Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_Łk24      do_str_głównej      do_J2      
J 1:1 Ἐν ἀρχῇ ἦν λόγος, καὶ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν λόγος.                                            
J 1:1 *)en a)rCHE=| E)=n o( lo/gos, kai\ o( lo/gos E)=n pro\s to\n Teo/n, kai\ Teo\s E)=n o( lo/gos.
J 1:1 en arCHE En ho logos, kai ho logos En pros ton Teon, kai Teos En ho logos.
J 1:1 p--------- n-----dsf- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3iai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- n-----nsm- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm-
J 1:1 G1722 G0746 G2258 G3588 G3056 G2532 G3588 G3056 G2258 G4314 G3588 G2316 G2532 G2316 G2258 G3588 G3056
J 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
J 1:1
J 1:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:1
J 1:1  W  początku  był  Słowo  i  Słowo  był  w  Bóg  i  Słowo  był  Bóg
J 1:1 G1722 G0746 G2258 G3056 G2532 G3056 G2258 G4314 G2316 G2532 G3056 G2258 G2316
J 1:2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.                                                                
J 1:2 ou(=tos E)=n e)n a)rCHE=| pro\s to\n Teo/n.
J 1:2 hutos En en arCHE pros ton Teon.
J 1:2 rd----nsm- v-3iai-s-- p--------- n-----dsf- p--------- ra----asm- n-----asm-
J 1:2 G3778 G2258 G1722 G0746 G4314 G3588 G2316
J 1:2 Ono było na początku u Boga.
J 1:2
J 1:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:2
J 1:2  To  był  w  początku  w  Bóg
J 1:2 G3778 G2258 G1722 G0746 G4314 G2316
J 1:3 πάντα δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. γέγονεν                                                      
J 1:3 pa/nta di' au)tou= e)ge/neto, kai\ CHOri\s au)tou= e)ge/neto ou)de\ e(/n. o(\ ge/gonen
J 1:3 panta di' autu egeneto, kai CHOris autu egeneto ude hen. ho gegonen
J 1:3 a-----npn- p--------- rp----gsm- v-3ami-s-- c--------- p--------- rp----gsm- v-3ami-s-- d--------- a-----nsn- rr----nsn- v-3xai-s--
J 1:3 G3956 G1223 G0846 G1096 G2532 G5565 G0846 G1096 G3761 G1520 G3739 G1096
J 1:3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.
J 1:3
J 1:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:3
J 1:3  Wszystko  przez  To  początek  być  i  bez  To  nic  nic  początek  być  że  początek  być
J 1:3 G3956 G1223 G0846 G1096 G1096 G2532 G5565 G0846 G1520 G3761 G1096 G1096 G3739 G1096 G1096
J 1:4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·                                                      
J 1:4 e)n au)tO=| DZOE\ E)=n, kai\ E( DZOE\ E)=n to\ fO=s tO=n a)nTrO/pOn:
J 1:4 en autO DZOE En, kai hE DZOE En to fOs tOn anTrOpOn:
J 1:4 p--------- rp----dsm- n-----nsf- v-3iai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3iai-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----gpm- n-----gpm-
J 1:4 G1722 G0846 G2222 G2258 G2532 G3588 G2222 G2258 G3588 G5457 G3588 G0444
J 1:4 W Nim było życie, a życie było światłością ludzi,
J 1:4
J 1:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:4
J 1:4  W  Go  był  życie  i  życie  był  światło  mężczyzn
J 1:4 G1722 G0846 G2258 G2222 G2532 G2222 G2258 G5457 G0444
J 1:5 καὶ τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν.                                                    
J 1:5 kai\ to\ fO=s e)n tE=| skoti/a| fai/nei, kai\ E( skoti/a au)to\ ou) kate/laben.
J 1:5 kai to fOs en tE skotia fainei, kai hE skotia auto u katelaben.
J 1:5 c--------- ra----nsn- n-----nsn- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v-3pai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----asn- d--------- v-3aai-s--
J 1:5 G2532 G3588 G5457 G1722 G3588 G4653 G5316 G2532 G3588 G4653 G0846 G3756 G2638
J 1:5 a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła.
J 1:5
J 1:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:5
J 1:5  I  światło  w  ciemność  świeci  i  ciemny  nie  rozumianej  jego
J 1:5 G2532 G5457 G1722 G4653 G5316 G2532 G4653 G3756 G2638 G0846
J 1:6 Ἐγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης·                                                              
J 1:6 *)ege/neto a)/nTrOpos a)pestalme/nos para\ Teou=, o)/noma au)tO=| *)iOa/nnEs:
J 1:6 egeneto anTrOpos apestalmenos para Teu, onoma autO iOannEs:
J 1:6 v-3ami-s-- n-----nsm- v--xppnsm- p--------- n-----gsm- n-----nsn- rp----dsm- n-----nsm-
J 1:6 G1096 G0444 G0649 G3844 G2316 G3686 G0846 G2491
J 1:6 Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię.
J 1:6
J 1:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:6
J 1:6 Był  człowiek  wysłane  z  Bóg  nazwa  go  Jan
J 1:6 G1096 G0444 G0649 G3844 G2316 G3686 G0846 G2491
J 1:7 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι᾿ αὐτοῦ.                                                  
J 1:7 ou(=tos E)=lTen ei)s marturi/an, i(/na marturE/sE| peri\ tou= fOto/s, i(/na pa/ntes pisteu/sOsin di' au)tou=.
J 1:7 hutos ElTen eis martyrian, hina martyrEsE peri tu fOtos, hina pantes pisteusOsin di' autu.
J 1:7 rd----nsm- v-3aai-s-- p--------- n-----asf- c--------- v-3aas-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- c--------- a-----npm- v-3aas-p-- p--------- rp----gsm-
J 1:7 G3778 G2064 G1519 G3141 G2443 G3140 G4012 G3588 G5457 G2443 G3956 G4100 G1223 G0846
J 1:7 Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego.
J 1:7
J 1:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:7
J 1:7  On  przyjść  dla  dowód  że  dowód  o  Świat  tak  wszystko  Uważa  przez  to
J 1:7 G3778 G2064 G1519 G3141 G2443 G3140 G4012 G5457 G2443 G3956 G4100 G1223 G0846
J 1:8 οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ᾿ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.                                                        
J 1:8 ou)k E)=n e)kei=nos to\ fO=s, a)ll' i(/na marturE/sE| peri\ tou= fOto/s.
J 1:8 uk En ekeinos to fOs, all' ina martyrEsE peri tu fOtos.
J 1:8 d--------- v-3iai-s-- rd----nsm- ra----nsn- n-----nsn- c--------- c--------- v-3aas-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn-
J 1:8 G3756 G2258 G1565 G3588 G5457 G0235 G2443 G3140 G4012 G3588 G5457
J 1:8 Nie był on światłością, lecz /posłanym/, aby zaświadczyć o światłości.
J 1:8
J 1:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:8
J 1:8  On  nie  był  światło  ale  że  dowód  o  Świat
J 1:8 G1565 G3756 G2258 G5457 G0235 G2443 G3140 G4012 G5457
J 1:9 Ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν, φωτίζει πάντα ἄνθρωπον, ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον.                                                    
J 1:9 *)=En to\ fO=s to\ a)lETino/n, o(\ fOti/DZei pa/nta a)/nTrOpon, e)rCHo/menon ei)s to\n ko/smon.
J 1:9 En to fOs to alETinon, ho fOtiDZei panta anTrOpon, erCHomenon eis ton kosmon.
J 1:9 v-3iai-s-- ra----nsn- n-----nsn- ra----nsn- a-----nsn- rr----nsn- v-3pai-s-- a-----asm- n-----asm- v--pmpasm- p--------- ra----asm- n-----asm-
J 1:9 G2258 G3588 G5457 G3588 G0228 G3739 G5461 G3956 G0444 G2064 G1519 G3588 G2889
J 1:9 Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.
J 1:9
J 1:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:9
J 1:9 Był  Światło  prawdziwy  Który  oświeca  wszystko  Prawa  nadchodzący  w  świat
J 1:9 G2258 G5457 G0228 G3739 G5461 G3956 G0444 G2064 G1519 G2889
J 1:10 ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, καὶ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω.                                              
J 1:10 e)n tO=| ko/smO| E)=n, kai\ o( ko/smos di' au)tou= e)ge/neto, kai\ o( ko/smos au)to\n ou)k e)/gnO.
J 1:10 en tO kosmO En, kai ho kosmos di' autu egeneto, kai ho kosmos auton uk egnO.
J 1:10 p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3iai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- rp----gsm- v-3ami-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----asm- d--------- v-3aai-s--
J 1:10 G1722 G3588 G2889 G2258 G2532 G3588 G2889 G1223 G0846 G1096 G2532 G3588 G2889 G0846 G3756 G1097
J 1:10 Na świecie było /Słowo/, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
J 1:10
J 1:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:10
J 1:10  W  świat  był  i  świat  przez  To  rozpoczął  być  i  świat  Jego  nie  dowiedziałem się
J 1:10 G1722 G2889 G2258 G2532 G2889 G1223 G0846 G1096 G1096 G2532 G2889 G0846 G3756 G1097
J 1:11 εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, καὶ οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον.                                                          
J 1:11 ei)s ta\ i)/dia E)=lTen, kai\ oi( i)/dioi au)to\n ou) pare/labon.
J 1:11 eis ta idia ElTen, kai hoi idioi auton u parelabon.
J 1:11 p--------- ra----apn- a-----apn- v-3aai-s-- c--------- ra----npm- a-----npm- rp----asm- d--------- v-3aai-p--
J 1:11 G1519 G3588 G2398 G2064 G2532 G3588 G2398 G0846 G3756 G3880
J 1:11 Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli.
J 1:11
J 1:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:11
J 1:11  Przyszedł  do  jego  i  ich  Jego  nie  miał
J 1:11 G2064 G1519 G2398 G2532 G2398 G0846 G3756 G3880
J 1:12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ,                                              
J 1:12 o(/soi de\ e)/labon au)to/n, e)/dOken au)toi=s e)Xousi/an te/kna Teou= gene/sTai, toi=s pisteu/ousin ei)s to\ o)/noma au)tou=,
J 1:12 hosoi de elabon auton, edOken autois eXusian tekna Teu genesTai, tois pisteuusin eis to onoma autu,
J 1:12 rr----npm- c--------- v-3aai-p-- rp----asm- v-3aai-s-- rp----dpm- n-----asf- n-----apn- n-----gsm- v--amn---- ra----dpm- v--papdpm- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gsm-
J 1:12 G3745 G1161 G2983 G0846 G1325 G0846 G1849 G5043 G2316 G1096 G3588 G4100 G1519 G3588 G3686 G0846
J 1:12 Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego -
J 1:12
J 1:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:12
J 1:12 A  że  miał  Jego  wierny  w  nazwa  Jego  dał  moc  być  dzieci  Bóg
J 1:12 G1161 G3745 G2983 G0846 G4100 G1519 G3686 G0846 G1325 G1849 G1096 G5043 G2316
J 1:13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ᾿ ἐκ θεοῦ ἐγεννήθησαν.                                              
J 1:13 oi(\ ou)k e)X ai(ma/tOn ou)de\ e)k TelE/matos sarko\s ou)de\ e)k TelE/matos a)ndro\s a)ll' e)k Teou= e)gennE/TEsan.
J 1:13 hoi uk eX haimatOn ude ek TelEmatos sarkos ude ek TelEmatos andros all' ek Teu egennETEsan.
J 1:13 rr----npm- d--------- p--------- n-----gpn- c--------- p--------- n-----gsn- n-----gsf- c--------- p--------- n-----gsn- n-----gsm- c--------- p--------- n-----gsm- v-3api-p--
J 1:13 G3739 G3756 G1537 G0129 G3761 G1537 G2307 G4561 G3761 G1537 G2307 G0435 G0235 G1537 G2316 G1080
J 1:13 którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili.
J 1:13
J 1:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:13
J 1:13  że  ani  z  krew  ani  z  pragnienia  ciało  ani  z  pragnienia  mąż  ale  z  Bóg  urodzony
J 1:13 G3739 G3756 G1537 G0129 G3761 G1537 G2307 G4561 G3761 G1537 G2307 G0435 G0235 G1537 G2316 G1080
J 1:14 Καὶ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας.                                
J 1:14 *kai\ o( lo/gos sa\rX e)ge/neto kai\ e)skE/nOsen e)n E(mi=n, kai\ e)Teasa/meTa tE\n do/Xan au)tou=, do/Xan O(s monogenou=s para\ patro/s, plE/rEs CHa/ritos kai\ a)lETei/as.
J 1:14 kai ho logos sarX egeneto kai eskEnOsen en hEmin, kai eTeasameTa tEn doXan autu, doXan hOs monogenus para patros, plErEs CHaritos kai alETeias.
J 1:14 c--------- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsf- v-3ami-s-- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----dp-- c--------- v-1ami-p-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- n-----asf- c--------- a-----gsm- p--------- n-----gsm- a-----nsm- n-----gsf- c--------- n-----gsf-
J 1:14 G2532 G3588 G3056 G4561 G1096 G2532 G4637 G1722 G2254 G2532 G2300 G3588 G1391 G0846 G1391 G5613 G3439 G3844 G3962 G4134 G5485 G2532 G0225
J 1:14 A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
J 1:14
J 1:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:14
J 1:14  I  Słowo  był  ciało  i  żył  z  nas  kompletny  łaska  i  Prawda  i  online  chwała  Jego  chwała  jako  Zrodzony  z  Ojciec
J 1:14 G2532 G3056 G1096 G4561 G2532 G4637 G1722 G2254 G4134 G5485 G2532 G0225 G2532 G2300 G1391 G0846 G1391 G5613 G3439 G3844 G3962
J 1:15 Ἰωάννης μαρτυρεῖ περὶ αὐτοῦ καὶ κέκραγεν λέγων, Οὗτος ἦν ὃν εἶπον, ὀπίσω μου ἐρχόμενος ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.                                  
J 1:15 *)iOa/nnEs marturei= peri\ au)tou= kai\ ke/kragen le/gOn, *ou(=tos E)=n o(\n ei)=pon, *(o o)pi/sO mou e)rCHo/menos e)/mprosTe/n mou ge/gonen, o(/ti prO=to/s mou E)=n.
J 1:15 iOannEs martyrei peri autu kai kekragen legOn, hutos En hon eipon, ho opisO mu erCHomenos emprosTen mu gegonen, hoti prOtos mu En.
J 1:15 n-----nsm- v-3pai-s-- p--------- rp----gsm- c--------- v-3xai-s-- v--papnsm- rd----nsm- v-3iai-s-- rr----asm- v-1aai-s-- ra----nsm- p--------- rp----gs-- v--pmpnsm- p--------- rp----gs-- v-3xai-s-- c--------- a-----nsm- rp----gs-- v-3iai-s--
J 1:15 G2491 G3140 G4012 G0846 G2532 G2896 G3004 G3778 G2258 G3739 G2036 G3588 G3694 G3450 G2064 G1715 G3450 G1096 G3754 G4413 G3450 G2258
J 1:15 Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.
J 1:15
J 1:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:15
J 1:15  Jan  Wystawy  o  Go  i  płacz  mówi  To  był  Kogo  powiedział  Będzie  dla  Ja  był  przed  mnie  że  był  przed  mnie
J 1:15 G2491 G3140 G4012 G0846 G2532 G2896 G3004 G3778 G2258 G3739 G2036 G2064 G3694 G3450 G1096 G1715 G3450 G3754 G2258 G4413 G3450
J 1:16 ὅτι ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβομεν, καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος·                                                      
J 1:16 o(/ti e)k tou= plErO/matos au)tou= E(mei=s pa/ntes e)la/bomen, kai\ CHa/rin a)nti\ CHa/ritos:
J 1:16 hoti ek tu plErOmatos autu hEmeis pantes elabomen, kai CHarin anti CHaritos:
J 1:16 c--------- p--------- ra----gsn- n-----gsn- rp----gsm- rp----np-- a-----npm- v-1aai-p-- d--------- n-----asf- p--------- n-----gsf-
J 1:16 G3754 G1537 G3588 G4138 G0846 G2249 G3956 G2983 G2532 G5485 G0473 G5485
J 1:16 Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce.
J 1:16
J 1:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:16
J 1:16  I  z  kompletność  Jego  wszystko  my  miał  i  łaska  w  łaska
J 1:16 G2532 G1537 G4138 G0846 G3956 G2249 G2983 G2532 G5485 G0473 G5485
J 1:17 ὅτι νόμος διὰ Μωϋσέως ἐδόθη, χάρις καὶ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο.                                                
J 1:17 o(/ti o( no/mos dia\ *mOu+se/Os e)do/TE, E( CHa/ris kai\ E( a)lE/Teia dia\ *)iEsou= *CHristou= e)ge/neto.
J 1:17 hoti ho nomos dia mO+yseOs edoTE, hE CHaris kai hE alETeia dia iEsu CHristu egeneto.
J 1:17 c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- n-----gsm- v-3api-s-- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- n-----gsm- n-----gsm- v-3ami-s--
J 1:17 G3754 G3588 G3551 G1223 G3475 G1325 G3588 G5485 G2532 G3588 G0225 G1223 G2424 G5547 G1096
J 1:17 Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
J 1:17
J 1:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:17
J 1:17  dla  prawo  dan  przez  Mojżesz  łaska  i  prawda  miejsce  przez  Jezus  Chrystus
J 1:17 G3754 G3551 G1325 G1223 G3475 G5485 G2532 G0225 G1096 G1223 G2424 G5547
J 1:18 θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν πώποτε· μονογενὴς θεὸς ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο.                                                
J 1:18 Teo\n ou)dei\s e(O/raken pO/pote: monogenE\s Teo\s o( O)\n ei)s to\n ko/lpon tou= patro\s e)kei=nos e)XEgE/sato.
J 1:18 Teon udeis heOraken pOpote: monogenEs Teos ho On eis ton kolpon tu patros ekeinos eXEgEsato.
J 1:18 n-----asm- a-----nsm- v-3xai-s-- d--------- a-----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- p--------- ra----asm- n-----asm- ra----gsm- n-----gsm- rd----nsm- v-3ami-s--
J 1:18 G2316 G3762 G3708 G4455 G3439 G2316 G3588 G5607 G1519 G3588 G2859 G3588 G3962 G1565 G1834
J 1:18 Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, /o Nim/ pouczył.
J 1:18
J 1:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:18
J 1:18  Bóg  online  żaden  nigdy  Zrodzony  Syn  skończony  skończony  w  pierś  Ojciec  On  ujawniły
J 1:18 G2316 G3708 G3762 G4455 G3439 G5207 G3588 G5607 G1519 G2859 G3962 G1565 G1834
J 1:19 Καὶ αὕτη ἐστὶν μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν [πρὸς αὐτὸν] οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ Λευίτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, Σὺ τίς εἶ;                              
J 1:19 *kai\ au(/tE e)sti\n E( marturi/a tou= *)iOa/nnou, o(/te a)pe/steilan [pro\s au)to\n] oi( *)ioudai=oi e)X *(ierosolu/mOn i(erei=s kai\ *leui/tas i(/na e)rOtE/sOsin au)to/n, *su\ ti/s ei)=;
J 1:19 kai hautE estin hE martyria tu iOannu, hote apesteilan [pros auton] hoi iudaioi eX hierosolymOn hiereis kai leuitas hina erOtEsOsin auton, sy tis ei;
J 1:19 c--------- rd----nsf- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3aai-p-- p--------- rp----asm- ra----npm- a-----npm- p--------- n-----gpn- n-----apm- c--------- n-----apm- c--------- v-3aas-p-- rp----asm- rp----ns-- ri----nsm- v-2pai-s--
J 1:19 G2532 G3778 G2076 G3588 G3141 G3588 G2491 G3753 G0649 G4314 G0846 G3588 G2453 G1537 G2414 G2409 G2532 G3019 G2443 G2065 G0846 G4771 G5101 G1488
J 1:19 Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: Kto ty jesteś?,
J 1:19
J 1:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:19
J 1:19  I  tutaj  świadectwo  Jan  kiedy  Judea  wysłane  z  Jerozolima  kapłanów  i  Lewici  zapytać  jego  kto  ty, wy
J 1:19 G2532 G3778 G3141 G2491 G3753 G2453 G0649 G1537 G2414 G2409 G2532 G3019 G2065 G0846 G5101 G4771
J 1:20 καὶ ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο, καὶ ὡμολόγησεν ὅτι Ἐγὼ οὐκ εἰμὶ Χριστός.                                                    
J 1:20 kai\ O(molo/gEsen kai\ ou)k E)rnE/sato, kai\ O(molo/gEsen o(/ti *)egO\ ou)k ei)mi\ o( *CHristo/s.
J 1:20 kai hOmologEsen kai uk ErnEsato, kai hOmologEsen hoti egO uk eimi ho CHristos.
J 1:20 c--------- v-3aai-s-- c--------- d--------- v-3ami-s-- c--------- v-3aai-s-- c--------- rp----ns-- d--------- v-1pai-s-- ra----nsm- n-----nsm-
J 1:20 G2532 G3670 G2532 G3756 G0720 G2532 G3670 G3754 G1473 G3756 G1510 G3588 G5547
J 1:20 on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: Ja nie jestem Mesjaszem.
J 1:20
J 1:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:20
J 1:20  ogłoszenia  i  nie  odmowy  i  ogłoszenia  że  Ja  nie  Chrystus
J 1:20 G3670 G2532 G3756 G0720 G2532 G3670 G3754 G1473 G3756 G5547
J 1:21 καὶ ἠρώτησαν αὐτόν, Τί οὖν; Σύ Ἠλίας εἶ; καὶ λέγει, Οὐκ εἰμί. προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη, Οὔ.                                        
J 1:21 kai\ E)rO/tEsan au)to/n, *ti/ ou)=n; *su/ *)Eli/as ei)=; kai\ le/gei, *ou)k ei)mi/. *(o profE/tEs ei)= su/; kai\ a)pekri/TE, *ou)/.
J 1:21 kai ErOtEsan auton, ti un; sy Elias ei; kai legei, uk eimi. ho profEtEs ei sy; kai apekriTE, u.
J 1:21 c--------- v-3aai-p-- rp----asm- ri----nsn- c--------- rp----ns-- n-----nsm- v-2pai-s-- c--------- v-3pai-s-- d--------- v-1pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v-2pai-s-- rp----ns-- c--------- v-3api-s-- x---------
J 1:21 G2532 G2065 G0846 G5101 G3767 G4571 G2243 G1488 G2532 G3004 G3756 G1510 G3588 G4396 G1488 G4771 G2532 G0611 G3756
J 1:21 Zapytali go: Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: Nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: Nie!
J 1:21
J 1:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:21
J 1:21  I  pytanie  jego  że  zaś  ty, wy  Eliasz  powiedział  nie  Prorok  odpowiedzi  nie
J 1:21 G2532 G2065 G0846 G5101 G3767 G4771 G2243 G3004 G3756 G4396 G0611 G3756
J 1:22 εἶπαν οὖν αὐτῷ, Τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ;                                                
J 1:22 ei)=pan ou)=n au)tO=|, *ti/s ei)=; i(/na a)po/krisin dO=men toi=s pe/mPSasin E(ma=s: ti/ le/geis peri\ seautou=;
J 1:22 eipan un autO, tis ei; hina apokrisin dOmen tois pemPSasin hEmas: ti legeis peri seautu;
J 1:22 v-3aai-p-- c--------- rp----dsm- ri----nsm- v-2pai-s-- c--------- n-----asf- v-1aas-p-- ra----dpm- v--aapdpm- rp----ap-- ri----asn- v-2pai-s-- p--------- rp----gsm-
J 1:22 G2036 G3767 G0846 G5101 G1488 G2443 G0612 G1325 G3588 G3992 G2248 G5101 G3004 G4012 G4572
J 1:22 Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?
J 1:22
J 1:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:22
J 1:22  Powiedział  go  kto  ty, wy  że  dać  odpowiedź  , który wysłał  nas  że  powiedzieć  o  się  bardzo
J 1:22 G2036 G0846 G5101 G1488 G2443 G1325 G0612 G3992 G2248 G5101 G3004 G4012 G4572 G4572
J 1:23 ἔφη, Ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἠσαΐας προφήτης.                                              
J 1:23 e)/fE, *)egO\ fOnE\ boO=ntos e)n tE=| e)rE/mO|, *eu)Tu/nate tE\n o(do\n kuri/ou, kaTO\s ei)=pen *)Esai/+as o( profE/tEs.
J 1:23 efE, egO fOnE boOntos en tE erEmO, euTynate tEn hodon kyriu, kaTOs eipen Esa+ias ho profEtEs.
J 1:23 v-3iai-s-- rp----ns-- n-----nsf- v--papgsm- p--------- ra----dsf- a-----dsf- v-2aad-p-- ra----asf- n-----asf- n-----gsm- c--------- v-3aai-s-- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm-
J 1:23 G5346 G1473 G5456 G0994 G1722 G3588 G2048 G2116 G3588 G3598 G2962 G2531 G2036 G2268 G3588 G4396
J 1:23 Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz.
J 1:23
J 1:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:23
J 1:23  powiedział  Ja  głos  płacz  w  pustynia  poprawny  sposób  Władca  jako  powiedział  prorok  Izajasza
J 1:23 G1473 G1473 G5456 G0994 G1722 G2048 G2116 G3598 G2962 G2531 G2036 G4396 G2268
J 1:24 Καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων.                                                                  
J 1:24 *kai\ a)pestalme/noi E)=san e)k tO=n *farisai/On.
J 1:24 kai apestalmenoi Esan ek tOn farisaiOn.
J 1:24 c--------- v--xppnpm- v-3iai-p-- p--------- ra----gpm- n-----gpm-
J 1:24 G2532 G0649 G2258 G1537 G3588 G5330
J 1:24 A wysłannicy byli spośród faryzeuszów.
J 1:24
J 1:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:24
J 1:24 A  wysłane  były  z  Faryzeusze
J 1:24 G2532 G0649 G2258 G1537 G5330
J 1:25 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπαν αὐτῷ, Τί οὖν βαπτίζεις εἰ σὺ οὐκ εἶ Χριστὸς οὐδὲ Ἠλίας οὐδὲ προφήτης;                                      
J 1:25 kai\ E)rO/tEsan au)to\n kai\ ei)=pan au)tO=|, *ti/ ou)=n bapti/DZeis ei) su\ ou)k ei)= o( *CHristo\s ou)de\ *)Eli/as ou)de\ o( profE/tEs;
J 1:25 kai ErOtEsan auton kai eipan autO, ti un baptiDZeis ei sy uk ei ho CHristos ude Elias ude ho profEtEs;
J 1:25 c--------- v-3aai-p-- rp----asm- c--------- v-3aai-p-- rp----dsm- ri----asn- c--------- v-2pai-s-- c--------- rp----ns-- d--------- v-2pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- n-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm-
J 1:25 G2532 G2065 G0846 G2532 G2036 G0846 G5101 G3767 G0907 G1487 G4771 G3756 G1488 G3588 G5547 G3761 G2243 G3761 G3588 G4396
J 1:25 I zadawali mu pytania, mówiąc do niego: Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?
J 1:25
J 1:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:25
J 1:25  I  pytanie  jego  że  chrzcić  jeśli  ty, wy  ani  Chrystus  ani  Eliasz  ani  prorok
J 1:25 G2532 G2065 G0846 G5101 G0907 G1487 G4771 G3756 G5547 G3777 G2243 G3777 G4396
J 1:26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς Ἰωάννης λέγων, Ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε,                                              
J 1:26 a)pekri/TE au)toi=s o( *)iOa/nnEs le/gOn, *)egO\ bapti/DZO e)n u(/dati: me/sos u(mO=n e(/stEken o(\n u(mei=s ou)k oi)/date,
J 1:26 apekriTE autois ho iOannEs legOn, egO baptiDZO en hydati: mesos hymOn hestEken hon hymeis uk oidate,
J 1:26 v-3api-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- v--papnsm- rp----ns-- v-1pai-s-- p--------- n-----dsn- a-----nsm- rp----gp-- v-3xai-s-- rr----asm- rp----np-- d--------- v-2xai-p--
J 1:26 G0611 G0846 G3588 G2491 G3004 G1473 G0907 G1722 G5204 G3319 G5216 G2476 G3739 G5210 G3756 G1492
J 1:26 Jan im tak odpowiedział: Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie,
J 1:26
J 1:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:26
J 1:26  Jan  powiedział  ich  w  odpowiedź  Ja  chrzcić  w  woda  ale  jest  między  ty, wy  Kogo  ty, wy  nie  wiedzieć
J 1:26 G2491 G3004 G0846 G0611 G0611 G1473 G0907 G1722 G5204 G1161 G2476 G3319 G5216 G3739 G5210 G3756 G1492
J 1:27 ὀπίσω μου ἐρχόμενος, οὗ οὐκ εἰμὶ [ἐγὼ] ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος.                                              
J 1:27 o( o)pi/sO mou e)rCHo/menos, ou(= ou)k ei)mi\ [e)gO\] a)/Xios i(/na lu/sO au)tou= to\n i(ma/nta tou= u(podE/matos.
J 1:27 ho opisO mu erCHomenos, hu uk eimi [egO] aXios hina lysO autu ton himanta tu hypodEmatos.
J 1:27 ra----nsm- p--------- rp----gs-- v--pmpnsm- rr----gsm- d--------- v-1pai-s-- rp----ns-- a-----nsm- c--------- v-1aas-s-- rp----gsm- ra----asm- n-----asm- ra----gsn- n-----gsn-
J 1:27 G3588 G3694 G3450 G2064 G3739 G3756 G1510 G1473 G0514 G2443 G3089 G0846 G3588 G2438 G3588 G5266
J 1:27 który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała.
J 1:27
J 1:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:27
J 1:27  On  Będzie  dla  Ja  Który  był  przed  mnie  Ja  niegodny  niegodny  rozpętać  pas  obuwie  Jego
J 1:27 G0846 G2064 G3694 G3450 G3739 G1096 G1715 G3450 G1473 G0514 G3756 G3089 G2438 G5266 G0846
J 1:28 Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν Ἰωάννης βαπτίζων.                                                      
J 1:28 *tau=ta e)n *bETani/a| e)ge/neto pe/ran tou= *)iorda/nou, o(/pou E)=n o( *)iOa/nnEs bapti/DZOn.
J 1:28 tauta en bETania egeneto peran tu iordanu, hopu En ho iOannEs baptiDZOn.
J 1:28 rd----npn- p--------- n-----dsf- v-3ami-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm- v--papnsm-
J 1:28 G5023 G1722 G0963 G1096 G4008 G3588 G2446 G3699 G2258 G3588 G2491 G0907
J 1:28 Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.
J 1:28
J 1:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:28
J 1:28  To  się  w  Betanii, po  w  Jordania  gdzie  chrzest  Jan
J 1:28 G5023 G1096 G1722 G0962 G4008 G2446 G3699 G0907 G2491
J 1:29 Τῇ ἐπαύριον βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς αὐτόν, καὶ λέγει, Ἴδε ἀμνὸς τοῦ θεοῦ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου.                                    
J 1:29 *tE=| e)pau/rion ble/pei to\n *)iEsou=n e)rCHo/menon pro\s au)to/n, kai\ le/gei, *)/ide o( a)mno\s tou= Teou= o( ai)/rOn tE\n a(marti/an tou= ko/smou.
J 1:29 tE epaurion blepei ton iEsun erCHomenon pros auton, kai legei, ide ho amnos tu Teu ho airOn tEn hamartian tu kosmu.
J 1:29 ra----dsf- d--------- v-3pai-s-- ra----asm- n-----asm- v--pmpasm- p--------- rp----asm- c--------- v-3pai-s-- x--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsm- v--papnsm- ra----asf- n-----asf- ra----gsm- n-----gsm-
J 1:29 G3588 G1887 G0991 G3588 G2424 G2064 G4314 G0846 G2532 G3004 G2396 G3588 G0286 G3588 G2316 G3588 G0142 G3588 G0266 G3588 G2889
J 1:29 Nazajutrz zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.
J 1:29
J 1:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:29
J 1:29  inny  dzień  widzi  Jan  będzie  do  to  Jezus  i  mówi  tutaj  Baranek  Boski  Który  trwa  grzech  Świat
J 1:29 G1887 G1887 G0991 G2491 G2064 G4314 G0846 G2424 G2532 G3004 G2396 G0286 G2316 G3588 G0142 G0266 G2889
J 1:30 οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον, Ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν.                                          
J 1:30 ou(=to/s e)stin u(pe\r ou(= e)gO\ ei)=pon, *)opi/sO mou e)/rCHetai a)nE\r o(\s e)/mprosTe/n mou ge/gonen, o(/ti prO=to/s mou E)=n.
J 1:30 hutos estin hyper hu egO eipon, opisO mu erCHetai anEr hos emprosTen mu gegonen, hoti prOtos mu En.
J 1:30 rd----nsm- v-3pai-s-- p--------- rr----gsm- rp----ns-- v-1aai-s-- p--------- rp----gs-- v-3pmi-s-- n-----nsm- rr----nsm- p--------- rp----gs-- v-3xai-s-- c--------- a-----nsm- rp----gs-- v-3iai-s--
J 1:30 G3778 G2076 G5228 G3739 G1473 G2036 G3694 G3450 G2064 G0435 G3739 G1715 G3450 G1096 G3754 G4413 G3450 G2258
J 1:30 To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie.
J 1:30
J 1:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:30
J 1:30  To  jest  o  Kogo  Ja  powiedział  dla  Ja  jest  Mąż  Który  był  przed  mnie  że  był  przed  mnie
J 1:30 G3778 G2076 G4012 G3739 G1473 G2036 G3694 G3450 G2064 G0435 G3739 G1096 G1715 G3450 G3754 G2258 G4413 G3450
J 1:31 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾿ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζων.                                              
J 1:31 ka)gO\ ou)k E)/|dein au)to/n, a)ll' i(/na fanerOTE=| tO=| *)israE\l dia\ tou=to E)=lTon e)gO\ e)n u(/dati bapti/DZOn.
J 1:31 kagO uk Edein auton, all' ina fanerOTE tO israEl dia tuto ElTon egO en hydati baptiDZOn.
J 1:31 c--------- d--------- v-1yai-s-- rp----asm- c--------- c--------- v-3aps-s-- ra----dsm- n-----dsm- p--------- rd----asn- v-1aai-s-- rp----ns-- p--------- n-----dsn- v--papnsm-
J 1:31 G2504 G3756 G1492 G0846 G0235 G2443 G5319 G3588 G2474 G1223 G5124 G2064 G1473 G1722 G5204 G0907
J 1:31 Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi.
J 1:31
J 1:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:31
J 1:31  Ja  nie  Wiedziałem  Jego  ale  dla  dodanie  przyjść  chrzcić  w  woda  że  objawia się  był  Izrael
J 1:31 G2504 G3756 G1492 G0846 G0235 G1223 G5124 G2064 G0907 G1722 G5204 G2443 G5319 G5319 G2474
J 1:32 Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι Τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐπ᾿ αὐτόν·                                            
J 1:32 *kai\ e)martu/rEsen *)iOa/nnEs le/gOn o(/ti *teTe/amai to\ pneu=ma katabai=non O(s peristera\n e)X ou)ranou=, kai\ e)/meinen e)p' au)to/n:
J 1:32 kai emartyrEsen iOannEs legOn hoti teTeamai to pneuma katabainon hOs peristeran eX uranu, kai emeinen ep' auton:
J 1:32 c--------- v-3aai-s-- n-----nsm- v--papnsm- c--------- v-1xmi-s-- ra----asn- n-----asn- v--papasn- c--------- n-----asf- p--------- n-----gsm- c--------- v-3aai-s-- p--------- rp----asm-
J 1:32 G2532 G3140 G2491 G3004 G3754 G2300 G3588 G4151 G2597 G5613 G4058 G1537 G3772 G2532 G3306 G1909 G0846
J 1:32 Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim.
J 1:32
J 1:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 1:32
J 1:32  I  zeznał,  Jan  mówi  online  Duch  malejąco  z  niebo  jako  gołąb  i  zamieszkiwanie  w  Go
J 1:32 G2532 G3140 G2491 G3004 G2300 G4151 G2597 G1537 G3772 G5616 G4058 G2532 G3306 G1909 G0846
J 1:33 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ᾿ πέμψας με βαπτίζειν ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἐφ᾿ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾿ αὐτόν, οὗτός ἐστιν βαπτίζων ἐν πνεύματι ἁγίῳ.              
J 1:33 ka)gO\ ou)k E)/|dein au)to/n, a)ll' o( pe/mPSas me bapti/DZein e)n u(/dati e)kei=no/s moi ei)=pen, *)ef' o(\n a)\n i)/dE|s to\ pneu=ma katabai=non kai\ me/non e)p' au)to/n, ou(=to/s e)stin o( bapti/DZOn e)n pneu/mati a(gi/O|.
J 1:33 kagO uk Edein auton, all' o pemPSas me baptiDZein en hydati ekeinos moi eipen, ef' on an idEs to pneuma katabainon kai menon ep' auton, hutos estin ho baptiDZOn en pneumati hagiO.
J 1:33 c--------- d--------- v-1yai-s-- rp----asm- c--------- ra----nsm- v--aapnsm- rp----as-- v--pan---- p--------- n-----dsn- rd----nsm- rp----ds-- v-3aai-s-- p--------- rr----asm- x--------- v-2aas-s-- ra----asn- n-----asn- v--papasn- c--------- v--papasn- p--------- rp----asm- rd----nsm- v-3pai-s-- ra----nsm- v--papnsm- p--------- n-----dsn- a-----dsn-
J 1:33 G2504 G3756 G1492 G0846 G0235 G3588 G3992 G3165 G0907 G1722 G5204 G1565 G3427 G2036 G1909 G3739 G0302 G1492 G3588 G4151 G2597 G2532