Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Ga3      do_str_głównej      do_Ga5      
Ga 4:1 Λέγω δέ, ἐφ᾿ ὅσον χρόνον κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου κύριος πάντων ὤν,                                            
Ga 4:1 *le/gO de/, e)f' o(/son CHro/non o( klErono/mos nE/pio/s e)stin, ou)de\n diafe/rei dou/lou ku/rios pa/ntOn O)/n,
Ga 4:1 legO de, ef' oson CHronon ho klEronomos nEpios estin, uden diaferei dulu kyrios pantOn On,
Ga 4:1 v-1pai-s-- c--------- p--------- rr----asm- n-----asm- ra----nsm- n-----nsm- a-----nsm- v-3pai-s-- a-----asn- v-3pai-s-- n-----gsm- n-----nsm- a-----gpn- v--papnsm-
Ga 4:1 G3004 G1161 G1909 G3745 G5550 G3588 G2818 G3516 G2076 G3762 G1308 G1401 G2962 G3956 G5607
Ga 4:1 I to wam jeszcze powiem: Jak długo dziedzic jest nieletni, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest właścicielem wszystkiego.
Ga 4:1
Ga 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:1
Ga 4:1  Więcej  powiedzieć  spadkobierca  do  do  do  dzieciństwo  dzieciństwo  nic  inny  niewolnik  chociaż  Pan  tylko
Ga 4:1 G1161 G3004 G2818 G1909 G3745 G5550 G2076 G3516 G3762 G1308 G1401 G5607 G2962 G3956
Ga 4:2 ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός.                                                    
Ga 4:2 a)lla\ u(po\ e)pitro/pous e)sti\n kai\ oi)kono/mous a)/CHri tE=s proTesmi/as tou= patro/s.
Ga 4:2 alla hypo epitropus estin kai oikonomus aCHri tEs proTesmias tu patros.
Ga 4:2 c--------- p--------- n-----apm- v-3pai-s-- c--------- n-----apm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm-
Ga 4:2 G0235 G5259 G2012 G2076 G2532 G3623 G0891 G3588 G4287 G3588 G3962
Ga 4:2 Aż do czasu określonego przez ojca podlega on opiekunom i rządcom.
Ga 4:2
Ga 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:2
Ga 4:2  podwładny  podwładny  powierników  i  prezesów  do  okres  ojciec
Ga 4:2 G2076 G5259 G2012 G2532 G3623 G0891 G4287 G3962
Ga 4:3 οὕτως καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἤμεθα δεδουλωμένοι·                                                
Ga 4:3 ou(/tOs kai\ E(mei=s, o(/te E)=men nE/pioi, u(po\ ta\ stoiCHei=a tou= ko/smou E)/meTa dedoulOme/noi:
Ga 4:3 hutOs kai hEmeis, hote Emen nEpioi, hypo ta stoiCHeia tu kosmu EmeTa dedulOmenoi:
Ga 4:3 d--------- d--------- rp----np-- c--------- v-1iai-p-- a-----npm- p--------- ra----apn- n-----apn- ra----gsm- n-----gsm- v-1imi-p-- v--xppnpm-
Ga 4:3 G3779 G2532 G2249 G3753 G2258 G3516 G5259 G3588 G4747 G3588 G2889 G1487 G1402
Ga 4:3 My również, jak długo byliśmy nieletni, pozostawaliśmy w niewoli żywiołów tego świata.
Ga 4:3
Ga 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:3
Ga 4:3  Tak  i  my  do  były  dzieciństwo  były  zniewolony  prawdziwy  zasad  Świat
Ga 4:3 G3779 G2532 G2249 G3753 G2258 G3516 G2258 G1402 G4747 G4747 G2889
Ga 4:4 ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον,                                    
Ga 4:4 o(/te de\ E)=lTen to\ plE/rOma tou= CHro/nou, e)Xape/steilen o( Teo\s to\n ui(o\n au)tou=, geno/menon e)k gunaiko/s, geno/menon u(po\ no/mon,
Ga 4:4 hote de ElTen to plErOma tu CHronu, eXapesteilen ho Teos ton hyion autu, genomenon ek gynaikos, genomenon hypo nomon,
Ga 4:4 c--------- c--------- v-3aai-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- v--ampasm- p--------- n-----gsf- v--ampasm- p--------- n-----asm-
Ga 4:4 G3753 G1161 G2064 G3588 G4138 G3588 G5550 G1821 G3588 G2316 G3588 G5207 G0846 G1096 G1537 G1135 G1096 G5259 G3551
Ga 4:4 Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem,
Ga 4:4
Ga 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:4
Ga 4:4  ale  kiedy  przyszedł  kompletność  czas  Bóg  wysłane  Syn  Jego  urodzony  z  żona  przestrzegane  przestrzegane  prawo
Ga 4:4 G1161 G3753 G2064 G4138 G5550 G2316 G1821 G5207 G0846 G1096 G1537 G1135 G1096 G5259 G3551
Ga 4:5 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.                                                        
Ga 4:5 i(/na tou\s u(po\ no/mon e)Xagora/sE|, i(/na tE\n ui(oTesi/an a)pola/bOmen.
Ga 4:5 hina tus hypo nomon eXagorasE, hina tEn hyioTesian apolabOmen.
Ga 4:5 c--------- ra----apm- p--------- n-----asm- v-3aas-s-- c--------- ra----asf- n-----asf- v-1aas-p--
Ga 4:5 G2443 G3588 G5259 G3551 G1805 G2443 G3588 G5206 G0618
Ga 4:5 aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.
Ga 4:5
Ga 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:5
Ga 4:5  że  odpokutować  przepisów  przepisów  tak  dostać  przyjęcie
Ga 4:5 G2443 G1805 G3551 G5259 G2443 G0618 G5206
Ga 4:6 Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν, κρᾶζον, Αββα πατήρ.                                  
Ga 4:6 *(/oti de/ e)ste ui(oi/, e)Xape/steilen o( Teo\s to\ pneu=ma tou= ui(ou= au)tou= ei)s ta\s kardi/as E(mO=n, kra=DZon, *abba o( patE/r.
Ga 4:6 hoti de este hyioi, eXapesteilen ho Teos to pneuma tu hyiu autu eis tas kardias hEmOn, kraDZon, abba ho patEr.
Ga 4:6 c--------- c--------- v-2pai-p-- n-----npm- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- p--------- ra----apf- n-----apf- rp----gp-- v--papasn- n-----vsm- ra----vsm- n-----nsm-
Ga 4:6 G3754 G1161 G2075 G5207 G1821 G3588 G2316 G3588 G4151 G3588 G5207 G0846 G1519 G3588 G2588 G2257 G2896 G0005 G3588 G3962
Ga 4:6 Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!
Ga 4:6
Ga 4:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:6
Ga 4:6 A  jako  synów  Bóg  wysłane  w  serce  swój  Duch  Syn  Jego  płacz  Abba  Ojciec
Ga 4:6 G1161 G3754 G5207 G2316 G1821 G1519 G2588 G5216 G4151 G5207 G0846 G2896 G0005 G3962
Ga 4:7 ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος διὰ θεοῦ.                                                
Ga 4:7 O(/ste ou)ke/ti ei)= dou=los a)lla\ ui(o/s: ei) de\ ui(o/s, kai\ klErono/mos dia\ Teou=.
Ga 4:7 hOste uketi ei dulos alla hyios: ei de hyios, kai klEronomos dia Teu.
Ga 4:7 c--------- d--------- v-2pai-s-- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- c--------- n-----nsm- d--------- n-----nsm- p--------- n-----gsm-
Ga 4:7 G5620 G3765 G1488 G1401 G0235 G5207 G1487 G1161 G5207 G2532 G2818 G1223 G2316
Ga 4:7 A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej.
Ga 4:7
Ga 4:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:7
Ga 4:7  Zatem  już  nie  niewolnik  ale  syn  i  jeśli  syn  i  spadkobierca  Boski  przez  Chrystus
Ga 4:7 G5620 G3765 G3765 G1401 G0235 G5207 G1161 G1487 G5207 G2532 G2818 G2316 G1223 G5547
Ga 4:8 Ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὖσιν θεοῖς·                                                  
Ga 4:8 *)alla\ to/te me\n ou)k ei)do/tes Teo\n e)douleu/sate toi=s fu/sei mE\ ou)=sin Teoi=s:
Ga 4:8 alla tote men uk eidotes Teon eduleusate tois fysei mE usin Teois:
Ga 4:8 c--------- d--------- c--------- d--------- v--xapnpm- n-----asm- v-2aai-p-- ra----dpm- n-----dsf- d--------- v--papdpm- n-----dpm-
Ga 4:8 G0235 G5119 G3303 G3756 G1492 G2316 G1398 G3588 G5449 G3361 G5607 G2316
Ga 4:8 Wprawdzie ongiś, nie znając Boga, służyliście bogom, którzy w rzeczywistości nie istnieją.
Ga 4:8
Ga 4:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:8
Ga 4:8  Ale  następnie  następnie  nie  będziecie wiedzieli  Bóg  lepszy  że  jest  nie  Bogów
Ga 4:8 G0235 G3303 G5119 G3756 G1492 G2316 G1398 G5607 G5449 G3361 G2316
Ga 4:9 νῦν δὲ γνόντες θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε;                            
Ga 4:9 nu=n de\ gno/ntes Teo/n, ma=llon de\ gnOsTe/ntes u(po\ Teou=, pO=s e)pistre/fete pa/lin e)pi\ ta\ a)sTenE= kai\ ptOCHa\ stoiCHei=a, oi(=s pa/lin a)/nOTen douleu/ein Te/lete;
Ga 4:9 nyn de gnontes Teon, mallon de gnOsTentes hypo Teu, pOs epistrefete palin epi ta asTenE kai ptOCHa stoiCHeia, hois palin anOTen duleuein Telete;
Ga 4:9 d--------- c--------- v--aapnpm- n-----asm- d--------- c--------- v--appnpm- p--------- n-----gsm- d--------- v-2pai-p-- d--------- p--------- ra----apn- a-----apn- c--------- a-----apn- n-----apn- rr----dpn- d--------- d--------- v--pan---- v-2pai-p--
Ga 4:9 G3568 G1161 G1097 G2316 G3123 G1161 G1097 G5259 G2316 G4459 G1994 G3825 G1909 G3588 G0772 G2532 G4434 G4747 G3739 G3825 G0509 G1398 G2309
Ga 4:9 Teraz jednak, gdyście Boga poznali i, co więcej, Bóg was poznał, jakże możecie powracać do tych bezsilnych i nędznych żywiołów, pod których niewolę znowu chcecie się poddać?
Ga 4:9
Ga 4:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:9
Ga 4:9  Teraz  zaś  wiedząc,  Bóg  lub  lepiej  otrzymane  poznania  z  Bóg  co  z powrotem  ponownie  do  ułomny  i  biedny  prawdziwy  zasad  potrzeba  więcej  ponownie  ujarzmiać  ich
Ga 4:9 G3568 G1161 G1097 G2316 G1161 G3123 G1097 G1097 G5259 G2316 G4459 G1994 G3825 G1909 G0772 G2532 G4434 G4747 G4747 G2309 G0509 G3825 G1398 G3739
Ga 4:10 ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς.                                                          
Ga 4:10 E(me/ras paratErei=sTe kai\ mE=nas kai\ kairou\s kai\ e)niautou/s.
Ga 4:10 hEmeras paratEreisTe kai mEnas kai kairus kai eniautus.
Ga 4:10 n-----apf- v-2pmi-p-- c--------- n-----apm- c--------- n-----apm- c--------- n-----apm-
Ga 4:10 G2250 G3906 G2532 G3376 G2532 G2540 G2532 G1763
Ga 4:10 Zachowujecie dni, święta nowiu i lata!
Ga 4:10
Ga 4:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:10
Ga 4:10  Przestrzegać  dni  miesiąc  czas  i  roku
Ga 4:10 G3906 G2250 G3376 G2540 G2532 G1763
Ga 4:11 φοβοῦμαι ὑμᾶς μή πως εἰκῇ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς.                                                          
Ga 4:11 fobou=mai u(ma=s mE/ pOs ei)kE=| kekopi/aka ei)s u(ma=s.
Ga 4:11 fobumai hymas mE pOs eikE kekopiaka eis hymas.
Ga 4:11 v-1pmi-s-- rp----ap-- c--------- d--------- d--------- v-1xai-s-- p--------- rp----ap--
Ga 4:11 G5399 G5209 G3361 G4459 G1500 G2872 G1519 G5209
Ga 4:11 Obawiam się o was: czy się dla was nie trudziłem na próżno.
Ga 4:11
Ga 4:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:11
Ga 4:11  Boi  ty, wy  nie  na próżno  czy  pracował  w  ty, wy
Ga 4:11 G5399 G5209 G3381 G1500 G3381 G2872 G1519 G5209
Ga 4:12 Γίνεσθε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοί, δέομαι ὑμῶν. οὐδέν με ἠδικήσατε·                                                
Ga 4:12 *gi/nesTe O(s e)gO/, o(/ti ka)gO\ O(s u(mei=s, a)delfoi/, de/omai u(mO=n. ou)de/n me E)dikE/sate:
Ga 4:12 ginesTe hOs egO, hoti kagO hOs hymeis, adelfoi, deomai hymOn. uden me EdikEsate:
Ga 4:12 v-2pmd-p-- c--------- rp----ns-- c--------- d--------- c--------- rp----np-- n-----vpm- v-1pmi-s-- rp----gp-- a-----asn- rp----as-- v-2aai-p--
Ga 4:12 G1096 G5613 G1473 G3754 G2504 G5613 G5210 G0080 G1189 G5216 G3762 G3165 G0091
Ga 4:12 Bracia, proszę was, stańcie się tacy jak ja, bo ja stałem się taki jak wy. Nie skrzywdziliście mnie w niczym.
Ga 4:12
Ga 4:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:12
Ga 4:12  Proszę  ty, wy  bracia  Być  jako  Ja  że  i  Ja  jako  ty, wy  nic  obrażony  mnie
Ga 4:12 G1189 G5216 G0080 G1096 G5613 G1473 G3754 G2504 G2504 G5613 G5210 G3762 G0091 G3165
Ga 4:13 οἴδατε δὲ ὅτι δι᾿ ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ πρότερον,                                                    
Ga 4:13 oi)/date de\ o(/ti di' a)sTe/neian tE=s sarko\s eu)Eggelisa/mEn u(mi=n to\ pro/teron,
Ga 4:13 oidate de hoti di' asTeneian tEs sarkos euENgelisamEn hymin to proteron,
Ga 4:13 v-2xai-p-- c--------- c--------- p--------- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- v-1ami-s-- rp----dp-- ra----asn- a-----asnc
Ga 4:13 G1492 G1161 G3754 G1223 G0769 G3588 G4561 G2097 G5213 G3588 G4386
Ga 4:13 Wiecie przecież, jak pierwszy raz głosiłem wam Ewangelię zatrzymany chorobą
Ga 4:13
Ga 4:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:13
Ga 4:13  wiedzieć  że  w  niemoc  ciało  głosił  ty, wy  w  pierwszy  czas
Ga 4:13 G1492 G3754 G1223 G0769 G4561 G2097 G5213 G4386 G4386 G4386
Ga 4:14 καὶ τὸν πειρασμὸν ὑμῶν ἐν τῇ σαρκί μου οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, ἀλλὰ ὡς ἄγγελον θεοῦ ἐδέξασθέ με, ὡς Χριστὸν Ἰησοῦν.                                
Ga 4:14 kai\ to\n peirasmo\n u(mO=n e)n tE=| sarki/ mou ou)k e)XouTenE/sate ou)de\ e)Xeptu/sate, a)lla\ O(s a)/ggelon Teou= e)de/XasTe/ me, O(s *CHristo\n *)iEsou=n.
Ga 4:14 kai ton peirasmon hymOn en tE sarki mu uk eXuTenEsate ude eXeptysate, alla hOs aNgelon Teu edeXasTe me, hOs CHriston iEsun.
Ga 4:14 c--------- ra----asm- n-----asm- rp----gp-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- d--------- v-2aai-p-- c--------- v-2aai-p-- c--------- c--------- n-----asm- n-----gsm- v-2ami-p-- rp----as-- c--------- n-----asm- n-----asm-
Ga 4:14 G2532 G3588 G3986 G5216 G1722 G3588 G4561 G3450 G3756 G1848 G3761 G1609 G0235 G5613 G0032 G2316 G1209 G3165 G5613 G5547 G2424
Ga 4:14 i jak mimo próby, na jaką moje niedomaganie cielesne was wystawiło, nie wzgardziliście mną ani nie odtrąciliście, ale mnie przyjęliście jak anioła Bożego, jak samego Chrystusa Jezusa.
Ga 4:14
Ga 4:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:14
Ga 4:14  ale  nie  gardził  pokusa  mój  w  ciało  mój  i  nie  brzydzić się  i  miał  mnie  jako  Angela  Bóg  jako  Chrystus  Jezus
Ga 4:14 G2532 G3756 G1848 G3986 G3450 G1722 G4561 G3450 G3761 G3761 G1609 G0235 G1209 G3165 G5613 G0032 G2316 G5613 G5547 G2424
Ga 4:15 ποῦ οὖν μακαρισμὸς ὑμῶν; μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἐδώκατέ μοι.                                        
Ga 4:15 pou= ou)=n o( makarismo\s u(mO=n; marturO= ga\r u(mi=n o(/ti ei) dunato\n tou\s o)fTalmou\s u(mO=n e)Xoru/Xantes e)dO/kate/ moi.
Ga 4:15 pu un ho makarismos hymOn; martyrO gar hymin hoti ei dynaton tus ofTalmus hymOn eXoryXantes edOkate moi.
Ga 4:15 d--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- v-1pai-s-- c--------- rp----dp-- c--------- c--------- a-----nsn- ra----apm- n-----apm- rp----gp-- v--aapnpm- v-2aai-p-- rp----ds--
Ga 4:15 G4225 G3767 G3588 G3108 G5216 G3140 G1063 G5213 G3754 G1487 G1415 G3588 G3788 G5216 G1846 G1325 G3427
Ga 4:15 Gdzież się więc podziało to, co nazywaliście waszym szczęściem? Bo mogę wydać wam świadectwo: gdyby to było możliwe, bylibyście sobie oczy wydarli i dali je mnie.
Ga 4:15
Ga 4:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:15
Ga 4:15  Jako  ty, wy  były  Błogosławiony  Świadczyć  ty, wy  że  jeśli  ewentualnie  oskubane  by  oczy  ich  dany  mnie
Ga 4:15 G5101 G5216 G2258 G3108 G3140 G5213 G3754 G1487 G1415 G1846 G0302 G3788 G5216 G1325 G3427
Ga 4:16 ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν;                                                              
Ga 4:16 O(/ste e)CHTro\s u(mO=n ge/gona a)lETeu/On u(mi=n;
Ga 4:16 hOste eCHTros hymOn gegona alETeuOn hymin;
Ga 4:16 c--------- a-----nsm- rp----gp-- v-1xai-s-- v--papnsm- rp----dp--
Ga 4:16 G5620 G2190 G5216 G1096 G0226 G5213
Ga 4:16 Czy dlatego stałem się waszym wrogiem, że mówiłem wam prawdę?
Ga 4:16
Ga 4:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:16
Ga 4:16  Tak  został  wróg  swój  mówi  ty, wy  prawda
Ga 4:16 G5620 G1096 G2190 G5216 G0226 G5213 G0226
Ga 4:17 ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε.                                                    
Ga 4:17 DZElou=sin u(ma=s ou) kalO=s, a)lla\ e)kklei=sai u(ma=s Te/lousin, i(/na au)tou\s DZElou=te.
Ga 4:17 DZElusin hymas u kalOs, alla ekkleisai hymas Telusin, hina autus DZElute.
Ga 4:17 v-3pai-p-- rp----ap-- d--------- d--------- c--------- v--aan---- rp----ap-- v-3pai-p-- c--------- rp----apm- v-2pas-p--
Ga 4:17 G2206 G5209 G3756 G2573 G0235 G1576 G5209 G2309 G2443 G0846 G2206
Ga 4:17 Zabiegają o was nie z czystych pobudek, lecz chcą was odłączyć /ode mnie/, abyście o nich zabiegali.
Ga 4:17
Ga 4:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:17
Ga 4:17  Gorliwie  ty, wy  nieczysty  nieczysty  i  potrzeba  ty, wy  odsadzonych  że  zazdrosny  ich
Ga 4:17 G2206 G5209 G2573 G3756 G0235 G2309 G5209 G1576 G2443 G2206 G0846
Ga 4:18 καλὸν δὲ ζηλοῦσθαι ἐν καλῷ πάντοτε, καὶ μὴ μόνον ἐν τῷ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς,                                            
Ga 4:18 kalo\n de\ DZElou=sTai e)n kalO=| pa/ntote, kai\ mE\ mo/non e)n tO=| parei=nai/ me pro\s u(ma=s,
Ga 4:18 kalon de DZElusTai en kalO pantote, kai mE monon en tO pareinai me pros hymas,
Ga 4:18 a-----nsn- c--------- v--pmn---- p--------- a-----dsn- d--------- c--------- d--------- a-----asn- p--------- ra----dsn- v--pan---- rp----as-- p--------- rp----ap--
Ga 4:18 G2570 G1161 G2206 G1722 G2570 G3842 G2532 G3361 G3440 G1722 G3588 G3918 G3165 G4314 G5209
Ga 4:18 Jest rzeczą dobrą doznawać oznak przywiązania z czystych pobudek zawsze, a nie tylko wtedy, gdy jestem między wami.
Ga 4:18
Ga 4:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:18
Ga 4:18  Dobrze  być zazdrosnym  w  dobry  zawsze  i  nie  w  mój  tylko  obecność  w  ty, wy
Ga 4:18 G2570 G2206 G1722 G2570 G3842 G2532 G3361 G1722 G3165 G3440 G3918 G4314 G5209
Ga 4:19 τέκνα μου, οὓς πάλιν ὠδίνω μέχρις οὗ μορφωθῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν·                                                    
Ga 4:19 te/kna mou, ou(\s pa/lin O)di/nO me/CHris ou(= morfOTE=| *CHristo\s e)n u(mi=n:
Ga 4:19 tekna mu, hus palin OdinO meCHris hu morfOTE CHristos en hymin:
Ga 4:19 n-----vpn- rp----gs-- rr----apm- d--------- v-1pai-s-- p--------- rr----gsm- v-3aps-s-- n-----nsm- p--------- rp----dp--
Ga 4:19 G5043 G3450 G3739 G3825 G5605 G3360 G3757 G3445 G5547 G1722 G5213
Ga 4:19 Dzieci moje, oto ponownie w bólach was rodzę, aż Chrystus w was się ukształtuje.
Ga 4:19
Ga 4:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:19
Ga 4:19  Dzieci  mój  który  ponownie  w  ból  Narodziny  do  reprezentowana przez  w  ty, wy  Chrystus
Ga 4:19 G5040 G3450 G3739 G3825 G5605 G5605 G5605 G0891 G3445 G1722 G5213 G5547
Ga 4:20 ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι, καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν.                                            
Ga 4:20 E)/Telon de\ parei=nai pro\s u(ma=s a)/rti, kai\ a)lla/Xai tE\n fOnE/n mou, o(/ti a)porou=mai e)n u(mi=n.
Ga 4:20 ETelon de pareinai pros hymas arti, kai allaXai tEn fOnEn mu, hoti aporumai en hymin.
Ga 4:20 v-1iai-s-- c--------- v--pan---- p--------- rp----ap-- d--------- c--------- v--aan---- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- c--------- v-1pmi-s-- p--------- rp----dp--
Ga 4:20 G2309 G1161 G3918 G4314 G5209 G0737 G2532 G0236 G3588 G5456 G3450 G3754 G0639 G1722 G5213
Ga 4:20 Jakże chciałbym być w tej chwili u was i odpowiednio zmienić swój głos, bo nie wiem, co z wami począć.
Ga 4:20
Ga 4:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:20
Ga 4:20  Ja  teraz  być  w  ty, wy  i  zmiana  głos  mój  że  w  zakłopotanie  o  ty, wy
Ga 4:20 G2309 G0737 G3918 G4314 G5209 G2532 G0236 G5456 G3450 G3754 G0639 G0639 G1722 G5213
Ga 4:21 Λέγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε;                                                    
Ga 4:21 *le/gete/ moi, oi( u(po\ no/mon Te/lontes ei)=nai, to\n no/mon ou)k a)kou/ete;
Ga 4:21 legete moi, hoi hypo nomon Telontes einai, ton nomon uk akuete;
Ga 4:21 v-2pad-p-- rp----ds-- ra----vpm- p--------- n-----asm- v--papvpm- v--pan---- ra----asm- n-----asm- d--------- v-2pai-p--
Ga 4:21 G3004 G3427 G3588 G5259 G3551 G2309 G1511 G3588 G3551 G3756 G0191
Ga 4:21 Powiedzcie mi wy, którzy chcecie żyć pod Prawem, czy Prawa tego nie rozumiecie?
Ga 4:21
Ga 4:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:21
Ga 4:21  Powiedzieć  mnie  które chcą  być  pod  prawo  nie  słuchać  Prawo
Ga 4:21 G3004 G3427 G2309 G1511 G5259 G3551 G3756 G0191 G3551
Ga 4:22 γέγραπται γὰρ ὅτι Ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας.                                          
Ga 4:22 ge/graptai ga\r o(/ti *)abraa\m du/o ui(ou\s e)/sCHen, e(/na e)k tE=s paidi/skEs kai\ e(/na e)k tE=s e)leuTe/ras.
Ga 4:22 gegraptai gar hoti abraam dyo hyius esCHen, hena ek tEs paidiskEs kai hena ek tEs eleuTeras.
Ga 4:22 v-3xpi-s-- c--------- c--------- n-----nsm- a-----apm- n-----apm- v-3aai-s-- a-----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- c--------- a-----asm- p--------- ra----gsf- a-----gsf-
Ga 4:22 G1125 G1063 G3754 G0011 G1417 G5207 G2192 G1520 G1537 G3588 G3814 G2532 G1520 G1537 G3588 G1658
Ga 4:22 Przecież napisane jest, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolnej.
Ga 4:22
Ga 4:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:22
Ga 4:22  Dla  napisany  Abraham  miał  dwa  synów  jeden  z  Niewolników  i  inny  z  wolny
Ga 4:22 G1063 G1125 G0011 G2192 G1417 G5207 G1520 G1537 G3814 G2532 G1520 G1537 G1658
Ga 4:23 ἀλλ᾿ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας δι᾿ ἐπαγγελίας.                                          
Ga 4:23 a)ll' o( me\n e)k tE=s paidi/skEs kata\ sa/rka gege/nnEtai, o( de\ e)k tE=s e)leuTe/ras di' e)paggeli/as.
Ga 4:23 all' o men ek tEs paidiskEs kata sarka gegennEtai, ho de ek tEs eleuTeras di' epaNgelias.
Ga 4:23 c--------- ra----nsm- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- n-----asf- v-3xpi-s-- ra----nsm- c--------- p--------- ra----gsf- a-----gsf- p--------- n-----gsf-
Ga 4:23 G0235 G3588 G3303 G1537 G3588 G3814 G2596 G4561 G1080 G3588 G1161 G1537 G3588 G1658 G1223 G1860
Ga 4:23 Lecz ten z niewolnicy urodził się tylko według ciała, ten zaś z wolnej - na skutek obietnicy.
Ga 4:23
Ga 4:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:23
Ga 4:23  Ale  który  z  Niewolników  urodzony  na  ciało  i  z  wolny  na  obietnica
Ga 4:23 G0235 G3303 G1537 G3814 G1080 G2596 G4561 G1161 G1537 G1658 G1223 G1860
Ga 4:24 ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα· αὗται γάρ εἰσιν δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους Σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν Ἁγάρ.                                    
Ga 4:24 a(/tina/ e)stin a)llEgorou/mena: au(=tai ga/r ei)sin du/o diaTE=kai, mi/a me\n a)po\ o)/rous *sina=, ei)s doulei/an gennO=sa, E(/tis e)sti\n *(aga/r.
Ga 4:24 hatina estin allEgorumena: hautai gar eisin dyo diaTEkai, mia men apo orus sina, eis duleian gennOsa, hEtis estin hagar.
Ga 4:24 rr----npn- v-3pai-s-- v--pppnpn- rd----npf- c--------- v-3pai-p-- a-----npf- n-----npf- a-----nsf- c--------- p--------- n-----gsn- n-----gsn- p--------- n-----asf- v--papnsf- rr----nsf- v-3pai-s-- n-----nsf-
Ga 4:24 G3748 G2076 G0238 G3778 G1063 G1526 G1417 G1242 G3391 G3303 G0575 G3735 G4614 G1519 G1397 G1080 G3748 G2076 G0028
Ga 4:24 Wydarzenia te mają jeszcze sens alegoryczny: niewiasty te wyobrażają dwa przymierza; jedno, zawarte pod górą Synaj, rodzi ku niewoli, a wyobraża je Hagar:
Ga 4:24
Ga 4:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:24
Ga 4:24  To  jest  alegoria  To  dwa  przymierze  jeden  z  Góry  Synaj  łożysko  w  niewolnictwo  który  jest  Hagar
Ga 4:24 G3748 G2076 G0238 G3778 G1417 G1242 G3391 G0575 G3735 G4614 G1080 G1519 G1397 G3748 G2076 G0028
Ga 4:25 τὸ δὲ Ἁγὰρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν Ἰερουσαλήμ, δουλεύει γὰρ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς.                                  
Ga 4:25 to\ de\ *(aga\r *sina= o)/ros e)sti\n e)n tE=| *)arabi/a|, sustoiCHei= de\ tE=| nu=n *)ierousalE/m, douleu/ei ga\r meta\ tO=n te/knOn au)tE=s.
Ga 4:25 to de hagar sina oros estin en tE arabia, systoiCHei de tE nyn ierusalEm, duleuei gar meta tOn teknOn autEs.
Ga 4:25 ra----nsn- c--------- n-----nsf- n-----nsn- n-----nsn- v-3pai-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v-3pai-s-- c--------- ra----dsf- d--------- n-----dsf- v-3pai-s-- c--------- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rp----gsf-
Ga 4:25 G3588 G1161 G0028 G4614 G3735 G2076 G1722 G3588 G0688 G4960 G1161 G3588 G3568 G2419 G1398 G1063 G3326 G3588 G5043 G0846
Ga 4:25 Synaj jest to góra w Arabii, a odpowiednikiem jej jest obecne Jeruzalem. Ono bowiem wraz ze swoimi dziećmi trwa w niewoli.
Ga 4:25
Ga 4:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:25
Ga 4:25  dla  Hagar  środki  Góra  Synaj  w  Arabia  i  odpowiada  prąd  Jerozolima  że  z  dzieci  ich  w  Niewolnictwo
Ga 4:25 G1063 G0028 G2076 G3735 G4614 G1722 G0688 G1161 G4960 G3568 G2419 G1161 G3326 G5043 G0846 G1398 G1398
Ga 4:26 δὲ ἄνω Ἰερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶν μήτηρ ἡμῶν·                                                      
Ga 4:26 E( de\ a)/nO *)ierousalE\m e)leuTe/ra e)sti/n, E(/tis e)sti\n mE/tEr E(mO=n:
Ga 4:26 hE de anO ierusalEm eleuTera estin, hEtis estin mEtEr hEmOn:
Ga 4:26 ra----nsf- c--------- d--------- n-----nsf- a-----nsf- v-3pai-s-- rr----nsf- v-3pai-s-- n-----nsf- rp----gp--
Ga 4:26 G3588 G1161 G0507 G2419 G1658 G2076 G3748 G2076 G3384 G2257
Ga 4:26 Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką.
Ga 4:26
Ga 4:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:26
Ga 4:26  i  Wysznij  Jerozolima  wolny  on  Matka  wszystko  nas
Ga 4:26 G1161 G0507 G2419 G1658 G3748 G3384 G3956 G2257
Ga 4:27 γέγραπται γάρ, Εὐφράνθητι, στεῖρα οὐ τίκτουσα· ῥῆξον καὶ βόησον, οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.                        
Ga 4:27 ge/graptai ga/r, *eu)fra/nTEti, stei=ra E( ou) ti/ktousa: r(E=Xon kai\ bo/Eson, E( ou)k O)di/nousa: o(/ti polla\ ta\ te/kna tE=s e)rE/mou ma=llon E)\ tE=s e)CHou/sEs to\n a)/ndra.
Ga 4:27 gegraptai gar, eufranTEti, steira hE u tiktusa: rEXon kai boEson, hE uk Odinusa: hoti polla ta tekna tEs erEmu mallon E tEs eCHusEs ton andra.
Ga 4:27 v-3xpi-s-- c--------- v-2apd-s-- a-----vsf- ra----vsf- d--------- v--papvsf- v-2aad-s-- c--------- v-2aad-s-- ra----vsf- d--------- v--papvsf- c--------- a-----npn- ra----npn- n-----npn- ra----gsf- a-----gsf- d--------- c--------- ra----gsf- v--papgsf- ra----asm- n-----asm-
Ga 4:27 G1125 G1063 G2165 G4723 G3588 G3756 G5088 G4486 G2532 G0994 G3588 G3756 G5605 G3754 G4183 G3588 G5043 G3588 G2048 G3123 G2228 G3588 G2192 G3588 G0435
Ga 4:27 Wszak napisane jest: Wesel się, niepłodna, która nie rodziłaś, wykrzykuj z radości, która nie znałaś bólów rodzenia, bo więcej dzieci ma samotna niż ta, która żyje z mężem.
Ga 4:27
Ga 4:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:27
Ga 4:27  Dla  napisany  Cieszyć  jałowy  bearest  bearest  zawołać  i  płakać  nie  muchivshayasya  rodzajów  że  lewo  wiele  więcej  Dzieci  niż  ma  mąż
Ga 4:27 G1063 G1125 G2165 G4723 G3756 G5088 G4486 G2532 G0994 G3756 G5605 G5605 G3754 G2048 G3123 G4183 G5043 G2228 G2192 G0435
Ga 4:28 ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ.                                                          
Ga 4:28 u(mei=s de/, a)delfoi/, kata\ *)isaa\k e)paggeli/as te/kna e)ste/.
Ga 4:28 hymeis de, adelfoi, kata isaak epaNgelias tekna este.
Ga 4:28 rp----np-- c--------- n-----vpm- p--------- n-----asm- n-----gsf- n-----npn- v-2pai-p--
Ga 4:28 G5210 G1161 G0080 G2596 G2464 G1860 G5043 G2075
Ga 4:28 Właśnie wy, bracia, jesteście jak Izaak dziećmi obietnicy.
Ga 4:28
Ga 4:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:28
Ga 4:28  My  bracia  dzieci  obietnica  na  Isaac
Ga 4:28 G2249 G0080 G5043 G1860 G2596 G2464
Ga 4:29 ἀλλ᾿ ὥσπερ τότε κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτως καὶ νῦν.                                              
Ga 4:29 a)ll' O(/sper to/te o( kata\ sa/rka gennETei\s e)di/Oken to\n kata\ pneu=ma, ou(/tOs kai\ nu=n.
Ga 4:29 all' Osper tote ho kata sarka gennETeis ediOken ton kata pneuma, hutOs kai nyn.
Ga 4:29 c--------- c--------- d--------- ra----nsm- p--------- n-----asf- v--appnsm- v-3iai-s-- ra----asm- p--------- n-----asn- d--------- d--------- d---------
Ga 4:29 G0235 G5618 G5119 G3588 G2596 G4561 G1080 G1377 G3588 G2596 G4151 G3779 G2532 G3568
Ga 4:29 Ale jak wówczas ten, który się urodził tylko według ciała, prześladował tego, który się urodził według ducha, tak dzieje się i teraz.
Ga 4:29
Ga 4:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:29
Ga 4:29  Ale  jako  następnie  urodzony  na  ciało  pojechaliśmy  na  duch  tak  i  teraz
Ga 4:29 G0235 G5618 G5119 G1080 G2596 G4561 G1377 G2596 G4151 G3779 G2532 G3568
Ga 4:30 ἀλλὰ τί λέγει γραφή; Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας.                        
Ga 4:30 a)lla\ ti/ le/gei E( grafE/; *)/ekbale tE\n paidi/skEn kai\ to\n ui(o\n au)tE=s, ou) ga\r mE\ klEronomE/sei o( ui(o\s tE=s paidi/skEs meta\ tou= ui(ou= tE=s e)leuTe/ras.
Ga 4:30 alla ti legei hE grafE; ekbale tEn paidiskEn kai ton hyion autEs, u gar mE klEronomEsei ho hyios tEs paidiskEs meta tu hyiu tEs eleuTeras.
Ga 4:30 c--------- ri----asn- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- v-2aad-s-- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asm- n-----asm- rp----gsf- d--------- c--------- d--------- v-3fai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsf- a-----gsf-
Ga 4:30 G0235 G5101 G3004 G3588 G1124 G1544 G3588 G3814 G2532 G3588 G5207 G0846 G3756 G1063 G3361 G2816 G3588 G5207 G3588 G3814 G3326 G3588 G5207 G3588 G1658
Ga 4:30 Co jednak mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i jej syna, bo nie będzie dziedziczyć syn niewolnicy razem z synem wolnej.
Ga 4:30
Ga 4:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:30
Ga 4:30  Że  zaś  mówi  Pisanie  Wyrzucam  sługa  i  syn  jego  dla  syn  Niewolników  nie  będzie  spadkobierca  razem  z  syn  wolny
Ga 4:30 G5101 G0235 G3004 G1124 G1544 G3814 G2532 G5207 G0846 G1063 G5207 G3814 G3364 G2816 G2816 G3326 G3326 G5207 G1658
Ga 4:31 διό, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας.                                                        
Ga 4:31 dio/, a)delfoi/, ou)k e)sme\n paidi/skEs te/kna a)lla\ tE=s e)leuTe/ras.
Ga 4:31 dio, adelfoi, uk esmen paidiskEs tekna alla tEs eleuTeras.
Ga 4:31 c--------- n-----vpm- d--------- v-1pai-p-- n-----gsf- n-----npn- c--------- ra----gsf- a-----gsf-
Ga 4:31 G1352 G0080 G3756 G2070 G3814 G5043 G0235 G3588 G1658
Ga 4:31 Tak to, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, ale wolnej.
Ga 4:31
Ga 4:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 4:31
Ga 4:31  Tak  bracia  dzieci  nie  Niewolników  ale  wolny
Ga 4:31 G0686 G0080 G5043 G3756 G3814 G0235 G1658
Copyright by Cezary Podolski