Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Ef3      do_str_głównej      do_Ef5      
Ef 4:1 Παρακαλῶ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ δέσμιος ἐν κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε,                                            
Ef 4:1 *parakalO= ou)=n u(ma=s e)gO\ o( de/smios e)n kuri/O| a)Xi/Os peripatE=sai tE=s klE/seOs E(=s e)klE/TEte,
Ef 4:1 parakalO un hymas egO ho desmios en kyriO aXiOs peripatEsai tEs klEseOs hEs eklETEte,
Ef 4:1 v-1pai-s-- c--------- rp----ap-- rp----ns-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- n-----dsm- d--------- v--aan---- ra----gsf- n-----gsf- rr----gsf- v-2api-p--
Ef 4:1 G3870 G3767 G5209 G1473 G3588 G1198 G1722 G2962 G0516 G4043 G3588 G2821 G3739 G2564
Ef 4:1 A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani,
Ef 4:1
Ef 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:1
Ef 4:1  Tak  Ja  więzień  w  Władca  błagać  ty, wy  do  godnie  tytuł  który  przeznaczone
Ef 4:1 G3767 G1473 G1198 G1722 G2962 G3870 G5209 G4043 G0516 G2821 G3739 G2564
Ef 4:2 μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος, μετὰ μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ,                                                  
Ef 4:2 meta\ pa/sEs tapeinofrosu/nEs kai\ prau/+tEtos, meta\ makroTumi/as, a)neCHo/menoi a)llE/lOn e)n a)ga/pE|,
Ef 4:2 meta pasEs tapeinofrosynEs kai pra+ytEtos, meta makroTymias, aneCHomenoi allElOn en agapE,
Ef 4:2 p--------- a-----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- p--------- n-----gsf- v--pmpnpm- rp----gpm- p--------- n-----dsf-
Ef 4:2 G3326 G3956 G5012 G2532 G4240 G3326 G3115 G0430 G0240 G1722 G0026
Ef 4:2 z całą pokorą i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie nawzajem w miłości.
Ef 4:2
Ef 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:2
Ef 4:2  z  każdy  pokora  i  łagodność  i  cierpliwość  znosząc  przyjaciel  Przyjaciel  miłość  miłość
Ef 4:2 G3326 G3956 G5012 G2532 G4236 G3326 G3115 G0430 G0240 G0240 G0026 G1722
Ef 4:3 σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης·                                                  
Ef 4:3 spouda/DZontes tErei=n tE\n e(no/tEta tou= pneu/matos e)n tO=| sunde/smO| tE=s ei)rE/nEs:
Ef 4:3 spudaDZontes tErein tEn henotEta tu pneumatos en tO syndesmO tEs eirEnEs:
Ef 4:3 v--papnpm- v--pan---- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsf- n-----gsf-
Ef 4:3 G4704 G5083 G3588 G1775 G3588 G4151 G1722 G3588 G4886 G3588 G1515
Ef 4:3 Usiłujcie zachować jedność Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój.
Ef 4:3
Ef 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:3
Ef 4:3  trudny  zaoszczędzić  jedność  duch  w  Unia  Świat
Ef 4:3 G4704 G5083 G1775 G4151 G1722 G4886 G1515
Ef 4:4 ἓν σῶμα καὶ ἓν πνεῦμα, καθὼς καὶ ἐκλήθητε ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως ὑμῶν·                                            
Ef 4:4 e(\n sO=ma kai\ e(\n pneu=ma, kaTO\s kai\ e)klE/TEte e)n mia=| e)lpi/di tE=s klE/seOs u(mO=n:
Ef 4:4 hen sOma kai hen pneuma, kaTOs kai eklETEte en mia elpidi tEs klEseOs hymOn:
Ef 4:4 a-----nsn- n-----nsn- c--------- a-----nsn- n-----nsn- c--------- d--------- v-2api-p-- p--------- a-----dsf- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp--
Ef 4:4 G1520 G4983 G2532 G1520 G4151 G2531 G2532 G2564 G1722 G3391 G1680 G3588 G2821 G5216
Ef 4:4 Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie.
Ef 4:4
Ef 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:4
Ef 4:4  Jedną z rzeczy,  ciało  i  jeden  duch  jako  i  przeznaczone  do  jeden  nadzieja  swój  tytuł
Ef 4:4 G1520 G4983 G2532 G1520 G4151 G2531 G2532 G2564 G1722 G3391 G1680 G5216 G2821
Ef 4:5 εἷς κύριος, μία πίστις, ἓν βάπτισμα·                                                            
Ef 4:5 ei(=s ku/rios, mi/a pi/stis, e(\n ba/ptisma:
Ef 4:5 heis kyrios, mia pistis, hen baptisma:
Ef 4:5 a-----nsm- n-----nsm- a-----nsf- n-----nsf- a-----nsn- n-----nsn-
Ef 4:5 G1520 G2962 G3391 G4102 G1520 G0908
Ef 4:5 Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.
Ef 4:5
Ef 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:5
Ef 4:5  jeden  Władca  jeden  wiara  jedno  chrzest
Ef 4:5 G1520 G2962 G1520 G4102 G3391 G0908
Ef 4:6 εἷς θεὸς καὶ πατὴρ πάντων, ἐπὶ πάντων καὶ διὰ πάντων καὶ ἐν πᾶσιν.                                            
Ef 4:6 ei(=s Teo\s kai\ patE\r pa/ntOn, o( e)pi\ pa/ntOn kai\ dia\ pa/ntOn kai\ e)n pa=sin.
Ef 4:6 heis Teos kai patEr pantOn, ho epi pantOn kai dia pantOn kai en pasin.
Ef 4:6 a-----nsm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- a-----gpm- ra----nsm- p--------- a-----gpm- c--------- p--------- a-----gpm- c--------- p--------- a-----dpm-
Ef 4:6 G1520 G2316 G2532 G3962 G3956 G3588 G1909 G3956 G2532 G1223 G3956 G2532 G1722 G3956
Ef 4:6 Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
Ef 4:6
Ef 4:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:6
Ef 4:6  jeden  Bóg  i  Ojciec  wszystko  przez  wszystko  i  przez  wszystko  i  w  wszystko  nas
Ef 4:6 G1520 G2316 G2532 G3962 G3956 G1909 G3956 G2532 G1223 G3956 G2532 G1722 G3956 G5213
Ef 4:7 Ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ.                                            
Ef 4:7 *(eni\ de\ e(ka/stO| E(mO=n e)do/TE E( CHa/ris kata\ to\ me/tron tE=s dOrea=s tou= *CHristou=.
Ef 4:7 heni de hekastO hEmOn edoTE hE CHaris kata to metron tEs dOreas tu CHristu.
Ef 4:7 a-----dsm- c--------- a-----dsm- rp----gp-- v-3api-s-- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm-
Ef 4:7 G1520 G1161 G1538 G2257 G1325 G3588 G5485 G2596 G3588 G3358 G3588 G1431 G3588 G5547
Ef 4:7 Każdemu zaś z nas została dana łaska według miary daru Chrystusowego.
Ef 4:7
Ef 4:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:7
Ef 4:7  Każdy  Każdy  zaś  nas  dany  łaska  na  jako  prezent  Chrystus
Ef 4:7 G1520 G1538 G1161 G2257 G1325 G5485 G2596 G3358 G1431 G5547
Ef 4:8 διὸ λέγει, Ἀναβὰς εἰς ὕψος ᾐχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀνθρώποις.                                                  
Ef 4:8 dio\ le/gei, *)anaba\s ei)s u(/PSos E)|CHmalO/teusen ai)CHmalOsi/an, e)/dOken do/mata toi=s a)nTrO/pois.
Ef 4:8 dio legei, anabas eis hyPSos ECHmalOteusen aiCHmalOsian, edOken domata tois anTrOpois.
Ef 4:8 c--------- v-3pai-s-- v--aapnsm- p--------- n-----asn- v-3aai-s-- n-----asf- v-3aai-s-- n-----apn- ra----dpm- n-----dpm-
Ef 4:8 G1352 G3004 G0305 G1519 G5311 G0162 G0161 G1325 G1390 G3588 G0444
Ef 4:8 Dlatego mówi Pismo: Wstąpiwszy do góry wziął do niewoli jeńców, rozdał ludziom dary.
Ef 4:8
Ef 4:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:8
Ef 4:8  Zatem  powiedział  wstąpił  w  wysokość  zniewolony  niewola  i  dał  Prezenty  mężczyzn
Ef 4:8 G1352 G3004 G0305 G1519 G5311 G0162 G0161 G2532 G1325 G1390 G0444
Ef 4:9 {τὸ δὲ Ἀνέβη τί ἐστιν εἰ μὴ ὅτι καὶ κατέβη εἰς τὰ κατώτερα [μέρη] τῆς γῆς;                                        
Ef 4:9 {to\ de\ *)ane/bE ti/ e)stin ei) mE\ o(/ti kai\ kate/bE ei)s ta\ katO/tera [me/rE] tE=s gE=s;
Ef 4:9 {to de anebE ti estin ei mE hoti kai katebE eis ta katOtera [merE] tEs gEs;
Ef 4:9 ra----nsn- c--------- v-3aai-s-- ri----nsn- v-3pai-s-- c--------- d--------- c--------- d--------- v-3aai-s-- p--------- ra----apn- a-----apnc n-----apn- ra----gsf- n-----gsf-
Ef 4:9 G3588 G1161 G0305 G5101 G2076 G1487 G3361 G3754 G2532 G2597 G1519 G3588 G2737 G3313 G3588 G1093
Ef 4:9 Słowo zaś "wstąpił" cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do niższych części ziemi?
Ef 4:9
Ef 4:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:9
Ef 4:9 A  wstąpił  że  środki  jako  nie  że  i  zstąpił  przed  w  piekła  miejsce  Ziemia
Ef 4:9 G1161 G0305 G5101 G2076 G1487 G3361 G3754 G2532 G2597 G4412 G1519 G2737 G3313 G1093
Ef 4:10 καταβὰς αὐτός ἐστιν καὶ ἀναβὰς ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν, ἵνα πληρώσῃ τὰ πάντα.}                                          
Ef 4:10 o( kataba\s au)to/s e)stin kai\ o( a)naba\s u(pera/nO pa/ntOn tO=n ou)ranO=n, i(/na plErO/sE| ta\ pa/nta.}
Ef 4:10 ho katabas autos estin kai ho anabas hyperanO pantOn tOn uranOn, hina plErOsE ta panta.}
Ef 4:10 ra----nsm- v--aapnsm- rp----nsm- v-3pai-s-- d--------- ra----nsm- v--aapnsm- p--------- a-----gpm- ra----gpm- n-----gpm- c--------- v-3aas-s-- ra----apn- a-----apn-
Ef 4:10 G3588 G2597 G0846 G2076 G2532 G3588 G0305 G5231 G3956 G3588 G3772 G2443 G4137 G3588 G3956
Ef 4:10 Ten, który zstąpił, jest i Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby wszystko napełnić.
Ef 4:10
Ef 4:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:10
Ef 4:10  Zstąpił  jest  i  wstąpił  powyżej  wszystko  niebo  tak  wypełniać  wszystko
Ef 4:10 G2597 G2076 G2532 G0305 G5231 G3956 G3772 G2443 G4137 G3956
Ef 4:11 καὶ αὐτὸς ἔδωκεν τοὺς μὲν ἀποστόλους, τοὺς δὲ προφήτας, τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς, τοὺς δὲ ποιμένας καὶ διδασκάλους,                                      
Ef 4:11 kai\ au)to\s e)/dOken tou\s me\n a)posto/lous, tou\s de\ profE/tas, tou\s de\ eu)aggelista/s, tou\s de\ poime/nas kai\ didaska/lous,
Ef 4:11 kai autos edOken tus men apostolus, tus de profEtas, tus de euaNgelistas, tus de poimenas kai didaskalus,
Ef 4:11 c--------- rp----nsm- v-3aai-s-- ra----apm- c--------- n-----apm- ra----apm- c--------- n-----apm- ra----apm- c--------- n-----apm- ra----apm- c--------- n-----apm- c--------- n-----apm-
Ef 4:11 G2532 G0846 G1325 G3588 G3303 G0652 G3588 G1161 G4396 G3588 G1161 G2099 G3588 G1161 G4166 G2532 G1320
Ef 4:11 I On ustanowił jednych apostołami, innych prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami
Ef 4:11
Ef 4:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:11
Ef 4:11  I  zestaw  kilka  Apostołowie  inny  proroków  inny  Ewangelistów  inny  pasterzy  i  nauczycieli
Ef 4:11 G2532 G1325 G3303 G0652 G1161 G4396 G1161 G2099 G1161 G4166 G2532 G1320
Ef 4:12 πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων εἰς ἔργον διακονίας, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ,                                            
Ef 4:12 pro\s to\n katartismo\n tO=n a(gi/On ei)s e)/rgon diakoni/as, ei)s oi)kodomE\n tou= sO/matos tou= *CHristou=,
Ef 4:12 pros ton katartismon tOn hagiOn eis ergon diakonias, eis oikodomEn tu sOmatos tu CHristu,
Ef 4:12 p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gpm- a-----gpm- p--------- n-----asn- n-----gsf- p--------- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm-
Ef 4:12 G4314 G3588 G2677 G3588 G0040 G1519 G2041 G1248 G1519 G3619 G3588 G4983 G3588 G5547
Ef 4:12 dla przysposobienia świętych do wykonywania posługi, celem budowania Ciała Chrystusowego,
Ef 4:12
Ef 4:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:12
Ef 4:12  do  prowizja  Świętych  w  sprawa  ministerstwo  dla  tworzenie  Ciało  Chrystus
Ef 4:12 G4314 G2677 G0040 G1519 G2041 G1248 G1519 G3619 G4983 G5547
Ef 4:13 μέχρι καταντήσωμεν οἱ πάντες εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ, εἰς ἄνδρα τέλειον, εἰς μέτρον ἡλικίας τοῦ πληρώματος τοῦ Χριστοῦ,                    
Ef 4:13 me/CHri katantE/sOmen oi( pa/ntes ei)s tE\n e(no/tEta tE=s pi/steOs kai\ tE=s e)pignO/seOs tou= ui(ou= tou= Teou=, ei)s a)/ndra te/leion, ei)s me/tron E(liki/as tou= plErO/matos tou= *CHristou=,
Ef 4:13 meCHri katantEsOmen hoi pantes eis tEn henotEta tEs pisteOs kai tEs epignOseOs tu hyiu tu Teu, eis andra teleion, eis metron hElikias tu plErOmatos tu CHristu,
Ef 4:13 c--------- v-1aas-p-- ra----npm- a-----npm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- n-----asm- a-----asm- p--------- n-----asn- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm-
Ef 4:13 G3360 G2658 G3588 G3956 G1519 G3588 G1775 G3588 G4102 G2532 G3588 G1922 G3588 G5207 G3588 G2316 G1519 G0435 G5046 G1519 G3358 G2244 G3588 G4138 G3588 G5547
Ef 4:13 aż dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego, do miary wielkości według Pełni Chrystusa.
Ef 4:13
Ef 4:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:13
Ef 4:13  do  wszystko  przyjść  w  jedność  Wiara  i  wiedza  Syn  Bóg  w  mąż  doskonały  w  środka  pełny  wiek Słuchaj
Ef 4:13 G3360 G3956 G2658 G1519 G1775 G4102 G2532 G1922 G5207 G2316 G1519 G0435 G5046 G1519 G3358 G4138 G2244 G5547
Ef 4:14 ἵνα μηκέτι ὦμεν νήπιοι, κλυδωνιζόμενοι καὶ περιφερόμενοι παντὶ ἀνέμῳ τῆς διδασκαλίας ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης,                          
Ef 4:14 i(/na mEke/ti O)=men nE/pioi, kludOniDZo/menoi kai\ perifero/menoi panti\ a)ne/mO| tE=s didaskali/as e)n tE=| kubei/a| tO=n a)nTrO/pOn e)n panourgi/a| pro\s tE\n meTodei/an tE=s pla/nEs,
Ef 4:14 hina mEketi Omen nEpioi, klydOniDZomenoi kai periferomenoi panti anemO tEs didaskalias en tE kybeia tOn anTrOpOn en panurgia pros tEn meTodeian tEs planEs,
Ef 4:14 c--------- d--------- v-1pas-p-- a-----npm- v--pmpnpm- c--------- v--pppnpm- a-----dsm- n-----dsm- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gpm- n-----gpm- p--------- n-----dsf- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf-
Ef 4:14 G2443 G3371 G5600 G3516 G2831 G2532 G4064 G3956 G0417 G3588 G1319 G1722 G3588 G2940 G3588 G0444 G1722 G3834 G4314 G3588 G3180 G3588 G4106
Ef 4:14 [Chodzi o to], abyśmy już nie byli dziećmi, którymi miotają fale i porusza każdy powiew nauki, na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebiegłości w sprowadzaniu na manowce fałszu.
Ef 4:14
Ef 4:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:14
Ef 4:14 tak  nie  były  więcej  niemowlęta  oscylacyjny  i  o przeprowadzone  każdy  wiatr  nauczanie  na  sztuczki  mężczyzn  na  chytry  Sztuk  Uwodzenie
Ef 4:14 G2443 G3371 G5600 G3371 G3516 G2831 G2532 G4064 G3956 G0417 G1319 G1722 G2940 G0444 G1722 G3834 G3180 G4106
Ef 4:15 ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστιν κεφαλή, Χριστός,                                            
Ef 4:15 a)lETeu/ontes de\ e)n a)ga/pE| au)XE/sOmen ei)s au)to\n ta\ pa/nta, o(/s e)stin E( kefalE/, *CHristo/s,
Ef 4:15 alETeuontes de en agapE auXEsOmen eis auton ta panta, hos estin hE kefalE, CHristos,
Ef 4:15 v--papnpm- c--------- p--------- n-----dsf- v-1aas-p-- p--------- rp----asm- ra----apn- a-----apn- rr----nsm- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- n-----nsm-
Ef 4:15 G0226 G1161 G1722 G0026 G0837 G1519 G0846 G3588 G3956 G3739 G2076 G3588 G2776 G5547
Ef 4:15 Natomiast żyjąc prawdziwie w miłości sprawmy, by wszystko rosło ku Temu, który jest Głową - ku Chrystusowi.
Ef 4:15
Ef 4:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:15
Ef 4:15  ale  prawdy w  miłość  wszystko  dorastać  w  Togo  Który  jest  głowa  Chrystus
Ef 4:15 G1161 G0226 G0026 G3956 G0837 G1519 G0846 G3739 G2076 G2776 G5547
Ef 4:16 ἐξ οὗ πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ συμβιβαζόμενον διὰ πάσης ἁφῆς τῆς ἐπιχορηγίας κατ᾿ ἐνέργειαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται εἰς οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ ἐν ἀγάπῃ.            
Ef 4:16 e)X ou(= pa=n to\ sO=ma sunarmologou/menon kai\ sumbibaDZo/menon dia\ pa/sEs a(fE=s tE=s e)piCHorEgi/as kat' e)ne/rgeian e)n me/trO| e(no\s e(ka/stou me/rous tE\n au)/XEsin tou= sO/matos poiei=tai ei)s oi)kodomE\n e(autou= e)n a)ga/pE|.
Ef 4:16 eX hu pan to sOma synarmologumenon kai symbibaDZomenon dia pasEs hafEs tEs epiCHorEgias kat' energeian en metrO henos hekastu merus tEn auXEsin tu sOmatos poieitai eis oikodomEn heautu en agapE.
Ef 4:16 p--------- rr----gsm- a-----nsn- ra----nsn- n-----nsn- v--pppnsn- c--------- v--pppnsn- p--------- a-----gsf- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- p--------- n-----asf- p--------- n-----dsn- a-----gsn- a-----gsn- n-----gsn- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- v-3pmi-s-- p--------- n-----asf- rp----gsn- p--------- n-----dsf-
Ef 4:16 G1537 G3739 G3956 G3588 G4983 G4883 G2532 G4822 G1223 G3956 G0860 G3588 G2024 G2596 G1753 G1722 G3358 G1520 G1538 G3313 G3588 G0838 G3588 G4983 G4160 G1519 G3619 G1438 G1722 G0026
Ef 4:16 Z Niego całe Ciało - zespalane i utrzymywane w łączności dzięki całej więzi umacniającej każdy z członków stosownie do jego miary - przyczynia sobie wzrostu dla budowania siebie w miłości.
Ef 4:16
Ef 4:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:16
Ef 4:16  z  Kogo  wszystko  ciało  opracowano  i  organizowane wspólnie  przez  wszystko  wzajemnie  wiązadło  więzi  w  Działanie  w  środka  każdy  każdy  Członek  otrzymuje  przyrost  dla  tworzenie  bardzo  się  w  miłość
Ef 4:16 G1537 G3739 G3956 G4983 G4883 G2532 G4822 G1223 G3956 G0860 G0860 G2024 G2596 G1753 G1722 G3358 G1520 G1538 G3313 G4160 G0838 G1519 G3619 G1438 G1438 G1722 G0026
Ef 4:17 Τοῦτο οὖν λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν καθὼς καὶ τὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν,                                
Ef 4:17 *tou=to ou)=n le/gO kai\ martu/romai e)n kuri/O|, mEke/ti u(ma=s peripatei=n kaTO\s kai\ ta\ e)/TnE peripatei= e)n mataio/tEti tou= noo\s au)tO=n,
Ef 4:17 tuto un legO kai martyromai en kyriO, mEketi hymas peripatein kaTOs kai ta eTnE peripatei en mataiotEti tu noos autOn,
Ef 4:17 rd----asn- c--------- v-1pai-s-- c--------- v-1pmi-s-- p--------- n-----dsm- d--------- rp----ap-- v--pan---- c--------- d--------- ra----npn- n-----npn- v-3pai-s-- p--------- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gpn-
Ef 4:17 G5124 G3767 G3004 G2532 G3143 G1722 G2962 G3371 G5209 G4043 G2531 G2532 G3588 G1484 G4043 G1722 G3153 G3588 G3563 G0846
Ef 4:17 To zatem mówię i zaklinam [was] w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym myśleniem,
Ef 4:17
Ef 4:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:17
Ef 4:17  Zatem  powiedzieć  i  czarować  Władca  Władca  ty, wy  nie  otrzymane  jako  przyjść  Inny  osoby  na  marność  zwariowany  jego
Ef 4:17 G3767 G3004 G2532 G3143 G1722 G2962 G5209 G3371 G4043 G2531 G4043 G3062 G1484 G1722 G3153 G3563 G0846
Ef 4:18 ἐσκοτωμένοι τῇ διανοίᾳ ὄντες, ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ θεοῦ, διὰ τὴν ἄγνοιαν τὴν οὖσαν ἐν αὐτοῖς, διὰ τὴν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν,                            
Ef 4:18 e)skotOme/noi tE=| dianoi/a| o)/ntes, a)pEllotriOme/noi tE=s DZOE=s tou= Teou=, dia\ tE\n a)/gnoian tE\n ou)=san e)n au)toi=s, dia\ tE\n pO/rOsin tE=s kardi/as au)tO=n,
Ef 4:18 eskotOmenoi tE dianoia ontes, apEllotriOmenoi tEs DZOEs tu Teu, dia tEn agnoian tEn usan en autois, dia tEn pOrOsin tEs kardias autOn,
Ef 4:18 v--xppnpm- ra----dsf- n-----dsf- v--papnpm- v--xppnpm- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- v--papasf- p--------- rp----dpn- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gpn-
Ef 4:18 G4656 G3588 G1271 G5607 G0526 G3588 G2222 G3588 G2316 G1223 G3588 G0052 G3588 G5607 G1722 G0846 G1223 G3588 G4457 G3588 G2588 G0846
Ef 4:18 umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca.
Ef 4:18
Ef 4:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:18
Ef 4:18  jest  zaciemnionym  Powód  wyobcowany  Życie  Bóg  na  powód  ich  ich  ignorancja  gorycz  serce  ich
Ef 4:18 G5607 G4654 G1271 G0526 G2222 G2316 G1223 G1223 G0846 G1722 G0052 G4457 G2588 G0846
Ef 4:19 οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ εἰς ἐργασίαν ἀκαθαρσίας πάσης ἐν πλεονεξίᾳ.                                                
Ef 4:19 oi(/tines a)pElgEko/tes e(autou\s pare/dOkan tE=| a)selgei/a| ei)s e)rgasi/an a)kaTarsi/as pa/sEs e)n pleoneXi/a|.
Ef 4:19 hoitines apElgEkotes heautus paredOkan tE aselgeia eis ergasian akaTarsias pasEs en pleoneXia.
Ef 4:19 rr----npm- v--xapnpm- rp----apm- v-3aai-p-- ra----dsf- n-----dsf- p--------- n-----asf- n-----gsf- a-----gsf- p--------- n-----dsf-
Ef 4:19 G3748 G0524 G1438 G3860 G3588 G0766 G1519 G2039 G0167 G3956 G1722 G4124
Ef 4:19 Oni to doprowadziwszy siebie do nieczułości [sumienia], oddali się rozpuście, popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy nieczyste.
Ef 4:19
Ef 4:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:19
Ef 4:19  One  osiągnięcia  do  nieczułość  poddać się  poddać się  rozpusta  że  zrobić  wszystko  gnój  z  łapczywość
Ef 4:19 G3748 G0524 G0524 G0524 G1438 G3860 G0766 G1519 G2039 G3956 G0167 G1722 G4124
Ef 4:20 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριστόν,                                                          
Ef 4:20 u(mei=s de\ ou)CH ou(/tOs e)ma/Tete to\n *CHristo/n,
Ef 4:20 hymeis de uCH hutOs emaTete ton CHriston,
Ef 4:20 rp----np-- c--------- d--------- d--------- v-2aai-p-- ra----asm- n-----asm-
Ef 4:20 G5210 G1161 G3756 G3779 G3129 G3588 G5547
Ef 4:20 Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa.
Ef 4:20
Ef 4:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:20
Ef 4:20  Ale  ty, wy  nie  tak  Nauczyliśmy  Chrystus
Ef 4:20 G1161 G5210 G3756 G3779 G3129 G5547
Ef 4:21 εἴ γε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ Ἰησοῦ,                                            
Ef 4:21 ei)/ ge au)to\n E)kou/sate kai\ e)n au)tO=| e)dida/CHTEte, kaTO/s e)stin a)lE/Teia e)n tO=| *)iEsou=,
Ef 4:21 ei ge auton Ekusate kai en autO edidaCHTEte, kaTOs estin alETeia en tO iEsu,
Ef 4:21 c--------- x--------- rp----asm- v-2aai-p-- c--------- p--------- rp----dsm- v-2api-p-- c--------- v-3pai-s-- n-----nsf- p--------- ra----dsm- n-----dsm-
Ef 4:21 G1487 G1065 G0846 G0191 G2532 G1722 G0846 G1321 G2531 G2076 G0225 G1722 G3588 G2424
Ef 4:21 Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim - zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie,
Ef 4:21
Ef 4:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:21
Ef 4:21  że  słyszałem  Go  i  w  Go  dowiedziałem się  jako  prawda  w  Jezus
Ef 4:21 G1489 G0191 G0846 G2532 G1722 G0846 G1321 G2531 G0225 G1722 G2424
Ef 4:22 ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης,                                        
Ef 4:22 a)poTe/sTai u(ma=s kata\ tE\n prote/ran a)nastrofE\n to\n palaio\n a)/nTrOpon to\n fTeiro/menon kata\ ta\s e)piTumi/as tE=s a)pa/tEs,
Ef 4:22 apoTesTai hymas kata tEn proteran anastrofEn ton palaion anTrOpon ton fTeiromenon kata tas epiTymias tEs apatEs,
Ef 4:22 v--amn---- rp----ap-- p--------- ra----asf- a-----asfc n-----asf- ra----asm- a-----asm- n-----asm- ra----asm- v--pppasm- p--------- ra----apf- n-----apf- ra----gsf- n-----gsf-
Ef 4:22 G0659 G5209 G2596 G3588 G4387 G0391 G3588 G3820 G0444 G3588 G5351 G2596 G3588 G1939 G3588 G0539
Ef 4:22 że - co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz,
Ef 4:22
Ef 4:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:22
Ef 4:22  odraczać  poprzedni  obraz  Życie  zniszczony  Prawa  który jest uszkodzony  w  zakłamany  pożądliwości
Ef 4:22 G0659 G4387 G2596 G2596 G3820 G0444 G5351 G2596 G0539 G1939
Ef 4:23 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν,                                                          
Ef 4:23 a)naneou=sTai de\ tO=| pneu/mati tou= noo\s u(mO=n,
Ef 4:23 ananeusTai de tO pneumati tu noos hymOn,
Ef 4:23 v--ppn---- c--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp--
Ef 4:23 G0365 G1161 G3588 G4151 G3588 G3563 G5216
Ef 4:23 odnawiać się duchem w waszym myśleniu
Ef 4:23
Ef 4:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:23
Ef 4:23  i  aktualizacja  duch  zwariowany  swój
Ef 4:23 G1161 G0365 G4151 G3563 G5216
Ef 4:24 καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας.                                          
Ef 4:24 kai\ e)ndu/sasTai to\n kaino\n a)/nTrOpon to\n kata\ Teo\n ktisTe/nta e)n dikaiosu/nE| kai\ o(sio/tEti tE=s a)lETei/as.
Ef 4:24 kai endysasTai ton kainon anTrOpon ton kata Teon ktisTenta en dikaiosynE kai hosiotEti tEs alETeias.
Ef 4:24 c--------- v--amn---- ra----asm- a-----asm- n-----asm- ra----asm- p--------- n-----asm- v--appasm- p--------- n-----dsf- c--------- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf-
Ef 4:24 G2532 G1746 G3588 G2537 G0444 G3588 G2596 G2316 G2936 G1722 G1343 G2532 G3742 G3588 G0225
Ef 4:24 i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.
Ef 4:24
Ef 4:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:24
Ef 4:24  i  ubrany  nowy  Prawa  stworzony  na  Bóg  w  sprawiedliwość  i  świętość  Prawda
Ef 4:24 G2532 G1746 G2537 G0444 G2936 G2596 G2316 G1722 G1343 G2532 G3742 G0225
Ef 4:25 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ, ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη.                                          
Ef 4:25 *dio\ a)poTe/menoi to\ PSeu=dos lalei=te a)lE/Teian e(/kastos meta\ tou= plEsi/on au)tou=, o(/ti e)sme\n a)llE/lOn me/lE.
Ef 4:25 dio apoTemenoi to PSeudos laleite alETeian hekastos meta tu plEsion autu, hoti esmen allElOn melE.
Ef 4:25 c--------- v--ampnpm- ra----asn- n-----asn- v-2pad-p-- n-----asf- a-----nsm- p--------- ra----gsm- d--------- rp----gsm- c--------- v-1pai-p-- rp----gpm- n-----npn-
Ef 4:25 G1352 G0659 G3588 G5579 G2980 G0225 G1538 G3326 G3588 G4139 G0846 G3754 G2070 G0240 G3196
Ef 4:25 Dlatego odrzuciwszy kłamstwo: niech każdy z was mówi prawdę do bliźniego, bo jesteście nawzajem dla siebie członkami.
Ef 4:25
Ef 4:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:25
Ef 4:25  Zatem  odrzuceniu  kłamstwo  powiedzieć  prawda  każdy  sąsiad  jego  że  Członek  przyjaciel  Przyjaciel
Ef 4:25 G1352 G0659 G5579 G2980 G0225 G1538 G4139 G0846 G3754 G3196 G0240 G0240
Ef 4:26 ὀργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ [τῷ] παροργισμῷ ὑμῶν,                                                
Ef 4:26 o)rgi/DZesTe kai\ mE\ a(marta/nete: o( E(/lios mE\ e)pidue/tO e)pi\ [tO=|] parorgismO=| u(mO=n,
Ef 4:26 orgiDZesTe kai mE hamartanete: ho hElios mE epidyetO epi [tO] parorgismO hymOn,
Ef 4:26 v-2pmd-p-- c--------- d--------- v-2pad-p-- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-3pad-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gp--
Ef 4:26 G3710 G2532 G3361 G0264 G3588 G2246 G3361 G1931 G1909 G3588 G3950 G5216
Ef 4:26 Gniewajcie się, a nie grzeszcie: niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce!
Ef 4:26
Ef 4:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:26
Ef 4:26  Bądźcie zły  nie  grzech  słońce  nie  spadać  w  gniew  swój
Ef 4:26 G3710 G3361 G0264 G2246 G3361 G1931 G1909 G3950 G5216
Ef 4:27 μηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ.                                                              
Ef 4:27 mEde\ di/dote to/pon tO=| diabo/lO|.
Ef 4:27 mEde didote topon tO diabolO.
Ef 4:27 c--------- v-2pad-p-- n-----asm- ra----dsm- a-----dsm-
Ef 4:27 G3366 G1325 G5117 G3588 G1228
Ef 4:27 Ani nie dawajcie miejsca diabłu!
Ef 4:27
Ef 4:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:27
Ef 4:27  i  nie  let's  miejsce  diabeł
Ef 4:27 G3383 G3383 G1325 G5117 G1228
Ef 4:28 κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω, μᾶλλον δὲ κοπιάτω ἐργαζόμενος ταῖς [ἰδίαις] χερσὶν τὸ ἀγαθόν, ἵνα ἔχῃ μεταδιδόναι τῷ χρείαν ἔχοντι.                                  
Ef 4:28 o( kle/ptOn mEke/ti klepte/tO, ma=llon de\ kopia/tO e)rgaDZo/menos tai=s [i)di/ais] CHersi\n to\ a)gaTo/n, i(/na e)/CHE| metadido/nai tO=| CHrei/an e)/CHonti.
Ef 4:28 ho kleptOn mEketi kleptetO, mallon de kopiatO ergaDZomenos tais [idiais] CHersin to agaTon, hina eCHE metadidonai tO CHreian eCHonti.
Ef 4:28 ra----nsm- v--papnsm- d--------- v-3pad-s-- d--------- c--------- v-3pad-s-- v--pmpnsm- ra----dpf- a-----dpf- n-----dpf- ra----asn- a-----asn- c--------- v-3pas-s-- v--pan---- ra----dsm- n-----asf- v--papdsm-
Ef 4:28 G3588 G2813 G3371 G2813 G3123 G1161 G2872 G2038 G3588 G2398 G5495 G3588 G0018 G2443 G2192 G3330 G3588 G5532 G2192
Ef 4:28 Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać potrzebującemu.
Ef 4:28
Ef 4:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:28
Ef 4:28  Kto  ukraść  naprzód  nie  ukraść  i  lepiej  niepokoić  podejmowania  ręce  przydatny  że  był  poświęcać  potrzeba  potrzeba
Ef 4:28 G2813 G2813 G3371 G3371 G2813 G1161 G3123 G2872 G2038 G5495 G0018 G2443 G2192 G3330 G2192 G5532
Ef 4:29 πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν μὴ ἐκπορευέσθω, ἀλλὰ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν.                            
Ef 4:29 pa=s lo/gos sapro\s e)k tou= sto/matos u(mO=n mE\ e)kporeue/sTO, a)lla\ ei)/ tis a)gaTo\s pro\s oi)kodomE\n tE=s CHrei/as, i(/na dO=| CHa/rin toi=s a)kou/ousin.
Ef 4:29 pas logos sapros ek tu stomatos hymOn mE ekporeuesTO, alla ei tis agaTos pros oikodomEn tEs CHreias, hina dO CHarin tois akuusin.
Ef 4:29 a-----nsm- n-----nsm- a-----nsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gp-- d--------- v-3pmd-s-- c--------- c--------- ri----nsm- a-----nsm- p--------- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-3aas-s-- n-----asf- ra----dpm- v--papdpm-
Ef 4:29 G3956 G3056 G4550 G1537 G3588 G4750 G5216 G3361 G1607 G0235 G1487 G5100 G0018 G4314 G3619 G3588 G5532 G2443 G1325 G5485 G3588 G0191
Ef 4:29 Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym.
Ef 4:29
Ef 4:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:29
Ef 4:29  Nie  zgniły  słowo  nie  dochód  z  usta  swój  i  tylko  tylko  dobry  dla  pozytywny wpływ  Wiara  tak  dał  łaska  słuchacz
Ef 4:29 G3956 G4550 G3056 G3361 G1607 G1537 G4750 G5216 G0235 G1487 G5100 G0018 G4314 G3619 G5532 G2443 G1325 G5485 G0191
Ef 4:30 καὶ μὴ λυπεῖτε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τοῦ θεοῦ, ἐν ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολυτρώσεως.                                          
Ef 4:30 kai\ mE\ lupei=te to\ pneu=ma to\ a(/gion tou= Teou=, e)n O(=| e)sfragi/sTEte ei)s E(me/ran a)polutrO/seOs.
Ef 4:30 kai mE lypeite to pneuma to hagion tu Teu, en hO esfragisTEte eis hEmeran apolytrOseOs.
Ef 4:30 c--------- d--------- v-2pad-p-- ra----asn- n-----asn- ra----asn- a-----asn- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rr----dsn- v-2api-p-- p--------- n-----asf- n-----gsf-
Ef 4:30 G2532 G3361 G3076 G3588 G4151 G3588 G0040 G3588 G2316 G1722 G3739 G4972 G1519 G2250 G0629
Ef 4:30 I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.
Ef 4:30
Ef 4:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:30
Ef 4:30  I  nie  obraza  Święty  Duch  Bóg  Kogo  Kogo  nadruk  w  dzień  Pokuta
Ef 4:30 G2532 G3361 G3076 G0040 G4151 G2316 G1722 G3739 G4972 G1519 G2250 G0629
Ef 4:31 πᾶσα πικρία καὶ θυμὸς καὶ ὀργὴ καὶ κραυγὴ καὶ βλασφημία ἀρθήτω ἀφ᾿ ὑμῶν σὺν πάσῃ κακίᾳ.                                        
Ef 4:31 pa=sa pikri/a kai\ Tumo\s kai\ o)rgE\ kai\ kraugE\ kai\ blasfEmi/a a)rTE/tO a)f' u(mO=n su\n pa/sE| kaki/a|.
Ef 4:31 pasa pikria kai Tymos kai orgE kai kraugE kai blasfEmia arTEtO af' ymOn syn pasE kakia.
Ef 4:31 a-----nsf- n-----nsf- c--------- n-----nsm- c--------- n-----nsf- c--------- n-----nsf- c--------- n-----nsf- v-3apd-s-- p--------- rp----gp-- p--------- a-----dsf- n-----dsf-
Ef 4:31 G3956 G4088 G2532 G2372 G2532 G3709 G2532 G2906 G2532 G0988 G0142 G0575 G5216 G4862 G3956 G2549
Ef 4:31 Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością.
Ef 4:31
Ef 4:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:31
Ef 4:31  Każdy  podrażnienie  i  wściekłość  i  gniew  i  płakać  i  bluźnierstwo  z  wszelkiego rodzaju  złośliwość  będzie  usunięte  z  ty, wy
Ef 4:31 G3956 G4088 G2532 G2372 G2532 G3709 G2532 G2906 G2532 G0988 G4862 G3956 G2549 G0142 G0142 G0575 G5216
Ef 4:32 γίνεσθε [δὲ] εἰς ἀλλήλους χρηστοί, εὔσπλαγχνοι, χαριζόμενοι ἑαυτοῖς καθὼς καὶ θεὸς ἐν Χριστῷ ἐχαρίσατο ὑμῖν.                                        
Ef 4:32 gi/nesTe [de\] ei)s a)llE/lous CHrEstoi/, eu)/splagCHnoi, CHariDZo/menoi e(autoi=s kaTO\s kai\ o( Teo\s e)n *CHristO=| e)CHari/sato u(mi=n.
Ef 4:32 ginesTe [de] eis allElus CHrEstoi, eusplaNCHnoi, CHariDZomenoi heautois kaTOs kai ho Teos en CHristO eCHarisato hymin.
Ef 4:32 v-2pmd-p-- c--------- p--------- rp----apm- a-----npm- a-----npm- v--pmpnpm- rp----dpm- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- n-----dsm- v-3ami-s-- rp----dp--
Ef 4:32 G1096 G1161 G1519 G0240 G5543 G2155 G5483 G1438 G2531 G2532 G3588 G2316 G1722 G5547 G5483 G5213
Ef 4:32 Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
Ef 4:32
Ef 4:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 4:32
Ef 4:32  ale  Być  przyjaciel  do  Przyjaciel  dobry  współczujący  pożegnanie  przyjaciel  inny  jako  i  Bóg  w  Chrystus  odpuszczone  ty, wy
Ef 4:32 G1161 G1096 G0240 G1519 G0240 G5543 G2155 G5483 G1438 G1438 G2531 G2532 G2316 G1722 G5547 G5483 G5213
Copyright by Cezary Podolski