Wciśnij klawisz F5, aby usunąć wszystkie podświetlenia wyrazów

NT_home    Opis poszczególnych wierszy    Dostępność opcji      Tabela kodów gramatycznych      Kontakt, komentarze, sugestie, znalezione błędy   Historia projektu  Jak udoskonalić serię biblijną "Vocatio"?  Dalsze plany   Wyszukiwanie danych   Ciekawe linki   Czytamy po grecku   Powiększanie ekranu        Weź udział w projekcie               Podziękowania

 

 

do_J16      do_str_głównej      do_J18      
J 17:1 Ταῦτα ἐλάλησεν Ἰησοῦς, καὶ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν, Πάτερ, ἐλήλυθεν ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα υἱὸς δοξάσῃ σέ,                              
J 17:1 *tau=ta e)la/lEsen *)iEsou=s, kai\ e)pa/ras tou\s o)fTalmou\s au)tou= ei)s to\n ou)rano\n ei)=pen, *pa/ter, e)lE/luTen E( O(/ra: do/Xaso/n sou to\n ui(o/n, i(/na o( ui(o\s doXa/sE| se/,
J 17:1 tauta elalEsen iEsus, kai eparas tus ofTalmus autu eis ton uranon eipen, pater, elElyTen hE hOra: doXason su ton hyion, hina ho hyios doXasE se,
J 17:1 rd----apn- v-3aai-s-- n-----nsm- c--------- v--aapnsm- ra----apm- n-----apm- rp----gsm- p--------- ra----asm- n-----asm- v-3aai-s-- n-----vsm- v-3xai-s-- ra----nsf- n-----nsf- v-2aad-s-- rp----gs-- ra----asm- n-----asm- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aas-s-- rp----as--
J 17:1 G5023 G2980 G2424 G2532 G1869 G3588 G3788 G0846 G1519 G3588 G3772 G2036 G3962 G2064 G3588 G5610 G1392 G4675 G3588 G5207 G2443 G3588 G5207 G1392 G4571
J 17:1 To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina! Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył
J 17:1
J 17:1 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:1
J 17:1  tak  słowa  Jezus  podniesiony  oczy  Ich  w  niebo  i  powiedział  Ojciec  przyjść  h  chwalić  Syn  Twój  tak  i  Syn  Swój  chwalić  ty, wy
J 17:1 G5023 G2980 G2424 G1869 G3788 G0846 G1519 G3772 G2532 G2036 G3962 G2064 G5610 G1392 G5207 G4675 G2443 G2532 G5207 G4675 G1392 G4571
J 17:2 καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον.                                                  
J 17:2 kaTO\s e)/dOkas au)tO=| e)Xousi/an pa/sEs sarko/s, i(/na pa=n o(\ de/dOkas au)tO=| dO/sE| au)toi=s DZOE\n ai)O/nion.
J 17:2 kaTOs edOkas autO eXusian pasEs sarkos, hina pan ho dedOkas autO dOsE autois DZOEn aiOnion.
J 17:2 c--------- v-2aai-s-- rp----dsm- n-----asf- a-----gsf- n-----gsf- c--------- a-----asn- rr----asn- v-2xai-s-- rp----dsm- v-3aas-s-- rp----dpm- n-----asf- a-----asf-
J 17:2 G2531 G1325 G0846 G1849 G3956 G4561 G2443 G3956 G3739 G1325 G0846 G1325 G0846 G2222 G0166
J 17:2 i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.
J 17:2
J 17:2 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:2
J 17:2  jako  dał  Go  moc  wszelkiego rodzaju  ciało  tak  wszystko  że  dał  Go  będzie  życie  wieczny
J 17:2 G2531 G1325 G0846 G1849 G3956 G4561 G2443 G3956 G3739 G1325 G0846 G1325 G2222 G0166
J 17:3 αὕτη δέ ἐστιν αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσιν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν.                                            
J 17:3 au(/tE de/ e)stin E( ai)O/nios DZOE/, i(/na ginO/skOsin se\ to\n mo/non a)lETino\n Teo\n kai\ o(\n a)pe/steilas *)iEsou=n *CHristo/n.
J 17:3 hautE de estin hE aiOnios DZOE, hina ginOskOsin se ton monon alETinon Teon kai hon apesteilas iEsun CHriston.
J 17:3 rd----nsf- c--------- v-3pai-s-- ra----nsf- a-----nsf- n-----nsf- d--------- v-3pas-p-- rp----as-- ra----asm- a-----asm- a-----asm- n-----asm- c--------- rr----asm- v-2aai-s-- n-----asm- n-----asm-
J 17:3 G3778 G1161 G2076 G3588 G0166 G2222 G2443 G1097 G4571 G3588 G3441 G0228 G2316 G2532 G3739 G0649 G2424 G5547
J 17:3 A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
J 17:3
J 17:3 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:3
J 17:3  Sia  zaś  jest  życie  wieczny  tak  wiedzieć  ty, wy  pojedynczy  prawdziwy  Bóg  i  wysłane  Jezus  Chrystus
J 17:3 G3778 G1161 G2076 G2222 G0166 G2443 G1097 G4571 G3441 G0228 G2316 G2532 G0649 G2424 G5547
J 17:4 ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον τελειώσας δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω·                                                    
J 17:4 e)gO/ se e)do/Xasa e)pi\ tE=s gE=s, to\ e)/rgon teleiO/sas o(\ de/dOka/s moi i(/na poiE/sO:
J 17:4 egO se edoXasa epi tEs gEs, to ergon teleiOsas ho dedOkas moi hina poiEsO:
J 17:4 rp----ns-- rp----as-- v-1aai-s-- p--------- ra----gsf- n-----gsf- ra----asn- n-----asn- v--aapnsm- rr----asn- v-2xai-s-- rp----ds-- d--------- v-1aas-s--
J 17:4 G1473 G4571 G1392 G1909 G3588 G1093 G3588 G2041 G5048 G3739 G1325 G3427 G2443 G4160
J 17:4 Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania.
J 17:4
J 17:4 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:4
J 17:4  Ja  uwielbiony  ty, wy  w  ziemia  popełnione  sprawa  który  który  z instrukcją  Mnie  wykonać
J 17:4 G1473 G1392 G4571 G1909 G1093 G5048 G2041 G3739 G3739 G1325 G3427 G4160
J 17:5 καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί.                                          
J 17:5 kai\ nu=n do/Xaso/n me su/, pa/ter, para\ seautO=| tE=| do/XE| E(=| ei)=CHon pro\ tou= to\n ko/smon ei)=nai para\ soi/.
J 17:5 kai nyn doXason me sy, pater, para seautO tE doXE hE eiCHon pro tu ton kosmon einai para soi.
J 17:5 c--------- d--------- v-2aad-s-- rp----as-- rp----ns-- n-----vsm- p--------- rp----dsm- ra----dsf- n-----dsf- rr----dsf- v-1iai-s-- p--------- ra----gsn- ra----asm- n-----asm- v--pan---- p--------- rp----ds--
J 17:5 G2532 G3568 G1392 G3165 G4771 G3962 G3844 G4572 G3588 G1391 G3739 G2192 G4253 G3588 G3588 G2889 G1511 G3844 G4671
J 17:5 A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał.
J 17:5
J 17:5 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:5
J 17:5  I  teraz  chwalić  Mnie  ty, wy  Ojciec  w  ty, wy  Się  chwała  który  miał  w  ty, wy  przed  jest  Świat
J 17:5 G2532 G3568 G1392 G3165 G4771 G3962 G3844 G4572 G4572 G1391 G3739 G2192 G3844 G4671 G4253 G1511 G2889
J 17:6 Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς ἔδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν.                                    
J 17:6 *)efane/rOsa/ sou to\ o)/noma toi=s a)nTrO/pois ou(\s e)/dOka/s moi e)k tou= ko/smou. soi\ E)=san ka)moi\ au)tou\s e)/dOkas, kai\ to\n lo/gon sou tetE/rEkan.
J 17:6 efanerOsa su to onoma tois anTrOpois hus edOkas moi ek tu kosmu. soi Esan kamoi autus edOkas, kai ton logon su tetErEkan.
J 17:6 v-1aai-s-- rp----gs-- ra----asn- n-----asn- ra----dpm- n-----dpm- rr----apm- v-2aai-s-- rp----ds-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----ds-- v-3iai-p-- c--------- rp----apm- v-2aai-s-- c--------- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- v-3xai-p--
J 17:6 G5319 G4675 G3588 G3686 G3588 G0444 G3739 G1325 G3427 G1537 G3588 G2889 G4674 G2258 G2504 G0846 G1325 G2532 G3588 G3056 G4675 G5083
J 17:6 Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje.
J 17:6
J 17:6 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:6
J 17:6  otwarty  nazwa  Twój  mężczyzn  który  dał  Mnie  z  Świat  były  Twój  i  dał  ich  Mnie  i  przechowywane  słowo  Twój
J 17:6 G5319 G3686 G4675 G0444 G3739 G1325 G3427 G1537 G2889 G2258 G4674 G2532 G1325 G0846 G1698 G2532 G5083 G3056 G4675
J 17:7 νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ εἰσιν·                                                            
J 17:7 nu=n e)/gnOkan o(/ti pa/nta o(/sa de/dOka/s moi para\ sou= ei)sin:
J 17:7 nyn egnOkan hoti panta hosa dedOkas moi para su eisin:
J 17:7 d--------- v-3xai-p-- c--------- a-----npn- rr----apn- v-2xai-s-- rp----ds-- p--------- rp----gs-- v-3pai-p--
J 17:7 G3568 G1097 G3754 G3956 G3745 G1325 G3427 G3844 G4675 G1526
J 17:7 Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie.
J 17:7
J 17:7 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:7
J 17:7  Teraz  wiedzieć  że  wszystko  że  dał  Mnie  z  ty, wy  jest
J 17:7 G3568 G1097 G3754 G3956 G3745 G1325 G3427 G3844 G4675 G2076
J 17:8 ὅτι τὰ ῥήματα ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.                                
J 17:8 o(/ti ta\ r(E/mata a(\ e)/dOka/s moi de/dOka au)toi=s, kai\ au)toi\ e)/labon kai\ e)/gnOsan a)lETO=s o(/ti para\ sou= e)XE=lTon, kai\ e)pi/steusan o(/ti su/ me a)pe/steilas.
J 17:8 hoti ta rEmata ha edOkas moi dedOka autois, kai autoi elabon kai egnOsan alETOs hoti para su eXElTon, kai episteusan hoti sy me apesteilas.
J 17:8 c--------- ra----apn- n-----apn- rr----apn- v-2aai-s-- rp----ds-- v-1xai-s-- rp----dpm- c--------- rp----npm- v-3aai-p-- c--------- v-3aai-p-- d--------- c--------- p--------- rp----gs-- v-1aai-s-- c--------- v-3aai-p-- c--------- rp----ns-- rp----as-- v-2aai-s--
J 17:8 G3754 G3588 G4487 G3739 G1325 G3427 G1325 G0846 G2532 G0846 G2983 G2532 G1097 G0230 G3754 G3844 G4675 G1831 G2532 G4100 G3754 G4771 G3165 G0649
J 17:8 Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, żeś Ty Mnie posłał.
J 17:8
J 17:8 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:8
J 17:8  dla  słowa  że  dał  Mnie  przekazywane  ich  i  miał  i  wiedzieć  naprawdę  że  wyszedł  z  ty, wy  i  Uważa  że  ty, wy  wysłane  Mnie
J 17:8 G3754 G4487 G3739 G1325 G3427 G1325 G0846 G2532 G2983 G2532 G1097 G0230 G3754 G1831 G3844 G4675 G2532 G4100 G3754 G4771 G0649 G3165
J 17:9 ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσιν,                                              
J 17:9 e)gO\ peri\ au)tO=n e)rOtO=: ou) peri\ tou= ko/smou e)rOtO= a)lla\ peri\ O(=n de/dOka/s moi, o(/ti soi/ ei)sin,
J 17:9 egO peri autOn erOtO: u peri tu kosmu erOtO alla peri hOn dedOkas moi, hoti soi eisin,
J 17:9 rp----ns-- p--------- rp----gpm- v-1pai-s-- d--------- p--------- ra----gsm- n-----gsm- v-1pai-s-- c--------- p--------- rr----gpm- v-2xai-s-- rp----ds-- c--------- rp----ds-- v-3pai-p--
J 17:9 G1473 G4012 G0846 G2065 G3756 G4012 G3588 G2889 G2065 G0235 G4012 G3739 G1325 G3427 G3754 G4671 G1526
J 17:9 Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.
J 17:9
J 17:9 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:9
J 17:9  Ja  o  ich  modlić się  nie  o  świat  modlić się  ale  o  który  dał  Mnie  że  one  Twój
J 17:9 G1473 G4012 G0846 G2065 G3756 G4012 G2889 G2065 G0235 G4012 G3739 G1325 G3427 G3754 G1526 G4674
J 17:10 καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς.                                                    
J 17:10 kai\ ta\ e)ma\ pa/nta sa/ e)stin kai\ ta\ sa\ e)ma/, kai\ dedo/Xasmai e)n au)toi=s.
J 17:10 kai ta ema panta sa estin kai ta sa ema, kai dedoXasmai en autois.
J 17:10 c--------- ra----npn- a-----npn- a-----npn- a-----npn- v-3pai-s-- c--------- ra----npn- a-----npn- a-----npn- c--------- v-1xpi-s-- p--------- rp----dpm-
J 17:10 G2532 G3588 G1699 G3956 G4674 G2076 G2532 G3588 G4674 G1699 G2532 G1392 G1722 G0846
J 17:10 Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą.
J 17:10
J 17:10 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:10
J 17:10  I  wszystko  Mój  Twój  i  Twój  Mój  i  sława  w  ich
J 17:10 G2532 G3956 G1699 G4674 G2532 G4674 G1699 G2532 G1392 G1722 G0846
J 17:11 καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσίν, κἀγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς.                
J 17:11 kai\ ou)ke/ti ei)mi\ e)n tO=| ko/smO|, kai\ au)toi\ e)n tO=| ko/smO| ei)si/n, ka)gO\ pro\s se\ e)/rCHomai. *pa/ter a(/gie, tE/rEson au)tou\s e)n tO=| o)no/mati/ sou O(=| de/dOka/s moi, i(/na O)=sin e(\n kaTO\s E(mei=s.
J 17:11 kai uketi eimi en tO kosmO, kai autoi en tO kosmO eisin, kagO pros se erCHomai. pater hagie, tErEson autus en tO onomati su hO dedOkas moi, hina Osin hen kaTOs hEmeis.
J 17:11 c--------- d--------- v-1pai-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- rp----npm- p--------- ra----dsm- n-----dsm- v-3pai-p-- c--------- p--------- rp----as-- v-1pmi-s-- n-----vsm- a-----vsm- v-2aad-s-- rp----apm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- rr----dsn- v-2xai-s-- rp----ds-- c--------- v-3pas-p-- a-----nsn- c--------- rp----np--
J 17:11 G2532 G3765 G1510 G1722 G3588 G2889 G2532 G0846 G1722 G3588 G2889 G1526 G2504 G4314 G4571 G2064 G3962 G0040 G5083 G0846 G1722 G3588 G3686 G4675 G3739 G1325 G3427 G2443 G5600 G1520 G2531 G2249
J 17:11 Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, aby tak jak My stanowili jedno.
J 17:11
J 17:11 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:11
J 17:11  Ja  już  nie  w  świat  ale  one  w  świat  i  Ja  do  ty, wy  iść  Ojciec  Święty  strzeż się  ich  w  nazwa  Twój  który  Mnie  dał  że  były  zjednoczony  jako  My
J 17:11 G1510 G2089 G3765 G1722 G2889 G2532 G3778 G1722 G2889 G2532 G1473 G4314 G4571 G2064 G3962 G0040 G5083 G0846 G1722 G3686 G4675 G3739 G3427 G1325 G2443 G5600 G1520 G2531 G2249
J 17:12 ὅτε ἤμην μετ᾿ αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου δέδωκάς μοι, καὶ ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα γραφὴ πληρωθῇ.                  
J 17:12 o(/te E)/mEn met' au)tO=n e)gO\ e)tE/roun au)tou\s e)n tO=| o)no/mati/ sou O(=| de/dOka/s moi, kai\ e)fu/laXa, kai\ ou)dei\s e)X au)tO=n a)pO/leto ei) mE\ o( ui(o\s tE=s a)pOlei/as, i(/na E( grafE\ plErOTE=|.
J 17:12 hote EmEn met' autOn egO etErun autus en tO onomati su hO dedOkas moi, kai efylaXa, kai udeis eX autOn apOleto ei mE ho hyios tEs apOleias, hina hE grafE plErOTE.
J 17:12 c--------- v-1imi-s-- p--------- rp----gpm- rp----ns-- v-1iai-s-- rp----apm- p--------- ra----dsn- n-----dsn- rp----gs-- rr----dsn- v-2xai-s-- rp----ds-- c--------- v-1aai-s-- c--------- a-----nsm- p--------- rp----gpm- v-3ami-s-- c--------- d--------- ra----nsm- n-----nsm- ra----gsf- n-----gsf- c--------- ra----nsf- n-----nsf- v-3aps-s--
J 17:12 G3753 G2252 G3326 G0846 G1473 G5083 G0846 G1722 G3588 G3686 G4675 G3739 G1325 G3427 G2532 G5442 G2532 G3762 G1537 G0846 G0622 G1487 G3361 G3588 G5207 G3588 G0684 G2443 G3588 G1124 G4137
J 17:12 Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął z wyjątkiem syna zatracenia, aby się spełniło Pismo
J 17:12
J 17:12 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:12
J 17:12  Kiedy  był  z  ich  w  świat  Ja  przechowywane  ich  w  nazwa  Twój  który  dał  Mnie  przechowywane  i  żaden  z  ich  zmarły  z wyjątkiem  z wyjątkiem  syn  Ruina  tak  come true  Pisanie
J 17:12 G3753 G2252 G3326 G0846 G1722 G2889 G1473 G5083 G0846 G1722 G3686 G4675 G0846 G1325 G3427 G5442 G2532 G3762 G1537 G0846 G0622 G1487 G3361 G5207 G0684 G2443 G4137 G1124
J 17:13 νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς.                                        
J 17:13 nu=n de\ pro\s se\ e)/rCHomai, kai\ tau=ta lalO= e)n tO=| ko/smO| i(/na e)/CHOsin tE\n CHara\n tE\n e)mE\n peplErOme/nEn e)n e(autoi=s.
J 17:13 nyn de pros se erCHomai, kai tauta lalO en tO kosmO hina eCHOsin tEn CHaran tEn emEn peplErOmenEn en heautois.
J 17:13 d--------- c--------- p--------- rp----as-- v-1pmi-s-- c--------- rd----apn- v-1pai-s-- p--------- ra----dsm- n-----dsm- c--------- v-3pas-p-- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- v--xppasf- p--------- rp----dpm-
J 17:13 G3568 G1161 G4314 G4571 G2064 G2532 G5023 G2980 G1722 G3588 G2889 G2443 G2192 G3588 G5479 G3588 G1699 G4137 G1722 G1438
J 17:13 Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli w sobie w całej pełni.
J 17:13
J 17:13 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:13
J 17:13  Teraz  zaś  do  ty, wy  iść  i  te rzeczy  powiedzieć  w  świat  że  miał  w  się  radość  Mój  doskonały
J 17:13 G3568 G1161 G4314 G4571 G2064 G2532 G5023 G2980 G1722 G2889 G2443 G2192 G1722 G0846 G5479 G1699 G4137
J 17:14 ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.                                
J 17:14 e)gO\ de/dOka au)toi=s to\n lo/gon sou, kai\ o( ko/smos e)mi/sEsen au)tou/s, o(/ti ou)k ei)si\n e)k tou= ko/smou kaTO\s e)gO\ ou)k ei)mi\ e)k tou= ko/smou.
J 17:14 egO dedOka autois ton logon su, kai ho kosmos emisEsen autus, hoti uk eisin ek tu kosmu kaTOs egO uk eimi ek tu kosmu.
J 17:14 rp----ns-- v-1xai-s-- rp----dpm- ra----asm- n-----asm- rp----gs-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3aai-s-- rp----apm- c--------- d--------- v-3pai-p-- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- rp----ns-- d--------- v-1pai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
J 17:14 G1473 G1325 G0846 G3588 G3056 G4675 G2532 G3588 G2889 G3404 G0846 G3754 G3756 G1526 G1537 G3588 G2889 G2531 G1473 G3756 G1510 G1537 G3588 G2889
J 17:14 Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
J 17:14
J 17:14 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:14
J 17:14  Ja  przekazywane  ich  słowo  Twój  i  świat  znienawidzony  ich  że  one  nie  z  Świat  jako  Ja  nie  z  Świat
J 17:14 G1473 G1325 G0846 G3056 G4675 G2532 G2889 G3404 G0846 G3754 G1526 G3756 G1537 G2889 G2531 G1473 G3756 G1537 G2889
J 17:15 οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου ἀλλ᾿ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ.                                                  
J 17:15 ou)k e)rOtO= i(/na a)/rE|s au)tou\s e)k tou= ko/smou a)ll' i(/na tErE/sE|s au)tou\s e)k tou= ponErou=.
J 17:15 uk erOtO hina arEs autus ek tu kosmu all' ina tErEsEs autus ek tu ponEru.
J 17:15 d--------- v-1pai-s-- c--------- v-2aas-s-- rp----apm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- c--------- c--------- v-2aas-s-- rp----apm- p--------- ra----gsm- a-----gsm-
J 17:15 G3756 G2065 G2443 G0142 G0846 G1537 G3588 G2889 G0235 G2443 G5083 G0846 G1537 G3588 G4190
J 17:15 Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego.
J 17:15
J 17:15 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:15
J 17:15  Nie  modlić się  że  miał  ich  z  Świat  ale  że  przechowywane  ich  z  zło
J 17:15 G3756 G2065 G2443 G0142 G0846 G1537 G2889 G0235 G2443 G5083 G0846 G1537 G4190
J 17:16 ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶν καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.                                                        
J 17:16 e)k tou= ko/smou ou)k ei)si\n kaTO\s e)gO\ ou)k ei)mi\ e)k tou= ko/smou.
J 17:16 ek tu kosmu uk eisin kaTOs egO uk eimi ek tu kosmu.
J 17:16 p--------- ra----gsm- n-----gsm- d--------- v-3pai-p-- c--------- rp----ns-- d--------- v-1pai-s-- p--------- ra----gsm- n-----gsm-
J 17:16 G1537 G3588 G2889 G3756 G1526 G2531 G1473 G3756 G1510 G1537 G3588 G2889
J 17:16 Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.
J 17:16
J 17:16 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:16
J 17:16  One  nie  z  Świat  jako  Ja  nie  z  Świat
J 17:16 G1526 G3756 G1537 G2889 G2531 G1473 G3756 G1537 G2889
J 17:17 ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ· λόγος σὸς ἀλήθειά ἐστιν.                                                          
J 17:17 a(gi/ason au)tou\s e)n tE=| a)lETei/a|: o( lo/gos o( so\s a)lE/Teia/ e)stin.
J 17:17 hagiason autus en tE alETeia: ho logos ho sos alETeia estin.
J 17:17 v-2aad-s-- rp----apm- p--------- ra----dsf- n-----dsf- ra----nsm- n-----nsm- ra----nsm- a-----nsm- n-----nsf- v-3pai-s--
J 17:17 G0037 G0846 G1722 G3588 G0225 G3588 G3056 G3588 G4674 G0225 G2076
J 17:17 Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą.
J 17:17
J 17:17 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:17
J 17:17  Uświęcać  ich  prawda  Twój  słowo  Twój  jest  prawda
J 17:17 G0037 G0846 G0225 G4675 G3056 G4674 G2076 G0225
J 17:18 καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον·                                                        
J 17:18 kaTO\s e)me\ a)pe/steilas ei)s to\n ko/smon, ka)gO\ a)pe/steila au)tou\s ei)s to\n ko/smon:
J 17:18 kaTOs eme apesteilas eis ton kosmon, kagO apesteila autus eis ton kosmon:
J 17:18 c--------- rp----as-- v-2aai-s-- p--------- ra----asm- n-----asm- d--------- v-1aai-s-- rp----apm- p--------- ra----asm- n-----asm-
J 17:18 G2531 G1691 G0649 G1519 G3588 G2889 G2504 G0649 G0846 G1519 G3588 G2889
J 17:18 Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem.
J 17:18
J 17:18 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:18
J 17:18  Jako  wysłane  Mnie  w  świat  i  Ja  wysłane  ich  w  świat
J 17:18 G2531 G0649 G1691 G1519 G2889 G2504 G2504 G0649 G0846 G1519 G2889
J 17:19 καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ ἁγιάζω ἐμαυτόν, ἵνα ὦσιν καὶ αὐτοὶ ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ.                                                      
J 17:19 kai\ u(pe\r au)tO=n e)gO\ a(gia/DZO e)mauto/n, i(/na O)=sin kai\ au)toi\ E(giasme/noi e)n a)lETei/a|.
J 17:19 kai hyper autOn egO hagiaDZO emauton, hina Osin kai autoi hEgiasmenoi en alETeia.
J 17:19 c--------- p--------- rp----gpm- rp----ns-- v-1pai-s-- rp----asm- c--------- v-3pas-p-- d--------- rp----npm- v--xppnpm- p--------- n-----dsf-
J 17:19 G2532 G5228 G0846 G1473 G0037 G1683 G2443 G5600 G2532 G0846 G0037 G1722 G0225
J 17:19 A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.
J 17:19
J 17:19 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:19
J 17:19  I  dla  ich  Ja  poświęcać  Się  że  i  one  były  uświęcony  prawda
J 17:19 G2532 G5228 G0846 G1473 G0037 G1683 G2443 G2532 G0846 G5600 G0037 G0225
J 17:20 Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ,                                              
J 17:20 *ou) peri\ tou/tOn de\ e)rOtO= mo/non, a)lla\ kai\ peri\ tO=n pisteuo/ntOn dia\ tou= lo/gou au)tO=n ei)s e)me/,
J 17:20 u peri tutOn de erOtO monon, alla kai peri tOn pisteuontOn dia tu logu autOn eis eme,
J 17:20 d--------- p--------- rd----gpm- c--------- v-1pai-s-- a-----asn- c--------- d--------- p--------- ra----gpm- v--papgpm- p--------- ra----gsm- n-----gsm- rp----gpm- p--------- rp----as--
J 17:20 G3756 G4012 G5130 G1161 G2065 G3440 G0235 G2532 G4012 G3588 G4100 G1223 G3588 G3056 G0846 G1519 G1691
J 17:20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie;
J 17:20
J 17:20 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:20
J 17:20  Nie  o  ich  zaś  tylko  modlić się  ale  i  o  wiernych  w  Mnie  na  słowo  ich
J 17:20 G3756 G4012 G5130 G1161 G3440 G2065 G0235 G2532 G4012 G4100 G1519 G1691 G1223 G3056 G0846
J 17:21 ἵνα πάντες ἓν ὦσιν, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ὦσιν, ἵνα κόσμος πιστεύῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας.                            
J 17:21 i(/na pa/ntes e(\n O)=sin, kaTO\s su/, pa/ter, e)n e)moi\ ka)gO\ e)n soi/, i(/na kai\ au)toi\ e)n E(mi=n O)=sin, i(/na o( ko/smos pisteu/E| o(/ti su/ me a)pe/steilas.
J 17:21 hina pantes hen Osin, kaTOs sy, pater, en emoi kagO en soi, hina kai autoi en hEmin Osin, hina ho kosmos pisteuE hoti sy me apesteilas.
J 17:21 c--------- a-----npm- a-----nsn- v-3pas-p-- c--------- rp----ns-- n-----vsm- p--------- rp----ds-- c--------- p--------- rp----ds-- c--------- d--------- rp----npm- p--------- rp----dp-- v-3pas-p-- c--------- ra----nsm- n-----nsm- v-3pas-s-- c--------- rp----ns-- rp----as-- v-2aai-s--
J 17:21 G2443 G3956 G1520 G5600 G2531 G4771 G3962 G1722 G1698 G2504 G1722 G4671 G2443 G2532 G0846 G1722 G2254 G5600 G2443 G3588 G2889 G4100 G3754 G4771 G3165 G0649
J 17:21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał.
J 17:21
J 17:21 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:21
J 17:21  tak  będzie  wszystko  zjednoczony  jako  ty, wy  Ojciec  w  Mnie  i  Ja  w  ty, wy  i  one  tak  będzie  w  Nas  zjednoczony  tak  wierzy  świat  że  ty, wy  wysłane  Mnie
J 17:21 G2443 G5600 G3956 G1520 G2531 G4771 G3962 G1722 G1698 G2504 G2504 G1722 G4671 G2532 G0846 G2443 G5600 G1722 G2254 G1520 G2443 G4100 G2889 G3754 G4771 G0649 G3165
J 17:22 κἀγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν,                                                    
J 17:22 ka)gO\ tE\n do/Xan E(\n de/dOka/s moi de/dOka au)toi=s, i(/na O)=sin e(\n kaTO\s E(mei=s e(/n,
J 17:22 kagO tEn doXan hEn dedOkas moi dedOka autois, hina Osin hen kaTOs hEmeis hen,
J 17:22 c--------- ra----asf- n-----asf- rr----asf- v-2xai-s-- rp----ds-- v-1xai-s-- rp----dpm- c--------- v-3pas-p-- a-----nsn- c--------- rp----np-- a-----nsn-
J 17:22 G2504 G3588 G1391 G3739 G1325 G3427 G1325 G0846 G2443 G5600 G1520 G2531 G2249 G1520
J 17:22 I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy.
J 17:22
J 17:22 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:22
J 17:22  I  chwała  który  dał  Mnie  Ja  dał  ich  tak  będzie  zjednoczony  jako  My  zjednoczony
J 17:22 G2532 G1391 G3739 G1325 G3427 G1473 G1325 G0846 G2443 G5600 G1520 G2531 G2249 G1520
J 17:23 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσιν τετελειωμένοι εἰς ἕν, ἵνα γινώσκῃ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας.                            
J 17:23 e)gO\ e)n au)toi=s kai\ su\ e)n e)moi/, i(/na O)=sin teteleiOme/noi ei)s e(/n, i(/na ginO/skE| o( ko/smos o(/ti su/ me a)pe/steilas kai\ E)ga/pEsas au)tou\s kaTO\s e)me\ E)ga/pEsas.
J 17:23 egO en autois kai sy en emoi, hina Osin teteleiOmenoi eis hen, hina ginOskE ho kosmos hoti sy me apesteilas kai EgapEsas autus kaTOs eme EgapEsas.
J 17:23 rp----ns-- p--------- rp----dpm- c--------- rp----ns-- p--------- rp----ds-- c--------- v-3pas-p-- v--xppnpm- p--------- a-----asn- c--------- v-3pas-s-- ra----nsm- n-----nsm- c--------- rp----ns-- rp----as-- v-2aai-s-- c--------- v-2aai-s-- rp----apm- c--------- rp----as-- v-2aai-s--
J 17:23 G1473 G1722 G0846 G2532 G4771 G1722 G1698 G2443 G5600 G5048 G1519 G1520 G2443 G1097 G3588 G2889 G3754 G4771 G3165 G0649 G2532 G0025 G0846 G2531 G1691 G0025
J 17:23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.
J 17:23
J 17:23 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:23
J 17:23  Ja  w  ich  i  ty, wy  w  Mnie  tak  będzie  popełnione  razem  razem  i  tak  wie  świat  że  ty, wy  wysłane  Mnie  i  lubi  ich  jako  lubi  Mnie
J 17:23 G1473 G1722 G0846 G2532 G4771 G1722 G1698 G2443 G5600 G5048 G1519 G1520 G2532 G2443 G1097 G2889 G3754 G4771 G0649 G3165 G2532 G0025 G0846 G2531 G0025 G1691
J 17:24 Πάτερ, δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ᾿ ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου.                        
J 17:24 *pa/ter, o(\ de/dOka/s moi, Te/lO i(/na o(/pou ei)mi\ e)gO\ ka)kei=noi O)=sin met' e)mou=, i(/na TeOrO=sin tE\n do/Xan tE\n e)mE\n E(\n de/dOka/s moi, o(/ti E)ga/pEsa/s me pro\ katabolE=s ko/smou.
J 17:24 pater, ho dedOkas moi, TelO hina hopu eimi egO kakeinoi Osin met' emu, hina TeOrOsin tEn doXan tEn emEn hEn dedOkas moi, hoti EgapEsas me pro katabolEs kosmu.
J 17:24 n-----vsm- rr----asn- v-2xai-s-- rp----ds-- v-1pai-s-- c--------- c--------- v-1pai-s-- rp----ns-- d--------- v-3pas-p-- p--------- rp----gs-- c--------- v-3pas-p-- ra----asf- n-----asf- ra----asf- a-----asf- rr----asf- v-2xai-s-- rp----ds-- c--------- v-2aai-s-- rp----as-- p--------- n-----gsf- n-----gsm-
J 17:24 G3962 G3588 G1325 G3427 G2309 G2443 G3699 G1510 G1473 G2548 G5600 G3326 G1700 G2443 G2334 G3588 G1391 G3588 G1699 G3739 G1325 G3427 G3754 G0025 G3165 G4253 G2602 G2889
J 17:24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.
J 17:24
J 17:24 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:24
J 17:24  Ojciec  który  dał  Mnie  potrzeba  że  gdzie  Ja  i  one  były  z  Mnie  zobaczyć  chwała  Mój  który  dał  Mnie  że  lubi  Mnie  przed  podstawa  Świat
J 17:24 G3962 G3739 G1325 G3427 G2309 G2443 G3699 G1473 G2548 G2548 G5600 G3326 G1700 G2334 G1391 G1699 G3739 G1325 G3427 G3754 G0025 G3165 G4253 G2602 G2889
J 17:25 πάτερ δίκαιε, καὶ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας,                                          
J 17:25 pa/ter di/kaie, kai\ o( ko/smos se ou)k e)/gnO, e)gO\ de/ se e)/gnOn, kai\ ou(=toi e)/gnOsan o(/ti su/ me a)pe/steilas,
J 17:25 pater dikaie, kai ho kosmos se uk egnO, egO de se egnOn, kai hutoi egnOsan hoti sy me apesteilas,
J 17:25 n-----vsm- a-----vsm- d--------- ra----nsm- n-----nsm- rp----as-- d--------- v-3aai-s-- rp----ns-- c--------- rp----as-- v-1aai-s-- c--------- rd----npm- v-3aai-p-- c--------- rp----ns-- rp----as-- v-2aai-s--
J 17:25 G3962 G1342 G2532 G3588 G2889 G4571 G3756 G1097 G1473 G1161 G4571 G1097 G2532 G3778 G1097 G3754 G4771 G3165 G0649
J 17:25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał.
J 17:25
J 17:25 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:25
J 17:25  Ojciec  sprawiedliwy  i  świat  ty, wy  nie  dowiedziałem się  i  Ja  dowiedziałem się  ty, wy  i  te  Nauczyliśmy  że  ty, wy  wysłane  Mnie
J 17:25 G3962 G1342 G2532 G2889 G4571 G3756 G1097 G1161 G1473 G1097 G4571 G2532 G3778 G1097 G3754 G4771 G0649 G3165
J 17:26 καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ ὄνομά σου καὶ γνωρίσω, ἵνα ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς με ἐν αὐτοῖς κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.                                        
J 17:26 kai\ e)gnO/risa au)toi=s to\ o)/noma/ sou kai\ gnOri/sO, i(/na E( a)ga/pE E(\n E)ga/pEsa/s me e)n au)toi=s E)=| ka)gO\ e)n au)toi=s.
J 17:26 kai egnOrisa autois to onoma su kai gnOrisO, hina hE agapE hEn EgapEsas me en autois E kagO en autois.
J 17:26 c--------- v-1aai-s-- rp----dpm- ra----asn- n-----asn- rp----gs-- c--------- v-1fai-s-- c--------- ra----nsf- n-----nsf- rr----asf- v-2aai-s-- rp----as-- p--------- rp----dpm- v-3pas-s-- c--------- p--------- rp----dpm-
J 17:26 G2532 G1107 G0846 G3588 G3686 G4675 G2532 G1107 G2443 G3588 G0026 G3739 G0025 G3165 G1722 G0846 G5600 G2504 G1722 G0846
J 17:26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich.
J 17:26
J 17:26 Tłumaczenie automatyczne z numeracją Stronga (umieszczone tymczasowo) - zob. opis na stronie głównej
J 17:26
J 17:26  I  otwarty  ich  nazwa  Twój  i  otwarte  tak  miłość  czem  lubi  Mnie  w  ich  będzie  i  Ja  w  ich
J 17:26 G2532 G1107 G0846 G3686 G4675 G2532 G1107 G2443 G0026 G3739 G0025 G3165 G1722 G0846 G5600 G2504 G2504 G1722 G0846
Copyright by Cezary Podolski