Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Ef2      do_str_głównej      do_Ef4      
Ef 3:1 Τούτου χάριν ἐγὼ Παῦλος δέσμιος τοῦ Χριστοῦ [Ἰησοῦ] ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνῶν                                
Ef 3:1 *tou/tou CHa/rin e)gO\ *pau=los o( de/smios tou= *CHristou= [*)iEsou=] u(pe\r u(mO=n tO=n e)TnO=n
Ef 3:1 tutu CHarin egO paulos ho desmios tu CHristu [iEsu] hyper hymOn tOn eTnOn
Ef 3:1 rd----gsn- p--------- rp----ns-- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm- p--------- rp----gp-- ra----gpn- n-----gpn-
Ef 3:1 G5127 G5484 G1473 G3972 G3588 G1198 G3588 G5547 G2424 G5228 G5216 G3588 G1484
Ef 3:1 Dlatego ja, Paweł, więzień Chrystusa Jezusa dla was, pogan...
Ef 3:1
Ef 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:1
Ef 3:1  że  więzień  Jezus  Chrystus  dla  ty, wy  Pogan
Ef 3:1 G5127 G1198 G2424 G5547 G5228 G5216 G1484
Ef 3:2 εἴ γε ἠκούσατε τὴν οἰκονομίαν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι εἰς ὑμᾶς,                              
Ef 3:2 ei)/ ge E)kou/sate tE\n oi)konomi/an tE=s CHa/ritos tou= Teou= tE=s doTei/sEs moi ei)s u(ma=s,
Ef 3:2 ei ge Ekusate tEn oikonomian tEs CHaritos tu Teu tEs doTeisEs moi eis hymas,
Ef 3:2 c--------- x--------- v-2aai-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsf- v--appgsf- rp----ds-- p--------- rp----ap--
Ef 3:2 G1487 G1065 G0191 G3588 G3622 G3588 G5485 G3588 G2316 G3588 G1325 G3427 G1519 G5209
Ef 3:2 bo przecież słyszeliście o udzieleniu przez Boga łaski danej mi dla was,
Ef 3:2
Ef 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:2
Ef 3:2  Jako  słyszałem  dyspensa  łaska  Bóg  to  mnie  dla  ty, wy
Ef 3:2 G1489 G0191 G3622 G5485 G2316 G1325 G3427 G1519 G5209
Ef 3:3 [ὅτι] κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνωρίσθη μοι τὸ μυστήριον, καθὼς προέγραψα ἐν ὀλίγῳ,                                    
Ef 3:3 [o(/ti] kata\ a)poka/luPSin e)gnOri/sTE moi to\ mustE/rion, kaTO\s proe/graPSa e)n o)li/gO|,
Ef 3:3 [hoti] kata apokalyPSin egnOrisTE moi to mystErion, kaTOs proegraPSa en oligO,
Ef 3:3 d--------- p--------- n-----asf- v-3api-s-- rp----ds-- ra----nsn- n-----nsn- c--------- v-1aai-s-- p--------- a-----dsn-
Ef 3:3 G3754 G2596 G0602 G1107 G3427 G3588 G3466 G2531 G4270 G1722 G3641
Ef 3:3 że mianowicie przez objawienie oznajmiona mi została ta tajemnica, jaką pokrótce przedtem opisałem.
Ef 3:3
Ef 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:3
Ef 3:3  że  mnie  przez  objawienie  ogłoszona  tajemnica  o  niż  i  powyżej  napisał  krótko  krótko
Ef 3:3 G3754 G3427 G2596 G0602 G1107 G3466 G2531 G2531 G2531 G4270 G4270 G1722 G3641
Ef 3:4 πρὸς δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν σύνεσίν μου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ,                                
Ef 3:4 pro\s o(\ du/nasTe a)naginO/skontes noE=sai tE\n su/nesi/n mou e)n tO=| mustEri/O| tou= *CHristou=,
Ef 3:4 pros ho dynasTe anaginOskontes noEsai tEn synesin mu en tO mystEriO tu CHristu,
Ef 3:4 p--------- rr----asn- v-2pmi-p-- v--papnpm- v--aan---- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm-
Ef 3:4 G4314 G3739 G1410 G0314 G3539 G3588 G4907 G3450 G1722 G3588 G3466 G3588 G5547
Ef 3:4 Dlatego czytając [te słowa] możecie się przekonać o moim zrozumieniu tajemnicy Chrystusa.
Ef 3:4
Ef 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:4
Ef 3:4  że  że  czytanie  może  rozeznać  mój  zrozumienie  tajemnic  tajemnic  Chrystus
Ef 3:4 G3739 G4314 G0314 G1410 G3539 G3450 G4907 G1722 G3466 G5547
Ef 3:5 ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις αὐτοῦ καὶ προφήταις ἐν πνεύματι,                  
Ef 3:5 o(\ e(te/rais geneai=s ou)k e)gnOri/sTE toi=s ui(oi=s tO=n a)nTrO/pOn O(s nu=n a)pekalu/fTE toi=s a(gi/ois a)posto/lois au)tou= kai\ profE/tais e)n pneu/mati,
Ef 3:5 ho heterais geneais uk egnOrisTE tois hyiois tOn anTrOpOn hOs nyn apekalyfTE tois hagiois apostolois autu kai profEtais en pneumati,
Ef 3:5 rr----nsn- a-----dpf- n-----dpf- d--------- v-3api-s-- ra----dpm- n-----dpm- ra----gpm- n-----gpm- c--------- d--------- v-3api-s-- ra----dpm- a-----dpm- n-----dpm- rp----gsm- c--------- n-----dpm- p--------- n-----dsn-
Ef 3:5 G3739 G2087 G1074 G3756 G1107 G3588 G5207 G3588 G0444 G5613 G3568 G0601 G3588 G0040 G0652 G0846 G2532 G4396 G1722 G4151
Ef 3:5 Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom,
Ef 3:5
Ef 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:5
Ef 3:5  który  nie  był  ogłoszona  poprzedni  pokoleń  synów  ludzki  jako  teraz  otwarte  święty  Apostołowie  Jego  i  proroków  Duch  Duch
Ef 3:5 G3739 G3756 G1107 G1107 G2087 G1074 G5207 G0444 G5613 G3568 G0601 G0040 G0652 G0846 G2532 G4396 G1722 G4151
Ef 3:6 εἶναι τὰ ἔθνη συγκληρονόμα καὶ σύσσωμα καὶ συμμέτοχα τῆς ἐπαγγελίας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διὰ τοῦ εὐαγγελίου,                          
Ef 3:6 ei)=nai ta\ e)/TnE sugklErono/ma kai\ su/ssOma kai\ summe/toCHa tE=s e)paggeli/as e)n *CHristO=| *)iEsou= dia\ tou= eu)aggeli/ou,
Ef 3:6 einai ta eTnE syNklEronoma kai syssOma kai symmetoCHa tEs epaNgelias en CHristO iEsu dia tu euaNgeliu,
Ef 3:6 v--pan---- ra----apn- n-----apn- a-----apn- c--------- a-----apn- c--------- a-----apn- ra----gsf- n-----gsf- p--------- n-----dsm- n-----dsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn-
Ef 3:6 G1511 G3588 G1484 G4789 G2532 G4954 G2532 G4830 G3588 G1860 G1722 G5547 G2424 G1223 G3588 G2098
Ef 3:6 to znaczy, że poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię.
Ef 3:6
Ef 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:6
Ef 3:6  Pogan  być  spadkobierców  jedno  ciało  i  uczestnikami  obietnica  Jego  w  Chrystus  Jezus  przez  ewangelia
Ef 3:6 G1484 G1511 G4789 G4954 G4954 G2532 G4830 G1860 G0846 G1722 G5547 G2424 G1223 G2098
Ef 3:7 οὗ ἐγενήθην διάκονος κατὰ τὴν δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ τῆς δοθείσης μοι κατὰ τὴν ἐνέργειαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.                    
Ef 3:7 ou(= e)genE/TEn dia/konos kata\ tE\n dOrea\n tE=s CHa/ritos tou= Teou= tE=s doTei/sEs moi kata\ tE\n e)ne/rgeian tE=s duna/meOs au)tou=.
Ef 3:7 hu egenETEn diakonos kata tEn dOrean tEs CHaritos tu Teu tEs doTeisEs moi kata tEn energeian tEs dynameOs autu.
Ef 3:7 rr----gsn- v-1api-s-- n-----nsm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsf- v--appgsf- rp----ds-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Ef 3:7 G3739 G1096 G1249 G2596 G3588 G1431 G3588 G5485 G3588 G2316 G3588 G1325 G3427 G2596 G3588 G1753 G3588 G1411 G0846
Ef 3:7 Jej sługą stałem się z daru łaski udzielonej mi przez Boga na skutek działania Jego potęgi.
Ef 3:7
Ef 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:7
Ef 3:7  kogo  minister  został  na  prezent  łaska  Bóg  to  mnie  działanie  siła  Jego
Ef 3:7 G3739 G1249 G1096 G2596 G1431 G5485 G2316 G1325 G3427 G1753 G1411 G0846
Ef 3:8 ἐμοὶ τῷ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων ἁγίων ἐδόθη χάρις αὕτη, τοῖς ἔθνεσιν εὐαγγελίσασθαι τὸ ἀνεξιχνίαστον πλοῦτος τοῦ Χριστοῦ,                        
Ef 3:8 e)moi\ tO=| e)laCHistote/rO| pa/ntOn a(gi/On e)do/TE E( CHa/ris au(/tE, toi=s e)/Tnesin eu)aggeli/sasTai to\ a)neXiCHni/aston plou=tos tou= *CHristou=,
Ef 3:8 emoi tO elaCHistoterO pantOn hagiOn edoTE hE CHaris hautE, tois eTnesin euaNgelisasTai to aneXiCHniaston plutos tu CHristu,
Ef 3:8 rp----ds-- ra----dsm- a-----dsmc a-----gpm- a-----gpm- v-3api-s-- ra----nsf- n-----nsf- rd----nsf- ra----dpn- n-----dpn- v--amn---- ra----asn- a-----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm-
Ef 3:8 G1698 G3588 G1647 G3956 G0040 G1325 G3588 G5485 G3778 G3588 G1484 G2097 G3588 G0421 G4149 G3588 G5547
Ef 3:8 Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska: ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa
Ef 3:8
Ef 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:8
Ef 3:8  Mnie  Najmniejsze  wszystko  Świętych  dany  łaska  to jest  głosić  Pogan  tak  bogactwo  Chrystus
Ef 3:8 G1698 G1647 G3956 G0040 G1325 G5485 G3778 G2097 G1484 G0421 G4149 G5547
Ef 3:9 καὶ φωτίσαι [πάντας] τίς οἰκονομία τοῦ μυστηρίου τοῦ ἀποκεκρυμμένου ἀπὸ τῶν αἰώνων ἐν τῷ θεῷ τῷ τὰ πάντα κτίσαντι,                  
Ef 3:9 kai\ fOti/sai [pa/ntas] ti/s E( oi)konomi/a tou= mustEri/ou tou= a)pokekrumme/nou a)po\ tO=n ai)O/nOn e)n tO=| TeO=| tO=| ta\ pa/nta kti/santi,
Ef 3:9 kai fOtisai [pantas] tis hE oikonomia tu mystEriu tu apokekrymmenu apo tOn aiOnOn en tO TeO tO ta panta ktisanti,
Ef 3:9 c--------- v--aan---- a-----apm- ri----nsf- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsn- v--xppgsn- p--------- ra----gpm- n-----gpm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----dsm- ra----apn- a-----apn- v--aapdsm-
Ef 3:9 G2532 G5461 G3956 G5101 G3588 G3622 G3588 G3466 G3588 G0613 G0575 G3588 G0165 G1722 G3588 G2316 G3588 G3588 G3956 G2936
Ef 3:9 i wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy.
Ef 3:9
Ef 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:9
Ef 3:9  i  otwarte  wszystko  niż  stypendium  tajemnic  ukryć  z  wieczność  w  Bóg  który stworzył  wszystko  Jezus  Jezus  Chrystus
Ef 3:9 G2532 G5461 G3956 G5101 G2842 G3466 G0613 G0575 G0165 G1722 G2316 G2936 G3956 G1223 G2424 G5547
Ef 3:10 ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις διὰ τῆς ἐκκλησίας πολυποίκιλος σοφία τοῦ θεοῦ,                    
Ef 3:10 i(/na gnOrisTE=| nu=n tai=s a)rCHai=s kai\ tai=s e)Xousi/ais e)n toi=s e)pourani/ois dia\ tE=s e)kklEsi/as E( polupoi/kilos sofi/a tou= Teou=,
Ef 3:10 hina gnOrisTE nyn tais arCHais kai tais eXusiais en tois epuraniois dia tEs ekklEsias hE polypoikilos sofia tu Teu,
Ef 3:10 c--------- v-3aps-s-- d--------- ra----dpf- n-----dpf- c--------- ra----dpf- n-----dpf- p--------- ra----dpn- a-----dpn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----nsf- a-----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm-
Ef 3:10 G2443 G1107 G3568 G3588 G0746 G2532 G3588 G1849 G1722 G3588 G2032 G1223 G3588 G1577 G3588 G4182 G4678 G3588 G2316
Ef 3:10 Przez to teraz wieloraka w przejawach mądrość Boga poprzez Kościół stanie się jawna Zwierzchnościom i Władzom na wyżynach niebieskich -
Ef 3:10
Ef 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:10
Ef 3:10  tak  teraz  się  jak wiadomo,  przez  Kościół  władców  i  władze  w  niebo  kolektora  mądrość  Bóg
Ef 3:10 G2443 G3568 G1107 G1107 G1223 G1577 G0746 G2532 G1849 G1722 G2032 G4182 G4678 G2316
Ef 3:11 κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων ἣν ἐποίησεν ἐν τῷ Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ κυρίῳ ἡμῶν,                                
Ef 3:11 kata\ pro/Tesin tO=n ai)O/nOn E(\n e)poi/Esen e)n tO=| *CHristO=| *)iEsou= tO=| kuri/O| E(mO=n,
Ef 3:11 kata proTesin tOn aiOnOn hEn epoiEsen en tO CHristO iEsu tO kyriO hEmOn,
Ef 3:11 p--------- n-----asf- ra----gpm- n-----gpm- rr----asf- v-3aai-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- n-----dsm- ra----dsm- n-----dsm- rp----gp--
Ef 3:11 G2596 G4286 G3588 G0165 G3739 G4160 G1722 G3588 G5547 G2424 G3588 G2962 G2257
Ef 3:11 zgodnie z planem wieków, jaki powziął [Bóg] w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Ef 3:11
Ef 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:11
Ef 3:11  na  wieczny  definicja  który  wykonywane  w  Chrystus  Jezus  Władca  nasz
Ef 3:11 G2596 G0165 G4286 G3739 G4160 G1722 G5547 G2424 G2962 G2257
Ef 3:12 ἐν ἔχομεν τὴν παρρησίαν καὶ προσαγωγὴν ἐν πεποιθήσει διὰ τῆς πίστεως αὐτοῦ.                                
Ef 3:12 e)n O(=| e)/CHomen tE\n parrEsi/an kai\ prosagOgE\n e)n pepoiTE/sei dia\ tE=s pi/steOs au)tou=.
Ef 3:12 en hO eCHomen tEn parrEsian kai prosagOgEn en pepoiTEsei dia tEs pisteOs autu.
Ef 3:12 p--------- rr----dsm- v-1pai-p-- ra----asf- n-----asf- c--------- n-----asf- p--------- n-----dsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Ef 3:12 G1722 G3739 G2192 G3588 G3954 G2532 G4318 G1722 G4006 G1223 G3588 G4102 G0846
Ef 3:12 W Nim mamy śmiały przystęp [do Ojca] z ufnością dzięki wierze w Niego.
Ef 3:12
Ef 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:12
Ef 3:12  w  Kogo  mieć  śmiałość  i  niezawodny  niezawodny  dostęp  przez  wiara  To
Ef 3:12 G1722 G3739 G2192 G3954 G2532 G1722 G4006 G4318 G1223 G4102 G0846
Ef 3:13 διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐγκακεῖν ἐν ταῖς θλίψεσίν μου ὑπὲρ ὑμῶν, ἥτις ἐστὶν δόξα ὑμῶν.                              
Ef 3:13 dio\ ai)tou=mai mE\ e)gkakei=n e)n tai=s Tli/PSesi/n mou u(pe\r u(mO=n, E(/tis e)sti\n do/Xa u(mO=n.
Ef 3:13 dio aitumai mE eNkakein en tais TliPSesin mu hyper hymOn, hEtis estin doXa hymOn.
Ef 3:13 c--------- v-1pmi-s-- d--------- v--pan---- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gs-- p--------- rp----gp-- rr----nsf- v-3pai-s-- n-----nsf- rp----gp--
Ef 3:13 G1352 G0154 G3361 G1573 G1722 G3588 G2347 G3450 G5228 G5216 G3748 G2076 G1391 G5216
Ef 3:13 Dlatego proszę, abyście się nie zniechęcali prześladowaniami, jakie znoszę dla was, bo to jest właśnie waszą chwałą.
Ef 3:13
Ef 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:13
Ef 3:13  Zatem  zapytać  nie  zasępiać się  w  mój  dla  ty, wy  nieszczęście  że  substancja  twój  chwała
Ef 3:13 G1352 G0154 G3361 G1573 G1722 G3450 G5228 G5216 G2347 G3748 G2076 G5216 G1391
Ef 3:14 Τούτου χάριν κάμπτω τὰ γόνατά μου πρὸς τὸν πατέρα,                                        
Ef 3:14 *tou/tou CHa/rin ka/mptO ta\ go/nata/ mou pro\s to\n pate/ra,
Ef 3:14 tutu CHarin kamptO ta gonata mu pros ton patera,
Ef 3:14 rd----gsn- p--------- v-1pai-s-- ra----apn- n-----apn- rp----gs-- p--------- ra----asm- n-----asm-
Ef 3:14 G5127 G5484 G2578 G3588 G1119 G3450 G4314 G3588 G3962
Ef 3:14 Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem,
Ef 3:14
Ef 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:14
Ef 3:14  Dla  to  łuk  łono  mój  przed  Ojciec  Władca  nasz  Jezus  Chrystus
Ef 3:14 G5484 G5127 G2578 G1119 G3450 G4314 G3962 G2962 G2257 G2424 G5547
Ef 3:15 ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομάζεται,                                      
Ef 3:15 e)X ou(= pa=sa patria\ e)n ou)ranoi=s kai\ e)pi\ gE=s o)noma/DZetai,
Ef 3:15 eX hu pasa patria en uranois kai epi gEs onomaDZetai,
Ef 3:15 p--------- rr----gsm- a-----nsf- n-----nsf- p--------- n-----dpm- c--------- p--------- n-----gsf- v-3ppi-s--
Ef 3:15 G1537 G3739 G3956 G3965 G1722 G3772 G2532 G1909 G1093 G3687
Ef 3:15 od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi,
Ef 3:15
Ef 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:15
Ef 3:15  z  Kogo  o nazwie  o nazwie  wszystko  ojczyzna  w  niebo  i  w  ziemia
Ef 3:15 G1537 G3739 G2424 G3687 G3956 G3965 G1722 G3772 G2532 G1909 G1093
Ef 3:16 ἵνα δῷ ὑμῖν κατὰ τὸ πλοῦτος τῆς δόξης αὐτοῦ δυνάμει κραταιωθῆναι διὰ τοῦ πνεύματος αὐτοῦ εἰς τὸν ἔσω ἄνθρωπον,                    
Ef 3:16 i(/na dO=| u(mi=n kata\ to\ plou=tos tE=s do/XEs au)tou= duna/mei krataiOTE=nai dia\ tou= pneu/matos au)tou= ei)s to\n e)/sO a)/nTrOpon,
Ef 3:16 hina dO hymin kata to plutos tEs doXEs autu dynamei krataiOTEnai dia tu pneumatos autu eis ton esO anTrOpon,
Ef 3:16 c--------- v-3aas-s-- rp----dp-- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- n-----dsf- v--apn---- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm- p--------- ra----asm- d--------- n-----asm-
Ef 3:16 G2443 G1325 G5213 G2596 G3588 G4149 G3588 G1391 G0846 G1411 G2901 G1223 G3588 G4151 G0846 G1519 G3588 G2080 G0444
Ef 3:16 aby według bogactwa swej chwały sprawił w was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka.
Ef 3:16
Ef 3:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:16
Ef 3:16  tak  będzie  ty, wy  na  bogactwo  Sława  Jego  ciasno  znajdować mocne oparcie  Duch  Duch  Jego  w  do domu  człowiek
Ef 3:16 G2443 G1325 G5213 G2596 G4149 G1391 G0846 G1411 G2901 G1223 G4151 G0846 G1519 G2080 G0444
Ef 3:17 κατοικῆσαι τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐν ἀγάπῃ ἐρριζωμένοι καὶ τεθεμελιωμένοι,                            
Ef 3:17 katoikE=sai to\n *CHristo\n dia\ tE=s pi/steOs e)n tai=s kardi/ais u(mO=n, e)n a)ga/pE| e)rriDZOme/noi kai\ teTemeliOme/noi,
Ef 3:17 katoikEsai ton CHriston dia tEs pisteOs en tais kardiais hymOn, en agapE erriDZOmenoi kai teTemeliOmenoi,
Ef 3:17 v--aan---- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp-- p--------- n-----dsf- v--xppnpm- c--------- v--xppnpm-
Ef 3:17 G2730 G3588 G5547 G1223 G3588 G4102 G1722 G3588 G2588 G5216 G1722 G0026 G4492 G2532 G2311
Ef 3:17 Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani,
Ef 3:17
Ef 3:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:17
Ef 3:17  wiara  wiara  osiedlić się w  Chrystus  w  serce  swój
Ef 3:17 G1223 G4102 G2730 G5547 G1722 G2588 G5216
Ef 3:18 ἵνα ἐξισχύσητε καταλαβέσθαι σὺν πᾶσιν τοῖς ἁγίοις τί τὸ πλάτος καὶ μῆκος καὶ ὕψος καὶ βάθος,                          
Ef 3:18 i(/na e)XisCHu/sEte katalabe/sTai su\n pa=sin toi=s a(gi/ois ti/ to\ pla/tos kai\ mE=kos kai\ u(/PSos kai\ ba/Tos,
Ef 3:18 hina eXisCHysEte katalabesTai syn pasin tois hagiois ti to platos kai mEkos kai hyPSos kai baTos,
Ef 3:18 c--------- v-2aas-p-- v--amn---- p--------- a-----dpm- ra----dpm- a-----dpm- ri----nsn- ra----nsn- n-----nsn- c--------- n-----nsn- c--------- n-----nsn- c--------- n-----nsn-
Ef 3:18 G2443 G1840 G2638 G4862 G3956 G3588 G0040 G5101 G3588 G4114 G2532 G3372 G2532 G5311 G2532 G0899
Ef 3:18 wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość,
Ef 3:18
Ef 3:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:18
Ef 3:18  że  zakorzenione  i  Zatwierdzony  w  miłość  może  zrozumieć  z  wszystko  Świętych  że  szerokość  i  długość geograficzna  i  głębokość  i  wysokość
Ef 3:18 G2443 G4492 G2532 G2311 G1722 G0026 G1840 G2638 G4862 G3956 G0040 G5101 G4114 G2532 G3372 G2532 G0899 G2532 G5311
Ef 3:19 γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ θεοῦ.                        
Ef 3:19 gnO=nai/ te tE\n u(perba/llousan tE=s gnO/seOs a)ga/pEn tou= *CHristou=, i(/na plErOTE=te ei)s pa=n to\ plE/rOma tou= Teou=.
Ef 3:19 gnOnai te tEn hyperballusan tEs gnOseOs agapEn tu CHristu, hina plErOTEte eis pan to plErOma tu Teu.
Ef 3:19 v--aan---- c--------- ra----asf- v--papasf- ra----gsf- n-----gsf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-2aps-p-- p--------- a-----asn- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm-
Ef 3:19 G1097 G5037 G3588 G5235 G3588 G1108 G0026 G3588 G5547 G2443 G4137 G1519 G3956 G3588 G4138 G3588 G2316
Ef 3:19 i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą.
Ef 3:19
Ef 3:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:19
Ef 3:19  i  zrozumieć  superior  zrozumienie  miłość  Chrystus  tak  wypełniony  całość  pełnia  Pobożny
Ef 3:19 G5037 G1097 G5235 G1108 G0026 G5547 G2443 G4137 G3956 G4138 G2316
Ef 3:20 Τῷ δὲ δυναμένῳ ὑπὲρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα νοοῦμεν κατὰ τὴν δύναμιν τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν,                      
Ef 3:20 *tO=| de\ duname/nO| u(pe\r pa/nta poiE=sai u(perekperissou= O(=n ai)tou/meTa E)\ noou=men kata\ tE\n du/namin tE\n e)nergoume/nEn e)n E(mi=n,
Ef 3:20 tO de dynamenO hyper panta poiEsai hyperekperissu hOn aitumeTa E noumen kata tEn dynamin tEn energumenEn en hEmin,
Ef 3:20 ra----dsm- c--------- v--pmpdsm- p--------- a-----apn- v--aan---- d--------- rr----gpn- v-1pmi-p-- c--------- v-1pai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- v--pmpasf- p--------- rp----dp--
Ef 3:20 G3588 G1161 G1410 G5228 G3956 G4160 G5228 G3739 G0154 G2228 G3539 G2596 G3588 G1411 G3588 G1754 G1722 G2254
Ef 3:20 Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy,
Ef 3:20
Ef 3:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:20
Ef 3:20 A  działających w  w  nas  moc  może  do  nieporównanie  nieporównanie  więcej  tylko  co  proszę  lub  sobie wyobrazić,
Ef 3:20 G1161 G1754 G1722 G2254 G1411 G1410 G4160 G1537 G4053 G5228 G3956 G3739 G0154 G2228 G3539
Ef 3:21 αὐτῷ δόξα ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων· ἀμήν.                    
Ef 3:21 au)tO=| E( do/Xa e)n tE=| e)kklEsi/a| kai\ e)n *CHristO=| *)iEsou= ei)s pa/sas ta\s genea\s tou= ai)O=nos tO=n ai)O/nOn: a)mE/n.
Ef 3:21 autO hE doXa en tE ekklEsia kai en CHristO iEsu eis pasas tas geneas tu aiOnos tOn aiOnOn: amEn.
Ef 3:21 rp----dsm- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- p--------- n-----dsm- n-----dsm- p--------- a-----apf- ra----apf- n-----apf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gpm- n-----gpm- x---------
Ef 3:21 G0846 G3588 G1391 G1722 G3588 G1577 G2532 G1722 G5547 G2424 G1519 G3956 G3588 G1074 G3588 G0165 G3588 G0165 G0281
Ef 3:21 Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.
Ef 3:21
Ef 3:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 3:21
Ef 3:21  Samiec  chwała  w  Kościół  w  Chrystus  Jezus  w  wszystko  poród  wiek  wiek  Amen
Ef 3:21 G0846 G1391 G1722 G1577 G1722 G5547 G2424 G1519 G3956 G1074 G0165 G0165 G0281
Copyright by Cezary Podolski