Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_J10      do_str_głównej      do_J12      
J 11:1 Ἦν δέ τις ἀσθενῶν, Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς.                                    
J 11:1 *)=En de/ tis a)sTenO=n, *la/DZaros a)po\ *bETani/as, e)k tE=s kO/mEs *mari/as kai\ *ma/rTas tE=s a)delfE=s au)tE=s.
J 11:1 En de tis asTenOn, laDZaros apo bETanias, ek tEs kOmEs marias kai marTas tEs adelfEs autEs.
J 11:1 v-3iai-s-- c--------- ri----nsm- v--papnsm- n-----nsm- p--------- n-----gsf- p--------- ra----gsf- n-----gsf- n-----gsf- c--------- n-----gsf- ra----gsf- n-----gsf- rp----gsf-
J 11:1 G2258 G1161 G5100 G0770 G2976 G0575 G0963 G1537 G3588 G2968 G3137 G2532 G3136 G3588 G0079 G0846
J 11:1 Był pewien chory, Łazarz z Betanii, z miejscowości Marii i jej siostry Marty.
J 11:1
J 11:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:1
J 11:1 Był  źle  ktoś  Lazarus  z  Bethany  z  wieś  Maria  i  Martha  siostra  jego
J 11:1 G2258 G0770 G5100 G2976 G0575 G0963 G1537 G2968 G3137 G2532 G3136 G0079 G0846
J 11:2 ἦν δὲ Μαριὰμ ἀλείψασα τὸν κύριον μύρῳ καὶ ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν αὐτῆς, ἧς ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει.                          
J 11:2 E)=n de\ *maria\m E( a)lei/PSasa to\n ku/rion mu/rO| kai\ e)kma/Xasa tou\s po/das au)tou= tai=s TriXi\n au)tE=s, E(=s o( a)delfo\s *la/DZaros E)sTe/nei.
J 11:2 En de mariam hE aleiPSasa ton kyrion myrO kai ekmaXasa tus podas autu tais TriXin autEs, hEs ho adelfos laDZaros EsTenei.
J 11:2 v-3iai-s-- c--------- n-----nsf- ra----nsf- v--aapnsf- ra----asm- n-----asm- n-----dsn- c--------- v--aapnsf- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- ra----dpf- n-----dpf- rp----gsf- rr----gsf- ra----nsm- n-----nsm- n-----nsm- v-3iai-s--
J 11:2 G2258 G1161 G3137 G3588 G0218 G3588 G2962 G3464 G2532 G1591 G3588 G4228 G0846 G3588 G2359 G0846 G3739 G3588 G0080 G2976 G0770
J 11:2 Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował.
J 11:2
J 11:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:2
J 11:2  Maria  zaś  który  brat  Lazarus  był  źle  był  który  namaszczony  Władca  świat  i  gładka  stóp  Jego  Włosy  ich
J 11:2 G3137 G1161 G3739 G0080 G2976 G0770 G0770 G2258 G3588 G0218 G2962 G3464 G2532 G1591 G4228 G0846 G2359 G0846
J 11:3 ἀπέστειλαν οὖν αἱ ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι, Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ.                                            
J 11:3 a)pe/steilan ou)=n ai( a)delfai\ pro\s au)to\n le/gousai, *ku/rie, i)/de o(\n filei=s a)sTenei=.
J 11:3 apesteilan un hai adelfai pros auton legusai, kyrie, ide hon fileis asTenei.
J 11:3 v-3aai-p-- c--------- ra----npf- n-----npf- p--------- rp----asm- v--papnpf- n-----vsm- x--------- rr----asm- v-2pai-s-- v-3pai-s--
J 11:3 G0649 G3767 G3588 G0079 G4314 G0846 G3004 G2962 G2396 G3739 G5368 G0770
J 11:3 Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz.
J 11:3
J 11:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:3
J 11:3  Siostry  wysłane  powiedzieć  Go  Władca  tutaj  kogo  miłość  źle
J 11:3 G0079 G0649 G3004 G0846 G2962 G2396 G3739 G5368 G0770
J 11:4 ἀκούσας δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, Αὕτη ἀσθένεια οὐκ ἔστιν πρὸς θάνατον ἀλλ᾿ ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, ἵνα δοξασθῇ υἱὸς τοῦ θεοῦ δι᾿ αὐτῆς.                
J 11:4 a)kou/sas de\ o( *)iEsou=s ei)=pen, *au(/tE E( a)sTe/neia ou)k e)/stin pro\s Ta/naton a)ll' u(pe\r tE=s do/XEs tou= Teou=, i(/na doXasTE=| o( ui(o\s tou= Teou= di' au)tE=s.
J 11:4 akusas de ho iEsus eipen, hautE hE asTeneia uk estin pros Tanaton all' yper tEs doXEs tu Teu, hina doXasTE ho hyios tu Teu di' autEs.
J 11:4 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rd----nsf- ra----nsf- n-----nsf- d--------- v-3pai-s-- p--------- n-----asm- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- c--------- v-3aps-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rp----gsf-
J 11:4 G0191 G1161 G3588 G2424 G2036 G3778 G3588 G0769 G3756 G2076 G4314 G2288 G0235 G5228 G3588 G1391 G3588 G2316 G2443 G1392 G3588 G5207 G3588 G2316 G1223 G0846
J 11:4 Jezus usłyszawszy to rzekł: Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą.
J 11:4
J 11:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:4
J 11:4  Jezus  przesłuchanie  powiedział  to  choroba  nie  do  śmierć  ale  do  chwała  Bóg  tak  uwielbiony  przez  to  Syn  Boski
J 11:4 G2424 G0191 G2036 G3778 G0769 G3756 G4314 G2288 G0235 G5228 G1391 G2316 G2443 G1392 G1223 G0846 G5207 G2316
J 11:5 ἠγάπα δὲ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον.                                          
J 11:5 E)ga/pa de\ o( *)iEsou=s tE\n *ma/rTan kai\ tE\n a)delfE\n au)tE=s kai\ to\n *la/DZaron.
J 11:5 Egapa de ho iEsus tEn marTan kai tEn adelfEn autEs kai ton laDZaron.
J 11:5 v-3iai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----asf- n-----asf- rp----gsf- c--------- ra----asm- n-----asm-
J 11:5 G0025 G1161 G3588 G2424 G3588 G3136 G2532 G3588 G0079 G0846 G2532 G3588 G2976
J 11:5 A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza.
J 11:5
J 11:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:5
J 11:5  Jezus  zaś  miłość  Martha  i  siostra  jego  i  Lazarus
J 11:5 G2424 G1161 G0025 G3136 G2532 G0079 G0846 G2532 G2976
J 11:6 ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ἀσθενεῖ, τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας·                                        
J 11:6 O(s ou)=n E)/kousen o(/ti a)sTenei=, to/te me\n e)/meinen e)n O(=| E)=n to/pO| du/o E(me/ras:
J 11:6 hOs un Ekusen hoti asTenei, tote men emeinen en hO En topO dyo hEmeras:
J 11:6 c--------- c--------- v-3aai-s-- c--------- v-3pai-s-- d--------- x--------- v-3aai-s-- p--------- rr----dsm- v-3iai-s-- n-----dsm- a-----apf- n-----apf-
J 11:6 G5613 G3767 G0191 G3754 G0770 G5119 G3303 G3306 G1722 G3739 G2258 G5117 G1417 G2250
J 11:6 Mimo jednak że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez dwa dni w miejscu pobytu.
J 11:6
J 11:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:6
J 11:6  Kiedy  zaś  słyszałem  że  źle  że  że  wypalonego  dwa  Dzień  w  miejsce  gdzie  był
J 11:6 G5613 G3767 G0191 G3754 G0770 G3303 G5119 G3306 G1417 G2250 G1722 G5117 G3739 G2258
J 11:7 ἔπειτα μετὰ τοῦτο λέγει τοῖς μαθηταῖς, Ἄγωμεν εἰς τὴν Ἰουδαίαν πάλιν.                                              
J 11:7 e)/peita meta\ tou=to le/gei toi=s maTEtai=s, *)/agOmen ei)s tE\n *)ioudai/an pa/lin.
J 11:7 epeita meta tuto legei tois maTEtais, agOmen eis tEn iudaian palin.
J 11:7 d--------- p--------- rd----asn- v-3pai-s-- ra----dpm- n-----dpm- v-1pas-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- d---------
J 11:7 G1899 G3326 G5124 G3004 G3588 G3101 G0071 G1519 G3588 G2449 G3825
J 11:7 Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: Chodźmy znów do Judei.
J 11:7
J 11:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:7
J 11:7  Za  to  powiedział  studentów  iść  ponownie  w  Judea
J 11:7 G3326 G5124 G3004 G3101 G0071 G3825 G1519 G2449
J 11:8 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί, Ῥαββί, νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ;                                      
J 11:8 le/gousin au)tO=| oi( maTEtai/, *(rabbi/, nu=n e)DZE/toun se liTa/sai oi( *)ioudai=oi, kai\ pa/lin u(pa/geis e)kei=;
J 11:8 legusin autO hoi maTEtai, rabbi, nyn eDZEtun se liTasai hoi iudaioi, kai palin hypageis ekei;
J 11:8 v-3pai-p-- rp----dsm- ra----npm- n-----npm- n-----vsm- d--------- v-3iai-p-- rp----as-- v--aan---- ra----npm- a-----npm- c--------- d--------- v-2pai-s-- d---------
J 11:8 G3004 G0846 G3588 G3101 G4461 G3568 G2212 G4571 G3034 G3588 G2453 G2532 G3825 G5217 G1563
J 11:8 Rzekli do Niego uczniowie: Rabbi, dopiero co Żydzi usiłowali Cię ukamienować i znów tam idziesz?
J 11:8
J 11:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:8
J 11:8  Studentów  powiedział  Go  Rabin  długi  Judea  Wyszukiwanie  przerwa  ty, wy  kamienie  i  ponownie  iść  tam
J 11:8 G3101 G3004 G0846 G4461 G3568 G2453 G2212 G3034 G4571 G3034 G2532 G3825 G5217 G1563
J 11:9 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς, Οὐχὶ δώδεκα ὧραί εἰσιν τῆς ἡμέρας; ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐ προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει·                      
J 11:9 a)pekri/TE *)iEsou=s, *ou)CHi\ dO/deka O(=rai/ ei)sin tE=s E(me/ras; e)a/n tis peripatE=| e)n tE=| E(me/ra|, ou) prosko/ptei, o(/ti to\ fO=s tou= ko/smou tou/tou ble/pei:
J 11:9 apekriTE iEsus, uCHi dOdeka hOrai eisin tEs hEmeras; ean tis peripatE en tE hEmera, u proskoptei, hoti to fOs tu kosmu tutu blepei:
J 11:9 v-3api-s-- n-----nsm- x--------- a-----npf- n-----npf- v-3pai-p-- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ri----nsm- v-3pas-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- d--------- v-3pai-s-- c--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- v-3pai-s--
J 11:9 G0611 G2424 G3780 G1427 G5610 G1526 G3588 G2250 G1437 G5100 G4043 G1722 G3588 G2250 G3756 G4350 G3754 G3588 G5457 G3588 G2889 G5127 G0991
J 11:9 Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeżeli ktoś chodzi za dnia, nie potknie się, ponieważ widzi światło tego świata.
J 11:9
J 11:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:9
J 11:9  Jezus  odpowiedzi  nie  dwanaście  godziny  dno  kto  iść  na dzień  nie  potyka  że  widzi  światło  Świat  to
J 11:9 G2424 G0611 G3780 G1427 G5610 G2250 G5100 G4043 G2250 G3756 G4350 G3754 G0991 G5457 G2889 G5127
J 11:10 ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ νυκτί, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.                                      
J 11:10 e)a\n de/ tis peripatE=| e)n tE=| nukti/, prosko/ptei, o(/ti to\ fO=s ou)k e)/stin e)n au)tO=|.
J 11:10 ean de tis peripatE en tE nykti, proskoptei, hoti to fOs uk estin en autO.
J 11:10 c--------- c--------- ri----nsm- v-3pas-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- v-3pai-s-- c--------- ra----nsn- n-----nsn- d--------- v-3pai-s-- p--------- rp----dsm-
J 11:10 G1437 G1161 G5100 G4043 G1722 G3588 G3571 G4350 G3754 G3588 G5457 G3756 G2076 G1722 G0846
J 11:10 Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła.
J 11:10
J 11:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:10
J 11:10  i  kto  iść  w nocy  potyka  że  nie  nie  światło  z  go
J 11:10 G1161 G5100 G4043 G3571 G4350 G3754 G2076 G3756 G5457 G1722 G0846
J 11:11 ταῦτα εἶπεν, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς, Λάζαρος φίλος ἡμῶν κεκοίμηται, ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν.                                  
J 11:11 tau=ta ei)=pen, kai\ meta\ tou=to le/gei au)toi=s, *la/DZaros o( fi/los E(mO=n kekoi/mEtai, a)lla\ poreu/omai i(/na e)Xupni/sO au)to/n.
J 11:11 tauta eipen, kai meta tuto legei autois, laDZaros ho filos hEmOn kekoimEtai, alla poreuomai hina eXypnisO auton.
J 11:11 rd----apn- v-3aai-s-- c--------- p--------- rd----asn- v-3pai-s-- rp----dpm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- rp----gp-- v-3xmi-s-- c--------- v-1pmi-s-- c--------- v-1aas-s-- rp----asm-
J 11:11 G5023 G2036 G2532 G3326 G5124 G3004 G0846 G2976 G3588 G5384 G2257 G2837 G0235 G4198 G2443 G1852 G0846
J 11:11 To powiedział, a następnie rzekł do nich: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, lecz idę, aby go obudzić.
J 11:11
J 11:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:11
J 11:11  O  to  mówi  ich  następnie  następnie  Lazarus  przyjaciel  nasz  spać  ale  iść  budzić  jego
J 11:11 G2036 G5023 G3004 G0846 G3326 G5124 G2976 G5384 G2257 G2837 G0235 G4198 G1852 G0846
J 11:12 εἶπαν οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτῷ, Κύριε, εἰ κεκοίμηται σωθήσεται.                                                  
J 11:12 ei)=pan ou)=n oi( maTEtai\ au)tO=|, *ku/rie, ei) kekoi/mEtai sOTE/setai.
J 11:12 eipan un hoi maTEtai autO, kyrie, ei kekoimEtai sOTEsetai.
J 11:12 v-3aai-p-- c--------- ra----npm- n-----npm- rp----dsm- n-----vsm- c--------- v-3xmi-s-- v-3fpi-s--
J 11:12 G2036 G3767 G3588 G3101 G0846 G2962 G1487 G2837 G4982
J 11:12 Uczniowie rzekli do Niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje.
J 11:12
J 11:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:12
J 11:12  Studentów  Jego  powiedział  Władca  jeśli  spać  odzyskania
J 11:12 G3101 G0846 G2036 G2962 G1487 G2837 G4982
J 11:13 εἰρήκει δὲ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ. ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι περὶ τῆς κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει.                                
J 11:13 ei)rE/kei de\ o( *)iEsou=s peri\ tou= Tana/tou au)tou=. e)kei=noi de\ e)/doXan o(/ti peri\ tE=s koimE/seOs tou= u(/pnou le/gei.
J 11:13 eirEkei de ho iEsus peri tu Tanatu autu. ekeinoi de edoXan hoti peri tEs koimEseOs tu hypnu legei.
J 11:13 v-3yai-s-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- rd----npm- c--------- v-3aai-p-- c--------- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s--
J 11:13 G2046 G1161 G3588 G2424 G4012 G3588 G2288 G0846 G1565 G1161 G1380 G3754 G4012 G3588 G2838 G3588 G5258 G3004
J 11:13 Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie.
J 11:13
J 11:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:13
J 11:13  Jezus  powiedział  o  śmierć  jego  i  one  myśl  że  mówi  o  spać  zwykły
J 11:13 G2424 G2046 G4012 G2288 G0846 G1161 G1565 G1380 G3754 G3004 G4012 G2838 G5258
J 11:14 τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς Ἰησοῦς παρρησίᾳ, Λάζαρος ἀπέθανεν,                                                  
J 11:14 to/te ou)=n ei)=pen au)toi=s o( *)iEsou=s parrEsi/a|, *la/DZaros a)pe/Tanen,
J 11:14 tote un eipen autois ho iEsus parrEsia, laDZaros apeTanen,
J 11:14 d--------- c--------- v-3aai-s-- rp----dpm- ra----nsm- n-----nsm- n-----dsf- n-----nsm- v-3aai-s--
J 11:14 G5119 G3767 G2036 G0846 G3588 G2424 G3954 G2976 G0599
J 11:14 Wtedy Jezus powiedział im otwarcie: Łazarz umarł,
J 11:14
J 11:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:14
J 11:14  Następnie  Następnie  Jezus  powiedział  ich  bezpośrednio  Lazarus  zmarły
J 11:14 G3767 G5119 G2424 G2036 G0846 G3954 G2976 G0599
J 11:15 καὶ χαίρω δι᾿ ὑμᾶς, ἵνα πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ· ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς αὐτόν.                                        
J 11:15 kai\ CHai/rO di' u(ma=s, i(/na pisteu/sEte, o(/ti ou)k E)/mEn e)kei=: a)lla\ a)/gOmen pro\s au)to/n.
J 11:15 kai CHairO di' ymas, hina pisteusEte, hoti uk EmEn ekei: alla agOmen pros auton.
J 11:15 c--------- v-1pai-s-- p--------- rp----ap-- c--------- v-2aas-p-- c--------- d--------- v-1imi-s-- d--------- c--------- v-1pas-p-- p--------- rp----asm-
J 11:15 G2532 G5463 G1223 G5209 G2443 G4100 G3754 G3756 G2252 G1563 G0235 G0071 G4314 G0846
J 11:15 ale raduję się, że Mnie tam nie było, ze względu na was, abyście uwierzyli. Lecz chodźmy do niego.
J 11:15
J 11:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:15
J 11:15  i  cieszyć  dla  ty, wy  że  nie  był  tam  tak  Uważa  ale  iść  do  to
J 11:15 G2532 G5463 G1223 G5209 G3754 G3756 G2252 G1563 G2443 G4100 G0235 G0071 G4314 G0846
J 11:16 εἶπεν οὖν Θωμᾶς λεγόμενος Δίδυμος τοῖς συμμαθηταῖς, Ἄγωμεν καὶ ἡμεῖς ἵνα ἀποθάνωμεν μετ᾿ αὐτοῦ.                                      
J 11:16 ei)=pen ou)=n *TOma=s o( lego/menos *di/dumos toi=s summaTEtai=s, *)/agOmen kai\ E(mei=s i(/na a)poTa/nOmen met' au)tou=.
J 11:16 eipen un TOmas ho legomenos didymos tois symmaTEtais, agOmen kai hEmeis hina apoTanOmen met' autu.
J 11:16 v-3aai-s-- c--------- n-----nsm- ra----nsm- v--pppnsm- n-----nsm- ra----dpm- n-----dpm- v-1pas-p-- d--------- rp----np-- c--------- v-1aas-p-- p--------- rp----gsm-
J 11:16 G2036 G3767 G2381 G3588 G3004 G1324 G3588 G4827 G0071 G2532 G2249 G2443 G0599 G3326 G0846
J 11:16 Na to Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów: Chodźmy także i my, aby razem z Nim umrzeć.
J 11:16
J 11:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:16
J 11:16  Następnie  Tomasz  inaczej  o nazwie  Bliźniak  powiedział  studentów  iść  i  my  umierać  z  go
J 11:16 G3767 G2381 G3588 G3004 G1324 G2036 G4827 G0071 G2532 G2249 G0599 G3326 G0846
J 11:17 Ἐλθὼν οὖν Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν τῷ μνημείῳ.                                          
J 11:17 *)elTO\n ou)=n o( *)iEsou=s eu(=ren au)to\n te/ssaras E)/dE E(me/ras e)/CHonta e)n tO=| mnEmei/O|.
J 11:17 elTOn un ho iEsus heuren auton tessaras EdE hEmeras eCHonta en tO mnEmeiO.
J 11:17 v--aapnsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----asm- a-----apf- d--------- n-----apf- v--papasm- p--------- ra----dsn- n-----dsn-
J 11:17 G2064 G3767 G3588 G2424 G2147 G0846 G5064 G2235 G2250 G2192 G1722 G3588 G3419
J 11:17 Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już do czterech dni spoczywającego w grobie.
J 11:17
J 11:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:17
J 11:17  Jezus  przyjść  znalezionych  on  już  cztery  Dzień  w  grób
J 11:17 G2424 G2064 G2147 G0846 G2235 G5064 G2250 G1722 G3419
J 11:18 ἦν δὲ Βηθανία ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων ὡς ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε.                                              
J 11:18 E)=n de\ E( *bETani/a e)ggu\s tO=n *(ierosolu/mOn O(s a)po\ stadi/On dekape/nte.
J 11:18 En de hE bETania eNgys tOn hierosolymOn hOs apo stadiOn dekapente.
J 11:18 v-3iai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----gpn- n-----gpn- d--------- d--------- n-----gpm- a-----gpm-
J 11:18 G2258 G1161 G3588 G0963 G1451 G3588 G2414 G5613 G0575 G4712 G1178
J 11:18 A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów
J 11:18
J 11:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:18
J 11:18  Bethany  zaś  był  blisko  Jerozolima  etapach  w  w  piętnaście
J 11:18 G0963 G1161 G2258 G1451 G2414 G4712 G0575 G5613 G1178
J 11:19 πολλοὶ δὲ ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐληλύθεισαν πρὸς τὴν Μάρθαν καὶ Μαριὰμ ἵνα παραμυθήσωνται αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ.                                  
J 11:19 polloi\ de\ e)k tO=n *)ioudai/On e)lElu/Teisan pro\s tE\n *ma/rTan kai\ *maria\m i(/na paramuTE/sOntai au)ta\s peri\ tou= a)delfou=.
J 11:19 polloi de ek tOn iudaiOn elElyTeisan pros tEn marTan kai mariam hina paramyTEsOntai autas peri tu adelfu.
J 11:19 a-----npm- c--------- p--------- ra----gpm- a-----gpm- v-3yai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- n-----asf- c--------- v-3ams-p-- rp----apf- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
J 11:19 G4183 G1161 G1537 G3588 G2453 G2064 G4314 G3588 G3136 G2532 G3137 G2443 G3888 G0846 G4012 G3588 G0080
J 11:19 i wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po bracie.
J 11:19
J 11:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:19
J 11:19  i  wiele  z  Żydów  przyszedł  do  Martha  i  Mary  komfort  ich  o  brat  ich
J 11:19 G2532 G4183 G1537 G2453 G2064 G4314 G3136 G2532 G3137 G3888 G0846 G4012 G0080 G0846
J 11:20 οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι Ἰησοῦς ἔρχεται ὑπήντησεν αὐτῷ· Μαριὰμ δὲ ἐν τῷ οἴκῳ ἐκαθέζετο.                                    
J 11:20 E( ou)=n *ma/rTa O(s E)/kousen o(/ti *)iEsou=s e)/rCHetai u(pE/ntEsen au)tO=|: *maria\m de\ e)n tO=| oi)/kO| e)kaTe/DZeto.
J 11:20 hE un marTa hOs Ekusen hoti iEsus erCHetai hypEntEsen autO: mariam de en tO oikO ekaTeDZeto.
J 11:20 ra----nsf- c--------- n-----nsf- c--------- v-3aai-s-- c--------- n-----nsm- v-3pmi-s-- v-3aai-s-- rp----dsm- n-----nsf- c--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3imi-s--
J 11:20 G3588 G3767 G3136 G5613 G0191 G3754 G2424 G2064 G5221 G0846 G3137 G1161 G1722 G3588 G3624 G2516
J 11:20 Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu.
J 11:20
J 11:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:20
J 11:20  Martha  przesłuchanie  że  jest  Jezus  iść  w kierunku  Go  Maria  zaś  sob  do domu
J 11:20 G3136 G0191 G3754 G2064 G2424 G5221 G5221 G0846 G3137 G1161 G2516 G3624
J 11:21 εἶπεν οὖν Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἂν ἀπέθανεν ἀδελφός μου·                                  
J 11:21 ei)=pen ou)=n E( *ma/rTa pro\s to\n *)iEsou=n, *ku/rie, ei) E)=s O(=de ou)k a)\n a)pe/Tanen o( a)delfo/s mou:
J 11:21 eipen un hE marTa pros ton iEsun, kyrie, ei Es hOde uk an apeTanen ho adelfos mu:
J 11:21 v-3aai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- p--------- ra----asm- n-----asm- n-----vsm- c--------- v-2iai-s-- d--------- d--------- x--------- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs--
J 11:21 G2036 G3767 G3588 G3136 G4314 G3588 G2424 G2962 G1487 G2258 G5602 G3756 G0302 G0599 G3588 G0080 G3450
J 11:21 Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.
J 11:21
J 11:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:21
J 11:21  Następnie  Martha  powiedział  Jezus  Władca  jeśli  był  tutaj  nie  zmarły  by  brat  mój
J 11:21 G3767 G3136 G2036 G2424 G2962 G1487 G2258 G5602 G3756 G2348 G0302 G0080 G3450
J 11:22 [ἀλλὰ] καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσῃ τὸν θεὸν δώσει σοι θεός.                                        
J 11:22 [a)lla\] kai\ nu=n oi)=da o(/ti o(/sa a)\n ai)tE/sE| to\n Teo\n dO/sei soi o( Teo/s.
J 11:22 [alla] kai nyn oida hoti hosa an aitEsE ton Teon dOsei soi ho Teos.
J 11:22 c--------- d--------- d--------- v-1xai-s-- c--------- rr----apn- x--------- v-2ams-s-- ra----asm- n-----asm- v-3fai-s-- rp----ds-- ra----nsm- n-----nsm-
J 11:22 G0235 G2532 G3568 G1492 G3754 G3745 G0302 G0154 G3588 G2316 G1325 G4671 G3588 G2316
J 11:22 Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga.
J 11:22
J 11:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:22
J 11:22  Ale  i  teraz  wiedzieć  że  co  zapytać  Bóg  będzie  ty, wy  Bóg
J 11:22 G0235 G2532 G3568 G1492 G3754 G3745 G0154 G2316 G1325 G4671 G2316
J 11:23 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς, Ἀναστήσεται ἀδελφός σου.                                                    
J 11:23 le/gei au)tE=| o( *)iEsou=s, *)anastE/setai o( a)delfo/s sou.
J 11:23 legei autE ho iEsus, anastEsetai ho adelfos su.
J 11:23 v-3pai-s-- rp----dsf- ra----nsm- n-----nsm- v-3fmi-s-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs--
J 11:23 G3004 G0846 G3588 G2424 G0450 G3588 G0080 G4675
J 11:23 Rzekł do niej Jezus: Brat twój zmartwychwstanie.
J 11:23
J 11:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:23
J 11:23  Jezus  mówi  jej  wzrost  brat  swój
J 11:23 G2424 G3004 G0846 G0450 G0080 G4675
J 11:24 λέγει αὐτῷ Μάρθα, Οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.                                        
J 11:24 le/gei au)tO=| E( *ma/rTa, *oi)=da o(/ti a)nastE/setai e)n tE=| a)nasta/sei e)n tE=| e)sCHa/tE| E(me/ra|.
J 11:24 legei autO hE marTa, oida hoti anastEsetai en tE anastasei en tE esCHatE hEmera.
J 11:24 v-3pai-s-- rp----dsm- ra----nsf- n-----nsf- v-1xai-s-- c--------- v-3fmi-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- p--------- ra----dsf- a-----dsf- n-----dsf-
J 11:24 G3004 G0846 G3588 G3136 G1492 G3754 G0450 G1722 G3588 G0386 G1722 G3588 G2078 G2250
J 11:24 Rzekła Marta do Niego: Wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym.
J 11:24
J 11:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:24
J 11:24  Martha  powiedział  Go  wiedzieć  że  wzrost  w  zmartwychwstania  w  ostatnio  dzień
J 11:24 G3136 G3004 G0846 G1492 G3754 G0450 G1722 G0386 G1722 G2078 G2250
J 11:25 εἶπεν αὐτῇ Ἰησοῦς, Ἐγώ εἰμι ἀνάστασις καὶ ζωή· πιστεύων εἰς ἐμὲ κἂν ἀποθάνῃ ζήσεται,                                
J 11:25 ei)=pen au)tE=| o( *)iEsou=s, *)egO/ ei)mi E( a)na/stasis kai\ E( DZOE/: o( pisteu/On ei)s e)me\ ka)\n a)poTa/nE| DZE/setai,
J 11:25 eipen autE ho iEsus, egO eimi hE anastasis kai hE DZOE: ho pisteuOn eis eme kan apoTanE DZEsetai,
J 11:25 v-3aai-s-- rp----dsf- ra----nsm- n-----nsm- rp----ns-- v-1pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsm- v--papnsm- p--------- rp----as-- d--------- v-3aas-s-- v-3fmi-s--
J 11:25 G2036 G0846 G3588 G2424 G1473 G1510 G3588 G0386 G2532 G3588 G2222 G3588 G4100 G1519 G1691 G2579 G0599 G2198
J 11:25 Rzekł do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.
J 11:25
J 11:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:25
J 11:25  Jezus  powiedział  jej  Ja  am  zmartwychwstania  i  życie  wierny  w  Mnie  jeśli  umierać  przyspieszony
J 11:25 G2424 G2036 G0846 G1473 G1510 G0386 G2532 G2222 G4100 G1519 G1691 G2579 G0599 G2198
J 11:26 καὶ πᾶς ζῶν καὶ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα· πιστεύεις τοῦτο;                                    
J 11:26 kai\ pa=s o( DZO=n kai\ pisteu/On ei)s e)me\ ou) mE\ a)poTa/nE| ei)s to\n ai)O=na: pisteu/eis tou=to;
J 11:26 kai pas ho DZOn kai pisteuOn eis eme u mE apoTanE eis ton aiOna: pisteueis tuto;
J 11:26 c--------- a-----nsm- ra----nsm- v--papnsm- c--------- v--papnsm- p--------- rp----as-- d--------- d--------- v-3aas-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- v-2pai-s-- rd----asn-
J 11:26 G2532 G3956 G3588 G2198 G2532 G4100 G1519 G1691 G3756 G3361 G0599 G1519 G3588 G0165 G4100 G5124
J 11:26 Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?
J 11:26
J 11:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:26
J 11:26  I  każdy  życie  i  wierny  w  Mnie  nie  umierać  nigdy  Wierzyć  do
J 11:26 G2532 G3956 G2198 G2532 G4100 G1519 G1691 G3364 G0599 G0165 G4100 G5124
J 11:27 λέγει αὐτῷ, Ναί, κύριε· ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ Χριστὸς υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος.                            
J 11:27 le/gei au)tO=|, *nai/, ku/rie: e)gO\ pepi/steuka o(/ti su\ ei)= o( *CHristo\s o( ui(o\s tou= Teou= o( ei)s to\n ko/smon e)rCHo/menos.
J 11:27 legei autO, nai, kyrie: egO pepisteuka hoti sy ei ho CHristos ho hyios tu Teu ho eis ton kosmon erCHomenos.
J 11:27 v-3pai-s-- rp----dsm- x--------- n-----vsm- rp----ns-- v-1xai-s-- c--------- rp----ns-- v-2pai-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsm- p--------- ra----asm- n-----asm- v--pmpnsm-
J 11:27 G3004 G0846 G3483 G2962 G1473 G4100 G3754 G4771 G1488 G3588 G5547 G3588 G5207 G3588 G2316 G3588 G1519 G3588 G2889 G2064
J 11:27 Odpowiedziała Mu: Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat.
J 11:27
J 11:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:27
J 11:27  mówi  Go  tak  Władca  Ja  wierzyć  że  ty, wy  Chrystus  Syn  Boski  nadchodzący  nadchodzący  w  świat
J 11:27 G3004 G0846 G3483 G2962 G1473 G4100 G3754 G4771 G5547 G5207 G2316 G2064 G3588 G1519 G2889
J 11:28 Καὶ τοῦτο εἰποῦσα ἀπῆλθεν καὶ ἐφώνησεν Μαριὰμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῆς λάθρᾳ εἰποῦσα, διδάσκαλος πάρεστιν καὶ φωνεῖ σε.                                
J 11:28 *kai\ tou=to ei)pou=sa a)pE=lTen kai\ e)fO/nEsen *maria\m tE\n a)delfE\n au)tE=s la/Tra| ei)pou=sa, *(o dida/skalos pa/restin kai\ fOnei= se.
J 11:28 kai tuto eipusa apElTen kai efOnEsen mariam tEn adelfEn autEs laTra eipusa, ho didaskalos parestin kai fOnei se.
J 11:28 c--------- rd----asn- v--aapnsf- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- n-----asf- ra----asf- n-----asf- rp----gsf- d--------- v--aapnsf- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s-- rp----as--
J 11:28 G2532 G5124 G2036 G0565 G2532 G5455 G3137 G3588 G0079 G0846 G2977 G2036 G3588 G1320 G3918 G2532 G5455 G4571
J 11:28 Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała po kryjomu swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest i woła cię.
J 11:28
J 11:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:28
J 11:28  O  to  iść  i  o nazwie  skrycie  Maria  siostra  jego  mówi  Nauczyciel  tutaj  i  powołanie  ty, wy
J 11:28 G2036 G5023 G0565 G2532 G5455 G2977 G3137 G0079 G0846 G2036 G1320 G3918 G2532 G5455 G4571
J 11:29 ἐκείνη δὲ ὡς ἤκουσεν ἠγέρθη ταχὺ καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν·                                                
J 11:29 e)kei/nE de\ O(s E)/kousen E)ge/rTE taCHu\ kai\ E)/rCHeto pro\s au)to/n:
J 11:29 ekeinE de hOs Ekusen EgerTE taCHy kai ErCHeto pros auton:
J 11:29 rd----nsf- c--------- c--------- v-3aai-s-- v-3api-s-- a-----asn- c--------- v-3imi-s-- p--------- rp----asm-
J 11:29 G1565 G1161 G5613 G0191 G1453 G5035 G2532 G2064 G4314 G0846
J 11:29 Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do Niego.
J 11:29
J 11:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:29
J 11:29  To  jako  słyszałem  naprędce  róża  i  iść  do  Go
J 11:29 G1565 G5613 G0191 G5035 G1453 G2532 G2064 G4314 G0846
J 11:30 οὔπω δὲ ἐληλύθει Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ᾿ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ Μάρθα.                              
J 11:30 ou)/pO de\ e)lElu/Tei o( *)iEsou=s ei)s tE\n kO/mEn, a)ll' E)=n e)/ti e)n tO=| to/pO| o(/pou u(pE/ntEsen au)tO=| E( *ma/rTa.
J 11:30 upO de elElyTei ho iEsus eis tEn kOmEn, all' En eti en tO topO hopu hypEntEsen autO hE marTa.
J 11:30 d--------- c--------- v-3yai-s-- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3iai-s-- d--------- p--------- ra----dsm- n-----dsm- d--------- v-3aai-s-- rp----dsm- ra----nsf- n-----nsf-
J 11:30 G3768 G1161 G2064 G3588 G2424 G1519 G3588 G2968 G0235 G2258 G2089 G1722 G3588 G5117 G3699 G5221 G0846 G3588 G3136
J 11:30 Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła Mu na spotkanie.
J 11:30
J 11:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:30
J 11:30  Jezus  nie  wprowadzonych  w  wieś  ale  był  w  objętość  miejsce  gdzie  spełnione  Jego  Martha
J 11:30 G2424 G3768 G2064 G1519 G2968 G0235 G2258 G1722 G3588 G5117 G3699 G5221 G0846 G3136
J 11:31 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾿ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.    
J 11:31 oi( ou)=n *)ioudai=oi oi( o)/ntes met' au)tE=s e)n tE=| oi)ki/a| kai\ paramuTou/menoi au)tE/n, i)do/ntes tE\n *maria\m o(/ti taCHe/Os a)ne/stE kai\ e)XE=lTen, E)kolou/TEsan au)tE=|, do/Xantes o(/ti u(pa/gei ei)s to\ mnEmei=on i(/na klau/sE| e)kei=.
J 11:31 hoi un iudaioi hoi ontes met' autEs en tE oikia kai paramyTumenoi autEn, idontes tEn mariam hoti taCHeOs anestE kai eXElTen, EkoluTEsan autE, doXantes hoti hypagei eis to mnEmeion hina klausE ekei.
J 11:31 ra----npm- c--------- a-----npm- ra----npm- v--papnpm- p--------- rp----gsf- p--------- ra----dsf- n-----dsf- c--------- v--pmpnpm- rp----asf- v--aapnpm- ra----asf- n-----asf- c--------- d--------- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- v-3aai-p-- rp----dsf- v--aapnpm- c--------- v-3pai-s-- p--------- ra----asn- n-----asn- c--------- v-3aas-s-- d---------
J 11:31 G3588 G3767 G2453 G3588 G5607 G3326 G0846 G1722 G3588 G3614 G2532 G3888 G0846 G1492 G3588 G3137 G3754 G5030 G0450 G2532 G1831 G0190 G0846 G1380 G3754 G5217 G1519 G3588 G3419 G2443 G2799 G1563
J 11:31 Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią, przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać.
J 11:31
J 11:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:31
J 11:31  Judea  że  były  z  jej  w  do domu  i  pocieszony  jego  widzenie  że  Maria  naprędce  róża  i  obecnie  iść  jej  Wierząc,  że  iść  w  trumna  płakać  tam
J 11:31 G2453 G3588 G5607 G3326 G0846 G1722 G3614 G2532 G3888 G0846 G1492 G3754 G3137 G5030 G0450 G2532 G1831 G0190 G0846 G3004 G3754 G5217 G1519 G3419 G2799 G1563
J 11:32 οὖν Μαριὰμ ὡς ἦλθεν ὅπου ἦν Ἰησοῦς ἰδοῦσα αὐτὸν ἔπεσεν αὐτοῦ πρὸς τοὺς πόδας, λέγουσα αὐτῷ, Κύριε, εἰ ἦς ὧδε οὐκ ἄν μου ἀπέθανεν ἀδελφός.              
J 11:32 E( ou)=n *maria\m O(s E)=lTen o(/pou E)=n *)iEsou=s i)dou=sa au)to\n e)/pesen au)tou= pro\s tou\s po/das, le/gousa au)tO=|, *ku/rie, ei) E)=s O(=de ou)k a)/n mou a)pe/Tanen o( a)delfo/s.
J 11:32 hE un mariam hOs ElTen hopu En iEsus idusa auton epesen autu pros tus podas, legusa autO, kyrie, ei Es hOde uk an mu apeTanen ho adelfos.
J 11:32 ra----nsf- c--------- n-----nsf- c--------- v-3aai-s-- c--------- v-3iai-s-- n-----nsm- v--aapnsf- rp----asm- v-3aai-s-- rp----gsm- p--------- ra----apm- n-----apm- v--papnsf- rp----dsm- n-----vsm- c--------- v-2iai-s-- d--------- d--------- x--------- rp----gs-- v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm-
J 11:32 G3588 G3767 G3137 G5613 G2064 G3699 G2258 G2424 G1492 G0846 G4098 G0846 G4314 G3588 G4228 G3004 G0846 G2962 G1487 G2258 G5602 G3756 G0302 G3450 G0599 G3588 G0080
J 11:32 A gdy Maria przyszła do miejsca, gdzie był Jezus, ujrzawszy Go upadła Mu do nóg i rzekła do Niego: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł.
J 11:32
J 11:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:32
J 11:32  Maria  zaś  przyjść  gdzie  był  Jezus  widzenie  Jego  spadły  do  stóp  Jego  powiedział  Go  Władca  jeśli  był  tutaj  nie  zmarły  by  brat  mój
J 11:32 G3137 G3767 G2064 G3699 G2258 G2424 G1492 G0846 G4098 G1519 G4228 G0846 G3004 G0846 G2962 G1487 G2258 G5602 G3756 G0599 G0302 G0080 G3450
J 11:33 Ἰησοῦς οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν καὶ τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας, ἐνεβριμήσατο τῷ πνεύματι καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν,                                
J 11:33 *)iEsou=s ou)=n O(s ei)=den au)tE\n klai/ousan kai\ tou\s sunelTo/ntas au)tE=| *)ioudai/ous klai/ontas, e)nebrimE/sato tO=| pneu/mati kai\ e)ta/raXen e(auto/n,
J 11:33 iEsus un hOs eiden autEn klaiusan kai tus synelTontas autE iudaius klaiontas, enebrimEsato tO pneumati kai etaraXen heauton,
J 11:33 n-----nsm- c--------- c--------- v-3aai-s-- rp----asf- v--papasf- c--------- ra----apm- v--aapapm- rp----dsf- a-----apm- v--papapm- v-3ami-s-- ra----dsn- n-----dsn- c--------- v-3aai-s-- rp----asm-
J 11:33 G2424 G3767 G5613 G1492 G0846 G2799 G2532 G3588 G4905 G0846 G2453 G2799 G1690 G3588 G4151 G2532 G5015 G1438
J 11:33 Gdy więc Jezus ujrzał jak płakała ona i Żydzi, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: Gdzieście go położyli?
J 11:33
J 11:33 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:33
J 11:33  Jezus  kiedy  widziałem  jego  płacz  i  przyjść  jej  Żydów  płacz  Się  jęknął  duch  i  oburzony
J 11:33 G2424 G5613 G1492 G0846 G2799 G2532 G4905 G0846 G2453 G2799 G1438 G1690 G4151 G2532 G5015
J 11:34 καὶ εἶπεν, Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; λέγουσιν αὐτῷ, Κύριε, ἔρχου καὶ ἴδε.                                              
J 11:34 kai\ ei)=pen, *pou= teTei/kate au)to/n; le/gousin au)tO=|, *ku/rie, e)/rCHou kai\ i)/de.
J 11:34 kai eipen, pu teTeikate auton; legusin autO, kyrie, erCHu kai ide.
J 11:34 c--------- v-3aai-s-- d--------- v-2xai-p-- rp----asm- v-3pai-p-- rp----dsm- n-----vsm- v-2pmd-s-- c--------- v-2aad-s--
J 11:34 G2532 G2036 G4226 G5087 G0846 G3004 G0846 G2962 G2064 G2532 G1492
J 11:34 Odpowiedzieli Mu: Panie, chodź i zobacz.
J 11:34
J 11:34 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:34
J 11:34  i  powiedział  gdzie  umieścić  jego  Mówią,  Go  Władca  Iść  i  zobaczyć
J 11:34 G2532 G2036 G4226 G5087 G0846 G3004 G0846 G2962 G2064 G2532 G1492
J 11:35 ἐδάκρυσεν Ἰησοῦς.                                                              
J 11:35 e)da/krusen o( *)iEsou=s.
J 11:35 edakrysen ho iEsus.
J 11:35 v-3aai-s-- ra----nsm- n-----nsm-
J 11:35 G1145 G3588 G2424
J 11:35 Jezus zapłakał.
J 11:35
J 11:35 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 11:35
J 11:35  Jezus  płacz
J 11:35 G2424 G1145
J 11:36 ἔλεγον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι, Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν.                                                    
J 11:36 e)/legon ou)=n oi( *)ioudai=oi, *)/ide pO=s e)fi/lei au)to/n.
J 11:36 elegon un hoi iudaioi, ide pOs efilei auton.
J 11:36 v-3iai-p-- c--------- ra----npm- a-----npm- x--------- d--------- v-3iai-s-- rp----asm-
J 11:36 G3004 G3767 G3588 G2453 G2396 G4459 G5368 G0846
J 11:36 A Żydzi rzekli: Oto jak go miłował!
J 11:36
J 11:36