Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Hbr8      do_str_głównej      do_Hbr10      
Hbr 9:1 Εἶχε μὲν οὖν [καὶ] πρώτη δικαιώματα λατρείας τό τε ἅγιον κοσμικόν.                                                        
Hbr 9:1 *ei)=CHe me\n ou)=n [kai\] E( prO/tE dikaiO/mata latrei/as to/ te a(/gion kosmiko/n.
Hbr 9:1 eiCHe men un [kai] hE prOtE dikaiOmata latreias to te hagion kosmikon.
Hbr 9:1 v-3iai-s-- c--------- c--------- d--------- ra----nsf- a-----nsf- n-----apn- n-----gsf- ra----asn- c--------- a-----asn- a-----asn-
Hbr 9:1 G2192 G3303 G3767 G2532 G3588 G4413 G1345 G2999 G3588 G5037 G0039 G2886
Hbr 9:1 Wprawdzie także i pierwsze /przymierze/ miało przepisy służby Bożej oraz ziemski przybytek.
Hbr 9:1
Hbr 9:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:1
Hbr 9:1  I  I  pierwszy  przymierze  miał  orzeczenia  Służbę  i  sanktuarium  ziemski
Hbr 9:1 G2532 G3767 G4413 G4633 G2192 G1345 G2999 G5037 G0039 G2886
Hbr 9:2 σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη πρώτη ἐν τε λυχνία καὶ τράπεζα καὶ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται Ἅγια·                                      
Hbr 9:2 skEnE\ ga\r kateskeua/sTE E( prO/tE e)n E(=| E(/ te luCHni/a kai\ E( tra/peDZa kai\ E( pro/Tesis tO=n a)/rtOn, E(/tis le/getai *(/agia:
Hbr 9:2 skEnE gar kateskeuasTE hE prOtE en hE hE te lyCHnia kai hE trapeDZa kai hE proTesis tOn artOn, hEtis legetai hagia:
Hbr 9:2 n-----nsf- c--------- v-3api-s-- ra----nsf- a-----nsf- p--------- rr----dsf- ra----nsf- c--------- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----gpm- n-----gpm- rr----nsf- v-3ppi-s-- a-----npn-
Hbr 9:2 G4633 G1063 G2680 G3588 G4413 G1722 G3739 G3588 G5037 G3087 G2532 G3588 G5132 G2532 G3588 G4286 G3588 G0740 G3748 G3004 G0039
Hbr 9:2 Był to namiot, w którego pierwszej części zwanej /Miejscem/ Świętym, znajdował się świecznik, stół i chleby pokładne.
Hbr 9:2
Hbr 9:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:2
Hbr 9:2  dla  uzgodnienia  był  tabernakulum  pierwszy  w  który  który  lampa  i  tabela  i  wniosek  chlebów  który  o nazwie  święty
Hbr 9:2 G1063 G2680 G2680 G4633 G4413 G1722 G3739 G5037 G3087 G2532 G5132 G2532 G4286 G0740 G3748 G3004 G0039
Hbr 9:3 μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ λεγομένη Ἅγια Ἁγίων,                                                            
Hbr 9:3 meta\ de\ to\ deu/teron katape/tasma skEnE\ E( legome/nE *(/agia *(agi/On,
Hbr 9:3 meta de to deuteron katapetasma skEnE hE legomenE hagia hagiOn,
Hbr 9:3 p--------- c--------- ra----asn- a-----asn- n-----asn- n-----nsf- ra----nsf- v--pppnsf- a-----npn- a-----gpn-
Hbr 9:3 G3326 G1161 G3588 G1208 G2665 G4633 G3588 G3004 G0039 G0039
Hbr 9:3 Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę "Święte Świętych".
Hbr 9:3
Hbr 9:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:3
Hbr 9:3  Dla  po drugim  zaś  zasłonę  tabernakulum  o nazwie  Święty  Świętych
Hbr 9:3 G3326 G1208 G1161 G2665 G4633 G3004 G0039 G0039
Hbr 9:4 χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ῥάβδος Ἀαρὼν βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης,                      
Hbr 9:4 CHrusou=n e)/CHousa TumiatE/rion kai\ tE\n kibOto\n tE=s diaTE/kEs perikekalumme/nEn pa/ntoTen CHrusi/O|, e)n E(=| sta/mnos CHrusE= e)/CHousa to\ ma/nna kai\ E( r(a/bdos *)aarO\n E( blastE/sasa kai\ ai( pla/kes tE=s diaTE/kEs,
Hbr 9:4 CHrysun eCHusa TymiatErion kai tEn kibOton tEs diaTEkEs perikekalymmenEn pantoTen CHrysiO, en hE stamnos CHrysE eCHusa to manna kai hE rabdos aarOn hE blastEsasa kai hai plakes tEs diaTEkEs,
Hbr 9:4 a-----asn- v--papnsf- n-----asn- c--------- ra----asf- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- v--xppasf- d--------- n-----dsn- p--------- rr----dsf- n-----nsf- a-----nsf- v--papnsf- ra----asn- n-----asn- c--------- ra----nsf- n-----nsf- n-----gsm- ra----nsf- v--aapnsf- c--------- ra----npf- n-----npf- ra----gsf- n-----gsf-
Hbr 9:4 G5552 G2192 G2369 G2532 G3588 G2787 G3588 G1242 G4028 G3840 G5553 G1722 G3739 G4713 G5552 G2192 G3588 G3131 G2532 G3588 G4464 G0002 G3588 G0985 G2532 G3588 G4109 G3588 G1242
Hbr 9:4 Posiadało ono złoty ołtarz kadzenia i Arkę Przymierza, pokrytą zewsząd złotem. Znajdowało się w niej naczynie złote z manną, laska Aarona, która zakwitła, i tablice Przymierza.
Hbr 9:4
Hbr 9:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:4
Hbr 9:4  , które  złoto  kadzielnica  i  w futrze  z  wszystko  strony  złoto  arka  przymierze  gdzie  gdzie  złoto  statek  z  manna  pręt  Aaron  dmuchane  i  Tabletek  przymierze
Hbr 9:4 G2192 G5552 G2369 G2532 G4028 G3840 G3840 G3840 G5553 G2787 G1242 G1722 G3739 G5552 G4713 G2192 G3131 G4464 G0002 G0985 G2532 G4109 G1242
Hbr 9:5 ὑπεράνω δὲ αὐτῆς Χερουβὶν δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ μέρος.                                                
Hbr 9:5 u(pera/nO de\ au)tE=s *CHeroubi\n do/XEs kataskia/DZonta to\ i(lastE/rion: peri\ O(=n ou)k e)/stin nu=n le/gein kata\ me/ros.
Hbr 9:5 hyperanO de autEs CHerubin doXEs kataskiaDZonta to hilastErion: peri hOn uk estin nyn legein kata meros.
Hbr 9:5 p--------- c--------- rp----gsf- n-----npn- n-----gsf- v--papnpn- ra----asn- a-----asn- p--------- rr----gpn- d--------- v-3pai-s-- d--------- v--pan---- p--------- n-----asn-
Hbr 9:5 G5231 G1161 G0846 G5502 G1391 G2683 G3588 G2435 G4012 G3739 G3756 G2076 G3568 G3004 G2596 G3313
Hbr 9:5 Nad nią zaś były cheruby Chwały, które zacieniały przebłagalnię, o czym szczegółowo nie ma potrzeby teraz mówić.
Hbr 9:5
Hbr 9:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:5
Hbr 9:5  i  przez  go  Cherubinów  Sława  baldachim  ochistilische  o  niż  nie  musi  teraz  mówić  szczegółowo  szczegółowo
Hbr 9:5 G1161 G5231 G0846 G5502 G1391 G2683 G2435 G4012 G3739 G3756 G2076 G3568 G3004 G2596 G3313
Hbr 9:6 Τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασμένων, εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες,                                              
Hbr 9:6 *tou/tOn de\ ou(/tOs kateskeuasme/nOn, ei)s me\n tE\n prO/tEn skEnE\n dia\ panto\s ei)si/asin oi( i(erei=s ta\s latrei/as e)pitelou=ntes,
Hbr 9:6 tutOn de hutOs kateskeuasmenOn, eis men tEn prOtEn skEnEn dia pantos eisiasin hoi hiereis tas latreias epiteluntes,
Hbr 9:6 rd----gpn- c--------- d--------- v--xppgpn- p--------- c--------- ra----asf- a-----asf- n-----asf- p--------- a-----gsm- v-3pai-p-- ra----npm- n-----npm- ra----apf- n-----apf- v--papnpm-
Hbr 9:6 G5130 G1161 G3779 G2680 G1519 G3303 G3588 G4413 G4633 G1223 G3956 G1524 G3588 G2409 G3588 G2999 G2005
Hbr 9:6 Tak zaś te rzeczy były urządzone, iż do pierwszej części przybytku zawsze wchodzą kapłani sprawujący służbę świętą,
Hbr 9:6
Hbr 9:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:6
Hbr 9:6  W  to  to  urządzenie  w  w  pierwszy  Tabernakulum  zawsze  obejmuje  kler  popełnić  Kult
Hbr 9:6 G1161 G3779 G5130 G2680 G1519 G3303 G4413 G4633 G1275 G1524 G2409 G2005 G2999
Hbr 9:7 εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος, προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων,                                    
Hbr 9:7 ei)s de\ tE\n deute/ran a(/paX tou= e)niautou= mo/nos o( a)rCHiereu/s, ou) CHOri\s ai(/matos, o(\ prosfe/rei u(pe\r e(autou= kai\ tO=n tou= laou= a)gnoEma/tOn,
Hbr 9:7 eis de tEn deuteran hapaX tu eniautu monos ho arCHiereus, u CHOris haimatos, ho prosferei hyper heautu kai tOn tu lau agnoEmatOn,
Hbr 9:7 p--------- c--------- ra----asf- a-----asf- d--------- ra----gsm- n-----gsm- a-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- d--------- p--------- n-----gsn- rr----asn- v-3pai-s-- p--------- rp----gsm- c--------- ra----gpn- ra----gsm- n-----gsm- n-----gpn-
Hbr 9:7 G1519 G1161 G3588 G1208 G0530 G3588 G1763 G3441 G3588 G0749 G3756 G5565 G0129 G3739 G4374 G5228 G1438 G2532 G3588 G3588 G2992 G0051
Hbr 9:7 do drugiej zaś części jedynie arcykapłan, i to tylko raz w roku, i nie bez krwi, którą składa w ofierze za grzechy swoje i swojego ludu.
Hbr 9:7
Hbr 9:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:7
Hbr 9:7  i  w  drugi  raz  rok  jeden  tylko  arcykapłana  nie  bez  krew  który  przynosi  dla  się  i  grzech  ignorancja  Osoby
Hbr 9:7 G1161 G1519 G1208 G0530 G1763 G3441 G3588 G0749 G3756 G5565 G0129 G3739 G4374 G5228 G1438 G2532 G0051 G0051 G2992
Hbr 9:8 τοῦτο δηλοῦντος τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν,                                            
Hbr 9:8 tou=to dElou=ntos tou= pneu/matos tou= a(gi/ou, mE/pO pefanerO=sTai tE\n tO=n a(gi/On o(do\n e)/ti tE=s prO/tEs skEnE=s e)CHou/sEs sta/sin,
Hbr 9:8 tuto dEluntos tu pneumatos tu hagiu, mEpO pefanerOsTai tEn tOn hagiOn hodon eti tEs prOtEs skEnEs eCHusEs stasin,
Hbr 9:8 rd----asn- v--papgsn- ra----gsn- n-----gsn- ra----gsn- a-----gsn- d--------- v--xpn---- ra----asf- ra----gpn- a-----gpn- n-----asf- d--------- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf- v--papgsf- n-----asf-
Hbr 9:8 G5124 G1213 G3588 G4151 G3588 G0040 G3380 G5319 G3588 G3588 G0039 G3598 G2089 G3588 G4413 G4633 G2192 G4714
Hbr 9:8 Przez to pokazuje Duch Święty, że jeszcze nie została otwarta droga do Miejsca Świętego, dopóki istnieje pierwszy przybytek.
Hbr 9:8
Hbr 9:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:8
Hbr 9:8  Sim  Duch  Święty  Wystawy  więcej  nie  otwarte  sposób  sanktuarium  do  jest  jest  poprzedni  tabernakulum
Hbr 9:8 G5124 G4151 G0040 G1213 G3380 G3380 G5319 G3598 G0039 G2089 G2192 G4714 G4413 G4633
Hbr 9:9 ἥτις παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, καθ᾿ ἣν δῶρά τε καὶ θυσίαι προσφέρονται μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα,                                      
Hbr 9:9 E(/tis parabolE\ ei)s to\n kairo\n to\n e)nestEko/ta, kaT' E(\n dO=ra/ te kai\ Tusi/ai prosfe/rontai mE\ duna/menai kata\ sunei/dEsin teleiO=sai to\n latreu/onta,
Hbr 9:9 hEtis parabolE eis ton kairon ton enestEkota, kaT' En dOra te kai Tysiai prosferontai mE dynamenai kata syneidEsin teleiOsai ton latreuonta,
Hbr 9:9 rr----nsf- n-----nsf- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----asm- v--xapasm- p--------- rr----asf- n-----npn- c--------- c--------- n-----npf- v-3ppi-p-- d--------- v--pmpnpf- p--------- n-----asf- v--aan---- ra----asm- v--papasm-
Hbr 9:9 G3748 G3850 G1519 G3588 G2540 G3588 G1764 G2596 G3739 G1435 G5037 G2532 G2378 G4374 G3361 G1410 G2596 G4893 G5048 G3588 G3000
Hbr 9:9 To zaś jest obrazem czasu teraźniejszego, a składa się w nim dary i ofiary, nie mogące jednak udoskonalić w sumieniu tego, który spełnia służbę Bożą.
Hbr 9:9
Hbr 9:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:9
Hbr 9:9  To  obraz  to  czas  w  który  zostały wniesione  Prezenty  i  wypadków  nie  , które mogą  do  w  sumienie  doskonały  łożysko
Hbr 9:9 G3748 G3850 G1764 G2540 G2596 G3739 G4374 G1435 G2532 G2378 G3361 G1410 G5048 G2596 G4893 G5048 G3000
Hbr 9:10 μόνον ἐπὶ βρώμασιν καὶ πόμασιν καὶ διαφόροις βαπτισμοῖς, δικαιώματα σαρκὸς μέχρι καιροῦ διορθώσεως ἐπικείμενα.                                                    
Hbr 9:10 mo/non e)pi\ brO/masin kai\ po/masin kai\ diafo/rois baptismoi=s, dikaiO/mata sarko\s me/CHri kairou= diorTO/seOs e)pikei/mena.
Hbr 9:10 monon epi brOmasin kai pomasin kai diaforois baptismois, dikaiOmata sarkos meCHri kairu diorTOseOs epikeimena.
Hbr 9:10 a-----asn- p--------- n-----dpn- c--------- n-----dpn- c--------- a-----dpm- n-----dpm- n-----npn- n-----gsf- p--------- n-----gsm- n-----gsf- v--pmpnpn-
Hbr 9:10 G3440 G1909 G1033 G2532 G4188 G2532 G1313 G0909 G1345 G4561 G3360 G2540 G1357 G1945
Hbr 9:10 Są to tylko przepisy tyczące się ciała, nałożone do czasu naprawy, a /polegają/ jedynie na pokarmach, napojach i różnych obmyciach.
Hbr 9:10
Hbr 9:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:10
Hbr 9:10  z  żywność  i  pitiyami  i  inny  Myjnie  i  obrzędy  ciało  zestaw  były  tylko  do  czas  korekta
Hbr 9:10 G1909 G1033 G2532 G4188 G2532 G1313 G0909 G2532 G1345 G4561 G1945 G1945 G3440 G3360 G2540 G1357
Hbr 9:11 Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν γενομένων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ χειροποιήτου, τοῦτ᾿ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως,                                      
Hbr 9:11 *CHristo\s de\ parageno/menos a)rCHiereu\s tO=n genome/nOn a)gaTO=n dia\ tE=s mei/DZonos kai\ teleiote/ras skEnE=s ou) CHeiropoiE/tou, tou=t' e)/stin ou) tau/tEs tE=s kti/seOs,
Hbr 9:11 CHristos de paragenomenos arCHiereus tOn genomenOn agaTOn dia tEs meiDZonos kai teleioteras skEnEs u CHeiropoiEtu, tut' estin u tautEs tEs ktiseOs,
Hbr 9:11 n-----nsm- c--------- v--ampnsm- n-----nsm- ra----gpn- v--ampgpn- a-----gpn- p--------- ra----gsf- a-----gsfc c--------- a-----gsfc n-----gsf- d--------- a-----gsf- rd----nsn- v-3pai-s-- d--------- rd----gsf- ra----gsf- n-----gsf-
Hbr 9:11 G5547 G1161 G3854 G0749 G3588 G1096 G0018 G1223 G3588 G3173 G2532 G5046 G4633 G3756 G5499 G5124 G2076 G3756 G3778 G3588 G2937
Hbr 9:11 Ale Chrystus, zjawiwszy się jako arcykapłan dóbr przyszłych, przez wyższy i doskonalszy, i nie ręką - to jest nie na tym świecie - uczyniony przybytek,
Hbr 9:11
Hbr 9:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:11
Hbr 9:11  Ale  Chrystus  Arcykapłana  przyszłość  korzyści  przyjść  z  najbardziej  i  najdoskonalszy  namiot  nie ręką  nie ręką  że  jest  nie  taki  dyspensa
Hbr 9:11 G1161 G5547 G0749 G3195 G0018 G3854 G1223 G3187 G2532 G5046 G4633 G3756 G5499 G5123 G5123 G3756 G5026 G2937
Hbr 9:12 οὐδὲ δι᾿ αἵματος τράγων καὶ μόσχων διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος, εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος.                                          
Hbr 9:12 ou)de\ di' ai(/matos tra/gOn kai\ mo/sCHOn dia\ de\ tou= i)di/ou ai(/matos, ei)sE=lTen e)fa/paX ei)s ta\ a(/gia, ai)Oni/an lu/trOsin eu(ra/menos.
Hbr 9:12 ude di' aimatos tragOn kai mosCHOn dia de tu idiu haimatos, eisElTen efapaX eis ta hagia, aiOnian lytrOsin heuramenos.
Hbr 9:12 c--------- p--------- n-----gsn- n-----gpm- c--------- n-----gpm- p--------- c--------- ra----gsn- a-----gsn- n-----gsn- v-3aai-s-- d--------- p--------- ra----apn- a-----apn- a-----asf- n-----asf- v--ampnsm-
Hbr 9:12 G3761 G1223 G0129 G5131 G2532 G3448 G1223 G1161 G3588 G2398 G0129 G1525 G2178 G1519 G3588 G0039 G0166 G3085 G2147
Hbr 9:12 ani nie przez krew kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do Miejsca Świętego, zdobywszy wieczne odkupienie.
Hbr 9:12
Hbr 9:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:12
Hbr 9:12  i  nie  z  krew  kóz  i  byki  ale  z  Własne  Krew  raz  wprowadzonych  w  sanktuarium  nabyty  wieczny  odkupienie
Hbr 9:12 G3761 G3761 G1223 G0129 G5131 G2532 G3448 G1161 G1223 G2398 G0129 G2178 G1525 G1519 G0039 G2147 G0166 G3085
Hbr 9:13 εἰ γὰρ τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα,                                          
Hbr 9:13 ei) ga\r to\ ai(=ma tra/gOn kai\ tau/rOn kai\ spodo\s dama/leOs r(anti/DZousa tou\s kekoinOme/nous a(gia/DZei pro\s tE\n tE=s sarko\s kaTaro/tEta,
Hbr 9:13 ei gar to haima tragOn kai taurOn kai spodos damaleOs rantiDZusa tus kekoinOmenus hagiaDZei pros tEn tEs sarkos kaTarotEta,
Hbr 9:13 c--------- c--------- ra----nsn- n-----nsn- n-----gpm- c--------- n-----gpm- c--------- n-----nsf- n-----gsf- v--papnsf- ra----apm- v--xppapm- v-3pai-s-- p--------- ra----asf- ra----gsf- n-----gsf- n-----asf-
Hbr 9:13 G1487 G1063 G3588 G0129 G5131 G2532 G5022 G2532 G4700 G1151 G4472 G3588 G2840 G0037 G4314 G3588 G3588 G4561 G2514
Hbr 9:13 Jeśli bowiem krew kozłów i cielców oraz popiół z krowy, którymi skrapia się zanieczyszczonych, sprawiają oczyszczenie ciała,
Hbr 9:13
Hbr 9:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:13
Hbr 9:13  Dla  jeśli  krew  byki  i  kóz  i  popiół  jałówka  affusion  uświęca  bezcześcić  tak  czysto  ciało
Hbr 9:13 G1063 G1487 G0129 G5022 G2532 G5131 G2532 G4700 G1151 G4472 G0037 G2840 G4314 G2514 G4561
Hbr 9:14 πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν θεῷ ζῶντι.                          
Hbr 9:14 po/sO| ma=llon to\ ai(=ma tou= *CHristou=, o(\s dia\ pneu/matos ai)Oni/ou e(auto\n prosE/negken a)/mOmon tO=| TeO=|, kaTariei= tE\n sunei/dEsin E(mO=n a)po\ nekrO=n e)/rgOn ei)s to\ latreu/ein TeO=| DZO=nti.
Hbr 9:14 posO mallon to haima tu CHristu, hos dia pneumatos aiOniu heauton prosEneNken amOmon tO TeO, kaTariei tEn syneidEsin hEmOn apo nekrOn ergOn eis to latreuein TeO DZOnti.
Hbr 9:14 ri----dsn- d--------- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsm- n-----gsm- rr----nsm- p--------- n-----gsn- a-----gsn- rp----asm- v-3aai-s-- a-----asm- ra----dsm- n-----dsm- v-3fai-s-- ra----asf- n-----asf- rp----gp-- p--------- a-----gpn- n-----gpn- p--------- ra----asn- v--pan---- n-----dsm- v--papdsm-
Hbr 9:14 G4214 G3123 G3588 G0129 G3588 G5547 G3739 G1223 G4151 G0166 G1438 G4374 G0299 G3588 G2316 G2511 G3588 G4893 G2257 G0575 G3498 G2041 G1519 G3588 G3000 G2316 G2198
Hbr 9:14 to o ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego złożył Bogu samego siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych uczynków, abyście służyć mogli Bogu żywemu.
Hbr 9:14
Hbr 9:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:14
Hbr 9:14  Colm  bardziej  Krew  Chrystus  Który  Duch  Święty  wniesiona  Się  Nieskazitelny  Bóg  pokuta  sumienie  nasz  z  martwy  Spraw  dla  ministerstwo  Bóg  życie
Hbr 9:14 G4214 G3123 G0129 G5547 G3739 G4151 G0166 G4374 G1438 G0299 G2316 G2511 G4893 G5216 G0575 G3498 G2041 G1519 G3000 G2316 G2198
Hbr 9:15 Καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν, ὅπως θανάτου γενομένου εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κεκλημένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας.                            
Hbr 9:15 *kai\ dia\ tou=to diaTE/kEs kainE=s mesi/tEs e)sti/n, o(/pOs Tana/tou genome/nou ei)s a)polu/trOsin tO=n e)pi\ tE=| prO/tE| diaTE/kE| paraba/seOn tE\n e)paggeli/an la/bOsin oi( keklEme/noi tE=s ai)Oni/ou klEronomi/as.
Hbr 9:15 kai dia tuto diaTEkEs kainEs mesitEs estin, hopOs Tanatu genomenu eis apolytrOsin tOn epi tE prOtE diaTEkE parabaseOn tEn epaNgelian labOsin hoi keklEmenoi tEs aiOniu klEronomias.
Hbr 9:15 c--------- p--------- rd----asn- n-----gsf- a-----gsf- n-----nsm- v-3pai-s-- c--------- n-----gsm- v--ampgsm- p--------- n-----asf- ra----gpf- p--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf- n-----gpf- ra----asf- n-----asf- v-3aas-p-- ra----npm- v--xppnpm- ra----gsf- a-----gsf- n-----gsf-
Hbr 9:15 G2532 G1223 G5124 G1242 G2537 G3316 G2076 G3704 G2288 G1096 G1519 G0629 G3588 G1909 G3588 G4413 G1242 G3847 G3588 G1860 G2983 G3588 G2564 G3588 G0166 G2817
Hbr 9:15 I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.
Hbr 9:15
Hbr 9:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:15
Hbr 9:15  I  zatem  zatem  jest  adwokat  nowy  przymierze  tak  przez  śmierć  dla  Pokuta  Przestępstw  w  pierwszy  Testament  zaprojektowany  wieczny  Dziedzictwo  otrzymane  obietnica
Hbr 9:15 G2532 G1223 G5124 G2076 G3316 G2537 G1242 G3704 G1096 G2288 G1519 G0629 G3847 G1909 G4413 G1242 G2564 G0166 G2817 G2983 G1860
Hbr 9:16 ὅπου γὰρ διαθήκη, θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι τοῦ διαθεμένου·                                                                
Hbr 9:16 o(/pou ga\r diaTE/kE, Ta/naton a)na/gkE fe/resTai tou= diaTeme/nou:
Hbr 9:16 hopu gar diaTEkE, Tanaton anaNkE feresTai tu diaTemenu:
Hbr 9:16 c--------- c--------- n-----nsf- n-----asm- n-----nsf- v--ppn---- ra----gsm- v--ampgsm-
Hbr 9:16 G3699 G1063 G1242 G2288 G0318 G5342 G3588 G1303
Hbr 9:16 Gdzie bowiem jest testament, tam musi ponieść śmierć ten, który sporządza testament.
Hbr 9:16
Hbr 9:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:16
Hbr 9:16  Dla  gdzie  będzie  konieczne  po  śmierć  testator
Hbr 9:16 G1063 G3699 G1242 G0318 G5342 G2288 G1303
Hbr 9:17 διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία, ἐπεὶ μήποτε ἰσχύει ὅτε ζῇ διαθέμενος.                                                        
Hbr 9:17 diaTE/kE ga\r e)pi\ nekroi=s bebai/a, e)pei\ mE/pote i)sCHu/ei o(/te DZE=| o( diaTe/menos.
Hbr 9:17 diaTEkE gar epi nekrois bebaia, epei mEpote isCHyei hote DZE ho diaTemenos.
Hbr 9:17 n-----nsf- c--------- p--------- a-----dpm- a-----nsf- c--------- d--------- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s-- ra----nsm- v--ampnsm-
Hbr 9:17 G1242 G1063 G1909 G3498 G0949 G1893 G3379 G2480 G3753 G2198 G3588 G1303
Hbr 9:17 Testament bowiem po śmierci nabiera mocy, nie ma zaś znaczenia, gdy żyje ten, który sporządził testament.
Hbr 9:17
Hbr 9:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:17
Hbr 9:17  że  będzie  naprawdę  za  martwy  nie  nie  ma  siła  kiedy  testator  żywy
Hbr 9:17 G1063 G1242 G0949 G1909 G3498 G3361 G4218 G2480 G2480 G3753 G1303 G2198
Hbr 9:18 ὅθεν οὐδὲ πρώτη χωρὶς αἵματος ἐγκεκαίνισται·                                                                  
Hbr 9:18 o(/Ten ou)de\ E( prO/tE CHOri\s ai(/matos e)gkekai/nistai:
Hbr 9:18 hoTen ude hE prOtE CHOris haimatos eNkekainistai:
Hbr 9:18 c--------- d--------- ra----nsf- a-----nsf- p--------- n-----gsn- v-3xpi-s--
Hbr 9:18 G3606 G3761 G3588 G4413 G5565 G0129 G1457
Hbr 9:18 Stąd także i pierwszy nie bez krwi był zaprowadzony.
Hbr 9:18
Hbr 9:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:18
Hbr 9:18  Dlaczego  i  pierwszy  był  zatwierdzony  nie  bez  krew
Hbr 9:18 G3606 G3761 G4413 G1457 G1457 G3761 G5565 G0129
Hbr 9:19 λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ τὸν νόμον ὑπὸ Μωϋσέως παντὶ τῷ λαῷ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων [καὶ τῶν τράγων] μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου αὐτό τε τὸ βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐρράντισεν,        
Hbr 9:19 lalETei/sEs ga\r pa/sEs e)ntolE=s kata\ to\n no/mon u(po\ *mOu+se/Os panti\ tO=| laO=|, labO\n to\ ai(=ma tO=n mo/sCHOn [kai\ tO=n tra/gOn] meta\ u(/datos kai\ e)ri/ou kokki/nou kai\ u(ssO/pou au)to/ te to\ bibli/on kai\ pa/nta to\n lao\n e)rra/ntisen,
Hbr 9:19 lalETeisEs gar pasEs entolEs kata ton nomon hypo mO+yseOs panti tO laO, labOn to haima tOn mosCHOn [kai tOn tragOn] meta hydatos kai eriu kokkinu kai hyssOpu auto te to biblion kai panta ton laon errantisen,
Hbr 9:19 v--appgsf- c--------- a-----gsf- n-----gsf- p--------- ra----asm- n-----asm- p--------- n-----gsm- a-----dsm- ra----dsm- n-----dsm- v--aapnsm- ra----asn- n-----asn- ra----gpm- n-----gpm- c--------- ra----gpm- n-----gpm- p--------- n-----gsn- c--------- n-----gsn- a-----gsn- c--------- n-----gsf- rp----asn- c--------- ra----asn- n-----asn- c--------- a-----asm- ra----asm- n-----asm- v-3aai-s--
Hbr 9:19 G2980 G1063 G3956 G1785 G2596 G3588 G3551 G5259 G3475 G3956 G3588 G2992 G2983 G3588 G0129 G3588 G3448 G2532 G3588 G5131 G3326 G5204 G2532 G2053 G2847 G2532 G5301 G0846 G5037 G3588 G0975 G2532 G3956 G3588 G2992 G4472
Hbr 9:19 Gdy bowiem Mojżesz ogłosił całemu ludowi wszystkie przepisy Prawa, wziął krew cielców i kozłów z wodą, wełną szkarłatną oraz hizopem i pokropił tak samą księgę, jak i cały lud, mówiąc:
Hbr 9:19
Hbr 9:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:19
Hbr 9:19  Dla  Mojżesz  powiedzenie  wszystko  przykazań  na  prawo  wszystko  Osoby  miał  krew  byki  i  kóz  z  woda  i  wełna  szkarłat  i  hizop  posypane  jako  najbardziej  książka  i  wszystko  osoby
Hbr 9:19 G1063 G3475 G2980 G3956 G1785 G2596 G3551 G3956 G2992 G2983 G0129 G3448 G2532 G5131 G3326 G5204 G2532 G2053 G2847 G2532 G5301 G4472 G5037 G0846 G0975 G2532 G3956 G2992
Hbr 9:20 λέγων, Τοῦτο τὸ αἷμα τῆς διαθήκης ἧς ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς θεός·                                                        
Hbr 9:20 le/gOn, *tou=to to\ ai(=ma tE=s diaTE/kEs E(=s e)netei/lato pro\s u(ma=s o( Teo/s:
Hbr 9:20 legOn, tuto to haima tEs diaTEkEs hEs eneteilato pros hymas ho Teos:
Hbr 9:20 v--papnsm- rd----nsn- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- rr----gsf- v-3ami-s-- p--------- rp----ap-- ra----nsm- n-----nsm-
Hbr 9:20 G3004 G5124 G3588 G0129 G3588 G1242 G3739 G1781 G4314 G5209 G3588 G2316
Hbr 9:20 To /jest/ krew Przymierza, które Bóg wam polecił.
Hbr 9:20
Hbr 9:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:20
Hbr 9:20  mówi  to  krew  przymierze  który  rozkazał  ty, wy  Bóg
Hbr 9:20 G3004 G5124 G0129 G1242 G3739 G1781 G5209 G2316
Hbr 9:21 καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῷ αἵματι ὁμοίως ἐρράντισεν.                                                    
Hbr 9:21 kai\ tE\n skEnE\n de\ kai\ pa/nta ta\ skeu/E tE=s leitourgi/as tO=| ai(/mati o(moi/Os e)rra/ntisen.
Hbr 9:21 kai tEn skEnEn de kai panta ta skeuE tEs leiturgias tO haimati homoiOs errantisen.
Hbr 9:21 c--------- ra----asf- n-----asf- c--------- c--------- a-----apn- ra----apn- n-----apn- ra----gsf- n-----gsf- ra----dsn- n-----dsn- d--------- v-3aai-s--
Hbr 9:21 G2532 G3588 G4633 G1161 G2532 G3956 G3588 G4632 G3588 G3009 G3588 G0129 G3668 G4472
Hbr 9:21 Podobnie także skropił krwią przybytek i wszystkie naczynia przeznaczone do służby Bożej.
Hbr 9:21
Hbr 9:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:21
Hbr 9:21  Również  Również  posypane  krew  i  Tabernakulum  i  wszystko  statków  Liturgiczny
Hbr 9:21 G1161 G3668 G4472 G0129 G2532 G4633 G2532 G3956 G4632 G3009
Hbr 9:22 καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν νόμον, καὶ χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις.                                                  
Hbr 9:22 kai\ sCHedo\n e)n ai(/mati pa/nta kaTari/DZetai kata\ to\n no/mon, kai\ CHOri\s ai(matekCHusi/as ou) gi/netai a)/fesis.
Hbr 9:22 kai sCHedon en haimati panta kaTariDZetai kata ton nomon, kai CHOris haimatekCHysias u ginetai afesis.
Hbr 9:22 c--------- d--------- p--------- n-----dsn- a-----npn- v-3ppi-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- p--------- n-----gsf- d--------- v-3pmi-s-- n-----nsf-
Hbr 9:22 G2532 G4975 G1722 G0129 G3956 G2511 G2596 G3588 G3551 G2532 G5565 G0130 G3756 G1096 G0859
Hbr 9:22 I prawie wszystko oczyszcza się krwią według Prawa, a bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia /grzechów/.
Hbr 9:22
Hbr 9:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:22
Hbr 9:22  i  wszystko  prawie  na  prawo  oczyszczony  krew  i  bez  Redukcja  krew  nie  jest  przebaczenie
Hbr 9:22 G2532 G3956 G4975 G2596 G3551 G2511 G0129 G2532 G5565 G0130 G0130 G3756 G1096 G0859
Hbr 9:23 Ἀνάγκη οὖν τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι, αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν θυσίαις παρὰ ταύτας.                                          
Hbr 9:23 *)ana/gkE ou)=n ta\ me\n u(podei/gmata tO=n e)n toi=s ou)ranoi=s tou/tois kaTari/DZesTai, au)ta\ de\ ta\ e)poura/nia krei/ttosin Tusi/ais para\ tau/tas.
Hbr 9:23 anaNkE un ta men hypodeigmata tOn en tois uranois tutois kaTariDZesTai, auta de ta epurania kreittosin Tysiais para tautas.
Hbr 9:23 n-----nsf- c--------- ra----apn- c--------- n-----apn- ra----gpn- p--------- ra----dpm- n-----dpm- rd----dpn- v--ppn---- rp----apn- c--------- ra----apn- a-----apn- a-----dpfc n-----dpf- p--------- rd----apf-
Hbr 9:23 G0318 G3767 G3588 G3303 G5262 G3588 G1722 G3588 G3772 G5125 G2511 G0846 G1161 G3588 G2032 G2909 G2378 G3844 G3778
Hbr 9:23 Przeto obrazy rzeczy niebieskich w taki sposób musiały być oczyszczone, same zaś rzeczy niebieskie potrzebowały o wiele doskonalszych ofiar od tamtych.
Hbr 9:23
Hbr 9:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:23
Hbr 9:23  Tak  Zdjęć  niebieski  niebieski  musi  były  jasny  Simi  najbardziej  zaś  niebieski  najlepiej  tak  ofiar
Hbr 9:23 G3767 G5262 G1722 G3772 G0318 G0318 G2511 G5125 G0846 G1161 G2032 G2909 G5025 G2378
Hbr 9:24 οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια Χριστός, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ᾿ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισθῆναι τῷ προσώπῳ τοῦ θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν·                                  
Hbr 9:24 ou) ga\r ei)s CHeiropoi/Eta ei)sE=lTen a(/gia *CHristo/s, a)nti/tupa tO=n a)lETinO=n, a)ll' ei)s au)to\n to\n ou)rano/n, nu=n e)mfanisTE=nai tO=| prosO/pO| tou= Teou= u(pe\r E(mO=n:
Hbr 9:24 u gar eis CHeiropoiEta eisElTen hagia CHristos, antitypa tOn alETinOn, all' eis auton ton uranon, nyn emfanisTEnai tO prosOpO tu Teu hyper hEmOn:
Hbr 9:24 d--------- c--------- p--------- a-----apn- v-3aai-s-- a-----apn- n-----nsm- a-----apn- ra----gpn- a-----gpn- c--------- p--------- rp----asm- ra----asm- n-----asm- d--------- v--apn---- ra----dsn- n-----dsn- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rp----gp--
Hbr 9:24 G3756 G1063 G1519 G5499 G1525 G0039 G5547 G0499 G3588 G0228 G0235 G1519 G0846 G3588 G3772 G3568 G1718 G3588 G4383 G3588 G2316 G5228 G2257
Hbr 9:24 Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni, zbudowanej rękami ludzkimi, będącej odbiciem prawdziwej /świątyni/, ale do samego nieba, aby teraz wstawiać się za nami przed obliczem Boga,
Hbr 9:24
Hbr 9:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:24
Hbr 9:24  Dla  Chrystus  wprowadzonych  nie  w  , zbudowanej rękami  sanktuarium  obraz  prawdziwy  ale  w  najbardziej  niebo  pojawić się  teraz  dla  nas  twarz  Bóg
Hbr 9:24 G1063 G5547 G1525 G3756 G1519 G5499 G0039 G0499 G0228 G0235 G1519 G0846 G3772 G1718 G3568 G5228 G2257 G4383 G2316
Hbr 9:25 οὐδ᾿ ἵνα πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν, ὥσπερ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια κατ᾿ ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ,                                              
Hbr 9:25 ou)d' i(/na polla/kis prosfe/rE| e(auto/n, O(/sper o( a)rCHiereu\s ei)se/rCHetai ei)s ta\ a(/gia kat' e)niauto\n e)n ai(/mati a)llotri/O|,
Hbr 9:25 ud' ina pollakis prosferE heauton, hOsper ho arCHiereus eiserCHetai eis ta hagia kat' eniauton en haimati allotriO,
Hbr 9:25 c--------- c--------- d--------- v-3pas-s-- rp----asm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pmi-s-- p--------- ra----apn- a-----apn- p--------- n-----asm- p--------- n-----dsn- a-----dsn-
Hbr 9:25 G3761 G2443 G4178 G4374 G1438 G5618 G3588 G0749 G1525 G1519 G3588 G0039 G2596 G1763 G1722 G0129 G0245
Hbr 9:25 nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą.
Hbr 9:25
Hbr 9:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:25
Hbr 9:25  i  nie  że  wiele razy  przynieść  Się  jako  arcykapłana  jest  w  sanktuarium  każdego roku  każdego roku  z  drugiego człowieka  krew
Hbr 9:25 G3761 G3761 G2443 G4178 G4374 G1438 G5618 G0749 G1525 G1519 G0039 G1763 G2596 G1722 G0245 G0129
Hbr 9:26 ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν [τῆς] ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται.                                
Hbr 9:26 e)pei\ e)/dei au)to\n polla/kis paTei=n a)po\ katabolE=s ko/smou: nuni\ de\ a(/paX e)pi\ suntelei/a| tO=n ai)O/nOn ei)s a)Te/tEsin [tE=s] a(marti/as dia\ tE=s Tusi/as au)tou= pefane/rOtai.
Hbr 9:26 epei edei auton pollakis paTein apo katabolEs kosmu: nyni de hapaX epi synteleia tOn aiOnOn eis aTetEsin [tEs] hamartias dia tEs Tysias autu pefanerOtai.
Hbr 9:26 c--------- v-3iai-s-- rp----asm- d--------- v--aan---- p--------- n-----gsf- n-----gsm- d--------- c--------- d--------- p--------- n-----dsf- ra----gpm- n-----gpm- p--------- n-----asf- ra----gsf- n-----gsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsm- v-3xpi-s--
Hbr 9:26 G1893 G1163 G0846 G4178 G3958 G0575 G2602 G2889 G3570 G1161 G0530 G1909 G4930 G3588 G0165 G1519 G0115 G3588 G0266 G1223 G3588 G2378 G0846 G5319
Hbr 9:26 Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od stworzenia świata. A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie.
Hbr 9:26
Hbr 9:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:26
Hbr 9:26  inaczej  powinien  Go  wiele razy  ponieść  z  start  Świat  zaś  zaś  raz  do  koniec  Wieku  był  dla  zniszczenie  grzech  ofiara  Własne
Hbr 9:26 G1893 G1163 G0846 G4178 G3958 G0575 G2602 G2889 G1161 G3568 G0530 G1909 G4930 G0165 G5319 G1519 G0115 G0266 G2378 G0846
Hbr 9:27 καὶ καθ᾿ ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις,                                                        
Hbr 9:27 kai\ kaT' o(/son a)po/keitai toi=s a)nTrO/pois a(/paX a)poTanei=n, meta\ de\ tou=to kri/sis,
Hbr 9:27 kai kaT' oson apokeitai tois anTrOpois hapaX apoTanein, meta de tuto krisis,
Hbr 9:27 c--------- p--------- rr----asn- v-3pmi-s-- ra----dpm- n-----dpm- d--------- v--aan---- p--------- c--------- rd----asn- n-----nsf-
Hbr 9:27 G2532 G2596 G3745 G0606 G3588 G0444 G0530 G0599 G3326 G1161 G5124 G2920
Hbr 9:27 A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd,
Hbr 9:27
Hbr 9:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:27
Hbr 9:27  I  jako  jako  mężczyzn  posited  raz  umierać  i  następnie  sąd
Hbr 9:27 G2532 G2596 G3745 G0444 G0606 G0530 G0599 G1161 G3326 G2920
Hbr 9:28 οὕτως καὶ Χριστός, ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν.                                      
Hbr 9:28 ou(/tOs kai\ o( *CHristo/s, a(/paX proseneCHTei\s ei)s to\ pollO=n a)nenegkei=n a(marti/as, e)k deute/rou CHOri\s a(marti/as o)fTE/setai toi=s au)to\n a)pekdeCHome/nois ei)s sOtEri/an.
Hbr 9:28 hutOs kai ho CHristos, hapaX proseneCHTeis eis to pollOn aneneNkein hamartias, ek deuteru CHOris hamartias ofTEsetai tois auton apekdeCHomenois eis sOtErian.
Hbr 9:28 d--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v--appnsm- p--------- ra----asn- a-----gpm- v--aan---- n-----apf- p--------- a-----gsm- p--------- n-----gsf- v-3fpi-s-- ra----dpm- rp----asm- v--pmpdpm- p--------- n-----asf-
Hbr 9:28 G3779 G2532 G3588 G5547 G0530 G4374 G1519 G3588 G4183 G0399 G0266 G1537 G1208 G5565 G0266 G3700 G3588 G0846 G0553 G1519 G4991
Hbr 9:28 tak Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują.
Hbr 9:28
Hbr 9:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
Hbr 9:28
Hbr 9:28  tak  Chrystus  raz  wniesienie  że  podyat  grzech  wiele  drugi  czas  będzie  będzie  nie  grzech  Do czasu  Jego  w  zbawienie
Hbr 9:28 G3779 G5547 G0530 G4374 G1519 G0399 G0266 G4183 G1208 G1208 G1537 G3700 G5565 G0266 G0553 G0846 G1519 G4991
Copyright by Cezary Podolski