0390 G4218 G1722 G2257 G4561 G1939 G4160 G2307 G4561 G2532 G1271 G2532 G2258 G5449 G5043 G3709 G5613 G2532 G3062
Ef 2:4 δὲ θεὸς πλούσιος ὢν ἐν ἐλέει, διὰ τὴν πολλὴν ἀγάπην αὐτοῦ ἣν ἠγάπησεν ἡμᾶς,                                          
Ef 2:4 o( de\ Teo\s plou/sios O)\n e)n e)le/ei, dia\ tE\n pollE\n a)ga/pEn au)tou= E(\n E)ga/pEsen E(ma=s,
Ef 2:4 ho de Teos plusios On en eleei, dia tEn pollEn agapEn autu hEn EgapEsen hEmas,
Ef 2:4 ra----nsm- c--------- n-----nsm- a-----nsm- v--papnsm- p--------- n-----dsn- p--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf- rp----gsm- rr----asf- v-3aai-s-- rp----ap--
Ef 2:4 G3588 G1161 G2316 G4145 G5607 G1722 G1656 G1223 G3588 G4183 G0026 G0846 G3739 G0025 G2248
Ef 2:4 A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował,
Ef 2:4
Ef 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:4
Ef 2:4  Bóg  bogaty  łaska  łaska  na  Jego  wielki  miłość  czem  lubi  nas
Ef 2:4 G2316 G4145 G1656 G1722 G1223 G0846 G4183 G0026 G3739 G0025 G2248
Ef 2:5 καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῷ Χριστῷ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι                                                
Ef 2:5 kai\ o)/ntas E(ma=s nekrou\s toi=s paraptO/masin suneDZOopoi/Esen tO=| *CHristO=| CHa/riti/ e)ste sesO|sme/noi
Ef 2:5 kai ontas hEmas nekrus tois paraptOmasin syneDZOopoiEsen tO CHristO CHariti este sesOsmenoi
Ef 2:5 d--------- v--papapm- rp----ap-- a-----apm- ra----dpn- n-----dpn- v-3aai-s-- ra----dsm- n-----dsm- n-----dsf- v-2pai-p-- v--xppnpm-
Ef 2:5 G2532 G5607 G2248 G3498 G3588 G3900 G4806 G3588 G5547 G5485 G2075 G4982
Ef 2:5 i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni.
Ef 2:5
Ef 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:5
Ef 2:5  i  nas  martwy  Przestępstw  życie  z  Chrystus  łaska  zapisanych
Ef 2:5 G2532 G2248 G3498 G3900 G4806 G4806 G5547 G5485 G4982
Ef 2:6 καὶ συνήγειρεν καὶ συνεκάθισεν ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,                                                    
Ef 2:6 kai\ sunE/geiren kai\ suneka/Tisen e)n toi=s e)pourani/ois e)n *CHristO=| *)iEsou=,
Ef 2:6 kai synEgeiren kai synekaTisen en tois epuraniois en CHristO iEsu,
Ef 2:6 c--------- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- p--------- ra----dpn- a-----dpn- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
Ef 2:6 G2532 G4891 G2532 G4776 G1722 G3588 G2032 G1722 G5547 G2424
Ef 2:6 Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie,
Ef 2:6
Ef 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:6
Ef 2:6  i  podniesiony  i  obsadzone  w  niebo  w  Chrystus  Jezus
Ef 2:6 G2532 G4891 G2532 G4776 G1722 G2032 G1722 G5547 G2424
Ef 2:7 ἵνα ἐνδείξηται ἐν τοῖς αἰῶσιν τοῖς ἐπερχομένοις τὸ ὑπερβάλλον πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν χρηστότητι ἐφ᾿ ἡμᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.                                
Ef 2:7 i(/na e)ndei/XEtai e)n toi=s ai)O=sin toi=s e)perCHome/nois to\ u(perba/llon plou=tos tE=s CHa/ritos au)tou= e)n CHrEsto/tEti e)f' E(ma=s e)n *CHristO=| *)iEsou=.
Ef 2:7 hina endeiXEtai en tois aiOsin tois eperCHomenois to hyperballon plutos tEs CHaritos autu en CHrEstotEti ef' Emas en CHristO iEsu.
Ef 2:7 c--------- v-3ams-s-- p--------- ra----dpm- n-----dpm- ra----dpm- v--pmpdpm- ra----asn- v--papasn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- p--------- n-----dsf- p--------- rp----ap-- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
Ef 2:7 G2443 G1731 G1722 G3588 G0165 G3588 G1904 G3588 G5235 G4149 G3588 G5485 G0846 G1722 G5544 G1909 G2248 G1722 G5547 G2424
Ef 2:7 aby w nadchodzących wiekach przemożne bogactwo Jego łaski wykazać na przykładzie dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie.
Ef 2:7
Ef 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:7
Ef 2:7  tak  oczywisty  w  przyszłość  Wieku  preizobilnoe  bogactwo  łaska  Jego  w  dobroć  do  nas  w  Chrystus  Jezus
Ef 2:7 G2443 G1731 G1722 G1904 G0165 G5235 G4149 G5485 G0846 G1722 G5544 G1909 G2248 G1722 G5547 G2424
Ef 2:8 τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσῳσμένοι διὰ πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, θεοῦ τὸ δῶρον·                                          
Ef 2:8 tE=| ga\r CHa/riti/ e)ste sesO|sme/noi dia\ pi/steOs: kai\ tou=to ou)k e)X u(mO=n, Teou= to\ dO=ron:
Ef 2:8 tE gar CHariti este sesOsmenoi dia pisteOs: kai tuto uk eX hymOn, Teu to dOron:
Ef 2:8 ra----dsf- c--------- n-----dsf- v-2pai-p-- v--xppnpm- p--------- n-----gsf- d--------- rd----nsn- d--------- p--------- rp----gp-- n-----gsm- ra----nsn- n-----nsn-
Ef 2:8 G3588 G1063 G5485 G2075 G4982 G1223 G4102 G2532 G5124 G3756 G1537 G5216 G2316 G3588 G1435
Ef 2:8 Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga:
Ef 2:8
Ef 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:8
Ef 2:8  Dla  łaska  zapisanych  przez  wiara  i  te rzeczy  nie  z  ty, wy  Boski  prezent
Ef 2:8 G1063 G5485 G4982 G1223 G4102 G2532 G5124 G3756 G1537 G5216 G2316 G1435
Ef 2:9 οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται.                                                          
Ef 2:9 ou)k e)X e)/rgOn, i(/na mE/ tis kauCHE/sEtai.
Ef 2:9 uk eX ergOn, hina mE tis kauCHEsEtai.
Ef 2:9 d--------- p--------- n-----gpn- c--------- d--------- ri----nsm- v-3ams-s--
Ef 2:9 G3756 G1537 G2041 G2443 G3361 G5100 G2744
Ef 2:9 nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.
Ef 2:9
Ef 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:9
Ef 2:9  nie  z  Spraw  że  żaden  nie  pochwalić
Ef 2:9 G3756 G1537 G2041 G2443 G5100 G3361 G2744
Ef 2:10 αὐτοῦ γάρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐπὶ ἔργοις ἀγαθοῖς οἷς προητοίμασεν θεὸς ἵνα ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν.                                  
Ef 2:10 au)tou= ga/r e)smen poi/Ema, ktisTe/ntes e)n *CHristO=| *)iEsou= e)pi\ e)/rgois a)gaToi=s oi(=s proEtoi/masen o( Teo\s i(/na e)n au)toi=s peripatE/sOmen.
Ef 2:10 autu gar esmen poiEma, ktisTentes en CHristO iEsu epi ergois agaTois hois proEtoimasen ho Teos hina en autois peripatEsOmen.
Ef 2:10 rp----gsm- c--------- v-1pai-p-- n-----nsn- v--appnpm- p--------- n-----dsm- n-----dsm- p--------- n-----dpn- a-----dpn- rr----dpn- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- p--------- rp----dpn- v-1aas-p--
Ef 2:10 G0846 G1063 G2070 G4161 G2936 G1722 G5547 G2424 G1909 G2041 G0018 G3739 G4282 G3588 G2316 G2443 G1722 G0846 G4043
Ef 2:10 Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili.
Ef 2:10
Ef 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:10
Ef 2:10  Dla  my  Jego  tworzenie  stworzony  w  Chrystus  Jezus  w  dobry  spraw  że  Bóg  święcenia  wykonać  wykonać  wykonać
Ef 2:10 G1063 G2070 G0846 G4161 G2936 G1722 G5547 G2424 G1909 G0018 G2041 G3739 G2316 G4282 G0846 G1722 G4043
Ef 2:11 Διὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου,                                  
Ef 2:11 *dio\ mnEmoneu/ete o(/ti pote\ u(mei=s ta\ e)/TnE e)n sarki/, oi( lego/menoi a)krobusti/a u(po\ tE=s legome/nEs peritomE=s e)n sarki\ CHeiropoiE/tou,
Ef 2:11 dio mnEmoneuete hoti pote hymeis ta eTnE en sarki, hoi legomenoi akrobystia hypo tEs legomenEs peritomEs en sarki CHeiropoiEtu,
Ef 2:11 c--------- v-2pad-p-- c--------- d--------- rp----np-- ra----npn- n-----npn- p--------- n-----dsf- ra----npm- v--pppnpm- n-----nsf- p--------- ra----gsf- v--pppgsf- n-----gsf- p--------- n-----dsf- a-----gsf-
Ef 2:11 G1352 G3421 G3754 G4218 G5210 G3588 G1484 G1722 G4561 G3588 G3004 G0203 G5259 G3588 G3004 G4061 G1722 G4561 G5499
Ef 2:11 Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy - poganie co do ciała, zwani "nieobrzezaniem" przez tych, którzy zowią się "obrzezaniem" od znaku dokonanego ręką na ciele -
Ef 2:11
Ef 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:11
Ef 2:11  Tak  pamiętać  że  ty, wy  raz  narodów  na  ciało  który  o nazwie  nieobrzezany  o nazwie  Obrzezanie  cielesnych  cielesnych  popełnione  ręce
Ef 2:11 G1352 G3421 G3754 G5210 G4218 G1484 G1722 G4561 G3004 G3004 G0203 G3004 G4061 G1722 G4561 G5499 G5499
Ef 2:12 ὅτι ἦτε τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ Ἰσραὴλ καὶ ξένοι τῶν διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας, ἐλπίδα μὴ ἔχοντες καὶ ἄθεοι ἐν τῷ κόσμῳ.                    
Ef 2:12 o(/ti E)=te tO=| kairO=| e)kei/nO| CHOri\s *CHristou=, a)pEllotriOme/noi tE=s politei/as tou= *)israE\l kai\ Xe/noi tO=n diaTEkO=n tE=s e)paggeli/as, e)lpi/da mE\ e)/CHontes kai\ a)/Teoi e)n tO=| ko/smO|.
Ef 2:12 hoti Ete tO kairO ekeinO CHOris CHristu, apEllotriOmenoi tEs politeias tu israEl kai Xenoi tOn diaTEkOn tEs epaNgelias, elpida mE eCHontes kai aTeoi en tO kosmO.
Ef 2:12 c--------- v-2iai-p-- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm- p--------- n-----gsm- v--xppnpm- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- a-----npm- ra----gpf- n-----gpf- ra----gsf- n-----gsf- n-----asf- d--------- v--papnpm- c--------- a-----npm- p--------- ra----dsm- n-----dsm-
Ef 2:12 G3754 G2258 G3588 G2540 G1565 G5565 G5547 G0526 G3588 G4174 G3588 G2474 G2532 G3581 G3588 G1242 G3588 G1860 G1680 G3361 G2192 G2532 G0112 G1722 G3588 G2889
Ef 2:12 w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie.
Ef 2:12
Ef 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:12
Ef 2:12  że  były  w  że  czas  bez  Chrystus  wyobcowany  Społeczeństwo  Izrael  obcy  Testament  obietnica  nie  miał  Nadzieja  i  Bezbożny  w  świat
Ef 2:12 G3754 G2258 G1722 G1565 G2540 G5565 G5547 G0526 G4174 G2474 G3581 G1242 G1860 G3361 G2192 G1680 G2532 G0112 G1722 G2889
Ef 2:13 νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες μακρὰν ἐγενήθητε ἐγγὺς ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ.                                      
Ef 2:13 nuni\ de\ e)n *CHristO=| *)iEsou= u(mei=s oi(/ pote o)/ntes makra\n e)genE/TEte e)ggu\s e)n tO=| ai(/mati tou= *CHristou=.
Ef 2:13 nyni de en CHristO iEsu hymeis hoi pote ontes makran egenETEte eNgys en tO haimati tu CHristu.
Ef 2:13 d--------- c--------- p--------- n-----dsm- n-----dsm- rp----np-- ra----npm- d--------- v--papnpm- a-----asf- v-2api-p-- d--------- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm-
Ef 2:13 G3570 G1161 G1722 G5547 G2424 G5210 G3588 G4218 G5607 G3112 G1096 G1451 G1722 G3588 G0129 G3588 G5547
Ef 2:13 Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.
Ef 2:13
Ef 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:13
Ef 2:13 A  teraz  w  Chrystus  Jezus  ty, wy  dawny  raz  daleko  stal  blisko  Krew  Krew  Chrystus
Ef 2:13 G1161 G3570 G1722 G5547 G2424 G5210 G5607 G4218 G3112 G1096 G1451 G0129 G1722 G5547
Ef 2:14 Αὐτὸς γάρ ἐστιν εἰρήνη ἡμῶν, ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ,                          
Ef 2:14 *au)to\s ga/r e)stin E( ei)rE/nE E(mO=n, o( poiE/sas ta\ a)mfo/tera e(\n kai\ to\ meso/toiCHon tou= fragmou= lu/sas, tE\n e)/CHTran, e)n tE=| sarki\ au)tou=,
Ef 2:14 autos gar estin hE eirEnE hEmOn, ho poiEsas ta amfotera hen kai to mesotoiCHon tu fragmu lysas, tEn eCHTran, en tE sarki autu,
Ef 2:14 rp----nsm- c--------- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- ra----nsm- v--aapnsm- ra----apn- a-----apn- a-----asn- c--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- v--aapnsm- ra----asf- n-----asf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gsm-
Ef 2:14 G0846 G1063 G2076 G3588 G1515 G2257 G3588 G4160 G3588 G0297 G1520 G2532 G3588 G3320 G3588 G5418 G3089 G3588 G2189 G1722 G3588 G4561 G0846
Ef 2:14 On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie części [ludzkości] uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur - wrogość. W swym ciele
Ef 2:14
Ef 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:14
Ef 2:14  Dla  jest  świat  nasz  Bóg  zarówno  jedno  i  zniszczony  stojący  środek  bariera
Ef 2:14 G1063 G2076 G1515 G2257 G4160 G0297 G1520 G2532 G3089 G3320 G3320 G5418
Ef 2:15 τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασιν καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν αὐτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην,                                  
Ef 2:15 to\n no/mon tO=n e)ntolO=n e)n do/gmasin katargE/sas, i(/na tou\s du/o kti/sE| e)n au)tO=| ei)s e(/na kaino\n a)/nTrOpon poiO=n ei)rE/nEn,
Ef 2:15 ton nomon tOn entolOn en dogmasin katargEsas, hina tus dyo ktisE en autO eis hena kainon anTrOpon poiOn eirEnEn,
Ef 2:15 ra----asm- n-----asm- ra----gpf- n-----gpf- p--------- n-----dpn- v--aapnsm- c--------- ra----apm- a-----apm- v-3aas-s-- p--------- rp----dsm- p--------- a-----asm- a-----asm- n-----asm- v--papnsm- n-----asf-
Ef 2:15 G3588 G3551 G3588 G1785 G1722 G1378 G2673 G2443 G3588 G1417 G2936 G1722 G0846 G1519 G1520 G2537 G0444 G4160 G1515
Ef 2:15 pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch [rodzajów ludzi] stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój,
Ef 2:15
Ef 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:15
Ef 2:15  zniesione  wrogość  Ciało  Ciało  Własne  prawo  Przykazań  nauczanie  nauczanie  tak  dwa  tworzyć  w  Się  Się  jeden  nowy  Prawa  więc co  świat
Ef 2:15 G2673 G2189 G1722 G4561 G0846 G3551 G1785 G1378 G1722 G2443 G1417 G2936 G1722 G1438 G1438 G1520 G2537 G0444 G4160 G1515
Ef 2:16 καὶ ἀποκαταλλάξῃ τοὺς ἀμφοτέρους ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ διὰ τοῦ σταυροῦ, ἀποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ.                                      
Ef 2:16 kai\ a)pokatalla/XE| tou\s a)mfote/rous e)n e(ni\ sO/mati tO=| TeO=| dia\ tou= staurou=, a)poktei/nas tE\n e)/CHTran e)n au)tO=|.
Ef 2:16 kai apokatallaXE tus amfoterus en heni sOmati tO TeO dia tu stauru, apokteinas tEn eCHTran en autO.
Ef 2:16 c--------- v-3aas-s-- ra----apm- a-----apm- p--------- a-----dsn- n-----dsn- ra----dsm- n-----dsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v--aapnsm- ra----asf- n-----asf- p--------- rp----dsm-
Ef 2:16 G2532 G0604 G3588 G0297 G1722 G1520 G4983 G3588 G2316 G1223 G3588 G4716 G0615 G3588 G2189 G1722 G0846
Ef 2:16 i [w ten sposób] jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym Ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.
Ef 2:16
Ef 2:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:16
Ef 2:16  i  w  jeden  Telewizja  pogodzić  zarówno  Bóg  przez  Krzyż  zabicie  wrogość  w  To
Ef 2:16 G2532 G1722 G1520 G4983 G0604 G0297 G2316 G1223 G4716 G0615 G2189 G1722 G0846
Ef 2:17 καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ εἰρήνην τοῖς ἐγγύς·                                                  
Ef 2:17 kai\ e)lTO\n eu)Eggeli/sato ei)rE/nEn u(mi=n toi=s makra\n kai\ ei)rE/nEn toi=s e)ggu/s:
Ef 2:17 kai elTOn euENgelisato eirEnEn hymin tois makran kai eirEnEn tois eNgys:
Ef 2:17 c--------- v--aapnsm- v-3ami-s-- n-----asf- rp----dp-- ra----dpm- a-----asf- c--------- n-----asf- ra----dpm- d---------
Ef 2:17 G2532 G2064 G2097 G1515 G5213 G3588 G3112 G2532 G1515 G3588 G1451
Ef 2:17 A przyszedłszy zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko,
Ef 2:17
Ef 2:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:17
Ef 2:17  I  przyjść  głosił  świat  ty, wy  odległy  i  blisko
Ef 2:17 G2532 G2064 G2097 G1515 G5213 G3112 G2532 G1451
Ef 2:18 ὅτι δι᾿ αὐτοῦ ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν οἱ ἀμφότεροι ἐν ἑνὶ πνεύματι πρὸς τὸν πατέρα.                                            
Ef 2:18 o(/ti di' au)tou= e)/CHomen tE\n prosagOgE\n oi( a)mfo/teroi e)n e(ni\ pneu/mati pro\s to\n pate/ra.
Ef 2:18 hoti di' autu eCHomen tEn prosagOgEn hoi amfoteroi en heni pneumati pros ton patera.
Ef 2:18 c--------- p--------- rp----gsm- v-1pai-p-- ra----asf- n-----asf- ra----npm- a-----npm- p--------- a-----dsn- n-----dsn- p--------- ra----asm- n-----asm-
Ef 2:18 G3754 G1223 G0846 G2192 G3588 G4318 G3588 G0297 G1722 G1520 G4151 G4314 G3588 G3962
Ef 2:18 bo przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy przystęp do Ojca.
Ef 2:18
Ef 2:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:18
Ef 2:18  że  przez  i  tych  i  innych  mieć  dostęp  do  Ojciec  w  jeden  Duch
Ef 2:18 G3754 G1223 G0297 G0297 G0297 G0297 G2192 G4318 G4314 G3962 G1722 G1520 G4151
Ef 2:19 ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ πάροικοι, ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν ἁγίων καὶ οἰκεῖοι τοῦ θεοῦ,                                        
Ef 2:19 a)/ra ou)=n ou)ke/ti e)ste\ Xe/noi kai\ pa/roikoi, a)lla\ e)ste\ sumpoli=tai tO=n a(gi/On kai\ oi)kei=oi tou= Teou=,
Ef 2:19 ara un uketi este Xenoi kai paroikoi, alla este sympolitai tOn hagiOn kai oikeioi tu Teu,
Ef 2:19 c--------- c--------- d--------- v-2pai-p-- a-----npm- c--------- a-----npm- c--------- v-2pai-p-- n-----npm- ra----gpm- a-----gpm- c--------- a-----npm- ra----gsm- n-----gsm-
Ef 2:19 G0686 G3767 G3765 G2075 G3581 G2532 G3941 G0235 G2075 G4847 G3588 G0040 G2532 G3609 G3588 G2316
Ef 2:19 A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga -
Ef 2:19
Ef 2:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:19
Ef 2:19  Tak  Tak  już  nie  obcych  i  cudzoziemców  ale  kolega  święty  i  ich  Bóg
Ef 2:19 G0686 G3767 G3765 G3765 G3581 G2532 G3941 G0235 G4847 G0040 G2532 G3609 G2316
Ef 2:20 ἐποικοδομηθέντες ἐπὶ τῷ θεμελίῳ τῶν ἀποστόλων καὶ προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Χριστοῦ Ἰησοῦ,                                              
Ef 2:20 e)poikodomETe/ntes e)pi\ tO=| Temeli/O| tO=n a)posto/lOn kai\ profEtO=n, o)/ntos a)krogOniai/ou au)tou= *CHristou= *)iEsou=,
Ef 2:20 epoikodomETentes epi tO TemeliO tOn apostolOn kai profEtOn, ontos akrogOniaiu autu CHristu iEsu,
Ef 2:20 v--appnpm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gpm- n-----gpm- c--------- n-----gpm- v--papgsm- a-----gsm- rp----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
Ef 2:20 G2026 G1909 G3588 G2310 G3588 G0652 G2532 G4396 G5607 G0204 G0846 G5547 G2424
Ef 2:20 zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus.
Ef 2:20
Ef 2:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:20
Ef 2:20  były  zatwierdzony  w  Na podstawie  Apostołowie  i  Proroków  o  Się  Jezus  Chrystus  kamień węgielny
Ef 2:20 G2026 G2026 G1909 G2310 G0652 G2532 G4396 G5607 G0846 G2424 G5547 G0204
Ef 2:21 ἐν πᾶσα οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς ναὸν ἅγιον ἐν κυρίῳ,                                                  
Ef 2:21 e)n O(=| pa=sa oi)kodomE\ sunarmologoume/nE au)/Xei ei)s nao\n a(/gion e)n kuri/O|,
Ef 2:21 en hO pasa oikodomE synarmologumenE auXei eis naon hagion en kyriO,
Ef 2:21 p--------- rr----dsm- a-----nsf- n-----nsf- v--pppnsf- v-3pai-s-- p--------- n-----asm- a-----asm- p--------- n-----dsm-
Ef 2:21 G1722 G3739 G3956 G3619 G4883 G0837 G1519 G3485 G0040 G1722 G2962
Ef 2:21 W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię,
Ef 2:21
Ef 2:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:21
Ef 2:21  w  gdzie  wszystko  budynek  połączone  uporządkowany  wzrost  w  święty  świątynia  w  Władca
Ef 2:21 G1722 G3739 G3956 G3619 G4883 G4883 G0837 G1519 G0040 G3485 G1722 G2962
Ef 2:22 ἐν καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον τοῦ θεοῦ ἐν πνεύματι.                                                  
Ef 2:22 e)n O(=| kai\ u(mei=s sunoikodomei=sTe ei)s katoikEtE/rion tou= Teou= e)n pneu/mati.
Ef 2:22 en hO kai hymeis synoikodomeisTe eis katoikEtErion tu Teu en pneumati.
Ef 2:22 p--------- rr----dsm- d--------- rp----np-- v-2ppi-p-- p--------- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- p--------- n-----dsn-
Ef 2:22 G1722 G3739 G2532 G5210 G4925 G1519 G2732 G3588 G2316 G1722 G4151
Ef 2:22 w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.
Ef 2:22
Ef 2:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 2:22
Ef 2:22  w  gdzie  i  ty, wy  zbudował  w  obudowa  Bóg  Duch  Duch
Ef 2:22 G1722 G3739 G2532 G5210 G4925 G1519 G2732 G2316 G1722 G4151
Copyright by Cezary Podolski