Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Tt3      do_str_głównej      do_Hbr1      
Flm 1:1 Παῦλος δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ καὶ Τιμόθεος ἀδελφὸς Φιλήμονι τῷ ἀγαπητῷ καὶ συνεργῷ ἡμῶν                              
Flm 1:1 *pau=los de/smios *CHristou= *)iEsou= kai\ *timo/Teos o( a)delfo\s *filE/moni tO=| a)gapEtO=| kai\ sunergO=| E(mO=n
Flm 1:1 paulos desmios CHristu iEsu kai timoTeos ho adelfos filEmoni tO agapEtO kai synergO hEmOn
Flm 1:1 n-----nsm- n-----nsm- n-----gsm- n-----gsm- c--------- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- n-----dsm- ra----dsm- a-----dsm- c--------- a-----dsm- rp----gp-c-
Flm 1:1 G3972 G1198 G5547 G2424 G2532 G5095 G3588 G0080 G5371 G3588 G0027 G2532 G4904 G2257
Flm 1:1 Paweł, więzień Chrystusa Jezusa, i Tymoteusz brat, do Filemona umiłowanego, naszego współpracownika,
Flm 1:1
Flm 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:1
Flm 1:1  Paul  więzień  Jezus  Chrystus  i  Tymotka  brat  Filemona  kochanek  i  Oficer  nasz
Flm 1:1 G3972 G1198 G2424 G5547 G2532 G5095 G0080 G5371 G0027 G2532 G4904 G2257
Flm 1:2 καὶ Ἀπφίᾳ τῇ ἀδελφῇ καὶ Ἀρχίππῳ τῷ συστρατιώτῃ ἡμῶν καὶ τῇ κατ᾿ οἶκόν σου ἐκκλησίᾳ·                            
Flm 1:2 kai\ *)apfi/a| tE=| a)delfE=| kai\ *)arCHi/ppO| tO=| sustratiO/tE| E(mO=n kai\ tE=| kat' oi)=ko/n sou e)kklEsi/a|:
Flm 1:2 kai apfia tE adelfE kai arCHippO tO systratiOtE hEmOn kai tE kat' oikon su ekklEsia:
Flm 1:2 c--------- n-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- c--------- n-----dsm- ra----dsm- n-----dsm- rp----gp-- c--------- ra----dsf- p--------- n-----asm- rp----gs-- n-----dsfe-
Flm 1:2 G2532 G0682 G3588 G0079 G2532 G0751 G3588 G4961 G2257 G2532 G3588 G2596 G3624 G4675 G1577
Flm 1:2 do Apfii, siostry, do naszego towarzysza broni Archipa i do Kościoła /gromadzącego/ się w tym domu.
Flm 1:2
Flm 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:2
Flm 1:2  i  Apfii  kochanie  i  Archipa  Towarzyszy  nasz  i  do domu  do domu  swój  Kościół
Flm 1:2 G2532 G0682 G0027 G2532 G0751 G4961 G2257 G2532 G2596 G3624 G4675 G1577
Flm 1:3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.                                  
Flm 1:3 CHa/ris u(mi=n kai\ ei)rE/nE a)po\ Teou= patro\s E(mO=n kai\ kuri/ou *)iEsou= *CHristou=.
Flm 1:3 CHaris hymin kai eirEnE apo Teu patros hEmOn kai kyriu iEsu CHristu.
Flm 1:3 n-----nsf- rp----dp-- c--------- n-----nsf- p--------- n-----gsm- n-----gsm- rp----gp-- c--------- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsmz-
Flm 1:3 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
Flm 1:3 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
Flm 1:3
Flm 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:3
Flm 1:3  łaska  ty, wy  i  świat  z  Bóg  Ojciec  nasz  i  Władca  Jezus  Chrystus
Flm 1:3 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
Flm 1:4 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου πάντοτε μνείαν σου ποιούμενος ἐπὶ τῶν προσευχῶν μου,                                  
Flm 1:4 *eu)CHaristO= tO=| TeO=| mou pa/ntote mnei/an sou poiou/menos e)pi\ tO=n proseuCHO=n mou,
Flm 1:4 euCHaristO tO TeO mu pantote mneian su poiumenos epi tOn proseuCHOn mu,
Flm 1:4 v-1pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- rp----gs-- d--------- n-----asf- rp----gs-- v--pmpnsm- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gs-a-
Flm 1:4 G2168 G3588 G2316 G3450 G3842 G3417 G4675 G4160 G1909 G3588 G4335 G3450
Flm 1:4 Dziękuję Bogu mojemu zawsze, ilekroć wspominam cię w moich modlitwach,
Flm 1:4
Flm 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:4
Flm 1:4  Dziękuję  Bóg  mój  zawsze  pamiętając  pamiętając  ty, wy  w  Modły  mój
Flm 1:4 G2168 G2316 G3450 G3842 G3417 G4160 G4675 G1909 G4335 G3450
Flm 1:5 ἀκούων σου τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν ἣν ἔχεις πρὸς τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς πάντας τοὺς ἁγίους,                      
Flm 1:5 a)kou/On sou tE\n a)ga/pEn kai\ tE\n pi/stin E(\n e)/CHeis pro\s to\n ku/rion *)iEsou=n kai\ ei)s pa/ntas tou\s a(gi/ous,
Flm 1:5 akuOn su tEn agapEn kai tEn pistin hEn eCHeis pros ton kyrion iEsun kai eis pantas tus hagius,
Flm 1:5 v--papnsm- rp----gs-- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- rr----asf- v-2pai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- n-----asm- c--------- p--------- a-----apm- ra----apm- a-----apmr-
Flm 1:5 G0191 G4675 G3588 G0026 G2532 G3588 G4102 G3739 G2192 G4314 G3588 G2962 G2424 G2532 G1519 G3956 G3588 G0040
Flm 1:5 słysząc o twojej miłości i wierze, jaką żywisz względem Pana Jezusa i dla wszystkich świętych.
Flm 1:5
Flm 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:5
Flm 1:5  przesłuchanie  swój  miłość  i  Wiara  który  mieć  do  Władca  Jezus  i  do  wszystko  święty
Flm 1:5 G0191 G4675 G0026 G2532 G4102 G3739 G2192 G4314 G2962 G2424 G2532 G1519 G3956 G0040
Flm 1:6 ὅπως κοινωνία τῆς πίστεώς σου ἐνεργὴς γένηται ἐν ἐπιγνώσει παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ ἐν ἡμῖν εἰς Χριστόν·                        
Flm 1:6 o(/pOs E( koinOni/a tE=s pi/steO/s sou e)nergE\s ge/nEtai e)n e)pignO/sei panto\s a)gaTou= tou= e)n E(mi=n ei)s *CHristo/n:
Flm 1:6 hopOs hE koinOnia tEs pisteOs su energEs genEtai en epignOsei pantos agaTu tu en hEmin eis CHriston:
Flm 1:6 c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs-- a-----nsf- v-3ams-s-- p--------- n-----dsf- a-----gsn- a-----gsn- ra----gsn- p--------- rp----dp-- p--------- n-----asmy-
Flm 1:6 G3704 G3588 G2842 G3588 G4102 G4675 G1756 G1096 G1722 G1922 G3956 G0018 G3588 G1722 G2254 G1519 G5547
Flm 1:6 Oby twój udział w wierze okazał się twórczym w głębszym poznaniu wszelkiego dobrego czynu, /jaki jest do spełnienia/ wśród was dla Chrystusa.
Flm 1:6
Flm 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:6
Flm 1:6  tak  komunikacja  Wiara  swój  był  aktywny  w  poznania  wszystko  w  ty, wy  Dobroć  w  Chrystus  Jezus
Flm 1:6 G3704 G2842 G4102 G4675 G1096 G1756 G1722 G1922 G3956 G1722 G5213 G0018 G1519 G5547 G2424
Flm 1:7 χαρὰν γὰρ πολλὴν ἔσχον καὶ παράκλησιν ἐπὶ τῇ ἀγάπῃ σου, ὅτι τὰ σπλάγχνα τῶν ἁγίων ἀναπέπαυται διὰ σοῦ, ἀδελφέ.                    
Flm 1:7 CHara\n ga\r pollE\n e)/sCHon kai\ para/klEsin e)pi\ tE=| a)ga/pE| sou, o(/ti ta\ spla/gCHna tO=n a(gi/On a)nape/pautai dia\ sou=, a)delfe/.
Flm 1:7 CHaran gar pollEn esCHon kai paraklEsin epi tE agapE su, hoti ta splaNCHna tOn hagiOn anapepautai dia su, adelfe.
Flm 1:7 n-----asf- c--------- a-----asf- v-1aai-s-- c--------- n-----asf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- c--------- ra----npn- n-----npn- ra----gpm- a-----gpm- v-3xpi-s-- p--------- rp----gs-- n-----vsmp-
Flm 1:7 G5479 G1063 G4183 G2192 G2532 G3874 G1909 G3588 G0026 G4675 G3754 G3588 G4698 G3588 G0040 G0373 G1223 G4675 G0080
Flm 1:7 Bracie, doznałem wielkiej radości i pociechy z powodu twojej miłości, że /mianowicie/ serca świętych otrzymały od ciebie pokrzepienie.
Flm 1:7
Flm 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:7
Flm 1:7  Dla  mieć  wielki  radość  i  pocieszenie  w  miłość  swój  że  ciebie  ciebie  brat  pewność,  serce  Świętych
Flm 1:7 G1063 G2192 G4183 G5485 G2532 G3874 G1909 G0026 G4675 G3754 G1223 G4675 G0080 G0373 G4698 G0040
Flm 1:8 Διό, πολλὴν ἐν Χριστῷ παρρησίαν ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον,                                      
Flm 1:8 *dio/, pollE\n e)n *CHristO=| parrEsi/an e)/CHOn e)pita/ssein soi to\ a)nE=kon,
Flm 1:8 dio, pollEn en CHristO parrEsian eCHOn epitassein soi to anEkon,
Flm 1:8 c--------- a-----asf- p--------- n-----dsm- n-----asf- v--papnsm- v--pan---- rp----ds-- ra----asn- v--papasno-
Flm 1:8 G1352 G4183 G1722 G5547 G3954 G2192 G2004 G4671 G3588 G0433
Flm 1:8 A przeto, choć z całą swobodą mogę w Chrystusie nakładać na ciebie obowiązek,
Flm 1:8
Flm 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:8
Flm 1:8  Zatem  o  wielki  w  Chrystus  śmiałość  komenda  ty, wy  że  powinien
Flm 1:8 G1352 G2192 G4183 G1722 G5547 G3954 G2004 G4671 G0433 G0433
Flm 1:9 διὰ τὴν ἀγάπην μᾶλλον παρακαλῶ, τοιοῦτος ὢν ὡς Παῦλος πρεσβύτης, νυνὶ δὲ καὶ δέσμιος Χριστοῦ Ἰησοῦ                          
Flm 1:9 dia\ tE\n a)ga/pEn ma=llon parakalO=, toiou=tos O)\n O(s *pau=los presbu/tEs, nuni\ de\ kai\ de/smios *CHristou= *)iEsou=
Flm 1:9 dia tEn agapEn mallon parakalO, toiutos On hOs paulos presbytEs, nyni de kai desmios CHristu iEsu
Flm 1:9 p--------- ra----asf- n-----asf- d--------- v-1pai-s-- rd----nsm- v--papnsm- c--------- n-----nsm- n-----nsm- d--------- c--------- d--------- n-----nsm- n-----gsm- n-----gsmd-
Flm 1:9 G1223 G3588 G0026 G3123 G3870 G5108 G5607 G5613 G3972 G4246 G3570 G1161 G2532 G1198 G5547 G2424
Flm 1:9 to jednak raczej proszę w imię miłości, skoro już jestem taki. Jako stary Paweł, a teraz jeszcze więzień Chrystusa Jezusa -
Flm 1:9
Flm 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:9
Flm 1:9  na  miłość  lepiej  zapytać  nie  inny  kto  jako  Paul  starszy  i  teraz  i  więzień  Jezus  Chrystus
Flm 1:9 G1223 G0026 G3123 G3870 G5108 G5108 G5108 G5613 G3972 G4246 G1161 G3570 G2532 G1198 G2424 G5547
Flm 1:10 παρακαλῶ σε περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου, ὃν ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσμοῖς Ὀνήσιμον,                                  
Flm 1:10 parakalO= se peri\ tou= e)mou= te/knou, o(\n e)ge/nnEsa e)n toi=s desmoi=s *)onE/simon,
Flm 1:10 parakalO se peri tu emu teknu, hon egennEsa en tois desmois onEsimon,
Flm 1:10 v-1pai-s-- rp----as-- p--------- ra----gsn- a-----gsn- n-----gsn- rr----asm- v-1aai-s-- p--------- ra----dpm- n-----dpm- n-----asmo-
Flm 1:10 G3870 G4571 G4012 G3588 G1700 G5043 G3739 G1080 G1722 G3588 G1199 G3682
Flm 1:10 proszę cię za moim dzieckiem - za tym, którego zrodziłem w kajdanach, za Onezymem.
Flm 1:10
Flm 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:10
Flm 1:10  zapytać  ty, wy  o  syn  mój  Onesimus  kogo  spłodził  w  więzy  mój
Flm 1:10 G3870 G4571 G4012 G5043 G1699 G3682 G3739 G1080 G1722 G1199 G3450
Flm 1:11 τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ δὲ [καὶ] σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον,                                    
Flm 1:11 to/n pote/ soi a)/CHrEston nuni\ de\ [kai\] soi\ kai\ e)moi\ eu)/CHrEston,
Flm 1:11 ton pote soi aCHrEston nyni de [kai] soi kai emoi euCHrEston,
Flm 1:11 ra----asm- d--------- rp----ds-- a-----asm- d--------- c--------- c--------- rp----ds-- c--------- rp----ds-- a-----asml-
Flm 1:11 G3588 G4218 G4671 G0890 G3570 G1161 G2532 G4671 G2532 G1698 G2173
Flm 1:11 Niegdyś dla ciebie nieużyteczny, teraz właśnie i dla ciebie, i dla mnie stał się on bardzo użyteczny.
Flm 1:11
Flm 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:11
Flm 1:11  raz  nie  ty, wy  i  teraz  pass  ty, wy  i  mnie  powrót  jego
Flm 1:11 G4218 G0890 G4671 G1161 G3570 G2173 G4671 G2532 G1698 G0375 G3739
Flm 1:12 ὃν ἀνέπεμψά σοι, αὐτόν, τοῦτ᾿ ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα·                                        
Flm 1:12 o(\n a)ne/pemPSa/ soi, au)to/n, tou=t' e)/stin ta\ e)ma\ spla/gCHna:
Flm 1:12 hon anepemPSa soi, auton, tut' estin ta ema splaNCHna:
Flm 1:12 rr----asm- v-1aai-s-- rp----ds-- rp----asm- rd----nsn- v-3pai-s-- ra----apn- a-----apn- n-----apns-
Flm 1:12 G3739 G0375 G4771 G0846 G5124 G2076 G3588 G1699 G4698
Flm 1:12 Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje, przyjmij do domu! 
Flm 1:12
Flm 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:12
Flm 1:12  ty, wy  zaś  Przyjąć  jego  jako  mój  serce
Flm 1:12 G4771 G1161 G4355 G0846 G5123 G1699 G4698
Flm 1:13 ὃν ἐγὼ ἐβουλόμην πρὸς ἐμαυτὸν κατέχειν, ἵνα ὑπὲρ σοῦ μοι διακονῇ ἐν τοῖς δεσμοῖς τοῦ εὐαγγελίου,                          
Flm 1:13 o(\n e)gO\ e)boulo/mEn pro\s e)mauto\n kate/CHein, i(/na u(pe\r sou= moi diakonE=| e)n toi=s desmoi=s tou= eu)aggeli/ou,
Flm 1:13 hon egO ebulomEn pros emauton kateCHein, hina hyper su moi diakonE en tois desmois tu euaNgeliu,
Flm 1:13 rr----asm- rp----ns-- v-1imi-s-- p--------- rp----asm- v--pan---- c--------- p--------- rp----gs-- rp----ds-- v-3pas-s-- p--------- ra----dpm- n-----dpm- ra----gsn- n-----gsnk-
Flm 1:13 G3739 G1473 G1014 G4314 G1683 G2722 G2443 G5228 G4675 G3427 G1247 G1722 G3588 G1199 G3588 G2098
Flm 1:13 Zamierzałem go trzymać przy sobie, aby zamiast ciebie oddawał mi usługi w kajdanach /noszonych dla/ Ewangelii.
Flm 1:13
Flm 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:13
Flm 1:13  Ja  jak  w  się  zachować  jego  tak  zamiast  ty, wy  lepszy  mnie  w  więzy  ewangelia
Flm 1:13 G1473 G1014 G4314 G1683 G2722 G3739 G2443 G5228 G4675 G1247 G3427 G1722 G1199 G2098
Flm 1:14 χωρὶς δὲ τῆς σῆς γνώμης οὐδὲν ἠθέλησα ποιῆσαι, ἵνα μὴ ὡς κατὰ ἀνάγκην τὸ ἀγαθόν σου ἀλλὰ κατὰ ἑκούσιον.                  
Flm 1:14 CHOri\s de\ tE=s sE=s gnO/mEs ou)de\n E)Te/lEsa poiE=sai, i(/na mE\ O(s kata\ a)na/gkEn to\ a)gaTo/n sou E)=| a)lla\ kata\ e(kou/sion.
Flm 1:14 CHOris de tEs sEs gnOmEs uden ETelEsa poiEsai, hina mE hOs kata anaNkEn to agaTon su E alla kata hekusion.
Flm 1:14 p--------- c--------- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- a-----asn- v-1aai-s-- v--aan---- c--------- d--------- c--------- p--------- n-----asf- ra----nsn- a-----nsn- rp----gs-- v-3pas-s-- c--------- p--------- a-----asni-
Flm 1:14 G5565 G1161 G3588 G4674 G1106 G3762 G2309 G4160 G2443 G3361 G5613 G2596 G0318 G3588 G0018 G4675 G5600 G0235 G2596 G1595
Flm 1:14 Jednakże postanowiłem nie uczynić niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli.
Flm 1:14
Flm 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:14
Flm 1:14  ale  bez  twój  zgoda  nic  jak  do  że  że  dobry  twój  był  nie  nie  przymusowo  przymusowo  przymusowo  i  dobrowolnie  dobrowolnie
Flm 1:14 G1161 G5565 G4674 G1106 G3762 G2309 G4160 G2443 G3361 G0018 G4675 G5600 G2443 G3361 G0318 G2596 G5613 G0235 G1595 G2596
Flm 1:15 τάχα γὰρ διὰ τοῦτο ἐχωρίσθη πρὸς ὥραν ἵνα αἰώνιον αὐτὸν ἀπέχῃς,                                    
Flm 1:15 ta/CHa ga\r dia\ tou=to e)CHOri/sTE pro\s O(/ran i(/na ai)O/nion au)to\n a)pe/CHE|s,
Flm 1:15 taCHa gar dia tuto eCHOrisTE pros hOran hina aiOnion auton apeCHEs,
Flm 1:15 d--------- c--------- p--------- rd----asn- v-3api-s-- p--------- n-----asf- c--------- a-----asm- rp----asm- v-2aas-s--
Flm 1:15 G5029 G1063 G1223 G5124 G5563 G4314 G5610 G2443 G0166 G0846 G0568
Flm 1:15 Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na zawsze,
Flm 1:15
Flm 1:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:15
Flm 1:15  Dla  może  być  dla  dodanie  w  czas  nieobecny  że  wziąć  jego  na zawsze
Flm 1:15 G1063 G5029 G5029 G1223 G5124 G4314 G5610 G5563 G2443 G0568 G0846 G0166
Flm 1:16 οὐκέτι ὡς δοῦλον ἀλλ᾿ ὑπὲρ δοῦλον, ἀδελφὸν ἀγαπητόν, μάλιστα ἐμοί, πόσῳ δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν κυρίῳ.                  
Flm 1:16 ou)ke/ti O(s dou=lon a)ll' u(pe\r dou=lon, a)delfo\n a)gapEto/n, ma/lista e)moi/, po/sO| de\ ma=llon soi\ kai\ e)n sarki\ kai\ e)n kuri/O|.
Flm 1:16 uketi hOs dulon all' yper dulon, adelfon agapEton, malista emoi, posO de mallon soi kai en sarki kai en kyriO.
Flm 1:16 d--------- c--------- n-----asm- c--------- p--------- n-----asm- n-----asm- a-----asm- d--------- rp----ds-- ri----dsn- c--------- d--------- rp----ds-- c--------- p--------- n-----dsf- c--------- p--------- n-----dsm-
Flm 1:16 G3765 G5613 G1401 G0235 G5228 G1401 G0080 G0027 G3122 G1698 G4214 G1161 G3123 G4671 G2532 G1722 G4561 G2532 G1722 G2962
Flm 1:16 już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata umiłowanego. /Takim jest on/ zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno w doczesności, jak w Panu.
Flm 1:16
Flm 1:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:16
Flm 1:16  nie  jako  już  niewolnik  ale  powyżej  niewolnik  brat  kochanek  zwłaszcza  mnie  i  tak  więcej  ty, wy  i  na  ciało  i  w  Władca
Flm 1:16 G3765 G5613 G3765 G1401 G0235 G5228 G1401 G0080 G0027 G3122 G1698 G1161 G4214 G3123 G4671 G2532 G1722 G4561 G2532 G1722 G2962
Flm 1:17 Εἰ οὖν με ἔχεις κοινωνόν, προσλαβοῦ αὐτὸν ὡς ἐμέ.                                        
Flm 1:17 *ei) ou)=n me e)/CHeis koinOno/n, proslabou= au)to\n O(s e)me/.
Flm 1:17 ei un me eCHeis koinOnon, proslabu auton hOs eme.
Flm 1:17 c--------- c--------- rp----as-- v-2pai-s-- n-----asm- v-2amd-s-- rp----asm- c--------- rp----as--
Flm 1:17 G1487 G3767 G3165 G2192 G2844 G4355 G0846 G5613 G1691
Flm 1:17 Jeśli więc się poczuwasz do łączności ze mną, przyjmij go jak mnie! 
Flm 1:17
Flm 1:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:17
Flm 1:17  Tak  jeśli  mieć  komunikacja  Ja  Przyjąć  jego  jako  mnie
Flm 1:17 G3767 G1487 G2192 G2844 G1691 G4355 G0846 G5613 G1691
Flm 1:18 εἰ δέ τι ἠδίκησέν σε ὀφείλει, τοῦτο ἐμοὶ ἐλλόγα·                                      
Flm 1:18 ei) de/ ti E)di/kEse/n se E)\ o)fei/lei, tou=to e)moi\ e)llo/ga:
Flm 1:18 ei de ti EdikEsen se E ofeilei, tuto emoi elloga:
Flm 1:18 c--------- c--------- ri----asn- v-3aai-s-- rp----as-- c--------- v-3pai-s-- rd----asn- rp----ds-- v-2pad-s--
Flm 1:18 G1487 G1161 G5100 G0091 G4571 G2228 G3784 G5124 G1698 G1677
Flm 1:18 Jeśli zaś wyrządził ci jaką szkodę lub winien cokolwiek, policz to na mój rachunek! 
Flm 1:18
Flm 1:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:18
Flm 1:18  Jeśli  zaś  niż  obrażony  ty, wy  lub  musi  Rozważyć  to  w  mnie
Flm 1:18 G1487 G1161 G5100 G0091 G4571 G2228 G3784 G1677 G5124 G1677 G1698
Flm 1:19 ἐγὼ Παῦλος ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί, ἐγὼ ἀποτίσω· ἵνα μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ σεαυτόν μοι προσοφείλεις.                        
Flm 1:19 e)gO\ *pau=los e)/graPSa tE=| e)mE=| CHeiri/, e)gO\ a)poti/sO: i(/na mE\ le/gO soi o(/ti kai\ seauto/n moi prosofei/leis.
Flm 1:19 egO paulos egraPSa tE emE CHeiri, egO apotisO: hina mE legO soi hoti kai seauton moi prosofeileis.
Flm 1:19 rp----ns-- n-----nsm- v-1aai-s-- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- rp----ns-- v-1fai-s-- c--------- d--------- v-1pas-s-- rp----ds-- c--------- d--------- rp----asm- rp----ds-- v-2pai-s--
Flm 1:19 G1473 G3972 G1125 G3588 G1699 G5495 G1473 G0661 G2443 G3361 G3004 G4671 G3754 G2532 G4572 G3427 G4359
Flm 1:19 Ja, Paweł, piszę to moją ręką, ja uiszczę odszkodowanie - by już nie mówić o tym, że ty w większym stopniu winien mi jesteś samego siebie.
Flm 1:19
Flm 1:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:19
Flm 1:19  Ja  Paul  napisał  mój  ręka  Ja  płacić  nie  nie  powiedzieć  ty, wy  że  i  przez  go  mnie  musi
Flm 1:19 G1473 G3972 G1125 G1699 G5495 G1473 G0661 G2443 G3361 G3004 G4671 G3754 G2532 G4572 G4572 G3427 G4359
Flm 1:20 ναί, ἀδελφέ, ἐγώ σου ὀναίμην ἐν κυρίῳ· ἀνάπαυσόν μου τὰ σπλάγχνα ἐν Χριστῷ.                                
Flm 1:20 nai/, a)delfe/, e)gO/ sou o)nai/mEn e)n kuri/O|: a)na/pauso/n mou ta\ spla/gCHna e)n *CHristO=|.
Flm 1:20 nai, adelfe, egO su onaimEn en kyriO: anapauson mu ta splaNCHna en CHristO.
Flm 1:20 x--------- n-----vsm- rp----ns-- rp----gs-- v-1amo-s-- p--------- n-----dsm- v-2aad-s-- rp----gs-- ra----apn- n-----apn- p--------- n-----dsm-
Flm 1:20 G3483 G0080 G1473 G4675 G3685 G1722 G2962 G0373 G3450 G3588 G4698 G1722 G5547
Flm 1:20 Tak, bracie, niech ja przez ciebie doznam radości w Panu: pokrzep moje serce w Chrystusie! 
Flm 1:20
Flm 1:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:20
Flm 1:20  Tak  brat  mnie  wykorzystać  ty, wy  w  Władca  odświeżać  mój  serce  w  Władca
Flm 1:20 G3483 G0080 G1473 G3685 G4675 G1722 G2962 G0373 G3450 G4698 G1722 G2962
Flm 1:21 Πεποιθὼς τῇ ὑπακοῇ σου ἔγραψά σοι, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑπὲρ λέγω ποιήσεις.                                
Flm 1:21 *pepoiTO\s tE=| u(pakoE=| sou e)/graPSa/ soi, ei)dO\s o(/ti kai\ u(pe\r a(\ le/gO poiE/seis.
Flm 1:21 pepoiTOs tE hypakoE su egraPSa soi, eidOs hoti kai hyper ha legO poiEseis.
Flm 1:21 v--xapnsm- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- v-1aai-s-- rp----ds-- v--xapnsm- c--------- d--------- p--------- rr----apn- v-1pai-s-- v-2fai-s--
Flm 1:21 G3982 G3588 G5218 G4675 G1125 G4671 G1492 G3754 G2532 G5228 G3739 G3004 G4160
Flm 1:21 Piszę do ciebie ufny w twoje posłuszeństwo, świadom, że nawet więcej zrobisz, niż mówię.
Flm 1:21
Flm 1:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:21
Flm 1:21  Nadzieję, że  posłuszeństwo  twój  napisał  ty, wy  wiedząc,  że  do  i  więcej  powiedzieć
Flm 1:21 G3982 G5218 G4675 G1125 G4671 G1492 G3754 G4160 G2532 G5228 G3004
Flm 1:22 ἅμα δὲ καὶ ἑτοίμαζέ μοι ξενίαν, ἐλπίζω γὰρ ὅτι διὰ τῶν προσευχῶν ὑμῶν χαρισθήσομαι ὑμῖν.                            
Flm 1:22 a(/ma de\ kai\ e(toi/maDZe/ moi Xeni/an, e)lpi/DZO ga\r o(/ti dia\ tO=n proseuCHO=n u(mO=n CHarisTE/somai u(mi=n.
Flm 1:22 hama de kai hetoimaDZe moi Xenian, elpiDZO gar hoti dia tOn proseuCHOn hymOn CHarisTEsomai hymin.
Flm 1:22 d--------- c--------- d--------- v-2pad-s-- rp----ds-- n-----asf- v-1pai-s-- c--------- c--------- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gp-- v-1fpi-s-- rp----dp--
Flm 1:22 G0260 G1161 G2532 G2090 G3427 G3578 G1679 G1063 G3754 G1223 G3588 G4335 G5216 G5483 G5213
Flm 1:22 A zarazem przygotuj mi gościnę: ufam bowiem, że będę wam zwrócony dzięki waszym modlitwom.
Flm 1:22
Flm 1:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:22
Flm 1:22 A  razem  przygotować  mnie  i  pokój  dla  nadzieja  że  na  modły  swój  będzie  przyznane  ty, wy
Flm 1:22 G1161 G0260 G2090 G3427 G2532 G3578 G1063 G1679 G3754 G1223 G4335 G5216 G5483 G5483 G5213
Flm 1:23 Ἀσπάζεταί σε Ἐπαφρᾶς συναιχμάλωτός μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,                                        
Flm 1:23 *)aspa/DZetai/ se *)epafra=s o( sunaiCHma/lOto/s mou e)n *CHristO=| *)iEsou=,
Flm 1:23 aspaDZetai se epafras ho synaiCHmalOtos mu en CHristO iEsu,
Flm 1:23 v-3pmi-s-- rp----as-- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
Flm 1:23 G0782 G4571 G1889 G3588 G4869 G3450 G1722 G5547 G2424
Flm 1:23 Pozdrawia cię Epafras, mój współwięzień w Chrystusie,
Flm 1:23
Flm 1:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:23
Flm 1:23  Z zadowoleniem przyjmuje  ty, wy  Epaphras  więzień  razem  z  Ja  dla  Chrystus  Jezus
Flm 1:23 G0782 G4571 G1889 G4869 G4869 G4869 G3450 G1722 G5547 G2424
Flm 1:24 Μᾶρκος, Ἀρίσταρχος, Δημᾶς, Λουκᾶς, οἱ συνεργοί μου.                                            
Flm 1:24 *ma=rkos, *)ari/starCHos, *dEma=s, *louka=s, oi( sunergoi/ mou.
Flm 1:24 markos, aristarCHos, dEmas, lukas, hoi synergoi mu.
Flm 1:24 n-----nsm- n-----nsm- n-----nsm- n-----nsm- ra----npm- a-----npm- rp----gs--
Flm 1:24 G3138 G0708 G1214 G3065 G3588 G4904 G3450
Flm 1:24 /oraz/ Marek, Arystarch, Demas, Łukasz - moi współpracownicy.
Flm 1:24
Flm 1:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:24
Flm 1:24  Znak  Aristarch  Dimas  Luke  personel  mój
Flm 1:24 G3138 G0708 G1214 G3065 G4904 G3450
Flm 1:25 χάρις τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν.                                      
Flm 1:25 *(E CHa/ris tou= kuri/ou *)iEsou= *CHristou= meta\ tou= pneu/matos u(mO=n.
Flm 1:25 hE CHaris tu kyriu iEsu CHristu meta tu pneumatos hymOn.
Flm 1:25 ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gp--
Flm 1:25 G3588 G5485 G3588 G2962 G2424 G5547 G3326 G3588 G4151 G5216
Flm 1:25 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa /niech będzie/ z duchem waszym! Amen.
Flm 1:25
Flm 1:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flm 1:25
Flm 1:25  Łaska  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  z  duch  swój  Amen
Flm 1:25 G5485 G2962 G2257 G2424 G5547 G3326 G4151 G5216 G0281
Copyright by Cezary Podolski