Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

do_Flm1      do_str_głównej      do_Hbr2      
Hbr 1:1 Πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις                                                
Hbr 1:1 *polumerO=s kai\ polutro/pOs pa/lai o( Teo\s lalE/sas toi=s patra/sin e)n toi=s profE/tais
Hbr 1:1 polymerOs kai polytropOs palai ho Teos lalEsas tois patrasin en tois profEtais
Hbr 1:1 d--------- c--------- d--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- v--aapnsm- ra----dpm- n-----dpm- p--------- ra----dpm- n-----dpm-
Hbr 1:1 G4181 G2532 G4187 G3819 G3588 G2316 G2980 G3588 G3962 G1722 G3588 G4396
Hbr 1:1 Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków,
Hbr 1:1
Hbr 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 1:1
Hbr 1:1  Bóg  wiele razy  i  różnorodnych  powiedzenie  dawniej  ojców  w  Proroków
Hbr 1:1 G2316 G4181 G2532 G4187 G2980 G3819 G3962 G1722 G4396
Hbr 1:2 ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῷ, ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι᾿ οὗ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας·                                  
Hbr 1:2 e)p' e)sCHa/tou tO=n E(merO=n tou/tOn e)la/lEsen E(mi=n e)n ui(O=|, o(\n e)/TEken klErono/mon pa/ntOn, di' ou(= kai\ e)poi/Esen tou\s ai)O=nas:
Hbr 1:2 ep' esCHatu tOn hEmerOn tutOn elalEsen hEmin en hyiO, hon eTEken klEronomon pantOn, di' u kai epoiEsen tus aiOnas:
Hbr 1:2 p--------- a-----gsn- ra----gpf- n-----gpf- rd----gpf- v-3aai-s-- rp----dp-- p--------- n-----dsm- rr----asm- v-3aai-s-- n-----asm- a-----gpn- p--------- rr----gsm- d--------- v-3aai-s-- ra----apm- n-----apm-
Hbr 1:2 G1909 G2078 G3588 G2250 G3778 G2980 G2254 G1722 G5207 G3739 G5087 G2818 G3956 G1223 G3739 G2532 G4160 G3588 G0165
Hbr 1:2 a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.
Hbr 1:2
Hbr 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 1:2
Hbr 1:2  w  ostatnich  dni  te  powiedział  nas  w  Syn  Kogo  zestaw  spadkobierca  tylko  przez  Kogo  i  kiedykolwiek  stworzony
Hbr 1:2 G1909 G2078 G2250 G5130 G2980 G2254 G1722 G5207 G3739 G5087 G2818 G3956 G1223 G3739 G2532 G0165 G4160
Hbr 1:3 ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῷ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς,            
Hbr 1:3 o(\s O)\n a)pau/gasma tE=s do/XEs kai\ CHaraktE\r tE=s u(posta/seOs au)tou=, fe/rOn te ta\ pa/nta tO=| r(E/mati tE=s duna/meOs au)tou=, kaTarismo\n tO=n a(martiO=n poiEsa/menos e)ka/Tisen e)n deXia=| tE=s megalOsu/nEs e)n u(PSEloi=s,
Hbr 1:3 hos On apaugasma tEs doXEs kai CHaraktEr tEs hypostaseOs autu, ferOn te ta panta tO rEmati tEs dynameOs autu, kaTarismon tOn hamartiOn poiEsamenos ekaTisen en deXia tEs megalOsynEs en hyPSElois,
Hbr 1:3 rr----nsm- v--papnsm- n-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- c--------- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- v--papnsm- c--------- ra----apn- a-----apn- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- n-----asm- ra----gpf- n-----gpf- v--ampnsm- v-3aai-s-- p--------- a-----dsf- ra----gsf- n-----gsf- p--------- a-----dpm-
Hbr 1:3 G3739 G5607 G0541 G3588 G1391 G2532 G5481 G3588 G5287 G0846 G5342 G5037 G3588 G3956 G3588 G4487 G3588 G1411 G0846 G2512 G3588 G0266 G4160 G2523 G1722 G1188 G3588 G3172 G1722 G5308
Hbr 1:3 Ten /Syn/, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach.
Hbr 1:3
Hbr 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 1:3
Hbr 1:3  To  jest  blask  Sława  i  obraz  Hipostaza  Jego  i  gospodarstwa  wszystko  krótko mówiąc  siła  Jego  popełnienie  Się  Się  oczyszczenie  grzech  nasz  sob  prawa ręka  prawa ręka  wielkość  w  wysokość
Hbr 1:3 G3739 G5607 G0541 G1391 G2532 G5481 G5287 G0846 G5037 G5342 G3956 G4487 G1411 G0846 G4160 G1223 G1438 G2512 G0266 G2257 G2523 G1188 G1722 G3172 G1722 G5308
Hbr 1:4 τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων ὅσῳ διαφορώτερον παρ᾿ αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν ὄνομα.                                                  
Hbr 1:4 tosou/tO| krei/ttOn geno/menos tO=n a)gge/lOn o(/sO| diaforO/teron par' au)tou\s keklErono/mEken o)/noma.
Hbr 1:4 tosutO kreittOn genomenos tOn aNgelOn hosO diaforOteron par' autus keklEronomEken onoma.
Hbr 1:4 rd----dsn- a-----nsmc v--ampnsm- ra----gpm- n-----gpm- rr----dsn- a-----asnc p--------- rp----apm- v-3xai-s-- n-----asn-
Hbr 1:4 G5118 G2909 G1096 G3588 G0032 G3745 G1313 G3844 G0846 G2816 G3686
Hbr 1:4 On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.
Hbr 1:4
Hbr 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 1:4
Hbr 1:4  jest  tyle  doskonały  Anioły  jak  najwspanialszy  przed  ich  udało  nazwa
Hbr 1:4 G1096 G5118 G2909 G0032 G3745 G1313 G3844 G0846 G2816 G3686
Hbr 1:5 Τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων, Υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε; καὶ πάλιν, Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν;                  
Hbr 1:5 *ti/ni ga\r ei)=pe/n pote tO=n a)gge/lOn, *ui(o/s mou ei)= su/, e)gO\ sE/meron gege/nnEka/ se; kai\ pa/lin, *)egO\ e)/somai au)tO=| ei)s pate/ra, kai\ au)to\s e)/stai moi ei)s ui(o/n;
Hbr 1:5 tini gar eipen pote tOn aNgelOn, hyios mu ei sy, egO sEmeron gegennEka se; kai palin, egO esomai autO eis patera, kai autos estai moi eis hyion;
Hbr 1:5 ri----dsm- c--------- v-3aai-s-- d--------- ra----gpm- n-----gpm- n-----nsm- rp----gs-- v-2pai-s-- rp----ns-- rp----ns-- d--------- v-1xai-s-- rp----as-- c--------- d--------- rp----ns-- v-1fmi-s-- rp----dsm- p--------- n-----asm- c--------- rp----nsm- v-3fmi-s-- rp----ds-- p--------- n-----asm-
Hbr 1:5 G5101 G1063 G2036 G4218 G3588 G0032 G5207 G3450 G1488 G4771 G1473 G4594 G1080 G4571 G2532 G3825 G1473 G2071 G0846 G1519 G3962 G2532 G0846 G2071 G3427 G1519 G5207
Hbr 1:5 Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził? I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem.
Hbr 1:5
Hbr 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 1:5
Hbr 1:5  Dla  kogo  kiedy  Anioły  powiedział  ty, wy  Syn  Mój  Ja  teraz  spłodził  ty, wy  I  więcej  Ja  będzie  Go  Ojciec  i  będzie  Mnie  Syn
Hbr 1:5 G1063 G5101 G4218 G0032 G2036 G4771 G5207 G3450 G1473 G4594 G1080 G4571 G2532 G3825 G1473 G2071 G0846 G3962 G2532 G2071 G3427 G5207
Hbr 1:6 ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει, Καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι θεοῦ.                                        
Hbr 1:6 o(/tan de\ pa/lin ei)saga/gE| to\n prOto/tokon ei)s tE\n oi)koume/nEn, le/gei, *kai\ proskunEsa/tOsan au)tO=| pa/ntes a)/ggeloi Teou=.
Hbr 1:6 hotan de palin eisagagE ton prOtotokon eis tEn oikumenEn, legei, kai proskynEsatOsan autO pantes aNgeloi Teu.
Hbr 1:6 c--------- c--------- d--------- v-3aas-s-- ra----asm- a-----asm- p--------- ra----asf- n-----asf- v-3pai-s-- c--------- v-3aad-p-- rp----dsm- a-----npm- n-----npm- n-----gsm-
Hbr 1:6 G3752 G1161 G3825 G1521 G3588 G4416 G1519 G3588 G3625 G3004 G2532 G4352 G0846 G3956 G0032 G2316
Hbr 1:6 Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!
Hbr 1:6
Hbr 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 1:6
Hbr 1:6  Również  kiedy  wprowadza  Firstbegotten  w  wszechświat  mówi  i  kult  Go  wszystko  Anioły  Bóg
Hbr 1:6 G3825 G3752 G1521 G4416 G1519 G3625 G3004 G2532 G4352 G0846 G3956 G0032 G2316
Hbr 1:7 καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει, ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα·                                    
Hbr 1:7 kai\ pro\s me\n tou\s a)gge/lous le/gei, *(o poiO=n tou\s a)gge/lous au)tou= pneu/mata, kai\ tou\s leitourgou\s au)tou= puro\s flo/ga:
Hbr 1:7 kai pros men tus aNgelus legei, ho poiOn tus aNgelus autu pneumata, kai tus leiturgus autu pyros floga:
Hbr 1:7 c--------- p--------- c--------- ra----apm- n-----apm- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- n-----apn- c--------- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- n-----gsn- n-----asf-
Hbr 1:7 G2532 G4314 G3303 G3588 G0032 G3004 G3588 G4160 G3588 G0032 G0846 G4151 G2532 G3588 G3011 G0846 G4442 G5395
Hbr 1:7 Do aniołów zaś powie: Aniołów swych czyni wichrami, sługi swe płomieniami ognia.
Hbr 1:7
Hbr 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 1:7
Hbr 1:7  Na  Na  Anioły  powiedział  ty, wy  czynisz  Anioły  Z  Duchy  i  ministrów  Z  ognisty  ogień
Hbr 1:7 G3303 G4314 G0032 G3004 G3739 G4160 G0032 G0846 G4151 G2532 G3011 G0846 G4442 G5395
Hbr 1:8 πρὸς δὲ τὸν υἱόν, θρόνος σου, θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, καὶ ῥάβδος τῆς εὐθύτητος ῥάβδος τῆς βασιλείας σου.                          
Hbr 1:8 pro\s de\ to\n ui(o/n, *(o Tro/nos sou, o( Teo/s, ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos, kai\ E( r(a/bdos tE=s eu)Tu/tEtos r(a/bdos tE=s basilei/as sou.
Hbr 1:8 pros de ton hyion, ho Tronos su, ho Teos, eis ton aiOna tu aiOnos, kai hE rabdos tEs euTytEtos rabdos tEs basileias su.
Hbr 1:8 p--------- c--------- ra----asm- n-----asm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- ra----vsm- n-----nsm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- n-----nsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gs--
Hbr 1:8 G4314 G1161 G3588 G5207 G3588 G2362 G4675 G3588 G2316 G1519 G3588 G0165 G3588 G0165 G2532 G3588 G4464 G3588 G2118 G4464 G3588 G0932 G4675
Hbr 1:8 Do Syna zaś: Tron Twój, Boże na wieki wieków, berło sprawiedliwości berłem królestwa Twego.
Hbr 1:8
Hbr 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 1:8
Hbr 1:8 A  o  Syn  tron  Swój  O  w  wiek  wiek  pręt  królestwo  Twój  pręt  Szczelność
Hbr 1:8 G1161 G4314 G5207 G2362 G4675 G2316 G1519 G0165 G0165 G4464 G0932 G4675 G4464 G2118
Hbr 1:9 ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε θεός, θεός σου, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου·                                
Hbr 1:9 E)ga/pEsas dikaiosu/nEn kai\ e)mi/sEsas a)nomi/an: dia\ tou=to e)/CHrise/n se o( Teo/s, o( Teo/s sou, e)/laion a)gallia/seOs para\ tou\s meto/CHous sou:
Hbr 1:9 EgapEsas dikaiosynEn kai emisEsas anomian: dia tuto eCHrisen se ho Teos, ho Teos su, elaion agalliaseOs para tus metoCHus su:
Hbr 1:9 v-2aai-s-- n-----asf- c--------- v-2aai-s-- n-----asf- p--------- rd----asn- v-3aai-s-- rp----as-- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- n-----asn- n-----gsf- p--------- ra----apm- a-----apm- rp----gs--
Hbr 1:9 G0025 G1343 G2532 G3404 G0458 G1223 G5124 G5548 G4571 G3588 G2316 G3588 G2316 G4675 G1637 G0020 G3844 G3588 G3353 G4675
Hbr 1:9 Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił Cię, Boże, Bóg Twój olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy.
Hbr 1:9
Hbr 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 1:9
Hbr 1:9  lubi  prawda  i  znienawidzony  bezprawie  zatem  zatem  namaszczony  ty, wy  O  Bóg  Swój  olej  radość  więcej  Partnerzy  Twój
Hbr 1:9 G0025 G1343 G2532 G3404 G0458 G1223 G5124 G5548 G4571 G2316 G2316 G4675 G1637 G0020 G3844 G3353 G4675
Hbr 1:10 καί, Σὺ κατ᾿ ἀρχάς, κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί·                                        
Hbr 1:10 kai/, *su\ kat' a)rCHa/s, ku/rie, tE\n gE=n e)Temeli/Osas, kai\ e)/rga tO=n CHeirO=n sou/ ei)sin oi( ou)ranoi/:
Hbr 1:10 kai, sy kat' arCHas, kyrie, tEn gEn eTemeliOsas, kai erga tOn CHeirOn su eisin hoi uranoi:
Hbr 1:10 c--------- rp----ns-- p--------- n-----apf- n-----vsm- ra----asf- n-----asf- v-2aai-s-- c--------- n-----npn- ra----gpf- n-----gpf- rp----gs-- v-3pai-p-- ra----npm- n-----npm-
Hbr 1:10 G2532 G4771 G2596 G0746 G2962 G3588 G1093 G2311 G2532 G2041 G3588 G5495 G4675 G1526 G3588 G3772
Hbr 1:10 Oraz: Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa.
Hbr 1:10
Hbr 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 1:10
Hbr 1:10  I  w  wcześnie  ty, wy  Władca  założony  ziemia  i  niebo  sprawa  Ręka  Twój
Hbr 1:10 G2532 G2596 G0746 G4771 G2962 G2311 G1093 G2532 G3772 G2041 G5495 G4675
Hbr 1:11 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται,                                                    
Hbr 1:11 au)toi\ a)polou=ntai, su\ de\ diame/neis: kai\ pa/ntes O(s i(ma/tion palaiOTE/sontai,
Hbr 1:11 autoi apoluntai, sy de diameneis: kai pantes hOs himation palaiOTEsontai,
Hbr 1:11 rp----npm- v-3fmi-p-- rp----ns-- c--------- v-2pai-s-- c--------- a-----npm- c--------- n-----nsn- v-3fpi-p--
Hbr 1:11 G0846 G0622 G4771 G1161 G1265 G2532 G3956 G5613 G2440 G3822
Hbr 1:11 One przeminą, ale Ty zostaniesz i wszystko jak szata się zestarzeje,
Hbr 1:11
Hbr 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 1:11
Hbr 1:11  one  umierać  i  ty, wy  trwasz  i  wszystko  zestarzeje  jako  ornat
Hbr 1:11 G0846 G0622 G1161 G4771 G1265 G2532 G3956 G3822 G5613 G2440
Hbr 1:12 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, ὡς ἱμάτιον καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ αὐτὸς εἶ καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν.                                
Hbr 1:12 kai\ O(sei\ peribo/laion e(li/Xeis au)tou/s, O(s i(ma/tion kai\ a)llagE/sontai: su\ de\ o( au)to\s ei)= kai\ ta\ e)/tE sou ou)k e)klei/PSousin.
Hbr 1:12 kai hOsei peribolaion heliXeis autus, hOs himation kai allagEsontai: sy de ho autos ei kai ta etE su uk ekleiPSusin.
Hbr 1:12 c--------- c--------- n-----asn- v-2fai-s-- rp----apm- c--------- n-----asn- d--------- v-3fpi-p-- rp----ns-- c--------- ra----nsm- a-----nsm- v-2pai-s-- c--------- ra----npn- n-----npn- rp----gs-- d--------- v-3fai-p--
Hbr 1:12 G2532 G5616 G4018 G1667 G0846 G5613 G2440 G2532 G0236 G4771 G1161 G3588 G0846 G1488 G2532 G3588 G2094 G4675 G3756 G1587
Hbr 1:12 i jak płaszcz je zwiniesz, jak odzienie, i odmienią się. Ty zaś jesteś Ten sam, a Twoje lata się nie skończą.
Hbr 1:12
Hbr 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 1:12
Hbr 1:12  i  jako  odzież  svernesh  ich  i  zmiana  ale  ty, wy  że  zaś  i  lato  Twój  nie  wyczerpania
Hbr 1:12 G2532 G5616 G4018 G1667 G0846 G2532 G0236 G1161 G4771 G0846 G1488 G2532 G2094 G4675 G3756 G1587
Hbr 1:13 πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου;                              
Hbr 1:13 pro\s ti/na de\ tO=n a)gge/lOn ei)/rEke/n pote, *ka/Tou e)k deXiO=n mou e(/Os a)\n TO= tou\s e)CHTrou/s sou u(popo/dion tO=n podO=n sou;
Hbr 1:13 pros tina de tOn aNgelOn eirEken pote, kaTu ek deXiOn mu heOs an TO tus eCHTrus su hypopodion tOn podOn su;
Hbr 1:13 p--------- ri----asm- c--------- ra----gpm- n-----gpm- v-3xai-s-- d--------- v-2pmd-s-- p--------- a-----gpn- rp----gs-- c--------- x--------- v-1aas-s-- ra----apm- a-----apm- rp----gs-- n-----asn- ra----gpm- n-----gpm- rp----gs--
Hbr 1:13 G4314 G5101 G1161 G3588 G0032 G2046 G4218 G2521 G1537 G1188 G3450 G2193 G0302 G5087 G3588 G2190 G4675 G5286 G3588 G4228 G4675
Hbr 1:13 Do któregoż z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż położę nieprzyjaciół Twoich jako podnóżek Twoich stóp.
Hbr 1:13
Hbr 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 1:13
Hbr 1:13  Kogo  kiedy  z  Anioły  powiedział  Siedzieć  prawa ręka  prawa ręka  Mnie  do  do  umieścić  wrogów  Twój  stopa  stóp  Twój
Hbr 1:13 G5101 G4218 G4314 G0032 G2046 G2521 G1188 G1537 G3450 G0302 G2193 G5087 G2190 G4675 G5286 G4228 G4675
Hbr 1:14 οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;                                              
Hbr 1:14 ou)CHi\ pa/ntes ei)si\n leitourgika\ pneu/mata ei)s diakoni/an a)postello/mena dia\ tou\s me/llontas klEronomei=n sOtEri/an;
Hbr 1:14 uCHi pantes eisin leiturgika pneumata eis diakonian apostellomena dia tus mellontas klEronomein sOtErian;
Hbr 1:14 x--------- a-----npm- v-3pai-p-- a-----npn- n-----npn- p--------- n-----asf- v--pppnpn- p--------- ra----apm- v--papapm- v--pan---- n-----asf-
Hbr 1:14 G3780 G3956 G1526 G3010 G4151 G1519 G1248 G0649 G1223 G3588 G3195 G2816 G4991
Hbr 1:14 Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?
Hbr 1:14
Hbr 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 1:14
Hbr 1:14  Nie  wszystko  substancja  urząd  perfumy  wysłane  w  serwis  dla  że  mieć  dziedziczyć  zbawienie
Hbr 1:14 G3780 G3956 G1526 G3010 G4151 G0649 G1519 G1248 G1223 G3588 G3195 G2816 G4991
Copyright by Cezary Podolski