Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

 

do_J14      do_str_głównej      do_J16      
J 15:1 Ἐγώ εἰμι ἄμπελος ἀληθινή, καὶ πατήρ μου γεωργός ἐστιν.                                                      
J 15:1 *)egO/ ei)mi E( a)/mpelos E( a)lETinE/, kai\ o( patE/r mou o( geOrgo/s e)stin.
J 15:1 egO eimi hE ampelos hE alETinE, kai ho patEr mu ho geOrgos estin.
J 15:1 rp----ns-- v-1pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- ra----nsm- n-----nsm- v-3pai-s--
J 15:1 G1473 G1510 G3588 G0288 G3588 G0228 G2532 G3588 G3962 G3450 G3588 G1092 G2076
J 15:1 Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia.
J 15:1
J 15:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:1
J 15:1  Ja  am  prawdziwy  Moszcz  winorośl  i  Ojciec  Mój  właściciel winnicy
J 15:1 G1473 G1510 G0228 G0288 G0288 G2532 G3962 G3450 G1092
J 15:2 πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ.                                        
J 15:2 pa=n klE=ma e)n e)moi\ mE\ fe/ron karpo/n, ai)/rei au)to/, kai\ pa=n to\ karpo\n fe/ron kaTai/rei au)to\ i(/na karpo\n plei/ona fe/rE|.
J 15:2 pan klEma en emoi mE feron karpon, airei auto, kai pan to karpon feron kaTairei auto hina karpon pleiona ferE.
J 15:2 a-----asn- n-----asn- p--------- rp----ds-- d--------- v--papasn- n-----asm- v-3pai-s-- rp----asn- c--------- a-----asn- ra----asn- n-----asm- v--papasn- v-3pai-s-- rp----asn- c--------- n-----asm- a-----asmc v-3pas-s--
J 15:2 G3956 G2814 G1722 G1698 G3361 G5342 G2590 G0142 G0846 G2532 G3956 G3588 G2590 G5342 G2508 G0846 G2443 G2590 G4119 G5342
J 15:2 Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy.
J 15:2
J 15:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:2
J 15:2  Każdy  w  Mnie  oddział  nie  zapewnienie pary  płód  Kawałki  i  wszystko  zapewnienie pary  owoc  czyści  że  więcej  wniesiona  płód
J 15:2 G3956 G1722 G1698 G2814 G3361 G5342 G2590 G0142 G2532 G3956 G5342 G2590 G2508 G2443 G4119 G5342 G2590
J 15:3 ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν·                                                            
J 15:3 E)/dE u(mei=s kaTaroi/ e)ste dia\ to\n lo/gon o(\n lela/lEka u(mi=n:
J 15:3 EdE hymeis kaTaroi este dia ton logon hon lelalEka hymin:
J 15:3 d--------- rp----np-- a-----npm- v-2pai-p-- p--------- ra----asm- n-----asm- rr----asm- v-1xai-s-- rp----dp--
J 15:3 G2235 G5210 G2513 G2075 G1223 G3588 G3056 G3739 G2980 G5213
J 15:3 Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was.
J 15:3
J 15:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:3
J 15:3  ty, wy  już  czyszczone  przez  słowo  który  głosił  ty, wy
J 15:3 G5210 G2235 G2513 G1223 G3056 G3739 G2980 G5213
J 15:4 μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ᾿ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε.                      
J 15:4 mei/nate e)n e)moi/, ka)gO\ e)n u(mi=n. kaTO\s to\ klE=ma ou) du/natai karpo\n fe/rein a)f' e(autou= e)a\n mE\ me/nE| e)n tE=| a)mpe/lO|, ou(/tOs ou)de\ u(mei=s e)a\n mE\ e)n e)moi\ me/nEte.
J 15:4 meinate en emoi, kagO en hymin. kaTOs to klEma u dynatai karpon ferein af' eautu ean mE menE en tE ampelO, hutOs ude hymeis ean mE en emoi menEte.
J 15:4 v-2aad-p-- p--------- rp----ds-- c--------- p--------- rp----dp-- c--------- ra----nsn- n-----nsn- d--------- v-3pmi-s-- n-----asm- v--pan---- p--------- rp----gsn- c--------- d--------- v-3pas-s-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- d--------- d--------- rp----np-- c--------- d--------- p--------- rp----ds-- v-2pas-p--
J 15:4 G3306 G1722 G1698 G2504 G1722 G5213 G2531 G3588 G2814 G3756 G1410 G2590 G5342 G0575 G1438 G1437 G3361 G3306 G1722 G3588 G0288 G3779 G3761 G5210 G1437 G3361 G1722 G1698 G3306
J 15:4 Wytrwajcie we Mnie, a Ja /będę trwał/ w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
J 15:4
J 15:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:4
J 15:4  Przestrzegać  w  Mnie  i  Ja  w  ty, wy  Jako  oddział  nie  może  przynieść  płód  się  go  jeśli  nie  będzie  w  winorośl  tak  tak  ty, wy  jeśli  nie  będzie  w  Mnie
J 15:4 G3306 G1722 G1698 G2504 G2504 G1722 G5213 G2531 G2814 G3756 G1410 G5342 G2590 G1438 G1438 G1437 G3361 G3306 G1722 G0288 G3761 G3779 G5210 G1437 G3361 G3306 G1722 G1698
J 15:5 ἐγώ εἰμι ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.                              
J 15:5 e)gO/ ei)mi E( a)/mpelos, u(mei=s ta\ klE/mata. o( me/nOn e)n e)moi\ ka)gO\ e)n au)tO=| ou(=tos fe/rei karpo\n polu/n, o(/ti CHOri\s e)mou= ou) du/nasTe poiei=n ou)de/n.
J 15:5 egO eimi hE ampelos, hymeis ta klEmata. ho menOn en emoi kagO en autO hutos ferei karpon polyn, hoti CHOris emu u dynasTe poiein uden.
J 15:5 rp----ns-- v-1pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- rp----np-- ra----npn- n-----npn- ra----nsm- v--papnsm- p--------- rp----ds-- c--------- p--------- rp----dsm- rd----nsm- v-3pai-s-- n-----asm- a-----asm- c--------- p--------- rp----gs-- d--------- v-2pmi-p-- v--pan---- a-----asn-
J 15:5 G1473 G1510 G3588 G0288 G5210 G3588 G2814 G3588 G3306 G1722 G1698 G2504 G1722 G0846 G3778 G5342 G2590 G4183 G3754 G5565 G1700 G3756 G1410 G4160 G3762
J 15:5 Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić.
J 15:5
J 15:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:5
J 15:5  Ja  am  winorośl  ty, wy  oddziałów  trwa  w  Mnie  i  Ja  w  To  że  przynosi  wiele  płód  dla  bez  Mnie  nie  może  do  nic
J 15:5 G1473 G1510 G0288 G5210 G2814 G3306 G1722 G1698 G2504 G2504 G1722 G0846 G3778 G5342 G4183 G2590 G3754 G5565 G1700 G3756 G1410 G4160 G3762
J 15:6 ἐὰν μή τις μένῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσιν καὶ καίεται.                                  
J 15:6 e)a\n mE/ tis me/nE| e)n e)moi/, e)blE/TE e)/XO O(s to\ klE=ma kai\ e)XEra/nTE, kai\ suna/gousin au)ta\ kai\ ei)s to\ pu=r ba/llousin kai\ kai/etai.
J 15:6 ean mE tis menE en emoi, eblETE eXO hOs to klEma kai eXEranTE, kai synagusin auta kai eis to pyr ballusin kai kaietai.
J 15:6 c--------- d--------- ri----nsm- v-3pas-s-- p--------- rp----ds-- v-3api-s-- d--------- c--------- ra----nsn- n-----nsn- c--------- v-3api-s-- c--------- v-3pai-p-- rp----apn- c--------- p--------- ra----asn- n-----asn- v-3pai-p-- c--------- v-3ppi-s--
J 15:6 G1437 G3361 G5100 G3306 G1722 G1698 G0906 G1854 G5613 G3588 G2814 G2532 G3583 G2532 G4863 G0846 G2532 G1519 G3588 G4442 G0906 G2532 G2545
J 15:6 Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie.
J 15:6
J 15:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:6
J 15:6  Kto  nie  w  Mnie  głosów  obecnie  jako  oddział  i  zwiędły  i  taki  gromadzić  i  rzut  w  ogień  i  palić
J 15:6 G5100 G3361 G1722 G1698 G0906 G1854 G5613 G2814 G2532 G3583 G2532 G0846 G4863 G2532 G0906 G1519 G4442 G2532 G2545
J 15:7 ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε καὶ γενήσεται ὑμῖν.                                            
J 15:7 e)a\n mei/nEte e)n e)moi\ kai\ ta\ r(E/mata/ mou e)n u(mi=n mei/nE|, o(\ e)a\n Te/lEte ai)tE/sasTe kai\ genE/setai u(mi=n.
J 15:7 ean meinEte en emoi kai ta rEmata mu en hymin meinE, ho ean TelEte aitEsasTe kai genEsetai hymin.
J 15:7 c--------- v-2aas-p-- p--------- rp----ds-- c--------- ra----npn- n-----npn- rp----gs-- p--------- rp----dp-- v-3aas-s-- rr----asn- x--------- v-2pas-p-- v-2amd-p-- c--------- v-3fmi-s-- rp----dp--
J 15:7 G1437 G3306 G1722 G1698 G2532 G3588 G4487 G3450 G1722 G5213 G3306 G3739 G1437 G2309 G0154 G2532 G1096 G5213
J 15:7 Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
J 15:7
J 15:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:7
J 15:7  Jeśli  przestrzegać  w  Mnie  i  słowa  Mój  w  ty, wy  przestrzegać  że  co  życzenie  Zapytać  i  będzie  ty, wy
J 15:7 G1437 G3306 G1722 G1698 G2532 G4487 G3450 G1722 G5213 G3306 G3739 G1437 G2309 G0154 G2532 G1096 G5213
J 15:8 ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη πατήρ μου, ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί.                                                    
J 15:8 e)n tou/tO| e)doXa/sTE o( patE/r mou, i(/na karpo\n polu\n fe/rEte kai\ ge/nEsTe e)moi\ maTEtai/.
J 15:8 en tutO edoXasTE ho patEr mu, hina karpon polyn ferEte kai genEsTe emoi maTEtai.
J 15:8 p--------- rd----dsn- v-3api-s-- ra----nsm- n-----nsm- rp----gs-- d--------- n-----asm- a-----asm- v-2pas-p-- c--------- v-2ams-p-- a-----npm- n-----npm-
J 15:8 G1722 G5129 G1392 G3588 G3962 G3450 G2443 G2590 G4183 G5342 G2532 G1096 G1698 G3101
J 15:8 Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami.
J 15:8
J 15:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:8
J 15:8  Tematy  Tematy  uwielbiony  Ojciec  Mój  jeśli  przynieść  wiele  płód  i  będzie  Mój  studentów
J 15:8 G1722 G5129 G1392 G3962 G3450 G2443 G5342 G4183 G2590 G2532 G1096 G1699 G3101
J 15:9 καθὼς ἠγάπησέν με πατήρ, κἀγὼ ὑμᾶς ἠγάπησα· μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ.                                                    
J 15:9 kaTO\s E)ga/pEse/n me o( patE/r, ka)gO\ u(ma=s E)ga/pEsa: mei/nate e)n tE=| a)ga/pE| tE=| e)mE=|.
J 15:9 kaTOs EgapEsen me ho patEr, kagO hymas EgapEsa: meinate en tE agapE tE emE.
J 15:9 c--------- v-3aai-s-- rp----as-- ra----nsm- n-----nsm- d--------- rp----ap-- v-1aai-s-- v-2aad-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----dsf- a-----dsf-
J 15:9 G2531 G0025 G3165 G3588 G3962 G2504 G5209 G0025 G3306 G1722 G3588 G0026 G3588 G1699
J 15:9 Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!
J 15:9
J 15:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:9
J 15:9  Jako  lubi  Mnie  Ojciec  i  Ja  lubi  ty, wy  Przestrzegać  w  miłość  Mój
J 15:9 G2531 G0025 G3165 G3962 G2504 G2504 G0025 G5209 G3306 G1722 G0026 G1699
J 15:10 ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ.                                
J 15:10 e)a\n ta\s e)ntola/s mou tErE/sEte, menei=te e)n tE=| a)ga/pE| mou, kaTO\s e)gO\ ta\s e)ntola\s tou= patro/s mou tetE/rEka kai\ me/nO au)tou= e)n tE=| a)ga/pE|.
J 15:10 ean tas entolas mu tErEsEte, meneite en tE agapE mu, kaTOs egO tas entolas tu patros mu tetErEka kai menO autu en tE agapE.
J 15:10 c--------- ra----apf- n-----apf- rp----gs-- v-2aas-p-- v-2fai-p-- p--------- ra----dsf- n-----dsf- rp----gs-- c--------- rp----ns-- ra----apf- n-----apf- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- v-1xai-s-- c--------- v-1pai-s-- rp----gsm- p--------- ra----dsf- n-----dsf-
J 15:10 G1437 G3588 G1785 G3450 G5083 G3306 G1722 G3588 G0026 G3450 G2531 G1473 G3588 G1785 G3588 G3962 G3450 G5083 G2532 G3306 G0846 G1722 G3588 G0026
J 15:10 Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
J 15:10
J 15:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:10
J 15:10  Jeśli  przykazań  Mój  posłuszny  przestrzegać  w  miłość  Mój  jako  Ja  trzymać  przykazań  Ojciec  Mój  i  pobyt  w  Jego  miłość
J 15:10 G1437 G1785 G3450 G5083 G3306 G1722 G0026 G3450 G2531 G1473 G5083 G1785 G3962 G3450 G2532 G3306 G1722 G0846 G0026
J 15:11 Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα χαρὰ ἐμὴ ἐν ὑμῖν καὶ χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ.                                                
J 15:11 *tau=ta lela/lEka u(mi=n i(/na E( CHara\ E( e)mE\ e)n u(mi=n E)=| kai\ E( CHara\ u(mO=n plErOTE=|.
J 15:11 tauta lelalEka hymin hina hE CHara hE emE en hymin E kai hE CHara hymOn plErOTE.
J 15:11 rd----apn- v-1xai-s-- rp----dp-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- p--------- rp----dp-- v-3pas-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rp----gp-- v-3aps-s--
J 15:11 G5023 G2980 G5213 G2443 G3588 G5479 G3588 G1699 G1722 G5213 G3588 G2532 G3588 G5479 G5216 G4137
J 15:11 To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
J 15:11
J 15:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:11
J 15:11  Te rzeczy  powiedział  ty, wy  tak  radość  Mój  w  ty, wy  przestrzegać  i  radość  twój  będzie  doskonały
J 15:11 G5023 G2980 G5213 G2443 G5479 G1699 G1722 G5213 G3306 G2532 G5479 G5216 G4137 G4137
J 15:12 αὕτη ἐστὶν ἐντολὴ ἐμή, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς·                                                        
J 15:12 au(/tE e)sti\n E( e)ntolE\ E( e)mE/, i(/na a)gapa=te a)llE/lous kaTO\s E)ga/pEsa u(ma=s:
J 15:12 hautE estin hE entolE hE emE, hina agapate allElus kaTOs EgapEsa hymas:
J 15:12 rd----nsf- v-3pai-s-- ra----nsf- n-----nsf- ra----nsf- a-----nsf- d--------- v-2pas-p-- rp----apm- c--------- v-1aai-s-- rp----ap--
J 15:12 G3778 G2076 G3588 G1785 G3588 G1699 G2443 G0025 G0240 G2531 G0025 G5209
J 15:12 To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
J 15:12
J 15:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:12
J 15:12  Sia  jest  przykazanie  Mój  tak  miłość  przyjaciel  inny  jako  lubi  ty, wy
J 15:12 G3778 G2076 G1785 G1699 G2443 G0025 G0240 G0240 G2531 G0025 G5209
J 15:13 μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν αὐτοῦ θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ.                                                  
J 15:13 mei/DZona tau/tEs a)ga/pEn ou)dei\s e)/CHei, i(/na tis tE\n PSuCHE\n au)tou= TE=| u(pe\r tO=n fi/lOn au)tou=.
J 15:13 meiDZona tautEs agapEn udeis eCHei, hina tis tEn PSyCHEn autu TE hyper tOn filOn autu.
J 15:13 a-----asfc rd----gsf- n-----asf- a-----nsm- v-3pai-s-- c--------- ri----nsm- ra----asf- n-----asf- rp----gsm- v-3aas-s-- p--------- ra----gpm- a-----gpm- rp----gsm-
J 15:13 G3173 G3778 G0026 G3762 G2192 G2443 G5100 G3588 G5590 G0846 G5087 G5228 G3588 G5384 G0846
J 15:13 Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
J 15:13
J 15:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:13
J 15:13  Nie  więcej  miłość  jako  jeśli  kto  umieścić  mieszkańca  jego  dla  Przyjaciele  ich
J 15:13 G3762 G3187 G0026 G5026 G2443 G5100 G5087 G5590 G0846 G5228 G5384 G0846
J 15:14 ὑμεῖς φίλοι μού ἐστε ἐὰν ποιῆτε ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν.                                                            
J 15:14 u(mei=s fi/loi mou/ e)ste e)a\n poiE=te a(\ e)gO\ e)nte/llomai u(mi=n.
J 15:14 hymeis filoi mu este ean poiEte ha egO entellomai hymin.
J 15:14 rp----np-- a-----npm- rp----gs-- v-2pai-p-- c--------- v-2pas-p-- rr----apn- rp----ns-- v-1pmi-s-- rp----dp--
J 15:14 G5210 G5384 G3450 G2075 G1437 G4160 G3739 G1473 G1781 G5213
J 15:14 Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
J 15:14
J 15:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:14
J 15:14  ty, wy  Przyjaciele  Mój  jeśli  prowadzą  że  Ja  komenda  ty, wy
J 15:14 G5210 G5384 G3450 G1437 G4160 G3745 G1473 G1781 G5213
J 15:15 οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους, ὅτι δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ κύριος· ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ὅτι πάντα ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν.                        
J 15:15 ou)ke/ti le/gO u(ma=s dou/lous, o(/ti o( dou=los ou)k oi)=den ti/ poiei= au)tou= o( ku/rios: u(ma=s de\ ei)/rEka fi/lous, o(/ti pa/nta a(\ E)/kousa para\ tou= patro/s mou e)gnO/risa u(mi=n.
J 15:15 uketi legO hymas dulus, hoti ho dulos uk oiden ti poiei autu ho kyrios: hymas de eirEka filus, hoti panta ha Ekusa para tu patros mu egnOrisa hymin.
J 15:15 d--------- v-1pai-s-- rp----ap-- n-----apm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- d--------- v-3xai-s-- ri----asn- v-3pai-s-- rp----gsm- ra----nsm- n-----nsm- rp----ap-- c--------- v-1xai-s-- a-----apm- c--------- a-----apn- rr----apn- v-1aai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gs-- v-1aai-s-- rp----dp--
J 15:15 G3765 G3004 G5209 G1401 G3754 G3588 G1401 G3756 G1492 G5101 G4160 G0846 G3588 G2962 G5209 G1161 G2046 G5384 G3754 G3956 G3739 G0191 G3844 G3588 G3962 G3450 G1107 G5213
J 15:15 Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
J 15:15
J 15:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:15
J 15:15  już  nie  wezwanie  ty, wy  niewolników  dla  niewolnik  nie  wie  że  sprawia, że  Pan  jego  ale  o nazwie  ty, wy  znajomych  że  powiedział  ty, wy  wszystko  że  słyszałem  z  Ojciec  Mój
J 15:15 G3765 G3765 G3004 G5209 G1401 G3754 G1401 G3756 G1492 G5101 G4160 G2962 G0846 G1161 G2046 G5209 G5384 G3754 G1107 G5213 G3956 G3739 G0191 G3844 G3962 G3450
J 15:16 οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς καὶ ἔθηκα ὑμᾶς ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε καὶ καρπὸς ὑμῶν μένῃ, ἵνα τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου δῷ ὑμῖν.          
J 15:16 ou)CH u(mei=s me e)Xele/XasTe, a)ll' e)gO\ e)XeleXa/mEn u(ma=s kai\ e)/TEka u(ma=s i(/na u(mei=s u(pa/gEte kai\ karpo\n fe/rEte kai\ o( karpo\s u(mO=n me/nE|, i(/na o(/ ti a)\n ai)tE/sEte to\n pate/ra e)n tO=| o)no/mati/ mou dO=| u(mi=n.
J 15:16 uCH hymeis me eXeleXasTe, all' egO eXeleXamEn hymas kai eTEka hymas hina hymeis hypagEte kai karpon ferEte kai ho karpos hymOn menE, hina ho ti an aitEsEte ton patera en tO onomati mu dO hymin.
J 15:16 d--------- rp----np-- rp----as-- v-2ami-p-- c--------- rp----ns-- v-1ami-s-- rp----ap-- c--------- v-1aai-s-- rp----ap-- c--------- rp----np-- v-2pas-p-- c--------- n-----asm- v-2pas-p-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----gp-- v-3pas-s-- c--------- rr----asn- ri----asn- x--------- v-2aas-p-- ra----asm- n-----asm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- v-3aas-s-- rp----dp--
J 15:16 G3756 G5210 G3165 G1586 G0235 G1473 G1586 G5209 G2532 G5087 G5209 G2443 G5210 G5217 G2532 G2590 G5342 G2532 G3588 G2590 G5216 G3306 G2443 G3739 G5100 G0302 G0154 G3588 G3962 G1722 G3588 G3686 G3450 G1325 G5213
J 15:16 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.
J 15:16
J 15:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:16
J 15:16  Nie  ty, wy  Mnie  wybrany  i  Ja  ty, wy  wybrany  i  zestaw  ty, wy  że  ty, wy  były  i  wniesiona  owoc  i  owoc  swój  pozostał  tak  co  ani  Zapytać  Ojciec  w  nazwa  Mój  dał  ty, wy
J 15:16 G3756 G5210 G3165 G1586 G0235 G1473 G5209 G1586 G2532 G5087 G5209 G2443 G5210 G5217 G2532 G5342 G2590 G2532 G2590 G5216 G3306 G2443 G3748 G0302 G0154 G3962 G1722 G3686 G3450 G1325 G5213
J 15:17 ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.                                                                    
J 15:17 tau=ta e)nte/llomai u(mi=n, i(/na a)gapa=te a)llE/lous.
J 15:17 tauta entellomai hymin, hina agapate allElus.
J 15:17 rd----apn- v-1pmi-s-- rp----dp-- d--------- v-2pas-p-- rp----apm-
J 15:17 G5023 G1781 G5213 G2443 G0025 G0240
J 15:17 To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
J 15:17
J 15:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:17
J 15:17  Te rzeczy  rozkazał  ty, wy  tak  miłość  przyjaciel  inny
J 15:17 G5023 G1781 G5213 G2443 G0025 G0240 G0240
J 15:18 Εἰ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ πρῶτον ὑμῶν μεμίσηκεν.                                                          
J 15:18 *ei) o( ko/smos u(ma=s misei=, ginO/skete o(/ti e)me\ prO=ton u(mO=n memi/sEken.
J 15:18 ei ho kosmos hymas misei, ginOskete hoti eme prOton hymOn memisEken.
J 15:18 c--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----ap-- v-3pai-s-- v-2pai-p-- c--------- rp----as-- a-----asn- rp----gp-- v-3xai-s--
J 15:18 G1487 G3588 G2889 G5209 G3404 G1097 G3754 G1691 G4412 G5216 G3404
J 15:18 Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził.
J 15:18
J 15:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:18
J 15:18  Jeśli  świat  ty, wy  nienawidzi  Wiedzieć  że  Mnie  przed  ty, wy  znienawidzony
J 15:18 G1487 G2889 G5209 G3404 G1097 G3754 G1691 G4412 G5216 G3404
J 15:19 εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει· ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστέ, ἀλλ᾿ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς κόσμος.                  
J 15:19 ei) e)k tou= ko/smou E)=te, o( ko/smos a)\n to\ i)/dion e)fi/lei: o(/ti de\ e)k tou= ko/smou ou)k e)ste/, a)ll' e)gO\ e)XeleXa/mEn u(ma=s e)k tou= ko/smou, dia\ tou=to misei= u(ma=s o( ko/smos.
J 15:19 ei ek tu kosmu Ete, ho kosmos an to idion efilei: hoti de ek tu kosmu uk este, all' egO eXeleXamEn hymas ek tu kosmu, dia tuto misei hymas ho kosmos.
J 15:19 c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-2iai-p-- ra----nsm- n-----nsm- x--------- ra----asn- a-----asn- v-3iai-s-- c--------- c--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v-2pai-p-- c--------- rp----ns-- v-1ami-s-- rp----ap-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- p--------- rd----asn- v-3pai-s-- rp----ap-- ra----nsm- n-----nsm-
J 15:19 G1487 G1537 G3588 G2889 G2258 G3588 G2889 G0302 G3588 G2398 G5368 G3754 G1161 G1537 G3588 G2889 G3756 G2075 G0235 G1473 G1586 G5209 G1537 G3588 G2889 G1223 G5124 G3404 G5209 G3588 G2889
J 15:19 Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi.
J 15:19
J 15:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:19
J 15:19  Jeśli  były  z  Świat  świat  miłość  by  ich  i  jako  ty, wy  nie  z  Świat  ale  Ja  wybrany  ty, wy  z  Świat  zatem  zatem  nienawidzi  ty, wy  świat
J 15:19 G1487 G2258 G1537 G2889 G2889 G5368 G0302 G2398 G1161 G3754 G2075 G3756 G1537 G2889 G0235 G1473 G1586 G5209 G1537 G2889 G1223 G5124 G3404 G5209 G2889
J 15:20 μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, Οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν.                      
J 15:20 mnEmoneu/ete tou= lo/gou ou(= e)gO\ ei)=pon u(mi=n, *ou)k e)/stin dou=los mei/DZOn tou= kuri/ou au)tou=. ei) e)me\ e)di/OXan, kai\ u(ma=s diO/Xousin: ei) to\n lo/gon mou e)tE/rEsan, kai\ to\n u(me/teron tErE/sousin.
J 15:20 mnEmoneuete tu logu hu egO eipon hymin, uk estin dulos meiDZOn tu kyriu autu. ei eme ediOXan, kai hymas diOXusin: ei ton logon mu etErEsan, kai ton hymeteron tErEsusin.
J 15:20 v-2pad-p-- ra----gsm- n-----gsm- rr----gsm- rp----ns-- v-1aai-s-- rp----dp-- d--------- v-3pai-s-- n-----nsm- a-----nsmc ra----gsm- n-----gsm- rp----gsm- c--------- rp----as-- v-3aai-p-- d--------- rp----ap-- v-3fai-p-- c--------- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- v-3aai-p-- d--------- ra----asm- a-----asm- v-3fai-p--
J 15:20 G3421 G3588 G3056 G3739 G1473 G2036 G5213 G3756 G2076 G1401 G3187 G3588 G2962 G0846 G1487 G1691 G1377 G2532 G5209 G1377 G1487 G3588 G3056 G3450 G5083 G2532 G3588 G5212 G5083
J 15:20 Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: Sługa nie jest większy od swego pana. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać.
J 15:20
J 15:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:20
J 15:20  Pamiętać  słowo  który  Ja  powiedział  ty, wy  niewolnik  nie  więcej  M.  jego  Jeśli  Mnie  napędzany  będzie  napęd  i  ty, wy  jeśli  Mój  słowo  poszanowanie  będzie  poszanowanie  i  swój
J 15:20 G3421 G3056 G3739 G1473 G2036 G5213 G1401 G3756 G3187 G2962 G0846 G1487 G1691 G1377 G1377 G1377 G2532 G5209 G1487 G3450 G3056 G5083 G5083 G5083 G2532 G5212
J 15:21 ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν εἰς ὑμᾶς διὰ τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασιν τὸν πέμψαντά με.                                                
J 15:21 a)lla\ tau=ta pa/nta poiE/sousin ei)s u(ma=s dia\ to\ o)/noma/ mou, o(/ti ou)k oi)/dasin to\n pe/mPSanta/ me.
J 15:21 alla tauta panta poiEsusin eis hymas dia to onoma mu, hoti uk oidasin ton pemPSanta me.
J 15:21 c--------- rd----apn- a-----apn- v-3fai-p-- p--------- rp----ap-- p--------- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- c--------- d--------- v-3xai-p-- ra----asm- v--aapasm- rp----as--
J 15:21 G0235 G5023 G3956 G4160 G1519 G5209 G1223 G3588 G3686 G3450 G3754 G3756 G1492 G3588 G3992 G3165
J 15:21 Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał.
J 15:21
J 15:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:21
J 15:21  Ale  wszystko  że  będzie  ty, wy  dla  nazwa  Mój  że  nie  wiedzieć  , Który wysłał  Mnie
J 15:21 G0235 G3956 G5023 G4160 G5213 G1223 G3686 G3450 G3754 G3756 G1492 G3992 G3165
J 15:22 εἰ μὴ ἦλθον καὶ ἐλάλησα αὐτοῖς, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δὲ πρόφασιν οὐκ ἔχουσιν περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν.                                            
J 15:22 ei) mE\ E)=lTon kai\ e)la/lEsa au)toi=s, a(marti/an ou)k ei)/CHosan: nu=n de\ pro/fasin ou)k e)/CHousin peri\ tE=s a(marti/as au)tO=n.
J 15:22 ei mE ElTon kai elalEsa autois, hamartian uk eiCHosan: nyn de profasin uk eCHusin peri tEs hamartias autOn.
J 15:22 c--------- d--------- v-1aai-s-- c--------- v-1aai-s-- rp----dpm- n-----asf- d--------- v-3iai-p-- d--------- c--------- n-----asf- d--------- v-3pai-p-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- rp----gpm-
J 15:22 G1487 G3361 G2064 G2532 G2980 G0846 G0266 G3756 G2192 G3568 G1161 G4392 G3756 G2192 G4012 G3588 G0266 G0846
J 15:22 Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają usprawiedliwienia dla swego grzechu.
J 15:22
J 15:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:22
J 15:22  Jeśli  nie  przyjść  i  powiedział  ich  nie  miał  grzech  i  teraz  nie  mieć  przepraszam  w  grzech  jego
J 15:22 G1487 G3361 G2064 G2532 G2980 G0846 G3756 G2192 G0266 G1161 G3568 G3756 G2192 G4392 G4012 G0266 G0846
J 15:23 ἐμὲ μισῶν καὶ τὸν πατέρα μου μισεῖ.                                                                
J 15:23 o( e)me\ misO=n kai\ to\n pate/ra mou misei=.
J 15:23 ho eme misOn kai ton patera mu misei.
J 15:23 ra----nsm- rp----as-- v--papnsm- d--------- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- v-3pai-s--
J 15:23 G3588 G1691 G3404 G2532 G3588 G3962 G3450 G3404
J 15:23 Kto Mnie nienawidzi, ten i Ojca mego nienawidzi.
J 15:23
J 15:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:23
J 15:23  Brzydząc  Mnie  nienawidzi  i  Ojciec  mój
J 15:23 G3404 G1691 G3404 G2532 G3962 G3450
J 15:24 εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς οὐδεὶς ἄλλος ἐποίησεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἴχοσαν· νῦν δὲ καὶ ἑωράκασιν καὶ μεμισήκασιν καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου.                            
J 15:24 ei) ta\ e)/rga mE\ e)poi/Esa e)n au)toi=s a(\ ou)dei\s a)/llos e)poi/Esen, a(marti/an ou)k ei)/CHosan: nu=n de\ kai\ e(Ora/kasin kai\ memisE/kasin kai\ e)me\ kai\ to\n pate/ra mou.
J 15:24 ei ta erga mE epoiEsa en autois ha udeis allos epoiEsen, hamartian uk eiCHosan: nyn de kai heOrakasin kai memisEkasin kai eme kai ton patera mu.
J 15:24 c--------- ra----apn- n-----apn- d--------- v-1aai-s-- p--------- rp----dpm- rr----apn- a-----nsm- a-----nsm- v-3aai-s-- n-----asf- d--------- v-3iai-p-- d--------- c--------- c--------- v-3xai-p-- c--------- v-3xai-p-- c--------- rp----as-- c--------- ra----asm- n-----asm- rp----gs--
J 15:24 G1487 G3588 G2041 G3361 G4160 G1722 G0846 G3739 G3762 G0243 G4160 G0266 G3756 G2192 G3568 G1161 G2532 G3708 G2532 G3404 G2532 G1691 G2532 G3588 G3962 G3450
J 15:24 Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, a jednak znienawidzili i Mnie, i Ojca mego.
J 15:24
J 15:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:24
J 15:24  Jeśli  nie  stworzony  między  ich  Spraw  nie  żaden  inny  nie  nie  miał  grzech  i  teraz  i  online  i  nienawiść  i  Mnie  i  Ojciec  Mój
J 15:24 G1487 G3361 G4160 G1722 G0846 G2041 G3739 G3762 G0243 G4160 G3756 G2192 G0266 G1161 G3568 G2532 G3708 G2532 G3404 G2532 G1691 G2532 G3962 G3450
J 15:25 ἀλλ᾿ ἵνα πληρωθῇ λόγος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν γεγραμμένος ὅτι Ἐμίσησάν με δωρεάν.                                                  
J 15:25 a)ll' i(/na plErOTE=| o( lo/gos o( e)n tO=| no/mO| au)tO=n gegramme/nos o(/ti *)emi/sEsa/n me dOrea/n.
J 15:25 all' ina plErOTE ho logos ho en tO nomO autOn gegrammenos hoti emisEsan me dOrean.
J 15:25 c--------- c--------- v-3aps-s-- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- rp----gpm- v--xppnsm- d--------- v-3aai-p-- rp----as-- d---------
J 15:25 G0235 G2443 G4137 G3588 G3056 G3588 G1722 G3588 G3551 G0846 G1125 G3754 G3404 G3165 G1432
J 15:25 Ale to się stało, aby się wypełniło słowo napisane w ich Prawie: Nienawidzili Mnie bez powodu.
J 15:25
J 15:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:25
J 15:25  Ale  tak  come true  słowo  napisany  w  Prawo  ich  nienawiść  Mnie  na próżno
J 15:25 G0235 G2443 G3056 G4137 G1125 G1722 G3551 G0846 G3404 G3165 G1432
J 15:26 Ὅταν ἔλθῃ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ πατρός, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ·                                
J 15:26 *(/otan e)/lTE| o( para/klEtos o(\n e)gO\ pe/mPSO u(mi=n para\ tou= patro/s, to\ pneu=ma tE=s a)lETei/as o(\ para\ tou= patro\s e)kporeu/etai, e)kei=nos marturE/sei peri\ e)mou=:
J 15:26 hotan elTE ho paraklEtos hon egO pemPSO hymin para tu patros, to pneuma tEs alETeias ho para tu patros ekporeuetai, ekeinos martyrEsei peri emu:
J 15:26 c--------- v-3aas-s-- ra----nsm- n-----nsm- rr----asm- rp----ns-- v-1fai-s-- rp----dp-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- ra----nsn- n-----nsn- ra----gsf- n-----gsf- rr----nsn- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-3pmi-s-- rd----nsm- v-3fai-s-- p--------- rp----gs--
J 15:26 G3752 G2064 G3588 G3875 G3739 G1473 G3992 G5213 G3844 G3588 G3962 G3588 G4151 G3588 G0225 G3739 G3844 G3588 G3962 G1607 G1565 G3140 G4012 G1700
J 15:26 Gdy jednak przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.
J 15:26
J 15:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:26
J 15:26  Kiedy  zaś  przychodzi  Pocieszyciel  Kogo  Ja  wysłać  ty, wy  z  Ojciec  Duch  Prawda  Który  z  Ojciec  dochód  On  będzie  dowód  o  Mnie
J 15:26 G3752 G1161 G2064 G3875 G3739 G1473 G3992 G5213 G3844 G3962 G4151 G0225 G3739 G3844 G3962 G1607 G1565 G3140 G3140 G4012 G1700
J 15:27 καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς μετ᾿ ἐμοῦ ἐστε.                                                            
J 15:27 kai\ u(mei=s de\ marturei=te, o(/ti a)p' a)rCHE=s met' e)mou= e)ste.
J 15:27 kai hymeis de martyreite, hoti ap' arCHEs met' emu este.
J 15:27 d--------- rp----np-- c--------- v-2pai-p-- c--------- p--------- n-----gsf- p--------- rp----gs-- v-2pai-p--
J 15:27 G2532 G5210 G1161 G3140 G3754 G0575 G0746 G3326 G1700 G2075
J 15:27 Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
J 15:27
J 15:27 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 15:27
J 15:27  i  również  i  ty, wy  będzie  dowód  że  ty, wy  pierwszy  pierwszy  z  Mnie
J 15:27 G1161 G2532 G2532 G5210 G3140 G3140 G3754 G2075 G0575 G0746 G3326 G1700
Copyright by Cezary Podolski