Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Hbr12      do_str_głównej      do_Jk1      
Hbr 13:1 φιλαδελφία μενέτω.                                                                      
Hbr 13:1 *(E filadelfi/a mene/tO.
Hbr 13:1 hE filadelfia menetO.
Hbr 13:1 ra----nsf- n-----nsf- v-3pad-s--
Hbr 13:1 G3588 G5360 G3306
Hbr 13:1 Niech trwa braterska miłość.
Hbr 13:1
Hbr 13:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:1
Hbr 13:1 Braterska miłość niech  trwa
Hbr 13:1 G5360 G3306
Hbr 13:2 τῆς φιλοξενίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε, διὰ ταύτης γὰρ ἔλαθόν τινες ξενίσαντες ἀγγέλους.                                                      
Hbr 13:2 tE=s filoXeni/as mE\ e)pilanTa/nesTe, dia\ tau/tEs ga\r e)/laTo/n tines Xeni/santes a)gge/lous.
Hbr 13:2 tEs filoXenias mE epilanTanesTe, dia tautEs gar elaTon tines Xenisantes aNgelus.
Hbr 13:2 ra----gsf- n-----gsf- d--------- v-2pmd-p-- p--------- rd----gsf- c--------- v-3aai-p-- ri----npm- v--aapnpm- n-----apm-
Hbr 13:2 G3588 G5381 G3361 G1950 G1223 G3778 G1063 G2990 G5100 G3579 G0032
Hbr 13:2 Nie zapominajmy też o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołom dali gościnę.
Hbr 13:2
Hbr 13:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:2
Hbr 13:2  Obcych  nie  Pamiętać  dla  przez  to  kilka  nie  wiedząc,  miał  gościnność  Anioły
Hbr 13:2 G5381 G3361 G1950 G1063 G1223 G5026 G5100 G2990 G2990 G3579 G3579 G0032
Hbr 13:3 μιμνῄσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι, τῶν κακουχουμένων ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι.                                                  
Hbr 13:3 mimnE/|skesTe tO=n desmi/On O(s sundedeme/noi, tO=n kakouCHoume/nOn O(s kai\ au)toi\ o)/ntes e)n sO/mati.
Hbr 13:3 mimnEskesTe tOn desmiOn hOs syndedemenoi, tOn kakuCHumenOn hOs kai autoi ontes en sOmati.
Hbr 13:3 v-2pmd-p-- ra----gpm- n-----gpm- c--------- v--xppnpm- ra----gpm- v--pppgpm- c--------- d--------- rp----npm- v--papnpm- p--------- n-----dsn-
Hbr 13:3 G3403 G3588 G1198 G5613 G4887 G3588 G2558 G5613 G2532 G0846 G5607 G1722 G4983
Hbr 13:3 Pamiętajcie o uwięzionych, jakbyście byli sami uwięzieni, i o tych, co cierpią, bo i sami jesteście w ciele.
Hbr 13:3
Hbr 13:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:3
Hbr 13:3  Pamiętać  więźniów  jako  z  były  więzy  cierpienie  jako  i  się  są  w  Telewizja
Hbr 13:3 G3403 G1198 G5613 G4887 G4887 G4887 G2558 G5613 G2532 G0846 G5607 G1722 G4983
Hbr 13:4 Τίμιος γάμος ἐν πᾶσιν καὶ κοίτη ἀμίαντος, πόρνους γὰρ καὶ μοιχοὺς κρινεῖ θεός.                                            
Hbr 13:4 *ti/mios o( ga/mos e)n pa=sin kai\ E( koi/tE a)mi/antos, po/rnous ga\r kai\ moiCHou\s krinei= o( Teo/s.
Hbr 13:4 timios ho gamos en pasin kai hE koitE amiantos, pornus gar kai moiCHus krinei ho Teos.
Hbr 13:4 a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- a-----dpm- c--------- ra----nsf- n-----nsf- a-----nsf- n-----apm- c--------- c--------- n-----apm- v-3fai-s-- ra----nsm- n-----nsm-
Hbr 13:4 G5093 G3588 G1062 G1722 G3956 G2532 G3588 G2845 G0283 G4205 G1063 G2532 G3432 G2919 G3588 G2316
Hbr 13:4 We czci niech będzie małżeństwo pod każdym względem i łoże nieskalane, gdyż rozpustników i cudzołożników osądzi Bóg.
Hbr 13:4
Hbr 13:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:4
Hbr 13:4  Małżeństwo  w  wszystko  uczciwy  i  tapczan  bez skazy  Sodomczyków  zaś  i  cudzołożników  sędzia  Bóg
Hbr 13:4 G1062 G1722 G3956 G5093 G2532 G2845 G0283 G4205 G1161 G2532 G3432 G2919 G2316
Hbr 13:5 Ἀφιλάργυρος τρόπος· ἀρκούμενοι τοῖς παροῦσιν· αὐτὸς γὰρ εἴρηκεν, Οὐ μή σε ἀνῶ οὐδ᾿ οὐ μή σε ἐγκαταλίπω·                                        
Hbr 13:5 *)afila/rguros o( tro/pos: a)rkou/menoi toi=s parou=sin: au)to\s ga\r ei)/rEken, *ou) mE/ se a)nO= ou)d' ou) mE/ se e)gkatali/pO:
Hbr 13:5 afilargyros ho tropos: arkumenoi tois parusin: autos gar eirEken, u mE se anO ud' u mE se eNkatalipO:
Hbr 13:5 a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- v--pppnpm- ra----dpn- v--papdpn- rp----nsm- c--------- v-3xai-s-- d--------- d--------- rp----as-- v-1aas-s-- c--------- d--------- d--------- rp----as-- v-1aas-s--
Hbr 13:5 G0866 G3588 G5158 G0714 G3588 G3918 G0846 G1063 G2046 G3756 G3361 G4571 G0447 G3761 G3756 G3361 G4571 G1459
Hbr 13:5 Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze: zadowalajcie się tym, co macie. Sam bowiem powiedział: Nie opuszczę cię ani pozostawię.
Hbr 13:5
Hbr 13:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:5
Hbr 13:5  usposobienie  nesrebrolyubivy  zawartość  jest  Dla  Się  powiedział  nie  urlop  ty, wy  i  i  nie  nie  urlop  ty, wy
Hbr 13:5 G5158 G0866 G0714 G3918 G1063 G0846 G2046 G3364 G0447 G4571 G3364 G3761 G3364 G3761 G1459 G4571
Hbr 13:6 ὥστε θαρροῦντας ἡμᾶς λέγειν, Κύριος ἐμοὶ βοηθός, [καὶ] οὐ φοβηθήσομαι· τί ποιήσει μοι ἄνθρωπος;                                                
Hbr 13:6 O(/ste Tarrou=ntas E(ma=s le/gein, *ku/rios e)moi\ boETo/s, [kai\] ou) fobETE/somai: ti/ poiE/sei moi a)/nTrOpos;
Hbr 13:6 hOste Tarruntas hEmas legein, kyrios emoi boETos, [kai] u fobETEsomai: ti poiEsei moi anTrOpos;
Hbr 13:6 c--------- v--papapm- rp----ap-- v--pan---- n-----nsm- rp----ds-- a-----nsm- c--------- d--------- v-1fpi-s-- ri----asn- v-3fai-s-- rp----ds-- n-----nsm-
Hbr 13:6 G5620 G2292 G2248 G3004 G2962 G1698 G0998 G2532 G3756 G5399 G5101 G4160 G3427 G0444
Hbr 13:6 Śmiało więc mówić możemy: Pan jest wspomożycielem moim, nie ulęknę się, bo cóż może mi uczynić człowiek?
Hbr 13:6
Hbr 13:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:6
Hbr 13:6  tak  że  my  odważnie  mówić  Władca  mnie  asystent  i  nie  strach nie  że  będzie  mnie  człowiek
Hbr 13:6 G5620 G5620 G2248 G2292 G3004 G2962 G1698 G0998 G2532 G3756 G5399 G5101 G4160 G3427 G0444
Hbr 13:7 Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν.                                    
Hbr 13:7 *mnEmoneu/ete tO=n E(goume/nOn u(mO=n, oi(/tines e)la/lEsan u(mi=n to\n lo/gon tou= Teou=, O(=n a)naTeOrou=ntes tE\n e)/kbasin tE=s a)nastrofE=s mimei=sTe tE\n pi/stin.
Hbr 13:7 mnEmoneuete tOn hEgumenOn hymOn, hoitines elalEsan hymin ton logon tu Teu, hOn anaTeOruntes tEn ekbasin tEs anastrofEs mimeisTe tEn pistin.
Hbr 13:7 v-2pad-p-- ra----gpm- v--pmpgpm- rp----gp-- rr----npm- v-3aai-p-- rp----dp-- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- rr----gpm- v--papnpm- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- v-2pmd-p-- ra----asf- n-----asf-
Hbr 13:7 G3421 G3588 G2233 G5216 G3748 G2980 G5213 G3588 G3056 G3588 G2316 G3739 G0333 G3588 G1545 G3588 G0391 G3401 G3588 G4102
Hbr 13:7 Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę!
Hbr 13:7
Hbr 13:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:7
Hbr 13:7  Wzmianka  Mentorów  swój  że  głosił  ty, wy  słowo  Bóg  szukam  śmierć  ich  Życie  zwolenników  Wiara  ich
Hbr 13:7 G3421 G2233 G5216 G3748 G2980 G5213 G3056 G2316 G0333 G1545 G3588 G0391 G3401 G4102 G3588
Hbr 13:8 Ἰησοῦς Χριστὸς ἐχθὲς καὶ σήμερον αὐτός, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.                                                      
Hbr 13:8 *)iEsou=s *CHristo\s e)CHTe\s kai\ sE/meron o( au)to/s, kai\ ei)s tou\s ai)O=nas.
Hbr 13:8 iEsus CHristos eCHTes kai sEmeron ho autos, kai eis tus aiOnas.
Hbr 13:8 n-----nsm- n-----nsm- d--------- c--------- d--------- ra----nsm- a-----nsm- c--------- p--------- ra----apm- n-----apm-
Hbr 13:8 G2424 G5547 G5504 G2532 G4594 G3588 G0846 G2532 G1519 G3588 G0165
Hbr 13:8 Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki.
Hbr 13:8
Hbr 13:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:8
Hbr 13:8  Jezus  Chrystus  wczoraj  i  dzisiaj  i  w  kiedykolwiek  Że
Hbr 13:8 G2424 G5547 G5504 G2532 G4594 G2532 G1519 G0165 G0846
Hbr 13:9 διδαχαῖς ποικίλαις καὶ ξέναις μὴ παραφέρεσθε· καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν καρδίαν, οὐ βρώμασιν, ἐν οἷς οὐκ ὠφελήθησαν οἱ περιπατοῦντες.                                    
Hbr 13:9 didaCHai=s poiki/lais kai\ Xe/nais mE\ parafe/resTe: kalo\n ga\r CHa/riti bebaiou=sTai tE\n kardi/an, ou) brO/masin, e)n oi(=s ou)k O)felE/TEsan oi( peripatou=ntes.
Hbr 13:9 didaCHais poikilais kai Xenais mE paraferesTe: kalon gar CHariti bebaiusTai tEn kardian, u brOmasin, en hois uk OfelETEsan hoi peripatuntes.
Hbr 13:9 n-----dpf- a-----dpf- c--------- a-----dpf- d--------- v-2ppd-p-- a-----nsn- c--------- n-----dsf- v--ppn---- ra----asf- n-----asf- d--------- n-----dpn- p--------- rr----dpn- d--------- v-3api-p-- ra----npm- v--papnpm-
Hbr 13:9 G1322 G4164 G2532 G3581 G3361 G3911 G2570 G1063 G5485 G0950 G3588 G2588 G3756 G1033 G1722 G3739 G3756 G5623 G3588 G4043
Hbr 13:9 Nie dajcie się uwieść różnym i obcym naukom, dobrze bowiem jest wzmacniać serce łaską, a nie pokarmami, które nie przynoszą korzyści tym, co się o nie ubiegają.
Hbr 13:9
Hbr 13:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:9
Hbr 13:9  Nauki  inny  i  obcy  nie  przewożone  dla  dobrze  łaska  wzmacniać  serce  nie  żywność  z  który  nie  otrzymane  stosowanie  zaangażowany
Hbr 13:9 G1322 G4164 G2532 G3581 G3361 G4064 G1063 G2570 G5485 G0950 G2588 G3756 G1033 G1722 G3739 G3756 G5623 G5623 G4043
Hbr 13:10 ἔχομεν θυσιαστήριον ἐξ οὗ φαγεῖν οὐκ ἔχουσιν ἐξουσίαν οἱ τῇ σκηνῇ λατρεύοντες.                                                    
Hbr 13:10 e)/CHomen TusiastE/rion e)X ou(= fagei=n ou)k e)/CHousin e)Xousi/an oi( tE=| skEnE=| latreu/ontes.
Hbr 13:10 eCHomen TysiastErion eX hu fagein uk eCHusin eXusian hoi tE skEnE latreuontes.
Hbr 13:10 v-1pai-p-- n-----asn- p--------- rr----gsn- v--aan---- d--------- v-3pai-p-- n-----asf- ra----npm- ra----dsf- n-----dsf- v--papnpm-
Hbr 13:10 G2192 G2379 G1537 G3739 G5315 G3756 G2192 G1849 G3588 G3588 G4633 G3000
Hbr 13:10 Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi.
Hbr 13:10
Hbr 13:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:10
Hbr 13:10  mieć  ołtarz  z  kogo  nie  mieć  prawo  karmić  pracowników  Tabernakulum
Hbr 13:10 G2192 G2379 G1537 G3739 G3756 G2192 G1849 G5315 G3000 G4633
Hbr 13:11 ὧν γὰρ εἰσφέρεται ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας εἰς τὰ ἅγια διὰ τοῦ ἀρχιερέως, τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω τῆς παρεμβολῆς.                                  
Hbr 13:11 O(=n ga\r ei)sfe/retai DZO/|On to\ ai(=ma peri\ a(marti/as ei)s ta\ a(/gia dia\ tou= a)rCHiere/Os, tou/tOn ta\ sO/mata katakai/etai e)/XO tE=s parembolE=s.
Hbr 13:11 hOn gar eisferetai DZOOn to haima peri hamartias eis ta hagia dia tu arCHiereOs, tutOn ta sOmata katakaietai eXO tEs parembolEs.
Hbr 13:11 rr----gpn- c--------- v-3ppi-s-- n-----gpn- ra----nsn- n-----nsn- p--------- n-----gsf- p--------- ra----apn- a-----apn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rd----gpn- ra----npn- n-----npn- v-3ppi-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Hbr 13:11 G3739 G1063 G1533 G2226 G3588 G0129 G4012 G0266 G1519 G3588 G0039 G1223 G3588 G0749 G5130 G3588 G4983 G2618 G1854 G3588 G3925
Hbr 13:11 Ciała bowiem tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni jako ofiarę przebłagalną, pali się za obozem.
Hbr 13:11
Hbr 13:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:11
Hbr 13:11  jako  ciało  Zwierząt  który  krew  dla  grzech  wypłaconych  Ksiądz  w  sanktuarium  Spalił  obecnie  młyn
Hbr 13:11 G1063 G4983 G2226 G3739 G0129 G4012 G0266 G1533 G0749 G1519 G0039 G2618 G1854 G3925
Hbr 13:12 διὸ καὶ Ἰησοῦς, ἵνα ἁγιάσῃ διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν, ἔξω τῆς πύλης ἔπαθεν.                                              
Hbr 13:12 dio\ kai\ *)iEsou=s, i(/na a(gia/sE| dia\ tou= i)di/ou ai(/matos to\n lao/n, e)/XO tE=s pu/lEs e)/paTen.
Hbr 13:12 dio kai iEsus, hina hagiasE dia tu idiu haimatos ton laon, eXO tEs pylEs epaTen.
Hbr 13:12 c--------- d--------- n-----nsm- c--------- v-3aas-s-- p--------- ra----gsn- a-----gsn- n-----gsn- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- v-3aai-s--
Hbr 13:12 G1352 G2532 G2424 G2443 G0037 G1223 G3588 G2398 G0129 G3588 G2992 G1854 G3588 G4439 G3958
Hbr 13:12 Dlatego i Jezus, aby krwią swoją uświęcić lud, poniósł mękę poza miastem.
Hbr 13:12
Hbr 13:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:12
Hbr 13:12  że  i  Jezus  tak  uświęcać  osoby  Krew  Własne  zranić  obecnie  Gates
Hbr 13:12 G1352 G2532 G2424 G2443 G0037 G2992 G0129 G2398 G3958 G1854 G4439
Hbr 13:13 τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς, τὸν ὀνειδισμὸν αὐτοῦ φέροντες·                                                      
Hbr 13:13 toi/nun e)XerCHO/meTa pro\s au)to\n e)/XO tE=s parembolE=s, to\n o)neidismo\n au)tou= fe/rontes:
Hbr 13:13 toinyn eXerCHOmeTa pros auton eXO tEs parembolEs, ton oneidismon autu ferontes:
Hbr 13:13 c--------- v-1pms-p-- p--------- rp----asm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----asm- n-----asm- rp----gsm- v--papnpm-
Hbr 13:13 G5106 G1831 G4314 G0846 G1854 G3588 G3925 G3588 G3680 G0846 G5342
Hbr 13:13 Również i my wyjdźmy do Niego poza obóz, dzieląc z Nim Jego urągania.
Hbr 13:13
Hbr 13:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:13
Hbr 13:13  Tak  Zamknij  do  Go  dla  młyn  sobie  Jego  skandal
Hbr 13:13 G5106 G1831 G4314 G0846 G1854 G3925 G5342 G0846 G3680
Hbr 13:14 οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν ἐπιζητοῦμεν.                                                        
Hbr 13:14 ou) ga\r e)/CHomen O(=de me/nousan po/lin, a)lla\ tE\n me/llousan e)piDZEtou=men.
Hbr 13:14 u gar eCHomen hOde menusan polin, alla tEn mellusan epiDZEtumen.
Hbr 13:14 d--------- c--------- v-1pai-p-- d--------- v--papasf- n-----asf- c--------- ra----asf- v--papasf- v-1pai-p--
Hbr 13:14 G3756 G1063 G2192 G5602 G3306 G4172 G0235 G3588 G3195 G1934
Hbr 13:14 Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść.
Hbr 13:14
Hbr 13:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:14
Hbr 13:14  dla  nie  mieć  tutaj  stały  grad  ale  szukam  Przyszłość
Hbr 13:14 G1063 G3756 G2192 G5602 G3306 G4172 G0235 G1934 G3195
Hbr 13:15 δι᾿ αὐτοῦ [οὖν] ἀναφέρωμεν θυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ θεῷ, τοῦτ᾿ ἔστιν καρπὸν χειλέων ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι αὐτοῦ.                                        
Hbr 13:15 di' au)tou= [ou)=n] a)nafe/rOmen Tusi/an ai)ne/seOs dia\ panto\s tO=| TeO=|, tou=t' e)/stin karpo\n CHeile/On o(mologou/ntOn tO=| o)no/mati au)tou=.
Hbr 13:15 di' autu [un] anaferOmen Tysian aineseOs dia pantos tO TeO, tut' estin karpon CHeileOn homologuntOn tO onomati autu.
Hbr 13:15 p--------- rp----gsm- c--------- v-1pas-p-- n-----asf- n-----gsf- p--------- a-----gsm- ra----dsm- n-----dsm- rd----nsn- v-3pai-s-- n-----asm- n-----gpn- v--papgpm- ra----dsn- n-----dsn- rp----gsm-
Hbr 13:15 G1223 G0846 G3767 G0399 G2378 G0133 G1223 G3956 G3588 G2316 G5124 G2076 G2590 G5491 G3670 G3588 G3686 G0846
Hbr 13:15 Przez Niego więc składajmy Bogu ofiarę czci ustawicznie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię.
Hbr 13:15
Hbr 13:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:15
Hbr 13:15  Tak  będzie  przez  To  nieustannie  przynieść  Bóg  ofiara  chwalić  że  jest  owoc  usta  wielbiąc  nazwa  Jego
Hbr 13:15 G3767 G0399 G1223 G0846 G1275 G0399 G2316 G2378 G0133 G5123 G5123 G2590 G5491 G3670 G3686 G0846
Hbr 13:16 τῆς δὲ εὐποιΐας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε, τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται θεός.                                                  
Hbr 13:16 tE=s de\ eu)poii/+as kai\ koinOni/as mE\ e)pilanTa/nesTe, toiau/tais ga\r Tusi/ais eu)arestei=tai o( Teo/s.
Hbr 13:16 tEs de eupoi+ias kai koinOnias mE epilanTanesTe, toiautais gar Tysiais euaresteitai ho Teos.
Hbr 13:16 ra----gsf- c--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- d--------- v-2pmd-p-- rd----dpf- c--------- n-----dpf- v-3ppi-s-- ra----nsm- n-----nsm-
Hbr 13:16 G3588 G1161 G2140 G2532 G2842 G3361 G1950 G5108 G1063 G2378 G2100 G3588 G2316
Hbr 13:16 Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej więzi, gdyż cieszy się Bóg takimi ofiarami.
Hbr 13:16
Hbr 13:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:16
Hbr 13:16  Nie  Pamiętać  również  miłości  i  towarzyskość  dla  każdy  wypadków  przyjemny  Bóg
Hbr 13:16 G3361 G1950 G1161 G2140 G2532 G2842 G1063 G5108 G2378 G2100 G2316
Hbr 13:17 Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε, αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες, ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσιν καὶ μὴ στενάζοντες, ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.                    
Hbr 13:17 *pei/TesTe toi=s E(goume/nois u(mO=n kai\ u(pei/kete, au)toi\ ga\r a)grupnou=sin u(pe\r tO=n PSuCHO=n u(mO=n O(s lo/gon a)podO/sontes, i(/na meta\ CHara=s tou=to poiO=sin kai\ mE\ stena/DZontes, a)lusitele\s ga\r u(mi=n tou=to.
Hbr 13:17 peiTesTe tois hEgumenois hymOn kai hypeikete, autoi gar agrypnusin hyper tOn PSyCHOn hymOn hOs logon apodOsontes, hina meta CHaras tuto poiOsin kai mE stenaDZontes, alysiteles gar hymin tuto.
Hbr 13:17 v-2ppd-p-- ra----dpm- v--pmpdpm- rp----gp-- c--------- v-2pad-p-- rp----npm- c--------- v-3pai-p-- p--------- ra----gpf- n-----gpf- rp----gp-- c--------- n-----asm- v--fapnpm- c--------- p--------- n-----gsf- rd----asn- v-3pas-p-- c--------- d--------- v--papnpm- a-----nsn- c--------- rp----dp-- rd----nsn-
Hbr 13:17 G3982 G3588 G2233 G5216 G2532 G5226 G0846 G1063 G0069 G5228 G3588 G5590 G5216 G5613 G3056 G0591 G2443 G3326 G5479 G5124 G4160 G2532 G3361 G4727 G0255 G1063 G5213 G5124
Hbr 13:17 Bądźcie posłuszni waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami waszymi i muszą zdać sprawę z tego. Niech to czynią z radością, a nie ze smutkiem, bo to nie byłoby dla was korzystne.
Hbr 13:17
Hbr 13:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:17
Hbr 13:17  Słuchać  mentorów  swój  i  Być  uległy  dla  one  wakefully  pieczony  o  Dusz  swój  swój  jako  zobowiązany  dać  sprawozdanie  że  nie  to  z  radość  i  nie  żal  dla  to  ty, wy  nierentowny
Hbr 13:17 G3982 G2233 G5216 G2532 G5226 G5226 G1063 G0846 G0069 G0069 G5228 G5590 G5216 G5216 G5613 G0591 G0591 G3056 G2443 G4160 G5124 G3326 G5479 G2532 G3361 G4727 G1063 G5124 G5213 G0255
Hbr 13:18 Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν, πειθόμεθα γὰρ ὅτι καλὴν συνείδησιν ἔχομεν, ἐν πᾶσιν καλῶς θέλοντες ἀναστρέφεσθαι.                                                
Hbr 13:18 *proseu/CHesTe peri\ E(mO=n, peiTo/meTa ga\r o(/ti kalE\n sunei/dEsin e)/CHomen, e)n pa=sin kalO=s Te/lontes a)nastre/fesTai.
Hbr 13:18 proseuCHesTe peri hEmOn, peiTomeTa gar hoti kalEn syneidEsin eCHomen, en pasin kalOs Telontes anastrefesTai.
Hbr 13:18 v-2pmd-p-- p--------- rp----gp-- v-1ppi-p-- c--------- c--------- a-----asf- n-----asf- v-1pai-p-- p--------- a-----dpn- d--------- v--papnpm- v--ppn----
Hbr 13:18 G4336 G4012 G2257 G3982 G1063 G3754 G2570 G4893 G2192 G1722 G3956 G2573 G2309 G0390
Hbr 13:18 Módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, starając się we wszystkim dobrze postępować.
Hbr 13:18
Hbr 13:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:18
Hbr 13:18  Modlić się  o  nas  dla  dla  na pewno  mieć  dobry  sumienie  w  wszystko  życzenie  prowadzić  szczerze
Hbr 13:18 G4336 G4012 G2257 G1063 G3754 G3982 G2192 G2570 G4893 G1722 G3956 G2309 G0390 G2573
Hbr 13:19 περισσοτέρως δὲ παρακαλῶ τοῦτο ποιῆσαι ἵνα τάχιον ἀποκατασταθῶ ὑμῖν.                                                          
Hbr 13:19 perissote/rOs de\ parakalO= tou=to poiE=sai i(/na ta/CHion a)pokatastaTO= u(mi=n.
Hbr 13:19 perissoterOs de parakalO tuto poiEsai hina taCHion apokatastaTO hymin.
Hbr 13:19 d--------- c--------- v-1pai-s-- rd----asn- v--aan---- c--------- a-----asnc v-1aps-s-- rp----dp--
Hbr 13:19 G4056 G1161 G3870 G5124 G4160 G2443 G5032 G0600 G5213
Hbr 13:19 Jeszcze goręcej was proszę o spowodowanie tego, bym co rychlej został wam przywrócony.
Hbr 13:19
Hbr 13:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:19
Hbr 13:19  Zwłaszcza  zaś  zapytać  do  to  tak  raczej  zwróciło  był  ty, wy
Hbr 13:19 G4056 G1161 G3870 G4160 G5124 G2443 G5032 G0600 G0600 G5213
Hbr 13:20 δὲ θεὸς τῆς εἰρήνης, ἀναγαγὼν ἐκ νεκρῶν τὸν ποιμένα τῶν προβάτων τὸν μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου, τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν,                              
Hbr 13:20 *(o de\ Teo\s tE=s ei)rE/nEs, o( a)nagagO\n e)k nekrO=n to\n poime/na tO=n proba/tOn to\n me/gan e)n ai(/mati diaTE/kEs ai)Oni/ou, to\n ku/rion E(mO=n *)iEsou=n,
Hbr 13:20 ho de Teos tEs eirEnEs, ho anagagOn ek nekrOn ton poimena tOn probatOn ton megan en haimati diaTEkEs aiOniu, ton kyrion hEmOn iEsun,
Hbr 13:20 ra----nsm- c--------- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- ra----nsm- v--aapnsm- p--------- a-----gpm- ra----asm- n-----asm- ra----gpn- n-----gpn- ra----asm- a-----asm- p--------- n-----dsn- n-----gsf- a-----gsf- ra----asm- n-----asm- rp----gp-- n-----asm-
Hbr 13:20 G3588 G1161 G2316 G3588 G1515 G3588 G0321 G1537 G3498 G3588 G4166 G3588 G4263 G3588 G3173 G1722 G0129 G1242 G0166 G3588 G2962 G2257 G2424
Hbr 13:20 Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa,
Hbr 13:20
Hbr 13:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:20
Hbr 13:20  Bóg  zaś  Świat  wzniesiony  z  martwy  Pasterz  owca  wielki  Krew  przymierze  wieczny  Władca  nasz  Jezus
Hbr 13:20 G2316 G1161 G1515 G0321 G1537 G3498 G4166 G4263 G3173 G0129 G1242 G0166 G2962 G2257 G2424
Hbr 13:21 καταρτίσαι ὑμᾶς ἐν παντὶ ἀγαθῷ εἰς τὸ ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ, ποιῶν ἐν ἡμῖν τὸ εὐάρεστον ἐνώπιον αὐτοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας [τῶν αἰώνων]· ἀμήν.                
Hbr 13:21 katarti/sai u(ma=s e)n panti\ a)gaTO=| ei)s to\ poiE=sai to\ Te/lEma au)tou=, poiO=n e)n E(mi=n to\ eu)a/reston e)nO/pion au)tou= dia\ *)iEsou= *CHristou=, O(=| E( do/Xa ei)s tou\s ai)O=nas [tO=n ai)O/nOn]: a)mE/n.
Hbr 13:21 katartisai hymas en panti agaTO eis to poiEsai to TelEma autu, poiOn en hEmin to euareston enOpion autu dia iEsu CHristu, hO hE doXa eis tus aiOnas [tOn aiOnOn]: amEn.
Hbr 13:21 v-3aao-s-- rp----ap-- p--------- a-----dsn- a-----dsn- p--------- ra----asn- v--aan---- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- v--papnsm- p--------- rp----dp-- ra----asn- a-----asn- p--------- rp----gsm- p--------- n-----gsm- n-----gsm- rr----dsm- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm- x---------
Hbr 13:21 G2675 G5209 G1722 G3956 G0018 G1519 G3588 G4160 G3588 G2307 G0846 G4160 G1722 G2254 G3588 G2101 G1799 G0846 G1223 G2424 G5547 G3739 G3588 G1391 G1519 G3588 G0165 G3588 G0165 G0281
Hbr 13:21 niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków! Amen.
Hbr 13:21
Hbr 13:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:21
Hbr 13:21  wyposażyć  ty, wy  w  każdy  dobry  sprawa  do  wykonanie  będzie  Jego  produkcji  w  ty, wy  przyjemny  Go  Go  przez  Jezus  Chrystus  Go  chwała  w  kiedykolwiek  Wieku  Amen
Hbr 13:21 G2675 G5209 G1722 G3956 G0018 G2041 G1519 G4160 G2307 G0846 G4160 G1722 G5213 G2101 G0846 G1799 G1223 G2424 G5547 G3739 G1391 G1519 G0165 G0165 G0281
Hbr 13:22 Παρακαλῶ δὲ ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως, καὶ γὰρ διὰ βραχέων ἐπέστειλα ὑμῖν.                                              
Hbr 13:22 *parakalO= de\ u(ma=s, a)delfoi/, a)ne/CHesTe tou= lo/gou tE=s paraklE/seOs, kai\ ga\r dia\ braCHe/On e)pe/steila u(mi=n.
Hbr 13:22 parakalO de hymas, adelfoi, aneCHesTe tu logu tEs paraklEseOs, kai gar dia braCHeOn epesteila hymin.
Hbr 13:22 v-1pai-s-- c--------- rp----ap-- n-----vpm- v-2pmd-p-- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsf- n-----gsf- d--------- c--------- p--------- a-----gpm- v-1aai-s-- rp----dp--
Hbr 13:22 G3870 G1161 G5209 G0080 G0430 G3588 G3056 G3588 G3874 G2532 G1063 G1223 G1024 G1989 G5213
Hbr 13:22 Proszę zaś was, bracia: Przyjmijcie to słowo zachęty, bo napisałem wam bardzo krótko.
Hbr 13:22
Hbr 13:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:22
Hbr 13:22  Proszę  ty, wy  bracia  wziąć  te rzeczy  słowo  nawoływań  zaś  nie  wiele  i  napisał  ty, wy
Hbr 13:22 G3870 G5209 G0080 G0430 G3588 G3056 G3874 G1063 G1024 G1024 G2532 G1989 G5213
Hbr 13:23 Γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν Τιμόθεον ἀπολελυμένον, μεθ᾿ οὗ ἐὰν τάχιον ἔρχηται ὄψομαι ὑμᾶς.                                                  
Hbr 13:23 *ginO/skete to\n a)delfo\n E(mO=n *timo/Teon a)polelume/non, meT' ou(= e)a\n ta/CHion e)/rCHEtai o)/PSomai u(ma=s.
Hbr 13:23 ginOskete ton adelfon hEmOn timoTeon apolelymenon, meT' u ean taCHion erCHEtai oPSomai hymas.
Hbr 13:23 v-2pai-p-- ra----asm- n-----asm- rp----gp-- n-----asm- v--xppasm- p--------- rr----gsm- c--------- a-----asnc v-3pms-s-- v-1fmi-s-- rp----ap--
Hbr 13:23 G1097 G3588 G0080 G2257 G5095 G0630 G3326 G3739 G1437 G5032 G2064 G3700 G5209
Hbr 13:23 Wiedzcie, że brat nasz, Tymoteusz, został zwolniony. Jeśli tylko wnet przybędzie, z nim razem zobaczę was.
Hbr 13:23
Hbr 13:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:23
Hbr 13:23  Wiedzieć  brat  nasz  Tymotka  zwolniony  razem  z  go  jeśli  wkrótce  przyjść  zobaczyć  ty, wy
Hbr 13:23 G1097 G0080 G3588 G5095 G0630 G3326 G3326 G3739 G1437 G5032 G2064 G3700 G5209
Hbr 13:24 Ἀσπάσασθε πάντας τοὺς ἡγουμένους ὑμῶν καὶ πάντας τοὺς ἁγίους. ἀσπάζονται ὑμᾶς οἱ ἀπὸ τῆς Ἰταλίας.                                              
Hbr 13:24 *)aspa/sasTe pa/ntas tou\s E(goume/nous u(mO=n kai\ pa/ntas tou\s a(gi/ous. a)spa/DZontai u(ma=s oi( a)po\ tE=s *)itali/as.
Hbr 13:24 aspasasTe pantas tus hEgumenus hymOn kai pantas tus hagius. aspaDZontai hymas hoi apo tEs italias.
Hbr 13:24 v-2amd-p-- a-----apm- ra----apm- v--pmpapm- rp----gp-- c--------- a-----apm- ra----apm- a-----apm- v-3pmi-p-- rp----ap-- ra----npm- p--------- ra----gsf- n-----gsf-
Hbr 13:24 G0782 G3956 G3588 G2233 G5216 G2532 G3956 G3588 G0040 G0782 G5209 G3588 G0575 G3588 G2482
Hbr 13:24 Pozdrówcie wszystkich waszych przełożonych i wszystkich świętych! Pozdrawiają was [bracia] z Italii.
Hbr 13:24
Hbr 13:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:24
Hbr 13:24  Pozdrawiać  wszystko  Mentorów  swój  i  wszystko  Świętych  Powitanie  ty, wy  Kursywa  Kursywa
Hbr 13:24 G0782 G3956 G2233 G5216 G2532 G3956 G0040 G0782 G5209 G0575 G2482
Hbr 13:25 χάρις μετὰ πάντων ὑμῶν.                                                                  
Hbr 13:25 E( CHa/ris meta\ pa/ntOn u(mO=n.
Hbr 13:25 hE CHaris meta pantOn hymOn.
Hbr 13:25 ra----nsf- n-----nsf- p--------- a-----gpm- rp----gp--
Hbr 13:25 G3588 G5485 G3326 G3956 G5216
Hbr 13:25 Łaska z wami wszystkimi! Amen.
Hbr 13:25
Hbr 13:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 13:25
Hbr 13:25  Łaska  z  wszystko  ty, wy  Amen
Hbr 13:25 G5485 G3326 G3956 G5216 G0281
Copyright by Cezary Podolski