Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Flp1      do_str_głównej      do_Flp3      
Flp 2:1 Εἴ τις οὖν παράκλησις ἐν Χριστῷ, εἴ τι παραμύθιον ἀγάπης, εἴ τις κοινωνία πνεύματος, εἴ τις σπλάγχνα καὶ οἰκτιρμοί,                                
Flp 2:1 *ei)/ tis ou)=n para/klEsis e)n *CHristO=|, ei)/ ti paramu/Tion a)ga/pEs, ei)/ tis koinOni/a pneu/matos, ei)/ tis spla/gCHna kai\ oi)ktirmoi/,
Flp 2:1 ei tis un paraklEsis en CHristO, ei ti paramyTion agapEs, ei tis koinOnia pneumatos, ei tis splaNCHna kai oiktirmoi,
Flp 2:1 c--------- ri----nsf- c--------- n-----nsf- p--------- n-----dsm- c--------- ri----nsn- n-----nsn- n-----gsf- c--------- ri----nsf- n-----nsf- n-----gsn- c--------- ri----nsf- n-----npn- c--------- n-----npm-
Flp 2:1 G1487 G5100 G3767 G3874 G1722 G5547 G1487 G5100 G3890 G0026 G1487 G5100 G2842 G4151 G1487 G5100 G4698 G2532 G3628
Flp 2:1 Jeśli więc jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli - jakaś moc przekonująca Miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie -
Flp 2:1
Flp 2:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:1
Flp 2:1  Tak  jeśli jakieś jakieś  pocieszenie  w  Chrystus  jeśli  co  komfort  miłość  jeśli jakaś  komunikacja  duch  jeśli jakieś  miłosierdzie  i  współczucie
Flp 2:1 G3767 G1487 G1487 G5100 G3874 G1722 G5547 G1487 G5100 G3890 G0026 G1487 G5100 G2842 G4151 G1487 G5100 G4698 G2532 G3628
Flp 2:2 πληρώσατέ μου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντες,                                      
Flp 2:2 plErO/sate/ mou tE\n CHara\n i(/na to\ au)to\ fronE=te, tE\n au)tE\n a)ga/pEn e)/CHontes, su/mPSuCHoi, to\ e(\n fronou=ntes,
Flp 2:2 plErOsate mu tEn CHaran hina to auto fronEte, tEn autEn agapEn eCHontes, symPSyCHoi, to hen fronuntes,
Flp 2:2 v-2aad-p-- rp----gs-- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asn- a-----asn- v-2pas-p-- ra----asf- a-----asf- n-----asf- v--papnpm- a-----npm- ra----asn- a-----asn- v--papnpm-
Flp 2:2 G4137 G3450 G3588 G5479 G2443 G3588 G0846 G5426 G3588 G0846 G0026 G2192 G4861 G3588 G1520 G5426
Flp 2:2 dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego,
Flp 2:2
Flp 2:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:2
Flp 2:2  Kompletny  mój  radość  mieć  mieć  Do  zaś  miłość  jednomyślnej  Cieszyć  Cieszyć
Flp 2:2 G4137 G3450 G5479 G2192 G2192 G0846 G0846 G0026 G4861 G1520 G5426
Flp 2:3 μηδὲν κατ᾿ ἐριθείαν μηδὲ κατὰ κενοδοξίαν, ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν,                                            
Flp 2:3 mEde\n kat' e)riTei/an mEde\ kata\ kenodoXi/an, a)lla\ tE=| tapeinofrosu/nE| a)llE/lous E(gou/menoi u(pere/CHontas e(autO=n,
Flp 2:3 mEden kat' eriTeian mEde kata kenodoXian, alla tE tapeinofrosynE allElus hEgumenoi hypereCHontas heautOn,
Flp 2:3 a-----asn- p--------- n-----asf- c--------- p--------- n-----asf- c--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----apm- v--pmpnpm- v--papapm- rp----gpm-
Flp 2:3 G3367 G2596 G2052 G3366 G2596 G2754 G0235 G3588 G5012 G0240 G2233 G5242 G1438
Flp 2:3 a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie.
Flp 2:3
Flp 2:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:3
Flp 2:3  nic  na  lyubopreniyu  lub  na  marność  ale  pokora  czytać  jeden  inny  wyższy  się
Flp 2:3 G3367 G2596 G2052 G2228 G2228 G2754 G0235 G5012 G2233 G0240 G0240 G5242 G1438
Flp 2:4 μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοποῦντες, ἀλλὰ [καὶ] τὰ ἑτέρων ἕκαστοι.                                                  
Flp 2:4 mE\ ta\ e(autO=n e(/kastos skopou=ntes, a)lla\ [kai\] ta\ e(te/rOn e(/kastoi.
Flp 2:4 mE ta heautOn hekastos skopuntes, alla [kai] ta heterOn hekastoi.
Flp 2:4 d--------- ra----apn- rp----gpm- a-----nsm- v--papnpm- c--------- d--------- ra----apn- a-----gpm- a-----npm-
Flp 2:4 G3361 G3588 G1438 G1538 G4648 G0235 G2532 G3588 G2087 G1538
Flp 2:4 Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich!
Flp 2:4
Flp 2:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:4
Flp 2:4  Nie  się  każdy  martwić się  ale  każdy  i  inny
Flp 2:4 G3361 G1438 G1538 G4648 G0235 G1538 G2532 G2087
Flp 2:5 τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,                                                    
Flp 2:5 tou=to fronei=te e)n u(mi=n o(\ kai\ e)n *CHristO=| *)iEsou=,
Flp 2:5 tuto froneite en hymin ho kai en CHristO iEsu,
Flp 2:5 rd----asn- v-2pad-p-- p--------- rp----dp-- rr----nsn- d--------- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
Flp 2:5 G5124 G5426 G1722 G5213 G3739 G2532 G1722 G5547 G2424
Flp 2:5 To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie.
Flp 2:5
Flp 2:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:5
Flp 2:5  Dla  w  ty, wy  być  tych  uczuć  co  i  w  Chrystus  Jezus
Flp 2:5 G1063 G1722 G5213 G5426 G5124 G5426 G3739 G2532 G1722 G5547 G2424
Flp 2:6 ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,                                              
Flp 2:6 o(\s e)n morfE=| Teou= u(pa/rCHOn ou)CH a(rpagmo\n E(gE/sato to\ ei)=nai i)/sa TeO=|,
Flp 2:6 hos en morfE Teu hyparCHOn uCH harpagmon hEgEsato to einai isa TeO,
Flp 2:6 rr----nsm- p--------- n-----dsf- n-----gsm- v--papnsm- d--------- n-----asm- v-3ami-s-- ra----asn- v--pan---- a-----apn- n-----dsm-
Flp 2:6 G3739 G1722 G3444 G2316 G5225 G3756 G0725 G2233 G3588 G1511 G2470 G2316
Flp 2:6 On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem,
Flp 2:6
Flp 2:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:6
Flp 2:6  On  jest  sposób  sposób  Bóg  nie  zaszczycony  kradzież  być  równy  Bóg
Flp 2:6 G3739 G5225 G1722 G3444 G2316 G3756 G2233 G0725 G1511 G2470 G2316
Flp 2:7 ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος· καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος                                        
Flp 2:7 a)lla\ e(auto\n e)ke/nOsen morfE\n dou/lou labO/n, e)n o(moiO/mati a)nTrO/pOn geno/menos: kai\ sCHE/mati eu(reTei\s O(s a)/nTrOpos
Flp 2:7 alla heauton ekenOsen morfEn dulu labOn, en homoiOmati anTrOpOn genomenos: kai sCHEmati heureTeis hOs anTrOpos
Flp 2:7 c--------- rp----asm- v-3aai-s-- n-----asf- n-----gsm- v--aapnsm- p--------- n-----dsn- n-----gpm- v--ampnsm- c--------- n-----dsn- v--appnsm- c--------- n-----nsm-
Flp 2:7 G0235 G1438 G2758 G3444 G1401 G2983 G1722 G3667 G0444 G1096 G2532 G4976 G2147 G5613 G0444
Flp 2:7 lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,
Flp 2:7
Flp 2:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:7
Flp 2:7  ale  opróżnić  Się  Się  O  obraz  niewolnik  staje się  podobny  podobny  mężczyzn  i  na  średni  staje się  jako  człowiek
Flp 2:7 G0235 G2758 G1438 G1438 G2983 G3444 G1401 G1096 G1722 G3667 G0444 G2532 G4976 G4976 G2147 G5613 G0444
Flp 2:8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.                                                    
Flp 2:8 e)tapei/nOsen e(auto\n geno/menos u(pE/koos me/CHri Tana/tou, Tana/tou de\ staurou=.
Flp 2:8 etapeinOsen heauton genomenos hypEkoos meCHri Tanatu, Tanatu de stauru.
Flp 2:8 v-3aai-s-- rp----asm- v--ampnsm- a-----nsm- p--------- n-----gsm- n-----gsm- c--------- n-----gsm-
Flp 2:8 G5013 G1438 G1096 G5255 G3360 G2288 G2288 G1161 G4716
Flp 2:8 uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej.
Flp 2:8
Flp 2:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:8
Flp 2:8  upokorzył  Się  były  posłuszny  nawet  do  śmierć  i  śmierć  matka chrzestna
Flp 2:8 G5013 G1438 G1096 G5255 G3360 G3360 G2288 G1161 G2288 G4716
Flp 2:9 διὸ καὶ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ τὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,                                        
Flp 2:9 dio\ kai\ o( Teo\s au)to\n u(peru/PSOsen kai\ e)CHari/sato au)tO=| to\ o)/noma to\ u(pe\r pa=n o)/noma,
Flp 2:9 dio kai ho Teos auton hyperyPSOsen kai eCHarisato autO to onoma to hyper pan onoma,
Flp 2:9 c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----asm- v-3aai-s-- c--------- v-3ami-s-- rp----dsm- ra----asn- n-----asn- ra----asn- p--------- a-----asn- n-----asn-
Flp 2:9 G1352 G2532 G3588 G2316 G0846 G5251 G2532 G5483 G0846 G3588 G3686 G3588 G5228 G3956 G3686
Flp 2:9 Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
Flp 2:9
Flp 2:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:9
Flp 2:9  Zatem  i  Bóg  wywyższony  Jego  i  dał  Go  nazwa  powyżej  wszystko  nazwa
Flp 2:9 G1352 G2532 G2316 G5251 G0846 G2532 G5483 G0846 G3686 G5228 G3956 G3686
Flp 2:10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων,                                            
Flp 2:10 i(/na e)n tO=| o)no/mati *)iEsou= pa=n go/nu ka/mPSE| e)pourani/On kai\ e)pigei/On kai\ kataCHToni/On,
Flp 2:10 hina en tO onomati iEsu pan gony kamPSE epuraniOn kai epigeiOn kai kataCHToniOn,
Flp 2:10 c--------- p--------- ra----dsn- n-----dsn- n-----gsm- a-----nsn- n-----nsn- v-3aas-s-- a-----gpm- c--------- a-----gpm- c--------- a-----gpm-
Flp 2:10 G2443 G1722 G3588 G3686 G2424 G3956 G1119 G2578 G2032 G2532 G1919 G2532 G2709
Flp 2:10 aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
Flp 2:10
Flp 2:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:10
Flp 2:10  tak  przed  nazwa  Jezus  łuk  wszystko  kolano  Niebieski  Ziemia  i  piekła
Flp 2:10 G2443 G1722 G3686 G2424 G2578 G3956 G1119 G2032 G1919 G2532 G2709
Flp 2:11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.                                              
Flp 2:11 kai\ pa=sa glO=ssa e)XomologE/sEtai o(/ti ku/rios *)iEsou=s *CHristo\s ei)s do/Xan Teou= patro/s.
Flp 2:11 kai pasa glOssa eXomologEsEtai hoti kyrios iEsus CHristos eis doXan Teu patros.
Flp 2:11 c--------- a-----nsf- n-----nsf- v-3ams-s-- c--------- n-----nsm- n-----nsm- n-----nsm- p--------- n-----asf- n-----gsm- n-----gsm-
Flp 2:11 G2532 G3956 G1100 G1843 G3754 G2962 G2424 G5547 G1519 G1391 G2316 G3962
Flp 2:11 I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca.
Flp 2:11
Flp 2:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:11
Flp 2:11  i  każdy  język  śluby  że  Władca  Jezus  Chrystus  w  chwała  Bóg  Ojciec
Flp 2:11 G2532 G3956 G1100 G1843 G3754 G2962 G2424 G5547 G1519 G1391 G2316 G3962
Flp 2:12 Ὥστε, ἀγαπητοί μου, καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, μὴ ὡς ἐν τῇ παρουσίᾳ μου μόνον ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου, μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν ἑαυτῶν σωτηρίαν κατεργάζεσθε·            
Flp 2:12 *(/Oste, a)gapEtoi/ mou, kaTO\s pa/ntote u(pEkou/sate, mE\ O(s e)n tE=| parousi/a| mou mo/non a)lla\ nu=n pollO=| ma=llon e)n tE=| a)pousi/a| mou, meta\ fo/bou kai\ tro/mou tE\n e(autO=n sOtEri/an katerga/DZesTe:
Flp 2:12 hOste, agapEtoi mu, kaTOs pantote hypEkusate, mE hOs en tE parusia mu monon alla nyn pollO mallon en tE apusia mu, meta fobu kai tromu tEn heautOn sOtErian katergaDZesTe:
Flp 2:12 c--------- a-----vpm- rp----gs-- c--------- d--------- v-2aai-p-- d--------- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- a-----asn- c--------- d--------- a-----dsn- d--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- p--------- n-----gsm- c--------- n-----gsm- ra----asf- rp----gpm- n-----asf- v-2pmd-p--
Flp 2:12 G5620 G0027 G3450 G2531 G3842 G5219 G3361 G5613 G1722 G3588 G3952 G3450 G3440 G0235 G3568 G4183 G3123 G1722 G3588 G0666 G3450 G3326 G5401 G2532 G5156 G3588 G1438 G4991 G2716
Flp 2:12 A przeto, umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, zabiegajcie o własne zbawienie z bojaźnią i drżeniem nie tylko w mojej obecności, lecz jeszcze bardziej teraz, gdy mnie nie ma.
Flp 2:12
Flp 2:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:12
Flp 2:12  Tak  umiłowany  mój  jako  zawsze  były  posłuszny  nie  tylko  w  obecność  mój  ale  wiele  więcej  teraz  w  nie  mój  z  strach  i  drżenie  , Co zrobić  ich  zbawienie
Flp 2:12 G5620 G0027 G3450 G2531 G3842 G5219 G5219 G3361 G3440 G1722 G3952 G3450 G0235 G4183 G3123 G3568 G1722 G0666 G3450 G3326 G5401 G2532 G5156 G2716 G1438 G4991
Flp 2:13 θεὸς γάρ ἐστιν ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας.                                      
Flp 2:13 Teo\s ga/r e)stin o( e)nergO=n e)n u(mi=n kai\ to\ Te/lein kai\ to\ e)nergei=n u(pe\r tE=s eu)doki/as.
Flp 2:13 Teos gar estin ho energOn en hymin kai to Telein kai to energein hyper tEs eudokias.
Flp 2:13 n-----nsm- c--------- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- p--------- rp----dp-- c--------- ra----asn- v--pan---- c--------- ra----asn- v--pan---- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Flp 2:13 G2316 G1063 G2076 G3588 G1754 G1722 G5213 G2532 G3588 G2309 G2532 G3588 G1754 G5228 G3588 G2107
Flp 2:13 Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą.
Flp 2:13
Flp 2:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:13
Flp 2:13  że  Bóg  produkuje  w  ty, wy  i  wola  i  działanie  na  życzliwość
Flp 2:13 G1063 G2076 G1754 G1722 G5213 G2532 G2309 G2532 G1754 G5228 G2107
Flp 2:14 πάντα ποιεῖτε χωρὶς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν,                                                          
Flp 2:14 pa/nta poiei=te CHOri\s goggusmO=n kai\ dialogismO=n,
Flp 2:14 panta poieite CHOris goNgysmOn kai dialogismOn,
Flp 2:14 a-----apn- v-2pad-p-- p--------- n-----gpm- c--------- n-----gpm-
Flp 2:14 G3956 G4160 G5565 G1112 G2532 G1261
Flp 2:14 Czyńcie wszystko bez szemrań i powątpiewań,
Flp 2:14
Flp 2:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:14
Flp 2:14  Wszystko  do  bez  szmer  i  wątpliwość
Flp 2:14 G3956 G4160 G5565 G1112 G2532 G1261
Flp 2:15 ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα θεοῦ ἄμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης, ἐν οἷς φαίνεσθε ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ,                              
Flp 2:15 i(/na ge/nEsTe a)/memptoi kai\ a)ke/raioi, te/kna Teou= a)/mOma me/son genea=s skolia=s kai\ diestramme/nEs, e)n oi(=s fai/nesTe O(s fOstE=res e)n ko/smO|,
Flp 2:15 hina genEsTe amemptoi kai akeraioi, tekna Teu amOma meson geneas skolias kai diestrammenEs, en hois fainesTe hOs fOstEres en kosmO,
Flp 2:15 c--------- v-2ams-p-- a-----npm- c--------- a-----npm- n-----npn- n-----gsm- a-----npn- a-----asn- n-----gsf- a-----gsf- c--------- v--xppgsf- p--------- rr----dpm- v-2pmi-p-- c--------- n-----npm- p--------- n-----dsm-
Flp 2:15 G2443 G1096 G0273 G2532 G0185 G5043 G2316 G0299 G3319 G1074 G4646 G2532 G1294 G1722 G3739 G5316 G5613 G5458 G1722 G2889
Flp 2:15 abyście się stali bez zarzutu i bez winy jako nienaganne dzieci Boże pośród narodu zepsutego i przewrotnego. Między nimi jawicie się jako źródła światła w świecie.
Flp 2:15
Flp 2:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:15
Flp 2:15  że  być  nienaganny  i  netto  dzieci  Bóg  dziewiczy  między  między  Złośnica  i  zepsuty  rodzaj  w  gdzie  połysk  jako  luminarz  w  świat
Flp 2:15 G2443 G1096 G0273 G2532 G0185 G5043 G2316 G0298 G1722 G3319 G4646 G2532 G1294 G1074 G1722 G3739 G5316 G5613 G5458 G1722 G2889
Flp 2:16 λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα.                                  
Flp 2:16 lo/gon DZOE=s e)pe/CHontes, ei)s kau/CHEma e)moi\ ei)s E(me/ran *CHristou=, o(/ti ou)k ei)s keno\n e)/dramon ou)de\ ei)s keno\n e)kopi/asa.
Flp 2:16 logon DZOEs epeCHontes, eis kauCHEma emoi eis hEmeran CHristu, hoti uk eis kenon edramon ude eis kenon ekopiasa.
Flp 2:16 n-----asm- n-----gsf- v--papnpm- p--------- n-----asn- rp----ds-- p--------- n-----asf- n-----gsm- d--------- d--------- p--------- a-----asn- v-1aai-s-- c--------- p--------- a-----asn- v-1aai-s--
Flp 2:16 G3056 G2222 G1907 G1519 G2745 G1698 G1519 G2250 G5547 G3754 G3756 G1519 G2756 G5143 G3761 G1519 G2756 G2872
Flp 2:16 Trzymajcie się mocno Słowa Życia, abym mógł być dumny w dniu Chrystusa, że nie na próżno biegłem i nie na próżno się trudziłem.
Flp 2:16
Flp 2:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:16
Flp 2:16  zawierające  słowo  Życie  do  chwalić  mój  w  dzień  Dominical  że  nie  na próżno  na próżno  pracował  nie  na próżno  na próżno  pracował
Flp 2:16 G1907 G3056 G2222 G1519 G2745 G1698 G1519 G2250 G5547 G3754 G3756 G1519 G2756 G5143 G3761 G1519 G2756 G2872
Flp 2:17 ἀλλὰ εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν·                                    
Flp 2:17 a)lla\ ei) kai\ spe/ndomai e)pi\ tE=| Tusi/a| kai\ leitourgi/a| tE=s pi/steOs u(mO=n, CHai/rO kai\ sugCHai/rO pa=sin u(mi=n:
Flp 2:17 alla ei kai spendomai epi tE Tysia kai leiturgia tEs pisteOs hymOn, CHairO kai syNCHairO pasin hymin:
Flp 2:17 c--------- c--------- d--------- v-1ppi-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- n-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- v-1pai-s-- c--------- v-1pai-s-- a-----dpm- rp----dp--
Flp 2:17 G0235 G1487 G2532 G4689 G1909 G3588 G2378 G2532 G3009 G3588 G4102 G5216 G5463 G2532 G4796 G3956 G5213
Flp 2:17 A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi:
Flp 2:17
Flp 2:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:17
Flp 2:17  Ale  jeśli  i  oferowanych na  ofiara  dla  ofiara  i  serwis  Wiara  swój  cieszyć  i  cieszyć  wszystko  ty, wy
Flp 2:17 G0235 G1499 G2532 G4689 G4689 G1909 G2378 G2532 G3009 G4102 G5216 G5463 G2532 G4796 G3956 G5213
Flp 2:18 τὸ δὲ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε καὶ συγχαίρετέ μοι.                                                    
Flp 2:18 to\ de\ au)to\ kai\ u(mei=s CHai/rete kai\ sugCHai/rete/ moi.
Flp 2:18 to de auto kai hymeis CHairete kai syNCHairete moi.
Flp 2:18 ra----asn- c--------- a-----asn- d--------- rp----np-- v-2pad-p-- c--------- v-2pad-p-- rp----ds--
Flp 2:18 G3588 G1161 G0846 G2532 G5210 G5463 G2532 G4796 G3427
Flp 2:18 a także i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną!
Flp 2:18
Flp 2:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:18
Flp 2:18  O  Sem  bardzo  i  ty, wy  Cieszyć  i  cieszyć  mnie
Flp 2:18 G1161 G0846 G0846 G2532 G5210 G5463 G2532 G4796 G3427
Flp 2:19 Ἐλπίζω δὲ ἐν κυρίῳ Ἰησοῦ Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν, ἵνα κἀγὼ εὐψυχῶ γνοὺς τὰ περὶ ὑμῶν.                                      
Flp 2:19 *)elpi/DZO de\ e)n kuri/O| *)iEsou= *timo/Teon taCHe/Os pe/mPSai u(mi=n, i(/na ka)gO\ eu)PSuCHO= gnou\s ta\ peri\ u(mO=n.
Flp 2:19 elpiDZO de en kyriO iEsu timoTeon taCHeOs pemPSai hymin, hina kagO euPSyCHO gnus ta peri hymOn.
Flp 2:19 v-1pai-s-- c--------- p--------- n-----dsm- n-----dsm- n-----asm- d--------- v--aan---- rp----dp-- c--------- d--------- v-1pas-s-- v--aapnsm- ra----apn- p--------- rp----gp--
Flp 2:19 G1679 G1161 G1722 G2962 G2424 G5095 G5030 G3992 G5213 G2443 G2504 G2174 G1097 G3588 G4012 G5216
Flp 2:19 A mam nadzieję w Panu Jezusie, że niebawem poślę do was Tymoteusza, abym i ja doznał radości, dowiedziawszy się o waszych sprawach.
Flp 2:19
Flp 2:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:19
Flp 2:19  Nadzieja  zaś  w  Władca  Jezus  wkrótce  wysłać  ty, wy  Tymotka  tak  i  Ja  nauka  o  swój  pocieszony  duch
Flp 2:19 G1679 G1161 G1722 G2962 G2424 G5030 G3992 G5213 G5095 G2443 G2504 G2504 G1097 G4012 G5216 G2174 G2174
Flp 2:20 οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσόψυχον ὅστις γνησίως τὰ περὶ ὑμῶν μεριμνήσει,                                                  
Flp 2:20 ou)de/na ga\r e)/CHO i)so/PSuCHon o(/stis gnEsi/Os ta\ peri\ u(mO=n merimnE/sei,
Flp 2:20 udena gar eCHO isoPSyCHon hostis gnEsiOs ta peri hymOn merimnEsei,
Flp 2:20 a-----asm- c--------- v-1pai-s-- a-----asm- rr----nsm- d--------- ra----apn- p--------- rp----gp-- v-3fai-s--
Flp 2:20 G3762 G1063 G2192 G2473 G3748 G1104 G3588 G4012 G5216 G3309
Flp 2:20 Nie mam bowiem nikogo o równych dążeniach ducha, który by się szczerze zatroszczył o wasze sprawy:
Flp 2:20
Flp 2:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:20
Flp 2:20  Dla  mieć  nikt  równie  pracowity  kto  szczerze  opieka  o  ty, wy
Flp 2:20 G1063 G2192 G3762 G2473 G2473 G3748 G1104 G3309 G4012 G5216
Flp 2:21 οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ζητοῦσιν, οὐ τὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.                                                  
Flp 2:21 oi( pa/ntes ga\r ta\ e(autO=n DZEtou=sin, ou) ta\ *)iEsou= *CHristou=.
Flp 2:21 hoi pantes gar ta heautOn DZEtusin, u ta iEsu CHristu.
Flp 2:21 ra----npm- a-----npm- c--------- ra----apn- rp----gpm- v-3pai-p-- d--------- ra----apn- n-----gsm- n-----gsm-
Flp 2:21 G3588 G3956 G1063 G3588 G1438 G2212 G3756 G3588 G2424 G5547
Flp 2:21 bo wszyscy szukają własnego pożytku, a nie - Chrystusa Jezusa.
Flp 2:21
Flp 2:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:21
Flp 2:21  że  wszystko  poszukiwanie  jego  nie  Jezus  Chrystus
Flp 2:21 G1063 G3956 G2212 G1438 G3756 G2424 G5547
Flp 2:22 τὴν δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε, ὅτι ὡς πατρὶ τέκνον σὺν ἐμοὶ ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον.                                        
Flp 2:22 tE\n de\ dokimE\n au)tou= ginO/skete, o(/ti O(s patri\ te/knon su\n e)moi\ e)dou/leusen ei)s to\ eu)agge/lion.
Flp 2:22 tEn de dokimEn autu ginOskete, hoti hOs patri teknon syn emoi eduleusen eis to euaNgelion.
Flp 2:22 ra----asf- c--------- n-----asf- rp----gsm- v-2pai-p-- d--------- c--------- n-----dsm- n-----nsn- p--------- rp----ds-- v-3aai-s-- p--------- ra----asn- n-----asn-
Flp 2:22 G3588 G1161 G1382 G0846 G1097 G3754 G5613 G3962 G5043 G4862 G1698 G1398 G1519 G3588 G2098
Flp 2:22 A wiecie, że on został wypróbowany: bo jak dziecko ojcu, tak on wraz ze mną służył Ewangelii.
Flp 2:22
Flp 2:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:22
Flp 2:22 A  jego  lojalność  znany  że  jako  syn  ojciec  lepszy  mnie  w  ewangelia
Flp 2:22 G1161 G0846 G1382 G1097 G3754 G5613 G5043 G3962 G1398 G1698 G1519 G2098
Flp 2:23 τοῦτον μὲν οὖν ἐλπίζω πέμψαι ὡς ἂν ἀφίδω τὰ περὶ ἐμὲ ἐξαυτῆς·                                              
Flp 2:23 tou=ton me\n ou)=n e)lpi/DZO pe/mPSai O(s a)\n a)fi/dO ta\ peri\ e)me\ e)XautE=s:
Flp 2:23 tuton men un elpiDZO pemPSai hOs an afidO ta peri eme eXautEs:
Flp 2:23 rd----asm- c--------- c--------- v-1pai-s-- v--aan---- c--------- x--------- v-1aas-s-- ra----apn- p--------- rp----as-- d---------
Flp 2:23 G5126 G3303 G3767 G1679 G3992 G5613 G0302 G0872 G3588 G4012 G1691 G1824
Flp 2:23 Jego to mam nadzieję posłać do was natychmiast, skoro tylko rozejrzę się w swoich sprawach.
Flp 2:23
Flp 2:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:23
Flp 2:23  Tak  nadzieja  wysłać  jego  natychmiast  jako  wiedzieć  wiedzieć  z  Ja
Flp 2:23 G3767 G1679 G3992 G5126 G1824 G5613 G0542 G0872 G4012 G1691
Flp 2:24 πέποιθα δὲ ἐν κυρίῳ ὅτι καὶ αὐτὸς ταχέως ἐλεύσομαι.                                                    
Flp 2:24 pe/poiTa de\ e)n kuri/O| o(/ti kai\ au)to\s taCHe/Os e)leu/somai.
Flp 2:24 pepoiTa de en kyriO hoti kai autos taCHeOs eleusomai.
Flp 2:24 v-1xai-s-- c--------- p--------- n-----dsm- c--------- d--------- rp----nsm- d--------- v-1fmi-s--
Flp 2:24 G3982 G1161 G1722 G2962 G3754 G2532 G0846 G5030 G2064
Flp 2:24 Ufam zaś w Panu, że i ja sam przybędę niebawem.
Flp 2:24
Flp 2:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:24
Flp 2:24  na pewno  w  Władca  i  się  wkrótce  przyjść
Flp 2:24 G3982 G1722 G2962 G2532 G0846 G5030 G2064
Flp 2:25 Ἀναγκαῖον δὲ ἡγησάμην Ἐπαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν καὶ συστρατιώτην μου, ὑμῶν δὲ ἀπόστολον καὶ λειτουργὸν τῆς χρείας μου, πέμψαι πρὸς ὑμᾶς,                          
Flp 2:25 *)anagkai=on de\ E(gEsa/mEn *)epafro/diton to\n a)delfo\n kai\ sunergo\n kai\ sustratiO/tEn mou, u(mO=n de\ a)po/stolon kai\ leitourgo\n tE=s CHrei/as mou, pe/mPSai pro\s u(ma=s,
Flp 2:25 anaNkaion de hEgEsamEn epafroditon ton adelfon kai synergon kai systratiOtEn mu, hymOn de apostolon kai leiturgon tEs CHreias mu, pemPSai pros hymas,
Flp 2:25 a-----nsn- c--------- v-1ami-s-- n-----asm- ra----asm- n-----asm- c--------- a-----asm- c--------- n-----asm- rp----gs-- rp----gp-- c--------- n-----asm- c--------- n-----asm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs-- v--aan---- p--------- rp----ap--
Flp 2:25 G0316 G1161 G2233 G1891 G3588 G0080 G2532 G4904 G2532 G4961 G3450 G5216 G1161 G0652 G2532 G3011 G3588 G5532 G3450 G3992 G4314 G5209
Flp 2:25 Uznałem też za konieczne posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i wspóbojownika mojego, a waszego wysłannika, który miał zaradzić moim potrzebom,
Flp 2:25
Flp 2:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:25
Flp 2:25  Jednak  Esteeming  konieczne  wysłać  do  ty, wy  Epafrodita  brat  i  Oficer  i  współpracownik  mój  i  swój  Poseł  i  minister  potrzeba  mój
Flp 2:25 G1161 G2233 G0316 G3992 G4314 G5209 G1891 G0080 G2532 G4904 G2532 G4961 G3450 G1161 G5216 G0652 G2532 G3011 G5532 G3450
Flp 2:26 ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς, καὶ ἀδημονῶν διότι ἠκούσατε ὅτι ἠσθένησεν.                                                
Flp 2:26 e)peidE\ e)pipoTO=n E)=n pa/ntas u(ma=s, kai\ a)dEmonO=n dio/ti E)kou/sate o(/ti E)sTe/nEsen.
Flp 2:26 epeidE epipoTOn En pantas hymas, kai adEmonOn dioti Ekusate hoti EsTenEsen.
Flp 2:26 c--------- v--papnsm- v-3iai-s-- a-----apm- rp----ap-- c--------- v--papnsm- c--------- v-2aai-p-- c--------- v-3aai-s--
Flp 2:26 G1894 G1971 G2258 G3956 G5209 G2532 G0085 G1360 G0191 G3754 G0770
Flp 2:26 gdyż bardzo tęsknił za wami wszystkimi i dręczył się tym, że usłyszeliście o jego chorobie.
Flp 2:26
Flp 2:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:26
Flp 2:26  że  silnie  chciał  zobaczyć  wszystko  ty, wy  i  mocno  żal  że  osiągnął  przesłuchanie  o  choroba
Flp 2:26 G1894 G1971 G1971 G1971 G3956 G5209 G2532 G0085 G0085 G1360 G0191 G0191 G3754 G0770
Flp 2:27 καὶ γὰρ ἠσθένησεν παραπλήσιον θανάτῳ· ἀλλὰ θεὸς ἠλέησεν αὐτόν, οὐκ αὐτὸν δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ ἐμέ, ἵνα μὴ λύπην ἐπὶ λύπην σχῶ.                        
Flp 2:27 kai\ ga\r E)sTe/nEsen paraplE/sion Tana/tO|: a)lla\ o( Teo\s E)le/Esen au)to/n, ou)k au)to\n de\ mo/non a)lla\ kai\ e)me/, i(/na mE\ lu/pEn e)pi\ lu/pEn sCHO=.
Flp 2:27 kai gar EsTenEsen paraplEsion TanatO: alla ho Teos EleEsen auton, uk auton de monon alla kai eme, hina mE lypEn epi lypEn sCHO.
Flp 2:27 d--------- c--------- v-3aai-s-- a-----asn- n-----dsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----asm- d--------- rp----asm- c--------- a-----asm- c--------- d--------- rp----as-- c--------- d--------- n-----asf- p--------- n-----asf- v-1aas-s--
Flp 2:27 G2532 G1063 G0770 G3897 G2288 G0235 G3588 G2316 G1653 G0846 G3756 G0846 G1161 G3440 G0235 G2532 G1691 G2443 G3361 G3077 G1909 G3077 G2192
Flp 2:27 Rzeczywiście bowiem zachorował, tak iż był bliski śmierci. Ale Bóg się nad nim zmiłował: nie tylko zaś nad nim, lecz i nade mną, żebym nie doznał smutku jednego po drugim.
Flp 2:27
Flp 2:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:27
Flp 2:27  Dla  był  źle  w  śmierć  ale  Bóg  Przebacza  jego  i  nie  jego  tylko  ale  i  mnie  że  nie  został dodany  smutek  do  smutek
Flp 2:27 G1063 G0770 G0770 G3897 G2288 G0235 G2316 G1653 G0846 G1161 G3756 G0846 G3440 G0235 G2532 G1691 G2443 G3361 G2192 G3077 G1909 G3077
Flp 2:28 σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτὸν ἵνα ἰδόντες αὐτὸν πάλιν χαρῆτε κἀγὼ ἀλυπότερος ὦ.                                              
Flp 2:28 spoudaiote/rOs ou)=n e)/pemPSa au)to\n i(/na i)do/ntes au)to\n pa/lin CHarE=te ka)gO\ a)lupo/teros O)=.
Flp 2:28 spudaioterOs un epemPSa auton hina idontes auton palin CHarEte kagO alypoteros O.
Flp 2:28 d--------- c--------- v-1aai-s-- rp----asm- c--------- v--aapnpm- rp----asm- d--------- v-2aps-p-- c--------- a-----nsmc v-1pas-s--
Flp 2:28 G4708 G3767 G3992 G0846 G2443 G1492 G0846 G3825 G5463 G2504 G0253 G5600
Flp 2:28 Przeto tym śpieszniej go posyłam, ażebyście wy, ujrzawszy go, ponownie się uradowali, i ja żebym mniej się martwił.
Flp 2:28
Flp 2:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:28
Flp 2:28  Zatem  raczej  wysłane  jego  że  widzenie  jego  ponownie  cieszyli  i  Ja  był  mniej  smutny
Flp 2:28 G3767 G4708 G3992 G0846 G2443 G1492 G0846 G3825 G5463 G2504 G2504 G5600 G0253 G0253
Flp 2:29 προσδέχεσθε οὖν αὐτὸν ἐν κυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς, καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους ἔχετε,                                            
Flp 2:29 prosde/CHesTe ou)=n au)to\n e)n kuri/O| meta\ pa/sEs CHara=s, kai\ tou\s toiou/tous e)nti/mous e)/CHete,
Flp 2:29 prosdeCHesTe un auton en kyriO meta pasEs CHaras, kai tus toiutus entimus eCHete,
Flp 2:29 v-2pmd-p-- c--------- rp----asm- p--------- n-----dsm- p--------- a-----gsf- n-----gsf- c--------- ra----apm- rd----apm- a-----apm- v-2pad-p--
Flp 2:29 G4327 G3767 G0846 G1722 G2962 G3326 G3956 G5479 G2532 G3588 G5108 G1784 G2192
Flp 2:29 Przyjmijcie więc go w Panu z całą radością! A takich jak on otaczajcie czcią,
Flp 2:29
Flp 2:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:29
Flp 2:29  Przyjąć  zaś  jego  w  Władca  z  wszelkiego rodzaju  radość  i  taki  mieć  poszanowanie
Flp 2:29 G4327 G3767 G0846 G1722 G2962 G3326 G3956 G5479 G2532 G5108 G2192 G1784
Flp 2:30 ὅτι διὰ τὸ ἔργον Χριστοῦ μέχρι θανάτου ἤγγισεν, παραβολευσάμενος τῇ ψυχῇ ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός με λειτουργίας.                              
Flp 2:30 o(/ti dia\ to\ e)/rgon *CHristou= me/CHri Tana/tou E)/ggisen, paraboleusa/menos tE=| PSuCHE=| i(/na a)naplErO/sE| to\ u(mO=n u(ste/rEma tE=s pro/s me leitourgi/as.
Flp 2:30 hoti dia to ergon CHristu meCHri Tanatu ENgisen, paraboleusamenos tE PSyCHE hina anaplErOsE to hymOn hysterEma tEs pros me leiturgias.
Flp 2:30 c--------- p--------- ra----asn- n-----asn- n-----gsm- p--------- n-----gsm- v-3aai-s-- v--ampnsm- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v-3aas-s-- ra----asn- rp----gp-- n-----asn- ra----gsf- p--------- rp----as-- n-----gsf-
Flp 2:30 G3754 G1223 G3588 G2041 G5547 G3360 G2288 G1448 G3851 G3588 G5590 G2443 G0378 G3588 G5216 G5303 G3588 G4314 G3165 G3009
Flp 2:30 bo dla sprawy Chrystusa bliski był śmierci, naraziwszy życie swoje po to, by was zastąpić przy posłudze, której wy [osobiście] nie mogliście mi oddać.
Flp 2:30
Flp 2:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 2:30
Flp 2:30  dla  dla  sprawa  Chrystus  był  blisko  do  śmierć  narażając  niebezpieczeństwo  życie  tak  wypełniać  brak  swój  usług  mnie
Flp 2:30 G3754 G1223 G2041 G5547 G1448 G1448 G3360 G2288 G3851 G3851 G5590 G2443 G0378 G5303 G5216 G3009 G3165
Copyright by Cezary Podolski