Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Hbr5      do_str_głównej      do_Hbr7      
Hbr 6:1 Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν τελειότητα φερώμεθα, μὴ πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας ἀπὸ νεκρῶν ἔργων, καὶ πίστεως ἐπὶ θεόν,              
Hbr 6:1 *dio\ a)fe/ntes to\n tE=s a)rCHE=s tou= *CHristou= lo/gon e)pi\ tE\n teleio/tEta ferO/meTa, mE\ pa/lin Teme/lion kataballo/menoi metanoi/as a)po\ nekrO=n e)/rgOn, kai\ pi/steOs e)pi\ Teo/n,
Hbr 6:1 dio afentes ton tEs arCHEs tu CHristu logon epi tEn teleiotEta ferOmeTa, mE palin Temelion kataballomenoi metanoias apo nekrOn ergOn, kai pisteOs epi Teon,
Hbr 6:1 c--------- v--aapnpm- ra----asm- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- n-----asm- p--------- ra----asf- n-----asf- v-1pps-p-- d--------- d--------- n-----asm- v--pmpnpm- n-----gsf- p--------- a-----gpn- n-----gpn- c--------- n-----gsf- p--------- n-----asm-
Hbr 6:1 G1352 G0863 G3588 G3588 G0746 G3588 G5547 G3056 G1909 G3588 G5047 G5342 G3361 G3825 G2310 G2598 G3341 G0575 G3498 G2041 G2532 G4102 G1909 G2316
Hbr 6:1 Dlatego pominąwszy podstawowe nauki o Chrystusie przenieśmy się do tego, co doskonałe, nie zakładając ponownie fundamentu, jaki stanowią: pokuta za uczynki martwe i /wyznanie/ wiary w Boga,
Hbr 6:1
Hbr 6:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:1
Hbr 6:1  Zatem  pozostawiając  podstaw  nauczanie  Chrystus  śpieszyć się  do  doskonałość  nie  ponownie  wierzyć  podstawa  Leczenie  z  martwy  Spraw  i  Wiara  w  Bóg
Hbr 6:1 G1352 G0863 G0746 G3056 G5547 G5342 G1909 G5047 G3361 G3825 G2598 G2310 G3341 G0575 G3498 G2041 G2532 G4102 G1909 G2316
Hbr 6:2 βαπτισμῶν διδαχῆς, ἐπιθέσεώς τε χειρῶν, ἀναστάσεώς τε νεκρῶν, καὶ κρίματος αἰωνίου.                                        
Hbr 6:2 baptismO=n didaCHE=s, e)piTe/seO/s te CHeirO=n, a)nasta/seO/s te nekrO=n, kai\ kri/matos ai)Oni/ou.
Hbr 6:2 baptismOn didaCHEs, epiTeseOs te CHeirOn, anastaseOs te nekrOn, kai krimatos aiOniu.
Hbr 6:2 n-----gpm- n-----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gpf- n-----gsf- c--------- a-----gpm- c--------- n-----gsn- a-----gsn-
Hbr 6:2 G0909 G1322 G1936 G5037 G5495 G0386 G5037 G3498 G2532 G2917 G0166
Hbr 6:2 nauka o chrztach i nakładaniu rąk, o powstaniu z martwych i sądzie wiecznym.
Hbr 6:2
Hbr 6:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:2
Hbr 6:2  nauczanie  chrzciny  r.  Ręka  zmartwychwstania  martwy  i  sąd  wieczny
Hbr 6:2 G1322 G0909 G1936 G5495 G0386 G3498 G2532 G2917 G0166
Hbr 6:3 καὶ τοῦτο ποιήσομεν ἐάνπερ ἐπιτρέπῃ θεός.                                                
Hbr 6:3 kai\ tou=to poiE/somen e)a/nper e)pitre/pE| o( Teo/s.
Hbr 6:3 kai tuto poiEsomen eanper epitrepE ho Teos.
Hbr 6:3 c--------- rd----asn- v-1fai-p-- c--------- v-3pas-s-- ra----nsm- n-----nsm-
Hbr 6:3 G2532 G5124 G4160 G1437 G2010 G3588 G2316
Hbr 6:3 A i to uczynimy, jeśli Bóg pozwoli.
Hbr 6:3
Hbr 6:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:3
Hbr 6:3  I  to  do  jeśli  jeśli  Bóg  będzie
Hbr 6:3 G2532 G5124 G4160 G1437 G4007 G2316 G2010
Hbr 6:4 Ἀδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας, γευσαμένους τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους γενηθέντας πνεύματος ἁγίου                              
Hbr 6:4 *)adu/naton ga\r tou\s a(/paX fOtisTe/ntas, geusame/nous te tE=s dOrea=s tE=s e)pourani/ou kai\ meto/CHous genETe/ntas pneu/matos a(gi/ou
Hbr 6:4 adynaton gar tus hapaX fOtisTentas, geusamenus te tEs dOreas tEs epuraniu kai metoCHus genETentas pneumatos hagiu
Hbr 6:4 a-----nsn- c--------- ra----apm- d--------- v--appapm- v--ampapm- c--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- a-----gsf- c--------- a-----apm- v--appapm- n-----gsn- a-----gsn-
Hbr 6:4 G0102 G1063 G3588 G0530 G5461 G1089 G5037 G3588 G1431 G3588 G2032 G2532 G3353 G1096 G4151 G0040
Hbr 6:4 Niemożliwe jest bowiem tych - którzy raz zostali oświeceni, a nawet zakosztowali daru niebieskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego,
Hbr 6:4
Hbr 6:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:4
Hbr 6:4  Dla  niemożliwy  raz  oświecony  i  skosztował  prezent  niebieski  i  Bóg  uczestnikami  Duch  Święty
Hbr 6:4 G1063 G0102 G0530 G5461 G5037 G1089 G1431 G2032 G2532 G1096 G3353 G4151 G0040
Hbr 6:5 καὶ καλὸν γευσαμένους θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος,                                            
Hbr 6:5 kai\ kalo\n geusame/nous Teou= r(E=ma duna/meis te me/llontos ai)O=nos,
Hbr 6:5 kai kalon geusamenus Teu rEma dynameis te mellontos aiOnos,
Hbr 6:5 c--------- a-----asn- v--ampapm- n-----gsm- n-----asn- n-----apf- c--------- v--papgsm- n-----gsm-
Hbr 6:5 G2532 G2570 G1089 G2316 G4487 G1411 G5037 G3195 G0165
Hbr 6:5 zakosztowali również wspaniałości słowa Bożego i mocy przyszłego wieku,
Hbr 6:5
Hbr 6:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:5
Hbr 6:5  i  skosztował  dobry  czasownik  Bóg  i  wojska  Przyszłość  wiek
Hbr 6:5 G2532 G1089 G2570 G4487 G2316 G5037 G1411 G3195 G0165
Hbr 6:6 καὶ παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ παραδειγματίζοντας.                                  
Hbr 6:6 kai\ parapeso/ntas, pa/lin a)nakaini/DZein ei)s meta/noian, a)nastaurou=ntas e(autoi=s to\n ui(o\n tou= Teou= kai\ paradeigmati/DZontas.
Hbr 6:6 kai parapesontas, palin anakainiDZein eis metanoian, anastauruntas heautois ton hyion tu Teu kai paradeigmatiDZontas.
Hbr 6:6 c--------- v--aapapm- d--------- v--pan---- p--------- n-----asf- v--papapm- rp----dpm- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v--papapm-
Hbr 6:6 G2532 G3895 G3825 G0340 G1519 G3341 G0388 G1438 G3588 G5207 G3588 G2316 G2532 G3856
Hbr 6:6 a /jednak/ odpadli - odnowić ku nawróceniu. Krzyżują bowiem w sobie Syna Bożego i wystawiają Go na pośmiewisko.
Hbr 6:6
Hbr 6:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:6
Hbr 6:6  i  spadła od  ponownie  aktualizacja  skrucha  ponownie  ukrzyżować  się  Syn  Bóg  i  nakrzyczeć
Hbr 6:6 G2532 G3895 G3825 G0340 G3341 G0388 G0388 G1438 G5207 G2316 G2532 G3856
Hbr 6:7 γῆ γὰρ πιοῦσα τὸν ἐπ᾿ αὐτῆς ἐρχόμενον πολλάκις ὑετόν, καὶ τίκτουσα βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις δι᾿ οὓς καὶ γεωργεῖται, μεταλαμβάνει εὐλογίας ἀπὸ τοῦ θεοῦ·              
Hbr 6:7 gE= ga\r E( piou=sa to\n e)p' au)tE=s e)rCHo/menon polla/kis u(eto/n, kai\ ti/ktousa bota/nEn eu)/Teton e)kei/nois di' ou(\s kai\ geOrgei=tai, metalamba/nei eu)logi/as a)po\ tou= Teou=:
Hbr 6:7 gE gar hE piusa ton ep' autEs erCHomenon pollakis hyeton, kai tiktusa botanEn euTeton ekeinois di' us kai geOrgeitai, metalambanei eulogias apo tu Teu:
Hbr 6:7 n-----nsf- c--------- ra----nsf- v--aapnsf- ra----asm- p--------- rp----gsf- v--pmpasm- d--------- n-----asm- c--------- v--papnsf- n-----asf- a-----asf- rd----dpm- p--------- rr----apm- d--------- v-3ppi-s-- v-3pai-s-- n-----gsf- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
Hbr 6:7 G1093 G1063 G3588 G4095 G3588 G1909 G0846 G2064 G4178 G5205 G2532 G5088 G1008 G2111 G1565 G1223 G3739 G2532 G1090 G3335 G2129 G0575 G3588 G2316
Hbr 6:7 Ziemia zaś, która pije deszcz często na nią spadający i rodzi użyteczne rośliny dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga.
Hbr 6:7
Hbr 6:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:7
Hbr 6:7  Ziemia  pijany  wiele razy  malejąco  w  to  deszcz  i  rodzi  trawa  przydatny  tak  dla  który  uprawiany  otrzymuje  błogosławieństwo  z  Bóg
Hbr 6:7 G1093 G4095 G4178 G2064 G1909 G0846 G5205 G2532 G5088 G1008 G2111 G1565 G1223 G3739 G1090 G3335 G2129 G0575 G2316
Hbr 6:8 ἐκφέρουσα δὲ ἀκάνθας καὶ τριβόλους ἀδόκιμος καὶ κατάρας ἐγγύς, ἧς τὸ τέλος εἰς καῦσιν.                                  
Hbr 6:8 e)kfe/rousa de\ a)ka/nTas kai\ tribo/lous a)do/kimos kai\ kata/ras e)ggu/s, E(=s to\ te/los ei)s kau=sin.
Hbr 6:8 ekferusa de akanTas kai tribolus adokimos kai kataras eNgys, hEs to telos eis kausin.
Hbr 6:8 v--papnsf- c--------- n-----apf- c--------- n-----apm- a-----nsf- c--------- n-----gsf- p--------- rr----gsf- ra----nsn- n-----nsn- p--------- n-----asf-
Hbr 6:8 G1627 G1161 G0173 G2532 G5146 G0096 G2532 G2671 G1451 G3739 G3588 G5056 G1519 G2740
Hbr 6:8 A ta, która rodzi ciernie i osty, jest nieużyteczna i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenie
Hbr 6:8
Hbr 6:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:8
Hbr 6:8  i  produkcji  Ciernie  i  osty  został odrzucony  i  blisko  przekleństwo  kogo  koniec  palenie
Hbr 6:8 G1161 G1627 G0173 G2532 G5146 G0096 G2532 G1451 G2671 G3739 G5056 G2740
Hbr 6:9 Πεπείσμεθα δὲ περὶ ὑμῶν, ἀγαπητοί, τὰ κρείσσονα καὶ ἐχόμενα σωτηρίας, εἰ καὶ οὕτως λαλοῦμεν·                                  
Hbr 6:9 *pepei/smeTa de\ peri\ u(mO=n, a)gapEtoi/, ta\ krei/ssona kai\ e)CHo/mena sOtEri/as, ei) kai\ ou(/tOs lalou=men:
Hbr 6:9 pepeismeTa de peri hymOn, agapEtoi, ta kreissona kai eCHomena sOtErias, ei kai hutOs lalumen:
Hbr 6:9 v-1xpi-p-- c--------- p--------- rp----gp-- a-----vpm- ra----apn- a-----apnc c--------- v--pmpapn- n-----gsf- c--------- d--------- d--------- v-1pai-p--
Hbr 6:9 G3982 G1161 G4012 G5216 G0027 G3588 G2908 G2532 G2192 G4991 G1487 G2532 G3779 G2980
Hbr 6:9 Ale chociaż tak mówimy, to jednak po was, najmilsi, spodziewamy się czegoś lepszego i bliskiego zbawienia.
Hbr 6:9
Hbr 6:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:9
Hbr 6:9  Jednak  o  ty, wy  umiłowany  nadzieja  najlepiej  i  pojąć  Ratowanie  chociaż  i  mówić  tak
Hbr 6:9 G1161 G4012 G5216 G0027 G3982 G2909 G2532 G2192 G4991 G1487 G2532 G2980 G3779
Hbr 6:10 οὐ γὰρ ἄδικος θεὸς ἐπιλαθέσθαι τοῦ ἔργου ὑμῶν καὶ τῆς ἀγάπης ἧς ἐνεδείξασθε εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, διακονήσαντες τοῖς ἁγίοις καὶ διακονοῦντες.                
Hbr 6:10 ou) ga\r a)/dikos o( Teo\s e)pilaTe/sTai tou= e)/rgou u(mO=n kai\ tE=s a)ga/pEs E(=s e)nedei/XasTe ei)s to\ o)/noma au)tou=, diakonE/santes toi=s a(gi/ois kai\ diakonou=ntes.
Hbr 6:10 u gar adikos ho Teos epilaTesTai tu ergu hymOn kai tEs agapEs hEs enedeiXasTe eis to onoma autu, diakonEsantes tois hagiois kai diakonuntes.
Hbr 6:10 d--------- c--------- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- v--amn---- ra----gsn- n-----gsn- rp----gp-- c--------- ra----gsf- n-----gsf- rr----gsf- v-2ami-p-- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gsm- v--aapnpm- ra----dpm- a-----dpm- c--------- v--papnpm-
Hbr 6:10 G3756 G1063 G0094 G3588 G2316 G1950 G3588 G2041 G5216 G2532 G3588 G0026 G3739 G1731 G1519 G3588 G3686 G0846 G1247 G3588 G0040 G2532 G1247
Hbr 6:10 Nie jest bowiem Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego, gdyście usługiwali świętym i jeszcze usługujecie.
Hbr 6:10
Hbr 6:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:10
Hbr 6:10  Dla  nie  bezprawny  Bóg  zapomniałem  sprawa  swój  i  praca  miłość  który  miał  miał  w  nazwa  Jego  służące jako  i  obsługujących  święty
Hbr 6:10 G1063 G3756 G0094 G2316 G1950 G2041 G5216 G2532 G2873 G0026 G3739 G1731 G1731 G1519 G3686 G0846 G1247 G2532 G1247 G0040
Hbr 6:11 ἐπιθυμοῦμεν δὲ ἕκαστον ὑμῶν τὴν αὐτὴν ἐνδείκνυσθαι σπουδὴν πρὸς τὴν πληροφορίαν τῆς ἐλπίδος ἄχρι τέλους,                                
Hbr 6:11 e)piTumou=men de\ e(/kaston u(mO=n tE\n au)tE\n e)ndei/knusTai spoudE\n pro\s tE\n plErofori/an tE=s e)lpi/dos a)/CHri te/lous,
Hbr 6:11 epiTymumen de hekaston hymOn tEn autEn endeiknysTai spudEn pros tEn plEroforian tEs elpidos aCHri telus,
Hbr 6:11 v-1pai-p-- c--------- a-----asm- rp----gp-- ra----asf- a-----asf- v--pmn---- n-----asf- p--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- p--------- n-----gsn-
Hbr 6:11 G1937 G1161 G1538 G5216 G3588 G0846 G1731 G4710 G4314 G3588 G4136 G3588 G1680 G0891 G5056
Hbr 6:11 Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość w doskonaleniu nadziei aż do końca,
Hbr 6:11
Hbr 6:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:11
Hbr 6:11  Dobry  zaś  każdy  ty, wy  dla  doskonały  zaufanie  nadzieja  pod warunkiem, taką  zazdrość  do  koniec
Hbr 6:11 G1937 G1161 G1538 G5216 G4314 G4136 G4136 G1680 G1731 G0846 G4710 G0891 G5056
Hbr 6:12 ἵνα μὴ νωθροὶ γένησθε, μιμηταὶ δὲ τῶν διὰ πίστεως καὶ μακροθυμίας κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας.                                  
Hbr 6:12 i(/na mE\ nOTroi\ ge/nEsTe, mimEtai\ de\ tO=n dia\ pi/steOs kai\ makroTumi/as klEronomou/ntOn ta\s e)paggeli/as.
Hbr 6:12 hina mE nOTroi genEsTe, mimEtai de tOn dia pisteOs kai makroTymias klEronomuntOn tas epaNgelias.
Hbr 6:12 c--------- d--------- a-----npm- v-2ams-p-- n-----npm- c--------- ra----gpm- p--------- n-----gsf- c--------- n-----gsf- v--papgpm- ra----apf- n-----apf-
Hbr 6:12 G2443 G3361 G3576 G1096 G3402 G1161 G3588 G1223 G4102 G2532 G3115 G2816 G3588 G1860
Hbr 6:12 abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic.
Hbr 6:12
Hbr 6:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:12
Hbr 6:12  tak  ty, wy  nie  gnuśny  ale  naśladować  że  wiara  i  cierpliwość  dziedziczyć  obietnica
Hbr 6:12 G2443 G1096 G3361 G3576 G1161 G3402 G3588 G4102 G2532 G3115 G2816 G1860
Hbr 6:13 Τῷ γὰρ Ἀβραὰμ ἐπαγγειλάμενος θεός, ἐπεὶ κατ᾿ οὐδενὸς εἶχεν μείζονος ὀμόσαι, ὤμοσεν καθ᾿ ἑαυτοῦ,                                
Hbr 6:13 *tO=| ga\r *)abraa\m e)paggeila/menos o( Teo/s, e)pei\ kat' ou)deno\s ei)=CHen mei/DZonos o)mo/sai, O)/mosen kaT' e(autou=,
Hbr 6:13 tO gar abraam epaNgeilamenos ho Teos, epei kat' udenos eiCHen meiDZonos omosai, Omosen kaT' eautu,
Hbr 6:13 ra----dsm- c--------- n-----dsm- v--ampnsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- p--------- a-----gsm- v-3iai-s-- a-----gsmc v--aan---- v-3aai-s-- p--------- rp----gsm-
Hbr 6:13 G3588 G1063 G0011 G1861 G3588 G2316 G1893 G2596 G3762 G2192 G3173 G3660 G3660 G2596 G1438
Hbr 6:13 Albowiem gdy Bóg Abrahamowi uczynił obietnicę nie mając nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na samego siebie,
Hbr 6:13
Hbr 6:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:13
Hbr 6:13  Bóg  dając  obietnica  Abraham  jako  może  nikt  wyższy  przysięgać  przysiągł  Się  Się
Hbr 6:13 G2316 G1861 G1861 G0011 G1893 G2192 G3762 G3187 G3660 G3660 G1438 G1438
Hbr 6:14 λέγων, Εἰ μὴν εὐλογῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύνων πληθυνῶ σε·                                          
Hbr 6:14 le/gOn, *ei) mE\n eu)logO=n eu)logE/sO se kai\ plETu/nOn plETunO= se:
Hbr 6:14 legOn, ei mEn eulogOn eulogEsO se kai plETynOn plETynO se:
Hbr 6:14 v--papnsm- c--------- x--------- v--papnsm- v-1fai-s-- rp----as-- c--------- v--papnsm- v-1fai-s-- rp----as--
Hbr 6:14 G3004 G1487 G3375 G2127 G2127 G4571 G2532 G4129 G4129 G4571
Hbr 6:14 mówiąc: Zaiste, hojnie cię pobłogosławię i ponad miarę rozmnożę.
Hbr 6:14
Hbr 6:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:14
Hbr 6:14  mówi  naprawdę  naprawdę  błogosławieństwo  błogosławić  ty, wy  i  pomnożenie  mnożyć  ty, wy
Hbr 6:14 G3004 G2229 G3375 G2127 G2127 G4571 G2532 G4129 G4129 G4571
Hbr 6:15 καὶ οὕτως μακροθυμήσας ἐπέτυχεν τῆς ἐπαγγελίας.                                                  
Hbr 6:15 kai\ ou(/tOs makroTumE/sas e)pe/tuCHen tE=s e)paggeli/as.
Hbr 6:15 kai hutOs makroTymEsas epetyCHen tEs epaNgelias.
Hbr 6:15 c--------- d--------- v--aapnsm- v-3aai-s-- ra----gsf- n-----gsf-
Hbr 6:15 G2532 G3779 G3114 G2013 G3588 G1860
Hbr 6:15 A ponieważ tak cierpliwie oczekiwał, otrzymał to, co było obiecane.
Hbr 6:15
Hbr 6:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:15
Hbr 6:15  I  tak  cierpliwie znosić  otrzymane  obiecał
Hbr 6:15 G2532 G3779 G3114 G2013 G1860
Hbr 6:16 ἄνθρωποι γὰρ κατὰ τοῦ μείζονος ὀμνύουσιν, καὶ πάσης αὐτοῖς ἀντιλογίας πέρας εἰς βεβαίωσιν ὅρκος·                                
Hbr 6:16 a)/nTrOpoi ga\r kata\ tou= mei/DZonos o)mnu/ousin, kai\ pa/sEs au)toi=s a)ntilogi/as pe/ras ei)s bebai/Osin o( o(/rkos:
Hbr 6:16 anTrOpoi gar kata tu meiDZonos omnyusin, kai pasEs autois antilogias peras eis bebaiOsin ho horkos:
Hbr 6:16 n-----npm- c--------- p--------- ra----gsm- a-----gsmc v-3pai-p-- c--------- a-----gsf- rp----dpm- n-----gsf- n-----nsn- p--------- n-----asf- ra----nsm- n-----nsm-
Hbr 6:16 G0444 G1063 G2596 G3588 G3173 G3660 G2532 G3956 G0846 G0485 G4009 G1519 G0951 G3588 G3727
Hbr 6:16 Ludzie przysięgają na kogoś wyższego, a przysięga dla stwierdzenia /prawdy/ jest zakończeniem każdego sporu między nimi.
Hbr 6:16
Hbr 6:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:16
Hbr 6:16  Osoby  przysięgać  wyższy  i  ślubowanie  w  świadectwo  ukończył  każdy  spór  ich
Hbr 6:16 G0444 G3660 G3187 G2532 G3727 G1519 G0951 G4009 G3956 G0485 G0846
Hbr 6:17 ἐν περισσότερον βουλόμενος θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ,                          
Hbr 6:17 e)n O(=| perisso/teron boulo/menos o( Teo\s e)pidei=Xai toi=s klErono/mois tE=s e)paggeli/as to\ a)meta/Teton tE=s boulE=s au)tou= e)mesi/teusen o(/rkO|,
Hbr 6:17 en hO perissoteron bulomenos ho Teos epideiXai tois klEronomois tEs epaNgelias to ametaTeton tEs bulEs autu emesiteusen horkO,
Hbr 6:17 p--------- rr----dsn- a-----asnc v--pmpnsm- ra----nsm- n-----nsm- v--aan---- ra----dpm- n-----dpm- ra----gsf- n-----gsf- ra----asn- a-----asn- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- v-3aai-s-- n-----dsm-
Hbr 6:17 G1722 G3739 G4054 G1014 G3588 G2316 G1925 G3588 G2818 G3588 G1860 G3588 G0276 G3588 G1012 G0846 G3315 G3727
Hbr 6:17 Dlatego Bóg, pragnąc okazać ponad wszelką miarę dziedzicom obietnicy niezmienność swego postanowienia, wzmocnił je przysięgą,
Hbr 6:17
Hbr 6:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:17
Hbr 6:17  Zatem  Zatem  Bóg  Które chcą  obficie  show  spadkobierców  obietnica  niezmienność  Jego  będzie  używane  ślubowanie
Hbr 6:17 G1722 G3739 G2316 G1014 G4054 G1925 G2818 G1860 G0276 G0846 G1012 G3315 G3727
Hbr 6:18 ἵνα διὰ δύο πραγμάτων ἀμεταθέτων, ἐν οἷς ἀδύνατον ψεύσασθαι [τὸν] θεόν, ἰσχυρὰν παράκλησιν ἔχωμεν οἱ καταφυγόντες κρατῆσαι τῆς προκειμένης ἐλπίδος·                      
Hbr 6:18 i(/na dia\ du/o pragma/tOn a)metaTe/tOn, e)n oi(=s a)du/naton PSeu/sasTai [to\n] Teo/n, i)sCHura\n para/klEsin e)/CHOmen oi( katafugo/ntes kratE=sai tE=s prokeime/nEs e)lpi/dos:
Hbr 6:18 hina dia dyo pragmatOn ametaTetOn, en hois adynaton PSeusasTai [ton] Teon, isCHyran paraklEsin eCHOmen hoi katafygontes kratEsai tEs prokeimenEs elpidos:
Hbr 6:18 c--------- p--------- a-----gpn- n-----gpn- a-----gpn- p--------- rr----dpn- a-----nsn- v--amn---- ra----asm- n-----asm- a-----asf- n-----asf- v-1pas-p-- ra----npm- v--aapnpm- v--aan---- ra----gsf- v--pmpgsf- n-----gsf-
Hbr 6:18 G2443 G1223 G1417 G4229 G0276 G1722 G3739 G0102 G5574 G3588 G2316 G2478 G3874 G2192 G3588 G2703 G2902 G3588 G4295 G1680
Hbr 6:18 abyśmy przez dwie rzeczy niezmienne, co do których niemożliwe jest, by skłamał Bóg, mieli trwałą pociechę, my, którzyśmy się uciekli do uchwycenia zaofiarowanej nadziei.
Hbr 6:18
Hbr 6:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:18
Hbr 6:18  tak  w  dwa  Niezmienny  rzeczy  w  który  niemożliwy  Bóg  kłamstwo  firma  pocieszenie  miał  zainicjowały  wziąć  prezentacji  nadzieja
Hbr 6:18 G2443 G1223 G1417 G0276 G4229 G1722 G3739 G0102 G2316 G5574 G2478 G3874 G2192 G2703 G2902 G4295 G1680
Hbr 6:19 ἣν ὡς ἄγκυραν ἔχομεν τῆς ψυχῆς, ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν καὶ εἰσερχομένην εἰς τὸ ἐσώτερον τοῦ καταπετάσματος,                            
Hbr 6:19 E(\n O(s a)/gkuran e)/CHomen tE=s PSuCHE=s, a)sfalE= te kai\ bebai/an kai\ ei)serCHome/nEn ei)s to\ e)sO/teron tou= katapeta/smatos,
Hbr 6:19 hEn hOs aNkyran eCHomen tEs PSyCHEs, asfalE te kai bebaian kai eiserCHomenEn eis to esOteron tu katapetasmatos,
Hbr 6:19 rr----asf- c--------- n-----asf- v-1pai-p-- ra----gsf- n-----gsf- a-----asf- c--------- c--------- a-----asf- c--------- v--pmpasf- p--------- ra----asn- a-----asnc ra----gsn- n-----gsn-
Hbr 6:19 G3739 G5613 G0045 G2192 G3588 G5590 G0804 G5037 G2532 G0949 G2532 G1525 G1519 G3588 G2082 G3588 G2665
Hbr 6:19 Trzymajmy się jej jako bezpiecznej i silnej kotwicy duszy, /kotwicy/, która przenika poza zasłonę,
Hbr 6:19
Hbr 6:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:19
Hbr 6:19  który  dusza  jest  jako  kotwica  bezpieczny  i  silny  i  jest  w  że w ciągu  welon
Hbr 6:19 G3739 G5590 G2192 G5613 G0045 G0804 G2532 G0949 G2532 G1525 G1519 G2082 G2665
Hbr 6:20 ὅπου πρόδρομος ὑπὲρ ἡμῶν εἰσῆλθεν Ἰησοῦς, κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ ἀρχιερεὺς γενόμενος εἰς τὸν αἰῶνα.                                
Hbr 6:20 o(/pou pro/dromos u(pe\r E(mO=n ei)sE=lTen *)iEsou=s, kata\ tE\n ta/Xin *melCHise/dek a)rCHiereu\s geno/menos ei)s to\n ai)O=na.
Hbr 6:20 hopu prodromos hyper hEmOn eisElTen iEsus, kata tEn taXin melCHisedek arCHiereus genomenos eis ton aiOna.
Hbr 6:20 d--------- a-----nsm- p--------- rp----gp-- v-3aai-s-- n-----nsm- p--------- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- n-----nsm- v--ampnsm- p--------- ra----asm- n-----asm-
Hbr 6:20 G3699 G4274 G5228 G2257 G1525 G2424 G2596 G3588 G5010 G3198 G0749 G1096 G1519 G3588 G0165
Hbr 6:20 gdzie Jezus poprzednik wszedł za nas, stawszy się arcykapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
Hbr 6:20
Hbr 6:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 6:20
Hbr 6:20  gdzie  prekursor  dla  nas  wprowadzonych  Jezus  staje się  Arcykapłan  na zawsze  na zawsze  na  ranga  Melchizedek
Hbr 6:20 G3699 G4274 G5228 G2257 G1525 G2424 G1096 G0749 G0165 G1519 G2596 G5010 G3198
Copyright by Cezary Podolski