Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Ef4      do_str_głównej      do_Ef6      
Ef 5:1 γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ θεοῦ, ὡς τέκνα ἀγαπητά,                                                
Ef 5:1 gi/nesTe ou)=n mimEtai\ tou= Teou=, O(s te/kna a)gapEta/,
Ef 5:1 ginesTe un mimEtai tu Teu, hOs tekna agapEta,
Ef 5:1 v-2pmd-p-- c--------- n-----npm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----npn- a-----npn-
Ef 5:1 G1096 G3767 G3402 G3588 G2316 G5613 G5043 G0027
Ef 5:1 Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane,
Ef 5:1
Ef 5:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:1
Ef 5:1  Tak  zwolenników  zwolenników  Bóg  jako  Czad  umiłowany
Ef 5:1 G3767 G1096 G3402 G2316 G5613 G5043 G0027
Ef 5:2 καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ, καθὼς καὶ Χριστὸς ἠγάπησεν ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν προσφορὰν καὶ θυσίαν τῷ θεῷ εἰς ὀσμὴν εὐωδίας.                  
Ef 5:2 kai\ peripatei=te e)n a)ga/pE|, kaTO\s kai\ o( *CHristo\s E)ga/pEsen E(ma=s kai\ pare/dOken e(auto\n u(pe\r E(mO=n prosfora\n kai\ Tusi/an tO=| TeO=| ei)s o)smE\n eu)Odi/as.
Ef 5:2 kai peripateite en agapE, kaTOs kai ho CHristos EgapEsen hEmas kai paredOken heauton hyper hEmOn prosforan kai Tysian tO TeO eis osmEn euOdias.
Ef 5:2 c--------- v-2pad-p-- p--------- n-----dsf- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----ap-- c--------- v-3aai-s-- rp----asm- p--------- rp----gp-- n-----asf- c--------- n-----asf- ra----dsm- n-----dsm- p--------- n-----asf- n-----gsf-
Ef 5:2 G2532 G4043 G1722 G0026 G2531 G2532 G3588 G5547 G0025 G2248 G2532 G3860 G1438 G5228 G2257 G4376 G2532 G2378 G3588 G2316 G1519 G3744 G2175
Ef 5:2 i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.
Ef 5:2
Ef 5:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:2
Ef 5:2  i  Na żywo  w  miłość  jako  i  Chrystus  lubi  nas  i  zdradzony  Się  dla  nas  oferty  i  ofiara  Bóg  w  zapach  przyjemny
Ef 5:2 G2532 G4043 G1722 G0026 G2531 G2532 G5547 G0025 G2248 G2532 G3860 G1438 G5228 G2257 G4376 G2532 G2378 G2316 G1519 G2175 G3744
Ef 5:3 πορνεία δὲ καὶ ἀκαθαρσία πᾶσα πλεονεξία μηδὲ ὀνομαζέσθω ἐν ὑμῖν, καθὼς πρέπει ἁγίοις,                                    
Ef 5:3 pornei/a de\ kai\ a)kaTarsi/a pa=sa E)\ pleoneXi/a mEde\ o)nomaDZe/sTO e)n u(mi=n, kaTO\s pre/pei a(gi/ois,
Ef 5:3 porneia de kai akaTarsia pasa E pleoneXia mEde onomaDZesTO en hymin, kaTOs prepei hagiois,
Ef 5:3 n-----nsf- c--------- c--------- n-----nsf- a-----nsf- c--------- n-----nsf- d--------- v-3ppd-s-- p--------- rp----dp-- c--------- v-3pai-s-- a-----dpm-
Ef 5:3 G4202 G1161 G2532 G0167 G3956 G2228 G4124 G3366 G3687 G1722 G5213 G2531 G4241 G0040
Ef 5:3 O nierządzie zaś i wszelkiej nieczystości albo chciwości niechaj nawet mowy nie będzie wśród was, jak przystoi świętym,
Ef 5:3
Ef 5:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:3
Ef 5:3 A  cudzołóstwo  i  każdy  zanieczyszczenie  i  chciwość  nie  musi  nawet  znany  w  ty, wy  jako  przyzwoicie  święty
Ef 5:3 G2532 G4202 G1161 G3956 G0167 G2228 G4124 G3366 G3687 G3366 G3687 G1722 G5213 G2531 G4241 G0040
Ef 5:4 καὶ αἰσχρότης καὶ μωρολογία εὐτραπελία, οὐκ ἀνῆκεν, ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία.                                        
Ef 5:4 kai\ ai)sCHro/tEs kai\ mOrologi/a E)\ eu)trapeli/a, a(\ ou)k a)nE=ken, a)lla\ ma=llon eu)CHaristi/a.
Ef 5:4 kai aisCHrotEs kai mOrologia E eutrapelia, ha uk anEken, alla mallon euCHaristia.
Ef 5:4 c--------- n-----nsf- c--------- n-----nsf- c--------- n-----nsf- rr----npn- d--------- v-3iai-s-- c--------- d--------- n-----nsf-
Ef 5:4 G2532 G0151 G2532 G3473 G2228 G2160 G3739 G3756 G0433 G0235 G3123 G2169
Ef 5:4 ani o tym, co haniebne, ani o niedorzecznym gadaniu lub nieprzyzwoitych żartach, bo to wszystko jest niestosowne. Raczej winno być wdzięczne usposobienie.
Ef 5:4
Ef 5:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:4
Ef 5:4  Również  grubiaństwo  i  tyrada  i  smehotvorstvo  nie  przyzwoity  i  naprzeciwko  dziękczynienie
Ef 5:4 G2532 G0151 G2532 G3473 G2228 G2160 G3756 G0433 G0235 G3123 G2169
Ef 5:5 τοῦτο γὰρ ἴστε γινώσκοντες ὅτι πᾶς πόρνος ἀκάθαρτος πλεονέκτης, ἐστιν εἰδωλολάτρης, οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ.                
Ef 5:5 tou=to ga\r i)/ste ginO/skontes o(/ti pa=s po/rnos E)\ a)ka/Tartos E)\ pleone/ktEs, o(/ e)stin ei)dOlola/trEs, ou)k e)/CHei klEronomi/an e)n tE=| basilei/a| tou= *CHristou= kai\ Teou=.
Ef 5:5 tuto gar iste ginOskontes hoti pas pornos E akaTartos E pleonektEs, ho estin eidOlolatrEs, uk eCHei klEronomian en tE basileia tu CHristu kai Teu.
Ef 5:5 rd----asn- c--------- v-2xad-p-- v--papnpm- d--------- a-----nsm- n-----nsm- c--------- a-----nsm- c--------- n-----nsm- rr----nsn- v-3pai-s-- n-----nsm- d--------- v-3pai-s-- n-----asf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----gsm-
Ef 5:5 G5124 G1063 G2467 G1097 G3754 G3956 G4205 G2228 G0169 G2228 G4123 G3739 G2076 G1496 G3756 G2192 G2817 G1722 G3588 G0932 G3588 G5547 G2532 G2316
Ef 5:5 O tym bowiem bądźcie przekonani, że żaden rozpustnik ani nieczysty, ani chciwiec - to jest bałwochwalca - nie ma dziedzictwa w królestwie Chrystusa i Boga.
Ef 5:5
Ef 5:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:5
Ef 5:5  dla  Wiedzieć  Wiedzieć  że  nie  rozpustnik  lub  nieczysty  lub  chciwiec  który  jest  bałwochwalca  nie  ma  Dziedzictwo  w  Królestwo  Chrystus  i  Bóg
Ef 5:5 G1063 G1097 G2075 G3754 G3956 G4205 G2228 G0169 G2228 G4123 G3739 G2076 G1496 G3756 G2192 G2817 G1722 G0932 G5547 G2532 G2316
Ef 5:6 Μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κενοῖς λόγοις, διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ὀργὴ τοῦ θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας.                            
Ef 5:6 *mEdei\s u(ma=s a)pata/tO kenoi=s lo/gois, dia\ tau=ta ga\r e)/rCHetai E( o)rgE\ tou= Teou= e)pi\ tou\s ui(ou\s tE=s a)peiTei/as.
Ef 5:6 mEdeis hymas apatatO kenois logois, dia tauta gar erCHetai hE orgE tu Teu epi tus hyius tEs apeiTeias.
Ef 5:6 a-----nsm- rp----ap-- v-3pad-s-- a-----dpm- n-----dpm- p--------- rd----apn- c--------- v-3pmi-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gsf- n-----gsf-
Ef 5:6 G3367 G5209 G0538 G2756 G3056 G1223 G5023 G1063 G2064 G3588 G3709 G3588 G2316 G1909 G3588 G5207 G3588 G0543
Ef 5:6 Niechaj was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo przez te [grzechy] nadchodzi gniew Boży na buntowników.
Ef 5:6
Ef 5:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:6
Ef 5:6  Żaden  oszukać  ty, wy  pusty  słowa  dla  dla  to  jest  gniew  Boski  w  synów  odporność
Ef 5:6 G3367 G0538 G5209 G2756 G3056 G1063 G1223 G5023 G2064 G3709 G2316 G1909 G5207 G0543
Ef 5:7 μὴ οὖν γίνεσθε συμμέτοχοι αὐτῶν·                                                      
Ef 5:7 mE\ ou)=n gi/nesTe summe/toCHoi au)tO=n:
Ef 5:7 mE un ginesTe symmetoCHoi autOn:
Ef 5:7 d--------- c--------- v-2pmd-p-- a-----npm- rp----gpm-
Ef 5:7 G3361 G3767 G1096 G4830 G0846
Ef 5:7 Nie miejcie więc z nimi nic wspólnego!
Ef 5:7
Ef 5:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:7
Ef 5:7  tak  nie  Być  wspólników  ich
Ef 5:7 G3767 G3361 G1096 G4830 G0846
Ef 5:8 ἦτε γάρ ποτε σκότος, νῦν δὲ φῶς ἐν κυρίῳ· ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε                                      
Ef 5:8 E)=te ga/r pote sko/tos, nu=n de\ fO=s e)n kuri/O|: O(s te/kna fOto\s peripatei=te
Ef 5:8 Ete gar pote skotos, nyn de fOs en kyriO: hOs tekna fOtos peripateite
Ef 5:8 v-2iai-p-- c--------- d--------- n-----nsn- d--------- c--------- n-----nsn- p--------- n-----dsm- c--------- n-----npn- n-----gsn- v-2pad-p--
Ef 5:8 G2258 G1063 G4218 G4655 G3568 G1161 G5457 G1722 G2962 G5613 G5043 G5457 G4043
Ef 5:8 Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości!
Ef 5:8
Ef 5:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:8
Ef 5:8  były  raz  ciemny  i  teraz  światło  w  Władca  Postępować  jako  Czad  światło
Ef 5:8 G2258 G4218 G4655 G1161 G3568 G5457 G1722 G2962 G4043 G5613 G5043 G5457
Ef 5:9 γὰρ καρπὸς τοῦ φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ                                        
Ef 5:9 o( ga\r karpo\s tou= fOto\s e)n pa/sE| a)gaTOsu/nE| kai\ dikaiosu/nE| kai\ a)lETei/a|
Ef 5:9 ho gar karpos tu fOtos en pasE agaTOsynE kai dikaiosynE kai alETeia
Ef 5:9 ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----gsn- n-----gsn- p--------- a-----dsf- n-----dsf- c--------- n-----dsf- c--------- n-----dsf-
Ef 5:9 G3588 G1063 G2590 G3588 G5457 G1722 G3956 G0019 G2532 G1343 G2532 G0225
Ef 5:9 Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda.
Ef 5:9
Ef 5:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:9
Ef 5:9  że  owoc  Duch  w  wszystko  dobroć  sprawiedliwość  i  prawda
Ef 5:9 G1063 G2590 G4151 G1722 G3956 G0019 G1343 G2532 G0225
Ef 5:10 δοκιμάζοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ κυρίῳ·                                                    
Ef 5:10 dokima/DZontes ti/ e)stin eu)a/reston tO=| kuri/O|:
Ef 5:10 dokimaDZontes ti estin euareston tO kyriO:
Ef 5:10 v--papnpm- ri----nsn- v-3pai-s-- a-----nsn- ra----dsm- n-----dsm-
Ef 5:10 G1381 G5101 G2076 G2101 G3588 G2962
Ef 5:10 Badajcie, co jest miłe Panu.
Ef 5:10
Ef 5:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:10
Ef 5:10  Zbadać  że  przyjemny  Bóg
Ef 5:10 G1381 G5101 G2101 G2962
Ef 5:11 καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε,                                      
Ef 5:11 kai\ mE\ sugkoinOnei=te toi=s e)/rgois toi=s a)ka/rpois tou= sko/tous, ma=llon de\ kai\ e)le/gCHete,
Ef 5:11 kai mE syNkoinOneite tois ergois tois akarpois tu skotus, mallon de kai eleNCHete,
Ef 5:11 c--------- d--------- v-2pad-p-- ra----dpn- n-----dpn- ra----dpn- a-----dpn- ra----gsn- n-----gsn- d--------- c--------- d--------- v-2pad-p--
Ef 5:11 G2532 G3361 G4790 G3588 G2041 G3588 G0175 G3588 G4655 G3123 G1161 G2532 G1651
Ef 5:11 I nie miejcie udziału w bezowocnych czynach ciemności, a raczej piętnując, nawracajcie [tamtych]!
Ef 5:11
Ef 5:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:11
Ef 5:11  i  nie  Uczestniczyć  niepłodny  spraw  Ciemność  ale  i  i  ganić
Ef 5:11 G2532 G3361 G4790 G0175 G2041 G4655 G1161 G2532 G3123 G1651
Ef 5:12 τὰ γὰρ κρυφῇ γινόμενα ὑπ᾿ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστιν καὶ λέγειν·                                            
Ef 5:12 ta\ ga\r krufE=| gino/mena u(p' au)tO=n ai)sCHro/n e)stin kai\ le/gein:
Ef 5:12 ta gar kryfE ginomena hyp' autOn aisCHron estin kai legein:
Ef 5:12 ra----apn- c--------- d--------- v--pmpapn- p--------- rp----gpm- a-----nsn- v-3pai-s-- d--------- v--pan----
Ef 5:12 G3588 G1063 G2931 G1096 G5259 G0846 G0150 G2076 G2532 G3004
Ef 5:12 O tym bowiem, co u nich się dzieje po kryjomu, wstyd nawet mówić.
Ef 5:12
Ef 5:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:12
Ef 5:12  Dla  one  zrobić  skrycie  wstyd  i  mówić
Ef 5:12 G1063 G0846 G1096 G2931 G0149 G2532 G3004
Ef 5:13 τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦται,                                                
Ef 5:13 ta\ de\ pa/nta e)legCHo/mena u(po\ tou= fOto\s fanerou=tai,
Ef 5:13 ta de panta eleNCHomena hypo tu fOtos fanerutai,
Ef 5:13 ra----npn- c--------- a-----npn- v--pppnpn- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v-3ppi-s--
Ef 5:13 G3588 G1161 G3956 G1651 G5259 G3588 G5457 G5319
Ef 5:13 Natomiast wszystkie te rzeczy piętnowane stają się jawne dzięki światłu, bo wszystko, co staje się jawne, jest światłem.
Ef 5:13
Ef 5:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:13
Ef 5:13  Wszystko  zaś  wykrywalne  Sporządzono  jasny  z  światło  dla  wszystko  podejmowania  jasny  światło  jest
Ef 5:13 G3956 G1161 G1651 G5319 G5319 G5259 G5457 G1063 G3956 G5319 G5319 G5457 G2076
Ef 5:14 πᾶν γὰρ τὸ φανερούμενον φῶς ἐστιν. διὸ λέγει, Ἔγειρε, καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι Χριστός.                      
Ef 5:14 pa=n ga\r to\ fanerou/menon fO=s e)stin. dio\ le/gei, *)/egeire, o( kaTeu/dOn, kai\ a)na/sta e)k tO=n nekrO=n, kai\ e)pifau/sei soi o( *CHristo/s.
Ef 5:14 pan gar to fanerumenon fOs estin. dio legei, egeire, ho kaTeudOn, kai anasta ek tOn nekrOn, kai epifausei soi ho CHristos.
Ef 5:14 a-----nsn- c--------- ra----nsn- v--pppnsn- n-----nsn- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s-- v-2pad-s-- ra----vsm- v--papvsm- c--------- v-2aad-s-- p--------- ra----gpm- a-----gpm- c--------- v-3fai-s-- rp----ds-- ra----nsm- n-----nsm-
Ef 5:14 G3956 G1063 G3588 G5319 G5457 G2076 G1352 G3004 G1453 G3588 G2518 G2532 G0450 G1537 G3588 G3498 G2532 G2017 G4671 G3588 G5547
Ef 5:14 Dlatego się mówi: Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.
Ef 5:14
Ef 5:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:14
Ef 5:14  Zatem  powiedział  Powstać  spanie  i  odradza  z  martwy  i  oświetlać  ty, wy  Chrystus
Ef 5:14 G1352 G3004 G1453 G2518 G2532 G0450 G1537 G3498 G2532 G2017 G4671 G5547
Ef 5:15 Βλέπετε οὖν ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε, μὴ ὡς ἄσοφοι ἀλλ᾿ ὡς σοφοί,                                          
Ef 5:15 *ble/pete ou)=n a)kribO=s pO=s peripatei=te, mE\ O(s a)/sofoi a)ll' O(s sofoi/,
Ef 5:15 blepete un akribOs pOs peripateite, mE hOs asofoi all' Os sofoi,
Ef 5:15 v-2pad-p-- c--------- d--------- d--------- v-2pai-p-- d--------- c--------- a-----npm- c--------- c--------- a-----npm-
Ef 5:15 G0991 G3767 G0199 G4459 G4043 G3361 G5613 G0781 G0235 G5613 G4680
Ef 5:15 Baczcie więc pilnie, jak postępujecie, nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy.
Ef 5:15
Ef 5:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:15
Ef 5:15  Tak  Zobaczyć  Postępować  dokładnie  nie  jako  nierozsądny  ale  jako  mądry
Ef 5:15 G3767 G0991 G4043 G0199 G3361 G5613 G0781 G0235 G5613 G4680
Ef 5:16 ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσιν.                                                
Ef 5:16 e)XagoraDZo/menoi to\n kairo/n, o(/ti ai( E(me/rai ponErai/ ei)sin.
Ef 5:16 eXagoraDZomenoi ton kairon, hoti hai hEmerai ponErai eisin.
Ef 5:16 v--pmpnpm- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----npf- n-----npf- a-----npf- v-3pai-p--
Ef 5:16 G1805 G3588 G2540 G3754 G3588 G2250 G4190 G1526
Ef 5:16 Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe.
Ef 5:16
Ef 5:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:16
Ef 5:16  zachowując  czas  że  dni  zło
Ef 5:16 G1805 G2540 G3754 G2250 G4190
Ef 5:17 διὰ τοῦτο μὴ γίνεσθε ἄφρονες, ἀλλὰ συνίετε τί τὸ θέλημα τοῦ κυρίου.                                        
Ef 5:17 dia\ tou=to mE\ gi/nesTe a)/frones, a)lla\ suni/ete ti/ to\ Te/lEma tou= kuri/ou.
Ef 5:17 dia tuto mE ginesTe afrones, alla syniete ti to TelEma tu kyriu.
Ef 5:17 p--------- rd----asn- d--------- v-2pmd-p-- a-----npm- c--------- v-2pad-p-- ri----nsn- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm-
Ef 5:17 G1223 G5124 G3361 G1096 G0878 G0235 G4920 G5101 G3588 G2307 G3588 G2962
Ef 5:17 Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana.
Ef 5:17
Ef 5:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:17
Ef 5:17  Tak  Tak  nie  Być  niemądry  ale  poznać  że  będzie  Bóg
Ef 5:17 G1223 G5124 G3361 G1096 G0878 G0235 G4920 G5101 G2307 G2962
Ef 5:18 καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ πληροῦσθε ἐν πνεύματι,                                        
Ef 5:18 kai\ mE\ meTu/skesTe oi)/nO|, e)n O(=| e)stin a)sOti/a, a)lla\ plErou=sTe e)n pneu/mati,
Ef 5:18 kai mE meTyskesTe oinO, en hO estin asOtia, alla plErusTe en pneumati,
Ef 5:18 c--------- d--------- v-2ppd-p-- n-----dsm- p--------- rr----dsm- v-3pai-s-- n-----nsf- c--------- v-2ppd-p-- p--------- n-----dsn-
Ef 5:18 G2532 G3361 G3182 G3631 G1722 G3739 G2076 G0810 G0235 G4137 G1722 G4151
Ef 5:18 A nie upijajcie się winem, bo to jest [przyczyną] rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem,
Ef 5:18
Ef 5:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:18
Ef 5:18  I  nie  pijany  wino  z  kogo  jest  rozrzutność  ale  wypełniony  Duch  Duch
Ef 5:18 G2532 G3361 G3182 G3631 G1722 G3739 G2076 G0810 G0235 G4137 G1722 G4151
Ef 5:19 λαλοῦντες ἑαυτοῖς [ἐν] ψαλμοῖς καὶ ὕμνοις καὶ ᾠδαῖς πνευματικαῖς, ᾄδοντες καὶ ψάλλοντες τῇ καρδίᾳ ὑμῶν τῷ κυρίῳ,                              
Ef 5:19 lalou=ntes e(autoi=s [e)n] PSalmoi=s kai\ u(/mnois kai\ O)|dai=s pneumatikai=s, a)/|dontes kai\ PSa/llontes tE=| kardi/a| u(mO=n tO=| kuri/O|,
Ef 5:19 laluntes heautois [en] PSalmois kai hymnois kai Odais pneumatikais, adontes kai PSallontes tE kardia hymOn tO kyriO,
Ef 5:19 v--papnpm- rp----dpm- p--------- n-----dpm- c--------- n-----dpm- c--------- n-----dpf- a-----dpf- v--papnpm- c--------- v--papnpm- ra----dsf- n-----dsf- rp----gp-- ra----dsm- n-----dsm-
Ef 5:19 G2980 G1438 G1722 G5568 G2532 G5215 G2532 G5603 G4152 G0103 G2532 G5567 G3588 G2588 G5216 G3588 G2962
Ef 5:19 przemawiając do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych ducha, śpiewając i wysławiając Pana w waszych sercach.
Ef 5:19
Ef 5:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:19
Ef 5:19  Przemawiając do  się  się  psalmy  i  chwali  i  przyśpiewki  duchowy  ap  i  śpiew  w  serca  swój  Władca
Ef 5:19 G2980 G1438 G1438 G5568 G2532 G5215 G2532 G5603 G4152 G0103 G2532 G5567 G1722 G2588 G5216 G2962
Ef 5:20 εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τῷ θεῷ καὶ πατρί,                                  
Ef 5:20 eu)CHaristou=ntes pa/ntote u(pe\r pa/ntOn e)n o)no/mati tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou= tO=| TeO=| kai\ patri/,
Ef 5:20 euCHaristuntes pantote hyper pantOn en onomati tu kyriu hEmOn iEsu CHristu tO TeO kai patri,
Ef 5:20 v--papnpm- d--------- p--------- a-----gpn- p--------- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- ra----dsm- n-----dsm- d--------- n-----dsm-
Ef 5:20 G2168 G3842 G5228 G3956 G1722 G3686 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G3588 G2316 G2532 G3962
Ef 5:20 Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa!
Ef 5:20
Ef 5:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:20
Ef 5:20  przez  zawsze  dla  wszystko  Bóg  i  Ojciec  w  nazwa  Władca  nasz  Jezus  Chrystus
Ef 5:20 G2168 G3842 G5228 G3956 G2316 G2532 G3962 G1722 G3686 G2962 G2257 G2424 G5547
Ef 5:21 ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ.                                                      
Ef 5:21 u(potasso/menoi a)llE/lois e)n fo/bO| *CHristou=.
Ef 5:21 hypotassomenoi allElois en fobO CHristu.
Ef 5:21 v--pppnpm- rp----dpm- p--------- n-----dsm- n-----gsm-
Ef 5:21 G5293 G0240 G1722 G5401 G5547
Ef 5:21 Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!
Ef 5:21
Ef 5:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:21
Ef 5:21  przestrzeganie  przyjaciel  Przyjaciel  w  strach  Bóg
Ef 5:21 G5293 G0240 G0240 G1722 G5401 G2316
Ef 5:22 Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὡς τῷ κυρίῳ,                                                
Ef 5:22 *ai( gunai=kes toi=s i)di/ois a)ndra/sin O(s tO=| kuri/O|,
Ef 5:22 hai gynaikes tois idiois andrasin hOs tO kyriO,
Ef 5:22 ra----vpf- n-----vpf- ra----dpm- a-----dpm- n-----dpm- c--------- ra----dsm- n-----dsm-
Ef 5:22 G3588 G1135 G3588 G2398 G0435 G5613 G3588 G2962
Ef 5:22 Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu,
Ef 5:22
Ef 5:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:22
Ef 5:22  Żony  słuchać  jego  mężów  jako  Władca
Ef 5:22 G1135 G5293 G2398 G0435 G5613 G2962
Ef 5:23 ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος.                              
Ef 5:23 o(/ti a)nE/r e)stin kefalE\ tE=s gunaiko\s O(s kai\ o( *CHristo\s kefalE\ tE=s e)kklEsi/as, au)to\s sOtE\r tou= sO/matos.
Ef 5:23 hoti anEr estin kefalE tEs gynaikos hOs kai ho CHristos kefalE tEs ekklEsias, autos sOtEr tu sOmatos.
Ef 5:23 c--------- n-----nsm- v-3pai-s-- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----nsm- n-----nsm- ra----gsn- n-----gsn-
Ef 5:23 G3754 G0435 G2076 G2776 G3588 G1135 G5613 G2532 G3588 G5547 G2776 G3588 G1577 G0846 G4990 G3588 G4983
Ef 5:23 bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus - Głową Kościoła: On - Zbawca Ciała.
Ef 5:23
Ef 5:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:23
Ef 5:23  że  mąż  jest  głowa  żona  jako  i  Chrystus  głowa  Kościół  i  On  zaś  Zbawiciel  ciało
Ef 5:23 G3754 G0435 G2076 G2776 G1135 G5613 G2532 G5547 G2776 G1577 G2532 G0846 G2076 G4990 G4983
Ef 5:24 ἀλλὰ ὡς ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν ἐν παντί.                                  
Ef 5:24 a)lla\ O(s E( e)kklEsi/a u(pota/ssetai tO=| *CHristO=|, ou(/tOs kai\ ai( gunai=kes toi=s a)ndra/sin e)n panti/.
Ef 5:24 alla hOs hE ekklEsia hypotassetai tO CHristO, hutOs kai hai gynaikes tois andrasin en panti.
Ef 5:24 c--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3ppi-s-- ra----dsm- n-----dsm- d--------- d--------- ra----vpf- n-----vpf- ra----dpm- n-----dpm- p--------- a-----dsn-
Ef 5:24 G0235 G5613 G3588 G1577 G5293 G3588 G5547 G3779 G2532 G3588 G1135 G3588 G0435 G1722 G3956
Ef 5:24 Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom - we wszystkim.
Ef 5:24
Ef 5:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:24
Ef 5:24  Ale  jako  Kościół  posłuszny  Chrystus  tak  i  żona  jego  mężów  w  wszystko
Ef 5:24 G0235 G5618 G1577 G5293 G5547 G3779 G2532 G1135 G2398 G0435 G1722 G3956
Ef 5:25 Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ Χριστὸς ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς,                              
Ef 5:25 *oi( a)/ndres, a)gapa=te ta\s gunai=kas, kaTO\s kai\ o( *CHristo\s E)ga/pEsen tE\n e)kklEsi/an kai\ e(auto\n pare/dOken u(pe\r au)tE=s,
Ef 5:25 hoi andres, agapate tas gynaikas, kaTOs kai ho CHristos EgapEsen tEn ekklEsian kai heauton paredOken hyper autEs,
Ef 5:25 ra----vpm- n-----vpm- v-2pad-p-- ra----apf- n-----apf- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- ra----asf- n-----asf- c--------- rp----asm- v-3aai-s-- p--------- rp----gsf-
Ef 5:25 G3588 G0435 G0025 G3588 G1135 G2531 G2532 G3588 G5547 G0025 G3588 G1577 G2532 G1438 G3860 G5228 G0846
Ef 5:25 Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie,
Ef 5:25
Ef 5:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:25
Ef 5:25  Mężów  miłość  ich  żony  jako  i  Chrystus  lubi  Kościół  i  zdradzony  Się  dla  to
Ef 5:25 G0435 G0025 G1438 G1135 G2531 G2532 G5547 G0025 G1577 G2532 G3860 G1438 G5228 G0846
Ef 5:26 ἵνα αὐτὴν ἁγιάσῃ καθαρίσας τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος ἐν ῥήματι,                                            
Ef 5:26 i(/na au)tE\n a(gia/sE| kaTari/sas tO=| loutrO=| tou= u(/datos e)n r(E/mati,
Ef 5:26 hina autEn hagiasE kaTarisas tO lutrO tu hydatos en rEmati,
Ef 5:26 c--------- rp----asf- v-3aas-s-- v--aapnsm- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsn- n-----gsn- p--------- n-----dsn-
Ef 5:26 G2443 G0846 G0037 G2511 G3588 G3067 G3588 G5204 G1722 G4487
Ef 5:26 aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu towarzyszy słowo,
Ef 5:26
Ef 5:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:26
Ef 5:26  że  uświęcać  oczyszczony  mycie  woda  przez  słowa
Ef 5:26 G2443 G0037 G2511 G3067 G5204 G1722 G4487
Ef 5:27 ἵνα παραστήσῃ αὐτὸς ἑαυτῷ ἔνδοξον τὴν ἐκκλησίαν, μὴ ἔχουσαν σπίλον ῥυτίδα τι τῶν τοιούτων, ἀλλ᾿ ἵνα ἁγία καὶ ἄμωμος.                    
Ef 5:27 i(/na parastE/sE| au)to\s e(autO=| e)/ndoXon tE\n e)kklEsi/an, mE\ e)/CHousan spi/lon E)\ r(uti/da E)/ ti tO=n toiou/tOn, a)ll' i(/na E)=| a(gi/a kai\ a)/mOmos.
Ef 5:27 hina parastEsE autos heautO endoXon tEn ekklEsian, mE eCHusan spilon E rytida E ti tOn toiutOn, all' ina E hagia kai amOmos.
Ef 5:27 c--------- v-3aas-s-- rp----nsm- rp----dsm- a-----asf- ra----asf- n-----asf- d--------- v--papasf- n-----asm- c--------- n-----asf- c--------- ri----asn- ra----gpn- rd----gpn- c--------- c--------- v-3pas-s-- a-----nsf- c--------- a-----nsf-
Ef 5:27 G2443 G3936 G0846 G1438 G1741 G3588 G1577 G3361 G2192 G4696 G2228 G4512 G2228 G5100 G3588 G5108 G0235 G2443 G5600 G0040 G2532 G0299
Ef 5:27 aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nieskalany.
Ef 5:27
Ef 5:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:27
Ef 5:27  że  przedstawia  jego  Się  chwalebny  Kościół  nie  ma  Miejsce  lub  występek  lub  lub  taki  ale  tak  był  święty  i  skaza
Ef 5:27 G2443 G3936 G0846 G1438 G1741 G1577 G3361 G2192 G4696 G2228 G4512 G2228 G5100 G5108 G0235 G2443 G5600 G0040 G2532 G0299
Ef 5:28 οὕτως ὀφείλουσιν [καὶ] οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ,                        
Ef 5:28 ou(/tOs o)fei/lousin [kai\] oi( a)/ndres a)gapa=n ta\s e(autO=n gunai=kas O(s ta\ e(autO=n sO/mata. o( a)gapO=n tE\n e(autou= gunai=ka e(auto\n a)gapa=|,
Ef 5:28 hutOs ofeilusin [kai] hoi andres agapan tas heautOn gynaikas hOs ta heautOn sOmata. ho agapOn tEn heautu gynaika heauton agapa,
Ef 5:28 d--------- v-3pai-p-- d--------- ra----npm- n-----npm- v--pan---- ra----apf- rp----gpm- n-----apf- c--------- ra----apn- rp----gpm- n-----apn- ra----nsm- v--papnsm- ra----asf- rp----gsm- n-----asf- rp----asm- v-3pai-s--
Ef 5:28 G3779 G3784 G2532 G3588 G0435 G0025 G3588 G1438 G1135 G5613 G3588 G1438 G4983 G3588 G0025 G3588 G1438 G1135 G1438 G0025
Ef 5:28 Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje.
Ef 5:28
Ef 5:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:28
Ef 5:28  Tak  musi  mężów  miłość  ich  żony  jako  ich  ciało  kochający  jego  żona  lubi  bardzo  się
Ef 5:28 G3779 G3784 G0435 G0025 G1438 G1135 G5613 G1438 G4983 G0025 G1438 G1135 G0025 G1438 G1438
Ef 5:29 οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλὰ ἐκτρέφει καὶ θάλπει αὐτήν, καθὼς καὶ Χριστὸς τὴν ἐκκλησίαν,                            
Ef 5:29 ou)dei\s ga/r pote tE\n e(autou= sa/rka e)mi/sEsen, a)lla\ e)ktre/fei kai\ Ta/lpei au)tE/n, kaTO\s kai\ o( *CHristo\s tE\n e)kklEsi/an,
Ef 5:29 udeis gar pote tEn heautu sarka emisEsen, alla ektrefei kai Talpei autEn, kaTOs kai ho CHristos tEn ekklEsian,
Ef 5:29 a-----nsm- c--------- d--------- ra----asf- rp----gsm- n-----asf- v-3aai-s-- c--------- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s-- rp----asf- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----asf- n-----asf-
Ef 5:29 G3762 G1063 G4218 G3588 G1438 G4561 G3404 G0235 G1625 G2532 G2282 G0846 G2531 G2532 G3588 G5547 G3588 G1577
Ef 5:29 Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz [każdy] je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus - Kościół,
Ef 5:29
Ef 5:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:29
Ef 5:29  Dla  żaden  nigdy  miał  nienawiść  do  jego  ciało  ale  RSS  i  ogrzewa  jego  jako  i  Władca  Kościół  Kościół
Ef 5:29 G1063 G3762 G4218 G3404 G3404 G3404 G1438 G4561 G0235 G1625 G2532 G2282 G0846 G2531 G2532 G2962 G1577 G2443
Ef 5:30 ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ.                                                    
Ef 5:30 o(/ti me/lE e)sme\n tou= sO/matos au)tou=.
Ef 5:30 hoti melE esmen tu sOmatos autu.
Ef 5:30 c--------- n-----npn- v-1pai-p-- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm-
Ef 5:30 G3754 G3196 G2070 G3588 G4983 G0846
Ef 5:30 bo jesteśmy członkami Jego Ciała.
Ef 5:30
Ef 5:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:30
Ef 5:30  że  my  Członek  ciało  Jego  z  ciało  Jego  i  z  kości  Jego
Ef 5:30 G3754 G2070 G3196 G4983 G0846 G1537 G4561 G0846 G2532 G1537 G3747 G0846
Ef 5:31 ἀντὶ τούτου καταλείψει ἄνθρωπος [τὸν] πατέρα καὶ [τὴν] μητέρα καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν.                    
Ef 5:31 a)nti\ tou/tou katalei/PSei a)/nTrOpos [to\n] pate/ra kai\ [tE\n] mEte/ra kai\ proskollETE/setai pro\s tE\n gunai=ka au)tou=, kai\ e)/sontai oi( du/o ei)s sa/rka mi/an.
Ef 5:31 anti tutu kataleiPSei anTrOpos [ton] patera kai [tEn] mEtera kai proskollETEsetai pros tEn gynaika autu, kai esontai hoi dyo eis sarka mian.
Ef 5:31 p--------- rd----gsn- v-3fai-s-- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3fpi-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- c--------- v-3fmi-p-- ra----npm- a-----npm- p--------- n-----asf- a-----asf-
Ef 5:31 G0473 G5127 G2641 G0444 G3588 G3962 G2532 G3588 G3384 G2532 G4347 G4314 G3588 G1135 G0846 G2532 G2071 G3588 G1417 G1519 G4561 G3391
Ef 5:31 Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem.
Ef 5:31
Ef 5:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:31
Ef 5:31  Zatem  Zatem  urlop  człowiek  ojciec  jego  i  matka  i  rozłupać  do  żona  jego  i  będzie  dwa  jeden  jeden  ciało
Ef 5:31 G0473 G5127 G2641 G0444 G3962 G0846 G2532 G3384 G2532 G4347 G4314 G1135 G0846 G2532 G2071 G1417 G1519 G3391 G4561
Ef 5:32 τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν.                                    
Ef 5:32 to\ mustE/rion tou=to me/ga e)sti/n, e)gO\ de\ le/gO ei)s *CHristo\n kai\ ei)s tE\n e)kklEsi/an.
Ef 5:32 to mystErion tuto mega estin, egO de legO eis CHriston kai eis tEn ekklEsian.
Ef 5:32 ra----nsn- n-----nsn- rd----nsn- a-----nsn- v-3pai-s-- rp----ns-- c--------- v-1pai-s-- p--------- n-----asm- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf-
Ef 5:32 G3588 G3466 G5124 G3173 G2076 G1473 G1161 G3004 G1519 G5547 G2532 G1519 G3588 G1577
Ef 5:32 Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła.
Ef 5:32
Ef 5:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:32
Ef 5:32  Tajemnica  to jest  wielki  Ja  powiedzieć  na  poszanowanie  do  Chrystus  i  do  Kościół
Ef 5:32 G3466 G5124 G3173 G1473 G3004 G1519 G1519 G1519 G5547 G2532 G1519 G1577
Ef 5:33 πλὴν καὶ ὑμεῖς οἱ καθ᾿ ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα.                      
Ef 5:33 plE\n kai\ u(mei=s oi( kaT' e(/na e(/kastos tE\n e(autou= gunai=ka ou(/tOs a)gapa/tO O(s e(auto/n, E( de\ gunE\ i(/na fobE=tai to\n a)/ndra.
Ef 5:33 plEn kai hymeis hoi kaT' ena hekastos tEn heautu gynaika hutOs agapatO hOs heauton, hE de gynE hina fobEtai ton andra.
Ef 5:33 c--------- d--------- rp----np-- ra----npm- p--------- a-----asm- a-----nsm- ra----asf- rp----gsm- n-----asf- d--------- v-3pad-s-- c--------- rp----asm- ra----nsf- c--------- n-----nsf- c--------- v-3pms-s-- ra----asm- n-----asm-
Ef 5:33 G4133 G2532 G5210 G3588 G2596 G1520 G1538 G3588 G1438 G1135 G3779 G0025 G5613 G1438 G3588 G1161 G1135 G2443 G5399 G3588 G0435
Ef 5:33 W końcu więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią do swojego męża!
Ef 5:33
Ef 5:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 5:33
Ef 5:33  Tak  każdy  każdy  ty, wy  lubi  jego  żona  jako  bardzo  się  i  żona  tak  boi  mąż
Ef 5:33 G3779 G1520 G1538 G5210 G0025 G1438 G1135 G5613 G1438 G1438 G1161 G1135 G2443 G5399 G0435
Copyright by Cezary Podolski