Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Ga2      do_str_głównej      do_Ga4      
Ga 3:1 ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν, οἷς κατ᾿ ὀφθαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐσταυρωμένος;                                                
Ga 3:1 *)=O a)no/Etoi *gala/tai, ti/s u(ma=s e)ba/skanen, oi(=s kat' o)fTalmou\s *)iEsou=s *CHristo\s proegra/fE e)staurOme/nos;
Ga 3:1 O anoEtoi galatai, tis hymas ebaskanen, hois kat' ofTalmus iEsus CHristos proegrafE estaurOmenos;
Ga 3:1 x--------- a-----vpm- n-----vpm- ri----nsm- rp----ap-- v-3aai-s-- rr----dpm- p--------- n-----apm- n-----nsm- n-----nsm- v-3api-s-- v--xppnsm-
Ga 3:1 G5599 G0453 G1052 G5101 G5209 G0940 G3739 G2596 G3788 G2424 G5547 G4270 G4717
Ga 3:1 O, nierozumni Galaci! Któż was urzekł, was, przed których oczami nakreślono obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego?
Ga 3:1
Ga 3:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:1
Ga 3:1  O  głupi  List do Galatów  kto  oszukać  ty, wy  nie  przedstawia  prawda  który  przed  oczy  przeznaczonych  był  Jezus  Chrystus  w  ty, wy  ukrzyżowany
Ga 3:1 G5599 G0453 G1052 G5101 G0940 G5209 G3361 G3982 G0225 G3739 G2596 G3788 G4270 G4270 G2424 G5547 G1722 G5213 G4717
Ga 3:2 τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ᾿ ὑμῶν, ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε ἐξ ἀκοῆς πίστεως;                                          
Ga 3:2 tou=to mo/non Te/lO maTei=n a)f' u(mO=n, e)X e)/rgOn no/mou to\ pneu=ma e)la/bete E)\ e)X a)koE=s pi/steOs;
Ga 3:2 tuto monon TelO maTein af' ymOn, eX ergOn nomu to pneuma elabete E eX akoEs pisteOs;
Ga 3:2 rd----asn- a-----asn- v-1pai-s-- v--aan---- p--------- rp----gp-- p--------- n-----gpn- n-----gsm- ra----asn- n-----asn- v-2aai-p-- c--------- p--------- n-----gsf- n-----gsf-
Ga 3:2 G5124 G3440 G2309 G3129 G0575 G5216 G1537 G2041 G3551 G3588 G4151 G2983 G2228 G1537 G0189 G4102
Ga 3:2 Tego jednego chciałbym się od was dowiedzieć, czy Ducha otrzymaliście na skutek wypełnienia Prawa za pomocą uczynków, czy też stąd, że daliście posłuch wierze?
Ga 3:2
Ga 3:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:2
Ga 3:2  Te rzeczy  tylko  potrzeba  wiedzieć  z  ty, wy  przez  spraw  Prawo  otrzymane  Duch  lub  przez  instrukcja  Wiara
Ga 3:2 G5124 G3440 G2309 G3129 G0575 G5216 G1537 G2041 G3551 G2983 G4151 G2228 G1537 G0189 G4102
Ga 3:3 οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε;                                                          
Ga 3:3 ou(/tOs a)no/Etoi/ e)ste; e)narXa/menoi pneu/mati nu=n sarki\ e)pitelei=sTe;
Ga 3:3 hutOs anoEtoi este; enarXamenoi pneumati nyn sarki epiteleisTe;
Ga 3:3 d--------- a-----npm- v-2pai-p-- v--ampnpm- n-----dsn- d--------- n-----dsf- v-2pmi-p--
Ga 3:3 G3779 G0453 G2075 G1728 G4151 G3568 G4561 G2005
Ga 3:3 Czyż jesteście aż tak nierozumni, że zacząwszy duchem, chcecie teraz kończyć ciałem?
Ga 3:3
Ga 3:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:3
Ga 3:3  Tak  czy  głupi  wyjścia  duch  teraz  doskonałe przez  ciało
Ga 3:3 G3779 G2075 G0453 G1728 G4151 G3568 G2005 G4561
Ga 3:4 τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ; εἴ γε καὶ εἰκῇ.                                                            
Ga 3:4 tosau=ta e)pa/Tete ei)kE=|; ei)/ ge kai\ ei)kE=|.
Ga 3:4 tosauta epaTete eikE; ei ge kai eikE.
Ga 3:4 rd----apn- v-2aai-p-- d--------- c--------- x--------- d--------- d---------
Ga 3:4 G5118 G3958 G1500 G1487 G1065 G2532 G1500
Ga 3:4 Czyż tak wielkich rzeczy doznaliście na próżno? A byłoby to rzeczywiście na próżno.
Ga 3:4
Ga 3:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:4
Ga 3:4  wiele  poniesionej  bez  stosowanie  jeśli  by  tylko  bez  stosowanie
Ga 3:4 G5118 G3958 G1500 G1500 G1489 G1489 G2532 G1500 G1500
Ga 3:5 οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν ἐξ ἔργων νόμου ἐξ ἀκοῆς πίστεως;                                      
Ga 3:5 o( ou)=n e)piCHorEgO=n u(mi=n to\ pneu=ma kai\ e)nergO=n duna/meis e)n u(mi=n e)X e)/rgOn no/mou E)\ e)X a)koE=s pi/steOs;
Ga 3:5 ho un epiCHorEgOn hymin to pneuma kai energOn dynameis en hymin eX ergOn nomu E eX akoEs pisteOs;
Ga 3:5 ra----nsm- c--------- v--papnsm- rp----dp-- ra----asn- n-----asn- c--------- v--papnsm- n-----apf- p--------- rp----dp-- p--------- n-----gpn- n-----gsm- c--------- p--------- n-----gsf- n-----gsf-
Ga 3:5 G3588 G3767 G2023 G5213 G3588 G4151 G2532 G1754 G1411 G1722 G5213 G1537 G2041 G3551 G2228 G1537 G0189 G4102
Ga 3:5 Czy Ten, który udziela wam Ducha i działa cuda wśród was, /czyni to/ dlatego, że wypełniacie Prawo za pomocą uczynków, czy też dlatego, że dajecie posłuch wierze?
Ga 3:5
Ga 3:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:5
Ga 3:5  Karmienie  ty, wy  Duch  i  zobowiązuje  między  ty, wy  cuda  przez  spraw  Prawo  lub  przez  instrukcja  Wiara
Ga 3:5 G2023 G5213 G4151 G2532 G1754 G1722 G5213 G1411 G1537 G2041 G3551 G2228 G1537 G0189 G4102
Ga 3:6 καθὼς Ἀβραὰμ ἐπίστευσεν τῷ θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην.                                                      
Ga 3:6 kaTO\s *)abraa\m e)pi/steusen tO=| TeO=|, kai\ e)logi/sTE au)tO=| ei)s dikaiosu/nEn.
Ga 3:6 kaTOs abraam episteusen tO TeO, kai elogisTE autO eis dikaiosynEn.
Ga 3:6 c--------- n-----nsm- v-3aai-s-- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3api-s-- rp----dsm- p--------- n-----asf-
Ga 3:6 G2531 G0011 G4100 G3588 G2316 G2532 G3049 G0846 G1519 G1343
Ga 3:6 W zaś sposób Abraham uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość.
Ga 3:6
Ga 3:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:6
Ga 3:6  Tak  Abraham  wierzyć  Bóg  i  kalkulacyjnych  go  w  sprawiedliwość
Ga 3:6 G2531 G0011 G4100 G2316 G2532 G3049 G0846 G1519 G1343
Ga 3:7 Γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοι υἱοί εἰσιν Ἀβραάμ.                                                      
Ga 3:7 *ginO/skete a)/ra o(/ti oi( e)k pi/steOs, ou(=toi ui(oi/ ei)sin *)abraa/m.
Ga 3:7 ginOskete ara hoti hoi ek pisteOs, hutoi hyioi eisin abraam.
Ga 3:7 v-2pad-p-- c--------- c--------- ra----npm- p--------- n-----gsf- rd----npm- n-----npm- v-3pai-p-- n-----gsm-
Ga 3:7 G1097 G0686 G3754 G3588 G1537 G4102 G3778 G5207 G1526 G0011
Ga 3:7 Zrozumiejcie zatem, że ci, którzy polegają na wierze, ci są synami Abrahama.
Ga 3:7
Ga 3:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:7
Ga 3:7  Badać  zaś  że  wierny  wierny  substancja  synów  Abraham
Ga 3:7 G1097 G0686 G3754 G1537 G4102 G1526 G5207 G0011
Ga 3:8 προϊδοῦσα δὲ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη θεὸς προευηγγελίσατο τῷ Ἀβραὰμ ὅτι Ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη.                              
Ga 3:8 proi+dou=sa de\ E( grafE\ o(/ti e)k pi/steOs dikaioi= ta\ e)/TnE o( Teo\s proeuEggeli/sato tO=| *)abraa\m o(/ti *)eneulogETE/sontai e)n soi\ pa/nta ta\ e)/TnE.
Ga 3:8 pro+idusa de hE grafE hoti ek pisteOs dikaioi ta eTnE ho Teos proeuENgelisato tO abraam hoti eneulogETEsontai en soi panta ta eTnE.
Ga 3:8 v--aapnsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- p--------- n-----gsf- v-3pai-s-- ra----apn- n-----apn- ra----nsm- n-----nsm- v-3ami-s-- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3fpi-p-- p--------- rp----ds-- a-----npn- ra----npn- n-----npn-
Ga 3:8 G4275 G1161 G3588 G1124 G3754 G1537 G4102 G1344 G3588 G1484 G3588 G2316 G4283 G3588 G0011 G3754 G1757 G1722 G4671 G3956 G3588 G1484
Ga 3:8 I stąd Pismo widząc, że w przyszłości Bóg na podstawie wiary będzie dawał poganom usprawiedliwienie, już Abrahamowi oznajmiło tę radosną nowinę: W tobie będą błogosławione wszystkie narody.
Ga 3:8
Ga 3:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:8
Ga 3:8  I  Pisanie  przewidujący  że  Bóg  wiara  wiara  uzasadniać  Pogan  przewidywano  Abraham  w  ty, wy  błogosławiony  wszystko  osoby
Ga 3:8 G1161 G1124 G4275 G3754 G2316 G1537 G4102 G1344 G1484 G4283 G0011 G1722 G4671 G1757 G3956 G1484
Ga 3:9 ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ Ἀβραάμ.                                                        
Ga 3:9 O(/ste oi( e)k pi/steOs eu)logou=ntai su\n tO=| pistO=| *)abraa/m.
Ga 3:9 hOste hoi ek pisteOs euloguntai syn tO pistO abraam.
Ga 3:9 c--------- ra----npm- p--------- n-----gsf- v-3ppi-p-- p--------- ra----dsm- a-----dsm- n-----dsm-
Ga 3:9 G5620 G3588 G1537 G4102 G2127 G4862 G3588 G4103 G0011
Ga 3:9 I dlatego tylko ci, którzy polegają na wierze, mają uczestnictwo w błogosławieństwie wraz z Abrahamem, który dał posłuch wierze.
Ga 3:9
Ga 3:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:9
Ga 3:9  Tak  wierny  wierny  błogosławiony  z  prawdziwy  Abraham
Ga 3:9 G5620 G1537 G4102 G2127 G4862 G4103 G0011
Ga 3:10 ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν ὑπὸ κατάραν εἰσίν· γέγραπται γὰρ ὅτι Ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά.                  
Ga 3:10 o(/soi ga\r e)X e)/rgOn no/mou ei)si\n u(po\ kata/ran ei)si/n: ge/graptai ga\r o(/ti *)epikata/ratos pa=s o(\s ou)k e)mme/nei pa=sin toi=s gegramme/nois e)n tO=| bibli/O| tou= no/mou tou= poiE=sai au)ta/.
Ga 3:10 hosoi gar eX ergOn nomu eisin hypo kataran eisin: gegraptai gar hoti epikataratos pas hos uk emmenei pasin tois gegrammenois en tO bibliO tu nomu tu poiEsai auta.
Ga 3:10 rr----npm- c--------- p--------- n-----gpn- n-----gsm- v-3pai-p-- p--------- n-----asf- v-3pai-p-- v-3xpi-s-- c--------- c--------- a-----nsm- a-----nsm- rr----nsm- d--------- v-3pai-s-- a-----dpn- ra----dpn- v--xppdpn- p--------- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsn- v--aan---- rp----apn-
Ga 3:10 G3745 G1063 G1537 G2041 G3551 G1526 G5259 G2671 G1526 G1125 G1063 G3754 G1944 G3956 G3739 G3756 G1696 G3956 G3588 G1125 G1722 G3588 G0975 G3588 G3551 G3588 G4160 G0846
Ga 3:10 Natomiast na tych wszystkich, którzy polegają na uczynkach Prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać Księga Prawa.
Ga 3:10
Ga 3:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:10
Ga 3:10  i  wszystko  zatwierdzających  w  spraw  Prawo  są  pod  anatema  Dla  napisany  Przeklęty  wszyscy  kto  nie  wykonuje  stale  tylko  tylko  że  napisany  w  książka  Prawo
Ga 3:10 G1063 G3745 G1526 G1537 G2041 G3551 G1526 G5259 G2671 G1063 G1125 G1944 G3956 G3739 G3756 G4160 G1696 G1722 G3956 G1125 G1125 G1722 G0975 G3551
Ga 3:11 ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ θεῷ δῆλον, ὅτι δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται·                                          
Ga 3:11 o(/ti de\ e)n no/mO| ou)dei\s dikaiou=tai para\ tO=| TeO=| dE=lon, o(/ti *(o di/kaios e)k pi/steOs DZE/setai:
Ga 3:11 hoti de en nomO udeis dikaiutai para tO TeO dElon, hoti ho dikaios ek pisteOs DZEsetai:
Ga 3:11 c--------- c--------- p--------- n-----dsm- a-----nsm- v-3ppi-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- a-----nsn- c--------- ra----nsm- a-----nsm- p--------- n-----gsf- v-3fmi-s--
Ga 3:11 G3754 G1161 G1722 G3551 G3762 G1344 G3844 G3588 G2316 G1212 G3754 G3588 G1342 G1537 G4102 G2198
Ga 3:11 A że w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem, wynika stąd, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
Ga 3:11
Ga 3:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:11
Ga 3:11 A  że  prawo  prawo  żaden  uzasadnione  przed  Bóg  jasny  że  sprawiedliwy  wiara  wiara  żywy  będzie
Ga 3:11 G1161 G3754 G1722 G3551 G3762 G1344 G3844 G2316 G1212 G3754 G1342 G1537 G4102 G2198 G2198
Ga 3:12 δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ᾿ ποιήσας αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς.                                              
Ga 3:12 o( de\ no/mos ou)k e)/stin e)k pi/steOs, a)ll' *(o poiE/sas au)ta\ DZE/setai e)n au)toi=s.
Ga 3:12 ho de nomos uk estin ek pisteOs, all' o poiEsas auta DZEsetai en autois.
Ga 3:12 ra----nsm- c--------- n-----nsm- d--------- v-3pai-s-- p--------- n-----gsf- c--------- ra----nsm- v--aapnsm- rp----apn- v-3fmi-s-- p--------- rp----dpn-
Ga 3:12 G3588 G1161 G3551 G3756 G2076 G1537 G4102 G0235 G3588 G4160 G0846 G2198 G1722 G0846
Ga 3:12 Prawo nie opiera się na wierze, lecz /mówi/: Kto wypełnia przepisy, dzięki nim żyć będzie.
Ga 3:12
Ga 3:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:12
Ga 3:12 A  prawo  nie  na  Wiara  ale  kto  wykonuje  jego  że  żywy  będzie  ich
Ga 3:12 G1161 G3551 G3756 G1537 G4102 G0235 G4160 G4160 G0846 G0444 G2198 G2198 G0846
Ga 3:13 Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα, ὅτι γέγραπται, Ἐπικατάρατος πᾶς κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου,                                  
Ga 3:13 *CHristo\s E(ma=s e)XEgo/rasen e)k tE=s kata/ras tou= no/mou geno/menos u(pe\r E(mO=n kata/ra, o(/ti ge/graptai, *)epikata/ratos pa=s o( krema/menos e)pi\ Xu/lou,
Ga 3:13 CHristos hEmas eXEgorasen ek tEs kataras tu nomu genomenos hyper hEmOn katara, hoti gegraptai, epikataratos pas ho kremamenos epi Xylu,
Ga 3:13 n-----nsm- rp----ap-- v-3aai-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- v--ampnsm- p--------- rp----gp-- n-----nsf- c--------- v-3xpi-s-- a-----nsm- a-----nsm- ra----nsm- v--ampnsm- p--------- n-----gsn-
Ga 3:13 G5547 G2248 G1805 G1537 G3588 G2671 G3588 G3551 G1096 G5228 G2257 G2671 G3754 G1125 G1944 G3956 G3588 G2910 G1909 G3586
Ga 3:13 Z tego przekleństwa Prawa Chrystus nas wykupił - stawszy się za nas przekleństwem, bo napisane jest: Przeklęty każdy, którego powieszono na drzewie -
Ga 3:13
Ga 3:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:13
Ga 3:13  Chrystus  umorzone  nas  z  śluby  Prawo  staje się  dla  nas  anatema  dla  napisany  Przeklęty  wszyscy  miękki  w  drzewo
Ga 3:13 G5547 G1805 G2248 G1537 G2671 G3551 G1096 G5228 G2257 G2671 G1063 G1125 G1944 G3956 G2910 G1909 G3586
Ga 3:14 ἵνα εἰς τὰ ἔθνη εὐλογία τοῦ Ἀβραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως.                                
Ga 3:14 i(/na ei)s ta\ e)/TnE E( eu)logi/a tou= *)abraa\m ge/nEtai e)n *CHristO=| *)iEsou=, i(/na tE\n e)paggeli/an tou= pneu/matos la/bOmen dia\ tE=s pi/steOs.
Ga 3:14 hina eis ta eTnE hE eulogia tu abraam genEtai en CHristO iEsu, hina tEn epaNgelian tu pneumatos labOmen dia tEs pisteOs.
Ga 3:14 c--------- p--------- ra----apn- n-----apn- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- v-3ams-s-- p--------- n-----dsm- n-----dsm- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsn- n-----gsn- v-1aas-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Ga 3:14 G2443 G1519 G3588 G1484 G3588 G2129 G3588 G0011 G1096 G1722 G5547 G2424 G2443 G3588 G1860 G3588 G4151 G2983 G1223 G3588 G4102
Ga 3:14 aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan i abyśmy przez wiarę otrzymali obiecanego Ducha. 
Ga 3:14
Ga 3:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:14
Ga 3:14  tak  błogosławieństwo  Abraham  przez  Chrystus  Jezus  rozprzestrzeniania  w  Pogan  że  dostać  obiecał  Duch  wiara  wiara
Ga 3:14 G2443 G2129 G0011 G1722 G5547 G2424 G1096 G1519 G1484 G2443 G2983 G1860 G4151 G1223 G4102
Ga 3:15 Ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἐπιδιατάσσεται.                                                  
Ga 3:15 *)adelfoi/, kata\ a)/nTrOpon le/gO: o(/mOs a)nTrO/pou kekurOme/nEn diaTE/kEn ou)dei\s a)Tetei= E)\ e)pidiata/ssetai.
Ga 3:15 adelfoi, kata anTrOpon legO: homOs anTrOpu kekyrOmenEn diaTEkEn udeis aTetei E epidiatassetai.
Ga 3:15 n-----vpm- p--------- n-----asm- v-1pai-s-- d--------- n-----gsm- v--xppasf- n-----asf- a-----nsm- v-3pai-s-- c--------- v-3pmi-s--
Ga 3:15 G0080 G2596 G0444 G3004 G3676 G0444 G2964 G1242 G3762 G0114 G2228 G1928
Ga 3:15 Bracia, użyję przykładu ze stosunków między ludźmi. Nikt nie obala ani zmienia testamentu prawnie sporządzonego, choć jest on jedynie dziełem ludzkim.
Ga 3:15
Ga 3:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:15
Ga 3:15  Bracia  powiedzieć  na  ludzki  nawet  człowiek  zatwierdzony  testamentów  żaden  anulować  i  dodaje
Ga 3:15 G0080 G3004 G2596 G0444 G3676 G0444 G2964 G1242 G3762 G0114 G2228 G1928
Ga 3:16 τῷ δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ. οὐ λέγει, Καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ᾿ ὡς ἐφ᾿ ἑνός, Καὶ τῷ σπέρματί σου, ὅς ἐστιν Χριστός.                
Ga 3:16 tO=| de\ *)abraa\m e)rre/TEsan ai( e)paggeli/ai kai\ tO=| spe/rmati au)tou=. ou) le/gei, *kai\ toi=s spe/rmasin, O(s e)pi\ pollO=n, a)ll' O(s e)f' e(no/s, *kai\ tO=| spe/rmati/ sou, o(/s e)stin *CHristo/s.
Ga 3:16 tO de abraam erreTEsan hai epaNgeliai kai tO spermati autu. u legei, kai tois spermasin, hOs epi pollOn, all' Os ef' enos, kai tO spermati su, hos estin CHristos.
Ga 3:16 ra----dsm- c--------- n-----dsm- v-3api-p-- ra----npf- n-----npf- c--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gsm- d--------- v-3pai-s-- c--------- ra----dpn- n-----dpn- c--------- p--------- a-----gpn- c--------- c--------- p--------- a-----gsn- c--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- rr----nsm- v-3pai-s-- n-----nsm-
Ga 3:16 G3588 G1161 G0011 G2036 G3588 G1860 G2532 G3588 G4690 G0846 G3756 G3004 G2532 G3588 G4690 G5613 G1909 G4183 G0235 G5613 G1909 G1520 G2532 G3588 G4690 G4675 G3739 G2076 G5547
Ga 3:16 Otóż to właśnie Abrahamowi i jego potomstwu dano obietnice. I nie mówi /Pismo/: i potomkom, co wskazywałoby na wielu, ale /wskazano/ na jednego: i potomkowi twojemu, którym jest Chrystus.
Ga 3:16
Ga 3:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:16
Ga 3:16  Ale  Abraham  dany  były  obietnica  i  ziarno  jego  Nie  powiedział  i  potomków  jako  o  wiele  ale  jako  na  jeden  i  ziarno  twój  który  jest  Chrystus
Ga 3:16 G1161 G0011 G4483 G4483 G1860 G2532 G4690 G0846 G3756 G3004 G2532 G4690 G5613 G1909 G4183 G0235 G5613 G1909 G1520 G2532 G4690 G4675 G3739 G2076 G5547
Ga 3:17 τοῦτο δὲ λέγω· διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ θεοῦ μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν.                            
Ga 3:17 tou=to de\ le/gO: diaTE/kEn prokekurOme/nEn u(po\ tou= Teou= o( meta\ tetrako/sia kai\ tria/konta e)/tE gegonO\s no/mos ou)k a)kuroi=, ei)s to\ katargE=sai tE\n e)paggeli/an.
Ga 3:17 tuto de legO: diaTEkEn prokekyrOmenEn hypo tu Teu ho meta tetrakosia kai triakonta etE gegonOs nomos uk akyroi, eis to katargEsai tEn epaNgelian.
Ga 3:17 rd----asn- c--------- v-1pai-s-- n-----asf- v--xppasf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsm- p--------- a-----apn- c--------- a-----apn- n-----apn- v--xapnsm- n-----nsm- d--------- v-3pai-s-- p--------- ra----asn- v--aan---- ra----asf- n-----asf-
Ga 3:17 G5124 G1161 G3004 G1242 G4300 G5259 G3588 G2316 G3588 G3326 G5071 G2532 G5144 G2094 G1096 G3551 G3756 G0208 G1519 G3588 G2673 G3588 G1860
Ga 3:17 A chcę przez to powiedzieć: testamentu, uprzednio przez Boga prawnie ustanowionego, Prawo, które powstało czterysta trzydzieści lat później, nie może obalić tak, by unieważnić obietnicę.
Ga 3:17
Ga 3:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:17
Ga 3:17  powiedzieć  że  przymierze  o  Chrystus  przed  Bóg  zatwierdzony  prawo  to się  za  400  trzydzieści  roku  nie  anulować  tak  obietnica  stracić  siła
Ga 3:17 G3004 G5124 G1242 G1519 G5547 G4300 G2316 G4300 G3551 G1096 G3326 G5071 G5144 G2094 G3756 G0208 G1519 G1860 G2673 G2673
Ga 3:18 εἰ γὰρ ἐκ νόμου κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῷ δὲ Ἀβραὰμ δι᾿ ἐπαγγελίας κεχάρισται θεός.                                        
Ga 3:18 ei) ga\r e)k no/mou E( klEronomi/a, ou)ke/ti e)X e)paggeli/as: tO=| de\ *)abraa\m di' e)paggeli/as keCHa/ristai o( Teo/s.
Ga 3:18 ei gar ek nomu hE klEronomia, uketi eX epaNgelias: tO de abraam di' epaNgelias keCHaristai ho Teos.
Ga 3:18 c--------- c--------- p--------- n-----gsm- ra----nsf- n-----nsf- d--------- p--------- n-----gsf- ra----dsm- c--------- n-----dsm- p--------- n-----gsf- v-3xmi-s-- ra----nsm- n-----nsm-
Ga 3:18 G1487 G1063 G1537 G3551 G3588 G2817 G3765 G1537 G1860 G3588 G1161 G0011 G1223 G1860 G5483 G3588 G2316
Ga 3:18 Bo gdyby dziedzictwo pochodziło z Prawa, tym samym nie mogłoby pochodzić z obietnicy. A tymczasem przez obietnicę Bóg okazał łaskę Abrahamowi.
Ga 3:18
Ga 3:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:18
Ga 3:18  Dla  jeśli  na  prawo  dziedzictwo  już  nie  na  obietnica  ale  Abraham  Bóg  dał  na  obietnica
Ga 3:18 G1063 G1487 G1537 G3551 G2817 G3765 G3765 G1537 G1860 G1161 G0011 G2316 G5483 G1223 G1860
Ga 3:19 Τί οὖν νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις οὗ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι᾿ ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου.                                
Ga 3:19 *ti/ ou)=n o( no/mos; tO=n paraba/seOn CHa/rin prosete/TE, a)/CHris ou(= e)/lTE| to\ spe/rma O(=| e)pE/ggeltai, diatagei\s di' a)gge/lOn e)n CHeiri\ mesi/tou.
Ga 3:19 ti un ho nomos; tOn parabaseOn CHarin proseteTE, aCHris hu elTE to sperma hO epENgeltai, diatageis di' aNgelOn en CHeiri mesitu.
Ga 3:19 ri----asn- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gpf- n-----gpf- p--------- v-3api-s-- p--------- rr----gsm- v-3aas-s-- ra----nsn- n-----nsn- rr----dsn- v-3xpi-s-- v--appnsm- p--------- n-----gpm- p--------- n-----dsf- n-----gsm-
Ga 3:19 G5101 G3767 G3588 G3551 G3588 G3847 G5484 G4369 G0891 G3757 G2064 G3588 G4690 G3739 G1861 G1299 G1223 G0032 G1722 G5495 G3316
Ga 3:19 Na cóż więc Prawo? Zostało ono dodane ze względu na wykroczenia aż do przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy; przekazane zostało przez aniołów; podane przez pośrednika.
Ga 3:19
Ga 3:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:19
Ga 3:19  co  zaś  prawo  dan  za  na  powód  Przestępstw  do  czas  Nadejście  ziarno  który  obietnica  uczy  przez  Anioły  ręka  ręka  mediator
Ga 3:19 G5101 G3767 G3551 G4369 G4369 G5484 G5484 G3847 G0891 G0891 G2064 G4690 G3739 G1861 G1299 G1223 G0032 G1722 G5495 G3316
Ga 3:20 δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, δὲ θεὸς εἷς ἐστιν.                                                    
Ga 3:20 o( de\ mesi/tEs e(no\s ou)k e)/stin, o( de\ Teo\s ei(=s e)stin.
Ga 3:20 ho de mesitEs henos uk estin, ho de Teos heis estin.
Ga 3:20 ra----nsm- c--------- n-----nsm- a-----gsm- d--------- v-3pai-s-- ra----nsm- c--------- n-----nsm- a-----nsm- v-3pai-s--
Ga 3:20 G3588 G1161 G3316 G1520 G3756 G2076 G3588 G1161 G2316 G1520 G2076
Ga 3:20 Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden.
Ga 3:20
Ga 3:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:20
Ga 3:20  Ale  mediator  jeden  nie  jest  i  Bóg  jeden
Ga 3:20 G1161 G3316 G1520 G3756 G2076 G1161 G2316 G1520
Ga 3:21 οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν [τοῦ θεοῦ]; μὴ γένοιτο· εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος δυνάμενος ζῳοποιῆσαι, ὄντως ἐκ νόμου ἂν ἦν δικαιοσύνη.                          
Ga 3:21 *(o ou)=n no/mos kata\ tO=n e)paggeliO=n [tou= Teou=]; mE\ ge/noito: ei) ga\r e)do/TE no/mos o( duna/menos DZO|opoiE=sai, o)/ntOs e)k no/mou a)\n E)=n E( dikaiosu/nE.
Ga 3:21 ho un nomos kata tOn epaNgeliOn [tu Teu]; mE genoito: ei gar edoTE nomos ho dynamenos DZOopoiEsai, ontOs ek nomu an En hE dikaiosynE.
Ga 3:21 ra----nsm- c--------- n-----nsm- p--------- ra----gpf- n-----gpf- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v-3amo-s-- c--------- c--------- v-3api-s-- n-----nsm- ra----nsm- v--pmpnsm- v--aan---- d--------- p--------- n-----gsm- x--------- v-3iai-s-- ra----nsf- n-----nsf-
Ga 3:21 G3588 G3767 G3551 G2596 G3588 G1860 G3588 G2316 G3361 G1096 G1487 G1063 G1325 G3551 G3588 G1410 G2227 G3689 G1537 G3551 G0302 G2258 G3588 G1343
Ga 3:21 A czy może Prawo to sprzeciwia się obietnicom Bożym? Żadną miarą! Gdyby mianowicie dane było Prawo, mające moc udzielania życia, wówczas rzeczywiście usprawiedliwienie płynęłoby z Prawa.
Ga 3:21
Ga 3:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:21
Ga 3:21  Tak  prawo  odrażający  obietnic  Bóg  Nie  Nie  Dla  jeśli  dan  był  prawo  zdolny  ożywia  naprawdę  sprawiedliwość  był  by  z  Prawo
Ga 3:21 G3767 G3551 G2596 G1860 G2316 G1096 G3361 G1063 G1487 G1325 G1325 G3551 G1410 G2227 G3689 G1343 G2258 G0302 G1537 G3551
Ga 3:22 ἀλλὰ συνέκλεισεν γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν ἵνα ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσιν.                                      
Ga 3:22 a)lla\ sune/kleisen E( grafE\ ta\ pa/nta u(po\ a(marti/an i(/na E( e)paggeli/a e)k pi/steOs *)iEsou= *CHristou= doTE=| toi=s pisteu/ousin.
Ga 3:22 alla synekleisen hE grafE ta panta hypo hamartian hina hE epaNgelia ek pisteOs iEsu CHristu doTE tois pisteuusin.
Ga 3:22 c--------- v-3aai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----apn- a-----apn- p--------- n-----asf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- n-----gsf- n-----gsm- n-----gsm- v-3aps-s-- ra----dpm- v--papdpm-
Ga 3:22 G0235 G4788 G3588 G1124 G3588 G3956 G5259 G0266 G2443 G3588 G1860 G1537 G4102 G2424 G5547 G1325 G3588 G4100
Ga 3:22 Lecz Pismo poddało wszystko pod /władzę/ grzechu, aby obietnica dostała się na drodze wiary w Jezusa Chrystusa tym, którzy wierzą.
Ga 3:22
Ga 3:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:22
Ga 3:22  ale  Pisanie  wszystko  zawartej  pod  grzech  tak  obietnica  wierny  dany  był  na  Wiara  Jezus  Chrystus
Ga 3:22 G0235 G1124 G3956 G4788 G5259 G0266 G2443 G1860 G4100 G1325 G1325 G1537 G4102 G2424 G5547
Ga 3:23 Πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλειόμενοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι.                                            
Ga 3:23 *pro\ tou= de\ e)lTei=n tE\n pi/stin u(po\ no/mon e)frourou/meTa sugkleio/menoi ei)s tE\n me/llousan pi/stin a)pokalufTE=nai.
Ga 3:23 pro tu de elTein tEn pistin hypo nomon efrurumeTa syNkleiomenoi eis tEn mellusan pistin apokalyfTEnai.
Ga 3:23 p--------- ra----gsn- c--------- v--aan---- ra----asf- n-----asf- p--------- n-----asm- v-1ipi-p-- v--pppnpm- p--------- ra----asf- v--papasf- n-----asf- v--apn----
Ga 3:23 G4253 G3588 G1161 G2064 G3588 G4102 G5259 G3551 G5432 G4788 G1519 G3588 G3195 G4102 G0601
Ga 3:23 Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż Prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary.
Ga 3:23
Ga 3:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:23
Ga 3:23 A  do  Nadejście  Wiara  zawartej  były  pod  okręgu  Prawo  jako  powinien  otwarte  Wiara
Ga 3:23 G1161 G4253 G2064 G4102 G4788 G5432 G5259 G5432 G3551 G1519 G3195 G0601 G4102
Ga 3:24 ὥστε νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν·                                                  
Ga 3:24 O(/ste o( no/mos paidagOgo\s E(mO=n ge/gonen ei)s *CHristo/n, i(/na e)k pi/steOs dikaiOTO=men:
Ga 3:24 hOste ho nomos paidagOgos hEmOn gegonen eis CHriston, hina ek pisteOs dikaiOTOmen:
Ga 3:24 c--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsm- rp----gp-- v-3xai-s-- p--------- n-----asm- c--------- p--------- n-----gsf- v-1aps-p--
Ga 3:24 G5620 G3588 G3551 G3807 G2257 G1096 G1519 G5547 G2443 G1537 G4102 G1344
Ga 3:24 Tym sposobem Prawo stało się dla nas wychowawcą, /który miał prowadzić/ ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie.
Ga 3:24
Ga 3:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:24
Ga 3:24  Tak  prawo  był  nas  opiekuna do  do  Chrystus  tak  uzasadniać  wiara  wiara
Ga 3:24 G5620 G3551 G1096 G2257 G3807 G1519 G5547 G2443 G1344 G1537 G4102
Ga 3:25 ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν.                                                          
Ga 3:25 e)lTou/sEs de\ tE=s pi/steOs ou)ke/ti u(po\ paidagOgo/n e)smen.
Ga 3:25 elTusEs de tEs pisteOs uketi hypo paidagOgon esmen.
Ga 3:25 v--aapgsf- c--------- ra----gsf- n-----gsf- d--------- p--------- n-----asm- v-1pai-p--
Ga 3:25 G2064 G1161 G3588 G4102 G3765 G5259 G3807 G2070
Ga 3:25 Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy.
Ga 3:25
Ga 3:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:25
Ga 3:25  na  Nadejście  zaś  Wiara  już  nie  pod  nauczyciel
Ga 3:25 G2064 G2064 G1161 G4102 G3765 G3765 G5259 G3807
Ga 3:26 Πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.                                                    
Ga 3:26 *pa/ntes ga\r ui(oi\ Teou= e)ste dia\ tE=s pi/steOs e)n *CHristO=| *)iEsou=.
Ga 3:26 pantes gar hyioi Teu este dia tEs pisteOs en CHristO iEsu.
Ga 3:26 a-----npm- c--------- n-----npm- n-----gsm- v-2pai-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
Ga 3:26 G3956 G1063 G5207 G2316 G2075 G1223 G3588 G4102 G1722 G5547 G2424
Ga 3:26 Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi - w Chrystusie Jezusie.
Ga 3:26
Ga 3:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:26
Ga 3:26  Dla  wszystko  synów  Bóg  na  Wiara  w  Chrystus  Jezus
Ga 3:26 G1063 G3956 G5207 G2316 G1223 G4102 G1722 G5547 G2424
Ga 3:27 ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε·                                                            
Ga 3:27 o(/soi ga\r ei)s *CHristo\n e)bapti/sTEte, *CHristo\n e)nedu/sasTe:
Ga 3:27 hosoi gar eis CHriston ebaptisTEte, CHriston enedysasTe:
Ga 3:27 rr----npm- c--------- p--------- n-----asm- v-2api-p-- n-----asm- v-2ami-p--
Ga 3:27 G3745 G1063 G1519 G5547 G0907 G5547 G1746
Ga 3:27 Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa.
Ga 3:27
Ga 3:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:27
Ga 3:27  wszystko  w  Chrystus  chrzest  Chrystus  ubrany
Ga 3:27 G3745 G1519 G5547 G0907 G5547 G1746
Ga 3:28 οὐκ ἔνι Ἰουδαῖος οὐδὲ Ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.                            
Ga 3:28 ou)k e)/ni *)ioudai=os ou)de\ *(/ellEn, ou)k e)/ni dou=los ou)de\ e)leu/Teros, ou)k e)/ni a)/rsen kai\ TE=lu: pa/ntes ga\r u(mei=s ei(=s e)ste e)n *CHristO=| *)iEsou=.
Ga 3:28 uk eni iudaios ude hellEn, uk eni dulos ude eleuTeros, uk eni arsen kai TEly: pantes gar hymeis heis este en CHristO iEsu.
Ga 3:28 d--------- v-3pai-s-- a-----nsm- c--------- n-----nsm- d--------- v-3pai-s-- n-----nsm- c--------- a-----nsm- d--------- v-3pai-s-- a-----nsn- c--------- a-----nsn- a-----npm- c--------- rp----np-- a-----nsm- v-2pai-p-- p--------- n-----dsm- n-----dsm-
Ga 3:28 G3756 G1762 G2453 G3761 G1672 G3756 G1762 G1401 G3761 G1658 G3756 G1762 G0730 G2532 G2338 G3956 G1063 G5210 G1520 G2075 G1722 G5547 G2424
Ga 3:28 Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie.
Ga 3:28
Ga 3:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:28
Ga 3:28  Nie  Nie  Judea  ani  Pogański  nie  nie  niewolnik  ani  wolny  nie  nie  mężczyzna  płeć  ani  Kobiety  dla  wszystko  ty, wy  jedno  w  Chrystus  Jezus
Ga 3:28 G1762 G3756 G2453 G3761 G1672 G1762 G3756 G1401 G3761 G1658 G1762 G3756 G0730 G0730 G2532 G2338 G1063 G3956 G5210 G1520 G1722 G5547 G2424
Ga 3:29 εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ, κατ᾿ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι.                                                  
Ga 3:29 ei) de\ u(mei=s *CHristou=, a)/ra tou= *)abraa\m spe/rma e)ste/, kat' e)paggeli/an klErono/moi.
Ga 3:29 ei de hymeis CHristu, ara tu abraam sperma este, kat' epaNgelian klEronomoi.
Ga 3:29 c--------- c--------- rp----np-- n-----gsm- c--------- ra----gsm- n-----gsm- n-----nsn- v-2pai-p-- p--------- n-----asf- n-----npm-
Ga 3:29 G1487 G1161 G5210 G5547 G0686 G3588 G0011 G4690 G2075 G2596 G1860 G2818
Ga 3:29 Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą - dziedzicami.
Ga 3:29
Ga 3:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 3:29
Ga 3:29  Jeśli  zaś  ty, wy  Chrystus  że  ziarno  Abraham  i  na  obietnica  spadkobierców
Ga 3:29 G1487 G1161 G5210 G5547 G0686 G4690 G0011 G2532 G2596 G1860 G2818
Copyright by Cezary Podolski