Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Flp2      do_str_głównej      do_Flp4      
Flp 3:1 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί μου, χαίρετε ἐν κυρίῳ. τὰ αὐτὰ γράφειν ὑμῖν ἐμοὶ μὲν οὐκ ὀκνηρόν, ὑμῖν δὲ ἀσφαλές.                                
Flp 3:1 *to\ loipo/n, a)delfoi/ mou, CHai/rete e)n kuri/O|. ta\ au)ta\ gra/fein u(mi=n e)moi\ me\n ou)k o)knEro/n, u(mi=n de\ a)sfale/s.
Flp 3:1 to loipon, adelfoi mu, CHairete en kyriO. ta auta grafein hymin emoi men uk oknEron, hymin de asfales.
Flp 3:1 ra----asn- a-----asn- n-----vpm- rp----gs-- v-2pad-p-- p--------- n-----dsm- ra----apn- a-----apn- v--pan---- rp----dp-- rp----ds-- c--------- d--------- a-----nsn- rp----dp-- c--------- a-----nsn-
Flp 3:1 G3588 G3063 G0080 G3450 G5463 G1722 G2962 G3588 G0846 G1125 G5213 G1698 G3303 G3756 G3636 G5213 G1161 G0804
Flp 3:1 W końcu, bracia moi, radujcie się w Panu! Pisanie do was o tym samym nie jest dla mnie uciążliwe, a dla was jest środkiem niezawodnym.
Flp 3:1
Flp 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:1
Flp 3:1  Jednak  bracia  mój  Cieszyć  o  Władca  Pisać  ty, wy  objętość  zaś  mnie  nie  mocno  i  ty, wy  budujących
Flp 3:1 G3063 G0080 G3450 G5463 G1722 G2962 G1125 G5213 G0846 G0846 G1698 G3756 G3636 G1161 G5213 G0804
Flp 3:2 Βλέπετε τοὺς κύνας, βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας, βλέπετε τὴν κατατομήν.                                                
Flp 3:2 *ble/pete tou\s ku/nas, ble/pete tou\s kakou\s e)rga/tas, ble/pete tE\n katatomE/n.
Flp 3:2 blepete tus kynas, blepete tus kakus ergatas, blepete tEn katatomEn.
Flp 3:2 v-2pad-p-- ra----apm- n-----apm- v-2pad-p-- ra----apm- a-----apm- n-----apm- v-2pad-p-- ra----asf- n-----asf-
Flp 3:2 G0991 G3588 G2965 G0991 G3588 G2556 G2040 G0991 G3588 G2699
Flp 3:2 Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się okaleczeńców!
Flp 3:2
Flp 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:2
Flp 3:2  Strzeż się  psów  strzeż się  zło  robotników  strzeż się  obrzezanie
Flp 3:2 G0991 G2965 G0991 G2556 G2040 G0991 G2699
Flp 3:3 ἡμεῖς γάρ ἐσμεν περιτομή, οἱ πνεύματι θεοῦ λατρεύοντες καὶ καυχώμενοι ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ καὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες,                              
Flp 3:3 E(mei=s ga/r e)smen E( peritomE/, oi( pneu/mati Teou= latreu/ontes kai\ kauCHO/menoi e)n *CHristO=| *)iEsou= kai\ ou)k e)n sarki\ pepoiTo/tes,
Flp 3:3 hEmeis gar esmen hE peritomE, hoi pneumati Teu latreuontes kai kauCHOmenoi en CHristO iEsu kai uk en sarki pepoiTotes,
Flp 3:3 rp----np-- c--------- v-1pai-p-- ra----nsf- n-----nsf- ra----npm- n-----dsn- n-----gsm- v--papnpm- c--------- v--pmpnpm- p--------- n-----dsm- n-----dsm- c--------- d--------- p--------- n-----dsf- v--xapnpm-
Flp 3:3 G2249 G1063 G2070 G3588 G4061 G3588 G4151 G2316 G3000 G2532 G2744 G1722 G5547 G2424 G2532 G3756 G1722 G4561 G3982
Flp 3:3 My bowiem jesteśmy prawdziwie ludem obrzezanym - my, którzy sprawujemy kult w Duchu Bożym i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele.
Flp 3:3
Flp 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:3
Flp 3:3  że  obrzezanie  my  pracowników  Bóg  duch  i  cieszyć  Chrystus  Chrystus  Jezus  i  nie  w  ciało  nadzieję, że
Flp 3:3 G1063 G4061 G2249 G3000 G2316 G4151 G2532 G2744 G1722 G5547 G2424 G2532 G3756 G1722 G4561 G3982
Flp 3:4 καίπερ ἐγὼ ἔχων πεποίθησιν καὶ ἐν σαρκί. εἴ τις δοκεῖ ἄλλος πεποιθέναι ἐν σαρκί, ἐγὼ μᾶλλον·                                    
Flp 3:4 kai/per e)gO\ e)/CHOn pepoi/TEsin kai\ e)n sarki/. ei)/ tis dokei= a)/llos pepoiTe/nai e)n sarki/, e)gO\ ma=llon:
Flp 3:4 kaiper egO eCHOn pepoiTEsin kai en sarki. ei tis dokei allos pepoiTenai en sarki, egO mallon:
Flp 3:4 c--------- rp----ns-- v--papnsm- n-----asf- d--------- p--------- n-----dsf- c--------- ri----nsm- v-3pai-s-- a-----nsm- v--xan---- p--------- n-----dsf- rp----ns-- d---------
Flp 3:4 G2539 G1473 G2192 G4006 G2532 G1722 G4561 G1487 G5100 G1380 G0243 G3982 G1722 G4561 G1473 G3123
Flp 3:4 Chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. Jeśli ktoś inny mniema, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej:
Flp 3:4
Flp 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:4
Flp 3:4  chociaż  Ja  nadzieja  nadzieja  i  w  ciało  Jeśli  kto  inny  myślenia  nadzieja  w  ciało  więcej  Ja
Flp 3:4 G2539 G1473 G2192 G4006 G2532 G1722 G4561 G1487 G5100 G0243 G1380 G3982 G1722 G4561 G3123 G1473
Flp 3:5 περιτομῇ ὀκταήμερος, ἐκ γένους Ἰσραήλ, φυλῆς Βενιαμίν, Ἑβραῖος ἐξ Ἑβραίων, κατὰ νόμον Φαρισαῖος,                                          
Flp 3:5 peritomE=| o)ktaE/meros, e)k ge/nous *)israE/l, fulE=s *beniami/n, *(ebrai=os e)X *(ebrai/On, kata\ no/mon *farisai=os,
Flp 3:5 peritomE oktaEmeros, ek genus israEl, fylEs beniamin, hebraios eX hebraiOn, kata nomon farisaios,
Flp 3:5 n-----dsf- a-----nsm- p--------- n-----gsn- n-----gsm- n-----gsf- n-----gsm- n-----nsm- p--------- n-----gpm- p--------- n-----asm- n-----nsm-
Flp 3:5 G4061 G3637 G1537 G1085 G2474 G5443 G0958 G1445 G1537 G1445 G2596 G3551 G5330
Flp 3:5 obrzezany w ósmym dniu, z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do Prawa - faryzeusz,
Flp 3:5
Flp 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:5
Flp 3:5  cięcie  ósmy  dzień  rodzaj  Izrael  kolano  Beniaminek  Żyd  z  Żydów  na  nauczanie  Faryzeusz
Flp 3:5 G4061 G3637 G3637 G1085 G2474 G5443 G0958 G1445 G1537 G1445 G2596 G3551 G5330
Flp 3:6 κατὰ ζῆλος διώκων τὴν ἐκκλησίαν, κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος.                                            
Flp 3:6 kata\ DZE=los diO/kOn tE\n e)kklEsi/an, kata\ dikaiosu/nEn tE\n e)n no/mO| geno/menos a)/memptos.
Flp 3:6 kata DZElos diOkOn tEn ekklEsian, kata dikaiosynEn tEn en nomO genomenos amemptos.
Flp 3:6 p--------- n-----asn- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- p--------- n-----asf- ra----asf- p--------- n-----dsm- v--ampnsm- a-----nsm-
Flp 3:6 G2596 G2205 G1377 G3588 G1577 G2596 G1343 G3588 G1722 G3551 G1096 G0273
Flp 3:6 co do gorliwości - prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej - stałem się bez zarzutu.
Flp 3:6
Flp 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:6
Flp 3:6  na  zazdrość  prześladowca  Kościół  na  prawda  uzasadnionych  uzasadnionych  dziewica
Flp 3:6 G2596 G2205 G1377 G1577 G2596 G1343 G1722 G3551 G0273
Flp 3:7 [ἀλλὰ] ἅτινα ἦν μοι κέρδη, ταῦτα ἥγημαι διὰ τὸν Χριστὸν ζημίαν.                                              
Flp 3:7 [a)lla\] a(/tina E)=n moi ke/rdE, tau=ta E(/gEmai dia\ to\n *CHristo\n DZEmi/an.
Flp 3:7 [alla] hatina En moi kerdE, tauta hEgEmai dia ton CHriston DZEmian.
Flp 3:7 c--------- rr----npn- v-3iai-s-- rp----ds-- n-----npn- rd----apn- v-1xmi-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- n-----asf-
Flp 3:7 G0235 G3748 G2258 G3427 G2771 G5023 G2233 G1223 G3588 G5547 G2209
Flp 3:7 Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę.
Flp 3:7
Flp 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:7
Flp 3:7  Ale  że  mnie  był  korzyść  że  dla  Chrystus  Esteeming  jak utrata
Flp 3:7 G3748 G3748 G3427 G2258 G2771 G5023 G1223 G5547 G2233 G2209
Flp 3:8 ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι πάντα ζημίαν εἶναι διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνώσεως Χριστοῦ Ἰησοῦ τοῦ κυρίου μου, δι᾿ ὃν τὰ πάντα ἐζημιώθην, καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα ἵνα Χριστὸν κερδήσω            
Flp 3:8 a)lla\ menou=nge kai\ E(gou=mai pa/nta DZEmi/an ei)=nai dia\ to\ u(pere/CHon tE=s gnO/seOs *CHristou= *)iEsou= tou= kuri/ou mou, di' o(\n ta\ pa/nta e)DZEmiO/TEn, kai\ E(gou=mai sku/bala i(/na *CHristo\n kerdE/sO
Flp 3:8 alla menuNge kai hEgumai panta DZEmian einai dia to hypereCHon tEs gnOseOs CHristu iEsu tu kyriu mu, di' on ta panta eDZEmiOTEn, kai hEgumai skybala hina CHriston kerdEsO
Flp 3:8 c--------- x--------- d--------- v-1pmi-s-- a-----apn- n-----asf- v--pan---- p--------- ra----asn- v--papasn- ra----gsf- n-----gsf- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- p--------- rr----asm- ra----apn- a-----apn- v-1api-s-- c--------- v-1pmi-s-- n-----apn- c--------- n-----asm- v-1aas-s--
Flp 3:8 G0235 G3304 G2532 G2233 G3956 G2209 G1511 G1223 G3588 G5242 G3588 G1108 G5547 G2424 G3588 G2962 G3450 G1223 G3739 G3588 G3956 G2210 G2532 G2233 G4657 G2443 G5547 G2770
Flp 3:8 I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa
Flp 3:8
Flp 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:8
Flp 3:8  Tak  Tak  i  wszystko  czcić  jak utrata  dla  wyższość  wiedza  Chrystus  Jezus  Władca  mój  dla  To  tylko  odmówił  i  czcić  śmieci  że  kupować  Chrystus
Flp 3:8 G0235 G3304 G2532 G3956 G2233 G2209 G1223 G5242 G1108 G5547 G2424 G2962 G3450 G1223 G3739 G3956 G2210 G2532 G2233 G4657 G2443 G2770 G5547
Flp 3:9 καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῷ, μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου ἀλλὰ τὴν διὰ πίστεως Χριστοῦ, τὴν ἐκ θεοῦ δικαιοσύνην ἐπὶ τῇ πίστει,                      
Flp 3:9 kai\ eu(reTO= e)n au)tO=|, mE\ e)/CHOn e)mE\n dikaiosu/nEn tE\n e)k no/mou a)lla\ tE\n dia\ pi/steOs *CHristou=, tE\n e)k Teou= dikaiosu/nEn e)pi\ tE=| pi/stei,
Flp 3:9 kai heureTO en autO, mE eCHOn emEn dikaiosynEn tEn ek nomu alla tEn dia pisteOs CHristu, tEn ek Teu dikaiosynEn epi tE pistei,
Flp 3:9 c--------- v-1aps-s-- p--------- rp----dsm- d--------- v--papnsm- a-----asf- n-----asf- ra----asf- p--------- n-----gsm- c--------- ra----asf- p--------- n-----gsf- n-----gsm- ra----asf- p--------- n-----gsm- n-----asf- p--------- ra----dsf- n-----dsf-
Flp 3:9 G2532 G2147 G1722 G0846 G3361 G2192 G1699 G1343 G3588 G1537 G3551 G0235 G3588 G1223 G4102 G5547 G3588 G1537 G2316 G1343 G1909 G3588 G4102
Flp 3:9 i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze -
Flp 3:9
Flp 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:9
Flp 3:9  i  znaleźć  w  Go  nie  z  jego  sprawiedliwość  z  Prawo  ale  przez  wiara  Chrystus  sprawiedliwość  z  Bóg  na  Wiara
Flp 3:9 G2532 G2147 G1722 G0846 G3361 G2192 G1699 G1343 G1537 G3551 G0235 G1223 G4102 G5547 G1343 G1537 G2316 G1909 G4102
Flp 3:10 τοῦ γνῶναι αὐτὸν καὶ τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ καὶ [τὴν] κοινωνίαν [τῶν] παθημάτων αὐτοῦ, συμμορφιζόμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ,                              
Flp 3:10 tou= gnO=nai au)to\n kai\ tE\n du/namin tE=s a)nasta/seOs au)tou= kai\ [tE\n] koinOni/an [tO=n] paTEma/tOn au)tou=, summorfiDZo/menos tO=| Tana/tO| au)tou=,
Flp 3:10 tu gnOnai auton kai tEn dynamin tEs anastaseOs autu kai [tEn] koinOnian [tOn] paTEmatOn autu, symmorfiDZomenos tO TanatO autu,
Flp 3:10 ra----gsn- v--aan---- rp----asm- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gpn- n-----gpn- rp----gsm- v--pppnsm- ra----dsm- n-----dsm- rp----gsm-
Flp 3:10 G3588 G1097 G0846 G2532 G3588 G1411 G3588 G0386 G0846 G2532 G3588 G2842 G3588 G3804 G0846 G4833 G3588 G2288 G0846
Flp 3:10 przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci,
Flp 3:10
Flp 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:10
Flp 3:10  wiedzieć  Jego  i  siła  zmartwychwstania  Jego  i  część  cierpienie  Jego  zgodny  śmierć  Jego
Flp 3:10 G1097 G0846 G2532 G1411 G0386 G0846 G2532 G2842 G3804 G0846 G4833 G2288 G0846
Flp 3:11 εἴ πως καταντήσω εἰς τὴν ἐξανάστασιν τὴν ἐκ νεκρῶν.                                                  
Flp 3:11 ei)/ pOs katantE/sO ei)s tE\n e)Xana/stasin tE\n e)k nekrO=n.
Flp 3:11 ei pOs katantEsO eis tEn eXanastasin tEn ek nekrOn.
Flp 3:11 x--------- d--------- v-1aas-s-- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----asf- p--------- a-----gpm-
Flp 3:11 G1487 G4459 G2658 G1519 G3588 G1815 G3588 G1537 G3498
Flp 3:11 dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych.
Flp 3:11
Flp 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:11
Flp 3:11  że  że  osiągnięcia  zmartwychwstania  martwy
Flp 3:11 G1513 G4458 G2658 G1815 G3498
Flp 3:12 Οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον ἤδη τετελείωμαι, διώκω δὲ εἰ καὶ καταλάβω, ἐφ᾿ καὶ κατελήμφθην ὑπὸ Χριστοῦ [Ἰησοῦ].                              
Flp 3:12 *ou)CH o(/ti E)/dE e)/labon E)\ E)/dE tetelei/Omai, diO/kO de\ ei) kai\ katala/bO, e)f' O(=| kai\ katelE/mfTEn u(po\ *CHristou= [*)iEsou=].
Flp 3:12 uCH hoti EdE elabon E EdE teteleiOmai, diOkO de ei kai katalabO, ef' O kai katelEmfTEn hypo CHristu [iEsu].
Flp 3:12 d--------- c--------- d--------- v-1aai-s-- c--------- d--------- v-1xpi-s-- v-1pai-s-- c--------- x--------- d--------- v-1aas-s-- p--------- rr----dsn- d--------- v-1api-s-- p--------- n-----gsm- n-----gsm-
Flp 3:12 G3756 G3754 G2235 G2983 G2228 G2235 G5048 G1377 G1161 G1487 G2532 G2638 G1909 G3739 G2532 G2638 G5259 G5547 G2424
Flp 3:12 Nie [mówię], że już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa.
Flp 3:12
Flp 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:12
Flp 3:12  nie  że  już  osiągnął  lub  do perfekcji  ale  próbować  nie  osiągnięcia  czy  jako  jako  osiągnął  Chrystus  Jezus
Flp 3:12 G3756 G3754 G2235 G2983 G2228 G5048 G1161 G1377 G2532 G2638 G1499 G1909 G3739 G2638 G5547 G2424
Flp 3:13 ἀδελφοί, ἐγὼ ἐμαυτὸν οὐ λογίζομαι κατειληφέναι· ἓν δέ, τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος,                                    
Flp 3:13 a)delfoi/, e)gO\ e)mauto\n ou) logi/DZomai kateilEfe/nai: e(\n de/, ta\ me\n o)pi/sO e)pilanTano/menos toi=s de\ e)/mprosTen e)pekteino/menos,
Flp 3:13 adelfoi, egO emauton u logiDZomai kateilEfenai: hen de, ta men opisO epilanTanomenos tois de emprosTen epekteinomenos,
Flp 3:13 n-----vpm- rp----ns-- rp----asm- d--------- v-1pmi-s-- v--xan---- a-----asn- c--------- ra----apn- c--------- d--------- v--pmpnsm- ra----dpn- c--------- d--------- v--pmpnsm-
Flp 3:13 G0080 G1473 G1683 G3756 G3049 G2638 G1520 G1161 G3588 G3303 G3694 G1950 G3588 G1161 G1715 G1901
Flp 3:13 Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno [czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną,
Flp 3:13
Flp 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:13
Flp 3:13  Bracia  Ja  nie  czcić  się  osiągnął  i  tylko  zapominając  z powrotem  i  rozciąganie  naprzód
Flp 3:13 G0080 G1473 G3756 G3049 G1683 G2638 G1161 G1520 G1950 G3694 G1161 G1901 G1715
Flp 3:14 κατὰ σκοπὸν διώκω εἰς τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω κλήσεως τοῦ θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.                                        
Flp 3:14 kata\ skopo\n diO/kO ei)s to\ brabei=on tE=s a)/nO klE/seOs tou= Teou= e)n *CHristO=| *)iEsou=.
Flp 3:14 kata skopon diOkO eis to brabeion tEs anO klEseOs tu Teu en CHristO iEsu.
Flp 3:14 p--------- n-----asm- v-1pai-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- d--------- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
Flp 3:14 G2596 G4649 G1377 G1519 G3588 G1017 G3588 G0507 G2821 G3588 G2316 G1722 G5547 G2424
Flp 3:14 pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie.
Flp 3:14
Flp 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:14
Flp 3:14  próbować  do  cel  do  wyróżnieniem  w górę  tytuł  Bóg  w  Chrystus  Jezus
Flp 3:14 G1377 G2596 G4649 G1909 G1017 G0507 G2821 G2316 G1722 G5547 G2424
Flp 3:15 Ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο φρονῶμεν· καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ τοῦτο θεὸς ὑμῖν ἀποκαλύψει·                                    
Flp 3:15 *(/osoi ou)=n te/leioi, tou=to fronO=men: kai\ ei)/ ti e(te/rOs fronei=te, kai\ tou=to o( Teo\s u(mi=n a)pokalu/PSei:
Flp 3:15 hosoi un teleioi, tuto fronOmen: kai ei ti heterOs froneite, kai tuto ho Teos hymin apokalyPSei:
Flp 3:15 rr----npm- c--------- a-----npm- rd----asn- v-1pas-p-- c--------- c--------- ri----asn- d--------- v-2pai-p-- d--------- rd----asn- ra----nsm- n-----nsm- rp----dp-- v-3fai-s--
Flp 3:15 G3745 G3767 G5046 G5124 G5426 G2532 G1487 G5100 G2088 G5426 G2532 G5124 G3588 G2316 G5213 G0601
Flp 3:15 Wszyscy więc my, doskonali, tak to odczuwajmy: a jeśli odczuwacie coś inaczej, i to Bóg wam objawi.
Flp 3:15
Flp 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:15
Flp 3:15  Tak  kto  popełnione  tak  musi  myśleć  jeśli  zaś  niż  inaczej  minded  i  to  Bóg  ty, wy  otwarte
Flp 3:15 G3767 G3745 G5046 G5124 G5426 G5426 G1487 G2532 G5100 G2088 G5426 G2532 G5124 G2316 G5213 G0601
Flp 3:16 πλὴν εἰς ἐφθάσαμεν, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν.                                                      
Flp 3:16 plE\n ei)s o(\ e)fTa/samen, tO=| au)tO=| stoiCHei=n.
Flp 3:16 plEn eis ho efTasamen, tO autO stoiCHein.
Flp 3:16 c--------- p--------- rr----asn- v-1aai-p-- ra----dsn- a-----dsn- v--pan----
Flp 3:16 G4133 G1519 G3739 G5348 G3588 G0846 G4748
Flp 3:16 W każdym razie: dokąd doszliśmy, w tę samą stronę zgodnie postępujmy!
Flp 3:16
Flp 3:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:16
Flp 3:16  Jednak  do  co  osiągnął  tak  musi  myśleć  do  zasada  na żywo
Flp 3:16 G4133 G1519 G3739 G5348 G0846 G5426 G5426 G0846 G2583 G4748
Flp 3:17 Συμμιμηταί μου γίνεσθε, ἀδελφοί, καὶ σκοπεῖτε τοὺς οὕτω περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε τύπον ἡμᾶς.                                          
Flp 3:17 *summimEtai/ mou gi/nesTe, a)delfoi/, kai\ skopei=te tou\s ou(/tO peripatou=ntas kaTO\s e)/CHete tu/pon E(ma=s.
Flp 3:17 symmimEtai mu ginesTe, adelfoi, kai skopeite tus hutO peripatuntas kaTOs eCHete typon hEmas.
Flp 3:17 n-----npm- rp----gs-- v-2pmd-p-- n-----vpm- c--------- v-2pad-p-- ra----apm- d--------- v--papapm- c--------- v-2pai-p-- n-----asm- rp----ap--
Flp 3:17 G4831 G3450 G1096 G0080 G2532 G4648 G3588 G3779 G4043 G2531 G2192 G5179 G2248
Flp 3:17 Bądźcie, bracia, wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas.
Flp 3:17
Flp 3:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:17
Flp 3:17  Naśladować  Naśladować  bracia  mnie  i  Zobaczyć  że  przyjść  na  obraz  co  mieć  nas
Flp 3:17 G1096 G4831 G0080 G3450 G2532 G4648 G4043 G4043 G3779 G5179 G2531 G2192 G2248
Flp 3:18 πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν οὓς πολλάκις ἔλεγον ὑμῖν, νῦν δὲ καὶ κλαίων λέγω, τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ,                                
Flp 3:18 polloi\ ga\r peripatou=sin ou(\s polla/kis e)/legon u(mi=n, nu=n de\ kai\ klai/On le/gO, tou\s e)CHTrou\s tou= staurou= tou= *CHristou=,
Flp 3:18 polloi gar peripatusin hus pollakis elegon hymin, nyn de kai klaiOn legO, tus eCHTrus tu stauru tu CHristu,
Flp 3:18 a-----npm- c--------- v-3pai-p-- rr----apm- d--------- v-1iai-s-- rp----dp-- d--------- c--------- d--------- v--papnsm- v-1pai-s-- ra----apm- a-----apm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm-
Flp 3:18 G4183 G1063 G4043 G3739 G4178 G3004 G5213 G3568 G1161 G2532 G2799 G3004 G3588 G2190 G3588 G4716 G3588 G5547
Flp 3:18 Wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem.
Flp 3:18
Flp 3:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:18
Flp 3:18  Dla  wiele  który  często  powiedział  ty, wy  i  teraz  nawet  z  płacz  powiedzieć  przyjść  Wrogów  Krzyż  Chrystus
Flp 3:18 G1063 G4183 G3739 G4178 G3004 G5213 G1161 G3568 G2532 G2799 G2799 G3004 G4043 G2190 G4716 G5547
Flp 3:19 ὧν τὸ τέλος ἀπώλεια, ὧν θεὸς κοιλία καὶ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνῃ αὐτῶν, οἱ τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες.                            
Flp 3:19 O(=n to\ te/los a)pO/leia, O(=n o( Teo\s E( koili/a kai\ E( do/Xa e)n tE=| ai)sCHu/nE| au)tO=n, oi( ta\ e)pi/geia fronou=ntes.
Flp 3:19 hOn to telos apOleia, hOn ho Teos hE koilia kai hE doXa en tE aisCHynE autOn, hoi ta epigeia fronuntes.
Flp 3:19 rr----gpm- ra----nsn- n-----nsn- n-----nsf- rr----gpm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gpm- ra----npm- ra----apn- a-----apn- v--papnpm-
Flp 3:19 G3739 G3588 G5056 G0684 G3739 G3588 G2316 G3588 G2836 G2532 G3588 G1391 G1722 G3588 G0152 G0846 G3588 G3588 G1919 G5426
Flp 3:19 Ich losem - zagłada, ich bogiem - brzuch, a chwała - w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne.
Flp 3:19
Flp 3:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:19
Flp 3:19  Ich  koniec  zatracenie  ich  Bóg  brzuch  i  chwała  ich  w  wstyd  myśleć  naziemny
Flp 3:19 G3739 G5056 G0684 G3739 G2316 G2836 G2532 G1391 G0846 G1722 G0152 G5426 G1919
Flp 3:20 ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,                                      
Flp 3:20 E(mO=n ga\r to\ poli/teuma e)n ou)ranoi=s u(pa/rCHei, e)X ou(= kai\ sOtE=ra a)pekdeCHo/meTa ku/rion *)iEsou=n *CHristo/n,
Flp 3:20 hEmOn gar to politeuma en uranois hyparCHei, eX hu kai sOtEra apekdeCHomeTa kyrion iEsun CHriston,
Flp 3:20 rp----gp-- c--------- ra----nsn- n-----nsn- p--------- n-----dpm- v-3pai-s-- p--------- rr----gsm- d--------- n-----asm- v-1pmi-p-- n-----asm- n-----asm- n-----asm-
Flp 3:20 G2257 G1063 G3588 G4175 G1722 G3772 G5225 G1537 G3739 G2532 G4990 G0553 G2962 G2424 G5547
Flp 3:20 Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stamtąd też jako Zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa,
Flp 3:20
Flp 3:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:20
Flp 3:20  Nasz  zaś  pobyt  w  niebo  skąd  skąd  oczekiwać  i  Zbawiciel  Władca  Jezus  Chrystus
Flp 3:20 G2257 G1063 G4175 G1722 G3772 G1537 G3739 G0553 G2532 G4990 G2962 G2424 G5547
Flp 3:21 ὃς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως ἡμῶν σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης αὐτοῦ κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ δύνασθαι αὐτὸν καὶ ὑποτάξαι αὐτῷ τὰ πάντα.                    
Flp 3:21 o(\s metasCHEmati/sei to\ sO=ma tE=s tapeinO/seOs E(mO=n su/mmorfon tO=| sO/mati tE=s do/XEs au)tou= kata\ tE\n e)ne/rgeian tou= du/nasTai au)to\n kai\ u(pota/Xai au)tO=| ta\ pa/nta.
Flp 3:21 hos metasCHEmatisei to sOma tEs tapeinOseOs hEmOn symmorfon tO sOmati tEs doXEs autu kata tEn energeian tu dynasTai auton kai hypotaXai autO ta panta.
Flp 3:21 rr----nsm- v-3fai-s-- ra----asn- n-----asn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- a-----asn- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- v--pmn---- rp----asm- d--------- v--aan---- rp----dsm- ra----apn- a-----apn-
Flp 3:21 G3739 G3345 G3588 G4983 G3588 G5014 G2257 G4832 G3588 G4983 G3588 G1391 G0846 G2596 G3588 G1753 G3588 G1410 G0846 G2532 G5293 G0846 G3588 G3956
Flp 3:21 który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować.
Flp 3:21
Flp 3:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Flp 3:21
Flp 3:21  Który  pokorny  ciało  nasz  przekształcać  tak  będzie  zgodnie z  chwalebny  ciało  Jego  moc  On  aktów  i  zwycięża  Się  wszystko
Flp 3:21 G3739 G5014 G4983 G2257 G3345 G1519 G1096 G4832 G1391 G4983 G0846 G1753 G0846 G1410 G2532 G5293 G1438 G3956
Copyright by Cezary Podolski