Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Ga4      do_str_głównej      do_Ga6      
Ga 5:1 τῇ ἐλευθερίᾳ ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν· στήκετε οὖν καὶ μὴ πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσθε.                                    
Ga 5:1 tE=| e)leuTeri/a| E(ma=s *CHristo\s E)leuTe/rOsen: stE/kete ou)=n kai\ mE\ pa/lin DZugO=| doulei/as e)ne/CHesTe.
Ga 5:1 tE eleuTeria hEmas CHristos EleuTerOsen: stEkete un kai mE palin DZygO duleias eneCHesTe.
Ga 5:1 ra----dsf- n-----dsf- rp----ap-- n-----nsm- v-3aai-s-- v-2pad-p-- c--------- c--------- d--------- d--------- n-----dsm- n-----gsf- v-2ppd-p--
Ga 5:1 G3588 G1657 G2248 G5547 G1659 G4739 G3767 G2532 G3361 G3825 G2218 G1397 G1758
Ga 5:1 Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli.
Ga 5:1
Ga 5:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:1
Ga 5:1  Tak  stoisko  Wolność  który  dał  nas  Chrystus  i  nie  uwikłany  ponownie  ujarzmienie  Niewolnictwo
Ga 5:1 G3767 G4739 G1657 G3739 G1659 G2248 G5547 G2532 G3361 G1758 G3825 G2218 G1397
Ga 5:2 Ἴδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε Χριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει.                                      
Ga 5:2 *)/ide e)gO\ *pau=los le/gO u(mi=n o(/ti e)a\n perite/mnEsTe *CHristo\s u(ma=s ou)de\n O)felE/sei.
Ga 5:2 ide egO paulos legO hymin hoti ean peritemnEsTe CHristos hymas uden OfelEsei.
Ga 5:2 x--------- rp----ns-- n-----nsm- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- c--------- v-2pps-p-- n-----nsm- rp----ap-- a-----asn- v-3fai-s--
Ga 5:2 G2396 G1473 G3972 G3004 G5213 G3754 G1437 G4059 G5547 G5209 G3762 G5623
Ga 5:2 Oto ja, Paweł, mówię wam: Jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda.
Ga 5:2
Ga 5:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:2
Ga 5:2  Tutaj  Ja  Paul  powiedzieć  ty, wy  jeśli  obrzezany  będzie  ty, wy  nie  stosowanie  Chrystus
Ga 5:2 G2396 G1473 G3972 G3004 G5213 G1437 G4059 G5623 G5209 G3762 G5623 G5547
Ga 5:3 μαρτύρομαι δὲ πάλιν παντὶ ἀνθρώπῳ περιτεμνομένῳ ὅτι ὀφειλέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόμον ποιῆσαι.                                    
Ga 5:3 martu/romai de\ pa/lin panti\ a)nTrO/pO| peritemnome/nO| o(/ti o)feile/tEs e)sti\n o(/lon to\n no/mon poiE=sai.
Ga 5:3 martyromai de palin panti anTrOpO peritemnomenO hoti ofeiletEs estin holon ton nomon poiEsai.
Ga 5:3 v-1pmi-s-- c--------- d--------- a-----dsm- n-----dsm- v--pppdsm- c--------- n-----nsm- v-3pai-s-- a-----asm- ra----asm- n-----asm- v--aan----
Ga 5:3 G3143 G1161 G3825 G3956 G0444 G4059 G3754 G3781 G2076 G3650 G3588 G3551 G4160
Ga 5:3 I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu: jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy Prawa.
Ga 5:3
Ga 5:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:3
Ga 5:3  Więcej  świadczyć  każdy  człowiek  obrzezany  że  musi  musi  wykonać  wszystko  prawo
Ga 5:3 G3825 G3143 G3956 G0444 G4059 G3754 G2076 G3781 G4160 G3650 G3551
Ga 5:4 κατηργήθητε ἀπὸ Χριστοῦ οἵτινες ἐν νόμῳ δικαιοῦσθε, τῆς χάριτος ἐξεπέσατε.                                          
Ga 5:4 katErgE/TEte a)po\ *CHristou= oi(/tines e)n no/mO| dikaiou=sTe, tE=s CHa/ritos e)Xepe/sate.
Ga 5:4 katErgETEte apo CHristu hoitines en nomO dikaiusTe, tEs CHaritos eXepesate.
Ga 5:4 v-2api-p-- p--------- n-----gsm- rr----npm- p--------- n-----dsm- v-2ppi-p-- ra----gsf- n-----gsf- v-2aai-p--
Ga 5:4 G2673 G0575 G5547 G3748 G1722 G3551 G1344 G3588 G5485 G1601
Ga 5:4 Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski.
Ga 5:4
Ga 5:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:4
Ga 5:4  ty, wy  uzasadniać  się  prawo  prawo  były  bez  Chrystus
Ga 5:4 G3748 G1344 G1344 G1722 G3551 G2673 G0575 G5547
Ga 5:5 ἡμεῖς γὰρ πνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμεθα.                                              
Ga 5:5 E(mei=s ga\r pneu/mati e)k pi/steOs e)lpi/da dikaiosu/nEs a)pekdeCHo/meTa.
Ga 5:5 hEmeis gar pneumati ek pisteOs elpida dikaiosynEs apekdeCHomeTa.
Ga 5:5 rp----np-- c--------- n-----dsn- p--------- n-----gsf- n-----asf- n-----gsf- v-1pmi-p--
Ga 5:5 G2249 G1063 G4151 G1537 G4102 G1680 G1343 G0553
Ga 5:5 My zaś z pomocą Ducha, na zasadzie wiary wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości.
Ga 5:5
Ga 5:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:5
Ga 5:5  i  my  duch  oczekiwać  nadzieja  sprawiedliwość  z  Wiara
Ga 5:5 G1063 G2249 G4151 G0553 G1680 G1343 G1537 G4102
Ga 5:6 ἐν γὰρ Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ πίστις δι᾿ ἀγάπης ἐνεργουμένη.                                
Ga 5:6 e)n ga\r *CHristO=| *)iEsou= ou)/te peritomE/ ti i)sCHu/ei ou)/te a)krobusti/a, a)lla\ pi/stis di' a)ga/pEs e)nergoume/nE.
Ga 5:6 en gar CHristO iEsu ute peritomE ti isCHyei ute akrobystia, alla pistis di' agapEs energumenE.
Ga 5:6 p--------- c--------- n-----dsm- n-----dsm- c--------- n-----nsf- ri----asn- v-3pai-s-- c--------- n-----nsf- c--------- n-----nsf- p--------- n-----gsf- v--pmpnsf-
Ga 5:6 G1722 G1063 G5547 G2424 G3777 G4061 G5100 G2480 G3777 G0203 G0235 G4102 G1223 G0026 G1754
Ga 5:6 Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia, tylko wiara, która działa przez miłość.
Ga 5:6
Ga 5:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:6
Ga 5:6  Dla  w  Chrystus  Jezus  ma  siła  ani  obrzezanie  ani  nieobrzezania  ale  wiara  działających w  miłość  miłość
Ga 5:6 G1063 G1722 G5547 G2424 G2480 G2480 G3777 G4061 G3777 G0203 G0235 G4102 G1754 G0026 G1223
Ga 5:7 Ἐτρέχετε καλῶς· τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν [τῇ] ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι;                                            
Ga 5:7 *)etre/CHete kalO=s: ti/s u(ma=s e)ne/koPSen [tE=|] a)lETei/a| mE\ pei/TesTai;
Ga 5:7 etreCHete kalOs: tis hymas enekoPSen [tE] alETeia mE peiTesTai;
Ga 5:7 v-2iai-p-- d--------- ri----nsm- rp----ap-- v-3aai-s-- ra----dsf- n-----dsf- d--------- v--ppn----
Ga 5:7 G5143 G2573 G5101 G5209 G1465 G3588 G0225 G3361 G3982
Ga 5:7 Biegliście tak wspaniale! Kto przeszkodził wam trwać przy prawdzie?
Ga 5:7
Ga 5:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:7
Ga 5:7  były  dobrze  kto  zatrzymany  ty, wy  nie  słuchać  prawda
Ga 5:7 G5143 G2573 G5101 G0348 G5209 G3361 G3982 G0225
Ga 5:8 πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς.                                                
Ga 5:8 E( peismonE\ ou)k e)k tou= kalou=ntos u(ma=s.
Ga 5:8 hE peismonE uk ek tu kaluntos hymas.
Ga 5:8 ra----nsf- n-----nsf- d--------- p--------- ra----gsm- v--papgsm- rp----ap--
Ga 5:8 G3588 G3988 G3756 G1537 G3588 G2564 G5209
Ga 5:8 Wpływ ten nie pochodzi od Tego, który was powołuje.
Ga 5:8
Ga 5:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:8
Ga 5:8  Taki  przekonanie  nie  z  Nazywa  ty, wy
Ga 5:8 G3588 G3988 G3756 G1537 G2564 G5209
Ga 5:9 μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ.                                                  
Ga 5:9 mikra\ DZu/mE o(/lon to\ fu/rama DZumoi=.
Ga 5:9 mikra DZymE holon to fyrama DZymoi.
Ga 5:9 a-----nsf- n-----nsf- a-----asn- ra----asn- n-----asn- v-3pai-s--
Ga 5:9 G3398 G2219 G3650 G3588 G5445 G2220
Ga 5:9 Trochę kwasu ma moc zakwasić całe ciasto. 
Ga 5:9
Ga 5:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:9
Ga 5:9  Niski  zakwas  sfermentowany  wszystko  ciasto
Ga 5:9 G3398 G2219 G2220 G3650 G5445
Ga 5:10 ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμᾶς ἐν κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε· δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα, ὅστις ἐὰν ᾖ.                      
Ga 5:10 e)gO\ pe/poiTa ei)s u(ma=s e)n kuri/O| o(/ti ou)de\n a)/llo fronE/sete: o( de\ tara/ssOn u(ma=s basta/sei to\ kri/ma, o(/stis e)a\n E)=|.
Ga 5:10 egO pepoiTa eis hymas en kyriO hoti uden allo fronEsete: ho de tarassOn hymas bastasei to krima, hostis ean E.
Ga 5:10 rp----ns-- v-1xai-s-- p--------- rp----ap-- p--------- n-----dsm- c--------- a-----asn- a-----asn- v-2fai-p-- ra----nsm- c--------- v--papnsm- rp----ap-- v-3fai-s-- ra----asn- n-----asn- rr----nsm- x--------- v-3pas-s--
Ga 5:10 G1473 G3982 G1519 G5209 G1722 G2962 G3754 G3762 G0243 G5426 G3588 G1161 G5015 G5209 G0941 G3588 G2917 G3748 G1437 G5600
Ga 5:10 Mam co do was przekonanie w Panu, że innego zdania niż ja nie będziecie. A na tym, który sieje między wami zamęt, zaciąży wyrok potępienia, kimkolwiek by on był.
Ga 5:10
Ga 5:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:10
Ga 5:10  Ja  na pewno  o  ty, wy  w  Władca  że  nie  będzie  myśleć  inaczej  i  kłopotliwy  ty, wy  kto  by  był  nosić  potępienie
Ga 5:10 G1473 G3982 G1519 G5209 G1722 G2962 G3754 G3762 G5426 G5426 G0243 G1161 G5015 G5209 G3748 G0302 G5600 G0941 G2917
Ga 5:11 ἐγὼ δέ, ἀδελφοί, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι διώκομαι; ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ.                              
Ga 5:11 e)gO\ de/, a)delfoi/, ei) peritomE\n e)/ti kEru/ssO, ti/ e)/ti diO/komai; a)/ra katE/rgEtai to\ ska/ndalon tou= staurou=.
Ga 5:11 egO de, adelfoi, ei peritomEn eti kEryssO, ti eti diOkomai; ara katErgEtai to skandalon tu stauru.
Ga 5:11 rp----ns-- c--------- n-----vpm- c--------- n-----asf- d--------- v-1pai-s-- ri----asn- d--------- v-1ppi-s-- c--------- v-3xpi-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm-
Ga 5:11 G1473 G1161 G0080 G1487 G4061 G2089 G2784 G5101 G2089 G1377 G0686 G2673 G3588 G4625 G3588 G4716
Ga 5:11 Co do mnie zaś, bracia, jeśli nadal głoszę obrzezanie, to dlaczego w dalszym ciągu jestem prześladowany? Przecież wtedy ustałoby zgorszenie krzyża.
Ga 5:11
Ga 5:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:11
Ga 5:11  że  zaś  pościg  mnie  bracia  jeśli  i  teraz  głosić  obrzezanie  Następnie  pokusa  Krzyż  zatrzymany
Ga 5:11 G5101 G1161 G1377 G1473 G0080 G1487 G2089 G2089 G2784 G4061 G0686 G4625 G4716 G2673
Ga 5:12 ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς.                                                  
Ga 5:12 o)/felon kai\ a)poko/PSontai oi( a)nastatou=ntes u(ma=s.
Ga 5:12 ofelon kai apokoPSontai hoi anastatuntes hymas.
Ga 5:12 x--------- d--------- v-3fmi-p-- ra----npm- v--papnpm- rp----ap--
Ga 5:12 G3785 G2532 G0609 G3588 G0387 G5209
Ga 5:12 Bodajby się do końca okaleczyli ci, którzy was podburzają.
Ga 5:12
Ga 5:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:12
Ga 5:12  O  jeśli  by  usunięte  były  powodującymi zakłóceń  ty, wy
Ga 5:12 G3785 G3785 G2532 G0609 G0609 G0387 G5209
Ga 5:13 Ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾿ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί· μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί, ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλήλοις.                      
Ga 5:13 *(umei=s ga\r e)p' e)leuTeri/a| e)klE/TEte, a)delfoi/: mo/non mE\ tE\n e)leuTeri/an ei)s a)formE\n tE=| sarki/, a)lla\ dia\ tE=s a)ga/pEs douleu/ete a)llE/lois.
Ga 5:13 hymeis gar ep' eleuTeria eklETEte, adelfoi: monon mE tEn eleuTerian eis aformEn tE sarki, alla dia tEs agapEs duleuete allElois.
Ga 5:13 rp----np-- c--------- p--------- n-----dsf- v-2api-p-- n-----vpm- a-----asn- d--------- ra----asf- n-----asf- p--------- n-----asf- ra----dsf- n-----dsf- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-2pad-p-- rp----dpm-
Ga 5:13 G5210 G1063 G1909 G1657 G2564 G0080 G3440 G3361 G3588 G1657 G1519 G0874 G3588 G4561 G0235 G1223 G3588 G0026 G1398 G0240
Ga 5:13 Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!
Ga 5:13
Ga 5:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:13
Ga 5:13  K  Wolność  przeznaczone  ty, wy  bracia  tylko  wolność  nie  powodować  ciało  ale  miłość  miłość  służyć  przyjaciel  Przyjaciel
Ga 5:13 G1909 G1657 G2564 G5210 G0080 G3440 G1657 G3361 G0874 G4561 G0235 G0026 G1223 G1398 G0240 G0240
Ga 5:14 γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται, ἐν τῷ Ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.                              
Ga 5:14 o( ga\r pa=s no/mos e)n e(ni\ lo/gO| peplE/rOtai, e)n tO=| *)agapE/seis to\n plEsi/on sou O(s seauto/n.
Ga 5:14 ho gar pas nomos en heni logO peplErOtai, en tO agapEseis ton plEsion su hOs seauton.
Ga 5:14 ra----nsm- c--------- a-----nsm- n-----nsm- p--------- a-----dsm- n-----dsm- v-3xpi-s-- p--------- ra----dsm- v-2fai-s-- ra----asm- d--------- rp----gs-- c--------- rp----asm-
Ga 5:14 G3588 G1063 G3956 G3551 G1722 G1520 G3056 G4137 G1722 G3588 G0025 G3588 G4139 G4675 G5613 G4572
Ga 5:14 Bo całe Prawo wypełnia się w tym jednym nakazie: Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego.
Ga 5:14
Ga 5:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:14
Ga 5:14  Dla  wszystko  prawo  w  jeden  słowo  jest  miłość  spadek  twój  jako  bardzo  się
Ga 5:14 G1063 G3956 G3551 G1722 G1520 G3056 G4137 G0025 G4139 G4675 G5613 G1438 G1438
Ga 5:15 εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ ὑπ᾿ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε.                                        
Ga 5:15 ei) de\ a)llE/lous da/knete kai\ katesTi/ete, ble/pete mE\ u(p' a)llE/lOn a)nalOTE=te.
Ga 5:15 ei de allElus daknete kai katesTiete, blepete mE hyp' allElOn analOTEte.
Ga 5:15 c--------- c--------- rp----apm- v-2pai-p-- c--------- v-2pai-p-- v-2pad-p-- c--------- p--------- rp----gpm- v-2aps-p--
Ga 5:15 G1487 G1161 G0240 G1143 G2532 G2719 G0991 G3361 G5259 G0240 G0355
Ga 5:15 A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli.
Ga 5:15
Ga 5:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:15
Ga 5:15  Jeśli  zaś  przyjaciel  inny  gryźć  i  pożerać  strzeż się  nie  były  tępić  przyjaciel  inny
Ga 5:15 G1487 G1161 G0240 G0240 G1143 G2532 G2719 G0991 G3361 G0355 G0355 G0240 G0240
Ga 5:16 Λέγω δέ, πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε.                                          
Ga 5:16 *le/gO de/, pneu/mati peripatei=te kai\ e)piTumi/an sarko\s ou) mE\ tele/sEte.
Ga 5:16 legO de, pneumati peripateite kai epiTymian sarkos u mE telesEte.
Ga 5:16 v-1pai-s-- c--------- n-----dsn- v-2pad-p-- c--------- n-----asf- n-----gsf- d--------- d--------- v-2aas-p--
Ga 5:16 G3004 G1161 G4151 G4043 G2532 G1939 G4561 G3756 G3361 G5055
Ga 5:16 Oto, czego uczę: postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała.
Ga 5:16
Ga 5:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:16
Ga 5:16  powiedzieć  Postępować  duch  i  nie  będzie  wykonać  żądza  ciało
Ga 5:16 G3004 G4043 G4151 G2532 G3364 G5055 G5055 G1939 G4561
Ga 5:17 γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός· ταῦτα γὰρ ἀλλήλοις ἀντίκειται, ἵνα μὴ ἐὰν θέλητε ταῦτα ποιῆτε.              
Ga 5:17 E( ga\r sa\rX e)piTumei= kata\ tou= pneu/matos, to\ de\ pneu=ma kata\ tE=s sarko/s: tau=ta ga\r a)llE/lois a)nti/keitai, i(/na mE\ a(\ e)a\n Te/lEte tau=ta poiE=te.
Ga 5:17 hE gar sarX epiTymei kata tu pneumatos, to de pneuma kata tEs sarkos: tauta gar allElois antikeitai, hina mE ha ean TelEte tauta poiEte.
Ga 5:17 ra----nsf- c--------- n-----nsf- v-3pai-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- ra----nsn- c--------- n-----nsn- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rd----npn- c--------- rp----dpn- v-3pmi-s-- c--------- d--------- rr----apn- x--------- v-2pas-p-- rd----apn- v-2pas-p--
Ga 5:17 G3588 G1063 G4561 G1937 G2596 G3588 G4151 G3588 G1161 G4151 G2596 G3588 G4561 G5023 G1063 G0240 G0480 G2443 G3361 G3739 G1437 G2309 G5023 G4160
Ga 5:17 Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało, i stąd nie ma między nimi zgody, tak że nie czynicie tego, co chcecie.
Ga 5:17
Ga 5:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:17
Ga 5:17  dla  ciało  chce  przeciwnie  duch  i  duch  przeciwnie  ciało  one  przyjaciel  Przyjaciel  opierać się  że  nie  robi  że  jak  by
Ga 5:17 G1063 G4561 G1937 G2596 G4151 G1161 G4151 G2596 G4561 G5023 G0240 G0240 G0480 G2443 G3361 G4160 G5023 G2309 G0302
Ga 5:18 εἰ δὲ πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον.                                              
Ga 5:18 ei) de\ pneu/mati a)/gesTe, ou)k e)ste\ u(po\ no/mon.
Ga 5:18 ei de pneumati agesTe, uk este hypo nomon.
Ga 5:18 c--------- c--------- n-----dsn- v-2ppi-p-- d--------- v-2pai-p-- p--------- n-----asm-
Ga 5:18 G1487 G1161 G4151 G0071 G3756 G2075 G5259 G3551
Ga 5:18 Jeśli jednak pozwolicie się prowadzić duchowi, nie znajdziecie się w niewoli Prawa.
Ga 5:18
Ga 5:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:18
Ga 5:18  Jeśli  zaś  duch  vodites  nie  pod  prawo
Ga 5:18 G1487 G1161 G4151 G0071 G3756 G5259 G3551
Ga 5:19 φανερὰ δέ ἐστιν τὰ ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστιν πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια,                                      
Ga 5:19 fanera\ de/ e)stin ta\ e)/rga tE=s sarko/s, a(/tina/ e)stin pornei/a, a)kaTarsi/a, a)se/lgeia,
Ga 5:19 fanera de estin ta erga tEs sarkos, hatina estin porneia, akaTarsia, aselgeia,
Ga 5:19 a-----npn- c--------- v-3pai-s-- ra----npn- n-----npn- ra----gsf- n-----gsf- rr----npn- v-3pai-s-- n-----nsf- n-----nsf- n-----nsf-
Ga 5:19 G5318 G1161 G2076 G3588 G2041 G3588 G4561 G3748 G2076 G4202 G0167 G0766
Ga 5:19 Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała: nierząd, nieczystość, wyuzdanie,
Ga 5:19
Ga 5:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:19
Ga 5:19  Spraw  ciało  znany  one  substancja  cudzołóstwo  cudzołóstwo  zanieczyszczenie  nieprzyzwoitość
Ga 5:19 G2041 G4561 G5318 G3748 G2076 G3430 G4202 G0167 G0766
Ga 5:20 εἰδωλολατρία, φαρμακεία, ἔχθραι, ἔρις, ζῆλος, θυμοί, ἐριθείαι, διχοστασίαι, αἱρέσεις,                                            
Ga 5:20 ei)dOlolatri/a, farmakei/a, e)/CHTrai, e)/ris, DZE=los, Tumoi/, e)riTei/ai, diCHostasi/ai, ai(re/seis,
Ga 5:20 eidOlolatria, farmakeia, eCHTrai, eris, DZElos, Tymoi, eriTeiai, diCHostasiai, haireseis,
Ga 5:20 n-----nsf- n-----nsf- n-----npf- n-----nsf- n-----nsm- n-----npm- n-----npf- n-----npf- n-----npf-
Ga 5:20 G1496 G5331 G2189 G2054 G2205 G2372 G2052 G1370 G0139
Ga 5:20 uprawianie bałwochwalstwa, czary, nienawiść, spór, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy,
Ga 5:20
Ga 5:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:20
Ga 5:20  Bałwochwalstwo  magia  wrogość  kłócić  zazdrość  gniew  niezgoda  spór  herezja
Ga 5:20 G1495 G5331 G2189 G2054 G2205 G2372 G2052 G1370 G0139
Ga 5:21 φθόνοι, μέθαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, προλέγω ὑμῖν καθὼς προεῖπον ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα πράσσοντες βασιλείαν θεοῦ οὐ κληρονομήσουσιν.                    
Ga 5:21 fTo/noi, me/Tai, kO=moi, kai\ ta\ o(/moia tou/tois, a(\ prole/gO u(mi=n kaTO\s proei=pon o(/ti oi( ta\ toiau=ta pra/ssontes basilei/an Teou= ou) klEronomE/sousin.
Ga 5:21 fTonoi, meTai, kOmoi, kai ta homoia tutois, ha prolegO hymin kaTOs proeipon hoti hoi ta toiauta prassontes basileian Teu u klEronomEsusin.
Ga 5:21 n-----npm- n-----npf- n-----npm- c--------- ra----npn- a-----npn- rd----dpn- rr----apn- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- v-1aai-s-- c--------- ra----npm- ra----apn- rd----apn- v--papnpm- n-----asf- n-----gsm- d--------- v-3fai-p--
Ga 5:21 G5355 G3178 G2970 G2532 G3588 G3664 G5125 G3739 G4302 G5213 G2531 G4277 G3754 G3588 G3588 G5108 G4238 G0932 G2316 G3756 G2816
Ga 5:21 zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem: ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, królestwa Bożego nie odziedziczą.
Ga 5:21
Ga 5:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:21
Ga 5:21  nienawiść  morderstwo  pijaństwo  bitny  i  do  podobny  Ostrzec  ty, wy  jako  i  przed  wcześniej,  że  nadchodzący  tak  Królestwo  Bóg  nie  dziedziczyć
Ga 5:21 G5355 G5408 G3178 G2970 G2532 G5125 G3664 G4302 G5213 G2531 G2532 G4277 G4277 G3754 G4238 G5108 G0932 G2316 G3756 G2816
Ga 5:22 δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις,                                    
Ga 5:22 *(o de\ karpo\s tou= pneu/mato/s e)stin a)ga/pE, CHara/, ei)rE/nE, makroTumi/a, CHrEsto/tEs, a)gaTOsu/nE, pi/stis,
Ga 5:22 ho de karpos tu pneumatos estin agapE, CHara, eirEnE, makroTymia, CHrEstotEs, agaTOsynE, pistis,
Ga 5:22 ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----gsn- n-----gsn- v-3pai-s-- n-----nsf- n-----nsf- n-----nsf- n-----nsf- n-----nsf- n-----nsf- n-----nsf-
Ga 5:22 G3588 G1161 G2590 G3588 G4151 G2076 G0026 G5479 G1515 G3115 G5544 G0019 G4102
Ga 5:22 Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
Ga 5:22
Ga 5:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:22
Ga 5:22  Owoc  zaś  duch  miłość  radość  świat  wytrzymały  dobroć  miłosierdzie  wiara
Ga 5:22 G2590 G1161 G4151 G0026 G5479 G1515 G3115 G5544 G0019 G4102
Ga 5:23 πραΰτης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος.                                              
Ga 5:23 prau/+tEs, e)gkra/teia: kata\ tO=n toiou/tOn ou)k e)/stin no/mos.
Ga 5:23 pra+ytEs, eNkrateia: kata tOn toiutOn uk estin nomos.
Ga 5:23 n-----nsf- n-----nsf- p--------- ra----gpn- rd----gpn- d--------- v-3pai-s-- n-----nsm-
Ga 5:23 G4240 G1466 G2596 G3588 G5108 G3756 G2076 G3551
Ga 5:23 łagodność, opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa.
Ga 5:23
Ga 5:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:23
Ga 5:23  łagodność  abstynencja  W  taki  nie  nie  Prawo
Ga 5:23 G4236 G1466 G2596 G5108 G2076 G3756 G3551
Ga 5:24 οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ [Ἰησοῦ] τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς παθήμασιν καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις.                                  
Ga 5:24 oi( de\ tou= *CHristou= [*)iEsou=] tE\n sa/rka e)stau/rOsan su\n toi=s paTE/masin kai\ tai=s e)piTumi/ais.
Ga 5:24 hoi de tu CHristu [iEsu] tEn sarka estaurOsan syn tois paTEmasin kai tais epiTymiais.
Ga 5:24 ra----npm- c--------- ra----gsm- n-----gsm- n-----gsm- ra----asf- n-----asf- v-3aai-p-- p--------- ra----dpn- n-----dpn- c--------- ra----dpf- n-----dpf-
Ga 5:24 G3588 G1161 G3588 G5547 G2424 G3588 G4561 G4717 G4862 G3588 G3804 G2532 G3588 G1939
Ga 5:24 A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z jego namiętnościami i pożądaniami.
Ga 5:24
Ga 5:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:24
Ga 5:24  Ale  że  Chrystus  ukrzyżowany  ciało  z  namiętności  i  pożądliwości
Ga 5:24 G1161 G3588 G5547 G4717 G4561 G4862 G3804 G2532 G1939
Ga 5:25 εἰ ζῶμεν πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχῶμεν.                                                  
Ga 5:25 ei) DZO=men pneu/mati, pneu/mati kai\ stoiCHO=men.
Ga 5:25 ei DZOmen pneumati, pneumati kai stoiCHOmen.
Ga 5:25 c--------- v-1pai-p-- n-----dsn- n-----dsn- d--------- v-1pas-p--
Ga 5:25 G1487 G2198 G4151 G4151 G2532 G4748
Ga 5:25 Mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy. 
Ga 5:25
Ga 5:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:25
Ga 5:25  Jeśli  na żywo  duch  duch  i  do  musi
Ga 5:25 G1487 G2198 G4151 G4151 G2532 G4748 G4748
Ga 5:26 μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, ἀλλήλοις φθονοῦντες.                                                
Ga 5:26 mE\ ginO/meTa keno/doXoi, a)llE/lous prokalou/menoi, a)llE/lois fTonou=ntes.
Ga 5:26 mE ginOmeTa kenodoXoi, allElus prokalumenoi, allElois fTonuntes.
Ga 5:26 d--------- v-1pms-p-- a-----npm- rp----apm- v--pmpnpm- rp----dpm- v--papnpm-
Ga 5:26 G3361 G1096 G2755 G0240 G4292 G0240 G5354
Ga 5:26 Nie szukajmy próżnej chwały, jedni drugich drażniąc i wzajemnie sobie zazdroszcząc.
Ga 5:26
Ga 5:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 5:26
Ga 5:26  Nie  będzie  zarozumiałość  przyjaciel  inny  drażnić  przyjaciel  Przyjaciel  zazdrość
Ga 5:26 G3361 G1096 G2755 G0240 G0240 G4292 G0240 G0240 G5354
Copyright by Cezary Podolski