Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Hbr11      do_str_głównej      do_Hbr13      
Hbr 12:1 Τοιγαροῦν καὶ ἡμεῖς, τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος μαρτύρων, ὄγκον ἀποθέμενοι πάντα καὶ τὴν εὐπερίστατον ἁμαρτίαν, δι᾿ ὑπομονῆς τρέχωμεν τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα,                  
Hbr 12:1 *toigarou=n kai\ E(mei=s, tosou=ton e)/CHontes perikei/menon E(mi=n ne/fos martu/rOn, o)/gkon a)poTe/menoi pa/nta kai\ tE\n eu)peri/staton a(marti/an, di' u(pomonE=s tre/CHOmen to\n prokei/menon E(mi=n a)gO=na,
Hbr 12:1 toigarun kai hEmeis, tosuton eCHontes perikeimenon hEmin nefos martyrOn, oNkon apoTemenoi panta kai tEn euperistaton hamartian, di' ypomonEs treCHOmen ton prokeimenon hEmin agOna,
Hbr 12:1 c--------- d--------- rp----np-- rd----asn- v--papnpm- v--pmpasn- rp----dp-- n-----asn- n-----gpm- n-----asm- v--ampnpm- a-----asm- c--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf- p--------- n-----gsf- v-1pas-p-- ra----asm- v--pmpasm- rp----dp-- n-----asm-
Hbr 12:1 G5105 G2532 G2249 G5118 G2192 G4029 G2254 G3509 G3144 G3591 G0659 G3956 G2532 G3588 G2139 G0266 G1223 G5281 G5143 G3588 G4295 G2254 G0073
Hbr 12:1 I my zatem mając dokoła siebie takie mnóstwo świadków, odłożywszy wszelki ciężar, [a przede wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, winniśmy wytrwale biec w wyznaczonych nam zawodach.
Hbr 12:1
Hbr 12:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:1
Hbr 12:1  Zatem  i  my  o  około  się  jest  chmura  świadków  rzut  się  wszystko  obciążenie  i  niepewny  grzech  z  cierpliwość  będzie  pass  wyścig zaznaczone  nas  pole
Hbr 12:1 G5105 G2532 G2249 G2192 G4029 G2254 G5118 G3509 G3144 G0659 G2249 G3956 G3591 G2532 G2139 G0266 G1223 G5281 G5143 G5143 G4295 G2254 G0073
Hbr 12:2 ἀφορῶντες εἰς τὸν τῆς πίστεως ἀρχηγὸν καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν, ὃς ἀντὶ τῆς προκειμένης αὐτῷ χαρᾶς ὑπέμεινεν σταυρὸν αἰσχύνης καταφρονήσας, ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου τοῦ θεοῦ κεκάθικεν.          
Hbr 12:2 a)forO=ntes ei)s to\n tE=s pi/steOs a)rCHEgo\n kai\ teleiOtE\n *)iEsou=n, o(\s a)nti\ tE=s prokeime/nEs au)tO=| CHara=s u(pe/meinen stauro\n ai)sCHu/nEs katafronE/sas, e)n deXia=| te tou= Tro/nou tou= Teou= keka/Tiken.
Hbr 12:2 aforOntes eis ton tEs pisteOs arCHEgon kai teleiOtEn iEsun, hos anti tEs prokeimenEs autO CHaras hypemeinen stauron aisCHynEs katafronEsas, en deXia te tu Tronu tu Teu kekaTiken.
Hbr 12:2 v--papnpm- p--------- ra----asm- ra----gsf- n-----gsf- n-----asm- c--------- n-----asm- n-----asm- rr----nsm- p--------- ra----gsf- v--pmpgsf- rp----dsm- n-----gsf- v-3aai-s-- n-----asm- n-----gsf- v--aapnsm- p--------- a-----dsf- c--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3xai-s--
Hbr 12:2 G0872 G1519 G3588 G3588 G4102 G0747 G2532 G5051 G2424 G3739 G0473 G3588 G4295 G0846 G5479 G5278 G4716 G0152 G2706 G1722 G1188 G5037 G3588 G2362 G3588 G2316 G2523
Hbr 12:2 Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż, nie bacząc na [jego] hańbę, i zasiadł po prawicy tronu Boga.
Hbr 12:2
Hbr 12:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:2
Hbr 12:2  szukam  w  Szef  i  wykonawca  Wiara  Jezus  Który  zamiast  ustawić przed  Go  radość  poddane  krzyż  pogardy  hańba  i  sob  prawa ręka  prawa ręka  tron  Bóg
Hbr 12:2 G0872 G1519 G0747 G2532 G5051 G4102 G2424 G3739 G0473 G4295 G0846 G5479 G5278 G4716 G2706 G0152 G5037 G2523 G1188 G1722 G2362 G2316
Hbr 12:3 ἀναλογίσασθε γὰρ τὸν τοιαύτην ὑπομεμενηκότα ὑπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν εἰς ἑαυτὸν ἀντιλογίαν, ἵνα μὴ κάμητε ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν ἐκλυόμενοι.                            
Hbr 12:3 a)nalogi/sasTe ga\r to\n toiau/tEn u(pomemenEko/ta u(po\ tO=n a(martOlO=n ei)s e(auto\n a)ntilogi/an, i(/na mE\ ka/mEte tai=s PSuCHai=s u(mO=n e)kluo/menoi.
Hbr 12:3 analogisasTe gar ton toiautEn hypomemenEkota hypo tOn hamartOlOn eis heauton antilogian, hina mE kamEte tais PSyCHais hymOn eklyomenoi.
Hbr 12:3 v-2amd-p-- c--------- ra----asm- rd----asf- v--xapasm- p--------- ra----gpm- a-----gpm- p--------- rp----asm- n-----asf- c--------- d--------- v-2aas-p-- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp-- v--pppnpm-
Hbr 12:3 G0357 G1063 G3588 G5108 G5278 G5259 G3588 G0268 G1519 G1438 G0485 G2443 G3361 G2577 G3588 G5590 G5216 G1590
Hbr 12:3 Zastanawiajcie się więc nad Tym, który ze strony grzeszników taką wielką wycierpiał wrogość przeciw sobie, abyście nie ustawali, złamani na duchu.
Hbr 12:3
Hbr 12:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:3
Hbr 12:3  Uważają go  Zniósł  jest  przez  Się  skandal  z  grzeszników  że  nie  upadek  staje się słaby  dusz  swój
Hbr 12:3 G0357 G5278 G5108 G1519 G0848 G0485 G5259 G0268 G2443 G3361 G2577 G1590 G5590 G5216
Hbr 12:4 Οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι,                                                
Hbr 12:4 *ou)/pO me/CHris ai(/matos a)ntikate/stEte pro\s tE\n a(marti/an a)ntagOniDZo/menoi,
Hbr 12:4 upO meCHris haimatos antikatestEte pros tEn hamartian antagOniDZomenoi,
Hbr 12:4 d--------- p--------- n-----gsn- v-2aai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- v--pmpnpm-
Hbr 12:4 G3768 G3360 G0129 G0478 G4314 G3588 G0266 G0464
Hbr 12:4 Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi,
Hbr 12:4
Hbr 12:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:4
Hbr 12:4  więcej  nie  do  krew  walczył  dążenie  v.  grzech
Hbr 12:4 G3768 G3768 G3360 G0129 G0478 G0464 G4314 G0266
Hbr 12:5 καὶ ἐκλέλησθε τῆς παρακλήσεως, ἥτις ὑμῖν ὡς υἱοῖς διαλέγεται, Υἱέ μου, μὴ ὀλιγώρει παιδείας κυρίου, μηδὲ ἐκλύου ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος·                        
Hbr 12:5 kai\ e)kle/lEsTe tE=s paraklE/seOs, E(/tis u(mi=n O(s ui(oi=s diale/getai, *ui(e/ mou, mE\ o)ligO/rei paidei/as kuri/ou, mEde\ e)klu/ou u(p' au)tou= e)legCHo/menos:
Hbr 12:5 kai eklelEsTe tEs paraklEseOs, hEtis hymin hOs hyiois dialegetai, hyie mu, mE oligOrei paideias kyriu, mEde eklyu hyp' autu eleNCHomenos:
Hbr 12:5 c--------- v-2xmi-p-- ra----gsf- n-----gsf- rr----nsf- rp----dp-- c--------- n-----dpm- v-3pmi-s-- n-----vsm- rp----gs-- d--------- v-2pad-s-- n-----gsf- n-----gsm- c--------- v-2ppd-s-- p--------- rp----gsm- v--pppnsm-
Hbr 12:5 G2532 G1585 G3588 G3874 G3748 G5213 G5613 G5207 G1256 G5207 G3450 G3361 G3643 G3809 G2962 G3366 G1590 G5259 G0846 G1651
Hbr 12:5 a zapomnieliście o upomnieniu, z jakim się zwraca do was, jako do synów: Synu mój, nie lekceważ karania Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza.
Hbr 12:5
Hbr 12:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:5
Hbr 12:5  i  zapomniany  pocieszenie  który  proponowany  ty, wy  jako  dzieci  syn  mój  nie  zaniedbanie  Kara  Władca  i  nie  Głowa do góry  demaskuje  ty, wy
Hbr 12:5 G2532 G1585 G3874 G3748 G1256 G5213 G5613 G5207 G5207 G3450 G3361 G3643 G3809 G2962 G3366 G3366 G1590 G1651 G0846
Hbr 12:6 ὃν γὰρ ἀγαπᾷ κύριος παιδεύει, μαστιγοῖ δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται.                                          
Hbr 12:6 o(\n ga\r a)gapa=| ku/rios paideu/ei, mastigoi= de\ pa/nta ui(o\n o(\n parade/CHetai.
Hbr 12:6 hon gar agapa kyrios paideuei, mastigoi de panta hyion hon paradeCHetai.
Hbr 12:6 rr----asm- c--------- v-3pai-s-- n-----nsm- v-3pai-s-- v-3pai-s-- c--------- a-----asm- n-----asm- rr----asm- v-3pmi-s--
Hbr 12:6 G3739 G1063 G0025 G2962 G3811 G3146 G1161 G3956 G5207 G3739 G3858
Hbr 12:6 Bo kogo miłuje Pan, tego karze, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje.
Hbr 12:6
Hbr 12:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:6
Hbr 12:6  Dla  Władca  kogo  lubi  karze  beats  zaś  wszystko  syn  kogo  trwa
Hbr 12:6 G1063 G2962 G3739 G0025 G3811 G3146 G1161 G3956 G5207 G3739 G3858
Hbr 12:7 εἰς παιδείαν ὑπομένετε· ὡς υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται θεός· τίς γὰρ υἱὸς ὃν οὐ παιδεύει πατήρ;                                
Hbr 12:7 ei)s paidei/an u(pome/nete: O(s ui(oi=s u(mi=n prosfe/retai o( Teo/s: ti/s ga\r ui(o\s o(\n ou) paideu/ei patE/r;
Hbr 12:7 eis paideian hypomenete: hOs hyiois hymin prosferetai ho Teos: tis gar hyios hon u paideuei patEr;
Hbr 12:7 p--------- n-----asf- v-2pai-p-- c--------- n-----dpm- rp----dp-- v-3ppi-s-- ra----nsm- n-----nsm- ri----nsm- c--------- n-----nsm- rr----asm- d--------- v-3pai-s-- n-----nsm-
Hbr 12:7 G1519 G3809 G5278 G5613 G5207 G5213 G4374 G3588 G2316 G5101 G1063 G5207 G3739 G3756 G3811 G3962
Hbr 12:7 Trwajcież w karności! Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego by ojciec nie karcił?
Hbr 12:7
Hbr 12:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:7
Hbr 12:7  Jeśli  ponieść  kara  Bóg  jest  ty, wy  jako  synów  Dla  jest  co  syn  kogo  nie  karcił  ojciec
Hbr 12:7 G1487 G5278 G3809 G2316 G4374 G5213 G5613 G5207 G1063 G2076 G5101 G5207 G3739 G3756 G3811 G3962
Hbr 12:8 εἰ δὲ χωρίς ἐστε παιδείας ἧς μέτοχοι γεγόνασιν πάντες, ἄρα νόθοι καὶ οὐχ υἱοί ἐστε.                                  
Hbr 12:8 ei) de\ CHOri/s e)ste paidei/as E(=s me/toCHoi gego/nasin pa/ntes, a)/ra no/Toi kai\ ou)CH ui(oi/ e)ste.
Hbr 12:8 ei de CHOris este paideias hEs metoCHoi gegonasin pantes, ara noToi kai uCH hyioi este.
Hbr 12:8 c--------- c--------- p--------- v-2pai-p-- n-----gsf- rr----gsf- a-----npm- v-3xai-p-- a-----npm- c--------- a-----npm- c--------- d--------- n-----npm- v-2pai-p--
Hbr 12:8 G1487 G1161 G5565 G2075 G3809 G3739 G3353 G1096 G3956 G0686 G3541 G2532 G3756 G5207 G2075
Hbr 12:8 Jeśli jesteście bez karania, którego uczestnikami stali się wszyscy, nie jesteście synami, ale dziećmi nieprawymi.
Hbr 12:8
Hbr 12:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:8
Hbr 12:8  Jeśli  zaś  pozostawać  bez  Kara  który  wszystko  ogólny  że  ty, wy  nielegalny  dzieci  i  nie  synów
Hbr 12:8 G1487 G1161 G2075 G5565 G3809 G3739 G3956 G3353 G0686 G2075 G3541 G3541 G2532 G3756 G5207
Hbr 12:9 εἶτα τοὺς μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέρας εἴχομεν παιδευτὰς καὶ ἐνετρεπόμεθα· οὐ πολὺ [δὲ] μᾶλλον ὑποταγησόμεθα τῷ πατρὶ τῶν πνευμάτων καὶ ζήσομεν;                    
Hbr 12:9 ei)=ta tou\s me\n tE=s sarko\s E(mO=n pate/ras ei)/CHomen paideuta\s kai\ e)netrepo/meTa: ou) polu\ [de\] ma=llon u(potagEso/meTa tO=| patri\ tO=n pneuma/tOn kai\ DZE/somen;
Hbr 12:9 eita tus men tEs sarkos hEmOn pateras eiCHomen paideutas kai enetrepomeTa: u poly [de] mallon hypotagEsomeTa tO patri tOn pneumatOn kai DZEsomen;
Hbr 12:9 d--------- ra----apm- c--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gp-- n-----apm- v-1iai-p-- n-----apm- c--------- v-1ipi-p-- d--------- a-----asn- c--------- d--------- v-1fpi-p-- ra----dsm- n-----dsm- ra----gpn- n-----gpn- c--------- v-1fai-p--
Hbr 12:9 G1534 G3588 G3303 G3588 G4561 G2257 G3962 G2192 G3810 G2532 G1788 G3756 G4183 G1161 G3123 G5293 G3588 G3962 G3588 G4151 G2532 G2198
Hbr 12:9 Zresztą, jeśliśmy cenili i szanowali ojców naszych według ciała, mimo że nas karcili, czyż nie bardziej winniśmy posłuszeństwo Ojcu dusz, a żyć będziemy?
Hbr 12:9
Hbr 12:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:9
Hbr 12:9  Poza  Poza  jest  ukarany  cielesny  rodzice  nasz  boi  nie  wiele  więcej  musi  przedstawia  Ojciec  Duchy  że  na żywo
Hbr 12:9 G1534 G3303 G2192 G3810 G4561 G3962 G2257 G1788 G3756 G3123 G4183 G5293 G5293 G3962 G4151 G2532 G2198
Hbr 12:10 οἱ μὲν γὰρ πρὸς ὀλίγας ἡμέρας κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτοῖς ἐπαίδευον, δὲ ἐπὶ τὸ συμφέρον εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς ἁγιότητος αὐτοῦ.                    
Hbr 12:10 oi( me\n ga\r pro\s o)li/gas E(me/ras kata\ to\ dokou=n au)toi=s e)pai/deuon, o( de\ e)pi\ to\ sumfe/ron ei)s to\ metalabei=n tE=s a(gio/tEtos au)tou=.
Hbr 12:10 hoi men gar pros oligas hEmeras kata to dokun autois epaideuon, ho de epi to symferon eis to metalabein tEs hagiotEtos autu.
Hbr 12:10 ra----npm- c--------- c--------- p--------- a-----apf- n-----apf- p--------- ra----asn- v--papasn- rp----dpm- v-3iai-p-- ra----nsm- c--------- p--------- ra----asn- v--papasn- p--------- ra----asn- v--aan---- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm-
Hbr 12:10 G3588 G3303 G1063 G4314 G3641 G2250 G2596 G3588 G1380 G0846 G3811 G3588 G1161 G1909 G3588 G4851 G1519 G3588 G3335 G3588 G0041 G0846
Hbr 12:10 Tamci karcili nas według swej woli na czas znikomych dni. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, aby nas uczynić uczestnikami swojej świętości.
Hbr 12:10
Hbr 12:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:10
Hbr 12:10  Tych  ukarany  na  jego  arbitralny  dla  mało  dni  i  To  dla  stosowanie  że  mieć  część  świętość  Jego
Hbr 12:10 G3588 G3811 G2596 G0846 G1380 G4314 G3641 G2250 G1161 G3588 G1909 G4851 G1519 G3335 G3335 G0041 G0846
Hbr 12:11 πᾶσα δὲ παιδεία πρὸς μὲν τὸ παρὸν οὐ δοκεῖ χαρᾶς εἶναι ἀλλὰ λύπης, ὕστερον δὲ καρπὸν εἰρηνικὸν τοῖς δι᾿ αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης.                  
Hbr 12:11 pa=sa de\ paidei/a pro\s me\n to\ paro\n ou) dokei= CHara=s ei)=nai a)lla\ lu/pEs, u(/steron de\ karpo\n ei)rEniko\n toi=s di' au)tE=s gegumnasme/nois a)podi/dOsin dikaiosu/nEs.
Hbr 12:11 pasa de paideia pros men to paron u dokei CHaras einai alla lypEs, hysteron de karpon eirEnikon tois di' autEs gegymnasmenois apodidOsin dikaiosynEs.
Hbr 12:11 a-----nsf- c--------- n-----nsf- p--------- c--------- ra----asn- v--papasn- d--------- v-3pai-s-- n-----gsf- v--pan---- c--------- n-----gsf- a-----asnc c--------- n-----asm- a-----asm- ra----dpm- p--------- rp----gsf- v--xppdpm- v-3pai-s-- n-----gsf-
Hbr 12:11 G3956 G1161 G3809 G4314 G3303 G3588 G3918 G3756 G1380 G5479 G1511 G0235 G3077 G5305 G1161 G2590 G1516 G3588 G1223 G0846 G1128 G0591 G1343
Hbr 12:11 Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne, potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczyli, błogi plon sprawiedliwości.
Hbr 12:11
Hbr 12:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:11
Hbr 12:11  Każdy  kara  w  w  Dzisiaj  czas  wydaje się,  nie  radość  i  smutek  ale  za  uczy  przez  to  zapewnia  pokój  owoc  sprawiedliwość
Hbr 12:11 G3956 G3809 G3303 G4314 G3918 G3918 G1380 G3756 G5479 G0235 G3077 G1161 G5305 G1128 G1223 G0846 G0591 G1516 G2590 G1343
Hbr 12:12 Διὸ τὰς παρειμένας χεῖρας καὶ τὰ παραλελυμένα γόνατα ἀνορθώσατε,                                              
Hbr 12:12 *dio\ ta\s pareime/nas CHei=ras kai\ ta\ paralelume/na go/nata a)norTO/sate,
Hbr 12:12 dio tas pareimenas CHeiras kai ta paralelymena gonata anorTOsate,
Hbr 12:12 c--------- ra----apf- v--xppapf- n-----apf- c--------- ra----apn- v--xppapn- n-----apn- v-2aad-p--
Hbr 12:12 G1352 G3588 G3935 G5495 G2532 G3588 G3886 G1119 G0461
Hbr 12:12 Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana!
Hbr 12:12
Hbr 12:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:12
Hbr 12:12  Tak  utwierdzi  zdegradowany  ręce  i  osłabiony  łono
Hbr 12:12 G1352 G0461 G3935 G5495 G2532 G3886 G1119
Hbr 12:13 καὶ τροχιὰς ὀρθὰς ποιεῖτε τοῖς ποσὶν ὑμῶν, ἵνα μὴ τὸ χωλὸν ἐκτραπῇ, ἰαθῇ δὲ μᾶλλον.                                  
Hbr 12:13 kai\ troCHia\s o)rTa\s poiei=te toi=s posi\n u(mO=n, i(/na mE\ to\ CHOlo\n e)ktrapE=|, i)aTE=| de\ ma=llon.
Hbr 12:13 kai troCHias orTas poieite tois posin hymOn, hina mE to CHOlon ektrapE, iaTE de mallon.
Hbr 12:13 c--------- n-----apf- a-----apf- v-2pad-p-- ra----dpm- n-----dpm- rp----gp-- c--------- d--------- ra----nsn- a-----nsn- v-3aps-s-- v-3aps-s-- c--------- d---------
Hbr 12:13 G2532 G5163 G3717 G4160 G3588 G4228 G5216 G2443 G3361 G3588 G5560 G1624 G2390 G1161 G3123
Hbr 12:13 Proste czyńcie ślady nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony.
Hbr 12:13
Hbr 12:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:13
Hbr 12:13  i  iść  bezpośrednio  bezpośrednio  stóp  swój  tak  kulawy  nie  manowce  i  lepiej  uzdrowiony
Hbr 12:13 G2532 G5163 G3717 G4160 G4228 G5216 G2443 G5560 G3361 G1624 G1161 G3123 G2390
Hbr 12:14 Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν κύριον,                                      
Hbr 12:14 *ei)rE/nEn diO/kete meta\ pa/ntOn, kai\ to\n a(giasmo/n, ou(= CHOri\s ou)dei\s o)/PSetai to\n ku/rion,
Hbr 12:14 eirEnEn diOkete meta pantOn, kai ton hagiasmon, hu CHOris udeis oPSetai ton kyrion,
Hbr 12:14 n-----asf- v-2pad-p-- p--------- a-----gpm- c--------- ra----asm- n-----asm- rr----gsm- p--------- a-----nsm- v-3fmi-s-- ra----asm- n-----asm-
Hbr 12:14 G1515 G1377 G3326 G3956 G2532 G3588 G0038 G3739 G5565 G3762 G3700 G3588 G2962
Hbr 12:14 Starajcie się o pokój ze wszystkimi i o uświęcenie, bez którego nikt nie zobaczy Pana.
Hbr 12:14
Hbr 12:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:14
Hbr 12:14  Próbować  mieć  świat  z  wszystko  i  świętość  bez  który  żaden  zobaczyć  Władca
Hbr 12:14 G1377 G1377 G1515 G3326 G3956 G2532 G0038 G5565 G3739 G3762 G3700 G2962
Hbr 12:15 ἐπισκοποῦντες μή τις ὑστερῶν ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ, μή τις ῥίζα πικρίας ἄνω φύουσα ἐνοχλῇ καὶ δι᾿ αὐτῆς μιανθῶσιν πολλοί,                      
Hbr 12:15 e)piskopou=ntes mE/ tis u(sterO=n a)po\ tE=s CHa/ritos tou= Teou=, mE/ tis r(i/DZa pikri/as a)/nO fu/ousa e)noCHlE=| kai\ di' au)tE=s mianTO=sin polloi/,
Hbr 12:15 episkopuntes mE tis hysterOn apo tEs CHaritos tu Teu, mE tis riDZa pikrias anO fyusa enoCHlE kai di' autEs mianTOsin polloi,
Hbr 12:15 v--papnpm- c--------- ri----nsm- v--papnsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ri----nsf- n-----nsf- n-----gsf- d--------- v--papnsf- v-3pas-s-- c--------- p--------- rp----gsf- v-3aps-p-- a-----npm-
Hbr 12:15 G1983 G3361 G5100 G5302 G0575 G3588 G5485 G3588 G2316 G3361 G5100 G4491 G4088 G0507 G5453 G1776 G2532 G1223 G0846 G3392 G4183
Hbr 12:15 Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej, aby jakiś korzeń gorzki, który rośnie w górę, nie spowodował zamieszania, a przez to nie skalali się inni,
Hbr 12:15
Hbr 12:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:15
Hbr 12:15  Zegarek  kto  nie  lanie  łaska  Bóg  co  gorzki  korzeń  powstały  powstały  nie  spowodowane  Szkoda  i  ich  ich  zhańbiony  wiele
Hbr 12:15 G1983 G5100 G3361 G5302 G5485 G2316 G5100 G4088 G4491 G0507 G5453 G3361 G1776 G1776 G2532 G1223 G5026 G3392 G4183
Hbr 12:16 μή τις πόρνος βέβηλος ὡς Ἠσαῦ, ὃς ἀντὶ βρώσεως μιᾶς ἀπέδετο τὰ πρωτοτόκια ἑαυτοῦ.                                  
Hbr 12:16 mE/ tis po/rnos E)\ be/bElos O(s *)Esau=, o(\s a)nti\ brO/seOs mia=s a)pe/deto ta\ prOtoto/kia e(autou=.
Hbr 12:16 mE tis pornos E bebElos hOs Esau, hos anti brOseOs mias apedeto ta prOtotokia heautu.
Hbr 12:16 c--------- ri----nsm- n-----nsm- c--------- a-----nsm- c--------- n-----nsm- rr----nsm- p--------- n-----gsf- a-----gsf- v-3ami-s-- ra----apn- n-----apn- rp----gsm-
Hbr 12:16 G3361 G5100 G4205 G2228 G0952 G5613 G2269 G3739 G0473 G1035 G3391 G0591 G3588 G4415 G1438
Hbr 12:16 i aby się nie znalazł jakiś rozpustnik i bezbożnik, jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodztwo.
Hbr 12:16
Hbr 12:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:16
Hbr 12:16  nie jakiegoś  cudzołożnik  lub  potępiony  który  jako  Ezaw  dla  jeden  prowiant  odmówił  jego  pierworództwo
Hbr 12:16 G3361 G5100 G4205 G2228 G0952 G3739 G5613 G2269 G0473 G3391 G1035 G0591 G0846 G4415
Hbr 12:17 ἴστε γὰρ ὅτι καὶ μετέπειτα θέλων κληρονομῆσαι τὴν εὐλογίαν ἀπεδοκιμάσθη, μετανοίας γὰρ τόπον οὐχ εὗρεν, καίπερ μετὰ δακρύων ἐκζητήσας αὐτήν.                        
Hbr 12:17 i)/ste ga\r o(/ti kai\ mete/peita Te/lOn klEronomE=sai tE\n eu)logi/an a)pedokima/sTE, metanoi/as ga\r to/pon ou)CH eu(=ren, kai/per meta\ dakru/On e)kDZEtE/sas au)tE/n.
Hbr 12:17 iste gar hoti kai metepeita TelOn klEronomEsai tEn eulogian apedokimasTE, metanoias gar topon uCH heuren, kaiper meta dakryOn ekDZEtEsas autEn.
Hbr 12:17 v-2xai-p-- c--------- c--------- d--------- d--------- v--papnsm- v--aan---- ra----asf- n-----asf- v-3api-s-- n-----gsf- c--------- n-----asm- d--------- v-3aai-s-- c--------- p--------- n-----gpn- v--aapnsm- rp----asf-
Hbr 12:17 G2467 G1063 G3754 G2532 G3347 G2309 G2816 G3588 G2129 G0593 G3341 G1063 G5117 G3756 G2147 G2539 G3326 G1144 G1567 G0846
Hbr 12:17 A wiecie, że później, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony, nie znalazł bowiem miejsca na nawrócenie, choć go szukał ze łzami.
Hbr 12:17
Hbr 12:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:17
Hbr 12:17  Dla  wiedzieć  że  za  za  Które chcą  dziedziczyć  błogosławieństwo  był  odrzucone  nie  może  może  zmiana  myśli  chociaż  pytanie  objętość  z  płacz
Hbr 12:17 G1063 G2467 G3754 G2532 G3347 G2309 G2816 G2129 G0593 G0593 G3756 G2147 G5117 G3341 G3341 G2539 G1567 G0846 G3326 G1144
Hbr 12:18 Οὐ γὰρ προσεληλύθατε ψηλαφωμένῳ καὶ κεκαυμένῳ πυρὶ καὶ γνόφῳ καὶ ζόφῳ καὶ θυέλλῃ                                      
Hbr 12:18 *ou) ga\r proselElu/Tate PSElafOme/nO| kai\ kekaume/nO| puri\ kai\ gno/fO| kai\ DZo/fO| kai\ Tue/llE|
Hbr 12:18 u gar proselElyTate PSElafOmenO kai kekaumenO pyri kai gnofO kai DZofO kai TyellE
Hbr 12:18 d--------- c--------- v-2xai-p-- v--pppdsn- c--------- v--xppdsn- n-----dsn- c--------- n-----dsm- c--------- n-----dsm- c--------- n-----dsf-
Hbr 12:18 G3756 G1063 G4334 G5584 G2532 G2545 G4442 G2532 G1105 G2532 G2217 G2532 G2366
Hbr 12:18 Nie przystąpiliście bowiem do dotykalnego i płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy
Hbr 12:18
Hbr 12:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:18
Hbr 12:18  rozpoczął  nie  żal  namacalny  i  palenie  ogień  nie  ciemność  i  ciemność  i  burza
Hbr 12:18 G4334 G3756 G3735 G5584 G2532 G2545 G4442 G2532 G1105 G2532 G4655 G2532 G2366
Hbr 12:19 καὶ σάλπιγγος ἤχῳ καὶ φωνῇ ῥημάτων, ἧς οἱ ἀκούσαντες παρῃτήσαντο μὴ προστεθῆναι αὐτοῖς λόγον·                                    
Hbr 12:19 kai\ sa/lpiggos E)/CHO| kai\ fOnE=| r(Ema/tOn, E(=s oi( a)kou/santes parE|tE/santo mE\ prosteTE=nai au)toi=s lo/gon:
Hbr 12:19 kai salpiNgos ECHO kai fOnE rEmatOn, hEs hoi akusantes parEtEsanto mE prosteTEnai autois logon:
Hbr 12:19 c--------- n-----gsf- n-----dsm- c--------- n-----dsf- n-----gpn- rr----gsf- ra----npm- v--aapnpm- v-3ami-p-- d--------- v--apn---- rp----dpm- n-----asm-
Hbr 12:19 G2532 G4536 G2279 G2532 G5456 G4487 G3739 G3588 G0191 G3868 G3361 G4369 G0846 G3056
Hbr 12:19 ani też do grzmiących trąb i do takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go słyszeli, prosili, aby do nich nie mówił
Hbr 12:19
Hbr 12:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:19
Hbr 12:19  Rura  dźwięk  i  głos  Czasowniki  który  , którzy słyszeli  pytanie  go  nie  był  być kontynuowane do  słowo
Hbr 12:19 G4536 G2279 G2532 G5456 G4487 G3739 G0191 G3868 G0846 G3361 G4369 G4369 G3056
Hbr 12:20 οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ διαστελλόμενον, Κἂν θηρίον θίγῃ τοῦ ὄρους, λιθοβοληθήσεται·                                          
Hbr 12:20 ou)k e)/feron ga\r to\ diastello/menon, *ka)\n TEri/on Ti/gE| tou= o)/rous, liTobolETE/setai:
Hbr 12:20 uk eferon gar to diastellomenon, kan TErion TigE tu orus, liTobolETEsetai:
Hbr 12:20 d--------- v-3iai-p-- c--------- ra----asn- v--pppasn- d--------- n-----nsn- v-3aas-s-- ra----gsn- n-----gsn- v-3fpi-s--
Hbr 12:20 G3756 G5342 G1063 G3588 G1291 G2579 G2342 G2345 G3588 G3735 G3036
Hbr 12:20 Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu: Jeśliby nawet tylko zwierzę dotknęło się góry, winno być ukamienowane.
Hbr 12:20
Hbr 12:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:20
Hbr 12:20  dla  nie  może  stoisko  że  dowodził,  był  jeśli  i  bestia  kontakt  żal  będzie  łamanego  kamienie  lub  zdumiony  strzałka
Hbr 12:20 G1063 G3756 G5342 G5342 G3588 G1291 G1291 G1437 G1437 G2342 G2345 G3735 G3036 G3036 G3036 G2228 G2700 G1002
Hbr 12:21 καί, οὕτω φοβερὸν ἦν τὸ φανταζόμενον, Μωϋσῆς εἶπεν, Ἔκφοβός εἰμι καὶ ἔντρομος.                                        
Hbr 12:21 kai/, ou(/tO fobero\n E)=n to\ fantaDZo/menon, *mOu+sE=s ei)=pen, *)/ekfobo/s ei)mi kai\ e)/ntromos.
Hbr 12:21 kai, hutO foberon En to fantaDZomenon, mO+ysEs eipen, ekfobos eimi kai entromos.
Hbr 12:21 c--------- d--------- a-----nsn- v-3iai-s-- ra----nsn- v--pppnsn- n-----nsm- v-3aai-s-- a-----nsm- v-1pai-s-- c--------- a-----nsm-
Hbr 12:21 G2532 G3779 G5398 G2258 G3588 G5324 G3475 G2036 G1630 G1510 G2532 G1790
Hbr 12:21 A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział: Przerażony jestem i drżę.
Hbr 12:21
Hbr 12:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:21
Hbr 12:21  i  tak  strasznie  był  to  wizja  Mojżesz  powiedział  Ja  strach  i  drżenie
Hbr 12:21 G2532 G3779 G5398 G2258 G3588 G5324 G3475 G2036 G1510 G1630 G2532 G1790
Hbr 12:22 ἀλλὰ προσεληλύθατε Σιὼν ὄρει καὶ πόλει θεοῦ ζῶντος, Ἰερουσαλὴμ ἐπουρανίῳ, καὶ μυριάσιν ἀγγέλων, πανηγύρει                                    
Hbr 12:22 a)lla\ proselElu/Tate *siO\n o)/rei kai\ po/lei Teou= DZO=ntos, *)ierousalE\m e)pourani/O|, kai\ muria/sin a)gge/lOn, panEgu/rei
Hbr 12:22 alla proselElyTate siOn orei kai polei Teu DZOntos, ierusalEm epuraniO, kai myriasin aNgelOn, panEgyrei
Hbr 12:22 c--------- v-2xai-p-- n-----dsf- n-----dsn- c--------- n-----dsf- n-----gsm- v--papgsm- n-----dsf- a-----dsf- c--------- n-----dpf- n-----gpm- n-----dsf-
Hbr 12:22 G0235 G4334 G4622 G3735 G2532 G4172 G2316 G2198 G2419 G2032 G2532 G3461 G0032 G3831
Hbr 12:22 Wy natomiast przystąpiliście do góry Syjon, do miasta Boga żyjącego, Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste zebranie,
Hbr 12:22
Hbr 12:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:22
Hbr 12:22  Ale  rozpoczął  żal  Syjon  i  grad  Bóg  życie  niebieski  Jerozolima  i  niezliczonej  Anioły
Hbr 12:22 G0235 G4334 G3735 G4622 G2532 G4172 G2316 G2198 G2032 G2419 G2532 G3461 G0032
Hbr 12:23 καὶ ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἀπογεγραμμένων ἐν οὐρανοῖς, καὶ κριτῇ θεῷ πάντων, καὶ πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων,                                    
Hbr 12:23 kai\ e)kklEsi/a| prOtoto/kOn a)pogegramme/nOn e)n ou)ranoi=s, kai\ kritE=| TeO=| pa/ntOn, kai\ pneu/masi dikai/On teteleiOme/nOn,
Hbr 12:23 kai ekklEsia prOtotokOn apogegrammenOn en uranois, kai kritE TeO pantOn, kai pneumasi dikaiOn teteleiOmenOn,
Hbr 12:23 c--------- n-----dsf- a-----gpm- v--xppgpm- p--------- n-----dpm- c--------- n-----dsm- n-----dsm- a-----gpm- c--------- n-----dpn- a-----gpm- v--xppgpm-
Hbr 12:23 G2532 G1577 G4416 G0583 G1722 G3772 G2532 G2923 G2316 G3956 G2532 G4151 G1342 G5048
Hbr 12:23 do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do Boga, który sądzi wszystkich, do duchów sprawiedliwych, które już doszły do celu,
Hbr 12:23
Hbr 12:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:23
Hbr 12:23  triumfujący  Katedra  i  Kościół  pierworodny  napisany  w  niebo  i  Sędzia  wszystko  Bóg  i  duchy  sprawiedliwy  osiągnął  doskonałość
Hbr 12:23 G3831 G3831 G2532 G1577 G4416 G0583 G1722 G3772 G2532 G2923 G3956 G2316 G2532 G4151 G1342 G5048 G5048
Hbr 12:24 καὶ διαθήκης νέας μεσίτῃ Ἰησοῦ, καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον λαλοῦντι παρὰ τὸν Ἅβελ.                                      
Hbr 12:24 kai\ diaTE/kEs ne/as mesi/tE| *)iEsou=, kai\ ai(/mati r(antismou= krei=tton lalou=nti para\ to\n *(/abel.
Hbr 12:24 kai diaTEkEs neas mesitE iEsu, kai haimati rantismu kreitton lalunti para ton habel.
Hbr 12:24 c--------- n-----gsf- a-----gsf- n-----dsm- n-----dsm- c--------- n-----dsn- n-----gsm- a-----asnc v--papdsm- p--------- ra----asm- n-----asm-
Hbr 12:24 G2532 G1242 G3501 G3316 G2424 G2532 G0129 G4473 G2909 G2980 G3844 G3588 G0006
Hbr 12:24 do Pośrednika Nowego Testamentu - Jezusa, do pokropienia krwią, która przemawia mocniej niż [krew] Abla.
Hbr 12:24
Hbr 12:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:24
Hbr 12:24  i  Mediator  nowy  przymierze  Jezus  i  Krew  posypać  mówi  lepiej  niż  Aveleva
Hbr 12:24 G2532 G3316 G3501 G1242 G2424 G2532 G0129 G4473 G2980 G2909 G3844 G0006
Hbr 12:25 Βλέπετε μὴ παραιτήσησθε τὸν λαλοῦντα· εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἐξέφυγον ἐπὶ γῆς παραιτησάμενοι τὸν χρηματίζοντα, πολὺ μᾶλλον ἡμεῖς οἱ τὸν ἀπ᾿ οὐρανῶν ἀποστρεφόμενοι·                  
Hbr 12:25 *ble/pete mE\ paraitE/sEsTe to\n lalou=nta: ei) ga\r e)kei=noi ou)k e)Xe/fugon e)pi\ gE=s paraitEsa/menoi to\n CHrEmati/DZonta, polu\ ma=llon E(mei=s oi( to\n a)p' ou)ranO=n a)postrefo/menoi:
Hbr 12:25 blepete mE paraitEsEsTe ton lalunta: ei gar ekeinoi uk eXefygon epi gEs paraitEsamenoi ton CHrEmatiDZonta, poly mallon hEmeis hoi ton ap' uranOn apostrefomenoi:
Hbr 12:25 v-2pad-p-- c--------- v-2ams-p-- ra----asm- v--papasm- c--------- c--------- rd----npm- d--------- v-3aai-p-- p--------- n-----gsf- v--ampnpm- ra----asm- v--papasm- a-----asn- d--------- rp----np-- ra----npm- ra----asm- p--------- n-----gpm- v--pppnpm-
Hbr 12:25 G0991 G3361 G3868 G3588 G2980 G1487 G1063 G1565 G3756 G1628 G1909 G1093 G3868 G3588 G5537 G4183 G3123 G2249 G3588 G3588 G0575 G3772 G0654
Hbr 12:25 Strzeżcie się, abyście nie stawiali oporu Temu, który do was przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, ponieważ odwrócili się od Tego, który na ziemi mówił, o ileż bardziej my, jeśli odwrócimy się od Tego, który z nieba przemawia.
Hbr 12:25
Hbr 12:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:25
Hbr 12:25  Zobaczyć  nie  odwrócić się  głośnik  Jeśli  tych  nie  słuchanie muzyki  Ty  w  ziemia  nie  uciekł  tak  więcej  my  odwrócić się  z  niebo
Hbr 12:25 G0991 G3361 G3868 G2980 G1487 G1565 G3868 G3868 G5537 G1909 G1093 G3756 G5343 G4183 G3123 G2249 G0654 G0575 G3772
Hbr 12:26 οὗ φωνὴ τὴν γῆν ἐσάλευσεν τότε, νῦν δὲ ἐπήγγελται λέγων, Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον τὴν γῆν ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρανόν.                  
Hbr 12:26 ou(= E( fOnE\ tE\n gE=n e)sa/leusen to/te, nu=n de\ e)pE/ggeltai le/gOn, *)/eti a(/paX e)gO\ sei/sO ou) mo/non tE\n gE=n a)lla\ kai\ to\n ou)rano/n.
Hbr 12:26 hu hE fOnE tEn gEn esaleusen tote, nyn de epENgeltai legOn, eti hapaX egO seisO u monon tEn gEn alla kai ton uranon.
Hbr 12:26 rr----gsm- ra----nsf- n-----nsf- ra----asf- n-----asf- v-3aai-s-- d--------- d--------- c--------- v-3xmi-s-- v--papnsm- d--------- d--------- rp----ns-- v-1fai-s-- d--------- a-----asn- ra----asf- n-----asf- c--------- d--------- ra----asm- n-----asm-
Hbr 12:26 G3739 G3588 G5456 G3588 G1093 G4531 G5119 G3568 G1161 G1861 G3004 G2089 G0530 G1473 G4579 G3756 G3440 G3588 G1093 G0235 G2532 G3588 G3772
Hbr 12:26 Głos Jego wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje mówiąc: Jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem.
Hbr 12:26
Hbr 12:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:26
Hbr 12:26  Kogo  głos  następnie  wstrząsnąć  ziemia  i  teraz  dał  obietnica  więcej  czas  wstrząsać  nie  tylko  ziemia  ale  i  niebo
Hbr 12:26 G3739 G5456 G5119 G4531 G1093 G1161 G3568 G1861 G1861 G2089 G0530 G4579 G3756 G3440 G1093 G0235 G2532 G3772
Hbr 12:27 τὸ δέ, Ἔτι ἅπαξ δηλοῖ [τὴν] τῶν σαλευομένων μετάθεσιν ὡς πεποιημένων, ἵνα μείνῃ τὰ μὴ σαλευόμενα.                                
Hbr 12:27 to\ de/, *)/eti a(/paX dEloi= [tE\n] tO=n saleuome/nOn meta/Tesin O(s pepoiEme/nOn, i(/na mei/nE| ta\ mE\ saleuo/mena.
Hbr 12:27 to de, eti hapaX dEloi [tEn] tOn saleuomenOn metaTesin hOs pepoiEmenOn, hina meinE ta mE saleuomena.
Hbr 12:27 ra----nsn- c--------- d--------- d--------- v-3pai-s-- ra----asf- ra----gpn- v--pppgpn- n-----asf- c--------- v--xppgpn- c--------- v-3aas-s-- ra----npn- d--------- v--pppnpn-
Hbr 12:27 G3588 G1161 G2089 G0530 G1213 G3588 G3588 G4531 G3331 G5613 G4160 G2443 G3306 G3588 G3361 G4531
Hbr 12:27 Te zaś słowa jeszcze raz wskazują, że nastąpi zniszczenie tego, co zniszczalne, a więc tego, co zostało stworzone, aby pozostało to, co jest niewzruszone.
Hbr 12:27
Hbr 12:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:27
Hbr 12:27  Słowa  więcej  czas  średni  zmiana  wstrząsnąć  jako  Wykonawca  że  smolisty  niewzruszony  niewzruszony
Hbr 12:27 G3588 G2089 G0530 G1213 G3331 G4531 G5613 G4160 G2443 G3306 G3361 G4531
Hbr 12:28 Διὸ βασιλείαν ἀσάλευτον παραλαμβάνοντες ἔχωμεν χάριν, δι᾿ ἧς λατρεύωμεν εὐαρέστως τῷ θεῷ μετὰ εὐλαβείας καὶ δέους·                                
Hbr 12:28 *dio\ basilei/an a)sa/leuton paralamba/nontes e)/CHOmen CHa/rin, di' E(=s latreu/Omen eu)are/stOs tO=| TeO=| meta\ eu)labei/as kai\ de/ous:
Hbr 12:28 dio basileian asaleuton paralambanontes eCHOmen CHarin, di' Es latreuOmen euarestOs tO TeO meta eulabeias kai deus:
Hbr 12:28 c--------- n-----asf- a-----asf- v--papnpm- v-1pas-p-- n-----asf- p--------- rr----gsf- v-1pas-p-- d--------- ra----dsm- n-----dsm- p--------- n-----gsf- c--------- n-----gsn-
Hbr 12:28 G1352 G0932 G0761 G3880 G2192 G5485 G1223 G3739 G3000 G2102 G3588 G2316 G3326 G2124 G2532 G0127
Hbr 12:28 Dlatego też otrzymując niewzruszone królestwo, trwajmy w łasce, a przez nią służmy Bogu ze czcią i bojaźnią!
Hbr 12:28
Hbr 12:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:28
Hbr 12:28  Tak  Akceptując  królestwo  niewzruszony  będzie  sklep  łaska  czem  czem  będzie  służyć  przyjemny  Bóg  z  cześć  i  strach
Hbr 12:28 G1352 G3880 G0932 G0761 G2192 G2192 G5485 G1223 G3739 G3000 G3000 G2102 G2316 G3326 G0127 G2532 G2124
Hbr 12:29 καὶ γὰρ θεὸς ἡμῶν πῦρ καταναλίσκον.                                                  
Hbr 12:29 kai\ ga\r o( Teo\s E(mO=n pu=r katanali/skon.
Hbr 12:29 kai gar ho Teos hEmOn pyr katanaliskon.
Hbr 12:29 d--------- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- n-----nsn- v--papnsn-
Hbr 12:29 G2532 G1063 G3588 G2316 G2257 G4442 G2654
Hbr 12:29 Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym.
Hbr 12:29
Hbr 12:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 12:29
Hbr 12:29  że  że  Bóg  nasz  ogień  pożerający
Hbr 12:29 G1063 G2532 G2316 G2257 G4442 G2654
Copyright by Cezary Podolski