Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_2Kor13      do_str_głównej      do_Ga2      
Ga 1:1 Παῦλος ἀπόστολος, οὐκ ἀπ᾿ ἀνθρώπων οὐδὲ δι᾿ ἀνθρώπου ἀλλὰ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν,                        
Ga 1:1 *pau=los a)po/stolos, ou)k a)p' a)nTrO/pOn ou)de\ di' a)nTrO/pou a)lla\ dia\ *)iEsou= *CHristou= kai\ Teou= patro\s tou= e)gei/rantos au)to\n e)k nekrO=n,
Ga 1:1 paulos apostolos, uk ap' anTrOpOn ude di' anTrOpu alla dia iEsu CHristu kai Teu patros tu egeirantos auton ek nekrOn,
Ga 1:1 n-----nsm- n-----nsm- d--------- p--------- n-----gpm- c--------- p--------- n-----gsm- c--------- p--------- n-----gsm- n-----gsm- c--------- n-----gsm- n-----gsm- ra----gsm- v--aapgsm- rp----asm- p--------- a-----gpm-
Ga 1:1 G3972 G0652 G3756 G0575 G0444 G3761 G1223 G0444 G0235 G1223 G2424 G5547 G2532 G2316 G3962 G3588 G1453 G0846 G1537 G3498
Ga 1:1 Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych,
Ga 1:1
Ga 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:1
Ga 1:1  Paul  Apostoł  nie  mężczyzn  mężczyzn  i  nie  przez  Prawa  ale  Jezus  Jezus  Chrystus  i  Bóg  Ojciec  , który wzbudził  Jego  z  martwy
Ga 1:1 G3972 G0652 G3756 G0444 G0575 G3761 G3761 G1223 G0444 G0235 G1223 G2424 G5547 G2532 G2316 G3962 G1453 G0846 G1537 G3498
Ga 1:2 καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας·                                            
Ga 1:2 kai\ oi( su\n e)moi\ pa/ntes a)delfoi/, tai=s e)kklEsi/ais tE=s *galati/as:
Ga 1:2 kai hoi syn emoi pantes adelfoi, tais ekklEsiais tEs galatias:
Ga 1:2 c--------- ra----npm- p--------- rp----ds-- a-----npm- n-----npm- ra----dpf- n-----dpf- ra----gsf- n-----gsf-
Ga 1:2 G2532 G3588 G4862 G1698 G3956 G0080 G3588 G1577 G3588 G1053
Ga 1:2 i wszyscy bracia, którzy są przy mnie - do Kościołów Galacji:
Ga 1:2
Ga 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:2
Ga 1:2  i  wszystko  z  Ja  bracia  kościoły  Galatia
Ga 1:2 G2532 G3956 G4862 G1698 G0080 G1577 G1053
Ga 1:3 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ,                                        
Ga 1:3 CHa/ris u(mi=n kai\ ei)rE/nE a)po\ Teou= patro\s E(mO=n kai\ kuri/ou *)iEsou= *CHristou=,
Ga 1:3 CHaris hymin kai eirEnE apo Teu patros hEmOn kai kyriu iEsu CHristu,
Ga 1:3 n-----nsf- rp----dp-- c--------- n-----nsf- p--------- n-----gsm- n-----gsm- rp----gp-- c--------- n-----gsm- n-----gsm- n-----gsm-
Ga 1:3 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2257 G2532 G2962 G2424 G5547
Ga 1:3 Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa,
Ga 1:3
Ga 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:3
Ga 1:3  łaska  ty, wy  i  świat  z  Bóg  Ojciec  i  Władca  nasz  Jezus  Chrystus
Ga 1:3 G5485 G5213 G2532 G1515 G0575 G2316 G3962 G2532 G2962 G2257 G2424 G5547
Ga 1:4 τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ αἰῶνος τοῦ ἐνεστῶτος πονηροῦ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν,                
Ga 1:4 tou= do/ntos e(auto\n u(pe\r tO=n a(martiO=n E(mO=n o(/pOs e)Xe/lEtai E(ma=s e)k tou= ai)O=nos tou= e)nestO=tos ponErou= kata\ to\ Te/lEma tou= Teou= kai\ patro\s E(mO=n,
Ga 1:4 tu dontos heauton hyper tOn hamartiOn hEmOn hopOs eXelEtai hEmas ek tu aiOnos tu enestOtos ponEru kata to TelEma tu Teu kai patros hEmOn,
Ga 1:4 ra----gsm- v--aapgsm- rp----asm- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gp-- c--------- v-3ams-s-- rp----ap-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- v--xapgsm- a-----gsm- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- c--------- n-----gsm- rp----gp--
Ga 1:4 G3588 G1325 G1438 G5228 G3588 G0266 G2257 G3704 G1807 G2248 G1537 G3588 G0165 G3588 G1764 G4190 G2596 G3588 G2307 G3588 G2316 G2532 G3962 G2257
Ga 1:4 który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego.
Ga 1:4
Ga 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:4
Ga 1:4  Który  dał  Się  Się  dla  grzech  nasz  że  zaoszczędzić  nas  z  to  zło  wiek  na  będzie  Bóg  i  Ojciec  nasz
Ga 1:4 G3588 G1325 G1438 G1438 G5228 G0266 G2257 G3704 G1807 G2248 G1537 G1764 G4190 G0165 G2596 G2307 G2316 G2532 G3962 G2257
Ga 1:5 δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.                                              
Ga 1:5 O(=| E( do/Xa ei)s tou\s ai)O=nas tO=n ai)O/nOn: a)mE/n.
Ga 1:5 hO hE doXa eis tus aiOnas tOn aiOnOn: amEn.
Ga 1:5 rr----dsm- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm- x---------
Ga 1:5 G3739 G3588 G1391 G1519 G3588 G0165 G3588 G0165 G0281
Ga 1:5 Jemu to chwała na wieki wieków! Amen.
Ga 1:5
Ga 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:5
Ga 1:5  Go  chwała  w  kiedykolwiek  Wieku  Amen
Ga 1:5 G3739 G1391 G1519 G0165 G0165 G0281
Ga 1:6 Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως μετατίθεσθε ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι [Χριστοῦ] εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον,                                  
Ga 1:6 *Tauma/DZO o(/ti ou(/tOs taCHe/Os metati/TesTe a)po\ tou= kale/santos u(ma=s e)n CHa/riti [*CHristou=] ei)s e(/teron eu)agge/lion,
Ga 1:6 TaumaDZO hoti hutOs taCHeOs metatiTesTe apo tu kalesantos hymas en CHariti [CHristu] eis heteron euaNgelion,
Ga 1:6 v-1pai-s-- c--------- d--------- d--------- v-2pmi-p-- p--------- ra----gsm- v--aapgsm- rp----ap-- p--------- n-----dsf- n-----gsm- p--------- a-----asn- n-----asn-
Ga 1:6 G2296 G3754 G3779 G5030 G3346 G0575 G3588 G2564 G5209 G1722 G5485 G5547 G1519 G2087 G2098
Ga 1:6 Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii.
Ga 1:6
Ga 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:6
Ga 1:6  Cud  że  z  że należne  ty, wy  łaska  łaska  Chrystus  tak  wkrótce  iść  do  inny  ewangelia
Ga 1:6 G2296 G3754 G0575 G2564 G5209 G1722 G5485 G5547 G3779 G5030 G3346 G1519 G2087 G2098
Ga 1:7 οὐκ ἔστιν ἄλλο· εἰ μή τινές εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.                            
Ga 1:7 o(\ ou)k e)/stin a)/llo: ei) mE/ tine/s ei)sin oi( tara/ssontes u(ma=s kai\ Te/lontes metastre/PSai to\ eu)agge/lion tou= *CHristou=.
Ga 1:7 ho uk estin allo: ei mE tines eisin hoi tarassontes hymas kai Telontes metastrePSai to euaNgelion tu CHristu.
Ga 1:7 rr----nsn- d--------- v-3pai-s-- a-----nsn- c--------- d--------- ri----npm- v-3pai-p-- ra----npm- v--papnpm- rp----ap-- c--------- v--papnpm- v--aan---- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm-
Ga 1:7 G3739 G3756 G2076 G0243 G1487 G3361 G5100 G1526 G3588 G5015 G5209 G2532 G2309 G3344 G3588 G2098 G3588 G5547
Ga 1:7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową.
Ga 1:7
Ga 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:7
Ga 1:7  który  nie  inaczej  i  tylko  jest  osoby  Kłopotliwy  ty, wy  i  które chcą  z kolei  ewangelia  Chrystus
Ga 1:7 G3739 G3756 G0243 G1487 G3361 G1526 G5100 G5015 G5209 G2532 G2309 G3344 G2098 G5547
Ga 1:8 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται [ὑμῖν] παρ᾿ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.                                
Ga 1:8 a)lla\ kai\ e)a\n E(mei=s E)\ a)/ggelos e)X ou)ranou= eu)aggeli/DZEtai [u(mi=n] par' o(\ eu)Eggelisa/meTa u(mi=n, a)na/Tema e)/stO.
Ga 1:8 alla kai ean hEmeis E aNgelos eX uranu euaNgeliDZEtai [hymin] par' o euENgelisameTa hymin, anaTema estO.
Ga 1:8 c--------- d--------- c--------- rp----np-- c--------- n-----nsm- p--------- n-----gsm- v-3pms-s-- rp----dp-- p--------- rr----asn- v-1ami-p-- rp----dp-- n-----nsn- v-3pad-s--
Ga 1:8 G0235 G2532 G1437 G2249 G2228 G0032 G1537 G3772 G2097 G5213 G3844 G3739 G2097 G5213 G0331 G2077
Ga 1:8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty!
Ga 1:8
Ga 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:8
Ga 1:8  Ale  jeśli  nawet  my  lub  Anioł  z  niebo  był  głosić  ty, wy  nie  że  że  głosił  ty, wy  będzie  anatema
Ga 1:8 G0235 G1437 G2532 G2249 G2228 G0032 G1537 G3772 G2097 G2097 G5213 G3844 G3844 G3739 G2097 G5213 G2077 G0331
Ga 1:9 ὡς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω, εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ᾿ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω.                                  
Ga 1:9 O(s proeirE/kamen, kai\ a)/rti pa/lin le/gO, ei)/ tis u(ma=s eu)aggeli/DZetai par' o(\ parela/bete, a)na/Tema e)/stO.
Ga 1:9 hOs proeirEkamen, kai arti palin legO, ei tis hymas euaNgeliDZetai par' o parelabete, anaTema estO.
Ga 1:9 c--------- v-1xai-p-- d--------- d--------- d--------- v-1pai-s-- c--------- ri----nsm- rp----ap-- v-3pmi-s-- p--------- rr----asn- v-2aai-p-- n-----nsn- v-3pad-s--
Ga 1:9 G5613 G4280 G2532 G0737 G3825 G3004 G1487 G5100 G5209 G2097 G3844 G3739 G3880 G0331 G2077
Ga 1:9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą /od nas/ otrzymaliście - niech będzie przeklęty!
Ga 1:9
Ga 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:9
Ga 1:9  Jako  przed  powiedział  i  teraz  więcej  powiedzieć  kto  kto  kaznodziejstwo  ty, wy  nie  że  że  miał  będzie  anatema
Ga 1:9 G5613 G4280 G4280 G2532 G0737 G3825 G3004 G1487 G5100 G2097 G5209 G3844 G3844 G3739 G3880 G2077 G0331
Ga 1:10 Ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω τὸν θεόν; ζητῶ ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ ἔτι ἀνθρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος οὐκ ἂν ἤμην.                        
Ga 1:10 *)/arti ga\r a)nTrO/pous pei/TO E)\ to\n Teo/n; E)\ DZEtO= a)nTrO/pois a)re/skein; ei) e)/ti a)nTrO/pois E)/reskon, *CHristou= dou=los ou)k a)\n E)/mEn.
Ga 1:10 arti gar anTrOpus peiTO E ton Teon; E DZEtO anTrOpois areskein; ei eti anTrOpois Ereskon, CHristu dulos uk an EmEn.
Ga 1:10 d--------- c--------- n-----apm- v-1pai-s-- c--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-1pai-s-- n-----dpm- v--pan---- c--------- d--------- n-----dpm- v-1iai-s-- n-----gsm- n-----nsm- d--------- x--------- v-1imi-s--
Ga 1:10 G0737 G1063 G0444 G3982 G2228 G3588 G2316 G2228 G2212 G0444 G0700 G1487 G2089 G0444 G0700 G5547 G1401 G3756 G0302 G2252
Ga 1:10 A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.
Ga 1:10
Ga 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:10
Ga 1:10  osoby  czy  teraz  Szukam  dobra wola  lub  Bóg  osoby  czy  próbować  Jeśli  by  i  do tej pory  przyjemny  osoby  nie  był  by  niewolnik  Boże Narodzenie
Ga 1:10 G0444 G1063 G0737 G3982 G3982 G2228 G2316 G0444 G2228 G2212 G1487 G1063 G2089 G2089 G0700 G0444 G3756 G2252 G0302 G1401 G5547
Ga 1:11 Γνωρίζω γὰρ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ᾿ ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ ἄνθρωπον·                                  
Ga 1:11 *gnOri/DZO ga\r u(mi=n, a)delfoi/, to\ eu)agge/lion to\ eu)aggelisTe\n u(p' e)mou= o(/ti ou)k e)/stin kata\ a)/nTrOpon:
Ga 1:11 gnOriDZO gar hymin, adelfoi, to euaNgelion to euaNgelisTen hyp' emu hoti uk estin kata anTrOpon:
Ga 1:11 v-1pai-s-- c--------- rp----dp-- n-----vpm- ra----asn- n-----asn- ra----asn- v--appasn- p--------- rp----gs-- c--------- d--------- v-3pai-s-- p--------- n-----asm-
Ga 1:11 G1107 G1063 G5213 G0080 G3588 G2098 G3588 G2097 G5259 G1700 G3754 G3756 G2076 G2596 G0444
Ga 1:11 Oświadczam więc wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelią nie jest wymysłem ludzkim.
Ga 1:11
Ga 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:11
Ga 1:11  Poświadczać  ty, wy  bracia  że  Ewangelia  który  Ja  głosił  nie  jest  ludzki  ludzki
Ga 1:11 G1107 G5213 G0080 G3754 G2098 G2097 G1700 G2097 G3756 G2076 G0444 G2596
Ga 1:12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι᾿ ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ.                                    
Ga 1:12 ou)de\ ga\r e)gO\ para\ a)nTrO/pou pare/labon au)to/, ou)/te e)dida/CHTEn, a)lla\ di' a)pokalu/PSeOs *)iEsou= *CHristou=.
Ga 1:12 ude gar egO para anTrOpu parelabon auto, ute edidaCHTEn, alla di' apokalyPSeOs iEsu CHristu.
Ga 1:12 d--------- c--------- rp----ns-- p--------- n-----gsm- v-1aai-s-- rp----asn- c--------- v-1api-s-- c--------- p--------- n-----gsf- n-----gsm- n-----gsm-
Ga 1:12 G3761 G1063 G1473 G3844 G0444 G3880 G0846 G3777 G1321 G0235 G1223 G0602 G2424 G5547
Ga 1:12 Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus.
Ga 1:12
Ga 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:12
Ga 1:12  dla  i  Ja  miał  jego  i  dowiedziałem się  nie  z  Prawa  ale  przez  objawienie  Jezus  Chrystus
Ga 1:12 G1063 G3761 G1473 G3880 G0846 G3777 G1321 G3777 G3844 G0444 G0235 G1223 G0602 G2424 G5547
Ga 1:13 Ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ, ὅτι καθ᾿ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ καὶ ἐπόρθουν αὐτήν,                        
Ga 1:13 *)Ekou/sate ga\r tE\n e)mE\n a)nastrofE/n pote e)n tO=| *)ioudai+smO=|, o(/ti kaT' u(perbolE\n e)di/Okon tE\n e)kklEsi/an tou= Teou= kai\ e)po/rToun au)tE/n,
Ga 1:13 Ekusate gar tEn emEn anastrofEn pote en tO iuda+ismO, hoti kaT' yperbolEn ediOkon tEn ekklEsian tu Teu kai eporTun autEn,
Ga 1:13 v-2aai-p-- c--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf- d--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- d--------- p--------- n-----asf- v-1iai-s-- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-1iai-s-- rp----asf-
Ga 1:13 G0191 G1063 G3588 G1699 G0391 G4218 G1722 G3588 G2454 G3754 G2596 G5236 G1377 G3588 G1577 G3588 G2316 G2532 G4199 G0846
Ga 1:13 Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć,
Ga 1:13
Ga 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:13
Ga 1:13  słyszałem  mój  poprzedni  obraz  Życie  w  Judaizm  że  brutalnie  brutalnie  pojechaliśmy  Kościół  Bóg  i  zmarnowany  jego
Ga 1:13 G0191 G1699 G4218 G0391 G0391 G1722 G2454 G3754 G2596 G5236 G1377 G1577 G2316 G2532 G4199 G0846
Ga 1:14 καὶ προέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολλοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει μου, περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν μου παραδόσεων.                          
Ga 1:14 kai\ proe/kopton e)n tO=| *)ioudai+smO=| u(pe\r pollou\s sunElikiO/tas e)n tO=| ge/nei mou, perissote/rOs DZElOtE\s u(pa/rCHOn tO=n patrikO=n mou parado/seOn.
Ga 1:14 kai proekopton en tO iuda+ismO hyper pollus synElikiOtas en tO genei mu, perissoterOs DZElOtEs hyparCHOn tOn patrikOn mu paradoseOn.
Ga 1:14 c--------- v-1iai-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- p--------- a-----apm- n-----apm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- d--------- n-----nsm- v--papnsm- ra----gpf- a-----gpf- rp----gs-- n-----gpf-
Ga 1:14 G2532 G4298 G1722 G3588 G2454 G5228 G4183 G4915 G1722 G3588 G1085 G3450 G4056 G2207 G5225 G3588 G3967 G3450 G3862
Ga 1:14 jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.
Ga 1:14
Ga 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:14
Ga 1:14  i  udało  w  Judaizm  więcej  wiele  peerów  w  rodzaj  mój  jest  nieumiarkowany  żarliwiec  ojców  mój  legendy
Ga 1:14 G2532 G4298 G1722 G2454 G5228 G4183 G4915 G1722 G1085 G3450 G5225 G4056 G2207 G3967 G3450 G3862
Ga 1:15 ὅτε δὲ εὐδόκησεν [ὁ θεὸς] ἀφορίσας με ἐκ κοιλίας μητρός μου καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ                            
Ga 1:15 o(/te de\ eu)do/kEsen [o( Teo\s] o( a)fori/sas me e)k koili/as mEtro/s mou kai\ kale/sas dia\ tE=s CHa/ritos au)tou=
Ga 1:15 hote de eudokEsen [ho Teos] ho aforisas me ek koilias mEtros mu kai kalesas dia tEs CHaritos autu
Ga 1:15 c--------- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--aapnsm- rp----as-- p--------- n-----gsf- n-----gsf- rp----gs-- c--------- v--aapnsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Ga 1:15 G3753 G1161 G2106 G3588 G2316 G3588 G0873 G3165 G1537 G2836 G3384 G3450 G2532 G2564 G1223 G3588 G5485 G0846
Ga 1:15 Gdy jednak spodobało się Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją,
Ga 1:15
Ga 1:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:15
Ga 1:15  Kiedy  zaś  Bóg  wybrał  mnie  z  łono  matka  mój  i  który nazwał  łaska  łaska  Własne  vouchsafed
Ga 1:15 G3753 G1161 G2316 G0873 G3165 G1537 G2836 G3384 G3450 G2532 G2564 G1223 G5485 G0846 G2106
Ga 1:16 ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔθνεσιν, εὐθέως οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι,                            
Ga 1:16 a)pokalu/PSai to\n ui(o\n au)tou= e)n e)moi\ i(/na eu)aggeli/DZOmai au)to\n e)n toi=s e)/Tnesin, eu)Te/Os ou) prosaneTe/mEn sarki\ kai\ ai(/mati,
Ga 1:16 apokalyPSai ton hyion autu en emoi hina euaNgeliDZOmai auton en tois eTnesin, euTeOs u prosaneTemEn sarki kai haimati,
Ga 1:16 v--aan---- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- p--------- rp----ds-- c--------- v-1pms-s-- rp----asm- p--------- ra----dpn- n-----dpn- d--------- d--------- v-1ami-s-- n-----dsf- c--------- n-----dsn-
Ga 1:16 G0601 G3588 G5207 G0846 G1722 G1698 G2443 G2097 G0846 G1722 G3588 G1484 G2112 G3756 G4323 G4561 G2532 G0129
Ga 1:16 aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi
Ga 1:16
Ga 1:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:16
Ga 1:16  otwarte  w  mnie  Syn  Jego  że  głosił  Jego  Pogan  Pogan  nie  był  następnie  zaś  konsultować  ciało  i  krew
Ga 1:16 G0601 G1722 G1698 G5207 G0846 G2443 G2097 G0846 G1484 G1722 G3756 G4323 G2112 G2112 G4323 G4561 G2532 G0129
Ga 1:17 οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, ἀλλὰ ἀπῆλθον εἰς Ἀραβίαν, καὶ πάλιν ὑπέστρεψα εἰς Δαμασκόν.                            
Ga 1:17 ou)de\ a)nE=lTon ei)s *(ieroso/luma pro\s tou\s pro\ e)mou= a)posto/lous, a)lla\ a)pE=lTon ei)s *)arabi/an, kai\ pa/lin u(pe/strePSa ei)s *damasko/n.
Ga 1:17 ude anElTon eis hierosolyma pros tus pro emu apostolus, alla apElTon eis arabian, kai palin hypestrePSa eis damaskon.
Ga 1:17 c--------- v-1aai-s-- p--------- n-----apn- p--------- ra----apm- p--------- rp----gs-- n-----apm- c--------- v-1aai-s-- p--------- n-----asf- c--------- d--------- v-1aai-s-- p--------- n-----asf-
Ga 1:17 G3761 G0424 G1519 G2414 G4314 G3588 G4253 G1700 G0652 G0235 G0565 G1519 G0688 G2532 G3825 G5290 G1519 G1154
Ga 1:17 ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku.
Ga 1:17
Ga 1:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:17
Ga 1:17  i  nie  iść  w  Jerozolima  do  poprzedzający  mnie  Apostołowie  i  iść  w  Arabia  i  ponownie  zwróciło  w  Damaszek
Ga 1:17 G3761 G3761 G0424 G1519 G2414 G4314 G4253 G1700 G0652 G0235 G0565 G1519 G0688 G2532 G3825 G5290 G1519 G1154
Ga 1:18 Ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀνῆλθον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Κηφᾶν, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ἡμέρας δεκαπέντε·                                  
Ga 1:18 *)/epeita meta\ e)/tE tri/a a)nE=lTon ei)s *(ieroso/luma i(storE=sai *kEfa=n, kai\ e)pe/meina pro\s au)to\n E(me/ras dekape/nte:
Ga 1:18 epeita meta etE tria anElTon eis hierosolyma historEsai kEfan, kai epemeina pros auton hEmeras dekapente:
Ga 1:18 d--------- p--------- n-----apn- a-----apn- v-1aai-s-- p--------- n-----apn- v--aan---- n-----asm- c--------- v-1aai-s-- p--------- rp----asm- n-----apf- a-----apf-
Ga 1:18 G1899 G3326 G2094 G5140 G0424 G1519 G2414 G2477 G2786 G2532 G1961 G4314 G0846 G2250 G1178
Ga 1:18 Następnie, trzy lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego /tylko/ piętnaście dni.
Ga 1:18
Ga 1:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:18
Ga 1:18  Następnie  za  trzy  Rok  iść  w  Jerozolima  zobaczyć  Peter  i  wypalonego  w  to  dni  piętnaście
Ga 1:18 G1899 G3326 G5140 G2094 G0424 G1519 G2414 G2477 G4074 G2532 G1961 G4314 G0846 G2250 G1178
Ga 1:19 ἕτερον δὲ τῶν ἀποστόλων οὐκ εἶδον, εἰ μὴ Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου.                                      
Ga 1:19 e(/teron de\ tO=n a)posto/lOn ou)k ei)=don, ei) mE\ *)ia/kObon to\n a)delfo\n tou= kuri/ou.
Ga 1:19 heteron de tOn apostolOn uk eidon, ei mE iakObon ton adelfon tu kyriu.
Ga 1:19 a-----asm- c--------- ra----gpm- n-----gpm- d--------- v-1aai-s-- c--------- d--------- n-----asm- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm-
Ga 1:19 G2087 G1161 G3588 G0652 G3756 G1492 G1487 G3361 G2385 G3588 G0080 G3588 G2962
Ga 1:19 Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego.
Ga 1:19
Ga 1:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:19
Ga 1:19  Inny  zaś  Apostołowie  nie  online  z wyjątkiem  z wyjątkiem  Jakuba  brat  Władca
Ga 1:19 G2087 G1161 G0652 G3756 G1492 G1487 G3361 G2385 G0080 G2962
Ga 1:20 δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδομαι.                                          
Ga 1:20 a(\ de\ gra/fO u(mi=n, i)dou\ e)nO/pion tou= Teou= o(/ti ou) PSeu/domai.
Ga 1:20 ha de grafO hymin, idu enOpion tu Teu hoti u PSeudomai.
Ga 1:20 rr----apn- c--------- v-1pai-s-- rp----dp-- x--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- d--------- v-1pmi-s--
Ga 1:20 G3739 G1161 G1125 G5213 G2400 G1799 G3588 G2316 G3754 G3756 G5574
Ga 1:20 A Bóg jest mi świadkiem, że w tym, co tu do was piszę, nie kłamię.
Ga 1:20
Ga 1:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:20
Ga 1:20 A  że  pisać  ty, wy  przed  Bóg  nie  kłamstwo
Ga 1:20 G1161 G3739 G1125 G5213 G1799 G2316 G3756 G5574
Ga 1:21 ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας.                                            
Ga 1:21 e)/peita E)=lTon ei)s ta\ kli/mata tE=s *suri/as kai\ tE=s *kiliki/as.
Ga 1:21 epeita ElTon eis ta klimata tEs syrias kai tEs kilikias.
Ga 1:21 d--------- v-1aai-s-- p--------- ra----apn- n-----apn- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----gsf- n-----gsf-
Ga 1:21 G1899 G2064 G1519 G3588 G2824 G3588 G4947 G2532 G3588 G2791
Ga 1:21 Potem udałem się do krain Syrii i Cylicji.
Ga 1:21
Ga 1:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:21
Ga 1:21  Za  to  od  w  kraj  Syria  i  Cylicji
Ga 1:21 G1899 G1899 G2064 G1519 G2824 G4947 G2532 G2791
Ga 1:22 ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ἰουδαίας ταῖς ἐν Χριστῷ,                                        
Ga 1:22 E)/mEn de\ a)gnoou/menos tO=| prosO/pO| tai=s e)kklEsi/ais tE=s *)ioudai/as tai=s e)n *CHristO=|,
Ga 1:22 EmEn de agnoumenos tO prosOpO tais ekklEsiais tEs iudaias tais en CHristO,
Ga 1:22 v-1imi-s-- c--------- v--pppnsm- ra----dsn- n-----dsn- ra----dpf- n-----dpf- ra----gsf- n-----gsf- ra----dpf- p--------- n-----dsm-
Ga 1:22 G2252 G1161 G0050 G3588 G4383 G3588 G1577 G3588 G2449 G3588 G1722 G5547
Ga 1:22 Kościołom zaś chrześcijańskim w Judei pozostawałem osobiście nie znany.
Ga 1:22
Ga 1:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:22
Ga 1:22  Kościoły  Boże Narodzenie  Boże Narodzenie  Judea  osobiście  nie  był  znany
Ga 1:22 G1577 G1722 G5547 G2449 G4383 G0050 G2252 G0050
Ga 1:23 μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν ὅτι διώκων ἡμᾶς ποτε νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει,                                
Ga 1:23 mo/non de\ a)kou/ontes E)=san o(/ti *(o diO/kOn E(ma=s pote nu=n eu)aggeli/DZetai tE\n pi/stin E(/n pote e)po/rTei,
Ga 1:23 monon de akuontes Esan hoti ho diOkOn hEmas pote nyn euaNgeliDZetai tEn pistin hEn pote eporTei,
Ga 1:23 a-----asn- c--------- v--papnpm- v-3iai-p-- c--------- ra----nsm- v--papnsm- rp----ap-- d--------- d--------- v-3pmi-s-- ra----asf- n-----asf- rr----asf- d--------- v-3iai-s--
Ga 1:23 G3440 G1161 G0191 G2258 G3754 G3588 G1377 G2248 G4218 G3568 G2097 G3588 G4102 G3739 G4218 G4199
Ga 1:23 Docierała do nich jedynie wieść: ten, co dawniej nas prześladował, teraz jako Dobrą Nowinę głosi wiarę, którą ongiś usiłował wytępić.
Ga 1:23
Ga 1:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:23
Ga 1:23  i  tylko  słyszałem  że  realizacji  realizacji  ich  raz  teraz  kaznodziejstwo  wiara  który  przed  zniszczony
Ga 1:23 G1161 G3440 G0191 G3754 G1377 G2258 G2248 G4218 G3568 G2097 G4102 G3739 G4218 G4199
Ga 1:24 καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν θεόν.                                                    
Ga 1:24 kai\ e)do/XaDZon e)n e)moi\ to\n Teo/n.
Ga 1:24 kai edoXaDZon en emoi ton Teon.
Ga 1:24 c--------- v-3iai-p-- p--------- rp----ds-- ra----asm- n-----asm-
Ga 1:24 G2532 G1392 G1722 G1698 G3588 G2316
Ga 1:24 I wielbili Boga z mego powodu.
Ga 1:24
Ga 1:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 1:24
Ga 1:24  i  chwalić  dla  mnie  Bóg
Ga 1:24 G2532 G1392 G1722 G1698 G2316
Copyright by Cezary Podolski