Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Ga5      do_str_głównej      do_Ef1      
Ga 6:1 Ἀδελφοί, ἐὰν καὶ προλημφθῇ ἄνθρωπος ἔν τινι παραπτώματι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύματι πραΰτητος, σκοπῶν σεαυτόν, μὴ καὶ σὺ πειρασθῇς.              
Ga 6:1 *)adelfoi/, e)a\n kai\ prolEmfTE=| a)/nTrOpos e)/n tini paraptO/mati, u(mei=s oi( pneumatikoi\ katarti/DZete to\n toiou=ton e)n pneu/mati prau/+tEtos, skopO=n seauto/n, mE\ kai\ su\ peirasTE=|s.
Ga 6:1 adelfoi, ean kai prolEmfTE anTrOpos en tini paraptOmati, hymeis hoi pneumatikoi katartiDZete ton toiuton en pneumati pra+ytEtos, skopOn seauton, mE kai sy peirasTEs.
Ga 6:1 n-----vpm- c--------- d--------- v-3aps-s-- n-----nsm- p--------- ri----dsn- n-----dsn- rp----np-- ra----npm- a-----npm- v-2pad-p-- ra----asm- rd----asm- p--------- n-----dsn- n-----gsf- v--papnsm- rp----asm- c--------- d--------- rp----ns-- v-2aps-s--
Ga 6:1 G0080 G1437 G2532 G4301 G0444 G1722 G5100 G3900 G5210 G3588 G4152 G2675 G3588 G5108 G1722 G4151 G4240 G4648 G4572 G3361 G2532 G4771 G3985
Ga 6:1 Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie.
Ga 6:1
Ga 6:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 6:1
Ga 6:1  Bracia  jeśli  jeśli  wyprzedzanie  człowiek  w jakiś  grzech  ty, wy  Duchowość  fix  taki  w  duch  łagodność  oglądania  go  nie  być  wyrafinowany
Ga 6:1 G0080 G1437 G2532 G4301 G0444 G1722 G5100 G3900 G5210 G4152 G2675 G5108 G1722 G4151 G4236 G4648 G4572 G3361 G3985 G3985
Ga 6:2 Ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως ἀναπληρώσετε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ.                                      
Ga 6:2 *)allE/lOn ta\ ba/rE basta/DZete, kai\ ou(/tOs a)naplErO/sete to\n no/mon tou= *CHristou=.
Ga 6:2 allElOn ta barE bastaDZete, kai hutOs anaplErOsete ton nomon tu CHristu.
Ga 6:2 rp----gpm- ra----apn- n-----apn- v-2pad-p-- c--------- d--------- v-2fai-p-- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm-
Ga 6:2 G0240 G3588 G0922 G0941 G2532 G3779 G0378 G3588 G3551 G3588 G5547
Ga 6:2 Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe.
Ga 6:2
Ga 6:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 6:2
Ga 6:2  Zużycie  Brema  przyjaciel  inny  i  tak  sposób  wykonania  prawo  Dominical
Ga 6:2 G0941 G0922 G0240 G0240 G2532 G3779 G3779 G0378 G3551 G5547
Ga 6:3 εἰ γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι μηδὲν ὤν, φρεναπατᾷ ἑαυτόν·                                        
Ga 6:3 ei) ga\r dokei= tis ei)=nai/ ti mEde\n O)/n, frenapata=| e(auto/n:
Ga 6:3 ei gar dokei tis einai ti mEden On, frenapata heauton:
Ga 6:3 c--------- c--------- v-3pai-s-- ri----nsm- v--pan---- ri----nsn- a-----nsn- v--papnsm- v-3pai-s-- rp----asm-
Ga 6:3 G1487 G1063 G1380 G5100 G1511 G5100 G3367 G5607 G5422 G0846
Ga 6:3 Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie.
Ga 6:3
Ga 6:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 6:3
Ga 6:3  Dla  kto  kto  wyróżnieniem  się  kilka  jest  nic  oszukać  się  się
Ga 6:3 G1063 G1487 G5100 G1380 G1380 G5100 G5607 G3367 G5422 G1438 G1438
Ga 6:4 τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμαζέτω ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει καὶ οὐκ εἰς τὸν ἕτερον·                      
Ga 6:4 to\ de\ e)/rgon e(autou= dokimaDZe/tO e(/kastos, kai\ to/te ei)s e(auto\n mo/non to\ kau/CHEma e(/Xei kai\ ou)k ei)s to\n e(/teron:
Ga 6:4 to de ergon heautu dokimaDZetO hekastos, kai tote eis heauton monon to kauCHEma heXei kai uk eis ton heteron:
Ga 6:4 ra----asn- c--------- n-----asn- rp----gsm- v-3pad-s-- a-----nsm- c--------- d--------- p--------- rp----asm- a-----asm- ra----asn- n-----asn- v-3fai-s-- c--------- d--------- p--------- ra----asm- a-----asm-
Ga 6:4 G3588 G1161 G2041 G1438 G1381 G1538 G2532 G5119 G1519 G1438 G3441 G3588 G2745 G2192 G2532 G3756 G1519 G3588 G2087
Ga 6:4 Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim.
Ga 6:4
Ga 6:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 6:4
Ga 6:4  Każdy  doświadczenia  ich  sprawa  i  następnie  będzie  mieć  chwalić  tylko  w  się  i  nie  w  inny
Ga 6:4 G1538 G1381 G1438 G2041 G2532 G5119 G2192 G2192 G2745 G3441 G1519 G1438 G2532 G3756 G1519 G2087
Ga 6:5 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει.                                                
Ga 6:5 e(/kastos ga\r to\ i)/dion forti/on basta/sei.
Ga 6:5 hekastos gar to idion fortion bastasei.
Ga 6:5 a-----nsm- c--------- ra----asn- a-----asn- n-----asn- v-3fai-s--
Ga 6:5 G1538 G1063 G3588 G2398 G5413 G0941
Ga 6:5 Każdy bowiem poniesie własny ciężar.
Ga 6:5
Ga 6:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 6:5
Ga 6:5  dla  każdy  nosić  ich  obciążenie
Ga 6:5 G1063 G1538 G0941 G2398 G5413
Ga 6:6 Κοινωνείτω δὲ κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς.                                      
Ga 6:6 *koinOnei/tO de\ o( katECHou/menos to\n lo/gon tO=| katECHou=nti e)n pa=sin a)gaToi=s.
Ga 6:6 koinOneitO de ho katECHumenos ton logon tO katECHunti en p.asin agaTo.is.
Ga 6:6 v-3pad-s-- c--------- ra----nsm- v--pppnsm- ra----asm- n-----asm- ra----dsm- v--papdsm- p--------- a-----dpn- a-----dpn-
Ga 6:6 G2841 G1161 G3588 G2727 G3588 G3056 G3588 G2727 G1722 G3956 G0018
Ga 6:6 Ten, kto pobiera naukę wiary, niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza.
Ga 6:6
Ga 6:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 6:6
Ga 6:6  Uczy się w  krótko mówiąc  Udział  każdy  dobry  uczy
Ga 6:6 G2727 G3056 G2841 G3956 G0018 G2727
Ga 6:7 Μὴ πλανᾶσθε, θεὸς οὐ μυκτηρίζεται· γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος, τοῦτο καὶ θερίσει·                                  
Ga 6:7 *mE\ plana=sTe, Teo\s ou) muktEri/DZetai: o(\ ga\r e)a\n spei/rE| a)/nTrOpos, tou=to kai\ Teri/sei:
Ga 6:7 mE planasTe, Teos u myktEriD.Zetai: ho gar ean speirE anTrOpos, tuto. kai Terisei:
Ga 6:7 d--------- v-2ppd-p-- n-----nsm- d--------- v-3ppi-s-- rr----asn- c--------- x--------- v-3pas-s-- n-----nsm- rd----asn- d--------- v-3fai-s--
Ga 6:7 G3361 G4105 G2316 G3756 G3456 G3739 G1063 G1437 G4687 G0444 G5124 G2532 G2325
Ga 6:7 Nie łudźcie się:
Ga 6:7
Ga 6:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 6:7
Ga 6:7  Nie  błądzić  Bóg  szydził  nie  jest  Że  loch  człowiek  że  i  żąć
Ga 6:7 G3361 G4105 G2316 G3456 G3756 G3456 G1437 G4687 G0444 G5124 G2532 G2325
Ga 6:8 ὅτι σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν, δὲ σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον.            
Ga 6:8 o(/ti o( spei/rOn ei)s tE\n sa/rka e(autou= e)k tE=s sarko\s Teri/sei fTora/n, o( de\ spei/rOn ei)s to\ pneu=ma e)k tou= pneu/matos Teri/sei DZOE\n ai)O/nion.
Ga 6:8 hoti ho speirOn eis tEn sarka heautu ek tEs sarkos Terisei fToran, ho de speirOn eis to pneuma ek tu pneumatos Terisei DZOEn aiOnion.
Ga 6:8 c--------- ra----nsm- v--papnsm- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3fai-s-- n-----asf- ra----nsm- c--------- v--papnsm- p--------- ra----asn- n-----asn- p--------- ra----gsn- n-----gsn- v-3fai-s-- n-----asf- a-----asf-
Ga 6:8 G3754 G3588 G4687 G1519 G3588 G4561 G1438 G1537 G3588 G4561 G2325 G5356 G3588 G1161 G4687 G1519 G3588 G4151 G1537 G3588 G4151 G2325 G2222 G0166
Ga 6:8 Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne.
Ga 6:8
Ga 6:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 6:8
Ga 6:8  sieje  w  ciało  jego  z  ciało  żąć  zbutwiały  i  sieje  w  duch  z  duch  żąć  życie  wieczny
Ga 6:8 G4687 G1519 G4561 G1438 G1537 G4561 G2325 G5356 G1161 G4687 G1519 G4151 G1537 G4151 G2325 G2222 G0166
Ga 6:9 τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐγκακῶμεν, καιρῷ γὰρ ἰδίῳ θερίσομεν μὴ ἐκλυόμενοι.                                    
Ga 6:9 to\ de\ kalo\n poiou=ntes mE\ e)gkakO=men, kairO=| ga\r i)di/O| Teri/somen mE\ e)kluo/menoi.
Ga 6:9 to de kal.on poiuntes. mE eNkakOmen, k.ai.rO gar idiO Terisomen mE eklyomenoi.
Ga 6:9 ra----asn- c--------- a-----asn- v--papnpm- d--------- v-1pas-p-- n-----dsm- c--------- a-----dsm- v-1fai-p-- d--------- v--pppnpm-
Ga 6:9 G3588 G1161 G2570 G4160 G3361 G1573 G2540 G1063 G2398 G2325 G3361 G1590
Ga 6:9 W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy.
Ga 6:9
Ga 6:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 6:9
Ga 6:9  Dokonywanie  dobry  nie  słaby  dla  ich  czas  żąć  nie  słaby
Ga 6:9 G4160 G2570 G3361 G1573 G1063 G2398 G2540 G2325 G3361 G1590
Ga 6:10 ἄρα οὖν ὡς καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεθα τὸ ἀγαθὸν πρὸς πάντας, μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως.                          
Ga 6:10 a)/ra ou)=n O(s kairo\n e)/CHomen, e)rgaDZO/meTa to\ a)gaTo\n pro\s pa/ntas, ma/lista de\ pro\s tou\s oi)kei/ous tE=s pi/steOs.
Ga 6:10 ara un hOs kairon eCHomen, ergaDZOmeTa to agaTon pros pantas, malista de pros tus oikeius tEs pisteOs.
Ga 6:10 c--------- c--------- c--------- n-----asm- v-1pai-p-- v-1pms-p-- ra----asn- a-----asn- p--------- a-----apm- d--------- c--------- p--------- ra----apm- a-----apm- ra----gsf- n-----gsf-
Ga 6:10 G0686 G3767 G5613 G2540 G2192 G2038 G3588 G0018 G4314 G3956 G3122 G1161 G4314 G3588 G3609 G3588 G4102
Ga 6:10 A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze.
Ga 6:10
Ga 6:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 6:10
Ga 6:10  Tak  Tak  do  jest  czas  będzie  do  dobry  wszystko  i  głównie  jego  Wiara
Ga 6:10 G0686 G3767 G5613 G2192 G2540 G2038 G2038 G0018 G3956 G1161 G3122 G3609 G4102
Ga 6:11 Ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔγραψα τῇ ἐμῇ χειρί.                                            
Ga 6:11 *)/idete pEli/kois u(mi=n gra/mmasin e)/graPSa tE=| e)mE=| CHeiri/.
Ga 6:11 idete pElikois hymin grammasin egraPSa tE emE CHeiri.
Ga 6:11 v-2aad-p-- ri----dpn- rp----dp-- n-----dpn- v-1aai-s-- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf-
Ga 6:11 G1492 G4080 G5213 G1121 G1125 G3588 G1699 G5495
Ga 6:11 Przypatrzcie się, jak wielkie litery własnoręcznie stawiam ze względu na was.
Ga 6:11
Ga 6:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 6:11
Ga 6:11  Zobaczyć  wiele  wiele  napisał  ty, wy  jego  ręka
Ga 6:11 G1492 G1121 G4080 G1125 G5213 G1699 G5495
Ga 6:12 ὅσοι θέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί, οὗτοι ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι, μόνον ἵνα τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ μὴ διώκωνται·                          
Ga 6:12 o(/soi Te/lousin eu)prosOpE=sai e)n sarki/, ou(=toi a)nagka/DZousin u(ma=s perite/mnesTai, mo/non i(/na tO=| staurO=| tou= *CHristou= mE\ diO/kOntai:
Ga 6:12 hosoi Telusin euprosOpEsai en sarki, hutoi anaNkaDZusin hymas peritemnesTai, monon hina tO staurO tu CHristu mE diOkOntai:
Ga 6:12 rr----npm- v-3pai-p-- v--aan---- p--------- n-----dsf- rd----npm- v-3pai-p-- rp----ap-- v--ppn---- a-----asn- c--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v-3pps-p--
Ga 6:12 G3745 G2309 G2146 G1722 G4561 G3778 G0315 G5209 G4059 G3440 G2443 G3588 G4716 G3588 G5547 G3361 G1377
Ga 6:12 O ludzkie to względy ubiegają się ci wszyscy, którzy was zmuszają do obrzezania; chcą mianowicie uniknąć prześladowania z powodu krzyża Chrystusowego.
Ga 6:12
Ga 6:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 6:12
Ga 6:12  Zainteresowanych  Zainteresowanych  pochwalić  na  ciało  przymusowej  ty, wy  cięcie się  tylko  że  nie  być  prześladowanych  krzyż  Dominical
Ga 6:12 G2309 G3745 G2146 G1722 G4561 G0315 G5209 G4059 G3440 G2443 G3361 G1377 G1377 G4716 G5547
Ga 6:13 οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν, ἀλλὰ θέλουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται.                          
Ga 6:13 ou)de\ ga\r oi( peritemno/menoi au)toi\ no/mon fula/ssousin, a)lla\ Te/lousin u(ma=s perite/mnesTai i(/na e)n tE=| u(mete/ra| sarki\ kauCHE/sOntai.
Ga 6:13 ude gar hoi peritemnomenoi autoi nomon fylassusin, alla Telusin hymas peritemnesTai hina en tE hymetera sarki kauCHEsOntai.
Ga 6:13 d--------- c--------- ra----npm- v--pppnpm- rp----npm- n-----asm- v-3pai-p-- c--------- v-3pai-p-- rp----ap-- v--ppn---- c--------- p--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- v-3ams-p--
Ga 6:13 G3761 G1063 G3588 G4059 G0846 G3551 G5442 G0235 G2309 G5209 G4059 G2443 G1722 G3588 G5212 G4561 G2744
Ga 6:13 Bo ci zwolennicy obrzezania zgoła się nie troszczą o zachowanie Prawa, a o wasze obrzezanie zabiegają tylko dlatego, by się móc pochwalić waszym ciałem.
Ga 6:13
Ga 6:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 6:13
Ga 6:13  dla  i  się  obrzezany  nie  zgodności  Prawo  ale  potrzeba  ty, wy  obrzezany  tak  pochwalić  w  swój  ciało
Ga 6:13 G1063 G3761 G0846 G4059 G3761 G5442 G3551 G0235 G2309 G5209 G4059 G2443 G2744 G1722 G5212 G4561
Ga 6:14 ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ κόσμῳ.                
Ga 6:14 e)moi\ de\ mE\ ge/noito kauCHa=sTai ei) mE\ e)n tO=| staurO=| tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou=, di' ou(= e)moi\ ko/smos e)stau/rOtai ka)gO\ ko/smO|.
Ga 6:14 emoi de mE genoito kauCHasTai ei mE en tO staurO tu kyriu hEmOn iEsu CHristu, di' u emoi kosmos estaurOtai kagO kosmO.
Ga 6:14 rp----ds-- c--------- d--------- v-3amo-s-- v--pmn---- c--------- d--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- p--------- rr----gsm- rp----ds-- n-----nsm- v-3xpi-s-- c--------- n-----dsm-
Ga 6:14 G1698 G1161 G3361 G1096 G2744 G1487 G3361 G1722 G3588 G4716 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G1223 G3739 G1698 G2889 G4717 G2504 G2889
Ga 6:14 Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.
Ga 6:14
Ga 6:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 6:14
Ga 6:14 A  Ja  nie  życzenie  pochwalić  naprawdę  tylko  krzyż  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  który  który  mnie  świat  ukrzyżowany  i  Ja  Świat
Ga 6:14 G1161 G1698 G3361 G1096 G2744 G1487 G3361 G4716 G2962 G2257 G2424 G5547 G1223 G3739 G1698 G2889 G4717 G2504 G2504 G2889
Ga 6:15 οὔτε γὰρ περιτομή τί ἐστιν οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις.                                        
Ga 6:15 ou)/te ga\r peritomE/ ti/ e)stin ou)/te a)krobusti/a, a)lla\ kainE\ kti/sis.
Ga 6:15 ute gar peritomE ti estin ute akrobystia, alla kainE ktisis.
Ga 6:15 c--------- c--------- n-----nsf- ri----nsn- v-3pai-s-- c--------- n-----nsf- c--------- a-----nsf- n-----nsf-
Ga 6:15 G3777 G1063 G4061 G5100 G2076 G3777 G0203 G0235 G2537 G2937
Ga 6:15 Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie.
Ga 6:15
Ga 6:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 6:15
Ga 6:15  Dla  w  Chrystus  Jezus  nic  tak  ani  obrzezanie  ani  nieobrzezania  i  nowy  stworzenie
Ga 6:15 G1063 G1722 G5547 G2424 G5100 G2480 G3777 G4061 G3777 G0203 G0235 G2537 G2937
Ga 6:16 καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ τοῦ θεοῦ.                          
Ga 6:16 kai\ o(/soi tO=| kano/ni tou/tO| stoiCHE/sousin, ei)rE/nE e)p' au)tou\s kai\ e)/leos, kai\ e)pi\ to\n *)israE\l tou= Teou=.
Ga 6:16 kai hosoi tO kanoni tutO stoiCHEsusin, eirEnE ep' autus kai eleos, kai epi ton israEl tu Teu.
Ga 6:16 c--------- rr----npm- ra----dsm- n-----dsm- rd----dsm- v-3fai-p-- n-----nsf- p--------- rp----apm- c--------- n-----nsn- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm-
Ga 6:16 G2532 G3745 G3588 G2583 G5129 G4748 G1515 G1909 G0846 G2532 G1656 G2532 G1909 G3588 G2474 G3588 G2316
Ga 6:16 Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą, i na Izraela Bożego /niech zstąpi/ pokój i miłosierdzie.
Ga 6:16
Ga 6:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 6:16
Ga 6:16  Tematy  że  przyjść  do  zasada  świat  ich  i  miłosierdzie  i  Izrael  Bóg
Ga 6:16 G3745 G3745 G4748 G5129 G2583 G1515 G0846 G2532 G1656 G2532 G2474 G2316
Ga 6:17 Τοῦ λοιποῦ κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω, ἐγὼ γὰρ τὰ στίγματα τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω.                          
Ga 6:17 *tou= loipou= ko/pous moi mEdei\s pareCHe/tO, e)gO\ ga\r ta\ sti/gmata tou= *)iEsou= e)n tO=| sO/mati/ mou basta/DZO.
Ga 6:17 tu loipu kopus moi mEdeis pareCHetO, egO gar ta stigmata tu iEsu en tO sOmati mu bastaDZO.
Ga 6:17 ra----gsn- a-----gsn- n-----apm- rp----ds-- a-----nsm- v-3pad-s-- rp----ns-- c--------- ra----apn- n-----apn- ra----gsm- n-----gsm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- v-1pai-s--
Ga 6:17 G3588 G3064 G2873 G3427 G3367 G3930 G1473 G1063 G3588 G4742 G3588 G2424 G1722 G3588 G4983 G3450 G0941
Ga 6:17 Odtąd niech już nikt nie sprawia mi przykrości: przecież ja na ciele swoim noszę blizny, znamię przynależności do Jezusa.
Ga 6:17
Ga 6:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 6:17
Ga 6:17  Jednak  żaden  problem  problem  mnie  dla  Ja  zużycie  Wrzód  Władca  Jezus  w  Telewizja  mój
Ga 6:17 G3064 G3367 G2873 G3930 G3427 G1063 G1473 G0941 G4742 G2962 G2424 G1722 G4983 G3450
Ga 6:18 χάρις τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφοί· ἀμήν.                                  
Ga 6:18 *(E CHa/ris tou= kuri/ou E(mO=n *)iEsou= *CHristou= meta\ tou= pneu/matos u(mO=n, a)delfoi/: a)mE/n.
Ga 6:18 hE CHaris tu kyriu hEmOn iEsu CHristu meta tu pneumatos hymOn, adelfoi: amEn.
Ga 6:18 ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gp-- n-----gsm- n-----gsm- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gp-- n-----vpm- x---------
Ga 6:18 G3588 G5485 G3588 G2962 G2257 G2424 G5547 G3326 G3588 G4151 G5216 G0080 G0281
Ga 6:18 Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia! Amen.
Ga 6:18
Ga 6:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Ga 6:18
Ga 6:18  Łaska  Władca  nasz  Jezus  Chrystus  z  duch  swój  bracia  Amen
Ga 6:18 G5485 G2962 G2257 G2424 G5547 G3326 G4151 G5216 G0080 G0281
Copyright by Cezary Podolski