Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Hbr3      do_str_głównej      do_Hbr5      
Hbr 4:1 Φοβηθῶμεν οὖν μήποτε καταλειπομένης ἐπαγγελίας εἰσελθεῖν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν ὑστερηκέναι·                                        
Hbr 4:1 *fobETO=men ou)=n mE/pote kataleipome/nEs e)paggeli/as ei)selTei=n ei)s tE\n kata/pausin au)tou= dokE=| tis e)X u(mO=n u(sterEke/nai:
Hbr 4:1 fobETOmen un mEpote kataleipomenEs epaNgelias eiselTein eis tEn katapausin autu dokE tis eX hymOn hysterEkenai:
Hbr 4:1 v-1aps-p-- c--------- c--------- v--pppgsf- n-----gsf- v--aan---- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- v-3pas-s-- ri----nsm- p--------- rp----gp-- v--xan----
Hbr 4:1 G5399 G3767 G3379 G2641 G1860 G1525 G1519 G3588 G2663 G0846 G1380 G5100 G1537 G5216 G5302
Hbr 4:1 Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do Jego odpoczynku, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony.
Hbr 4:1
Hbr 4:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 4:1
Hbr 4:1  Zatem  będzie  strach  że  kiedy  pozostaje  obietnica  wpisać  w  pokój  Jego  nie  był  kto  z  ty, wy  z opóźnieniem
Hbr 4:1 G3767 G5399 G5399 G3379 G4218 G2641 G1860 G1525 G1519 G2663 G0846 G3361 G1380 G5100 G1537 G5216 G5302
Hbr 4:2 καὶ γάρ ἐσμεν εὐηγγελισμένοι καθάπερ κἀκεῖνοι, ἀλλ᾿ οὐκ ὠφέλησεν λόγος τῆς ἀκοῆς ἐκείνους, μὴ συγκεκερασμένους τῇ πίστει τοῖς ἀκούσασιν.                              
Hbr 4:2 kai\ ga/r e)smen eu)Eggelisme/noi kaTa/per ka)kei=noi, a)ll' ou)k O)fe/lEsen o( lo/gos tE=s a)koE=s e)kei/nous, mE\ sugkekerasme/nous tE=| pi/stei toi=s a)kou/sasin.
Hbr 4:2 kai gar esmen euENgelismenoi kaTaper kakeinoi, all' uk OfelEsen ho logos tEs akoEs ekeinus, mE syNkekerasmenus tE pistei tois akusasin.
Hbr 4:2 d--------- c--------- v-1pai-p-- v--xppnpm- c--------- d--------- c--------- d--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- rd----apm- d--------- v--xppapm- ra----dsf- n-----dsf- ra----dpm- v--aapdpm-
Hbr 4:2 G2532 G1063 G2070 G2097 G2509 G2548 G0235 G3756 G5623 G3588 G3056 G3588 G0189 G1565 G3361 G4786 G3588 G4102 G3588 G0191
Hbr 4:2 Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak i tamci, lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli.
Hbr 4:2
Hbr 4:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 4:2
Hbr 4:2  Dla  i  nas  głosił  jako  i  tak  ale  nie  wniesiona  ich  stosowanie  słowo  słyszałem  nie  rozpuszcza się  wiara  , którzy słyszeli
Hbr 4:2 G1063 G2532 G2070 G2097 G2509 G2509 G2548 G0235 G3756 G5623 G1565 G5623 G3056 G0189 G3361 G4786 G4102 G0191
Hbr 4:3 εἰσερχόμεθα γὰρ εἰς [τὴν] κατάπαυσιν οἱ πιστεύσαντες, καθὼς εἴρηκεν, Ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου, Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου, καίτοι τῶν ἔργων ἀπὸ καταβολῆς κόσμου γενηθέντων.              
Hbr 4:3 ei)serCHo/meTa ga\r ei)s [tE\n] kata/pausin oi( pisteu/santes, kaTO\s ei)/rEken, *(Os O)/mosa e)n tE=| o)rgE=| mou, *ei) ei)seleu/sontai ei)s tE\n kata/pausi/n mou, kai/toi tO=n e)/rgOn a)po\ katabolE=s ko/smou genETe/ntOn.
Hbr 4:3 eiserCHomeTa gar eis [tEn] katapausin hoi pisteusantes, kaTOs eirEken, hOs Omosa en tE orgE mu, ei eiseleusontai eis tEn katapausin mu, kaitoi tOn ergOn apo katabolEs kosmu genETentOn.
Hbr 4:3 v-1pmi-p-- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----npm- v--aapnpm- c--------- v-3xai-s-- c--------- v-1aai-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- c--------- v-3fmi-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gs-- c--------- ra----gpn- n-----gpn- p--------- n-----gsf- n-----gsm- v--appgpn-
Hbr 4:3 G1525 G1063 G1519 G3588 G2663 G3588 G4100 G2531 G2046 G5613 G3660 G1722 G3588 G3709 G3450 G1487 G1525 G1519 G3588 G2663 G3450 G2543 G3588 G2041 G0575 G2602 G2889 G1096
Hbr 4:3 Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwierzyliśmy, jak to powiedział: Toteż przysiągłem w gniewie moim: Nie wejdą do mego odpoczynku, aczkolwiek dzieła były dokonane od stworzenia świata.
Hbr 4:3
Hbr 4:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 4:3
Hbr 4:3 A  wpisać  w  pokój  my  Uważa  jako  powiedział  przysiągł  w  gniew  Mój  że  nie  będzie  w  pokój  Mój  chociaż  spraw  popełnione  w  wcześnie  Świat
Hbr 4:3 G1063 G1525 G1519 G2663 G3588 G4100 G2531 G2046 G3660 G1722 G3709 G3450 G1487 G1487 G1525 G1519 G2663 G3450 G2543 G2041 G1096 G0575 G2602 G2889
Hbr 4:4 εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς ἑβδόμης οὕτως, Καὶ κατέπαυσεν θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ·                            
Hbr 4:4 ei)/rEken ga/r pou peri\ tE=s e(bdo/mEs ou(/tOs, *kai\ kate/pausen o( Teo\s e)n tE=| E(me/ra| tE=| e(bdo/mE| a)po\ pa/ntOn tO=n e)/rgOn au)tou=:
Hbr 4:4 eirEken gar pu peri tEs hebdomEs hutOs, kai katepausen ho Teos en tE hEmera tE hebdomE apo pantOn tOn ergOn autu:
Hbr 4:4 v-3xai-s-- c--------- d--------- p--------- ra----gsf- a-----gsf- d--------- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- a-----dsf- p--------- a-----gpn- ra----gpn- n-----gpn- rp----gsm-
Hbr 4:4 G2046 G1063 G4225 G4012 G3588 G1442 G3779 G2532 G2664 G3588 G2316 G1722 G3588 G2250 G3588 G1442 G0575 G3956 G3588 G2041 G0846
Hbr 4:4 Powiedział bowiem /Bóg/ na pewnym miejscu o siódmym dniu w ten sposób: I odpoczął Bóg w siódmym dniu po wszystkich dziełach swoich.
Hbr 4:4
Hbr 4:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 4:4
Hbr 4:4  Dla  nigdzie  powiedział  o  siódmy  tak  i  spała  Bóg  w  dzień  siódmy  z  wszystko  Spraw  Jego
Hbr 4:4 G1063 G4225 G2046 G4012 G1442 G3779 G2532 G2664 G2316 G1722 G2250 G1442 G0575 G3956 G2041 G0846
Hbr 4:5 καὶ ἐν τούτῳ πάλιν, Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μου.                                                  
Hbr 4:5 kai\ e)n tou/tO| pa/lin, *ei) ei)seleu/sontai ei)s tE\n kata/pausi/n mou.
Hbr 4:5 kai en tutO palin, ei eiseleusontai eis tEn katapausin mu.
Hbr 4:5 c--------- p--------- rd----dsm- d--------- c--------- v-3fmi-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gs--
Hbr 4:5 G2532 G1722 G5129 G3825 G1487 G1525 G1519 G3588 G2663 G3450
Hbr 4:5 I znowu na tym /miejscu/: Nie wejdą do mego odpoczynku.
Hbr 4:5
Hbr 4:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 4:5
Hbr 4:5  I  więcej  tutaj  nie  będzie  w  pokój  Mój
Hbr 4:5 G2532 G3825 G5129 G1487 G1525 G1519 G2663 G3450
Hbr 4:6 ἐπεὶ οὖν ἀπολείπεται τινὰς εἰσελθεῖν εἰς αὐτήν, καὶ οἱ πρότερον εὐαγγελισθέντες οὐκ εἰσῆλθον δι᾿ ἀπείθειαν,                                        
Hbr 4:6 e)pei\ ou)=n a)polei/petai tina\s ei)selTei=n ei)s au)tE/n, kai\ oi( pro/teron eu)aggelisTe/ntes ou)k ei)sE=lTon di' a)pei/Teian,
Hbr 4:6 epei un apoleipetai tinas eiselTein eis autEn, kai hoi proteron euaNgelisTentes uk eisElTon di' apeiTeian,
Hbr 4:6 c--------- c--------- v-3ppi-s-- ri----apm- v--aan---- p--------- rp----asf- c--------- ra----npm- a-----asnc v--appnpm- d--------- v-3aai-p-- p--------- n-----asf-
Hbr 4:6 G1893 G3767 G0620 G5100 G1525 G1519 G0846 G2532 G3588 G4386 G2097 G3756 G1525 G1223 G0543
Hbr 4:6 Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy, gdyż ci, którzy wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie weszli z powodu /swego/ nieposłuszeństwa,
Hbr 4:6
Hbr 4:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 4:6
Hbr 4:6  Tak  jako  kilka  pozostaje  wpisać  w  to  i  który  przed  głosił  nie  włączone  dla  krnąbrność
Hbr 4:6 G3767 G1893 G5100 G0620 G1525 G1519 G0846 G2532 G3588 G4386 G2097 G3756 G1525 G1223 G0543
Hbr 4:7 πάλιν τινὰ ὁρίζει ἡμέραν, Σήμερον, ἐν Δαυὶδ λέγων μετὰ τοσοῦτον χρόνον, καθὼς προείρηται, Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν.                      
Hbr 4:7 pa/lin tina\ o(ri/DZei E(me/ran, *sE/meron, e)n *daui\d le/gOn meta\ tosou=ton CHro/non, kaTO\s proei/rEtai, *sE/meron e)a\n tE=s fOnE=s au)tou= a)kou/sEte, mE\ sklEru/nEte ta\s kardi/as u(mO=n.
Hbr 4:7 palin tina horiDZei hEmeran, sEmeron, en dauid legOn meta tosuton CHronon, kaTOs proeirEtai, sEmeron ean tEs fOnEs autu akusEte, mE sklErynEte tas kardias hymOn.
Hbr 4:7 d--------- ri----asf- v-3pai-s-- n-----asf- d--------- p--------- n-----dsm- v--papnsm- p--------- rd----asm- n-----asm- c--------- v-3xpi-s-- d--------- c--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- v-2aas-p-- d--------- v-2aas-p-- ra----apf- n-----apf- rp----gp--
Hbr 4:7 G3825 G5100 G3724 G2250 G4594 G1722 G1138 G3004 G3326 G5118 G5550 G2531 G4277 G4594 G1437 G3588 G5456 G0846 G0191 G3361 G4645 G3588 G2588 G5216
Hbr 4:7 dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień - "dzisiaj" - po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało powiedziane: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych.
Hbr 4:7
Hbr 4:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 4:7
Hbr 4:7  więcej  definiuje  kilka  dzień  teraz  mówi  przez  Dawid  za  tak  długi  czas  jako  powiedział  teraz  kiedy  słyszeć  głos  Jego  nie  Uodpornić  Serca  swój
Hbr 4:7 G3825 G3724 G5100 G2250 G4594 G3004 G1722 G1138 G3326 G5118 G5118 G5550 G2531 G2046 G4594 G1437 G0191 G5456 G0846 G3361 G4645 G2588 G5216
Hbr 4:8 εἰ γὰρ αὐτοὺς Ἰησοῦς κατέπαυσεν, οὐκ ἂν περὶ ἄλλης ἐλάλει μετὰ ταῦτα ἡμέρας.                                            
Hbr 4:8 ei) ga\r au)tou\s *)iEsou=s kate/pausen, ou)k a)\n peri\ a)/llEs e)la/lei meta\ tau=ta E(me/ras.
Hbr 4:8 ei gar autus iEsus katepausen, uk an peri allEs elalei meta tauta hEmeras.
Hbr 4:8 c--------- c--------- rp----apm- n-----nsm- v-3aai-s-- d--------- x--------- p--------- a-----gsf- v-3iai-s-- p--------- rd----apn- n-----gsf-
Hbr 4:8 G1487 G1063 G0846 G2424 G2664 G3756 G0302 G4012 G0243 G2980 G3326 G5023 G2250
Hbr 4:8 Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku, nie mówiłby potem o innym dniu.
Hbr 4:8
Hbr 4:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 4:8
Hbr 4:8  Dla  jeśli  Jezus  wydana  ich  pokój  nie  był  by  powiedział  za  dodanie  o  inny  dno
Hbr 4:8 G1063 G1487 G2424 G2664 G0846 G2664 G3756 G2980 G0302 G2980 G3326 G5023 G4012 G0243 G2250
Hbr 4:9 ἄρα ἀπολείπεται σαββατισμὸς τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ·                                                        
Hbr 4:9 a)/ra a)polei/petai sabbatismo\s tO=| laO=| tou= Teou=:
Hbr 4:9 ara apoleipetai sabbatismos tO laO tu Teu:
Hbr 4:9 c--------- v-3ppi-s-- n-----nsm- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsm- n-----gsm-
Hbr 4:9 G0686 G0620 G4520 G3588 G2992 G3588 G2316
Hbr 4:9 A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego.
Hbr 4:9
Hbr 4:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 4:9
Hbr 4:9  Zatem  Osoby  Bóg  pozostaje  subbotstvo
Hbr 4:9 G0686 G2992 G2316 G0620 G4520
Hbr 4:10 γὰρ εἰσελθὼν εἰς τὴν κατάπαυσιν αὐτοῦ καὶ αὐτὸς κατέπαυσεν ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτοῦ ὥσπερ ἀπὸ τῶν ἰδίων θεός.                              
Hbr 4:10 o( ga\r ei)selTO\n ei)s tE\n kata/pausin au)tou= kai\ au)to\s kate/pausen a)po\ tO=n e)/rgOn au)tou= O(/sper a)po\ tO=n i)di/On o( Teo/s.
Hbr 4:10 ho gar eiselTOn eis tEn katapausin autu kai autos katepausen apo tOn ergOn autu hOsper apo tOn idiOn ho Teos.
Hbr 4:10 ra----nsm- c--------- v--aapnsm- p--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- d--------- rp----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----gpn- n-----gpn- rp----gsm- c--------- p--------- ra----gpn- a-----gpn- ra----nsm- n-----nsm-
Hbr 4:10 G3588 G1063 G1525 G1519 G3588 G2663 G0846 G2532 G0846 G2664 G0575 G3588 G2041 G0846 G5618 G0575 G3588 G2398 G3588 G2316
Hbr 4:10 Kto bowiem wszedł do Jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich.
Hbr 4:10
Hbr 4:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 4:10
Hbr 4:10  Dla  kto  wprowadzonych  w  pokój  Jego  że  i  spokój  z  Spraw  ich  jako  Bóg  z  Jego
Hbr 4:10 G1063 G3588 G1525 G1519 G2663 G0846 G0846 G2532 G2664 G0575 G2041 G0846 G5618 G2316 G0575 G2398
Hbr 4:11 σπουδάσωμεν οὖν εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν, ἵνα μὴ ἐν τῷ αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ τῆς ἀπειθείας.                                    
Hbr 4:11 spouda/sOmen ou)=n ei)selTei=n ei)s e)kei/nEn tE\n kata/pausin, i(/na mE\ e)n tO=| au)tO=| tis u(podei/gmati pe/sE| tE=s a)peiTei/as.
Hbr 4:11 spudasOmen un eiselTein eis ekeinEn tEn katapausin, hina mE en tO autO tis hypodeigmati pesE tEs apeiTeias.
Hbr 4:11 v-1aas-p-- c--------- v--aan---- p--------- rd----asf- ra----asf- n-----asf- c--------- d--------- p--------- ra----dsn- a-----dsn- ri----nsm- n-----dsn- v-3aas-s-- ra----gsf- n-----gsf-
Hbr 4:11 G4704 G3767 G1525 G1519 G1565 G3588 G2663 G2443 G3361 G1722 G3588 G0846 G5100 G5262 G4098 G3588 G0543
Hbr 4:11 Śpieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa.
Hbr 4:11
Hbr 4:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 4:11
Hbr 4:11  Tak  próbować  wpisać  w  pokój  wyżej wymieniony  że  kto  na  do  przykład  nie  spadły  krnąbrność
Hbr 4:11 G3767 G4704 G1525 G1519 G2663 G1565 G2443 G5100 G1722 G0846 G5262 G3361 G4098 G0543
Hbr 4:12 Ζῶν γὰρ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν, καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας·        
Hbr 4:12 *DZO=n ga\r o( lo/gos tou= Teou= kai\ e)nergE\s kai\ tomO/teros u(pe\r pa=san ma/CHairan di/stomon kai\ dii+knou/menos a)/CHri merismou= PSuCHE=s kai\ pneu/matos, a(rmO=n te kai\ muelO=n, kai\ kritiko\s e)nTumE/seOn kai\ e)nnoiO=n kardi/as:
Hbr 4:12 DZOn gar ho logos tu Teu kai energEs kai tomOteros hyper pasan maCHairan distomon kai di+iknumenos aCHri merismu PSyCHEs kai pneumatos, harmOn te kai myelOn, kai kritikos enTymEseOn kai ennoiOn kardias:
Hbr 4:12 v--papnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- a-----nsm- c--------- a-----nsmc p--------- a-----asf- n-----asf- a-----asf- d--------- v--pmpnsm- p--------- n-----gsm- n-----gsf- c--------- n-----gsn- n-----gpm- c--------- c--------- n-----gpm- c--------- a-----nsm- n-----gpf- c--------- n-----gpf- n-----gsf-
Hbr 4:12 G2198 G1063 G3588 G3056 G3588 G2316 G2532 G1756 G2532 G5114 G5228 G3956 G3162 G1366 G2532 G1338 G0891 G3311 G5590 G2532 G4151 G0719 G5037 G2532 G3452 G2532 G2924 G1761 G2532 G1771 G2588
Hbr 4:12 Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.
Hbr 4:12
Hbr 4:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 4:12
Hbr 4:12  Dla  słowo  Bóg  żywo  i  faktycznie  i  ostrzejszy  wszystko  Miecz  ach  wnika  do  rozdzielenie  dusza  i  i  duch  Kompozycje  i  i  Mózg  i  sędzia  myśli  i  zamiary  serce
Hbr 4:12 G1063 G3056 G2316 G2198 G2532 G1756 G2532 G5114 G3956 G3162 G1366 G1338 G0891 G3311 G5590 G2532 G5037 G4151 G0719 G2532 G5037 G3452 G2532 G2924 G1761 G2532 G1771 G2588
Hbr 4:13 καὶ οὐκ ἔστιν κτίσις ἀφανὴς ἐνώπιον αὐτοῦ, πάντα δὲ γυμνὰ καὶ τετραχηλισμένα τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ, πρὸς ὃν ἡμῖν λόγος.                              
Hbr 4:13 kai\ ou)k e)/stin kti/sis a)fanE\s e)nO/pion au)tou=, pa/nta de\ gumna\ kai\ tetraCHElisme/na toi=s o)fTalmoi=s au)tou=, pro\s o(\n E(mi=n o( lo/gos.
Hbr 4:13 kai uk estin ktisis afanEs enOpion autu, panta de gymna kai tetraCHElismena tois ofTalmois autu, pros hon hEmin ho logos.
Hbr 4:13 c--------- d--------- v-3pai-s-- n-----nsf- a-----nsf- p--------- rp----gsm- a-----npn- c--------- a-----npn- c--------- v--xppnpn- ra----dpm- n-----dpm- rp----gsm- p--------- rr----asm- rp----dp-- ra----nsm- n-----nsm-
Hbr 4:13 G2532 G3756 G2076 G2937 G0852 G1799 G0846 G3956 G1161 G1131 G2532 G5136 G3588 G3788 G0846 G4314 G3739 G2254 G3588 G3056
Hbr 4:13 Nie ma stworzenia, które by było przed Nim niewidzialne, przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami Tego, któremu musimy zdać rachunek.
Hbr 4:13
Hbr 4:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 4:13
Hbr 4:13  I  nie  stworzenie  ukryty  z  To  ale  wszystko  nagi  i  otwarte  oczy  Jego  Go  dać  sprawozdanie
Hbr 4:13 G2532 G3756 G2937 G0852 G1799 G0846 G1161 G3956 G1131 G2532 G5136 G3788 G0846 G3739 G2254 G3056
Hbr 4:14 Ἔχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, Ἰησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας·                                        
Hbr 4:14 *)/eCHontes ou)=n a)rCHiere/a me/gan dielEluTo/ta tou\s ou)ranou/s, *)iEsou=n to\n ui(o\n tou= Teou=, kratO=men tE=s o(mologi/as:
Hbr 4:14 eCHontes un arCHierea megan dielElyTota tus uranus, iEsun ton hyion tu Teu, kratOmen tEs homologias:
Hbr 4:14 v--papnpm- c--------- n-----asm- a-----asm- v--xapasm- ra----apm- n-----apm- n-----asm- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- v-1pas-p-- ra----gsf- n-----gsf-
Hbr 4:14 G2192 G3767 G0749 G3173 G1330 G3588 G3772 G2424 G3588 G5207 G3588 G2316 G2902 G3588 G3671
Hbr 4:14 Mając więc arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary.
Hbr 4:14
Hbr 4:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 4:14
Hbr 4:14  Tak  o  Ksiądz  wielki  przeszłość  niebo  Jezus  Syn  Bóg  będzie  mocno  przytrzymaj  Spowiedź  nasz
Hbr 4:14 G3767 G2192 G0749 G3173 G1330 G3772 G2424 G5207 G2316 G2902 G2902 G2902 G3671 G3588
Hbr 4:15 οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειρασμένον δὲ κατὰ πάντα καθ᾿ ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας.                                  
Hbr 4:15 ou) ga\r e)/CHomen a)rCHiere/a mE\ duna/menon sumpaTE=sai tai=s a)sTenei/ais E(mO=n, pepeirasme/non de\ kata\ pa/nta kaT' o(moio/tEta CHOri\s a(marti/as.
Hbr 4:15 u gar eCHomen arCHierea mE dynamenon sympaTEsai tais asTeneiais hEmOn, pepeirasmenon de kata panta kaT' omoiotEta CHOris hamartias.
Hbr 4:15 d--------- c--------- v-1pai-p-- n-----asm- d--------- v--pmpasm- v--aan---- ra----dpf- n-----dpf- rp----gp-- v--xppasm- c--------- p--------- a-----apn- p--------- n-----asf- p--------- n-----gsf-
Hbr 4:15 G3756 G1063 G2192 G0749 G3361 G1410 G4834 G3588 G0769 G2257 G3985 G1161 G2596 G3956 G2596 G3665 G5565 G0266
Hbr 4:15 Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu.
Hbr 4:15
Hbr 4:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 4:15
Hbr 4:15  Dla  mieć  nie  ksiądz  nie  może  współczujący  słabości  nasz  ale  jak  nas  kuszony  kuszony  w  wszystko  z wyjątkiem  grzech
Hbr 4:15 G1063 G2192 G3756 G0749 G3361 G1410 G4834 G0769 G2257 G1161 G3665 G2596 G3985 G3987 G2596 G3956 G5565 G0266
Hbr 4:16 προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεος καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν.                                    
Hbr 4:16 proserCHO/meTa ou)=n meta\ parrEsi/as tO=| Tro/nO| tE=s CHa/ritos, i(/na la/bOmen e)/leos kai\ CHa/rin eu(/rOmen ei)s eu)/kairon boE/Teian.
Hbr 4:16 proserCHOmeTa un meta parrEsias tO TronO tEs CHaritos, hina labOmen eleos kai CHarin heurOmen eis eukairon boETeian.
Hbr 4:16 v-1pms-p-- c--------- p--------- n-----gsf- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- v-1aas-p-- n-----asn- c--------- n-----asf- v-1aas-p-- p--------- a-----asf- n-----asf-
Hbr 4:16 G4334 G3767 G3326 G3954 G3588 G2362 G3588 G5485 G2443 G2983 G1656 G2532 G5485 G2147 G1519 G2121 G0996
Hbr 4:16 Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę dla /uzyskania/ pomocy w stosownej chwili.
Hbr 4:16
Hbr 4:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 4:16
Hbr 4:16  Zatem  postępować  z  odważnie  tron  łaska  że  dostać  miłosierdzie  i  odnaleźć  łaska  dla  Ostrzegawcze  pomoc
Hbr 4:16 G3767 G4334 G3326 G3954 G2362 G5485 G2443 G2983 G1656 G2532 G2147 G5485 G1519 G2121 G0996
Copyright by Cezary Podolski