Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

do_J12      do_str_głównej      do_J14      
J 13:1 Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα εἰδὼς Ἰησοῦς ὅτι ἦλθεν αὐτοῦ ὥρα ἵνα μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς τὸν πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς.          
J 13:1 *pro\ de\ tE=s e(ortE=s tou= pa/sCHa ei)dO\s o( *)iEsou=s o(/ti E)=lTen au)tou= E( O(/ra i(/na metabE=| e)k tou= ko/smou tou/tou pro\s to\n pate/ra, a)gapE/sas tou\s i)di/ous tou\s e)n tO=| ko/smO|, ei)s te/los E)ga/pEsen au)tou/s.
J 13:1 pro de tEs heortEs tu pasCHa eidOs ho iEsus hoti ElTen autu hE hOra hina metabE ek tu kosmu tutu pros ton patera, agapEsas tus idius tus en tO kosmO, eis telos EgapEsen autus.
J 13:1 p--------- c--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----gsn- n-----gsn- v--xapnsm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----gsm- ra----nsf- n-----nsf- c--------- v-3aas-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rd----gsm- p--------- ra----asm- n-----asm- v--aapnsm- ra----apm- a-----apm- ra----apm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- p--------- n-----asn- v-3aai-s-- rp----apm-
J 13:1 G4253 G1161 G3588 G1859 G3588 G3957 G1492 G3588 G2424 G3754 G2064 G0846 G3588 G5610 G2443 G3327 G1537 G3588 G2889 G5127 G4314 G3588 G3962 G0025 G3588 G2398 G3588 G1722 G3588 G2889 G1519 G5056 G0025 G0846
J 13:1 Było to przed Świętem Paschy. Jezus wiedząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.
J 13:1
J 13:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:1
J 13:1  Przed  wakacje  Wielkanoc  Jezus  wiedząc,  że  przyjść  h  Jego  iść  z  Świat  to  do  Ojciec  kochający  Jego  własnych, które  w  świat  do  koniec  lubi  ich
J 13:1 G4253 G1859 G3957 G2424 G1492 G3754 G2064 G5610 G0846 G3327 G1537 G2889 G5127 G4314 G3962 G0025 G2398 G3588 G1722 G2889 G1519 G5056 G0025 G0846
J 13:2 καὶ δείπνου γινομένου, τοῦ διαβόλου ἤδη βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν ἵνα παραδοῖ αὐτὸν Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτου,                                              
J 13:2 kai\ dei/pnou ginome/nou, tou= diabo/lou E)/dE beblEko/tos ei)s tE\n kardi/an i(/na paradoi= au)to\n *)iou/das *si/mOnos *)iskariO/tou,
J 13:2 kai deipnu ginomenu, tu diabolu EdE beblEkotos eis tEn kardian hina paradoi auton iudas simOnos iskariOtu,
J 13:2 c--------- n-----gsn- v--pmpgsn- ra----gsm- a-----gsm- d--------- v--xapgsm- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- v-3aas-s-- rp----asm- n-----nsm- n-----gsm- n-----gsm-
J 13:2 G2532 G1173 G1096 G3588 G1228 G2235 G0906 G1519 G3588 G2588 G2443 G3860 G0846 G2455 G4613 G2469
J 13:2 W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty syna Szymona, aby Go wydać,
J 13:2
J 13:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:2
J 13:2  I  w  czas  Kolacja  diabeł  już  umieścić  w  serce  Judas  Simon  Iskariota  zdradzać  Jego
J 13:2 G2532 G1096 G1096 G1173 G1228 G2235 G0906 G1519 G2588 G2455 G4613 G2469 G3860 G0846
J 13:3 εἰδὼς ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ πατὴρ εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς τὸν θεὸν ὑπάγει,                                      
J 13:3 ei)dO\s o(/ti pa/nta e)/dOken au)tO=| o( patE\r ei)s ta\s CHei=ras kai\ o(/ti a)po\ Teou= e)XE=lTen kai\ pro\s to\n Teo\n u(pa/gei,
J 13:3 eidOs hoti panta edOken autO ho patEr eis tas CHeiras kai hoti apo Teu eXElTen kai pros ton Teon hypagei,
J 13:3 v--xapnsm- c--------- a-----apn- v-3aai-s-- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- p--------- ra----apf- n-----apf- c--------- c--------- p--------- n-----gsm- v-3aai-s-- c--------- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3pai-s--
J 13:3 G1492 G3754 G3956 G1325 G0846 G3588 G3962 G1519 G3588 G5495 G2532 G3754 G0575 G2316 G1831 G2532 G4314 G3588 G2316 G5217
J 13:3 wiedząc, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie,
J 13:3
J 13:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:3
J 13:3  Jezus  wiedząc,  że  Ojciec  wszystko  dał  w  ręce  Jego  i  że  z  Bóg  wyszedł  i  do  Bóg  odchodzi
J 13:3 G2424 G1492 G3754 G3962 G3956 G1325 G1519 G5495 G0846 G2532 G3754 G0575 G2316 G1831 G2532 G4314 G2316 G5217
J 13:4 ἐγείρεται ἐκ τοῦ δείπνου καὶ τίθησιν τὰ ἱμάτια, καὶ λαβὼν λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν.                                                    
J 13:4 e)gei/retai e)k tou= dei/pnou kai\ ti/TEsin ta\ i(ma/tia, kai\ labO\n le/ntion die/DZOsen e(auto/n.
J 13:4 egeiretai ek tu deipnu kai tiTEsin ta himatia, kai labOn lention dieDZOsen heauton.
J 13:4 v-3ppi-s-- p--------- ra----gsn- n-----gsn- c--------- v-3pai-s-- ra----apn- n-----apn- c--------- v--aapnsm- n-----asn- v-3aai-s-- rp----asm-
J 13:4 G1453 G1537 G3588 G1173 G2532 G5087 G3588 G2440 G2532 G2983 G3012 G1241 G1438
J 13:4 wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło nim się przepasał.
J 13:4
J 13:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:4
J 13:4  róża  z  Kolacja  od  Się  odzież  i  przy  ręcznik  talia  talia
J 13:4 G1453 G1537 G1173 G5087 G0846 G2440 G2532 G2983 G3012 G1241 G1438
J 13:5 εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν καὶ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῳ ἦν διεζωσμένος.                                      
J 13:5 ei)=ta ba/llei u(/dOr ei)s to\n niptE=ra kai\ E)/rXato ni/ptein tou\s po/das tO=n maTEtO=n kai\ e)kma/ssein tO=| lenti/O| O(=| E)=n dieDZOsme/nos.
J 13:5 eita ballei hydOr eis ton niptEra kai ErXato niptein tus podas tOn maTEtOn kai ekmassein tO lentiO hO En dieDZOsmenos.
J 13:5 d--------- v-3pai-s-- n-----asn- p--------- ra----asm- n-----asm- c--------- v-3ami-s-- v--pan---- ra----apm- n-----apm- ra----gpm- n-----gpm- c--------- v--pan---- ra----dsn- n-----dsn- rr----dsn- v-3iai-s-- v--xmpnsm-
J 13:5 G1534 G0906 G5204 G1519 G3588 G3537 G2532 G0756 G3538 G3588 G4228 G3588 G3101 G2532 G1591 G3588 G3012 G3739 G2258 G1241
J 13:5 Potem nalał wody do miednicy. I zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.
J 13:5
J 13:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:5
J 13:5  Następnie  wylany  woda  w  kadź  i  rozpoczął  myć  stóp  studentów  i  ocierać  ręcznik  który  był  przepasany
J 13:5 G1534 G0906 G5204 G1519 G3537 G2532 G0756 G3538 G4228 G3101 G2532 G1591 G3012 G3739 G2258 G1241
J 13:6 ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον. λέγει αὐτῷ, Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας;                                                    
J 13:6 e)/rCHetai ou)=n pro\s *si/mOna *pe/tron. le/gei au)tO=|, *ku/rie, su/ mou ni/pteis tou\s po/das;
J 13:6 erCHetai un pros simOna petron. legei autO, kyrie, sy mu nipteis tus podas;
J 13:6 v-3pmi-s-- c--------- p--------- n-----asm- n-----asm- v-3pai-s-- rp----dsm- n-----vsm- rp----ns-- rp----gs-- v-2pai-s-- ra----apm- n-----apm-
J 13:6 G2064 G3767 G4314 G4613 G4074 G3004 G0846 G2962 G4771 G3450 G3538 G3588 G4228
J 13:6 Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?
J 13:6
J 13:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:6
J 13:6  Kombinezony  do  Simon  Peter  i  że  mówi  Go  Władca  ty, wy  myć  mój  stóp
J 13:6 G2064 G4314 G4613 G4074 G2532 G1565 G3004 G0846 G2962 G4771 G3538 G3450 G4228
J 13:7 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, ἐγὼ ποιῶ σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ μετὰ ταῦτα.                                              
J 13:7 a)pekri/TE *)iEsou=s kai\ ei)=pen au)tO=|, *(\o e)gO\ poiO= su\ ou)k oi)=das a)/rti, gnO/sE| de\ meta\ tau=ta.
J 13:7 apekriTE iEsus kai eipen autO, ho egO poiO sy uk oidas arti, gnOsE de meta tauta.
J 13:7 v-3api-s-- n-----nsm- c--------- v-3aai-s-- rp----dsm- rr----asn- rp----ns-- v-1pai-s-- rp----ns-- d--------- v-2xai-s-- d--------- v-2fmi-s-- c--------- p--------- rd----apn-
J 13:7 G0611 G2424 G2532 G2036 G0846 G3739 G1473 G4160 G4771 G3756 G1492 G0737 G1097 G1161 G3326 G5023
J 13:7 Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział.
J 13:7
J 13:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:7
J 13:7  Jezus  powiedział  go  w  odpowiedź  że  Ja  do  teraz  ty, wy  nie  wiedzieć  i  zrozumie  za  za
J 13:7 G2424 G2036 G0846 G0611 G0611 G3739 G1473 G4160 G0737 G4771 G3756 G1492 G1161 G1097 G3326 G5023
J 13:8 λέγει αὐτῷ Πέτρος, Οὐ μὴ νίψῃς μου τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα. ἀπεκρίθη Ἰησοῦς αὐτῷ, Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ ἔχεις μέρος μετ᾿ ἐμοῦ.                              
J 13:8 le/gei au)tO=| *pe/tros, *ou) mE\ ni/PSE|s mou tou\s po/das ei)s to\n ai)O=na. a)pekri/TE *)iEsou=s au)tO=|, *)ea\n mE\ ni/PSO se, ou)k e)/CHeis me/ros met' e)mou=.
J 13:8 legei autO petros, u mE niPSEs mu tus podas eis ton aiOna. apekriTE iEsus autO, ean mE niPSO se, uk eCHeis meros met' emu.
J 13:8 v-3pai-s-- rp----dsm- n-----nsm- d--------- d--------- v-2aas-s-- rp----gs-- ra----apm- n-----apm- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3api-s-- n-----nsm- rp----dsm- c--------- d--------- v-1aas-s-- rp----as-- d--------- v-2pai-s-- n-----asn- p--------- rp----gs--
J 13:8 G3004 G0846 G4074 G3756 G3361 G3538 G3450 G3588 G4228 G1519 G3588 G0165 G0611 G2424 G0846 G1437 G3361 G3538 G4571 G3756 G2192 G3313 G3326 G1700
J 13:8 Rzekł do Niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną.
J 13:8
J 13:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:8
J 13:8  Peter  mówi  Go  nie  umyć w  stóp  mój  nigdy  nigdy  Jezus  odpowiedzi  go  jeśli  nie  myć  ty, wy  nie  mieć  część  z  Mnie
J 13:8 G4074 G3004 G0846 G3364 G3538 G4228 G3450 G0165 G1519 G2424 G0611 G0846 G1437 G3361 G3538 G4571 G3756 G2192 G3313 G3326 G1700
J 13:9 λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, Κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν.                                            
J 13:9 le/gei au)tO=| *si/mOn *pe/tros, *ku/rie, mE\ tou\s po/das mou mo/non a)lla\ kai\ ta\s CHei=ras kai\ tE\n kefalE/n.
J 13:9 legei autO simOn petros, kyrie, mE tus podas mu monon alla kai tas CHeiras kai tEn kefalEn.
J 13:9 v-3pai-s-- rp----dsm- n-----nsm- n-----nsm- n-----vsm- d--------- ra----apm- n-----apm- rp----gs-- a-----asn- c--------- d--------- ra----apf- n-----apf- c--------- ra----asf- n-----asf-
J 13:9 G3004 G0846 G4613 G4074 G2962 G3361 G3588 G4228 G3450 G3440 G0235 G2532 G3588 G5495 G2532 G3588 G2776
J 13:9 Rzekł do Niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę.
J 13:9
J 13:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:9
J 13:9  Simon  Peter  mówi  Go  Władca  nie  tylko  stóp  mój  ale  i  ręce  i  głowa
J 13:9 G4613 G4074 G3004 G0846 G2962 G3361 G3440 G4228 G3450 G0235 G2532 G5495 G2532 G2776
J 13:10 λέγει αὐτῷ Ἰησοῦς, λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ᾿ ἔστιν καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ᾿ οὐχὶ πάντες.                            
J 13:10 le/gei au)tO=| o( *)iEsou=s, *(o leloume/nos ou)k e)/CHei CHrei/an ei) mE\ tou\s po/das ni/PSasTai, a)ll' e)/stin kaTaro\s o(/los: kai\ u(mei=s kaTaroi/ e)ste, a)ll' ou)CHi\ pa/ntes.
J 13:10 legei autO ho iEsus, ho lelumenos uk eCHei CHreian ei mE tus podas niPSasTai, all' estin kaTaros holos: kai hymeis kaTaroi este, all' uCHi pantes.
J 13:10 v-3pai-s-- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- v--xmpnsm- d--------- v-3pai-s-- n-----asf- c--------- d--------- ra----apm- n-----apm- v--amn---- c--------- v-3pai-s-- a-----nsm- a-----nsm- c--------- rp----np-- a-----npm- v-2pai-p-- c--------- d--------- a-----npm-
J 13:10 G3004 G0846 G3588 G2424 G3588 G3068 G3756 G2192 G5532 G1487 G3361 G3588 G4228 G3538 G0235 G2076 G2513 G3650 G2532 G5210 G2513 G2075 G0235 G3780 G3956
J 13:10 Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy.
J 13:10
J 13:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:10
J 13:10  Jezus  mówi  go  który kąpał  musi  musi  tylko  stóp  myć  że  czysty  wszystko  i  ty, wy  czysty  ale  nie  wszystko
J 13:10 G2424 G3004 G0846 G3068 G2192 G5532 G2228 G4228 G3538 G0235 G2513 G3650 G2532 G5210 G2513 G0235 G3780 G3956
J 13:11 ᾔδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν· διὰ τοῦτο εἶπεν ὅτι Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε.                                                    
J 13:11 E)/|dei ga\r to\n paradido/nta au)to/n: dia\ tou=to ei)=pen o(/ti *ou)CHi\ pa/ntes kaTaroi/ e)ste.
J 13:11 Edei gar ton paradidonta auton: dia tuto eipen hoti uCHi pantes kaTaroi este.
J 13:11 v-3yai-s-- c--------- ra----asm- v--papasm- rp----asm- p--------- rd----asn- v-3aai-s-- c--------- d--------- a-----npm- a-----npm- v-2pai-p--
J 13:11 G1492 G1063 G3588 G3860 G0846 G1223 G5124 G2036 G3754 G3780 G3956 G2513 G2075
J 13:11 Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści.
J 13:11
J 13:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:11
J 13:11  Dla  Wiedziałem  zdrajca  Jego  zatem  zatem  powiedział  nie  wszystko  ty, wy  czysty
J 13:11 G1063 G1492 G3860 G0846 G1223 G5124 G2036 G3780 G3956 G2075 G2513
J 13:12 Ὅτε οὖν ἔνιψεν τοὺς πόδας αὐτῶν [καὶ] ἔλαβεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἀνέπεσεν πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς, Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν;                                      
J 13:12 *(/ote ou)=n e)/niPSen tou\s po/das au)tO=n [kai\] e)/laben ta\ i(ma/tia au)tou= kai\ a)ne/pesen pa/lin, ei)=pen au)toi=s, *ginO/skete ti/ pepoi/Eka u(mi=n;
J 13:12 hote un eniPSen tus podas autOn [kai] elaben ta himatia autu kai anepesen palin, eipen autois, ginOskete ti pepoiEka hymin;
J 13:12 c--------- c--------- v-3aai-s-- ra----apm- n-----apm- rp----gpm- c--------- v-3aai-s-- ra----apn- n-----apn- rp----gsm- c--------- v-3aai-s-- d--------- v-3aai-s-- rp----dpm- v-2pai-p-- ri----asn- v-1xai-s-- rp----dp--
J 13:12 G3753 G3767 G3538 G3588 G4228 G0846 G2532 G2983 G3588 G2440 G0846 G2532 G0377 G3825 G2036 G0846 G1097 G5101 G4160 G5213
J 13:12 A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem?
J 13:12
J 13:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:12
J 13:12  Kiedy  zaś  przemywa  ich  stóp  i  przydział  odzież  Jego  usiadł  ponownie  powiedział  ich  wiedzieć  że  wykonane  ty, wy
J 13:12 G3753 G3767 G3538 G0846 G4228 G2532 G2983 G2440 G0846 G0377 G3825 G2036 G0846 G1097 G5101 G4160 G5213
J 13:13 ὑμεῖς φωνεῖτέ με διδάσκαλος καὶ κύριος, καὶ καλῶς λέγετε, εἰμὶ γάρ.                                                    
J 13:13 u(mei=s fOnei=te/ me *(o dida/skalos kai\ *(o ku/rios, kai\ kalO=s le/gete, ei)mi\ ga/r.
J 13:13 hymeis fOneite me ho didaskalos kai ho kyrios, kai kalOs legete, eimi gar.
J 13:13 rp----np-- v-2pai-p-- rp----as-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- c--------- d--------- v-2pai-p-- v-1pai-s-- c---------
J 13:13 G5210 G5455 G3165 G3588 G1320 G2532 G3588 G2962 G2532 G2573 G3004 G1510 G1063
J 13:13 Wy Mnie nazywacie Nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem.
J 13:13
J 13:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:13
J 13:13  ty, wy  wezwanie  Mnie  Nauczyciel  i  Władca  i  prawidłowo  powiedzieć  dla  Ja
J 13:13 G5210 G5455 G3165 G1320 G2532 G2962 G2532 G2573 G3004 G1063 G1510
J 13:14 εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας κύριος καὶ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας·                                        
J 13:14 ei) ou)=n e)gO\ e)/niPSa u(mO=n tou\s po/das o( ku/rios kai\ o( dida/skalos, kai\ u(mei=s o)fei/lete a)llE/lOn ni/ptein tou\s po/das:
J 13:14 ei un egO eniPSa hymOn tus podas ho kyrios kai ho didaskalos, kai hymeis ofeilete allElOn niptein tus podas:
J 13:14 c--------- c--------- rp----ns-- v-1aai-s-- rp----gp-- ra----apm- n-----apm- ra----nsm- n-----nsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- d--------- rp----np-- v-2pai-p-- rp----gpm- v--pan---- ra----apm- n-----apm-
J 13:14 G1487 G3767 G1473 G3538 G5216 G3588 G4228 G3588 G2962 G2532 G3588 G1320 G2532 G5210 G3784 G0240 G3538 G3588 G4228
J 13:14 Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi.
J 13:14
J 13:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:14
J 13:14  Tak  jeśli  Ja  Władca  i  Nauczyciel  przemywa  stóp  ty, wy  i  ty, wy  musi  myć  stóp  przyjaciel  Przyjaciel
J 13:14 G3767 G1487 G1473 G2962 G2532 G1320 G3538 G4228 G5216 G2532 G5210 G3784 G3538 G4228 G0240 G0240
J 13:15 ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα καθὼς ἐγὼ ἐποίησα ὑμῖν καὶ ὑμεῖς ποιῆτε.                                                      
J 13:15 u(po/deigma ga\r e)/dOka u(mi=n i(/na kaTO\s e)gO\ e)poi/Esa u(mi=n kai\ u(mei=s poiE=te.
J 13:15 hypodeigma gar edOka hymin hina kaTOs egO epoiEsa hymin kai hymeis poiEte.
J 13:15 n-----asn- c--------- v-1aai-s-- rp----dp-- c--------- c--------- rp----ns-- v-1aai-s-- rp----dp-- d--------- rp----np-- v-2pas-p--
J 13:15 G5262 G1063 G1325 G5213 G2443 G2531 G1473 G4160 G5213 G2532 G5210 G4160
J 13:15 Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.
J 13:15
J 13:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:15
J 13:15  Dla  dał  ty, wy  przykład  że  ty, wy  nie  że  że  Ja  wykonane  ty, wy
J 13:15 G1063 G1325 G5213 G5262 G2443 G5210 G4160 G2531 G2532 G1473 G4160 G5213
J 13:16 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν.                                            
J 13:16 a)mE\n a)mE\n le/gO u(mi=n, ou)k e)/stin dou=los mei/DZOn tou= kuri/ou au)tou= ou)de\ a)po/stolos mei/DZOn tou= pe/mPSantos au)to/n.
J 13:16 amEn amEn legO hymin, uk estin dulos meiDZOn tu kyriu autu ude apostolos meiDZOn tu pemPSantos auton.
J 13:16 x--------- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- d--------- v-3pai-s-- n-----nsm- a-----nsmc ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- c--------- n-----nsm- a-----nsmc ra----gsm- v--aapgsm- rp----asm-
J 13:16 G0281 G0281 G3004 G5213 G3756 G2076 G1401 G3187 G3588 G2962 G0846 G3761 G0652 G3187 G3588 G3992 G0846
J 13:16 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał.
J 13:16
J 13:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:16
J 13:16  Naprawdę  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  niewolnik  nie  więcej  M.  jego  i  poseł  nie  więcej  , który wysłał  jego
J 13:16 G0281 G0281 G3004 G5213 G1401 G3756 G3187 G2962 G0846 G3761 G0652 G3761 G3187 G3992 G0846
J 13:17 εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά.                                                              
J 13:17 ei) tau=ta oi)/date, maka/rioi/ e)ste e)a\n poiE=te au)ta/.
J 13:17 ei tauta oidate, makarioi este ean poiEte auta.
J 13:17 c--------- rd----apn- v-2xai-p-- a-----npm- v-2pai-p-- c--------- v-2pas-p-- rp----apn-
J 13:17 G1487 G5023 G1492 G3107 G2075 G1437 G4160 G0846
J 13:17 Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować.
J 13:17
J 13:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:17
J 13:17  Jeśli  to  wiedzieć  Błogosławiony  ty, wy  kiedy  prowadzą
J 13:17 G1487 G5023 G1492 G3107 G2075 G1437 G4160
J 13:18 οὐ περὶ πάντων ὑμῶν λέγω· ἐγὼ οἶδα τίνας ἐξελεξάμην· ἀλλ᾿ ἵνα γραφὴ πληρωθῇ, τρώγων μου τὸν ἄρτον ἐπῆρεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ.                            
J 13:18 ou) peri\ pa/ntOn u(mO=n le/gO: e)gO\ oi)=da ti/nas e)XeleXa/mEn: a)ll' i(/na E( grafE\ plErOTE=|, *(o trO/gOn mou to\n a)/rton e)pE=ren e)p' e)me\ tE\n pte/rnan au)tou=.
J 13:18 u peri pantOn hymOn legO: egO oida tinas eXeleXamEn: all' ina hE grafE plErOTE, ho trOgOn mu ton arton epEren ep' eme tEn pternan autu.
J 13:18 d--------- p--------- a-----gpm- rp----gp-- v-1pai-s-- rp----ns-- v-1xai-s-- ri----apm- v-1ami-s-- c--------- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3aps-s-- ra----nsm- v--papnsm- rp----gs-- ra----asm- n-----asm- v-3aai-s-- p--------- rp----as-- ra----asf- n-----asf- rp----gsm-
J 13:18 G3756 G4012 G3956 G5216 G3004 G1473 G1492 G5101 G1586 G0235 G2443 G3588 G1124 G4137 G3588 G5176 G3450 G3588 G0740 G1869 G1909 G1691 G3588 G4418 G0846
J 13:18 Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz /potrzeba/, aby się wypełniło Pismo: Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę.
J 13:18
J 13:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:18
J 13:18  Nie  o  wszystko  ty, wy  powiedzieć  Ja  wiedzieć  który  wybrany  Ale  tak  come true  Pisanie  spożywa  z  Mnie  chleb  podniesiony  w  Mnie  pięta  jego
J 13:18 G3756 G4012 G3956 G5216 G3004 G1473 G1492 G3739 G1586 G0235 G2443 G4137 G1124 G5176 G3326 G1700 G0740 G1869 G1909 G1691 G4418 G0846
J 13:19 ἀπ᾿ ἄρτι λέγω ὑμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα πιστεύσητε ὅταν γένηται ὅτι ἐγώ εἰμι.                                                  
J 13:19 a)p' a)/rti le/gO u(mi=n pro\ tou= gene/sTai, i(/na pisteu/sEte o(/tan ge/nEtai o(/ti e)gO/ ei)mi.
J 13:19 ap' arti legO hymin pro tu genesTai, hina pisteusEte hotan genEtai hoti egO eimi.
J 13:19 p--------- d--------- v-1pai-s-- rp----dp-- p--------- ra----gsn- v--amn---- c--------- v-2aas-p-- c--------- v-3ams-s-- c--------- rp----ns-- v-1pai-s--
J 13:19 G0575 G0737 G3004 G5213 G4253 G3588 G1096 G2443 G4100 G3752 G1096 G3754 G1473 G1510
J 13:19 Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem.
J 13:19
J 13:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:19
J 13:19  Teraz  Teraz  powiedzieć  ty, wy  przed  spełniony  tak  kiedy  come true  wierzyć  że  to  Ja
J 13:19 G0575 G0737 G3004 G5213 G4253 G1096 G2443 G3752 G1096 G4100 G3754 G1510 G1473
J 13:20 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει, δὲ ἐμὲ λαμβάνων λαμβάνει τὸν πέμψαντά με.                                        
J 13:20 a)mE\n a)mE\n le/gO u(mi=n, o( lamba/nOn a)/n tina pe/mPSO e)me\ lamba/nei, o( de\ e)me\ lamba/nOn lamba/nei to\n pe/mPSanta/ me.
J 13:20 amEn amEn legO hymin, ho lambanOn an tina pemPSO eme lambanei, ho de eme lambanOn lambanei ton pemPSanta me.
J 13:20 x--------- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- ra----nsm- v--papnsm- x--------- ri----asm- v-1aas-s-- rp----as-- v-3pai-s-- ra----nsm- c--------- rp----as-- v--papnsm- v-3pai-s-- ra----asm- v--aapasm- rp----as--
J 13:20 G0281 G0281 G3004 G5213 G3588 G2983 G0302 G5100 G3992 G1691 G2983 G3588 G1161 G1691 G2983 G2983 G3588 G3992 G3165
J 13:20 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
J 13:20
J 13:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:20
J 13:20  Naprawdę  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  otrzymujących  kogo  kogo  wysłać  Mnie  trwa  i  otrzymujących  Mnie  trwa  , Który wysłał  Mnie
J 13:20 G0281 G0281 G3004 G5213 G2983 G1437 G5100 G3992 G1691 G2983 G1161 G2983 G1691 G2983 G3992 G3165
J 13:21 Ταῦτα εἰπὼν [ὁ] Ἰησοῦς ἐταράχθη τῷ πνεύματι καὶ ἐμαρτύρησεν καὶ εἶπεν, Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με.                                    
J 13:21 *tau=ta ei)pO\n [o(] *)iEsou=s e)tara/CHTE tO=| pneu/mati kai\ e)martu/rEsen kai\ ei)=pen, *)amE\n a)mE\n le/gO u(mi=n o(/ti ei(=s e)X u(mO=n paradO/sei me.
J 13:21 tauta eipOn [ho] iEsus etaraCHTE tO pneumati kai emartyrEsen kai eipen, amEn amEn legO hymin hoti heis eX hymOn paradOsei me.
J 13:21 rd----apn- v--aapnsm- ra----nsm- n-----nsm- v-3api-s-- ra----dsn- n-----dsn- c--------- v-3aai-s-- c--------- v-3aai-s-- x--------- x--------- v-1pai-s-- rp----dp-- c--------- a-----nsm- p--------- rp----gp-- v-3fai-s-- rp----as--
J 13:21 G5023 G2036 G3588 G2424 G5015 G3588 G4151 G2532 G3140 G2532 G2036 G0281 G0281 G3004 G5213 G3754 G1520 G1537 G5216 G3860 G3165
J 13:21 To powiedziawszy Jezus doznał głębokiego wzruszenia i tak oświadczył: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi.
J 13:21
J 13:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:21
J 13:21  O  to  Jezus  oburzony  duch  i  zeznał,  i  powiedział  naprawdę  naprawdę  powiedzieć  ty, wy  że  jeden  z  ty, wy  zdradzać  Mnie
J 13:21 G2036 G5023 G2424 G5015 G4151 G2532 G3140 G2532 G2036 G0281 G0281 G3004 G5213 G3754 G1520 G1537 G5216 G3860 G3165
J 13:22 ἔβλεπον εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει.                                                            
J 13:22 e)/blepon ei)s a)llE/lous oi( maTEtai\ a)porou/menoi peri\ ti/nos le/gei.
J 13:22 eblepon eis allElus hoi maTEtai aporumenoi peri tinos legei.
J 13:22 v-3iai-p-- p--------- rp----apm- ra----npm- n-----npm- v--pmpnpm- p--------- ri----gsm- v-3pai-s--
J 13:22 G0991 G1519 G0240 G3588 G3101 G0639 G4012 G5101 G3004
J 13:22 Spoglądali uczniowie jeden na drugiego niepewni, o kim mówi.
J 13:22
J 13:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:22
J 13:22  Następnie  Studentów  rozglądając  przyjaciel  w  inny  zastanawiając się  o  com  mówi
J 13:22 G3767 G3101 G0991 G0240 G1519 G0240 G0639 G4012 G5101 G3004
J 13:23 ἦν ἀνακείμενος εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ κόλπῳ τοῦ Ἰησοῦ, ὃν ἠγάπα Ἰησοῦς·                                              
J 13:23 E)=n a)nakei/menos ei(=s e)k tO=n maTEtO=n au)tou= e)n tO=| ko/lpO| tou= *)iEsou=, o(\n E)ga/pa o( *)iEsou=s:
J 13:23 En anakeimenos heis ek tOn maTEtOn autu en tO kolpO tu iEsu, hon Egapa ho iEsus:
J 13:23 v-3iai-s-- v--pmpnsm- a-----nsm- p--------- ra----gpm- n-----gpm- rp----gsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- ra----gsm- n-----gsm- rr----asm- v-3iai-s-- ra----nsm- n-----nsm-
J 13:23 G2258 G0345 G1520 G1537 G3588 G3101 G0846 G1722 G3588 G2859 G3588 G2424 G3739 G0025 G3588 G2424
J 13:23 Jeden z uczniów Jego - ten, którego Jezus miłował - spoczywał na Jego piersi.
J 13:23
J 13:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:23
J 13:23  Jeden  zaś  studentów  Jego  kogo  miłość  Jezus  pochylony  w  Pierś  Jezus
J 13:23 G1520 G1161 G3101 G0846 G3739 G0025 G2424 G0345 G1722 G2859 G2424
J 13:24 νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος πυθέσθαι τίς ἂν εἴη περὶ οὗ λέγει.                                                      
J 13:24 neu/ei ou)=n tou/tO| *si/mOn *pe/tros puTe/sTai ti/s a)\n ei)/E peri\ ou(= le/gei.
J 13:24 neuei un tutO simOn petros pyTesTai tis an eiE peri hu legei.
J 13:24 v-3pai-s-- c--------- rd----dsm- n-----nsm- n-----nsm- v--amn---- ri----nsm- x--------- v-3pao-s-- p--------- rr----gsm- v-3pai-s--
J 13:24 G3506 G3767 G5129 G4613 G4074 G4441 G5101 G0302 G1498 G4012 G3739 G3004
J 13:24 Jemu to dał znak Szymon Piotr i rzekł do niego: Kto to jest? O kim mówi?
J 13:24
J 13:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:24
J 13:24  Go  Simon  Peter  wykonane  znak  pytanie  kto  to  o  gdzie  mówi
J 13:24 G5129 G4613 G4074 G3506 G3506 G4441 G5101 G1498 G4012 G3739 G3004
J 13:25 ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ Ἰησοῦ λέγει αὐτῷ, Κύριε, τίς ἐστιν;                                                  
J 13:25 a)napesO\n ou)=n e)kei=nos ou(/tOs e)pi\ to\ stE=Tos tou= *)iEsou= le/gei au)tO=|, *ku/rie, ti/s e)stin;
J 13:25 anapesOn un ekeinos hutOs epi to stETos tu iEsu legei autO, kyrie, tis estin;
J 13:25 v--aapnsm- c--------- rd----nsm- d--------- p--------- ra----asn- n-----asn- ra----gsm- n-----gsm- v-3pai-s-- rp----dsm- n-----vsm- ri----nsm- v-3pai-s--
J 13:25 G0377 G3767 G1565 G3779 G1909 G3588 G4738 G3588 G2424 G3004 G0846 G2962 G5101 G2076
J 13:25 Ten oparł się zaraz na piersi Jezusa i rzekł do Niego: Panie, kto to jest?
J 13:25
J 13:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:25
J 13:25  On  pochylony  do  Pierś  Jezus  powiedział  Go  Władca  kto  to
J 13:25 G1565 G1968 G1909 G4738 G2424 G3004 G0846 G2962 G5101 G2076
J 13:26 ἀποκρίνεται [ὁ] Ἰησοῦς, Ἐκεῖνός ἐστιν ἐγὼ βάψω τὸ ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ. βάψας οὖν τὸ ψωμίον [λαμβάνει καὶ] δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτου.                                
J 13:26 a)pokri/netai [o(] *)iEsou=s, *)ekei=no/s e)stin O(=| e)gO\ ba/PSO to\ PSOmi/on kai\ dO/sO au)tO=|. ba/PSas ou)=n to\ PSOmi/on [lamba/nei kai\] di/dOsin *)iou/da| *si/mOnos *)iskariO/tou.
J 13:26 apokrinetai [ho] iEsus, ekeinos estin hO egO baPSO to PSOmion kai dOsO autO. baPSas un to PSOmion [lambanei kai] didOsin iuda simOnos iskariOtu.
J 13:26 v-3pmi-s-- ra----nsm- n-----nsm- rd----nsm- v-3pai-s-- rr----dsm- rp----ns-- v-1fai-s-- ra----asn- n-----asn- c--------- v-1fai-s-- rp----dsm- v--aapnsm- c--------- ra----asn- n-----asn- v-3pai-s-- c--------- v-3pai-s-- n-----dsm- n-----gsm- n-----gsm-
J 13:26 G0611 G3588 G2424 G1565 G2076 G3739 G1473 G0911 G3588 G5596 G2532 G1325 G0846 G0911 G3767 G3588 G5596 G2983 G2532 G1325 G2455 G4613 G2469
J 13:26 Jezus odparł: To ten, dla którego umaczam kawałek /chleba/, i podam mu Umoczywszy więc kawałek /chleba/, wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona Iskarioty
J 13:26
J 13:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:26
J 13:26  Jezus  odpowiedzi  że  kogo  Ja  maczanka  kawałek  kukurydza  plik  I  maczanka  kawałek  wniesiony  Judas  Simon  Iskariota
J 13:26 G2424 G0611 G1565 G3739 G1473 G0911 G5596 G5596 G1929 G2532 G1686 G5596 G1325 G2455 G4613 G2469
J 13:27 καὶ μετὰ τὸ ψωμίον τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον Σατανᾶς. λέγει οὖν αὐτῷ Ἰησοῦς, ποιεῖς ποίησον τάχιον.                                        
J 13:27 kai\ meta\ to\ PSOmi/on to/te ei)sE=lTen ei)s e)kei=non o( *satana=s. le/gei ou)=n au)tO=| o( *)iEsou=s, *(\o poiei=s poi/Eson ta/CHion.
J 13:27 kai meta to PSOmion tote eisElTen eis ekeinon ho satanas. legei un autO ho iEsus, ho poieis poiEson taCHion.
J 13:27 c--------- p--------- ra----asn- n-----asn- d--------- v-3aai-s-- p--------- rd----asm- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s-- c--------- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- rr----asn- v-2pai-s-- v-2aad-s-- a-----asnc
J 13:27 G2532 G3326 G3588 G5596 G5119 G1525 G1519 G1565 G3588 G4567 G3004 G3767 G0846 G3588 G2424 G3739 G4160 G4160 G5032
J 13:27 A po spożyciu kawałka /chleba/ wszedł w niego szatan. Jezus zaś rzekł do niego: Co chcesz czynić, czyń prędzej.
J 13:27
J 13:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:27
J 13:27  I  za  to  kawałek  kawałek  wprowadzonych  w  to  Szatan  Następnie  Jezus  powiedział  go  że  robi  do  raczej
J 13:27 G2532 G3326 G3588 G5119 G5596 G1525 G1519 G1565 G4567 G3767 G2424 G3004 G0846 G3739 G4160 G4160 G5032
J 13:28 τοῦτο [δὲ] οὐδεὶς ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ·                                                          
J 13:28 tou=to [de\] ou)dei\s e)/gnO tO=n a)nakeime/nOn pro\s ti/ ei)=pen au)tO=|:
J 13:28 tuto [de] udeis egnO tOn anakeimenOn pros ti eipen autO:
J 13:28 rd----asn- c--------- a-----nsm- v-3aai-s-- ra----gpm- v--pmpgpm- p--------- ri----asn- v-3aai-s-- rp----dsm-
J 13:28 G5124 G1161 G3762 G1097 G3588 G0345 G4314 G5101 G2036 G0846
J 13:28 Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział.
J 13:28
J 13:28 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:28
J 13:28  Ale  żaden  przy stole  realizowany  do  co  to  powiedział  go
J 13:28 G1161 G3762 G0345 G1097 G4314 G5101 G5124 G2036 G0846
J 13:29 τινὲς γὰρ ἐδόκουν, ἐπεὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχεν Ἰούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ [ὁ] Ἰησοῦς, Ἀγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν, τοῖς πτωχοῖς ἵνα τι δῷ.                          
J 13:29 tine\s ga\r e)do/koun, e)pei\ to\ glOsso/komon ei)=CHen *)iou/das, o(/ti le/gei au)tO=| [o(] *)iEsou=s, *)ago/rason O(=n CHrei/an e)/CHomen ei)s tE\n e(ortE/n, E)\ toi=s ptOCHoi=s i(/na ti dO=|.
J 13:29 tines gar edokun, epei to glOssokomon eiCHen iudas, hoti legei autO [ho] iEsus, agorason hOn CHreian eCHomen eis tEn heortEn, E tois ptOCHois hina ti dO.
J 13:29 ri----npm- c--------- v-3iai-p-- c--------- ra----asn- n-----asn- v-3iai-s-- n-----nsm- c--------- v-3pai-s-- rp----dsm- ra----nsm- n-----nsm- v-2aad-s-- rr----gpn- n-----asf- v-1pai-p-- p--------- ra----asf- n-----asf- c--------- ra----dpm- a-----dpm- c--------- ri----asn- v-3aas-s--
J 13:29 G5100 G1063 G1380 G1893 G3588 G1101 G2192 G2455 G3754 G3004 G0846 G3588 G2424 G0059 G3739 G5532 G2192 G1519 G3588 G1859 G2228 G3588 G4434 G2443 G5100 G1325
J 13:29 Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego: Zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim.
J 13:29
J 13:29 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:29
J 13:29  jako  Jude  był  pudełko  kilka  myśl  że  Jezus  mówi  go  Kupować  że  nas  musi  do  wakacje  lub  że  dał  kilka  biedny
J 13:29 G1893 G2455 G2192 G1101 G5100 G1380 G3754 G2424 G3004 G0846 G0059 G3739 G2192 G5532 G1519 G1859 G2228 G2443 G1325 G5100 G4434
J 13:30 λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς· ἦν δὲ νύξ.                                                          
J 13:30 labO\n ou)=n to\ PSOmi/on e)kei=nos e)XE=lTen eu)Tu/s: E)=n de\ nu/X.
J 13:30 labOn un to PSOmion ekeinos eXElTen euTys: En de nyX.
J 13:30 v--aapnsm- c--------- ra----asn- n-----asn- rd----nsm- v-3aai-s-- a-----nsm- v-3iai-s-- c--------- n-----nsf-
J 13:30 G2983 G3767 G3588 G5596 G1565 G1831 G2117 G2258 G1161 G3571
J 13:30 A on po spożyciu kawałka /chleba/ zaraz wyszedł. A była noc.
J 13:30
J 13:30 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:30
J 13:30  On  O  kawałek  natychmiast  lewo  i  był  noc
J 13:30 G1565 G2983 G5596 G2112 G1831 G1161 G2258 G3571
J 13:31 Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν λέγει Ἰησοῦς, Νῦν ἐδοξάσθη υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ·                                            
J 13:31 *(/ote ou)=n e)XE=lTen le/gei *)iEsou=s, *nu=n e)doXa/sTE o( ui(o\s tou= a)nTrO/pou, kai\ o( Teo\s e)doXa/sTE e)n au)tO=|:
J 13:31 hote un eXElTen legei iEsus, nyn edoXasTE ho hyios tu anTrOpu, kai ho Teos edoXasTE en autO:
J 13:31 c--------- c--------- v-3aai-s-- v-3pai-s-- n-----nsm- d--------- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsm- n-----gsm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3api-s-- p--------- rp----dsm-
J 13:31 G3753 G3767 G1831 G3004 G2424 G3568 G1392 G3588 G5207 G3588 G0444 G2532 G3588 G2316 G1392 G1722 G0846
J 13:31 Po jego wyjściu rzekł Jezus: Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony.
J 13:31
J 13:31 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:31
J 13:31  Kiedy  lewo  Jezus  powiedział  teraz  sława  Syn  Ludzki  i  Bóg  sława  w  Go
J 13:31 G3753 G1831 G2424 G3004 G3568 G1392 G5207 G0444 G2532 G2316 G1392 G1722 G0846
J 13:32 [εἰ θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ] καὶ θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν αὐτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν.                                            
J 13:32 [ei) o( Teo\s e)doXa/sTE e)n au)tO=|] kai\ o( Teo\s doXa/sei au)to\n e)n au)tO=|, kai\ eu)Tu\s doXa/sei au)to/n.
J 13:32 [ei ho Teos edoXasTE en autO] kai ho Teos doXasei auton en autO, kai euTys doXasei auton.
J 13:32 c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3api-s-- p--------- rp----dsm- d--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3fai-s-- rp----asm- p--------- rp----dsm- c--------- a-----nsm- v-3fai-s-- rp----asm-
J 13:32 G1487 G3588 G2316 G1392 G1722 G0846 G2532 G3588 G2316 G1392 G0846 G1722 G0846 G2532 G2117 G1392 G0846
J 13:32 Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.
J 13:32
J 13:32 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 13:32
J 13:32  Jeśli  Bóg  sława  w  Go  i  Bóg  chwalić  Jego  w  Się  i  wkrótce  chwalić  Jego
J 13:32 G1487 G2316 G1392 G1722 G0846 G2532 G2316 G1392 G0846 G1722 G1438 G2532 G2117 G1392 G0846
J 13:33 τεκνία, ἔτι μικρὸν μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι· ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς Ἰουδαίοις ὅτι Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν λέγω ἄρτι.                            
J 13:33 tekni/a, e)/ti mikro\n meT' u(mO=n ei)mi: DZEtE/sete/ me, kai\ kaTO\s ei)=pon toi=s *)ioudai/ois o(/ti *(/opou e)gO\ u(pa/gO u(mei=s ou) du/nasTe e)lTei=n, kai\ u(mi=n le/gO a)/rti. </