Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Ef6      do_str_głównej      do_Flp2      
Flp 1:1 Παῦλος καὶ Τιμόθεος δοῦλοι Χριστοῦ Ἰησοῦ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τοῖς οὖσιν ἐν Φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις·                                          
Flp 1:1 *pau=los kai\ *timo/Teos dou=loi *CHristou= *)iEsou= pa=sin toi=s a(gi/ois e)n *CHristO=| *)iEsou= toi=s ou)=sin e)n *fili/ppois su\n e)pisko/pois kai\ diako/nois:
Flp 1:1 paulos kai timoTeos duloi CHristu iEsu pasin tois hagiois en CHristO iEsu tois usin en filippois syn episkopois kai diakonois:
Flp 1:1 n-----nsm- c--------- n-----nsm- n-----npm- n-----gsm- n-----gsm- a-----dpm- ra----dpm- a-----dpm- p--------- n-----dsm- n-----dsm- ra----dpm- v--papdpm- p--------- n-----dpm- p--------- n-----dpm- c--------- n-----dpm-
Flp 1:1 G3972 G2532 G5095 G1401 G5547 G2424 G3956 G3588 G0040 G1722 G5547 G2424 G3588 G5607 G1722 G5375 G4862 G1985 G2532 G1249
Flp 1:1 Paweł i Tymoteusz, słudzy Chrystusa Jezusa, do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie, którzy są w Filippi, wraz z biskupami i diakonami.
Flp 1:1
Flp 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:1
Flp 1:1  Paul  i  Tymotka  Niewolników  Jezus  Chrystus  wszystko  święty  w  Chrystus  Jezus  usytuowany  w  Philippi  z  Biskupi  i  diakonów
Flp 1:1 G3972 G2532 G5095 G1401 G2424 G5547 G3956 G0040 G1722 G5547 G2424 G5607 G1722 G5375 G4862 G1985 G2532 G1249
Flp 1:2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.                                                          
Flp 1:2 CHa/ris u(mi=n kai\ ei)rE/nE a)po\ Teou= patro\s E(mO=n kai\ kuri/ou *)iEsou= *CHristou=.
Flp 1:2 CHaris hymin kai eirEnE apo Teu patros hEmOn kai kyriu iEsu CHristu.
Flp 1:2 n-----nsf- rp----dp-- c--------- n-----nsf- p--------- n-----gsm- n-----gsm- rp----gp-- c--------- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
Flp 1:2 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
Flp 1:2 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana, Jezusa Chrystusa!
Flp 1:2
Flp 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:2
Flp 1:2  łaska  ty, wy  i  świat  z  Bóg  Ojciec  nasz  i  Władca  Jezus  Chrystus
Flp 1:2 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
Flp 1:3 Εὐχαριστῶ τῷ θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν,                                                                
Flp 1:3 *eu)CHaristO= tO=| TeO=| mou e)pi\ pa/sE| tE=| mnei/a| u(mO=n,
Flp 1:3 euCHaristO tO TeO mu epi pasE tE mneia hymOn,
Flp 1:3 v-1pai-s-- ra----dsm- n-----dsm- rp----gs-- p--------- a-----dsf- ra----dsf- n-----dsf- rp----gp--
Flp 1:3 G2168 G3588 G2316 G3450 G1909 G3956 G3588 G3417 G5216
Flp 1:3 Dziękuję Bogu mojemu, ilekroć was wspominam -
Flp 1:3
Flp 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:3
Flp 1:3  Dziękuję  Bóg  mój  w  każdy  pamiętając  ty, wy
Flp 1:3 G2168 G2316 G3450 G1909 G3956 G3417 G5216
Flp 1:4 πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούμενος,                                                        
Flp 1:4 pa/ntote e)n pa/sE| deE/sei mou u(pe\r pa/ntOn u(mO=n meta\ CHara=s tE\n de/Esin poiou/menos,
Flp 1:4 pantote en pasE deEsei mu hyper pantOn hymOn meta CHaras tEn deEsin poiumenos,
Flp 1:4 d--------- p--------- a-----dsf- n-----dsf- rp----gs-- p--------- a-----gpm- rp----gp-- p--------- n-----gsf- ra----asf- n-----asf- v--pmpnsm-
Flp 1:4 G3842 G1722 G3956 G1162 G3450 G5228 G3956 G5216 G3326 G5479 G3588 G1162 G4160
Flp 1:4 zawsze w każdej modlitwie, zanosząc ją z radością za was wszystkich -
Flp 1:4
Flp 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:4
Flp 1:4  zawsze  w  wszystko  Modlitwa  mój  dla  wszystko  ty, wy  wniesienie  z  radość  modlitwa
Flp 1:4 G3842 G1722 G3956 G1162 G3450 G5228 G3956 G5216 G4160 G3326 G5479 G1162
Flp 1:5 ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν,                                                      
Flp 1:5 e)pi\ tE=| koinOni/a| u(mO=n ei)s to\ eu)agge/lion a)po\ tE=s prO/tEs E(me/ras a)/CHri tou= nu=n,
Flp 1:5 epi tE koinOnia hymOn eis to euaNgelion apo tEs prOtEs hEmeras aCHri tu nyn,
Flp 1:5 p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gp-- p--------- ra----asn- n-----asn- p--------- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- p--------- ra----gsm- d---------
Flp 1:5 G1909 G3588 G2842 G5216 G1519 G3588 G2098 G0575 G3588 G4413 G2250 G0891 G3588 G3568
Flp 1:5 z powodu waszego udziału w [szerzeniu] Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej.
Flp 1:5
Flp 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:5
Flp 1:5  dla  swój  część  w  ewangelia  z  pierwszy  Dzień  nawet  dotychczas
Flp 1:5 G1909 G5216 G2842 G1519 G2098 G0575 G4413 G2250 G0891 G3568
Flp 1:6 πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρι ἡμέρας Χριστοῦ Ἰησοῦ·                                                    
Flp 1:6 pepoiTO\s au)to\ tou=to, o(/ti o( e)narXa/menos e)n u(mi=n e)/rgon a)gaTo\n e)pitele/sei a)/CHri E(me/ras *CHristou= *)iEsou=:
Flp 1:6 pepoiTOs auto tuto, hoti ho enarXamenos en hymin ergon agaTon epitelesei aCHri hEmeras CHristu iEsu:
Flp 1:6 v--xapnsm- a-----asn- rd----asn- d--------- ra----nsm- v--ampnsm- p--------- rp----dp-- n-----asn- a-----asn- v-3fai-s-- p--------- n-----gsf- n-----gsm- n-----gsm-
Flp 1:6 G3982 G0846 G5124 G3754 G3588 G1728 G1722 G5213 G2041 G0018 G2005 G0891 G2250 G5547 G2424
Flp 1:6 Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa.
Flp 1:6
Flp 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:6
Flp 1:6  jest  na pewno  objętość  że  rozpoczął  w  ty, wy  dobry  sprawa  będzie  popełnić  nawet  do  Dzień  Jezus  Chrystus
Flp 1:6 G3982 G3982 G5124 G3754 G1728 G1722 G5213 G0018 G2041 G2005 G2005 G0891 G0891 G2250 G2424 G5547
Flp 1:7 καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου συγκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας.        
Flp 1:7 kaTO/s e)stin di/kaion e)moi\ tou=to fronei=n u(pe\r pa/ntOn u(mO=n, dia\ to\ e)/CHein me e)n tE=| kardi/a| u(ma=s, e)/n te toi=s desmoi=s mou kai\ e)n tE=| a)pologi/a| kai\ bebaiO/sei tou= eu)aggeli/ou sugkoinOnou/s mou tE=s CHa/ritos pa/ntas u(ma=s o)/ntas.
Flp 1:7 kaTOs estin dikaion emoi tuto fronein hyper pantOn hymOn, dia to eCHein me en tE kardia hymas, en te tois desmois mu kai en tE apologia kai bebaiOsei tu euaNgeliu syNkoinOnus mu tEs CHaritos pantas hymas ontas.
Flp 1:7 c--------- v-3pai-s-- a-----nsn- rp----ds-- rd----asn- v--pan---- p--------- a-----gpm- rp----gp-- p--------- ra----asn- v--pan---- rp----as-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----ap-- p--------- c--------- ra----dpm- n-----dpm- rp----gs-- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- n-----dsf- ra----gsn- n-----gsn- n-----apm- rp----gs-- ra----gsf- n-----gsf- a-----apm- rp----ap-- v--papapm-
Flp 1:7 G2531 G2076 G1342 G1698 G5124 G5426 G5228 G3956 G5216 G1223 G3588 G2192 G3165 G1722 G3588 G2588 G5209 G1722 G5037 G3588 G1199 G3450 G2532 G1722 G3588 G0627 G2532 G0951 G3588 G2098 G4791 G3450 G3588 G5485 G3956 G5209 G5607
Flp 1:7 Słusznie przecież mogę tak o was myśleć, bo noszę was wszystkich w sercu jako tych, którzy mają udział w mojej łasce: zarówno w moich kajdanach, jak i w obronie Ewangelii za pomocą dowodów.
Flp 1:7
Flp 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:7
Flp 1:7  jako  i  powinien  powinien  mnie  sen  o  wszystko  ty, wy  że  mieć  ty, wy  w  serce  w  więzy  mój  w  zastrzeżony  i  Zatwierdzenie  ewangelia  ty, wy  wszystko  Partnerzy  mój  łaska
Flp 1:7 G2531 G2531 G2076 G2076 G1698 G5426 G5228 G3956 G5216 G1223 G2192 G5209 G1722 G2588 G1722 G1199 G3450 G2532 G0627 G2532 G0951 G2098 G5209 G3956 G4791 G3450 G5485
Flp 1:8 μάρτυς γάρ μου θεός, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις Χριστοῦ Ἰησοῦ.                                                        
Flp 1:8 ma/rtus ga/r mou o( Teo/s, O(s e)pipoTO= pa/ntas u(ma=s e)n spla/gCHnois *CHristou= *)iEsou=.
Flp 1:8 martys gar mu ho Teos, hOs epipoTO pantas hymas en splaNCHnois CHristu iEsu.
Flp 1:8 n-----nsm- c--------- rp----gs-- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-1pai-s-- a-----apm- rp----ap-- p--------- n-----dpn- n-----gsm- n-----gsm-
Flp 1:8 G3144 G1063 G3450 G3588 G2316 G5613 G1971 G3956 G5209 G1722 G4698 G5547 G2424
Flp 1:8 Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi [ożywiony] miłością Chrystusa Jezusa.
Flp 1:8
Flp 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:8
Flp 1:8  Bóg  świadek  że  miłość  wszystko  ty, wy  miłość  miłość  Jezus  Chrystus
Flp 1:8 G2316 G3144 G5613 G1971 G3956 G5209 G1722 G4698 G2424 G5547
Flp 1:9 καὶ τοῦτο προσεύχομαι, ἵνα ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει,                                                
Flp 1:9 kai\ tou=to proseu/CHomai, i(/na E( a)ga/pE u(mO=n e)/ti ma=llon kai\ ma=llon perisseu/E| e)n e)pignO/sei kai\ pa/sE| ai)sTE/sei,
Flp 1:9 kai tuto proseuCHomai, hina hE agapE hymOn eti mallon kai mallon perisseuE en epignOsei kai pasE aisTEsei,
Flp 1:9 c--------- rd----asn- v-1pmi-s-- d--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- d--------- d--------- c--------- d--------- v-3pas-s-- p--------- n-----dsf- c--------- a-----dsf- n-----dsf-
Flp 1:9 G2532 G5124 G4336 G2443 G3588 G0026 G5216 G2089 G3123 G2532 G3123 G4052 G1722 G1922 G2532 G3956 G0144
Flp 1:9 A modlę się o to, aby miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu
Flp 1:9
Flp 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:9
Flp 1:9  i  modlić się  objętość  że  miłość  twój  więcej  więcej  i  więcej  wzrosła  w  poznania  i  każdy  uczucie
Flp 1:9 G2532 G4336 G5124 G2443 G0026 G5216 G2089 G3123 G2532 G3123 G4052 G1722 G1922 G2532 G3956 G0144
Flp 1:10 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν Χριστοῦ,                                                      
Flp 1:10 ei)s to\ dokima/DZein u(ma=s ta\ diafe/ronta, i(/na E)=te ei)likrinei=s kai\ a)pro/skopoi ei)s E(me/ran *CHristou=,
Flp 1:10 eis to dokimaDZein hymas ta diaferonta, hina Ete eilikrineis kai aproskopoi eis hEmeran CHristu,
Flp 1:10 p--------- ra----asn- v--pan---- rp----ap-- ra----apn- v--papapn- c--------- v-2pas-p-- a-----npm- c--------- a-----npm- p--------- n-----asf- n-----gsm-
Flp 1:10 G1519 G3588 G1381 G5209 G3588 G1308 G2443 G5600 G1506 G2532 G0677 G1519 G2250 G5547
Flp 1:10 dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa,
Flp 1:10
Flp 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:10
Flp 1:10  że  postrzegania  najlepsze  ty, wy  były  czysty  i  bez urazy do  w  dzień  Dominical
Flp 1:10 G2443 G1381 G1308 G5209 G5600 G1506 G2532 G0677 G1519 G2250 G5547
Flp 1:11 πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον θεοῦ.                                                          
Flp 1:11 peplErOme/noi karpo\n dikaiosu/nEs to\n dia\ *)iEsou= *CHristou= ei)s do/Xan kai\ e)/painon Teou=.
Flp 1:11 peplErOmenoi karpon dikaiosynEs ton dia iEsu CHristu eis doXan kai epainon Teu.
Flp 1:11 v--xppnpm- n-----asm- n-----gsf- ra----asm- p--------- n-----gsm- n-----gsm- p--------- n-----asf- c--------- n-----asm- n-----gsm-
Flp 1:11 G4137 G2590 G1343 G3588 G1223 G2424 G5547 G1519 G1391 G2532 G1868 G2316
Flp 1:11 napełnieni plonem sprawiedliwości, [nabytym] przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga.
Flp 1:11
Flp 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:11
Flp 1:11  wykonywane  owoc  sprawiedliwość  Jezus  Jezus  Chrystus  w  chwała  i  chwalić  Bóg
Flp 1:11 G4137 G2590 G1343 G1223 G2424 G5547 G1519 G1391 G2532 G1868 G2316
Flp 1:12 Γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ᾿ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν,                                                    
Flp 1:12 *ginO/skein de\ u(ma=s bou/lomai, a)delfoi/, o(/ti ta\ kat' e)me\ ma=llon ei)s prokopE\n tou= eu)aggeli/ou e)lE/luTen,
Flp 1:12 ginOskein de hymas bulomai, adelfoi, hoti ta kat' eme mallon eis prokopEn tu euaNgeliu elElyTen,
Flp 1:12 v--pan---- c--------- rp----ap-- v-1pmi-s-- n-----vpm- c--------- ra----npn- p--------- rp----as-- d--------- p--------- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- v-3xai-s--
Flp 1:12 G1097 G1161 G5209 G1014 G0080 G3754 G3588 G2596 G1691 G3123 G1519 G4297 G3588 G2098 G2064
Flp 1:12 Bracia, chcę, abyście wiedzieli, że moje sprawy przyniosły raczej korzyść Ewangelii,
Flp 1:12
Flp 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:12
Flp 1:12  Życzenie  bracia  ty, wy  Wiedziałem  że  okoliczności  mój  lepszy  do  więcej  Sukces  ewangelia
Flp 1:12 G1014 G0080 G5209 G1097 G3754 G2596 G1691 G2064 G1519 G3123 G4297 G2098
Flp 1:13 ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν Χριστῷ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῷ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πάσιν,                                                  
Flp 1:13 O(/ste tou\s desmou/s mou fanerou\s e)n *CHristO=| gene/sTai e)n o(/lO| tO=| praitOri/O| kai\ toi=s loipoi=s pa/sin,
Flp 1:13 hOste tus desmus mu fanerus en CHristO genesTai en holO tO praitOriO kai tois loipois pasin,
Flp 1:13 c--------- ra----apm- n-----apm- rp----gs-- a-----apm- p--------- n-----dsm- v--amn---- p--------- a-----dsn- ra----dsn- n-----dsn- c--------- ra----dpm- a-----dpm- a-----dpm-
Flp 1:13 G5620 G3588 G1199 G3450 G5318 G1722 G5547 G1096 G1722 G3650 G3588 G4232 G2532 G3588 G3062 G3956
Flp 1:13 tak iż kajdany moje stały się głośne w Chrystusie w całym pretorium i u wszystkich innych.
Flp 1:13
Flp 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:13
Flp 1:13  że  więzi  mój  o  Chrystus  zostać  wszystko  pałac  i  wszystko  inny
Flp 1:13 G5620 G1199 G3450 G1722 G5547 G1096 G3650 G4232 G2532 G3956 G3062
Flp 1:14 καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου περισσοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν.                                                
Flp 1:14 kai\ tou\s plei/onas tO=n a)delfO=n e)n kuri/O| pepoiTo/tas toi=s desmoi=s mou perissote/rOs tolma=n a)fo/bOs to\n lo/gon lalei=n.
Flp 1:14 kai tus pleionas tOn adelfOn en kyriO pepoiTotas tois desmois mu perissoterOs tolman afobOs ton logon lalein.
Flp 1:14 c--------- ra----apm- a-----apmc ra----gpm- n-----gpm- p--------- n-----dsm- v--xapapm- ra----dpm- n-----dpm- rp----gs-- d--------- v--pan---- d--------- ra----asm- n-----asm- v--pan----
Flp 1:14 G2532 G3588 G4119 G3588 G0080 G1722 G2962 G3982 G3588 G1199 G3450 G4056 G5111 G0870 G3588 G3056 G2980
Flp 1:14 I tak więcej braci, ośmielonych w Panu moimi kajdanami, odważa się bardziej bez lęku głosić słowo Boże.
Flp 1:14
Flp 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:14
Flp 1:14  i  duży  część  bracia  w  Władca  śmielsze  więzi  mój  najbardziej  odwaga  bez strachu  głosić  słowo
Flp 1:14 G2532 G4119 G4119 G0080 G1722 G2962 G3982 G1199 G3450 G4056 G5111 G0870 G2980 G3056
Flp 1:15 Τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι᾿ εὐδοκίαν τὸν Χριστὸν κηρύσσουσιν·                                                    
Flp 1:15 *tine\s me\n kai\ dia\ fTo/non kai\ e)/rin, tine\s de\ kai\ di' eu)doki/an to\n *CHristo\n kEru/ssousin:
Flp 1:15 tines men kai dia fTonon kai erin, tines de kai di' eudokian ton CHriston kEryssusin:
Flp 1:15 ri----npm- c--------- d--------- p--------- n-----asm- c--------- n-----asf- ri----npm- c--------- d--------- p--------- n-----asf- ra----asm- n-----asm- v-3pai-p--
Flp 1:15 G5100 G3303 G2532 G1223 G5355 G2532 G2054 G5100 G1161 G2532 G1223 G2107 G3588 G5547 G2784
Flp 1:15 Niektórzy wprawdzie z zawiści i przekory, drudzy zaś z dobrej woli głoszą Chrystusa.
Flp 1:15
Flp 1:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:15
Flp 1:15  Kilka  prawdziwy  na  zazdrość  i  lyubopreniyu  i  innych  z  dobry  lokalizacja  głosić  Chrystus
Flp 1:15 G5100 G3303 G1223 G5355 G2532 G2054 G1161 G5100 G1223 G2107 G2107 G2784 G5547
Flp 1:16 οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι,                                                            
Flp 1:16 oi( me\n e)X a)ga/pEs, ei)do/tes o(/ti ei)s a)pologi/an tou= eu)aggeli/ou kei=mai,
Flp 1:16 hoi men eX agapEs, eidotes hoti eis apologian tu euaNgeliu keimai,
Flp 1:16 ra----npm- c--------- p--------- n-----gsf- v--xapnpm- c--------- p--------- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- v-1pmi-s--
Flp 1:16 G3588 G3303 G1537 G0026 G1492 G3754 G1519 G0627 G3588 G2098 G2749
Flp 1:16 Ci ostatni [głoszą] z miłości, świadomi tego, że jestem przeznaczony do obrony Ewangelii.
Flp 1:16
Flp 1:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:16
Flp 1:16  Kilka  na  lyubopreniyu  głosić  Chrystus  nie  czysto  myślenia  powiększyć  waga  więzi  mój
Flp 1:16 G3303 G1537 G2052 G2605 G5547 G3756 G0055 G3633 G2018 G2347 G1199 G3450
Flp 1:17 οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν Χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου.                                                    
Flp 1:17 oi( de\ e)X e)riTei/as to\n *CHristo\n katagge/llousin, ou)CH a(gnO=s, oi)o/menoi Tli=PSin e)gei/rein toi=s desmoi=s mou.
Flp 1:17 hoi de eX eriTeias ton CHriston kataNgellusin, uCH hagnOs, oiomenoi TliPSin egeirein tois desmois mu.
Flp 1:17 ra----npm- c--------- p--------- n-----gsf- ra----asm- n-----asm- v-3pai-p-- d--------- d--------- v--pmpnpm- n-----asf- v--pan---- ra----dpm- n-----dpm- rp----gs--
Flp 1:17 G3588 G1161 G1537 G2052 G3588 G5547 G2605 G3756 G3588 G3633 G2347 G1453 G3588 G1199 G3450
Flp 1:17 Tamci zaś, powodowani niewłaściwym współzawodnictwem, rozgłaszają Chrystusa nieszczerze, sądząc, że przez to dodadzą ucisku moim kajdanom.
Flp 1:17
Flp 1:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:17
Flp 1:17  i  innych  z  miłość  wiedząc,  że  umieścić  chronić  ewangelia
Flp 1:17 G1161 G1537 G1537 G0026 G1492 G3754 G2749 G0627 G2098
Flp 1:18 τί γάρ; πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, Χριστὸς καταγγέλλεται, καὶ ἐν τούτῳ χαίρω· ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι,                                            
Flp 1:18 ti/ ga/r; plE\n o(/ti panti\ tro/pO|, ei)/te profa/sei ei)/te a)lETei/a|, *CHristo\s katagge/lletai, kai\ e)n tou/tO| CHai/rO: a)lla\ kai\ CHarE/somai,
Flp 1:18 ti gar; plEn hoti panti tropO, eite profasei eite alETeia, CHristos kataNgelletai, kai en tutO CHairO: alla kai CHarEsomai,
Flp 1:18 ri----nsn- c--------- c--------- c--------- a-----dsm- n-----dsm- c--------- n-----dsf- c--------- n-----dsf- n-----nsm- v-3ppi-s-- c--------- p--------- rd----dsn- v-1pai-s-- c--------- d--------- v-1fpi-s--
Flp 1:18 G5101 G1063 G4133 G3754 G3956 G5158 G1535 G4392 G1535 G0225 G5547 G2605 G2532 G1722 G5129 G5463 G0235 G2532 G5463
Flp 1:18 Ale cóż to znaczy? Jedynie to, że czy to obłudnie, czy naprawdę, na wszelki sposób rozgłasza się Chrystusa. A z tego ja się cieszę i będę się cieszył.
Flp 1:18
Flp 1:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:18
Flp 1:18  Ale  że  do  dodanie  Jako  ani  głosił  Chrystus  fałszywie  lub  szczerze  i  do  do  cieszyć  i  będzie  cieszyć
Flp 1:18 G1063 G5101 G4133 G4133 G3956 G5158 G2605 G5547 G4392 G1535 G0225 G2532 G1722 G5129 G5463 G2532 G5463 G5463
Flp 1:19 οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ,                                              
Flp 1:19 oi)=da ga\r o(/ti tou=to/ moi a)pobE/setai ei)s sOtEri/an dia\ tE=s u(mO=n deE/seOs kai\ e)piCHorEgi/as tou= pneu/matos *)iEsou= *CHristou=,
Flp 1:19 oida gar hoti tuto moi apobEsetai eis sOtErian dia tEs hymOn deEseOs kai epiCHorEgias tu pneumatos iEsu CHristu,
Flp 1:19 v-1xai-s-- c--------- c--------- rd----nsn- rp----ds-- v-3fmi-s-- p--------- n-----asf- p--------- ra----gsf- rp----gp-- n-----gsf- c--------- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn- n-----gsm- n-----gsm-
Flp 1:19 G1492 G1063 G3754 G5124 G3427 G0576 G1519 G4991 G1223 G3588 G5216 G1162 G2532 G2024 G3588 G4151 G2424 G5547
Flp 1:19 Wiem bowiem, że to mi wyjdzie na zbawienie dzięki waszej modlitwie i pomocy, udzielanej przez Ducha Jezusa Chrystusa,
Flp 1:19
Flp 1:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:19
Flp 1:19  dla  wiedzieć  że  to  będzie  mnie  w  zbawienie  na  swój  Modlitwa  i  promocja  Duch  Jezus  Chrystus
Flp 1:19 G1063 G1492 G3754 G5124 G0576 G3427 G1519 G4991 G1223 G5216 G1162 G2532 G2024 G4151 G2424 G5547
Flp 1:20 κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ᾿ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς ἐν τῷ σώματί μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου.                      
Flp 1:20 kata\ tE\n a)pokaradoki/an kai\ e)lpi/da mou o(/ti e)n ou)deni\ ai)sCHunTE/somai, a)ll' e)n pa/sE| parrEsi/a| O(s pa/ntote kai\ nu=n megalunTE/setai *CHristo\s e)n tO=| sO/mati/ mou, ei)/te dia\ DZOE=s ei)/te dia\ Tana/tou.
Flp 1:20 kata tEn apokaradokian kai elpida mu hoti en udeni aisCHynTEsomai, all' en pasE parrEsia hOs pantote kai nyn megalynTEsetai CHristos en tO sOmati mu, eite dia DZOEs eite dia Tanatu.
Flp 1:20 p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- n-----asf- rp----gs-- d--------- p--------- a-----dsn- v-1fpi-s-- c--------- p--------- a-----dsf- n-----dsf- c--------- d--------- d--------- d--------- v-3fpi-s-- n-----nsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- c--------- p--------- n-----gsf- c--------- p--------- n-----gsm-
Flp 1:20 G2596 G3588 G0603 G2532 G1680 G3450 G3754 G1722 G3762 G0153 G0235 G1722 G3956 G3954 G5613 G3842 G2532 G3568 G3170 G5547 G1722 G3588 G4983 G3450 G1535 G1223 G2222 G1535 G1223 G2288
Flp 1:20 zgodnie z gorącym oczekiwaniem i nadzieją moją, że w niczym nie doznam zawodu. Lecz jak zawsze, tak i teraz, z całą swobodą i jawnością Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele: czy to przez życie, czy przez śmierć.
Flp 1:20
Flp 1:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:20
Flp 1:20  w  zaufanie  i  nadzieja  mój  że  ani  w  niż  hańba  będzie  ale  w  każdy  śmiałość  i  teraz  jako  zawsze  powiększony  Chrystus  w  Telewizja  mój  życie  życie  czy  lub  śmierć  śmierć
Flp 1:20 G2596 G0603 G2532 G1680 G3450 G3754 G3762 G1722 G3762 G0153 G0153 G0235 G1722 G3956 G3954 G2532 G3568 G5613 G3842 G3170 G5547 G1722 G4983 G3450 G1223 G2222 G1535 G1535 G1223 G2288
Flp 1:21 ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν Χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος.                                                                
Flp 1:21 e)moi\ ga\r to\ DZE=n *CHristo\s kai\ to\ a)poTanei=n ke/rdos.
Flp 1:21 emoi gar to DZEn CHristos kai to apoTanein kerdos.
Flp 1:21 rp----ds-- c--------- ra----nsn- v--pan---- n-----nsm- c--------- ra----nsn- v--aan---- n-----nsn-
Flp 1:21 G1698 G1063 G3588 G2198 G5547 G2532 G3588 G0599 G2771
Flp 1:21 Dla mnie bowiem żyć - to Chrystus, a umrzeć - to zysk.
Flp 1:21
Flp 1:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:21
Flp 1:21  Dla  mnie  życie  Chrystus  i  śmierć  nabycie
Flp 1:21 G1063 G1698 G2198 G5547 G2532 G0599 G2771
Flp 1:22 εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου· καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω.                                                    
Flp 1:22 ei) de\ to\ DZE=n e)n sarki/, tou=to/ moi karpo\s e)/rgou: kai\ ti/ ai(rE/somai ou) gnOri/DZO.
Flp 1:22 ei de to DZEn en sarki, tuto moi karpos ergu: kai ti hairEsomai u gnOriDZO.
Flp 1:22 c--------- c--------- ra----nsn- v--pan---- p--------- n-----dsf- rd----nsn- rp----ds-- n-----nsm- n-----gsn- c--------- ri----asn- v-1fmi-s-- d--------- v-1pai-s--
Flp 1:22 G1487 G1161 G3588 G2198 G1722 G4561 G5124 G3427 G2590 G2041 G2532 G5101 G0138 G3756 G1107
Flp 1:22 Jeśli bowiem żyć w ciele - to dla mnie owocna praca, co mam wybrać? Nie umiem powiedzieć.
Flp 1:22
Flp 1:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:22
Flp 1:22  Jeśli  zaś  życie  w  ciało  owoc  Ja  sprawa  że  nie  wiedzieć  że  elekt
Flp 1:22 G1487 G1161 G2198 G1722 G4561 G2590 G3427 G2041 G2532 G3756 G1107 G5101 G0138
Flp 1:23 συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, πολλῷ [γὰρ] μᾶλλον κρεῖσσον·                                            
Flp 1:23 sune/CHomai de\ e)k tO=n du/o, tE\n e)piTumi/an e)/CHOn ei)s to\ a)nalu=sai kai\ su\n *CHristO=| ei)=nai, pollO=| [ga\r] ma=llon krei=sson:
Flp 1:23 syneCHomai de ek tOn dyo, tEn epiTymian eCHOn eis to analysai kai syn CHristO einai, pollO [gar] mallon kreisson:
Flp 1:23 v-1ppi-s-- c--------- p--------- ra----gpn- a-----gpn- ra----asf- n-----asf- v--papnsm- p--------- ra----asn- v--aan---- c--------- p--------- n-----dsm- v--pan---- a-----dsn- c--------- d--------- a-----nsnc
Flp 1:23 G4912 G1161 G1537 G3588 G1417 G3588 G1939 G2192 G1519 G3588 G2532 G4862 G5547 G1511 G4183 G1063 G3123 G2908
Flp 1:23 Z dwóch stron doznaję nalegania: pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze,
Flp 1:23
Flp 1:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:23
Flp 1:23  Oznacza  że  więcej  mieć  pragnienie  być dostarczone  i  być  z  Chrystus  nieporównanie  nieporównanie  lepiej
Flp 1:23 G4912 G1537 G1417 G2192 G1939 G0360 G2532 G1511 G4862 G5547 G3123 G4183 G2909
Flp 1:24 τὸ δὲ ἐπιμένειν [ἐν] τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι᾿ ὑμᾶς.                                                                
Flp 1:24 to\ de\ e)pime/nein [e)n] tE=| sarki\ a)nagkaio/teron di' u(ma=s.
Flp 1:24 to de epimenein [en] tE sarki anaNkaioteron di' ymas.
Flp 1:24 ra----nsn- c--------- v--pan---- p--------- ra----dsf- n-----dsf- a-----nsnc p--------- rp----ap--
Flp 1:24 G3588 G1161 G1961 G1722 G3588 G4561 G0316 G1223 G5209
Flp 1:24 pozostawać zaś w ciele - to bardziej dla was konieczne.
Flp 1:24
Flp 1:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:24
Flp 1:24  i  pozostawać  w  ciało  bardziej potrzebne  dla  ty, wy
Flp 1:24 G1161 G1961 G1722 G4561 G0316 G1223 G5209
Flp 1:25 καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ καὶ παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως,                                              
Flp 1:25 kai\ tou=to pepoiTO\s oi)=da o(/ti menO= kai\ paramenO= pa=sin u(mi=n ei)s tE\n u(mO=n prokopE\n kai\ CHara\n tE=s pi/steOs,
Flp 1:25 kai tuto pepoiTOs oida hoti menO kai paramenO pasin hymin eis tEn hymOn prokopEn kai CHaran tEs pisteOs,
Flp 1:25 c--------- rd----asn- v--xapnsm- v-1xai-s-- c--------- v-1fai-s-- c--------- v-1fai-s-- a-----dpm- rp----dp-- p--------- ra----asf- rp----gp-- n-----asf- c--------- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf-
Flp 1:25 G2532 G5124 G3982 G1492 G3754 G3306 G2532 G3887 G3956 G5213 G1519 G3588 G5216 G4297 G2532 G5479 G3588 G4102
Flp 1:25 A ufny w to, wiem, że pozostanę, i to pozostanę nadal dla was wszystkich, dla waszego postępu i radości w wierze,
Flp 1:25
Flp 1:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:25
Flp 1:25  I  prawo  wiedzieć  że  pobyt  i  mieszkać  wszystko  ty, wy  dla  swój  Sukces  i  radość  Wiara
Flp 1:25 G2532 G3982 G1492 G3754 G3306 G2532 G4839 G3956 G5213 G1519 G5216 G4297 G2532 G5479 G4102
Flp 1:26 ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς.                                                
Flp 1:26 i(/na to\ kau/CHEma u(mO=n perisseu/E| e)n *CHristO=| *)iEsou= e)n e)moi\ dia\ tE=s e)mE=s parousi/as pa/lin pro\s u(ma=s.
Flp 1:26 hina to kauCHEma hymOn perisseuE en CHristO iEsu en emoi dia tEs emEs parusias palin pros hymas.
Flp 1:26 c--------- ra----nsn- n-----nsn- rp----gp-- v-3pas-s-- p--------- n-----dsm- n-----dsm- p--------- rp----ds-- p--------- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- d--------- p--------- rp----ap--
Flp 1:26 G2443 G3588 G2745 G5216 G4052 G1722 G5547 G2424 G1722 G1698 G1223 G3588 G1699 G3952 G3825 G4314 G5209
Flp 1:26 aby rosła wasza duma w Chrystusie przez mnie, przez moją ponowną obecność u was.
Flp 1:26
Flp 1:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:26
Flp 1:26  tak  chwalić  twój  w  Chrystus  Jezus  obfitować  przez  mnie  w  mój  wtórny  do  ty, wy  Nadejście
Flp 1:26 G2443 G2745 G5216 G1722 G5547 G2424 G4052 G1722 G1698 G1223 G1699 G3825 G4314 G5209 G3952
Flp 1:27 Μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου,                    
Flp 1:27 *mo/non a)Xi/Os tou= eu)aggeli/ou tou= *CHristou= politeu/esTe, i(/na ei)/te e)lTO\n kai\ i)dO\n u(ma=s ei)/te a)pO\n a)kou/O ta\ peri\ u(mO=n, o(/ti stE/kete e)n e(ni\ pneu/mati, mia=| PSuCHE=| sunaTlou=ntes tE=| pi/stei tou= eu)aggeli/ou,
Flp 1:27 monon aXiOs tu euaNgeliu tu CHristu politeuesTe, hina eite elTOn kai idOn hymas eite apOn akuO ta peri hymOn, hoti stEkete en heni pneumati, mia PSyCHE synaTluntes tE pistei tu euaNgeliu,
Flp 1:27 a-----asn- d--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsm- n-----gsm- v-2pmd-p-- c--------- c--------- v--aapnsm- c--------- v--aapnsm- rp----ap-- c--------- v--papnsm- v-1pas-s-- ra----apn- p--------- rp----gp-- d--------- v-2pai-p-- p--------- a-----dsn- n-----dsn- a-----dsf- n-----dsf- v--papnpm- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsn- n-----gsn-
Flp 1:27 G3440 G0516 G3588 G2098 G3588 G5547 G4176 G2443 G1535 G2064 G2532 G1492 G5209 G1535 G0548 G0191 G3588 G4012 G5216 G3754 G4739 G1722 G1520 G4151 G3391 G5590 G4866 G3588 G4102 G3588 G2098
Flp 1:27 Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej, abym ja - czy to gdy przybędę i ujrzę was, czy też będąc z daleka - mógł usłyszeć o was, że trwacie mocno w jednym duchu, jednym sercem walcząc wspólnie o wiarę w Ewangelię,
Flp 1:27
Flp 1:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:27
Flp 1:27  Tylko  Na żywo  godnie  ewangelia  Chrystus  że  przyjść  czy  i  zobaczyć  ty, wy  lub  nie  przyjść  słyszeć  o  ty, wy  że  stoisko  w  jeden  duch  dążenie  jednomyślnie  jednomyślnie  wiara  Ewangeliczny
Flp 1:27 G3440 G4176 G0516 G2098 G5547 G2443 G2064 G1535 G2532 G1492 G5209 G1535 G0548 G0548 G0191 G4012 G5216 G3754 G4739 G1722 G1520 G4151 G4866 G3391 G5590 G4102 G2098
Flp 1:28 καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων, ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῶν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ·                                          
Flp 1:28 kai\ mE\ pturo/menoi e)n mEdeni\ u(po\ tO=n a)ntikeime/nOn, E(/tis e)sti\n au)toi=s e)/ndeiXis a)pOlei/as, u(mO=n de\ sOtEri/as, kai\ tou=to a)po\ Teou=:
Flp 1:28 kai mE ptyromenoi en mEdeni hypo tOn antikeimenOn, hEtis estin autois endeiXis apOleias, hymOn de sOtErias, kai tuto apo Teu:
Flp 1:28 c--------- d--------- v--pppnpm- p--------- a-----dsn- p--------- ra----gpm- v--pmpgpm- rr----nsf- v-3pai-s-- rp----dpm- n-----nsf- n-----gsf- rp----gp-- c--------- n-----gsf- c--------- rd----nsn- p--------- n-----gsm-
Flp 1:28 G2532 G3361 G4426 G1722 G3367 G5259 G3588 G0480 G3748 G2076 G0846 G1732 G0684 G5216 G1161 G4991 G2532 G5124 G0575 G2316
Flp 1:28 i w niczym nie dajecie się zastraszyć przeciwnikom. To właśnie dla nich jest zapowiedzią zagłady, a dla was zbawienia, i to przez Boga.
Flp 1:28
Flp 1:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:28
Flp 1:28  i  nie  Strach  ani  w  niż  przeciwników  to  ich  jest  omen  Ruina  i  ty, wy  Ratowanie  I  te rzeczy  z  Bóg
Flp 1:28 G2532 G3361 G4426 G3367 G1722 G3367 G0480 G3748 G0846 G2076 G1732 G0684 G1161 G5213 G4991 G2532 G5124 G0575 G2316
Flp 1:29 ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν,                                              
Flp 1:29 o(/ti u(mi=n e)CHari/sTE to\ u(pe\r *CHristou=, ou) mo/non to\ ei)s au)to\n pisteu/ein a)lla\ kai\ to\ u(pe\r au)tou= pa/sCHein,
Flp 1:29 hoti hymin eCHarisTE to hyper CHristu, u monon to eis auton pisteuein alla kai to hyper autu pasCHein,
Flp 1:29 c--------- rp----dp-- v-3api-s-- ra----nsn- p--------- n-----gsm- d--------- d--------- ra----nsn- p--------- rp----asm- v--pan---- c--------- d--------- ra----nsn- p--------- rp----gsm- v--pan----
Flp 1:29 G3754 G5213 G5483 G3588 G5228 G5547 G3756 G3440 G3588 G1519 G0846 G4100 G0235 G2532 G3588 G5228 G0846 G3958
Flp 1:29 Wam bowiem z łaski dane jest to dla Chrystusa: nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć,
Flp 1:29
Flp 1:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:29
Flp 1:29  że  ty, wy  dany  dla  Chrystus  nie  tylko  wierzyć  w  To  ale  i  ponieść  dla  To
Flp 1:29 G3754 G5213 G5483 G5228 G5547 G3756 G3440 G4100 G1519 G0846 G0235 G2532 G3958 G5228 G0846
Flp 1:30 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί.                                                        
Flp 1:30 to\n au)to\n a)gO=na e)/CHontes oi(=on ei)/dete e)n e)moi\ kai\ nu=n a)kou/ete e)n e)moi/.
Flp 1:30 ton auton agOna eCHontes hoion eidete en emoi kai nyn akuete en emoi.
Flp 1:30 ra----asm- a-----asm- n-----asm- v--papnpm- rr----asm- v-2aai-p-- p--------- rp----ds-- c--------- d--------- v-2pai-p-- p--------- rp----ds--
Flp 1:30 G3588 G0846 G0073 G2192 G3634 G1492 G1722 G1698 G2532 G3568 G0191 G1722 G1698
Flp 1:30 skoro toczycie tę samą walkę, jaką u mnie widzieliście, a o jakiej u mnie teraz słyszycie.
Flp 1:30
Flp 1:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 1:30
Flp 1:30  tak  zaś  wyczyn  co  online  i  teraz  słyszeć  o  mnie
Flp 1:30 G0846 G0846 G0073 G3634 G1492 G2532 G3568 G0191 G1722 G1698
Copyright by Cezary Podolski