Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Hbr6      do_str_głównej      do_Hbr8      
Hbr 7:1 Οὗτος γὰρ Μελχισέδεκ, βασιλεὺς Σαλήμ, ἱερεὺς τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου, συναντήσας Ἀβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων καὶ εὐλογήσας αὐτόν,                            
Hbr 7:1 *ou(=tos ga\r o( *melCHise/dek, basileu\s *salE/m, i(ereu\s tou= Teou= tou= u(PSi/stou, o( sunantE/sas *)abraa\m u(postre/fonti a)po\ tE=s kopE=s tO=n basile/On kai\ eu)logE/sas au)to/n,
Hbr 7:1 hutos gar ho melCHisedek, basileus salEm, hiereus tu Teu tu hyPSistu, ho synantEsas abraam hypostrefonti apo tEs kopEs tOn basileOn kai eulogEsas auton,
Hbr 7:1 rd----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsm- n-----gsf- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----gsm- a-----gsms ra----nsm- v--aapnsm- n-----dsm- v--papdsm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gpm- n-----gpm- c--------- v--aapnsm- rp----asm-
Hbr 7:1 G3778 G1063 G3588 G3198 G0935 G4532 G2409 G3588 G2316 G3588 G5310 G3588 G4876 G0011 G5290 G0575 G3588 G2871 G3588 G0935 G2532 G2127 G0846
Hbr 7:1 Ten to Melchizedek, król Szalemu, kapłan Boga Najwyższego, wyszedł na spotkanie Abrahama, wracającego po rozgromieniu królów, i udzielił mu błogosławieństwa.
Hbr 7:1
Hbr 7:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:1
Hbr 7:1  Dla  Melchizedek  król  Salim  ksiądz  Bóg  Gd  który  spełnione  Abraham  i  błogosławiony  jego  powrót  za  zmiany  Kings
Hbr 7:1 G1063 G3198 G0935 G4532 G2409 G2316 G5310 G3588 G4876 G0011 G2532 G2127 G0846 G5290 G0575 G2871 G0935
Hbr 7:2 καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν Ἀβραάμ, πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος βασιλεὺς δικαιοσύνης ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς Σαλήμ, ἐστιν βασιλεὺς εἰρήνης,                                
Hbr 7:2 O(=| kai\ deka/tEn a)po\ pa/ntOn e)me/risen *)abraa/m, prO=ton me\n e(rmEneuo/menos basileu\s dikaiosu/nEs e)/peita de\ kai\ basileu\s *salE/m, o(/ e)stin basileu\s ei)rE/nEs,
Hbr 7:2 hO kai dekatEn apo pantOn emerisen abraam, prOton men hermEneuomenos basileus dikaiosynEs epeita de kai basileus salEm, ho estin basileus eirEnEs,
Hbr 7:2 rr----dsm- d--------- a-----asf- p--------- a-----gpn- v-3aai-s-- n-----nsm- a-----asn- c--------- v--pppnsm- n-----nsm- n-----gsf- d--------- c--------- d--------- n-----nsm- n-----gsf- rr----nsn- v-3pai-s-- n-----nsm- n-----gsf-
Hbr 7:2 G3739 G2532 G1181 G0575 G3956 G3307 G0011 G4412 G3303 G2059 G0935 G1343 G1899 G1161 G2532 G0935 G4532 G3739 G2076 G0935 G1515
Hbr 7:2 Jemu Abraham także wydzielił dziesięcinę z całego /łupu/. Imię jego najpierw oznacza króla sprawiedliwości, a następnie także króla Szalemu, to jest Króla Pokoju.
Hbr 7:2
Hbr 7:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:2
Hbr 7:2  który  i  dziesięciny  oddzielone  Abraham  z  tylko  pierwszy  pierwszy  znaczenie  król  prawda  i  następnie  i  król  Salim  że  jest  król  Świat
Hbr 7:2 G3739 G2532 G1181 G3307 G0011 G0575 G3956 G3303 G4412 G2059 G0935 G1343 G1161 G1899 G2532 G0935 G4532 G3603 G2076 G0935 G1515
Hbr 7:3 ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων, ἀφωμοιωμένος δὲ τῷ υἱῷ τοῦ θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές.                                
Hbr 7:3 a)pa/tOr, a)mE/tOr, a)genealo/gEtos, mE/te a)rCHE\n E(merO=n mE/te DZOE=s te/los e)/CHOn, a)fOmoiOme/nos de\ tO=| ui(O=| tou= Teou=, me/nei i(ereu\s ei)s to\ diEneke/s.
Hbr 7:3 apatOr, amEtOr, agenealogEtos, mEte arCHEn hEmerOn mEte DZOEs telos eCHOn, afOmoiOmenos de tO hyiO tu Teu, menei hiereus eis to diEnekes.
Hbr 7:3 a-----nsm- a-----nsm- a-----nsm- c--------- n-----asf- n-----gpf- c--------- n-----gsf- n-----asn- v--papnsm- v--xppnsm- c--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- n-----nsm- p--------- ra----asn- a-----asn-
Hbr 7:3 G0540 G0282 G0035 G3383 G0746 G2250 G3383 G2222 G5056 G2192 G0871 G1161 G3588 G5207 G3588 G2316 G3306 G2409 G1519 G3588 G1336
Hbr 7:3 Bez ojca, bez matki, bez rodowodu, nie ma ani początku dni, ani też końca życia, upodobniony zaś do Syna Bożego, pozostaje kapłanem na zawsze.
Hbr 7:3
Hbr 7:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:3
Hbr 7:3  bez  ojciec  bez  matka  bez  genealogia  o  ani  start  dni  ani  koniec  Życie  naśladować  Syn  Bóg  trwa  Ksiądz  na zawsze  na zawsze
Hbr 7:3 G0540 G0540 G0282 G0282 G0035 G0035 G2192 G3383 G0746 G2250 G3383 G5056 G2222 G0871 G5207 G2316 G3306 G2409 G1336 G1519
Hbr 7:4 Θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὗτος [καὶ] δεκάτην Ἀβραὰμ ἔδωκεν ἐκ τῶν ἀκροθινίων πατριάρχης.                                              
Hbr 7:4 *TeOrei=te de\ pEli/kos ou(=tos O(=| [kai\] deka/tEn *)abraa\m e)/dOken e)k tO=n a)kroTini/On o( patria/rCHEs.
Hbr 7:4 TeOreite de pElikos hutos hO [kai] dekatEn abraam edOken ek tOn akroTiniOn ho patriarCHEs.
Hbr 7:4 v-2pad-p-- c--------- ri----nsm- rd----nsm- rr----dsm- d--------- a-----asf- n-----nsm- v-3aai-s-- p--------- ra----gpn- n-----gpn- ra----nsm- n-----nsm-
Hbr 7:4 G2334 G1161 G4080 G3778 G3739 G2532 G1181 G0011 G1325 G1537 G3588 G0205 G3588 G3966
Hbr 7:4 Rozważcie, jak wielki jest ten, któremu sam patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu.
Hbr 7:4
Hbr 7:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:4
Hbr 7:4  Zobaczyć  jako  wielki  że  który  i  Abraham  patriarcha  dał  dziesięciny  z  psuje
Hbr 7:4 G2334 G4080 G4080 G3778 G3739 G2532 G0011 G3966 G1325 G1181 G1537 G0205
Hbr 7:5 καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν υἱῶν Λευὶ τὴν ἱερατείαν λαμβάνοντες ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῦν τὸν λαὸν κατὰ τὸν νόμον, τοῦτ᾿ ἔστιν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς ὀσφύος Ἀβραάμ·                
Hbr 7:5 kai\ oi( me\n e)k tO=n ui(O=n *leui\ tE\n i(eratei/an lamba/nontes e)ntolE\n e)/CHousin a)podekatou=n to\n lao\n kata\ to\n no/mon, tou=t' e)/stin tou\s a)delfou\s au)tO=n, kai/per e)XelEluTo/tas e)k tE=s o)sfu/os *)abraa/m:
Hbr 7:5 kai hoi men ek tOn hyiOn leui tEn hierateian lambanontes entolEn eCHusin apodekatun ton laon kata ton nomon, tut' estin tus adelfus autOn, kaiper eXelElyTotas ek tEs osfyos abraam:
Hbr 7:5 c--------- ra----npm- c--------- p--------- ra----gpm- n-----gpm- n-----gsm- ra----asf- n-----asf- v--papnpm- n-----asf- v-3pai-p-- v--pan---- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----asm- n-----asm- rd----nsn- v-3pai-s-- ra----apm- n-----apm- rp----gpm- c--------- v--xapapm- p--------- ra----gsf- n-----gsf- n-----gsm-
Hbr 7:5 G2532 G3588 G3303 G1537 G3588 G5207 G3017 G3588 G2405 G2983 G1785 G2192 G0586 G3588 G2992 G2596 G3588 G3551 G5124 G2076 G3588 G0080 G0846 G2539 G1831 G1537 G3588 G3751 G0011
Hbr 7:5 Wprawdzie i ci z synów Lewiego, którzy otrzymują kapłaństwo, mają zgodnie z Prawem polecenie pobierania dziesięciny od ludu, to jest od braci swoich, chociaż i ci wywodzą się z rodu Abrahama. 
Hbr 7:5
Hbr 7:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:5
Hbr 7:5  Otrzymać  kapłaństwo  z  synów  Levi  mieć  przykazanie  wziąć  na  prawo  dziesięciny  Osoby  że  jest  ich  bracia  chociaż  i  miejsce  z  biodra  Abraham
Hbr 7:5 G2983 G2405 G1537 G5207 G3017 G2192 G1785 G0586 G2596 G3551 G0586 G2992 G5123 G5123 G0846 G0080 G2539 G2539 G1831 G1537 G3751 G0011
Hbr 7:6 δὲ μὴ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν δεδεκάτωκεν Ἀβραάμ, καὶ τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας εὐλόγηκεν.                                              
Hbr 7:6 o( de\ mE\ genealogou/menos e)X au)tO=n dedeka/tOken *)abraa/m, kai\ to\n e)/CHonta ta\s e)paggeli/as eu)lo/gEken.
Hbr 7:6 ho de mE genealogumenos eX autOn dedekatOken abraam, kai ton eCHonta tas epaNgelias eulogEken.
Hbr 7:6 ra----nsm- c--------- d--------- v--pppnsm- p--------- rp----gpm- v-3xai-s-- n-----asm- c--------- ra----asm- v--papasm- ra----apf- n-----apf- v-3xai-s--
Hbr 7:6 G3588 G1161 G3361 G1075 G1537 G0846 G1183 G0011 G2532 G3588 G2192 G3588 G1860 G2127
Hbr 7:6 Tamten, który nie wywodził się z ich rodu, otrzymał dziesięcinę od Abrahama i pobłogosławił tego, który miał obietnice.
Hbr 7:6
Hbr 7:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:6
Hbr 7:6  Ale  to  nie  miejsce  z  rodzaj  ich  otrzymane  dziesięciny  Abraham  i  błogosławiony  , które miały  obietnica
Hbr 7:6 G1161 G3588 G3361 G1075 G1537 G1075 G0846 G1183 G1183 G0011 G2532 G2127 G2192 G1860
Hbr 7:7 χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται.                                                      
Hbr 7:7 CHOri\s de\ pa/sEs a)ntilogi/as to\ e)/latton u(po\ tou= krei/ttonos eu)logei=tai.
Hbr 7:7 CHOris de pasEs antilogias to elatton hypo tu kreittonos eulogeitai.
Hbr 7:7 p--------- c--------- a-----gsf- n-----gsf- ra----nsn- a-----nsnc p--------- ra----gsm- a-----gsmc v-3ppi-s--
Hbr 7:7 G5565 G1161 G3956 G0485 G3588 G1640 G5259 G3588 G2909 G2127
Hbr 7:7 Nie ma zaś żadnej wątpliwości, iż to, co mniejsze, otrzymuje błogosławieństwo od tego, co wyższe.
Hbr 7:7
Hbr 7:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:7
Hbr 7:7  Bez  wszystko  zaś  sprzeczność  mniej  błogosławiony  więcej
Hbr 7:7 G5565 G3956 G1161 G0485 G1640 G2127 G2909
Hbr 7:8 καὶ ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνῄσκοντες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν, ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ.                                                  
Hbr 7:8 kai\ O(=de me\n deka/tas a)poTnE/|skontes a)/nTrOpoi lamba/nousin, e)kei= de\ marturou/menos o(/ti DZE=|.
Hbr 7:8 kai hOde men dekatas apoTnEskontes anTrOpoi lambanusin, ekei de martyrumenos hoti DZE.
Hbr 7:8 c--------- d--------- c--------- a-----apf- v--papnpm- n-----npm- v-3pai-p-- d--------- c--------- v--pppnsm- c--------- v-3pai-s--
Hbr 7:8 G2532 G5602 G3303 G1181 G0599 G0444 G2983 G1563 G1161 G3140 G3754 G2198
Hbr 7:8 Ponadto tu biorą dziesięciny ludzie, którzy umierają, tam zaś ten, o którym wydane jest świadectwo, że żyje.
Hbr 7:8
Hbr 7:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:8
Hbr 7:8  I  tutaj  tutaj  dziesięciny  wziąć  Mężczyzn  śmierć  i  tam  o  świadectwo  że  życie
Hbr 7:8 G2532 G3303 G5602 G1181 G2983 G0444 G0599 G1161 G1563 G3140 G3140 G3754 G2198
Hbr 7:9 καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, δι᾿ Ἀβραὰμ καὶ Λευὶ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται,                                                  
Hbr 7:9 kai\ O(s e)/pos ei)pei=n, di' *)abraa\m kai\ *leui\ o( deka/tas lamba/nOn dedeka/tOtai,
Hbr 7:9 kai hOs epos eipein, di' abraam kai leui ho dekatas lambanOn dedekatOtai,
Hbr 7:9 c--------- c--------- n-----asn- v--aan---- p--------- n-----gsm- d--------- n-----nsm- ra----nsm- a-----apf- v--papnsm- v-3xpi-s--
Hbr 7:9 G2532 G5613 G2031 G2036 G1223 G0011 G2532 G3017 G3588 G1181 G2983 G1183
Hbr 7:9 I jeśli się można tak wyrazić, także Lewi, który pobiera dziesięciny, złożył dziesięcinę w osobie Abrahama.
Hbr 7:9
Hbr 7:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:9
Hbr 7:9  I  tak  powiedzieć  powiedzieć  się  Levi  otrzymujących  dziesięciny  w  Abraham  dał  dziesięciny
Hbr 7:9 G2532 G5613 G2031 G2036 G2532 G3017 G2983 G1181 G1223 G0011 G1183 G1183
Hbr 7:10 ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε συνήντησεν αὐτῷ Μελχισέδεκ.                                                  
Hbr 7:10 e)/ti ga\r e)n tE=| o)sfu/i+ tou= patro\s E)=n o(/te sunE/ntEsen au)tO=| *melCHise/dek.
Hbr 7:10 eti gar en tE osfy+i tu patros En hote synEntEsen autO melCHisedek.
Hbr 7:10 d--------- c--------- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----gsm- n-----gsm- v-3iai-s-- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- n-----nsm-
Hbr 7:10 G2089 G1063 G1722 G3588 G3751 G3588 G3962 G2258 G3753 G4876 G0846 G3198
Hbr 7:10 Był bowiem jeszcze w lędźwiach praojca swego, gdy Melchizedek wyszedł mu na spotkanie.
Hbr 7:10
Hbr 7:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:10
Hbr 7:10  dla  był  więcej  w  biodra  ojciec  kiedy  Melchizedek  spełnione  jego
Hbr 7:10 G1063 G2258 G2089 G1722 G3751 G3962 G3753 G3198 G4876 G0846
Hbr 7:11 Εἰ μὲν οὖν τελείωσις διὰ τῆς Λευιτικῆς ἱερωσύνης ἦν, λαὸς γὰρ ἐπ᾿ αὐτῆς νενομοθέτηται, τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν Ἀαρὼν λέγεσθαι;          
Hbr 7:11 *ei) me\n ou)=n telei/Osis dia\ tE=s *leuitikE=s i(erOsu/nEs E)=n, o( lao\s ga\r e)p' au)tE=s nenomoTe/tEtai, ti/s e)/ti CHrei/a kata\ tE\n ta/Xin *melCHise/dek e(/teron a)ni/stasTai i(ere/a kai\ ou) kata\ tE\n ta/Xin *)aarO\n le/gesTai;
Hbr 7:11 ei men un teleiOsis dia tEs leuitikEs hierOsynEs En, ho laos gar ep' autEs nenomoTetEtai, tis eti CHreia kata tEn taXin melCHisedek heteron anistasTai hierea kai u kata tEn taXin aarOn legesTai;
Hbr 7:11 c--------- c--------- c--------- n-----nsf- p--------- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- p--------- rp----gsf- v-3xpi-s-- ri----nsf- d--------- n-----nsf- p--------- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- a-----asm- v--pmn---- n-----asm- c--------- d--------- p--------- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- v--ppn----
Hbr 7:11 G1487 G3303 G3767 G5050 G1223 G3588 G3020 G2420 G2258 G3588 G2992 G1063 G1909 G0846 G3549 G5101 G2089 G5532 G2596 G3588 G5010 G3198 G2087 G0450 G2409 G2532 G3756 G2596 G3588 G5010 G0002 G3004
Hbr 7:11 Gdyby więc doskonałość została osiągnięta przez kapłaństwo lewickie, lud bowiem otrzymał Prawo, oparte na nim, to po co było potrzeba ustanawiać jeszcze innego kapłana na wzór Melchizedeka, a nie na wzór Aarona?
Hbr 7:11
Hbr 7:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:11
Hbr 7:11  Tak  jeśli  by  doskonałość  osiągnięte  przez  Lewicki  Kapłaństwo  dla  z  go  powiązanych  prawo  Osoby  co  więcej  potrzeba  wzrost  inny  ksiądz  na  ranga  Melchizedek  i  nie  na  ranga  Aaron  znany
Hbr 7:11 G3767 G1487 G3303 G5050 G2258 G1223 G3020 G2420 G1063 G1909 G0846 G3549 G3549 G2992 G5101 G2089 G5532 G0450 G2087 G2409 G2596 G5010 G3198 G2532 G3756 G2596 G5010 G0002 G3004
Hbr 7:12 μετατιθεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται.                                                      
Hbr 7:12 metatiTeme/nEs ga\r tE=s i(erOsu/nEs e)X a)na/gkEs kai\ no/mou meta/Tesis gi/netai.
Hbr 7:12 metatiTemenEs gar tEs hierOsynEs eX anaNkEs kai nomu metaTesis ginetai.
Hbr 7:12 v--pppgsf- c--------- ra----gsf- n-----gsf- p--------- n-----gsf- d--------- n-----gsm- n-----nsf- v-3pmi-s--
Hbr 7:12 G3346 G1063 G3588 G2420 G1537 G0318 G2532 G3551 G3331 G1096
Hbr 7:12 Ze zmianą bowiem kapłaństwa musi też nastąpić zmiana Prawa.
Hbr 7:12
Hbr 7:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:12
Hbr 7:12  że  zmianie,  Kapłaństwo  konieczne  konieczne  być  zmiana  i  Prawo
Hbr 7:12 G1063 G3346 G2420 G0318 G1537 G1096 G3331 G2532 G3551
Hbr 7:13 ἐφ᾿ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ᾿ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῷ θυσιαστηρίῳ·                                              
Hbr 7:13 e)f' o(\n ga\r le/getai tau=ta fulE=s e(te/ras mete/sCHEken, a)f' E(=s ou)dei\s prose/sCHEken tO=| TusiastEri/O|:
Hbr 7:13 ef' on gar legetai tauta fylEs heteras metesCHEken, af' Es udeis prosesCHEken tO TysiastEriO:
Hbr 7:13 p--------- rr----asm- c--------- v-3ppi-s-- rd----npn- n-----gsf- a-----gsf- v-3xai-s-- p--------- rr----gsf- a-----nsm- v-3xai-s-- ra----dsn- n-----dsn-
Hbr 7:13 G1909 G3739 G1063 G3004 G5023 G5443 G2087 G3348 G0575 G3739 G3762 G4337 G3588 G2379
Hbr 7:13 Ten zaś, o którym się to mówi, należał do innego pokolenia, z którego nikt nie służył ołtarzowi.
Hbr 7:13
Hbr 7:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:13
Hbr 7:13  Dla  o  Kogo  mówi  te rzeczy  należał  inny  kolano  z  kogo  żaden  rozpoczęte  ołtarz
Hbr 7:13 G1063 G1909 G3739 G3004 G5023 G3348 G2087 G5443 G0575 G3739 G3762 G4337 G2379
Hbr 7:14 πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ Ἰούδα ἀνατέταλκεν κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν Μωϋσῆς ἐλάλησεν.                                        
Hbr 7:14 pro/dElon ga\r o(/ti e)X *)iou/da a)nate/talken o( ku/rios E(mO=n, ei)s E(\n fulE\n peri\ i(ere/On ou)de\n *mOu+sE=s e)la/lEsen.
Hbr 7:14 prodElon gar hoti eX iuda anatetalken ho kyrios hEmOn, eis hEn fylEn peri hiereOn uden mO+ysEs elalEsen.
Hbr 7:14 a-----nsn- c--------- c--------- p--------- n-----gsm- v-3xai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- p--------- rr----asf- n-----asf- p--------- n-----gpm- a-----asn- n-----nsm- v-3aai-s--
Hbr 7:14 G4271 G1063 G3754 G1537 G2448 G0393 G3588 G2962 G2257 G1519 G3739 G5443 G4012 G2409 G3762 G3475 G2980
Hbr 7:14 Wiadomo przecież, że nasz Pan wyszedł z pokolenia Judy, a Mojżesz nic nie wspomniał o kapłanach z tego pokolenia.
Hbr 7:14
Hbr 7:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:14
Hbr 7:14  Dla  znany  że  Władca  nasz  powstały  z  Juda  o  gdzie  gdzie  Mojżesz  nic  powiedział  na  Kapłaństwo
Hbr 7:14 G1063 G4271 G3754 G2962 G2257 G0393 G1537 G2455 G1519 G3739 G5443 G3475 G3762 G2980 G4012 G2420
Hbr 7:15 καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα Μελχισέδεκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος,                                                
Hbr 7:15 kai\ perisso/teron e)/ti kata/dElo/n e)stin, ei) kata\ tE\n o(moio/tEta *melCHise/dek a)ni/statai i(ereu\s e(/teros,
Hbr 7:15 kai perissoteron eti katadElon estin, ei kata tEn homoiotEta melCHisedek anistatai hiereus heteros,
Hbr 7:15 c--------- a-----asnc d--------- a-----nsn- v-3pai-s-- c--------- p--------- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- v-3pmi-s-- n-----nsm- a-----nsm-
Hbr 7:15 G2532 G4054 G2089 G2612 G2076 G1487 G2596 G3588 G3665 G3198 G0450 G2409 G2087
Hbr 7:15 Jest to jeszcze bardziej oczywiste i wskutek tego, że na podobieństwo Melchizedeka występuje inny kapłan,
Hbr 7:15
Hbr 7:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:15
Hbr 7:15  I  to  więcej  wyraźnie  online  że  na  podobieństwo  Melchizedek  wzrostu  Ksiądz  inny
Hbr 7:15 G2532 G2076 G2089 G4054 G2612 G1487 G2596 G3665 G3198 G0450 G2409 G2087
Hbr 7:16 ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκίνης γέγονεν ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου,                                                  
Hbr 7:16 o(\s ou) kata\ no/mon e)ntolE=s sarki/nEs ge/gonen a)lla\ kata\ du/namin DZOE=s a)katalu/tou,
Hbr 7:16 hos u kata nomon entolEs sarkinEs gegonen alla kata dynamin DZOEs akatalytu,
Hbr 7:16 rr----nsm- d--------- p--------- n-----asm- n-----gsf- a-----gsf- v-3xai-s-- c--------- p--------- n-----asf- n-----gsf- a-----gsf-
Hbr 7:16 G3739 G3756 G2596 G3551 G1785 G4560 G1096 G0235 G2596 G1411 G2222 G0179
Hbr 7:16 który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia.
Hbr 7:16
Hbr 7:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:16
Hbr 7:16  Który  Taki  nie  na  prawo  przykazań  cielesny  ale  na  siła  Życie  nieskończony
Hbr 7:16 G3739 G1096 G3756 G2596 G3551 G1785 G4559 G0235 G2596 G1411 G2222 G0179
Hbr 7:17 μαρτυρεῖται γὰρ ὅτι Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισέδεκ.                                                  
Hbr 7:17 marturei=tai ga\r o(/ti *su\ i(ereu\s ei)s to\n ai)O=na kata\ tE\n ta/Xin *melCHise/dek.
Hbr 7:17 martyreitai gar hoti sy hiereus eis ton aiOna kata tEn taXin melCHisedek.
Hbr 7:17 v-3ppi-s-- c--------- c--------- rp----ns-- n-----nsm- p--------- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----asf- n-----asf- n-----gsm-
Hbr 7:17 G3140 G1063 G3754 G4771 G2409 G1519 G3588 G0165 G2596 G3588 G5010 G3198
Hbr 7:17 Dane Mu jest bowiem takie świadectwo: Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
Hbr 7:17
Hbr 7:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:17
Hbr 7:17  Dla  Dowodem  ty, wy  ksiądz  nigdy  nigdy  na  ranga  Melchizedek
Hbr 7:17 G1063 G3140 G4771 G2409 G0165 G1519 G2596 G5010 G3198
Hbr 7:18 ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές,                                                  
Hbr 7:18 a)Te/tEsis me\n ga\r gi/netai proagou/sEs e)ntolE=s dia\ to\ au)tE=s a)sTene\s kai\ a)nOfele/s,
Hbr 7:18 aTetEsis men gar ginetai proagusEs entolEs dia to autEs asTenes kai anOfeles,
Hbr 7:18 n-----nsf- c--------- c--------- v-3pmi-s-- v--papgsf- n-----gsf- p--------- ra----asn- rp----gsf- a-----asn- c--------- a-----asn-
Hbr 7:18 G0115 G3303 G1063 G1096 G4254 G1785 G1223 G3588 G0846 G0772 G2532 G0512
Hbr 7:18 Zostaje przeto usunięte poprzednie Prawo z powodu swej słabości i nieużyteczności.
Hbr 7:18
Hbr 7:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:18
Hbr 7:18  Anulowane  przed  były  przykazań  jest  na  powód  jego  niemoc  i  daremność
Hbr 7:18 G0115 G4254 G4254 G1785 G1096 G1223 G1223 G0846 G0772 G2532 G0512
Hbr 7:19 οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν νόμος, ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος, δι᾿ ἧς ἐγγίζομεν τῷ θεῷ.                                              
Hbr 7:19 ou)de\n ga\r e)telei/Osen o( no/mos, e)peisagOgE\ de\ krei/ttonos e)lpi/dos, di' E(=s e)ggi/DZomen tO=| TeO=|.
Hbr 7:19 uden gar eteleiOsen ho nomos, epeisagOgE de kreittonos elpidos, di' Es eNgiDZomen tO TeO.
Hbr 7:19 a-----asn- c--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsf- c--------- a-----gsfc n-----gsf- p--------- rr----gsf- v-1pai-p-- ra----dsm- n-----dsm-
Hbr 7:19 G3762 G1063 G5048 G3588 G3551 G1898 G1161 G2909 G1680 G1223 G3739 G1448 G3588 G2316
Hbr 7:19 Prawo nie dawało niczemu pełnej doskonałości, było jednak wprowadzeniem tylko lepszej nadziei, przez którą zbliżamy się do Boga.
Hbr 7:19
Hbr 7:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:19
Hbr 7:19  dla  prawo  nic  wniesiona  doskonałość  ale  wprowadzone  Najlepiej  nadzieja  przez  który  zbliża się  Bóg
Hbr 7:19 G1063 G3551 G3762 G5048 G5048 G1161 G1898 G2909 G1680 G1223 G3739 G1448 G2316
Hbr 7:20 Καὶ καθ᾿ ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας, οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες,                                              
Hbr 7:20 *kai\ kaT' o(/son ou) CHOri\s o(rkOmosi/as, oi( me\n ga\r CHOri\s o(rkOmosi/as ei)si\n i(erei=s gegono/tes,
Hbr 7:20 kai kaT' oson u CHOris horkOmosias, hoi men gar CHOris horkOmosias eisin hiereis gegonotes,
Hbr 7:20 c--------- p--------- rr----asn- d--------- p--------- n-----gsf- ra----npm- c--------- c--------- p--------- n-----gsf- v-3pai-p-- n-----npm- v--xapnpm-
Hbr 7:20 G2532 G2596 G3745 G3756 G5565 G3728 G3588 G3303 G1063 G5565 G3728 G1526 G2409 G1096
Hbr 7:20 Tym więcej, iż stało się to nie bez złożenia przysięgi. Gdy bowiem tamci bez przysięgi stawali się kapłanami,
Hbr 7:20
Hbr 7:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:20
Hbr 7:20  I  jako  jako  nie  bez  śluby
Hbr 7:20 G2532 G2596 G3745 G3756 G5565 G3728
Hbr 7:21 δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν, Ὤμοσεν κύριος, καὶ οὐ μεταμεληθήσεται, Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα,                                    
Hbr 7:21 o( de\ meta\ o(rkOmosi/as dia\ tou= le/gontos pro\s au)to/n, *)/Omosen ku/rios, kai\ ou) metamelETE/setai, *su\ i(ereu\s ei)s to\n ai)O=na,
Hbr 7:21 ho de meta horkOmosias dia tu legontos pros auton, Omosen kyrios, kai u metamelETEsetai, sy hiereus eis ton aiOna,
Hbr 7:21 ra----nsm- c--------- p--------- n-----gsf- p--------- ra----gsm- v--papgsm- p--------- rp----asm- v-3aai-s-- n-----nsm- c--------- d--------- v-3fpi-s-- rp----ns-- n-----nsm- p--------- ra----asm- n-----asm-
Hbr 7:21 G3588 G1161 G3326 G3728 G1223 G3588 G3004 G4314 G0846 G3660 G2962 G2532 G3756 G3338 G4771 G2409 G1519 G3588 G0165
Hbr 7:21 Ten właśnie przez przysięgę Tego, który do Niego powiedział: Poprzysiągł Pan, a nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki.
Hbr 7:21
Hbr 7:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:21
Hbr 7:21  dla  były  były  kapłanów  bez  śluby  i  To  z  anatema  o  Go  powiedział  przysiągł  Władca  i  nie  żałować  ty, wy  ksiądz  nigdy  nigdy  na  ranga  Melchizedek
Hbr 7:21 G1063 G1526 G3303 G2409 G5565 G3728 G1161 G3588 G3326 G3728 G4314 G0846 G3004 G3660 G2962 G2532 G3756 G3338 G4771 G2409 G0165 G1519 G2596 G5010 G3198
Hbr 7:22 κατὰ τοσοῦτο [καὶ] κρείττονος διαθήκης γέγονεν ἔγγυος Ἰησοῦς.                                                          
Hbr 7:22 kata\ tosou=to [kai\] krei/ttonos diaTE/kEs ge/gonen e)/gguos *)iEsou=s.
Hbr 7:22 kata tosuto [kai] kreittonos diaTEkEs gegonen eNgyos iEsus.
Hbr 7:22 p--------- rd----asn- d--------- a-----gsfc n-----gsf- v-3xai-s-- a-----nsm- n-----nsm-
Hbr 7:22 G2596 G5118 G2532 G2909 G1242 G1096 G1450 G2424
Hbr 7:22 O tyle też Jezus stał się poręczycielem lepszego przymierza.
Hbr 7:22
Hbr 7:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:22
Hbr 7:22  że  lepiej  przymierze  sponsor  , Stają się  Jezus
Hbr 7:22 G2596 G2909 G1242 G1450 G1096 G2424
Hbr 7:23 καὶ οἱ μὲν πλείονές εἰσιν γεγονότες ἱερεῖς διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν·                                                  
Hbr 7:23 kai\ oi( me\n plei/one/s ei)sin gegono/tes i(erei=s dia\ to\ Tana/tO| kOlu/esTai parame/nein:
Hbr 7:23 kai hoi men pleiones eisin gegonotes hiereis dia to TanatO kOlyesTai paramenein:
Hbr 7:23 c--------- ra----npm- c--------- a-----npmc v-3pai-p-- v--xapnpm- n-----npm- p--------- ra----asn- n-----dsm- v--ppn---- v--pan----
Hbr 7:23 G2532 G3588 G3303 G4119 G1526 G1096 G2409 G1223 G3588 G2288 G2967 G3887
Hbr 7:23 I gdy tamtych wielu było kapłanami, gdyż śmierć nie zezwalała im trwać przy życiu,
Hbr 7:23
Hbr 7:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:23
Hbr 7:23  Poza  tych  kapłanów  był  był  wiele  że  śmierć  nie  dozwolony  mieszkać
Hbr 7:23 G2532 G3588 G2409 G1096 G1526 G4119 G1223 G2288 G2967 G2967 G3887
Hbr 7:24 δὲ διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην·                                                
Hbr 7:24 o( de\ dia\ to\ me/nein au)to\n ei)s to\n ai)O=na a)para/baton e)/CHei tE\n i(erOsu/nEn:
Hbr 7:24 ho de dia to menein auton eis ton aiOna aparabaton eCHei tEn hierOsynEn:
Hbr 7:24 ra----nsm- c--------- p--------- ra----asn- v--pan---- rp----asm- p--------- ra----asm- n-----asm- a-----asf- v-3pai-s-- ra----asf- n-----asf-
Hbr 7:24 G3588 G1161 G1223 G3588 G3306 G0846 G1519 G3588 G0165 G0531 G2192 G3588 G2420
Hbr 7:24 Ten właśnie, ponieważ trwa na wieki, ma kapłaństwo nieprzemijające.
Hbr 7:24
Hbr 7:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:24
Hbr 7:24  i  To  jako  zamieszkiwanie  wiecznie  wiecznie  ma  kapłaństwo  ustawicznego
Hbr 7:24 G1161 G3588 G1223 G3306 G0165 G1519 G2192 G2420 G0531
Hbr 7:25 ὅθεν καὶ σῴζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται τοὺς προσερχομένους δι᾿ αὐτοῦ τῷ θεῷ, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν.                                  
Hbr 7:25 o(/Ten kai\ sO/|DZein ei)s to\ pantele\s du/natai tou\s proserCHome/nous di' au)tou= tO=| TeO=|, pa/ntote DZO=n ei)s to\ e)ntugCHa/nein u(pe\r au)tO=n.
Hbr 7:25 hoTen kai sODZein eis to panteles dynatai tus proserCHomenus di' autu tO TeO, pantote DZOn eis to entyNCHanein hyper autOn.
Hbr 7:25 c--------- d--------- v--pan---- p--------- ra----asn- a-----asn- v-3pmi-s-- ra----apm- v--pmpapm- p--------- rp----gsm- ra----dsm- n-----dsm- d--------- v--papnsm- p--------- ra----asn- v--pan---- p--------- rp----gpm-
Hbr 7:25 G3606 G2532 G4982 G1519 G3588 G3838 G1410 G3588 G4334 G1223 G0846 G3588 G2316 G3842 G2198 G1519 G3588 G1793 G5228 G0846
Hbr 7:25 Przeto i zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga, bo zawsze żyje, aby się wstawiać za nimi.
Hbr 7:25
Hbr 7:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:25
Hbr 7:25  zatem  i  może  zawsze  zawsze  zaoszczędzić  nadchodzący  przez  To  Bóg  jest  zawsze  żywy  że  zastosować  dla  ich
Hbr 7:25 G3606 G2532 G1410 G1519 G3838 G4982 G4334 G1223 G0846 G2316 G2198 G3842 G2198 G1519 G1793 G5228 G0846
Hbr 7:26 Τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν καὶ ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος·                                      
Hbr 7:26 *toiou=tos ga\r E(mi=n kai\ e)/prepen a)rCHiereu/s, o(/sios, a)/kakos, a)mi/antos, keCHOrisme/nos a)po\ tO=n a(martOlO=n, kai\ u(PSElo/teros tO=n ou)ranO=n geno/menos:
Hbr 7:26 toiutos gar hEmin kai eprepen arCHiereus, hosios, akakos, amiantos, keCHOrismenos apo tOn hamartOlOn, kai hyPSEloteros tOn uranOn genomenos:
Hbr 7:26 rd----nsm- c--------- rp----dp-- d--------- v-3iai-s-- n-----nsm- a-----nsm- a-----nsm- a-----nsm- v--xppnsm- p--------- ra----gpm- a-----gpm- c--------- a-----nsmc ra----gpm- n-----gpm- v--ampnsm-
Hbr 7:26 G5108 G1063 G2254 G2532 G4241 G0749 G3741 G0172 G0283 G5563 G0575 G3588 G0268 G2532 G5308 G3588 G3772 G1096
Hbr 7:26 Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa,
Hbr 7:26
Hbr 7:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:26
Hbr 7:26  Taki  musi  być  nas  Arcykapłana  święty  nie zamieszany  zło  dziewica  oddzielone  z  grzeszników  i  eulogized  powyżej  niebo
Hbr 7:26 G5108 G4241 G4241 G2254 G0749 G3741 G0172 G0172 G0283 G5563 G0575 G0268 G2532 G1096 G5308 G3772
Hbr 7:27 ὃς οὐκ ἔχει καθ᾿ ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας.                      
Hbr 7:27 o(\s ou)k e)/CHei kaT' E(me/ran a)na/gkEn, O(/sper oi( a)rCHierei=s, pro/teron u(pe\r tO=n i)di/On a(martiO=n Tusi/as a)nafe/rein, e)/peita tO=n tou= laou=: tou=to ga\r e)poi/Esen e)fa/paX e(auto\n a)nene/gkas.
Hbr 7:27 hos uk eCHei kaT' Emeran anaNkEn, hOsper hoi arCHiereis, proteron hyper tOn idiOn hamartiOn Tysias anaferein, epeita tOn tu lau: tuto gar epoiEsen efapaX heauton aneneNkas.
Hbr 7:27 rr----nsm- d--------- v-3pai-s-- p--------- n-----asf- n-----asf- c--------- ra----npm- n-----npm- a-----asnc p--------- ra----gpf- a-----gpf- n-----gpf- n-----apf- v--pan---- d--------- ra----gpf- ra----gsm- n-----gsm- rd----asn- c--------- v-3aai-s-- d--------- rp----asm- v--aapnsm-
Hbr 7:27 G3739 G3756 G2192 G2596 G2250 G0318 G5618 G3588 G0749 G4386 G5228 G3588 G2398 G0266 G2378 G0399 G1899 G3588 G3588 G2992 G5124 G1063 G4160 G2178 G1438 G0399
Hbr 7:27 takiego, który nie jest obowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie.
Hbr 7:27
Hbr 7:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:27
Hbr 7:27  Który  nie  ma  ma  potrzeb  potrzeb  codziennie  codziennie  jako  tych  kapłanów  przynieść  wypadków  pierwszy  dla  ich  grzech  następnie  Osoby  dla  popełnione  to  raz  wniesienie  Się  Się
Hbr 7:27 G3739 G3756 G0318 G2192 G0318 G2192 G2250 G2596 G5618 G3588 G0749 G0399 G2378 G4386 G5228 G2398 G0266 G1899 G2992 G1063 G4160 G5124 G2178 G0399 G1438 G1438
Hbr 7:28 νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν, λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον.                              
Hbr 7:28 o( no/mos ga\r a)nTrO/pous kaTi/stEsin a)rCHierei=s e)/CHontas a)sTe/neian, o( lo/gos de\ tE=s o(rkOmosi/as tE=s meta\ to\n no/mon ui(o\n ei)s to\n ai)O=na teteleiOme/non.
Hbr 7:28 ho nomos gar anTrOpus kaTistEsin arCHiereis eCHontas asTeneian, ho logos de tEs horkOmosias tEs meta ton nomon hyion eis ton aiOna teteleiOmenon.
Hbr 7:28 ra----nsm- n-----nsm- c--------- n-----apm- v-3pai-s-- n-----apm- v--papapm- n-----asf- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsf- p--------- ra----asm- n-----asm- n-----asm- p--------- ra----asm- n-----asm- v--xppasm-
Hbr 7:28 G3588 G3551 G1063 G0444 G2525 G0749 G2192 G0769 G3588 G3056 G1161 G3588 G3728 G3588 G3326 G3588 G3551 G5207 G1519 G3588 G0165 G5048
Hbr 7:28 Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, /ustanawia/ Syna doskonałego na wieki.
Hbr 7:28
Hbr 7:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 7:28
Hbr 7:28  Dla  prawo  zapewnia  Kapłanów  mężczyzn  mieć  niemoc  i  słowo  ślubowanie  za  Prawo  Syn  w  kiedykolwiek  doskonały
Hbr 7:28 G1063 G3551 G2525 G0749 G0444 G2192 G0769 G1161 G3056 G3728 G3326 G3551 G5207 G1519 G0165 G5048
Copyright by Cezary Podolski