Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Ef5      do_str_głównej      do_Flp1      
Ef 6:1 Τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν [ἐν κυρίῳ], τοῦτο γάρ ἐστιν δίκαιον.                                                  
Ef 6:1 *ta\ te/kna, u(pakou/ete toi=s goneu=sin u(mO=n [e)n kuri/O|], tou=to ga/r e)stin di/kaion.
Ef 6:1 ta tekna, hypakuete tois goneusin hymOn [en kyriO], tuto gar estin dikaion.
Ef 6:1 ra----vpn- n-----vpn- v-2pad-p-- ra----dpm- n-----dpm- rp----gp-- p--------- n-----dsm- rd----nsn- c--------- v-3pai-s-- a-----nsn-
Ef 6:1 G3588 G5043 G5219 G3588 G1118 G5216 G1722 G2962 G5124 G1063 G2076 G1342
Ef 6:1 Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe.
Ef 6:1
Ef 6:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:1
Ef 6:1  Dzieci  słuchać  jego  rodzice  w  Władca  dla  to  sprawiedliwość
Ef 6:1 G5043 G5219 G5216 G1118 G1722 G2962 G1063 G5124 G1342
Ef 6:2 τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα, ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ,                                                
Ef 6:2 ti/ma to\n pate/ra sou kai\ tE\n mEte/ra, E(/tis e)sti\n e)ntolE\ prO/tE e)n e)paggeli/a|,
Ef 6:2 tima ton patera su kai tEn mEtera, hEtis estin entolE prOtE en epaNgelia,
Ef 6:2 v-2pad-s-- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- c--------- ra----asf- n-----asf- rr----nsf- v-3pai-s-- n-----nsf- a-----nsf- p--------- n-----dsf-
Ef 6:2 G5091 G3588 G3962 G4675 G2532 G3588 G3384 G3748 G2076 G1785 G4413 G1722 G1860
Ef 6:2 Czcij ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą -
Ef 6:2
Ef 6:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:2
Ef 6:2  Cześć  ojciec  twój  i  matka  to  pierwszy  przykazanie  z  obietnica
Ef 6:2 G5091 G3962 G4675 G2532 G3384 G3748 G4413 G1785 G1722 G1860
Ef 6:3 ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς.                                                      
Ef 6:3 i(/na eu)= soi ge/nEtai kai\ e)/sE| makroCHro/nios e)pi\ tE=s gE=s.
Ef 6:3 hina eu soi genEtai kai esE makroCHronios epi tEs gEs.
Ef 6:3 c--------- d--------- rp----ds-- v-3ams-s-- c--------- v-2fmi-s-- a-----nsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Ef 6:3 G2443 G2095 G4671 G1096 G2532 G2071 G3118 G1909 G3588 G1093
Ef 6:3 aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi.
Ef 6:3
Ef 6:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:3
Ef 6:3  tak  będzie  ty, wy  dobry  i  będzie  długi czas pracy  w  ziemia
Ef 6:3 G2443 G1096 G4671 G2095 G2532 G2071 G3118 G1909 G1093
Ef 6:4 Καὶ οἱ πατέρες, μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἀλλὰ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ κυρίου.                                          
Ef 6:4 *kai\ oi( pate/res, mE\ parorgi/DZete ta\ te/kna u(mO=n, a)lla\ e)ktre/fete au)ta\ e)n paidei/a| kai\ nouTesi/a| kuri/ou.
Ef 6:4 kai hoi pateres, mE parorgiDZete ta tekna hymOn, alla ektrefete auta en paideia kai nuTesia kyriu.
Ef 6:4 c--------- ra----vpm- n-----vpm- d--------- v-2pad-p-- ra----apn- n-----apn- rp----gp-- c--------- v-2pad-p-- rp----apn- p--------- n-----dsf- c--------- n-----dsf- n-----gsm-
Ef 6:4 G2532 G3588 G3962 G3361 G3949 G3588 G5043 G5216 G0235 G1625 G0846 G1722 G3809 G2532 G3559 G2962
Ef 6:4 A [wy], ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je stosując karcenie i napominanie Pańskie!
Ef 6:4
Ef 6:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:4
Ef 6:4  I  ojców  nie  sprowokować  Dzieci  swój  ale  Pielęgnowanie  ich  w  nauczanie  i  napomnienie  Pan
Ef 6:4 G2532 G3962 G3361 G3949 G5043 G5216 G0235 G1625 G0846 G1722 G3809 G2532 G3559 G2962
Ef 6:5 Οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις μετὰ φόβου καὶ τρόμου ἐν ἁπλότητι τῆς καρδίας ὑμῶν ὡς τῷ Χριστῷ,                                    
Ef 6:5 *oi( dou=loi, u(pakou/ete toi=s kata\ sa/rka kuri/ois meta\ fo/bou kai\ tro/mou e)n a(plo/tEti tE=s kardi/as u(mO=n O(s tO=| *CHristO=|,
Ef 6:5 hoi duloi, hypakuete tois kata sarka kyriois meta fobu kai tromu en haplotEti tEs kardias hymOn hOs tO CHristO,
Ef 6:5 ra----vpm- n-----vpm- v-2pad-p-- ra----dpm- p--------- n-----asf- n-----dpm- p--------- n-----gsm- c--------- n-----gsm- p--------- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- c--------- ra----dsm- n-----dsm-
Ef 6:5 G3588 G1401 G5219 G3588 G2596 G4561 G2962 G3326 G5401 G2532 G5156 G1722 G0572 G3588 G2588 G5216 G5613 G3588 G5547
Ef 6:5 Niewolnicy, ze czcią i bojaźnią w prostocie serca bądźcie posłuszni waszym doczesnym panom, jak Chrystusowi,
Ef 6:5
Ef 6:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:5
Ef 6:5  Niewolników  słuchać  mistrzów  na  ciało  z  strach  i  drżenie  w  prostota  serce  swój  jako  Chrystus
Ef 6:5 G1401 G5219 G2962 G2596 G4561 G3326 G5401 G2532 G5156 G1722 G0572 G2588 G5216 G5613 G5547
Ef 6:6 μὴ κατ᾿ ὀφθαλμοδουλίαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι ἀλλ᾿ ὡς δοῦλοι Χριστοῦ ποιοῦντες τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ἐκ ψυχῆς,                                          
Ef 6:6 mE\ kat' o)fTalmodouli/an O(s a)nTrOpa/reskoi a)ll' O(s dou=loi *CHristou= poiou=ntes to\ Te/lEma tou= Teou= e)k PSuCHE=s,
Ef 6:6 mE kat' ofTalmodulian hOs anTrOpareskoi all' Os duloi CHristu poiuntes to TelEma tu Teu ek PSyCHEs,
Ef 6:6 d--------- p--------- n-----asf- c--------- a-----npm- c--------- c--------- n-----npm- n-----gsm- v--papnpm- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- p--------- n-----gsf-
Ef 6:6 G3361 G2596 G3787 G5613 G0441 G0235 G5613 G1401 G5547 G4160 G3588 G2307 G3588 G2316 G1537 G5590
Ef 6:6 nie służąc tylko dla oka, by ludziom się podobać, lecz jako niewolnicy Chrystusa, który z duszy pełnią wolę Bożą.
Ef 6:6
Ef 6:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:6
Ef 6:6  nie  z  widocznie  szacunek  jako  menpleasers  ale  jako  Niewolników  Chrystus  wykonywania  będzie  Bóg  z  dusza
Ef 6:6 G3361 G2596 G3787 G3787 G5613 G0441 G0235 G5613 G1401 G5547 G4160 G2307 G2316 G1537 G5590
Ef 6:7 μετ᾿ εὐνοίας δουλεύοντες, ὡς τῷ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις,                                                        
Ef 6:7 met' eu)noi/as douleu/ontes, O(s tO=| kuri/O| kai\ ou)k a)nTrO/pois,
Ef 6:7 met' eunoias duleuontes, hOs tO kyriO kai uk anTrOpois,
Ef 6:7 p--------- n-----gsf- v--papnpm- c--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- d--------- n-----dpm-
Ef 6:7 G3326 G2133 G1398 G5613 G3588 G2962 G2532 G3756 G0444
Ef 6:7 Z ochotą służcie, jak gdybyście [służyli] Panu, a nie ludziom,
Ef 6:7
Ef 6:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:7
Ef 6:7  obsługujących  z  gorliwość  Władca  i  nie  mężczyzn
Ef 6:7 G1398 G3326 G2133 G2962 G2532 G3756 G0444
Ef 6:8 εἰδότες ὅτι ἕκαστος, ἐάν τι ποιήσῃ ἀγαθόν, τοῦτο κομίσεται παρὰ κυρίου, εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος.                                            
Ef 6:8 ei)do/tes o(/ti e(/kastos, e)a/n ti poiE/sE| a)gaTo/n, tou=to komi/setai para\ kuri/ou, ei)/te dou=los ei)/te e)leu/Teros.
Ef 6:8 eidotes hoti hekastos, ean ti poiEsE agaTon, tuto komisetai para kyriu, eite dulos eite eleuTeros.
Ef 6:8 v--xapnpm- c--------- a-----nsm- c--------- ri----asn- v-3aas-s-- a-----asn- rd----asn- v-3fmi-s-- p--------- n-----gsm- c--------- n-----nsm- c--------- a-----nsm-
Ef 6:8 G1492 G3754 G1538 G1437 G5100 G4160 G0018 G5124 G2865 G3844 G2962 G1535 G1401 G1535 G1658
Ef 6:8 świadomi tego, że każdy - jeśli uczyni co dobrego, otrzyma to z powrotem od Pana - czy to niewolnik, czy wolny.
Ef 6:8
Ef 6:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:8
Ef 6:8  wiedząc,  że  każdy  będzie  z  Władca  na  jako  Dobroć  który  wykonane  niewolnik  czy  lub  wolny
Ef 6:8 G1492 G3754 G1538 G2865 G3844 G2962 G1437 G5100 G0018 G3739 G4160 G1401 G1535 G1535 G1658
Ef 6:9 Καὶ οἱ κύριοι, τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς, ἀνιέντες τὴν ἀπειλήν, εἰδότες ὅτι καὶ αὐτῶν καὶ ὑμῶν κύριός ἐστιν ἐν οὐρανοῖς, καὶ προσωπολημψία οὐκ ἔστιν παρ᾿ αὐτῷ.                  
Ef 6:9 *kai\ oi( ku/rioi, ta\ au)ta\ poiei=te pro\s au)tou/s, a)nie/ntes tE\n a)peilE/n, ei)do/tes o(/ti kai\ au)tO=n kai\ u(mO=n o( ku/rio/s e)stin e)n ou)ranoi=s, kai\ prosOpolEmPSi/a ou)k e)/stin par' au)tO=|.
Ef 6:9 kai hoi kyrioi, ta auta poieite pros autus, anientes tEn apeilEn, eidotes hoti kai autOn kai hymOn ho kyrios estin en uranois, kai prosOpolEmPSia uk estin par' autO.
Ef 6:9 c--------- ra----vpm- n-----vpm- ra----apn- a-----apn- v-2pad-p-- p--------- rp----apm- v--papnpm- ra----asf- n-----asf- v--xapnpm- c--------- c--------- rp----gpm- c--------- rp----gp-- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- p--------- n-----dpm- c--------- n-----nsf- d--------- v-3pai-s-- p--------- rp----dsm-
Ef 6:9 G2532 G3588 G2962 G3588 G0846 G4160 G4314 G0846 G0447 G3588 G0547 G1492 G3754 G2532 G0846 G2532 G5216 G3588 G2962 G2076 G1722 G3772 G2532 G4382 G3756 G2076 G3844 G0846
Ef 6:9 A wy, panowie, tak samo wobec nich postępujcie: zaniechajcie groźby, świadomi tego, że w niebie jest Pan zarówno ich, jak wasz, a u Niego nie ma względu na osoby.
Ef 6:9
Ef 6:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:9
Ef 6:9  I  Panowie!  Postępować  z  ich  tak  zaś  Moderatorzy  dotkliwość  wiedząc,  że  i  ty, wy  przez  i  ich  jest  w  niebo  Władca  w  Kogo  nie  nie  stronniczość
Ef 6:9 G2532 G2962 G4160 G4314 G0846 G0846 G0846 G0447 G0547 G1492 G3754 G2532 G5216 G0846 G2532 G0846 G2076 G1722 G3772 G2962 G3844 G0846 G2076 G3756 G4382
Ef 6:10 Τοῦ λοιποῦ ἐνδυναμοῦσθε ἐν κυρίῳ καὶ ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ.                                                  
Ef 6:10 *tou= loipou= e)ndunamou=sTe e)n kuri/O| kai\ e)n tO=| kra/tei tE=s i)sCHu/os au)tou=.
Ef 6:10 tu loipu endynamusTe en kyriO kai en tO kratei tEs isCHyos autu.
Ef 6:10 ra----gsn- a-----gsn- v-2ppd-p-- p--------- n-----dsm- c--------- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Ef 6:10 G3588 G3064 G1743 G1722 G2962 G2532 G1722 G3588 G2904 G3588 G2479 G0846
Ef 6:10 W końcu bądźcie mocni w Panu - siłą Jego potęgi.
Ef 6:10
Ef 6:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:10
Ef 6:10  Wreszcie  bracia  mój  być silna  Władca  Władca  i  moc  moc  siła  Jego
Ef 6:10 G3063 G0080 G3450 G1743 G1722 G2962 G2532 G1722 G2904 G2479 G0846
Ef 6:11 ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου·                                            
Ef 6:11 e)ndu/sasTe tE\n panopli/an tou= Teou= pro\s to\ du/nasTai u(ma=s stE=nai pro\s ta\s meTodei/as tou= diabo/lou:
Ef 6:11 endysasTe tEn panoplian tu Teu pros to dynasTai hymas stEnai pros tas meTodeias tu diabolu:
Ef 6:11 v-2amd-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----asn- v--pmn---- rp----ap-- v--aan---- p--------- ra----apf- n-----apf- ra----gsm- a-----gsm-
Ef 6:11 G1746 G3588 G3833 G3588 G2316 G4314 G3588 G1410 G5209 G2476 G4314 G3588 G3180 G3588 G1228
Ef 6:11 Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.
Ef 6:11
Ef 6:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:11
Ef 6:11  Umieścić  zbroja  Bóg  że  ty, wy  może  był  zostać  v.  podstępów  diabeł
Ef 6:11 G1746 G3833 G2316 G4314 G5209 G1410 G1410 G2476 G4314 G3180 G1228
Ef 6:12 ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.            
Ef 6:12 o(/ti ou)k e)/stin E(mi=n E( pa/lE pro\s ai(=ma kai\ sa/rka, a)lla\ pro\s ta\s a)rCHa/s, pro\s ta\s e)Xousi/as, pro\s tou\s kosmokra/toras tou= sko/tous tou/tou, pro\s ta\ pneumatika\ tE=s ponEri/as e)n toi=s e)pourani/ois.
Ef 6:12 hoti uk estin hEmin hE palE pros haima kai sarka, alla pros tas arCHas, pros tas eXusias, pros tus kosmokratoras tu skotus tutu, pros ta pneumatika tEs ponErias en tois epuraniois.
Ef 6:12 c--------- d--------- v-3pai-s-- rp----dp-- ra----nsf- n-----nsf- p--------- n-----asn- c--------- n-----asf- c--------- p--------- ra----apf- n-----apf- p--------- ra----apf- n-----apf- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gsn- n-----gsn- rd----gsn- p--------- ra----apn- a-----apn- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----dpn- a-----dpn-
Ef 6:12 G3754 G3756 G2076 G2254 G3588 G3823 G4314 G0129 G2532 G4561 G0235 G4314 G3588 G0746 G4314 G3588 G1849 G4314 G3588 G2888 G3588 G4655 G5127 G4314 G3588 G4152 G3588 G4189 G1722 G3588 G2032
Ef 6:12 Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich.
Ef 6:12
Ef 6:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:12
Ef 6:12  że  nasz  nadużycie  nie  v.  v.  krew  i  ciało  ale  v.  księstw  v.  władze  v.  Władcy  Ciemność  wiek  to  v.  Duchy  gniew  niebo  niebo
Ef 6:12 G3754 G2254 G3823 G3756 G2076 G4314 G0129 G2532 G4561 G0235 G4314 G0746 G4314 G1849 G4314 G2888 G4655 G0165 G5127 G4314 G4152 G4189 G1722 G2032
Ef 6:13 διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ θεοῦ, ἵνα δυνηθῆτε ἀντιστῆναι ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ πονηρᾷ καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι.                                    
Ef 6:13 dia\ tou=to a)nala/bete tE\n panopli/an tou= Teou=, i(/na dunETE=te a)ntistE=nai e)n tE=| E(me/ra| tE=| ponEra=| kai\ a(/panta katergasa/menoi stE=nai.
Ef 6:13 dia tuto analabete tEn panoplian tu Teu, hina dynETEte antistEnai en tE hEmera tE ponEra kai hapanta katergasamenoi stEnai.
Ef 6:13 p--------- rd----asn- v-2aad-p-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-2aps-p-- v--aan---- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- a-----dsf- c--------- a-----apn- v--ampnpm- v--aan----
Ef 6:13 G1223 G5124 G0353 G3588 G3833 G3588 G2316 G2443 G1410 G0436 G1722 G3588 G2250 G3588 G4190 G2532 G0537 G2716 G2476
Ef 6:13 Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko.
Ef 6:13
Ef 6:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:13
Ef 6:13  Dla  to  Wziąć  zbroja  Bóg  tak  może  opierać się  w  dzień  Zły  i  wszystko  przezwyciężenia  stoisko
Ef 6:13 G1223 G5124 G0353 G3833 G2316 G2443 G1410 G0436 G1722 G2250 G4190 G2532 G0537 G2716 G2476
Ef 6:14 στῆτε οὖν περιζωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ, καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν θώρακα τῆς δικαιοσύνης,                                              
Ef 6:14 stE=te ou)=n periDZOsa/menoi tE\n o)sfu\n u(mO=n e)n a)lETei/a|, kai\ e)ndusa/menoi to\n TO/raka tE=s dikaiosu/nEs,
Ef 6:14 stEte un periDZOsamenoi tEn osfyn hymOn en alETeia, kai endysamenoi ton TOraka tEs dikaiosynEs,
Ef 6:14 v-2aad-p-- c--------- v--ampnpm- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- p--------- n-----dsf- c--------- v--ampnpm- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf-
Ef 6:14 G2476 G3767 G4024 G3588 G3751 G5216 G1722 G0225 G2532 G1746 G3588 G2382 G3588 G1343
Ef 6:14 Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość,
Ef 6:14
Ef 6:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:14
Ef 6:14  Tak  zostać  przepasany  lejce  swój  prawda  i  ubrany  zbroja  sprawiedliwość
Ef 6:14 G3767 G2476 G4024 G3751 G5216 G0225 G2532 G1746 G2382 G1343
Ef 6:15 καὶ ὑποδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοιμασίᾳ τοῦ εὐαγγελίου τῆς εἰρήνης,                                                      
Ef 6:15 kai\ u(podEsa/menoi tou\s po/das e)n e(toimasi/a| tou= eu)aggeli/ou tE=s ei)rE/nEs,
Ef 6:15 kai hypodEsamenoi tus podas en hetoimasia tu euaNgeliu tEs eirEnEs,
Ef 6:15 c--------- v--ampnpm- ra----apm- n-----apm- p--------- n-----dsf- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsf- n-----gsf-
Ef 6:15 G2532 G5265 G3588 G4228 G1722 G2091 G3588 G2098 G3588 G1515
Ef 6:15 a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju.
Ef 6:15
Ef 6:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:15
Ef 6:15  i  obuwie  stóp  w  gotowość  głosić  świat
Ef 6:15 G2532 G5265 G4228 G1722 G2091 G2098 G1515
Ef 6:16 ἐν πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ἐν δυνήσεσθε πάντα τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ [τὰ] πεπυρωμένα σβέσαι·                                      
Ef 6:16 e)n pa=sin a)nalabo/ntes to\n Tureo\n tE=s pi/steOs, e)n O(=| dunE/sesTe pa/nta ta\ be/lE tou= ponErou= [ta\] pepurOme/na sbe/sai:
Ef 6:16 en pasin analabontes ton Tyreon tEs pisteOs, en hO dynEsesTe panta ta belE tu ponEru [ta] pepyrOmena sbesai:
Ef 6:16 p--------- a-----dpn- v--aapnpm- ra----asm- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- p--------- rr----dsm- v-2fmi-p-- a-----apn- ra----apn- n-----apn- ra----gsm- a-----gsm- ra----apn- v--xppapn- v--aan----
Ef 6:16 G1722 G3956 G0353 G3588 G2375 G3588 G4102 G1722 G3739 G1410 G3956 G3588 G0956 G3588 G4190 G3588 G4448 G4570
Ef 6:16 W każdym położeniu bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski Złego.
Ef 6:16
Ef 6:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:16
Ef 6:16  bardziej  tylko  Wziąć  tarcza  Wiara  który  który  vozmozhete  ugasić  wszystko  gorąco  Bom  zło
Ef 6:16 G1909 G3956 G0353 G2375 G4102 G1722 G3739 G1410 G4570 G3956 G4448 G0956 G4190
Ef 6:17 καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε, καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος, ἐστιν ῥῆμα θεοῦ,                                            
Ef 6:17 kai\ tE\n perikefalai/an tou= sOtEri/ou de/XasTe, kai\ tE\n ma/CHairan tou= pneu/matos, o(/ e)stin r(E=ma Teou=,
Ef 6:17 kai tEn perikefalaian tu sOtEriu deXasTe, kai tEn maCHairan tu pneumatos, ho estin rEma Teu,
Ef 6:17 c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- a-----gsn- v-2amd-p-- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- rr----nsn- v-3pai-s-- n-----nsn- n-----gsm-
Ef 6:17 G2532 G3588 G4030 G3588 G4992 G1209 G2532 G3588 G3162 G3588 G4151 G3739 G2076 G4487 G2316
Ef 6:17 Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże -
Ef 6:17
Ef 6:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:17
Ef 6:17  i  kask  Ratowanie  Wziąć  i  miecz  duchowy  który  jest  jest  Słowo  Bóg
Ef 6:17 G2532 G4030 G4992 G1209 G2532 G3162 G4151 G3739 G2076 G3603 G4487 G2316
Ef 6:18 διὰ πάσης προσευχῆς καὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὶ καιρῷ ἐν πνεύματι, καὶ εἰς αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες ἐν πάσῃ προσκαρτερήσει καὶ δεήσει περὶ πάντων τῶν ἁγίων,                          
Ef 6:18 dia\ pa/sEs proseuCHE=s kai\ deE/seOs proseuCHo/menoi e)n panti\ kairO=| e)n pneu/mati, kai\ ei)s au)to\ a)grupnou=ntes e)n pa/sE| proskarterE/sei kai\ deE/sei peri\ pa/ntOn tO=n a(gi/On,
Ef 6:18 dia pasEs proseuCHEs kai deEseOs proseuCHomenoi en panti kairO en pneumati, kai eis auto agrypnuntes en pasE proskarterEsei kai deEsei peri pantOn tOn hagiOn,
Ef 6:18 p--------- a-----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- v--pmpnpm- p--------- a-----dsm- n-----dsm- p--------- n-----dsn- c--------- p--------- rp----asn- v--papnpm- p--------- a-----dsf- n-----dsf- c--------- n-----dsf- p--------- a-----gpm- ra----gpm- a-----gpm-
Ef 6:18 G1223 G3956 G4335 G2532 G1162 G4336 G1722 G3956 G2540 G1722 G4151 G2532 G1519 G0846 G0069 G1722 G3956 G4343 G2532 G1162 G4012 G3956 G3588 G0040
Ef 6:18 wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu! Nad tym właśnie czuwajcie z całą usilnością i proście za wszystkich świętych
Ef 6:18
Ef 6:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:18
Ef 6:18  Każdy  Każdy  modlitwa  i  petycja  Modlić się  w  wszystko  czas  duch  duch  i  próbować  o  Sem  bardzo  z  każdy  stałość  i  błaganie  o  wszystko  Świętych
Ef 6:18 G1223 G3956 G4335 G2532 G1162 G4336 G1722 G3956 G2540 G1722 G4151 G2532 G0069 G1519 G5124 G0846 G1722 G3956 G4343 G2532 G1162 G4012 G3956 G0040
Ef 6:19 καὶ ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει τοῦ στόματός μου, ἐν παρρησίᾳ γνωρίσαι τὸ μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου                                    
Ef 6:19 kai\ u(pe\r e)mou=, i(/na moi doTE=| lo/gos e)n a)noi/Xei tou= sto/mato/s mou, e)n parrEsi/a| gnOri/sai to\ mustE/rion tou= eu)aggeli/ou
Ef 6:19 kai hyper emu, hina moi doTE logos en anoiXei tu stomatos mu, en parrEsia gnOrisai to mystErion tu euaNgeliu
Ef 6:19 c--------- p--------- rp----gs-- c--------- rp----ds-- v-3aps-s-- n-----nsm- p--------- n-----dsf- ra----gsn- n-----gsn- rp----gs-- p--------- n-----dsf- v--aan---- ra----asn- n-----asn- ra----gsn- n-----gsn-
Ef 6:19 G2532 G5228 G1700 G2443 G3427 G1325 G3056 G1722 G0457 G3588 G4750 G3450 G1722 G3954 G1107 G3588 G3466 G3588 G2098
Ef 6:19 i za mnie, aby dane mi było słowo, gdy usta moje otworzę, dla jawnego i swobodnego głoszenia tajemnicy Ewangelii,
Ef 6:19
Ef 6:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:19
Ef 6:19  i  o  mnie  tak  mnie  dany  był  słowo  usta  mój  otwarte  otwarte  odważnie  odważnie  odźwierny  tajemnica  ewangelia
Ef 6:19 G2532 G5228 G1700 G2443 G3427 G1325 G1325 G3056 G4750 G3450 G0457 G1722 G1722 G3954 G1107 G3466 G2098
Ef 6:20 ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ἵνα ἐν αὐτῷ παρρησιάσωμαι ὡς δεῖ με λαλῆσαι.                                                
Ef 6:20 u(pe\r ou(= presbeu/O e)n a(lu/sei, i(/na e)n au)tO=| parrEsia/sOmai O(s dei= me lalE=sai.
Ef 6:20 hyper hu presbeuO en halysei, hina en autO parrEsiasOmai hOs dei me lalEsai.
Ef 6:20 p--------- rr----gsn- v-1pai-s-- p--------- n-----dsf- c--------- p--------- rp----dsn- v-1ams-s-- c--------- v-3pai-s-- rp----as-- v--aan----
Ef 6:20 G5228 G3739 G4243 G1722 G0254 G2443 G1722 G0846 G3955 G5613 G1163 G3165 G2980
Ef 6:20 dla której sprawuję poselstwo jako więzień, ażebym jawnie ją wypowiedział, tak jak winienem.
Ef 6:20
Ef 6:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:20
Ef 6:20  dla  kogo  wykonać  ambasada  w  więzy  tak  odważnie  głosił  jako  mnie  powinien
Ef 6:20 G5228 G3739 G4243 G4243 G1722 G0254 G2443 G3955 G2980 G5613 G3165 G1163
Ef 6:21 Ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς τὰ κατ᾿ ἐμέ, τί πράσσω, πάντα γνωρίσει ὑμῖν Τυχικὸς ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς διάκονος ἐν κυρίῳ,                              
Ef 6:21 *(/ina de\ ei)dE=te kai\ u(mei=s ta\ kat' e)me/, ti/ pra/ssO, pa/nta gnOri/sei u(mi=n *tuCHiko\s o( a)gapEto\s a)delfo\s kai\ pisto\s dia/konos e)n kuri/O|,
Ef 6:21 hina de eidEte kai hymeis ta kat' eme, ti prassO, panta gnOrisei hymin tyCHikos ho agapEtos adelfos kai pistos diakonos en kyriO,
Ef 6:21 c--------- c--------- v-2xas-p-- d--------- rp----np-- ra----apn- p--------- rp----as-- ri----asn- v-1pai-s-- a-----apn- v-3fai-s-- rp----dp-- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsm- c--------- a-----nsm- n-----nsm- p--------- n-----dsm-
Ef 6:21 G2443 G1161 G1492 G2532 G5210 G3588 G2596 G1691 G5101 G4238 G3956 G1107 G5213 G5190 G3588 G0027 G0080 G2532 G4103 G1249 G1722 G2962
Ef 6:21 Żebyście zaś wiedzieli i wy o moich sprawach, co robię, wszystko wam oznajmi Tychik, umiłowany brat i wierny sługa w Panu,
Ef 6:21
Ef 6:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:21
Ef 6:21 A  tak  i  ty, wy  Wiedziałem  mój  okoliczności  spraw  spraw  wszystko  powiadamia  ty, wy  Tychik  umiłowany  brat  i  prawdziwy  w  Władca  sługa
Ef 6:21 G1161 G2443 G2532 G5210 G1492 G1691 G2596 G4238 G5101 G3956 G1107 G5213 G5190 G0027 G0080 G2532 G4103 G1722 G2962 G1249
Ef 6:22 ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς εἰς αὐτὸ τοῦτο ἵνα γνῶτε τὰ περὶ ἡμῶν καὶ παρακαλέσῃ τὰς καρδίας ὑμῶν.                                        
Ef 6:22 o(\n e)/pemPSa pro\s u(ma=s ei)s au)to\ tou=to i(/na gnO=te ta\ peri\ E(mO=n kai\ parakale/sE| ta\s kardi/as u(mO=n.
Ef 6:22 hon epemPSa pros hymas eis auto tuto hina gnOte ta peri hEmOn kai parakalesE tas kardias hymOn.
Ef 6:22 rr----asm- v-1aai-s-- p--------- rp----ap-- p--------- a-----asn- rd----asn- c--------- v-2aas-p-- ra----apn- p--------- rp----gp-- c--------- v-3pas-s-- ra----apf- n-----apf- rp----gp--
Ef 6:22 G3739 G3992 G4314 G5209 G1519 G0846 G5124 G2443 G1097 G3588 G4012 G2257 G2532 G3870 G3588 G2588 G5216
Ef 6:22 którego wysłałem do was po to, żebyście wy poznali nasze sprawy, a on pokrzepił wasze serca.
Ef 6:22
Ef 6:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:22
Ef 6:22  kogo  wysłane  do  ty, wy  dla  dodanie  bardzo  że  dowiedziałem się  o  nas  i  pocieszał  serce  swój
Ef 6:22 G3739 G3992 G4314 G5209 G1519 G5124 G0846 G2443 G1097 G4012 G2257 G2532 G3870 G2588 G5216
Ef 6:23 Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη μετὰ πίστεως ἀπὸ θεοῦ πατρὸς καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.                                              
Ef 6:23 *ei)rE/nE toi=s a)delfoi=s kai\ a)ga/pE meta\ pi/steOs a)po\ Teou= patro\s kai\ kuri/ou *)iEsou= *CHristou=.
Ef 6:23 eirEnE tois adelfois kai agapE meta pisteOs apo Teu patros kai kyriu iEsu CHristu.
Ef 6:23 n-----nsf- ra----dpm- n-----dpm- c--------- n-----nsf- p--------- n-----gsf- p--------- n-----gsm- n-----gsm- c--------- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
Ef 6:23 G1515 G3588 G0080 G2532 G0026 G3326 G4102 G0575 G2316 G3962 G2532 G2962 G2424 G5547
Ef 6:23 Pokój braciom i miłość wraz z wiarą od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Ef 6:23
Ef 6:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:23
Ef 6:23  Świat  bracia  i  miłość  z  wiara  z  Bóg  Ojciec  i  Władca  Jezus  Chrystus
Ef 6:23 G1515 G0080 G2532 G0026 G3326 G4102 G0575 G2316 G3962 G2532 G2962 G2424 G5547
Ef 6:24 χάρις μετὰ πάντων τῶν ἀγαπώντων τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν ἀφθαρσίᾳ.                                                
Ef 6:24 E( CHa/ris meta\ pa/ntOn tO=n a)gapO/ntOn to\n ku/rion E(mO=n *)iEsou=n *CHristo\n e)n a)fTarsi/a|.
Ef 6:24 hE CHaris meta pantOn tOn agapOntOn ton kyrion hEmOn iEsun CHriston en afTarsia.
Ef 6:24 ra----nsf- n-----nsf- p--------- a-----gpm- ra----gpm- v--papgpm- ra----asm- n-----asm- rp----gp-- n-----asm- n-----asm- p--------- n-----dsf-
Ef 6:24 G3588 G5485 G3326 G3956 G3588 G0025 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G1722 G0861
Ef 6:24 Łaska [niech będzie] ze wszystkimi, którzy miłują Pana naszego Jezusa Chrystusa w nieskazitelności.
Ef 6:24
Ef 6:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ef 6:24
Ef 6:24  Łaska  z  wszystko  nieodmiennie  nieodmiennie  kochający  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  Amen
Ef 6:24 G5485 G3326 G3956 G0861 G1722 G0025 G2962 G2257 G2424 G5547 G0281
Copyright by Cezary Podolski